370/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.08.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

370
OZNÁMENIE
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 4 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vydal
opatrenie z 11. augusta 2005 č. O-9/2005, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 16. decembra 2004 č. O-7/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti čísla (oznámenie č. 702/2004 Z. z.).
Opatrenie mení a dopĺňa ustanovenia o podmienkach a postupe pri prenesení čísla.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.
Opatrenie bude uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 6/2005 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.