Predpis bol zrušený predpisom 95/2018 Z. z.

364/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2006 do 31.03.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

364
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 2. júna 2005,
ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
štandardom dohodnutá a definovaná norma pre úroveň poskytovanej starostlivosti v daných podmienkach,
b)
komunitou skupina osôb určená geografickou oblasťou alebo spoločnými záujmami a hodnotami,
c)
intervenciou činnosť sestry alebo činnosť pôrodnej asistentky zameraná na riešenie ošetrovateľského problému alebo na uspokojenie potrieb osoby, rodiny alebo komunity z ošetrovateľského hľadiska a z hľadiska pôrodnej asistencie,
d)
posudzovacou stupnicou v ošetrovateľstve a posudzovacou stupnicou v pôrodnej asistencii ukazovatele, ktoré sa používajú pri hodnotení zmien v zdravotnom stave osoby, pričom zmeny možno merať priamo alebo nepriamo a hodnotenie sa väčšinou vykonáva číselným súčtom,
e)
edukáciou v ošetrovateľstve a edukáciou v pôrodnej asistencii poskytovanie potrebných vedomostí a nácvik zručností súvisiacich s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti a starostlivosti v pôrodnej asistencii,
f)
rozsahom praxe v pôrodnej asistencii poskytovanie predkoncepčnej, prenatálnej, intrapartálnej, postpartálnej starostlivosti a starostlivosti o reprodukčné zdravie ženy a zdravie v klimaktériu.
§ 2
Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne
(1)
Pri výkone ošetrovateľskej praxe sestra registrovaná podľa § 62 až 64 zákona poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť v súlade s právnymi predpismi, v rozsahu štúdiom a odbornou praxou získaných vedomostí a zručností podľa osobitného predpisu,1) štandardmi a lekárskou diagnózou, ak osoba potrebuje lekársku starostlivosť, a samostatne
a)
identifikuje potreby ošetrovateľskej starostlivosti osoby, rodiny alebo komunity a zabezpečuje alebo vykonáva uspokojovanie potrieb súvisiacich so zdravím, chorobou alebo umieraním,
b)
rozhoduje o úkonoch týkajúcich sa poskytovania a riadenia ošetrovateľskej starostlivosti v závislosti od zistených potrieb osoby, rodiny alebo komunity, ktorej poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť,
c)
podieľa sa na zavedení systému kvality a hodnotí kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti,
d)
podieľa sa na tvorbe štandardov v ošetrovateľstve a v ošetrovateľskej starostlivosti,
e)
organizuje a zabezpečuje plnenie intervencií v poradí, ktoré zodpovedá potrebám osoby a je v súlade s liečebným plánom určeným lekárom, ak osoba potrebuje lekársku starostlivosť,
f)
podporuje presadzovanie a obhajovanie potrieb a práv osoby,
g)
zabezpečuje a vykonáva činnosti súvisiace s prijatím, prepustením, preložením a úmrtím osoby,
h)
vedie ošetrovateľskú dokumentáciu, kontroluje a analyzuje záznamy v ošetrovateľskej dokumentácii; na základe ošetrovateľskej dokumentácie vykazuje činnosti pre potreby zdravotných poisťovní a štatistiky,
i)
používa posudzovacie stupnice v ošetrovateľstve,
j)
zabezpečuje poskytovanie kontinuálnej ošetrovateľskej starostlivosti osobe po prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti do domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
k)
poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí a v inom prirodzenom sociálnom prostredí osoby,
l)
odporúča zdravotnú starostlivosť a spoluprácu s inými fyzickými osobami a právnickými osobami v prípade potreby,2)
m)
edukuje osobu, rodinu alebo komunitu o ošetrovateľskej starostlivosti s dôrazom na sebestačnosť,
n)
poskytuje informácie súvisiace s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v potrebnom rozsahu osobe, rodine alebo komunite,
o)
uskutočňuje ošetrovateľský výskum,3) monitoruje požiadavky na výskum v ošetrovateľskej praxi, realizuje ho a jeho výsledky využíva v ošetrovateľskej praxi,
p)
podieľa sa na praktickom vyučovaní v študijnom odbore ošetrovateľstvo,
q)
riadi a koordinuje prácu členov ošetrovateľského tímu, najmä zdravotníckeho asistenta a sanitára, a zabezpečuje dodržiavanie príslušných hygienických predpisov,
r)
spolupracuje s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi,
s)
podieľa sa na ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
t)
zabezpečuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení používaných pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a podľa stupňa náročnosti dezinfekciu a sterilizáciu aj vykonáva,
u)
zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia osoby a ochranu jej intimity pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti,
v)
odporúča používanie voľnopredajných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.
