356/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.08.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

356
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že bola schválená zmena bodu 72 časti V D Prílohy na realizáciu a verifikáciu (Verifikačná príloha) k Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení (oznámenie č. 276/1997 Z. z.).
Za bod 72 je zaradený nasledovný text:
„Ak štát ratifikuje tento dohovor alebo k nemu pristúpi po období šiestich rokov stanovených na účely konverzie v bode 72, Výkonná rada na svojom následnom druhom pravidelnom zasadnutí určí konečný termín na predloženie akejkoľvek žiadosti zo strany tohto štátu o umožnenie konverzie objektu na výrobu chemických zbraní na účely, ktoré nie sú zakázané týmto dohovorom. Rozhodnutie Konferencie, ktorým sa schváli takáto žiadosť podľa bodu 75, stanoví čo najskorší možný termín na zavŕšenie konverzie. Žiadajúci zmluvný štát ukončí konverziu čo najskôr, v žiadnom prípade však nie neskôr ako šesť rokov po tom, ako dohovor preň nadobudne platnosť. Všetky ustanovenia oddielu D tejto časti prílohy sa budú uplatňovať so zohľadnením zmien stanovených v tomto odseku.“
„If a State ratifies or accedes to this Convention after the six-year period for conversion set forth in paragraph 72, the Executive Council shall, at its second subsequent regular session, set a deadline for submission of any request to convert a chemical weapons production facility for purposes not prohibited under this Convention. A decision by the Conference to approve such a request, pursuant to paragraph 75, shall establish the earliest practicable deadline for completion of the conversion. Conversion shall by completed as soon as possible, but in no case later than six years after this Convention enters into force for the State Party. Except as modified in this paragraph, all provisions in Section D of this Part of this Annex shall apply.“.
Zmena bodu nadobudla platnosť 31. januára 2005 na základe článku XV ods. 5.