346/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2005 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

346
ZÁKON
z 23. júna 2005
o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1)
Predmetom tohto zákona je úprava právnych vzťahov pri vykonávaní štátnej služby profesionálnych vojakov.
(2)
Na právne vzťahy profesionálneho vojaka pri vykonávaní štátnej služby sa Zákonník práce vzťahuje len vtedy, ak to ustanovuje tento zákon.
(3)
Právne vzťahy profesionálneho vojaka pri vykonávaní štátnej služby sú vzťahy profesionálneho vojaka k Slovenskej republike.
§ 2
Štátna služba
(1)
Štátnu službu vykonáva profesionálny vojak v ozbrojených silách Slovenskej republiky1) (ďalej len „ozbrojené sily“), ak tento zákon alebo osobitné predpisy2) neustanovujú inak.
(2)
Štátna služba podľa tohto zákona sa vykonáva v služobnom pomere v prípravnej štátnej službe alebo v dočasnej štátnej službe.
§ 3
Zásada rovnakého zaobchádzania
(1)
Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako štátnemu občanovi Slovenskej republiky (ďalej len „občan“) pri vstupe do štátnej služby a profesionálnemu vojakovi pri vykonávaní štátnej služby v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahoch ustanovenou osobitným zákonom.3) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.4)
(2)
Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo štátnej služby musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého. Profesionálny vojak nesmie byť v súvislosti s výkonom štátnej služby prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na vedúceho služobného úradu, veliteľa alebo na iného profesionálneho vojaka sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania.
(3)
Občan pri prijímaní do štátnej služby alebo profesionálny vojak, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany.
(4)
Vedúci služobného úradu alebo veliteľ nesmie profesionálneho vojaka postihovať alebo znevýhodňovať preto, že profesionálny vojak uplatňuje svoje práva vyplývajúce zo štátnej služby.
(5)
Tam, kde sa v tomto zákone používa pojem profesionálny vojak, rozumie sa tým aj profesionálna vojačka.
§ 4
Hlavný služobný úrad pre štátnu službu profesionálnych vojakov
(1)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na účely tohto zákona je hlavným služobným úradom pre štátnu službu profesionálnych vojakov (ďalej len „hlavný úrad“).
(2)
Hlavný úrad
a)
riadi služobné úrady,
b)
zabezpečuje jednotný postup pri uplatňovaní tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie,
c)
vydáva služobné predpisy,
d)
v rozsahu určenom týmto zákonom určuje systemizáciu v štátnej službe na základe návrhov služobných úradov a kontroluje jej dodržiavanie,
e)
kontroluje dodržiavanie tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a služobných predpisov,
f)
vypracúva koncepcie sociálnej starostlivosti o profesionálneho vojaka,
g)
vydáva Etický kódex profesionálneho vojaka.
(3)
Hlavný úrad je služobným úradom pre
a)
náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „náčelník generálneho štábu“),
b)
riaditeľov organizačných zložiek Vojenského spravodajstva,
c)
riaditeľa Vojenskej polície,
d)
profesionálnych vojakov dočasne vyčlenených podľa § 60 ods. 1 písm. a), b), f) a g),
e)
hlavného vojenského prokurátora,
f)
predsedu vyššieho vojenského súdu,
g)
veliteľa Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika.
§ 5
Služobné úrady
(1)
Služobný úrad na účely tohto zákona je
a)
organizačná zložka ozbrojených síl určená ministrom obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) pre profesionálnych vojakov ozbrojených síl, pre profesionálnych vojakov, ktorí majú byť dočasne vyčlenení podľa § 60 ods. 1, a pre profesionálnych vojakov, ktorým sa skončilo dočasné vyčlenenie podľa § 60 ods. 2; to neplatí, ak ide o profesionálnych vojakov organizačných zložiek Vojenského spravodajstva a Vojenskej polície,
b)
Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky pre profesionálnych vojakov Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
c)
hlavná vojenská prokuratúra pre profesionálnych vojakov dočasne vyčlenených na plnenie úloh hlavnej vojenskej prokuratúry a pre vyššieho vojenského prokurátora,
d)
vyššia vojenská prokuratúra pre profesionálnych vojakov dočasne vyčlenených na plnenie úloh vyššej vojenskej prokuratúry a pre vojenských obvodných prokurátorov,
e)
vojenská obvodná prokuratúra pre profesionálnych vojakov dočasne vyčlenených na plnenie úloh vojenskej obvodnej prokuratúry,
f)
vyšší vojenský súd pre profesionálnych vojakov dočasne vyčlenených na plnenie úloh vyššieho vojenského súdu a pre predsedov vojenských obvodových súdov,
g)
vojenský obvodový súd pre profesionálnych vojakov dočasne vyčlenených na plnenie úloh vojenského obvodového súdu,
h)
organizačná zložka Vojenského spravodajstva pre profesionálnych vojakov dočasne vyčlenených na plnenie úloh Vojenského spravodajstva,
i)
Vojenská polícia pre profesionálnych vojakov dočasne vyčlenených na plnenie úloh Vojenskej polície,
j)
Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadika pre profesionálnych vojakov Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika.
(2)
Služobný úrad
a)
koná a rozhoduje vo veciach týkajúcich sa služobného pomeru profesionálneho vojaka a právnych vzťahov s ním súvisiacich, ak tento zákon neustanovuje inak,
b)
vedie písomnosti týkajúce sa služobného pomeru profesionálneho vojaka v osobnom spise profesionálneho vojaka,
c)
vedie register profesionálnych vojakov a po skončení služobného pomeru spravuje ich osobné spisy,
d)
zabezpečuje ochranu osobných údajov profesionálneho vojaka a jeho manželky (manžela), rodičov a súrodencov (§ 13 ods. 4 až 6),
e)
plní ďalšie úlohy, ak tak ustanovuje tento zákon.
§ 6
Vedúci služobného úradu
(1)
V hlavnom úrade a v služobnom úrade rozhoduje vedúci služobného úradu v rozsahu, ktorý určí minister služobným predpisom v medziach tohto zákona.
(2)
Vedúcim služobného úradu, ktorým je
a)
ministerstvo, je minister,
b)
organizačná zložka ozbrojených síl určená podľa § 5 ods. 1 písm. a), je veliteľ alebo náčelník (ďalej len „veliteľ“) organizačnej zložky,
c)
Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky, je náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
d)
hlavná vojenská prokuratúra, je hlavný vojenský prokurátor,
e)
vyššia vojenská prokuratúra, je vyšší vojenský prokurátor,
f)
vojenská obvodná prokuratúra, je vojenský obvodný prokurátor,
g)
vyšší vojenský súd, je predseda vyššieho vojenského súdu,
h)
vojenský obvodový súd, je predseda vojenského obvodového súdu,
i)
organizačná zložka Vojenského spravodajstva, je riaditeľ vojenského obranného spravodajstva a riaditeľ vojenskej spravodajskej služby,
j)
Vojenská polícia, je riaditeľ Vojenskej polície,
k)
Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadika, je veliteľ Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika.
(3)
Vo veciach služobného pomeru náčelníka Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky koná a rozhoduje prezident Slovenskej republiky.
§ 7
Veliteľ
(1)
Veliteľ na účely tohto zákona je profesionálny vojak, ktorý je oprávnený vydávať podriadenému profesionálnemu vojakovi vojenské rozkazy na vykonávanie štátnej služby a je povinný plniť voči podriadenému profesionálnemu vojakovi úlohy služobného úradu pri vykonávaní štátnej služby v určenom rozsahu.
(2)
Ak sa rozhoduje vo veciach právnych vzťahov podľa tohto zákona, veliteľ podľa odseku 1 je aj
a)
prezident Slovenskej republiky voči náčelníkovi Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
b)
minister voči náčelníkovi generálneho štábu, riaditeľom organizačných zložiek Vojenského spravodajstva a riaditeľovi Vojenskej polície.
(3)
Veliteľom podľa odseku 1 je aj predstavený alebo vedúci zamestnanec, ktorý je nadriadený dočasne vyčleneným profesionálnym vojakom.
(4)
Rozsah pôsobnosti veliteľa podľa odseku 1 určí služobný predpis, ktorý vydá minister.
(5)
Rozsah pôsobnosti veliteľa ustanovený osobitným predpisom5) nie je týmto zákonom dotknutý.