(2)
Pri výkone ošetrovateľskej praxe sestra registrovaná podľa § 62 až 64 zákona ďalej samostatne
a)
meria, sleduje a interpretuje zistené numerické a klinické údaje fyziologických funkcií a vitálnych funkcií osoby v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti,
b)
orientačne vyšetruje zrakovú ostrosť pomocou optotypov a ostrosť sluchu,
c)
vykonáva ošetrovateľskú rehabilitáciu a podieľa sa na prevencii porúch z imobility,
d)
hodnotí a ošetruje poruchy celistvosti kože a slizníc,
e)
aplikuje zábaly a obklady,
f)
odsáva sekréty z dýchacích ciest,
g)
ošetruje drény, periférne katétre a centrálne katétre, epidurálne katétre, permanentné močové katétre, kanyly a stómie.
(3)
Pri výkone ošetrovateľskej praxe sestra registrovaná podľa § 62 až 64 zákona samostatne poskytuje aj ošetrovateľskú starostlivosť deťom vrátane novorodencov.
(4)
Na základe indikácie lekára sestra samostatne
a)
pripravuje osobu na diagnostické výkony a terapeutické výkony a poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť počas týchto výkonov a po ich skončení,
b)
meria fyziologické funkcie a vitálne funkcie,
c)
odoberá biologický materiál,
d)
preväzuje a ošetruje rany s výnimkou rán, ktoré svojím priebehom hojenia vyžadujú zásah lekára,
e)
zavádza žalúdočné sondy a dvanástnikové sondy, permanentné močové katétre u žien a rektálne rúrky,
f)
aplikuje kyslíkovú liečbu, enterálnu výživu, klystíry, liečivé kúpele,
g)
vykonáva kontinuálnu abdominálnu peritoneálnu dialýzu,
h)
podáva lieky všetkými dostupnými formami; intravenózne aplikovať lieky a parenterálnu výživu môže podávať na základe písomného poverenia lekára, ktorého vzor je uvedený v prílohe,
i)
vykonáva funkčnú diagnostiku.
(5)
V prípade bezprostredného ohrozenia života môže lekár z dôvodu zabrániť omeškaniu správnej liečby pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti vydať písomné poverenie podľa odseku 4 písm. h) dodatočne.
§ 3
Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou v spolupráci s lekárom
Sestra vykonáva aj ošetrovateľské výkony, ktoré súvisia s diagnostickými výkonmi a liečebnými výkonmi, ktoré uskutočňuje lekár pri
a)
zavádzaní epidurálneho katétra, močového katétra u detí a mužov,
b)
chirurgických výkonoch,
c)
endoskopických vyšetreniach,
d)
invazívnych výkonoch a neinvazívnych výkonoch,
e)
podávaní kontrastných látok intravenóznou formou,
f)
podávaní transfúznych liekov a transfúznych prípravkov.
