418/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.09.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

418
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo podľa § 18 ods. 4 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 9. septembra 2005 č. SELP/K-58/5-15/2005 o určení sumy úhrady nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie vysokoškolského štúdia profesionálnych vojakov v prípravnej štátnej službe.
Výnos určuje sumu úhrady nákladov vynaložených na naturálne zabezpečenie a finančné zabezpečenie vysokoškolského štúdia profesionálnych vojakov v prípravnej štátnej službe.
Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 11. novembra 1998 č. 57766, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe (oznámenie č. 370/1998 Z. z.) v znení výnosu z 13. októbra 2000 č. SELP-4246 (oznámenie č. 371/2000 Z. z.), výnosu zo 14. septembra 2001 č. SELP-6040 (oznámenie č. 392/2001 Z. z.), výnosu z 10. decembra 2002 č. ÚGPZ-2081/2002 (oznámenie č. 744/2002 Z. z.) a výnosu z 27. apríla 2005 č. SELP-392/2005 (oznámenie č. 185/2005 Z. z.).
Výnos nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.
Výnos bude uverejnený v čiastke 39/2005 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.