§ 8
Vedúci služobného úradu a veliteľ sú povinní
a)
riadiť, organizovať, kontrolovať a hodnotiť výkon štátnej služby podriadených profesionálnych vojakov,
b)
zabezpečovať, aby podriadení profesionálni vojaci boli na výkon štátnej služby náležite vycvičení a vyškolení,
c)
vytvárať priaznivé podmienky na riadny výkon štátnej služby a podriadených profesionálnych vojakov viesť k dodržiavaniu ustanovení Etického kódexu profesionálneho vojaka, služobných povinností a služobnej disciplíny,
d)
vytvárať podmienky a zabezpečovať starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia podriadených profesionálnych vojakov pri výkone štátnej služby a kontrolovať dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia,
e)
organizovať a zabezpečovať materiálne a technické podmienky nevyhnutné na riadny výkon štátnej služby,
f)
vykonávať disciplinárnu právomoc podľa tohto zákona,
g)
navrhovať alebo vyvodzovať dôsledky z neplnenia ustanovení Etického kódexu profesionálneho vojaka, služobných povinností a z porušovania služobnej disciplíny,
h)
sledovať, či sa neskončili dôvody na zaradenie profesionálneho vojaka do personálnej zálohy,
i)
vytvoriť profesionálnemu vojakovi podmienky na vyčerpanie dovolenky,
j)
zabezpečovať profesionálnym vojakom podmienky na výkon štátnej služby tak, aby mohli riadne plniť služobné úlohy a aby to neohrozilo ich zdravie a majetok; ak zistia nedostatky, sú povinní urobiť opatrenia na ich odstránenie,
k)
kontrolovať, či profesionálny vojak plní svoje služobné povinnosti tak, aby nedochádzalo ku škodám,
l)
udeliť profesionálnemu vojakovi náhradné voľno do troch mesiacov od vzniku nároku na náhradné voľno,
m)
poučiť prepusteného profesionálneho vojaka o nárokoch súvisiacich so skončením služobného pomeru a o možnostiach prechodu na trh práce.
§ 9
Služobné predpisy
(1)
Služobnými predpismi hlavný služobný úrad určuje v medziach tohto zákona podrobnosti o výkone štátnej služby alebo podrobnosti súvisiace s jej vykonávaním.
(2)
So služobnými predpismi musí byť profesionálny vojak riadne oboznámený.
§ 10
Systemizácia
(1)
Systemizácia na účely tohto zákona je počet miest profesionálnych vojakov v členení podľa jednotlivých hodností. Súčasťou systemizácie je určenie objemu finančných prostriedkov na platy profesionálnych vojakov.
(2)
Systemizáciu v rámci celkových početných stavov profesionálnych vojakov schválených vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) podľa osobitného predpisu6) určuje ministerstvo, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(3)
Podklady na systemizáciu predkladá ministerstvu
a)
náčelník generálneho štábu za Generálny štáb ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „generálny štáb“) a na základe schváleného vnútorného organizačného členenia za zväzky, útvary, jednotky, úrady a zariadenia ozbrojených síl podľa osobitného predpisu7) a pre profesionálnych vojakov dočasne vyčlenených podľa § 60 ods. 1 písm. a), b), f) a g),
b)
hlavný vojenský prokurátor za hlavnú vojenskú prokuratúru, vyššiu vojenskú prokuratúru a vojenské obvodné prokuratúry (ďalej len „vojenská prokuratúra“) po odsúhlasení podkladov na systemizáciu vojenskej prokuratúry generálnym prokurátorom Slovenskej republiky,
c)
predseda vyššieho vojenského súdu za vyšší vojenský súd a vojenské obvodové súdy (ďalej len „vojenský súd“).
(4)
Organizačné zložky Vojenského spravodajstva a Vojenská polícia predkladajú podklady na systemizáciu ministrovi.
(5)
Systemizáciu Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky a Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky určuje prezident Slovenskej republiky ako hlavný veliteľ ozbrojených síl.8)
(6)
Zmeny v systemizácii po schválení zákona o štátnom rozpočte, ktorými sa nezvyšujú celkové početné stavy profesionálnych vojakov alebo nezakladajú nárok na štátny rozpočet, môže vykonať
a)
prezident Slovenskej republiky ako hlavný veliteľ ozbrojených síl vo Vojenskej kancelárii prezidenta Slovenskej republiky a v Čestnej stráži prezidenta Slovenskej republiky,
b)
minister na návrh
1.
náčelníka generálneho štábu za generálny štáb a v súlade so schváleným vnútorným organizačným členením za zväzky, útvary, jednotky, úrady a zariadenia ozbrojených síl a pre profesionálnych vojakov dočasne vyčlenených podľa § 60 ods. 1 písm. a), b), f) a g),
2.
riaditeľa organizačnej zložky Vojenského spravodajstva a riaditeľa Vojenskej polície,
3.
hlavného vojenského prokurátora za vojenskú prokuratúru po odsúhlasení návrhu na zmenu systemizácie vojenskej prokuratúry generálnym prokurátorom Slovenskej republiky,
4.
predsedu vyššieho vojenského súdu za vojenský súd.
Obmedzenie niektorých ústavných práv profesionálnych vojakov
§ 11
(1)
Petičné právo profesionálnych vojakov vo veciach súvisiacich s výkonom štátnej služby sa obmedzuje na individuálne žiadosti, návrhy a sťažnosti profesionálneho vojaka.
(2)
Profesionálny vojak nesmie byť členom politickej strany alebo politického hnutia.
(3)
Profesionálny vojak sa nesmie aktívne zúčastňovať na zhromaždeniach organizovaných politickými stranami alebo politickými hnutiami.
(4)
Profesionálny vojak sa nesmie združovať v odborových organizáciách, ktoré pôsobia v ozbrojených silách a na pracoviskách, kde vykonáva štátnu službu.
§ 12
(1)
Profesionálny vojak nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť. Inou zárobkovou činnosťou sa na účely tohto zákona rozumie činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zdaňovaný podľa osobitného predpisu.9)
(2)
Obmedzenie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na
a)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v štátnych zdravotníckych zariadeniach, v neštátnych zdravotníckych zariadeniach,
b)
vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, publicistickú činnosť, prekladateľskú činnosť, prednášateľskú činnosť, literárnu činnosť, umeleckú činnosť, športovú činnosť,
c)
správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí, na správu majetku blízkej osoby, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, alebo na správu majetku blízkej osoby, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony, ak je správa majetku vykonávaná mimo služobného času,
d)
činnosť profesionálneho vojaka v poradnom orgáne vlády,
e)
činnosť člena rozkladovej komisie a na činnosť v komisii inej právnickej osoby vykonávanej so súhlasom ministra,
f)
činnosť znalca alebo tlmočníka, ak sa táto činnosť vykonáva pre súd, iný štátny orgán, pre obec, pre samosprávny kraj, pre Národnú banku Slovenska alebo pre Úrad pre finančný trh.
(3)
Profesionálny vojak nesmie byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb; to neplatí, ak
a)
je vyslaný do takého orgánu vládou alebo ministrom alebo
b)
plní úlohy pod dočasnou legendou alebo trvalou legendou.
(4)
Profesionálny vojak uvedený v odseku 3 písm. a) nesmie za členstvo v týchto orgánoch poberať odmenu alebo iné výhody.
DRUHÁ ČASŤ
ŠTÁTNA SLUŽBA
Podmienky prijatia do štátnej služby
§ 13
(1)
Do štátnej služby možno prijať občana, ktorý
a)
písomne požiadal o prijatie do štátnej služby,
b)
dosiahol vek 18 rokov,
c)
je bezúhonný,
d)
je spoľahlivý,
e)
ovláda štátny jazyk,
f)
nie je členom politickej strany alebo politického hnutia,
g)
má štátne občianstvo Slovenskej republiky,
h)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
i)
spĺňa vzdelanie na prijatie do prípravnej štátnej služby,
j)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby na prijatie do dočasnej štátnej služby bez vykonania prípravnej štátnej služby,
k)
je zdravotne spôsobilý, psychicky spôsobilý a fyzicky zdatný,
l)
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
m)
spĺňa predpoklady ustanovené osobitnými predpismi,10)
n)
ku dňu prijatia do štátnej služby skončí činnosti, ktorých vykonávanie je obmedzené alebo zakázané podľa § 11 a 12,
o)
súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,
p)
úspešne absolvoval výberové konanie.
