411/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.09.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

411
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 26. marca 1998 a 19. augusta 1998 bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Kanadou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Kanadou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:
1.
Zmluva medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o vzájomnom vydávaní zločincov (ČSSR – Kanada)
(vyhláška č. 56/1929 Zb.)
2.
Protokol k Zmluve medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o vzájomnom vydávaní zločincov z 11. 11. l924 (ČSSR – Kanada)
(vyhláška č. 56/1929 Zb.)
3.
Zmluva medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o právnej pomoci vo veciach občianskych v znení a doplnení zo dňa 15. 2. 1935, upravená výmenou nót – Praha, 5./25. januára 1972 (ČSSR – Kanada)
(vyhláška č. 152/1938 Zb.)
4.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kanady o vysporiadaní finančných otázok
(Ottawa 18. apríla 1973)
5.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kanady o koprodukcii v oblasti filmu a videoprogramu
(Ottawa 25. marca 1987)
6.
Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Kanady o podpore a ochrane investícií
(vyhláška č. 333/1992 Zb.)
7.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kanady o koprodukcii v oblasti filmu a videoprogramu (Ottawa 25. marca 1987) bola zrušená Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kanady o audiovizuálnej koprodukcii (Ottawa 5. júna 2002)
(oznámenie č. 366/2004 Z. z.)
8.
Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Kanady o spolupráci v oblasti kultúrnych, akademických a športových vzťahov
(Praha 15. novembra 1990)
Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa netýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.