388/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.05.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

388
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. augusta 2005,
ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok
Vláda Slovenskej republiky podľa § 54b ods. 1 písm. i) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok podľa kategórií elektrozariadení sa ustanovujú v prílohe č. 1.
§ 2
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 388/2005 Z. z.
Limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok podľa kategórií elektrozariadení
Kategória elektrozariadení Limit*)
(%)
pre
zhodnotenie
elektroodpadu
pre opätovné použitie
a recykláciu komponentov,
materiálov a látok
1. Veľké domáce spotrebiče 80 75
2. Malé domáce spotrebiče 70 50
3. Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia 75 65
4. Spotrebná elektronika 75 65
5. a) Osvetľovacie zariadenia s výnimkou plynových výbojok 70 50
b) Plynové výbojky 80 80
6. Elektrické a elektronické nástroje
(s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov)
70 50
7. Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely 70 50
8. Zdravotnícke prístroje
(s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)
9. Prístroje na monitorovanie a kontrolu 70 50
10. Predajné automaty 80 75
Poznámka
*) Limit predstavuje percentuálne vyjadrenie množstva zhodnoteného, resp. opätovne použitého a recyklovaného elektroodpadu vo vzťahu k celkovej hmotnosti elektroodpadu prijatého do zariadenia na spracovanie elektroodpadu.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 388/2005 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (Ú. v. EÚ L 037, 13. 2. 2003) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/108/ES z 8. decembra 2003 (Ú. v. EÚ L 345, 31. 12. 2003).