(2)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ak sa na neho nehľadí, akoby nebol odsúdený. Aj keď sa na občana hľadí, akoby nebol odsúdený, nepovažuje sa na účely tohto zákona za bezúhonného, ak bol právoplatne odsúdený pre obzvlášť závažný trestný čin alebo pre úmyselný trestný čin podľa osobitného predpisu.11) Bezúhonnosť v prijímacom konaní občan preukazuje odpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(3)
Za spoľahlivého sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ak
a)
bol liečený zo závislosti od alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok alebo preukázateľne nadmerne požíva alkohol alebo iné omamné alebo psychotropné látky,
b)
bol zo štátnej služby podľa tohto zákona alebo z predchádzajúceho služobného pomeru prepustený z dôvodu, že
1.
na základe záverov služobného hodnotenia bol hodnotený ako nespôsobilý vykonávať profesionálnu službu v ozbrojených silách alebo štátnu službu v služobnom pomere,
2.
závažným spôsobom porušil niektorú zo základných povinností profesionálneho vojaka alebo porušil niektorý zo zákazov ustanovených pre profesionálnych vojakov,
3.
bol právoplatne odsúdený na trest zákazu činnosti vykonávať funkciu profesionálneho vojaka alebo trest straty vojenskej hodnosti,
c)
jeho predchádzajúci štátnozamestnanecký pomer skončil z dôvodu
1.
odvolania zo štátnozamestnaneckého pomeru okrem odvolania z dôvodu zníženia počtu štátnozamestnaneckých miest v systemizácii,
2.
prepustenia zo štátnej služby na základe disciplinárneho opatrenia,
3.
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
d)
jeho predchádzajúci pracovný pomer skončil z dôvodu výpovede pre závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.
(4)
Služobný úrad je oprávnený na účely zistenia, či občan spĺňa podmienky prijatia do štátnej služby, spracúvať o jeho osobe tieto údaje:
a)
meno, priezvisko, titul, vedeckú hodnosť,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu,
d)
štátne občianstvo, prípadne ďalšie štátne občianstvo, zmeny štátneho občianstva,
e)
číslo občianskeho preukazu, miesto a dátum jeho vydania,
f)
vzdelanie, prehľad absolvovaných škôl a kurzov,
g)
znalosť cudzieho jazyka,
h)
zamestnanie, sídlo zamestnávateľa,
i)
prehľad predchádzajúcich zamestnávateľov aj s pracovným zaradením,
j)
miesto a čas výkonu povinnej vojenskej služby, ďalšej služby v ozbrojených silách, v ozbrojených bezpečnostných zboroch, v ozbrojených zboroch alebo v Národnom bezpečnostnom úrade Slovenskej republiky, dosiahnutú hodnosť,
k)
postih za priestupok alebo iný správny delikt,
l)
závislosť od požívania alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok.
(5)
Po prijatí občana do štátnej služby je služobný úrad oprávnený spracúvať osobné údaje
a)
o jeho rodnom čísle,
b)
o jeho rodinnom stave,
c)
uvedené v odseku 4 písm. a) až c) aj o jeho manželke (manželovi) alebo rodičoch, alebo súrodencoch.
(6)
Osobné údaje uvedené v odsekoch 4 a 5 je služobný úrad oprávnený spracúvať po celý čas trvania štátnej služby profesionálneho vojaka.
§ 14
(1)
Občana, ktorý je blízkou osobou12) profesionálneho vojaka, nemožno prijať do štátnej služby tak, aby bol v jeho priamej podriadenosti alebo nadriadenosti, alebo tak, aby jeden podliehal pokladničnej alebo účtovnej kontrole druhého.
(2)
Občan, ktorý požiada o prijatie do štátnej služby, oznámi služobnému úradu skutočnosti podľa odseku 1.
Výberové konanie
§ 15
(1)
Funkcia, do ktorej sa občan ustanoví pri prijatí do prípravnej štátnej služby alebo do dočasnej štátnej služby, sa obsadzuje na základe výberového konania.
(2)
Výberovým konaním podľa odseku 1 sa overuje splnenie podmienok, ktoré sú potrebné vzhľadom na povahu činnosti, ktoré má profesionálny vojak vykonávať v štátnej službe.
(3)
Výberové konanie vyhlasuje služobný úrad v tlači, prípadne v iných verejnosti prístupných prostriedkoch masovej komunikácie najmenej tri týždne pred jeho začatím s uvedením údajov, ktorými sú
a)
názov funkcie,
b)
druh štátnej služby,
c)
podmienky prijatia do štátnej služby,
d)
zoznam požadovaných dokladov podľa odseku 5 písm. a), b), d), e), f) a g),
e)
dátum a miesto podania žiadosti.
(4)
Výberové konanie na funkcie pre profesionálnych vojakov v štátnej službe v organizačných zložkách Vojenského spravodajstva je neverejné.
(5)
Vo výberovom konaní občan predloží
a)
vyplnený osobný dotazník, ktorého súčasťou sú osobné údaje uvedené v § 13 ods. 4,
b)
životopis,
c)
občiansky preukaz a doklady o dosiahnutom vzdelaní alebo ich overené kópie,
d)
vojenskú knižku, ak vykonal základnú službu alebo náhradnú službu,
e)
čestné vyhlásenie, že
1.
nemá cudzie štátne občianstvo,
2.
nemá trvalý pobyt na území iného štátu,
3.
nevykonáva činnosti, ktorých vykonávanie je v štátnej službe obmedzené alebo zakázané, prípadne vyhlásenie o tom, že ku dňu prijatia do štátnej služby vykonávanie takých činností skončí,
4.
súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,
5.
bol oboznámený s podmienkami výkonu štátnej služby,
f)
odpis z registra trestov, ktorý ku dňu jeho predloženia nie je starší ako tri mesiace,
g)
písomné hodnotenie, pracovný posudok alebo služobný posudok z posledného zamestnania, ak bol zamestnaný.
(6)
Vo výberovom konaní na funkciu vojenského duchovného občan predloží aj písomné stanovisko príslušnej cirkevnej autority.13)
(7)
Služobný úrad, ktorý výberové konanie vyhlásil, pozve občana, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v § 13 ods. 1 písm. a) až o), na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím.
§ 16
(1)
Výberové konanie uskutočňujú výberové komisie zriadené služobným úradom, ktorý výberové konanie vyhlásil. Výberová komisia má najmenej troch členov. Predsedom komisie je profesionálny vojak s najvyššou hodnosťou.
(2)
Zdravotná spôsobilosť občana sa preukazuje v rámci výberového konania výsledkami lekárskej prehliadky, ktorú možno doplniť odborným lekárskym vyšetrením.
(3)
Previerka psychickej spôsobilosti občana sa vykonáva v rámci výberového konania psychodiagnostickým vyšetrením, ktoré vykonáva psychológ spĺňajúci podmienky na vykonávanie psychologickej činnosti.
(4)
Previerka fyzickej zdatnosti občana sa vykonáva v rámci výberového konania.
(5)
Podmienky zdravotnej spôsobilosti, previerky psychickej spôsobilosti a fyzickej zdatnosti na posúdenie spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(6)
Ovládanie štátneho jazyka v rámci výberového konania občan preukazuje vysvedčením z posledného ročníka strednej školy.
(7)
Na základe výsledkov výberového konania služobný úrad zašle občanovi do desiatich dní písomné oznámenie o
a)
splnení podmienok prijatia do štátnej služby alebo
b)
nesplnení podmienok prijatia do štátnej služby.
Prípravná štátna služba
§ 17
(1)
Prípravná štátna služba je štátna služba, počas ktorej sa profesionálny vojak pripravuje na vykonávanie dočasnej štátnej služby. Príprava sa uskutočňuje vo funkcii
a)
čakateľ výcvikom vo vojenských vzdelávacích a výcvikových zariadeniach v trvaní od štyroch týždňov do dvanástich týždňov,
b)
kadet štúdiom na vojenskej vysokej škole podľa osobitného predpisu14) a výcvikom vo vojenskom vzdelávacom a výcvikovom zariadení v pôsobnosti ministerstva.
(2)
Do prípravnej štátnej služby môže vedúci služobného úradu prijať občana, ktorý spĺňa podmienky na prijatie do štátnej služby a v roku prijatia do štátnej služby neprekročil vek
a)
25 rokov, ak bude pripravovaný pre hodnostný zbor mužstva a poddôstojníkov,
b)
25 rokov, ak počas prípravnej štátnej služby absolvuje vojenskú vysokú školu,
c)
30 rokov, ak bude pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov a dosiahol vysokoškolské vzdelanie na inej než vojenskej vysokej škole.
(3)
Obmedzenie veku podľa odseku 2 sa nevzťahuje na občana, ktorý má byť
a)
dočasne vyčlenený podľa § 60 ods. 1 písm. c) až e),
b)
ustanovený do funkcie v právnej službe alebo vo vojenskom zdravotníctve,
c)
ustanovený do funkcie vojenského duchovného, vojenského športového trénera alebo vojenského hudobníka.
