Predpis bol zrušený predpisom 394/2007 Z. z.

383/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2005 do 31.08.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

383
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. augusta 2005
o zvýšení sumy príspevku pri narodení dieťaťa a o zvýšení súm príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 3 a § 7 ods. 2 zákona č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení zákona č. 601/2003 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Príspevok pri narodení dieťaťa je 4 460 Sk.
§ 2
Príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá, je
a)
2 420 Sk pre dieťa do 6 rokov veku,
b)
2 980 Sk pre dieťa od 6 do 15 rokov veku,
c)
3 170 Sk pre dieťa vo veku 15 rokov.
§ 3
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 484/2004 Z. z. o zvýšení sumy príspevku pri narodení dieťaťa a o zvýšení súm príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.