§ 4
Rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne
(1)
Pri výkone praxe pôrodnej asistencie pôrodná asistentka registrovaná podľa § 62 až 64 zákona okrem činností uvedených v § 2 ods. 1 písm. g), j), l), q), r), s), t), u), v) a § 2 ods. 2 písm. a), c), d), e), f), g) poskytuje pôrodnú asistenciu v súlade s právnymi predpismi, v rozsahu štúdiom a odbornou praxou získaných vedomostí a zručností podľa osobitného predpisu,2) štandardmi a lekárskou diagnózou, ak žena potrebuje lekársku starostlivosť, a samostatne
a)
identifikuje potreby starostlivosti v pôrodnej asistencii ženy, rodiny a komunity a zabezpečuje alebo vykonáva uspokojovanie potrieb súvisiacich so zdravím, chorobou alebo umieraním,
b)
rozhoduje o všetkých úkonoch týkajúcich sa poskytovania a riadenia pôrodnej asistencie v závislosti od zistených potrieb ženy, rodiny a komunity, ktorej poskytuje pôrodnú asistenciu,
c)
podieľa sa na zavedení systému kvality a hodnotí kvalitu starostlivosti v pôrodnej asistencii,
d)
podieľa sa na tvorbe štandardov v pôrodnej asistencii a v starostlivosti v pôrodnej asistencii,
e)
organizuje a zabezpečuje plnenie intervencií v poradí, ktoré zodpovedá potrebám ženy a je v súlade s liečebným plánom určeným lekárom, ak osoba potrebuje lekársku starostlivosť,
f)
podporuje presadzovanie a obhajovanie potrieb a práv ženy, plodu a novorodenca,
g)
poskytuje poradenstvo v premenopauze, menopauze, postmenopauze, odporúča alternatívnu liečbu pri klimakterickom syndróme,
h)
edukuje ženu o prevencii, diagnostike a liečbe gynekologických ochorení vrátane ochorení prsníka,
i)
vedie ošetrovateľskú dokumentáciu a dokumentáciu v pôrodnej asistencii, kontroluje a analyzuje záznamy v dokumentácii; na základe dokumentácie vykazuje činnosti pre potreby zdravotných poisťovní a štatistiky,
j)
používa posudzovacie stupnice v ošetrovateľstve a v pôrodníctve,
k)
vykonáva ošetrovateľskú starostlivosť a starostlivosť v pôrodnej asistencii v domácom a inom prirodzenom sociálnom prostredí ženy,
l)
vykonáva návštevy v rodinách šestonedieľok, sleduje ich zdravotný stav a edukuje ženu o starostlivosti o dieťa,
m)
informuje ženu o poskytovaní pôrodnej asistencie a ošetrovateľskej starostlivosti v potrebnom rozsahu,
n)
uskutočňuje ošetrovateľský výskum,3) monitoruje požiadavky na výskum v pôrodnej asistencii, realizuje ho a jeho výsledky využíva v praxi v pôrodnej asistencii,
o)
podieľa sa na praktickom vyučovaní v študijnom odbore pôrodná asistencia,
p)
zabezpečuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení používaných pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a starostlivosti v pôrodnej asistencii a podľa stupňa náročnosti dezinfekciu a sterilizáciu aj vykonáva.
(2)
V rámci poskytovania predkoncepčnej starostlivosti a prenatálnej starostlivosti pôrodná asistentka okrem činností uvedených v odseku 1 samostatne
a)
poskytuje informácie a služby súvisiace s podporou zdravého rodinného života, zdravých sexuálnych návykov, plánovaného rodičovstva, o zdravom životnom štýle a o možnostiach genetickej diagnostiky rodičovského páru,
b)
edukuje ženu o prevencii, diagnostike a liečbe gynekologických ochorení vrátane ochorení prsníka,
c)
poskytuje informácie o včasnej diagnostike tehotnosti, diagnostikuje tehotenstvo a podľa rozhodnutia ženy monitoruje priebeh fyziologického tehotenstva pomocou primeraných klinických a technických skríningových vyšetrení,
d)
poskytuje poradenstvo o vyšetreniach potrebných pre včasnú diagnostiku rizikového tehotenstva,
e)
poskytuje edukačné programy na prípravu na rodičovstvo a kompletnú prípravu na pôrod vrátane poradenstva v oblasti hygieny a výživy,
f)
sleduje ženu s fyziologickým tehotenstvom a identifikuje varovné signály abnormít u matky alebo plodu, ktoré si vyžadujú lekársku starostlivosť,
g)
sleduje plod v maternici pomocou stetoskopu, UDOP prístroja a kardiotokografu, vyhotovuje a hodnotí kardiotokografický záznam,
h)
vykonáva psychofyzickú prípravu tehotnej ženy na pôrod a podporuje tehotnú ženu a jej rodinu pri výbere miesta a spôsobu pôrodu.