§ 18
(1)
Ak je súčasťou prípravnej štátnej služby aj získanie vysokoškolského vzdelania, občan a vedúci služobného úradu uzatvoria písomnú dohodu o umožnení získania vysokoškolského vzdelania.
(2)
Dohoda podľa odseku 1 obsahuje
a)
sídlo vojenskej vysokej školy,
b)
stupeň vysokoškolského vzdelania,
c)
študijný odbor a formu štúdia,
d)
dĺžku trvania štúdia,
e)
záväzok uhradiť náklady vynaložené na naturálne a finančné zabezpečenie vysokoškolského štúdia, ak služobný pomer skončí podľa § 69 alebo ak nezotrvá v dočasnej štátnej službe po dobu výsluhy v hodnosti poručík,
f)
podmienky odstúpenia od dohody a
g)
najvyššiu sumu úhrady nákladov podľa písmena e).
(3)
Povinnosť uhradiť náklady nevznikne, ak služobný pomer skončí podľa § 69 ods. 1 písm. d), § 70 ods. 1 písm. a) až c), h) a § 74.
(4)
Určenie sumy úhrady nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie vysokoškolského štúdia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 19
(1)
Profesionálny vojak absolvuje počas výkonu prípravnej štátnej služby základný vojenský výcvik.
(2)
Profesionálny vojak, ktorý bude pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov, absolvuje počas výkonu prípravnej štátnej služby aj
a)
vojenskú vysokú školu, ak nedosiahol vysokoškolské vzdelanie, alebo
b)
dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl, ak dosiahol vysokoškolské vzdelanie na inej než vojenskej vysokej škole.
Dočasná štátna služba
§ 20
(1)
Dočasná štátna služba je štátna služba, ktorú profesionálny vojak vykonáva po dobu ustanovenú týmto zákonom, ak osobitné predpisy15) neustanovujú inak.
(2)
Do dočasnej štátnej služby po úspešnom skončení prípravnej štátnej služby vymenúva profesionálneho vojaka vedúci služobného úradu.
(3)
Do dočasnej štátnej služby bez vykonania prípravnej štátnej služby môže vedúci služobného úradu prijať občana, ak
a)
jeho predchádzajúca dočasná štátna služba trvala najviac 10 rokov a od jej skončenia neuplynuli viac ako tri roky,
b)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby,
c)
spĺňa hodnosť plánovanú na funkciu, do ktorej má byť ustanovený,
d)
do uplynutia doby výsluhy v hodnosti chýbajú najmenej tri roky a
e)
bol podľa predchádzajúceho právneho predpisu alebo podľa tohto zákona hodnotený ako spôsobilý vykonávať profesionálnu službu a funkciu, do ktorej bol naposledy ustanovený, alebo vyššiu funkciu.
(4)
Do dočasnej štátnej služby bez vykonania prípravnej štátnej služby môže vedúci služobného úradu prijať aj občana, ktorý vykonal základnú službu alebo náhradnú službu a nevzťahuje sa na neho odsek 3, ak bol v služobnom pomere k ozbrojeným zborom, k ozbrojeným bezpečnostným zborom alebo k Národnému bezpečnostnému úradu Slovenskej republiky, spĺňa podmienky na prijatie do štátnej služby a v roku prijatia do štátnej služby neprekročil vek
a)
30 rokov, ak bude prijatý do hodnostného zboru mužstva a poddôstojníkov,
b)
35 rokov, ak bude prijatý do hodnostného zboru dôstojníkov.
(5)
Ustanovenie odseku 3 písm. c) a d) a obmedzenie veku podľa odseku 4 sa nevzťahujú na občana, ktorý má byť
a)
dočasne vyčlenený podľa § 60 ods. 1 písm. c) až e),
b)
ustanovený do funkcie v právnej službe alebo vo vojenskom zdravotníctve,
c)
ustanovený do funkcie vojenského duchovného, vojenského vrcholového športovca, vojenského športového trénera alebo vojenského hudobníka.
(6)
Za predchádzajúcu dočasnú štátnu službu podľa odseku 3 písm. a) sa považuje dočasná štátna služba podľa tohto zákona a doba trvania služobného pomeru k ozbrojeným silám podľa predchádzajúcich právnych predpisov.
(7)
Do doby výsluhy v hodnosti podľa odseku 3 písm. d) sa započítava doba od vymenovania alebo povýšenia do tejto hodnosti v predchádzajúcom služobnom pomere k ozbrojeným silám alebo v služobnom pomere podľa tohto zákona.
§ 21
(1)
Do dočasnej štátnej služby sa
a)
vymenuje profesionálny vojak po skončení prípravnej štátnej služby na
1.
tri až šesť rokov pre hodnostný zbor mužstva a poddôstojníkov alebo
2.
dobu výsluhy v hodnosti poručík pre hodnostný zbor dôstojníkov,
b)
prijíma občan bez vykonania prípravnej štátnej služby na čas chýbajúci do uplynutia doby výsluhy v hodnosti, ktorá mu bude priznaná.
(2)
Čas trvania štátnej služby podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu sa určí na základe dohody profesionálneho vojaka a vedúceho služobného úradu. Ak je tento čas kratší ako šesť rokov, možno na žiadosť profesionálneho vojaka tento čas opätovne predlžovať, najviac však na šesť rokov odo dňa prijatia do dočasnej štátnej služby.
(3)
Dočasná štátna služba, ak tento zákon alebo osobitné predpisy neustanovujú inak,15) trvá do
a)
uplynutia doby výsluhy v hodnosti,
b)
uplynutia maximálnej doby služby alebo
c)
dosiahnutia 55 rokov veku profesionálneho vojaka.
(4)
Dobou výsluhy v hodnosti je časový úsek, v ktorom profesionálny vojak môže zotrvať v dosiahnutej hodnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Maximálnou dobou služby je časový úsek, v ktorom profesionálny vojak môže zotrvať v dočasnej štátnej službe, ak tento zákon alebo osobitné predpisy15) neustanovujú inak. Do maximálnej doby služby sa započítava čas trvania dočasnej štátnej služby podľa tohto zákona a čas trvania služobného pomeru podľa predchádzajúcich právnych predpisov, ak tento zákon neustanovuje inak.
(6)
Doby výsluhy v hodnosti a maximálne doby služby sú ustanovené v prílohe č. 1, ak sa ďalej neustanovuje inak.
(7)
Doby výsluhy v hodnosti a maximálne doby služby pre profesionálnych vojakov ustanovených do funkcie pilot, letovod, letovod lietadla–navigátor, palubný radista, palubný operátor, palubný technik, padákový odborník letectva a v štátnej správe na úseku leteckej prevádzky ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.
(8)
Pri vymenovaní profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe do hodnosti podpráporčíka alebo pri povýšení profesionálneho vojaka sa čas trvania dočasnej štátnej služby zmení na čas do uplynutia doby výsluhy v hodnosti, ak tento zákon alebo osobitné predpisy15) neustanovujú inak.
(9)
Čas trvania dočasnej štátnej služby profesionálneho vojaka podľa odseku 8, ak tento zákon neustanovuje inak, sa s jeho písomným súhlasom a podľa rozhodnutia vedúceho služobného úradu zmení na dohodnutú dobu, najdlhšie však do uplynutia maximálnej doby služby, ak
a)
nebude po uplynutí doby výsluhy v hodnosti vymenovaný do hodnosti alebo povýšený a bude zaradený do programu udržiavania,
b)
je ustanovený do funkcie plánovanej pre vojenského vrcholového športovca.
(10)
Čas trvania dočasnej štátnej služby profesionálneho vojaka sa s jeho súhlasom a podľa rozhodnutia vedúceho služobného úradu zmení na dohodnutú dobu, najdlhšie však do dosiahnutia 55 rokov veku, ak tento zákon neustanovuje inak, ak je
a)
dočasne vyčlenený podľa § 60 ods. 1 písm. c),
b)
ustanovený do funkcie na inšpekcii ministra, v štátnej správe na úseku leteckej prevádzky, v právnej službe alebo vo vojenskom zdravotníctve,
c)
ustanovený do funkcie vojenského duchovného, vojenského športového trénera alebo vojenského hudobníka,
d)
je ustanovený do funkcie pilot, letovod, letovod lietadla–navigátor, palubný radista, palubný operátor, palubný technik alebo padákový odborník letectva,
e)
v generálskej hodnosti.
