421/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.09.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

421
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 20. septembra 2005 č. SELP/K-15/3-487 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
Výnos ustanovuje podmienky, rozsah a spôsob poskytovania dotácií občianskym združeniam a štátnemu podniku hospodáriacemu na území vojenského obvodu.
Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 15. júla 2004 č. SELP/K-15/3-357 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky (oznámenie č. 429/2004 Z. z.).
Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.
Výnos bol uverejnený v čiastke 43/2005 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.