(3)
V rámci poskytovania intrapartálnej starostlivosti a postpartálnej starostlivosti pôrodná asistentka samostatne v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti podľa § 7 ods. 3 zákona a podľa osobitného zákona4)
a)
posudzuje rodičku vo fyzickej, duševnej a sociálnej oblasti, usmerňuje a psychicky podporuje rodičku a sprevádzajúce osoby,
b)
sleduje zdravotný stav rodičky a posudzuje priebeh a postup pôrodu kontrolovaním kontrakčnej činnosti a vaginálnym vyšetrením,
c)
sleduje a hodnotí zdravotný stav plodu pomocou kardiotokografu a stetoskopu, vyhotovuje a hodnotí kardiotokografický záznam,
d)
identifikuje odchýlky od normálneho priebehu pôrodu,
e)
odporúča rodičke výber nefarmakologických metód na zmierňovanie a zvládnutie pôrodných bolestí a alternatívne spôsoby vedenia pôrodu,
f)
odvádza fyziologický pôrod vrátane pôrodu, pri ktorom sa vyžaduje epiziotómia,
g)
hodnotí rozsah pôrodných poranení a ošetruje jednoduché pôrodné poranenia s výnimkou poranení, ktoré svojím rozsahom vyžadujú zásah lekára,
h)
vykonáva prvé ošetrenie fyziologického novorodenca v prípade potreby a podľa konkrétnych podmienok zdravotníckeho zariadenia,
i)
zabezpečí včasné priloženie novorodenca k prsníku matky,
j)
sleduje psychický stav a fyzický stav ženy bezprostredne po pôrode a podľa potreby zabezpečí okamžitú lekársku starostlivosť,
k)
sleduje ošetreného novorodenca po zhodnotení jeho stavu počas pobytu v pôrodnej sále vrátane odchýlky od normy a v prípade potreby zabezpečí lekársku starostlivosť,
l)
sleduje priebeh šestonedelia a poskytuje starostlivosť šestonedieľke, v prípade zistených komplikácií zabezpečí lekársku starostlivosť,
m)
podporuje ženu pri dojčení a dohliada na dodržiavanie zásad správnej techniky dojčenia,
n)
oboznamuje ženu v prípade nedostatočnej laktácie o možnostiach náhradnej výživy novorodenca,
o)
poskytuje informácie o správnej životospráve, plánovanom rodičovstve, počas dojčenia a starostlivosti o novorodenca.
(4)
Na základe indikácie lekára pôrodná asistentka samostatne
a)
meria fyziologické funkcie a vitálne funkcie,
b)
odoberá biologický materiál,
c)
preväzuje a ošetruje rany s výnimkou rán, ktoré svojím priebehom hojenia vyžadujú zásah lekára,
d)
zavádza permanentné močové katétre u žien a rektálne rúrky,
e)
aplikuje kyslíkovú liečbu, enterálnu výživu, klystíry, liečivé kúpele,
f)
podáva lieky všetkými dostupnými formami; intravenózne aplikovať lieky a parenterálnu výživu môže podávať na základe písomného poverenia lekára, ktorého vzor je uvedený v prílohe,
g)
sleduje priebeh fyziologického tehotenstva, pričom vykonáva vyšetrenia pomocou primeraných klinických prostriedkov, v rámci ktorých sleduje najmä hmotnosť, fyziologické funkcie a laboratórne testy, vyšetruje panvu pelvimetrom, vykonáva vyšetrenie vonkajšími hmatmi, stetoskopom, UDOP prístrojom a elektronickým fetálnym monitorom.
§ 5
Rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou v spolupráci s lekárom
Pôrodná asistentka vykonáva aj ošetrovateľské výkony podľa § 3 okrem zavádzania močového katétra u detí a mužov a výkony v pôrodnej asistencii, ktoré súvisia s diagnostickými výkonmi a liečebnými výkonmi, ktoré uskutočňuje lekár pri
a)
nepravidelnom priebehu a patologickom priebehu tehotenstva, pôrodu a šestonedelia,
b)
operačnom vedení pôrodu,
c)
uskutočňovaní metód asistovanej reprodukcie,
d)
ochorení prsníka,
e)
diagnostike a liečbe gynekologických ochorení.
§ 6
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 528/2004 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom.
§ 7
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2005.
v z. Alexandra Novotná v. r.
Príloha
k vyhláške č. 364/2005 Z. z.
VZOR
POVERENIE NA INTRAVENÓZNU APLIKÁCIU LIEKOV A PARENTERÁLNEJ VÝŽIVY
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.
2)
§ 2 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 9 zákona č. 576/2004 Z. z.