(11)
Čas trvania dočasnej štátnej služby profesionálneho vojaka vymenovaného do funkcie prokurátora vojenskej prokuratúry, sudcu vojenského súdu a náčelníka generálneho štábu sa riadi podľa osobitných predpisov.15)
(12)
Na zmenu času trvania dočasnej štátnej služby vojenského duchovného podľa odseku 10 sa vyžaduje vyjadrenie príslušnej cirkevnej autority.13)
(13)
Profesionálny vojak v hodnosti brigádny generál, generálmajor a generálporučík môže zotrvať v dočasnej štátnej službe do dosiahnutia 57 rokov veku.
(14)
Výnimku na zotrvanie v dočasnej štátnej službe pre profesionálneho vojaka po dosiahnutí 55 rokov veku môže povoliť minister.
(15)
Na profesionálneho vojaka uvedeného v odsekoch 13 a 14 sa nevzťahuje odsek 3, § 70 ods. 1 písm. i) a j) a § 196.
(16)
Kritériá na povolenie výnimky podľa odseku 14 ustanoví minister služobným predpisom.
§ 22
(1)
Za program udržiavania sa na účely tohto zákona považuje ponechanie profesionálneho vojaka s jeho písomným súhlasom v dočasnej štátnej službe nad dobu výsluhy v dosiahnutej hodnosti s možnosťou opakovaného zaradenia do programu udržiavania, najdlhšie však do uplynutia maximálnej doby služby.
(2)
Do programu udržiavania možno na základe konkurenčného výberu zaradiť profesionálneho vojaka, ak
a)
je nedostatok profesionálnych vojakov vo funkciách s príslušnou vojenskou odbornosťou (ďalej len „nedostatková vojenská odbornosť“) a funkciu nemožno obsadiť na základe výsledkov konkurenčného výberu alebo
b)
doplňovanie ozbrojených síl nezodpovedá potrebám ozbrojených síl.
(3)
Do programu udržiavania možno zaradiť aj profesionálneho vojaka, ktorý dosiahol hodnosť štábny nadrotmajster alebo nadpráporčík.
(4)
Do programu udržiavania sa nezaraďuje
a)
profesionálny vojak, ktorý bol dočasne vyčlenený podľa § 60 ods. 1 písm. c), alebo
b)
profesionálny vojak, ktorý je ustanovený do funkcie
1.
na inšpekcii ministra, v štátnej správe na úseku leteckej prevádzky, v právnej službe alebo vo vojenskom zdravotníctve,
2.
vojenského duchovného, vojenského vrcholového športovca, vojenského športového trénera alebo vojenského hudobníka,
3.
pilot, letovod, letovod lietadla–navigátor, palubný technik, palubný radista alebo palubný operátor, padákový odborník letectva.
(5)
Do programu udržiavania sa nezaraďuje ani profesionálny vojak, ktorý je vymenovaný do funkcie prokurátora a právneho čakateľa vojenskej prokuratúry a sudcu a justičného čakateľa vojenského súdu podľa osobitných predpisov.16)
§ 23
Dobu zaradenia do programu udržiavania, doby opakovaného zaradenia do programu udržiavania, druhy vojenských odborností a počty profesionálnych vojakov určených na zaradenie do programu udržiavania ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.
Kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby
§ 24
Kvalifikačnými predpokladmi na výkon štátnej služby sú
a)
vzdelanie,
b)
osobitné predpoklady na výkon funkcie a na hodnosť.
§ 25
(1)
Podmienku vzdelania na výkon prípravnej štátnej služby spĺňa občan, ak získal
a)
stredné odborné vzdelanie a bude pripravovaný pre hodnostný zbor mužstva a poddôstojníkov,
b)
úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie a bude pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov na vojenskej vysokej škole alebo
c)
vysokoškolské vzdelanie a bude pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov.
(2)
Podmienku vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby spĺňa profesionálny vojak v hodnosti
a)
vojak 2. stupňa, slobodník a desiatnik, ak získal stredné odborné vzdelanie,
b)
čatár, rotný, rotmajster, nadrotmajster, štábny nadrotmajster, podpráporčík, práporčík a nadpráporčík, ak získal úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie,
c)
poručík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník, plukovník, brigádny generál, generálmajor, generálporučík a generál, ak získal vysokoškolské vzdelanie.
§ 26
(1)
Osobitné predpoklady na výkon funkcie a na hodnosť sú na účely tohto zákona
a)
osobitný kvalifikačný predpoklad na funkciu,
b)
odborné predpoklady na hodnosť,
c)
stupeň znalosti cudzieho jazyka na funkciu.
(2)
Osobitné predpoklady podľa odseku 1 získava profesionálny vojak
a)
bezprostredne po vymenovaní alebo prijatí do dočasnej štátnej služby
1.
v odbornom výcviku jednotlivca,
2.
vo vstupnom odbornom dôstojníckom kurze,
b)
počas trvania dočasnej štátnej služby v
1.
kariérových kurzoch na hodnosť,
2.
odborných kurzoch na funkciu.
(3)
Kariérovým kurzom na hodnosť sa na účely tohto zákona rozumie získavanie odborných predpokladov na vymenovanie do hodnosti alebo na povýšenie.
(4)
Do kurzu podľa odseku 2 na základe potrieb ozbrojených síl alebo výsledkov konkurenčného výberu vysiela profesionálneho vojaka vedúci služobného úradu.
(5)
Profesionálny vojak môže byť vyslaný do kariérového kurzu na hodnosť alebo odborného kurzu na funkciu, ak spĺňa predpoklady ustanovené osobitným predpisom17) na funkciu, do ktorej má byť ustanovený.
§ 27
(1)
Požadované druhy stredoškolského vzdelania, študijné odbory a stupne vysokoškolského vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby podľa tohto zákona ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(2)
Osobitné kvalifikačné predpoklady na funkciu a odborné predpoklady na hodnosť, spôsob ich získavania, stupne znalosti cudzieho jazyka na funkcie a podmienky uznávania osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť dosiahnuté pred účinnosťou tohto zákona ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.
TRETIA ČASŤ
SLUŽOBNÝ POMER
PRVÁ HLAVA
VZNIK SLUŽOBNÉHO POMERU
§ 28
(1)
Služobný pomer vzniká odo dňa určeného v rozhodnutí vedúceho služobného úradu o prijatí občana do štátnej služby (ďalej len „rozhodnutie o prijatí“), ak občan v tento deň nastúpi na výkon funkcie, do ktorej bol ustanovený, a zloží vojenskú prísahu podľa osobitného predpisu;18) ak občan zložil vojenskú prísahu podľa osobitného predpisu18) pred prijatím do štátnej služby, vojenskú prísahu neskladá.
(2)
Rozhodnutie o prijatí musí obsahovať aj
a)
titul, meno a priezvisko,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
deň prijatia do štátnej služby,
d)
druh štátnej služby,
e)
čas trvania štátnej služby,
f)
funkciu, do ktorej je ustanovený,
g)
hodnosť, do ktorej je vymenovaný pri prijatí do prípravnej štátnej služby alebo ktorá mu je priznaná pri prijatí do dočasnej štátnej služby,
h)
miesto výkonu štátnej služby a služobný úrad,
i)
údaje potrebné na spracúvanie číselnej a menovitej evidencie.
(3)
Súčasne s rozhodnutím podľa odseku 1 sa občanovi odovzdá opis činností vyplývajúcich z funkcie a písomné oznámenie o
a)
výške a zložení platu,
b)
týždennom služobnom čase,
c)
dĺžke dovolenky,
d)
dni výplaty platu,
e)
lehotách na skončenie služobného pomeru podľa § 69 ods. 3 a § 72.
(4)
Rozhodnutie o prijatí sa profesionálnemu vojakovi odovzdá v deň vzniku služobného pomeru.
(5)
Pri zmenách v štátnej službe sa písomné oznámenie podľa odseku 3 profesionálnemu vojakovi doručí do 30 dní odo dňa účinnosti zmeny.
(6)
Ak služobný pomer skončí v lehote podľa odseku 5, písomné oznámenie podľa odseku 3 dostane profesionálny vojak najneskôr posledný deň trvania služobného pomeru.
§ 29
(1)
Ak občan nemôže nastúpiť na výkon funkcie, do ktorej bol ustanovený, pretože deň vzniku služobného pomeru pripadol na sobotu, nedeľu, sviatok alebo ďalší deň pracovného pokoja, služobný pomer vznikne v najbližší pracovný deň.
(2)
Služobný pomer nevznikne, ak občan nenastúpi na výkon štátnej služby v určený deň alebo ak občan odmietol zložiť vojenskú prísahu, alebo ju zložil s výhradou.
(3)
Ak občan nenastúpi na výkon štátnej služby z dôvodov uvedených v § 104 ods. 1 písm. a) alebo b) a túto prekážku včas oznámil služobnému úradu, služobný pomer vznikne odo dňa nasledujúceho po dni, keď prekážka odpadne. Vedúci služobného úradu v rozhodnutí uvedie skutočný deň vzniku služobného pomeru.
DRUHÁ HLAVA
ZMENY V SLUŽOBNOM POMERE
Prvý oddiel
Konkurenčný výber
§ 30
(1)
Konkurenčným výberom na účely tohto zákona je posúdenie výkonu dočasnej štátnej služby profesionálnych vojakov na základe ich služobných hodnotení a určenie poradia profesionálnych vojakov, ktoré je záväzné na vydanie rozhodnutia na
a)
vymenovanie do hodnosti podpráporčíka,
b)
vymenovanie do hodnosti brigádneho generála,
c)
povýšenie,
d)
zaradenie do programu udržiavania alebo
e)
prepustenie zo služobného pomeru uplynutím doby výsluhy v hodnosti.
(2)
Konkurenčný výber vykonávajú komisie zriadené
a)
náčelníkom generálneho štábu a
b)
vedúcim služobného úradu v rozsahu určenom náčelníkom generálneho štábu.
(3)
Zásady činnosti, zloženie a rokovací poriadok komisií podľa odseku 2 a kritériá na určenie poradia profesionálnych vojakov na základe zhodnotenia ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.
§ 31
(1)
Profesionálni vojaci v hodnosti vojak 2. stupňa, slobodník, plukovník, brigádny generál a generálmajor sa zaraďujú do konkurenčného výberu každoročne, ak sú v hodnosti najmenej jeden rok.
(2)
Profesionálni vojaci v hodnosti desiatnik, čatár, rotný, rotmajster, nadrotmajster, podpráporčík, práporčík, poručík, nadporučík, kapitán, major a podplukovník sa prvý raz zaradia do konkurenčného výberu na vymenovanie do hodnosti a na povýšenie v kalendárnom roku, v ktorom splnia minimálnu dobu v hodnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Profesionálni vojaci podľa odseku 2, ktorí neboli komisiou pre konkurenčný výber určení na vymenovanie do hodnosti alebo na povýšenie, sa druhý raz zaradia do konkurenčného výberu, ktorý sa uskutoční v nasledujúcom kalendárnom roku.
(4)
Profesionálni vojaci, ktorí boli komisiou pre konkurenčný výber určení na vymenovanie do hodnosti alebo na povýšenie a nebudú do uplynutia doby výsluhy v hodnosti vymenovaní do hodnosti alebo povýšení, sa zaradia do programu udržiavania a vymenujú do hodnosti alebo povýšia súčasne s ustanovením do funkcie s plánovanou hodnosťou, pre ktorú boli určení.
(5)
Profesionálnych vojakov v hodnosti čatár, ktorí v kalendárnom roku splnia minimálnu dobu v hodnosti, a profesionálnych vojakov v hodnosti rotný, ktorým uplynie jeden rok v hodnosti, možno zaradiť do konkurenčného výberu na vymenovanie do hodnosti podpráporčík.
(6)
Profesionálny vojak, ktorého komisia v konkurenčnom výbere určí na vymenovanie do hodnosti alebo na povýšenie, sa zaradí do kariérového kurzu na hodnosť, ak sa odborný predpoklad na hodnosť požaduje.
(7)
Do konkurenčného výberu sa nezaradí profesionálny vojak,
a)
ktorý bol zaradený do programu udržiavania, ak tento zákon neustanovuje inak,
b)
o ktorého skončení služobného pomeru bolo právoplatne rozhodnuté,
c)
ktorý je v hodnosti vojak 1. stupňa, štábny nadrotmajster, nadpráporčík, generálporučík a generál.
§ 32
(1)
Minimálna doba v hodnosti je doba, po ktorej uplynutí je profesionálny vojak zaradený do konkurenčného výberu.
(2)
Minimálna doba v hodnosti začína plynúť dňom vymenovania profesionálneho vojaka do hodnosti alebo jeho povýšenia a končí sa k 1. januáru v roku, ktorý predchádza 24 mesiacom uplynutia doby výsluhy v dosiahnutej hodnosti.
§ 33
Ustanovenia § 30 až 32 sa nevzťahujú na profesionálneho vojaka, ktorý je
a)
dočasne vyčlenený podľa § 60 ods. 1 písm. c) až e),
b)
ustanovený do funkcie na inšpekcii ministra, v štátnej správe na úseku leteckej prevádzky, v právnej službe alebo vo vojenskom zdravotníctve,
c)
ustanovený do funkcie pilot, letovod, letovod lietadla–navigátor, palubný radista, palubný operátor alebo palubný technik,
d)
ustanovený do funkcie vojenského duchovného, vojenského vrcholového športovca, vojenského športového trénera alebo vojenského hudobníka.
Druhý oddiel
Vojenská hodnosť a hodnostné zbory
§ 34
(1)
Profesionálnemu vojakovi patrí vojenská hodnosť (ďalej len „hodnosť“).
(2)
Dosiahnutou hodnosťou sa vyjadruje pripravenosť profesionálneho vojaka na výkon činností zodpovedajúcich jednotlivým hodnostiam. Charakteristiky hodností podľa vykonávaných činností sú uvedené v prílohe č. 2.
(3)
Hodnosti tvoria hodnostné zbory
a)
mužstva a poddôstojníkov,
b)
práporčíkov a
c)
dôstojníkov.
(4)
V hodnostných zboroch sa ustanovujú hodnosti v stupňoch od najnižšej hodnosti po najvyššiu hodnosť takto:
1.
hodnostný zbor mužstva a poddôstojníkov
a)
vojak 1. stupňa,
b)
vojak 2. stupňa,
c)
slobodník,
d)
desiatnik,
e)
čatár,
f)
rotný,
g)
rotmajster,
h)
nadrotmajster,
i)
štábny nadrotmajster,
2.
hodnostný zbor práporčíkov
a)
podpráporčík,
b)
práporčík,
c)
nadpráporčík,
3.
hodnostný zbor dôstojníkov
a)
poručík,
b)
nadporučík,
c)
kapitán,
d)
major,
e)
podplukovník,
f)
plukovník,
g)
brigádny generál,
h)
generálmajor,
i)
generálporučík,
j)
generál.
Tretí oddiel
Vymenúvanie do hodností, povyšovanie a priznávanie hodností
Vymenúvanie do hodností a povyšovanie
§ 35
(1)
Dňom prijatia do prípravnej štátnej služby vedúci služobného úradu vymenuje profesionálneho vojaka do hodnosti vojak 1. stupňa.
(2)
Po úspešnom skončení prípravnej štátnej služby je profesionálny vojak
a)
povýšený do hodnosti vojak 2. stupňa, ak je pripravovaný pre hodnostný zbor mužstva a poddôstojníkov,
b)
vymenovaný do hodnosti poručík, ak je pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov.
§ 36
(1)
Profesionálneho vojaka možno povýšiť len o jeden stupeň.
(2)
Profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe, ktorý uspel v konkurenčnom výbere, vedúci služobného úradu vymenuje do hodnosti podpráporčíka alebo povýši, ak na výkon funkcie spĺňa
a)
vzdelanie a osobitné predpoklady na výkon funkcie a na hodnosť, do ktorej má byť vymenovaný alebo povýšený, a
b)
predpoklady ustanovené osobitnými predpismi.10)
(3)
Vymenovanie do hodnosti a povýšenie sa vykoná súčasne s ustanovením do funkcie, na ktorú je táto hodnosť plánovaná.
§ 37
(1)
Profesionálneho vojaka do hodnosti brigádneho generála vymenúva a do ďalších generálskych hodností povyšuje prezident Slovenskej republiky. Návrh na vymenovanie profesionálneho vojaka do hodnosti brigádny generál a na povýšenie profesionálneho vojaka do generálskej hodnosti prezidentovi Slovenskej republiky predkladá vláda na návrh ministra.
(2)
Návrhy podľa odseku 1 predkladá ministrovi náčelník generálneho štábu.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka v hodnosti generálporučík a generál, hlavného vojenského prokurátora, predsedu vyššieho vojenského súdu a na profesionálnych vojakov, ktorí plnia úlohy podľa osobitných predpisov.19)
(4)
Návrh na vymenovanie profesionálneho vojaka do hodnosti brigádny generál a na povýšenie profesionálneho vojaka do generálskej hodnosti môže predložiť prezidentovi Slovenskej republiky aj
a)
generálny prokurátor Slovenskej republiky, ak ide o hlavného vojenského prokurátora,
b)
minister spravodlivosti Slovenskej republiky, ak ide o predsedu vyššieho vojenského súdu.
§ 38
(1)
Vedúci služobného úradu vymenuje do hodnosti alebo povýši profesionálneho vojaka, ktorý spĺňa podmienky na vymenovanie do hodnosti alebo na povýšenie, ak je
a)
dočasne vyčlenený podľa § 60 ods. 1 písm. c) až e),
b)
ustanovený do funkcie na inšpekcii ministra, v štátnej správe na úseku leteckej prevádzky, v právnej službe alebo vo vojenskom zdravotníctve,
c)
ustanovený do funkcie pilot, letovod, letovod lietadla–navigátor, palubný radista, palubný operátor alebo palubný technik, padákový odborník letectva,
d)
ustanovený do funkcie vojenského duchovného, vojenského vrcholového športovca, vojenského športového trénera alebo vojenského hudobníka.
(2)
Profesionálny vojak uvedený v odseku 1 spĺňa podmienky na vymenovanie do hodnosti alebo na povýšenie, ak
a)
je ustanovený do funkcie s vyššou hodnosťou,
b)
spĺňa vzdelanie a odborné predpoklady na hodnosť, do ktorej má byť vymenovaný alebo povýšený, a
c)
od jeho posledného vymenovania do hodnosti alebo povýšenia uplynula doba výsluhy v hodnosti.
(3)
Doba výsluhy v hodnosti podľa odseku 2 písm. c) pre hodnosť vojak 2. stupňa, slobodník a desiatnik je jeden rok.
§ 39
Priznanie hodností
(1)
Profesionálnemu vojakovi pri prijatí do štátnej služby vedúci služobného úradu prizná hodnosť, ktorú predtým dosiahol, ak je taká hodnosť plánovaná na funkciu, do ktorej je ustanovený.
(2)
Ak nemožno hodnosť priznať podľa odseku 1, možno profesionálnemu vojakovi na základe jeho písomného súhlasu priznať nižšiu hodnosť, než akú dosiahol, ak je taká hodnosť plánovaná na funkciu, do ktorej je ustanovený.
(3)
Priznaním nižšej hodnosti podľa odsekov 1 a 2 predtým dosiahnutá hodnosť zaniká.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na prokurátora vojenskej prokuratúry a sudcu vojenského súdu.
Štvrtý oddiel
Hodnotenie a osobná identifikácia
§ 40
(1)
Počas trvania štátnej služby sa na profesionálneho vojaka spracúva hodnotenie formou
a)
služobného hodnotenia,
b)
priebežného hodnotenia,
c)
hodnotenia prípravnej štátnej služby.
(2)
Hodnotenie na prokurátorov a právnych čakateľov vojenskej prokuratúry a sudcov a justičných čakateľov vojenského súdu sa spracúva podľa osobitných predpisov.16)
Služobné hodnotenie
§ 41
(1)
Služobné hodnotenie je základným podkladom na rozhodovanie vedúceho služobného úradu a veliteľa vo veciach služobného pomeru profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe, na plánovanie jeho postupu v služobnej kariére v príslušnom hodnostnom zbore a jeho kariérového rozvoja.
(2)
Služobné hodnotenie sa spracúva písomne jedenkrát ročne do 15. februára.
(3)
Služobné hodnotenie spracúva veliteľ (ďalej len „hodnotiteľ“). Na vojenského duchovného služobné hodnotenie spracúva hodnotiteľ v súčinnosti s priamym cirkevným nadriadeným vojenského duchovného.
(4)
Služobné hodnotenie obsahuje
a)
vyhodnotenie splnenia navrhovaných opatrení v služobnej kariére profesionálneho vojaka, úloh a cieľov odborného a osobného rozvoja z predchádzajúceho služobného hodnotenia,
b)
hodnotenie služobných schopností, zručností a vlastností,
c)
hodnotenie služobných výsledkov,
d)
hodnotenie
1.
odbornosti a pripravenosti na bojové nasadenie,
2.
bezúhonnosti,
3.
zdravotnej spôsobilosti,
4.
iných rozhodných skutočností súvisiacich s profesionálnym vojakom,
e)
záver.
(5)
Služobné hodnotenie profesionálneho vojaka vykonávajúceho riadiacu funkciu alebo veliteľskú funkciu namiesto hodnotenia uvedeného v odseku 4 písm. c) obsahuje hodnotenie štýlu riadiacej práce.
(6)
Časti služobného hodnotenia podľa odseku 4 a odseku 5 obsahujú okrem slovného zhodnotenia aj zodpovedajúce bodové hodnotenie. V závere služobného hodnotenia sa uvedie:
a)
vykazuje mimoriadne dobré výsledky - 86 až 100 bodov,
b)
vykazuje dobré výsledky - 64 až 85 bodov,
c)
vykazuje uspokojivé výsledky - 46 až 63 bodov,
d)
vykazuje čiastočne uspokojivé výsledky - 30 až 45 bodov,
e)
nevykazuje požadované výsledky a je nespôsobilý vykonávať štátnu službu - 0 až 29 bodov.
(7)
V závere služobného hodnotenia hodnotiteľ uvedie aj opatrenia, ktoré sa navrhujú v služobnej kariére profesionálneho vojaka.
(8)
Podrobnejšie podmienky o častiach služobného hodnotenia podľa odsekov 4 až 7 ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.
§ 42
(1)
So služobným hodnotením musí byť profesionálny vojak oboznámený pri hodnotiacom pohovore, o ktorom sa vyhotoví záznam.
(2)
Proti služobnému hodnoteniu môže profesionálny vojak podať písomné odvolanie do siedmich dní odo dňa oboznámenia sa so služobným hodnotením. Ak profesionálny vojak odmietne potvrdiť oboznámenie sa so služobným hodnotením, hodnotiteľ urobí o tom záznam do služobného hodnotenia; vykonanie záznamu má účinky oboznámenia.
(3)
Odvolanie proti služobnému hodnoteniu profesionálny vojak podáva hodnotiteľovi do siedmich dní odo dňa oboznámenia sa so služobným hodnotením.
(4)
Podanie odvolania má odkladný účinok.
(5)
Hodnotiteľ môže odvolaniu vyhovieť sám. Ak odvolaniu do siedmich dní odo dňa prevzatia odvolania v celom rozsahu nevyhovie, predloží odvolanie spolu so služobným hodnotením a písomným odôvodnením svojho stanoviska k odvolaniu na prerokovanie odvolaciemu orgánu.
(6)
Profesionálny vojak je oprávnený robiť zo svojho služobného hodnotenia výpisky, poznámky alebo si vyžiadať jeho kópiu na vlastné náklady.
§ 43
(1)
Odvolacím orgánom je nadriadený veliteľ hodnotiteľa.
(2)
Odvolací orgán do siedmich dní odo dňa prevzatia odvolania zriadi komisiu na prerokovanie odvolania proti služobnému hodnoteniu a súčasne jej predloží na rokovanie odvolanie spolu s napadnutým služobným hodnotením.
(3)
Komisia podľa odseku 2 je poradný orgán odvolacieho orgánu. Členmi komisie sú najmenej traja profesionálni vojaci v dočasnej štátnej službe v rovnakej alebo vyššej hodnosti, než akú dosiahol profesionálny vojak, ktorý podal odvolanie.
(4)
Komisia prerokuje napadnuté služobné hodnotenie do siedmich dní odo dňa jej zriadenia a predloží svoje stanovisko odvolaciemu orgánu.
§ 44
(1)
O odvolaní profesionálneho vojaka proti služobnému hodnoteniu rozhodne odvolací orgán do siedmich dní odo dňa prevzatia stanoviska komisie.
(2)
Ak nie sú dôvody na zmenu alebo zrušenie služobného hodnotenia, odvolací orgán odvolanie zamietne a služobné hodnotenie potvrdí. Ak služobné hodnotenie zruší, vráti ho hodnotiteľovi na nové spracovanie; hodnotiteľ je rozhodnutím odvolacieho orgánu viazaný.
(3)
Hodnotiteľ do siedmich dní odo dňa prevzatia zrušeného služobného hodnotenia spracuje nové služobné hodnotenie.
(4)
Na základe výsledkov odvolacieho konania hodnotiteľ bez zbytočného odkladu oboznámi profesionálneho vojaka so zmeneným, potvrdeným alebo novým služobným hodnotením.
(5)
Proti rozhodnutiu o odvolaní sa nemožno odvolať.
§ 45
(1)
Služobné hodnotenie je právoplatné a vykonateľné, ak bol profesionálny vojak so služobným hodnotením oboznámený a ak proti nemu už nemožno podať odvolanie.
(2)
Ak neboli dodržané lehoty podľa § 42 až 44, služobné hodnotenie nenadobudne právoplatnosť. Zavinené nedodržanie lehôt podľa tohto zákona sa posudzuje ako neplnenie základných povinností profesionálneho vojaka podľa tohto zákona.
(3)
Ak služobné hodnotenie nenadobudne právoplatnosť z dôvodov uvedených v odseku 2, hodnotiteľ spracuje bezodkladne nové služobné hodnotenie.
§ 46
(1)
Právoplatné služobné hodnotenie sa zakladá do osobného spisu profesionálneho vojaka.
(2)
S právoplatným služobným hodnotením sa môže oboznamovať aj vedúci služobného úradu, veliteľ, zamestnanci personálnych útvarov, členovia komisie vykonávajúcej konkurenčný výber a ďalšie orgány po predložení dokladu oprávňujúceho na oboznamovanie so služobným hodnotením.
(3)
Právoplatné služobné hodnotenie je preskúmateľné súdom.
§ 47
Priebežné hodnotenie
(1)
Priebežné hodnotenie je podkladom na spracovanie služobného hodnotenia profesionálneho vojaka; obsahuje najmä vyhodnotenie plnenia služobných povinností a čiastkových úloh plnených profesionálnym vojakom v období medzi dvoma služobnými hodnoteniami.
(2)
Na priebežné hodnotenie sa nevzťahujú ustanovenia o služobnom hodnotení.
§ 48
Hodnotenie prípravnej štátnej služby
(1)
Hodnotenie prípravnej štátnej služby sa vykonáva pri skončení prípravnej štátnej služby a obsahuje vyhodnotenie výsledkov dosiahnutých profesionálnym vojakom počas prípravnej štátnej služby.
(2)
Na hodnotenie prípravnej štátnej služby sa nevzťahujú ustanovenia o služobnom hodnotení a o priebežnom hodnotení.
Osobná identifikácia
§ 49
Osobný spis
(1)
Písomnosti súvisiace so vznikom, zmenami a skončením služobného pomeru profesionálneho vojaka sa zakladajú do jeho osobného spisu. Osobný spis profesionálneho vojaka vedie služobný úrad.
(2)
Služobný úrad poskytne profesionálnemu vojakovi na jeho žiadosť odpisy písomností, ktoré sú uložené v jeho osobnom spise, a umožní mu robiť si výpisy z písomností a fotokópie písomností uložených v jeho osobnom spise.
(3)
Služobný úrad môže poskytovať osobné údaje uvedené v § 13 ods. 4 a 5 orgánom činným v trestnom konaní alebo právnickým osobám oprávneným podľa osobitných predpisov,20) ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh, aj bez súhlasu profesionálneho vojaka alebo jeho manželky (manžela), alebo rodičov, alebo súrodencov.
(4)
Podrobnosti o obsahu osobného spisu ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.
§ 50
Osobná identifikačná karta
(1)
Profesionálnemu vojakovi pri prijatí do štátnej služby vyhotoví služobný úrad osobnú identifikačnú kartu. Pri služobnom styku je profesionálny vojak povinný preukazovať svoju príslušnosť k ozbrojeným silám osobnou identifikačnou kartou.
(2)
Osobná identifikačná karta profesionálneho vojaka obsahuje
a)
hodnosť, meno, priezvisko, titul, vedeckú hodnosť,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
rodné číslo,
d)
miesto výkonu štátnej služby.
(3)
Osobnú identifikačnú kartu nemožno pripojiť ako prílohu k podaniu ani odovzdať nepovolanej osobe. Zničenie, poškodenie, stratu, odcudzenie alebo zneužitie osobnej identifikačnej karty je profesionálny vojak povinný hlásiť veliteľovi.
(4)
Vzor osobnej identifikačnej karty ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.
§ 51
Kovový identifikačný štítok
(1)
Profesionálnemu vojakovi sa pri prijatí do štátnej služby vydajú dva kovové identifikačné štítky s kovovou retiazkou.
(2)
Kovový identifikačný štítok obsahuje meno, priezvisko, rodné číslo a krvnú skupinu profesionálneho vojaka.
(3)
Vzor kovového identifikačného štítku a kovovej retiazky a spôsob ich nosenia ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.
Piaty oddiel
Ustanovenie do funkcie a zastupovanie profesionálneho vojaka
Ustanovenie do funkcie
§ 52
(1)
Profesionálneho vojaka po prijatí do prípravnej štátnej služby ustanoví vedúci služobného úradu do funkcie
a)
čakateľ, ak bude pripravovaný pre hodnostný zbor mužstva a poddôstojníkov,
b)
kadet, ak bude pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov.
(2)
Profesionálneho vojaka po vymenovaní alebo po prijatí do dočasnej štátnej služby ustanoví vedúci služobného úradu do funkcie podľa dosiahnutej hodnosti.
§ 53
Profesionálneho vojaka počas trvania dočasnej štátnej služby vedúci služobného úradu môže ustanoviť do inej funkcie, ak
a)
uspel v konkurenčnom výbere a spĺňa osobitné predpoklady na výkon funkcie a na hodnosť, ktorá je na funkcii plánovaná, alebo
b)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby a dosiahol hodnosť, ktorá je na funkcii plánovaná.
§ 54
(1)
Vedúci služobného úradu môže ustanoviť do funkcie profesionálneho vojaka, ktorý spĺňa podmienky na ustanovenie do funkcie, ak je
a)
dočasne vyčlenený podľa § 60 ods. 1 písm. c),
b)
ustanovený do funkcie na inšpekcii ministra, v štátnej správe na úseku leteckej prevádzky, v právnej službe alebo vo vojenskom zdravotníctve,
c)
ustanovený do funkcie pilot, letovod, letovod lietadla–navigátor, palubný radista, palubný operátor alebo palubný technik, padákový odborník letectva,
d)
ustanovený do funkcie vojenského duchovného, vojenského vrcholového športovca, vojenského športového trénera alebo vojenského hudobníka.
(2)
Profesionálny vojak uvedený v odseku 1 spĺňa podmienky na ustanovenie do funkcie, ak
a)
spĺňa vzdelanie na funkciu, do ktorej má byť ustanovený,
b)
spĺňa vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad na funkciu, do ktorej má byť ustanovený,
c)
spĺňa predpoklady ustanovené osobitnými predpismi,10)
d)
je na funkcii plánovaná rovnaká alebo vyššia hodnosť, než akú dosiahol.
(3)
Ustanovenie odseku 2 písm. a) sa vzťahuje na profesionálneho vojaka uvedeného v odseku 1 písm. a) a d); ustanovenie odseku 2 písm. b) sa vzťahuje na profesionálneho vojaka uvedeného v odseku 1 písm. b) a c).
(4)
Ustanovenie vojenského duchovného do inej funkcie sa vykonáva na základe rozhodnutia príslušnej cirkevnej autority.
(5)
Ustanovenie odseku 2 písm. d) sa nevzťahuje na profesionálnych vojakov, ktorí plnia úlohy podľa osobitných predpisov,19) a na vojenského duchovného.
§ 55
(1)
Profesionálneho vojaka vedúci služobného úradu ustanoví do inej funkcie, ak
a)
v dôsledku organizačnej zmeny nemôže naďalej vykonávať doterajšiu funkciu,
b)
podľa rozhodnutia správnej komisie, ktorou je lekárska komisia vojenského zdravotníckeho zariadenia (ďalej len „prieskumná komisia“), je trvalo nespôsobilý vykonávať doterajšiu funkciu,
c)
vzdal sa funkcie, bol odvolaný alebo uvoľnený z funkcie podľa osobitných predpisov,2)
d)
je blízkou osobou veliteľovi v jeho priamej podriadenosti alebo profesionálnemu vojakovi, ktorého pokladničnej alebo účtovnej kontrole podlieha.
(2)
Za organizačnú zmenu sa na účely tohto zákona považuje zrušenie funkcie alebo zmena podstatnej náležitosti plánovanej na funkciu, do ktorej je profesionálny vojak ustanovený.
(3)
Za podstatnú náležitosť podľa odseku 2 sa na účely tohto zákona považuje hodnosť a vojenská odbornosť.
(4)
Ustanovenie vojenského duchovného do inej funkcie sa vykonáva na základe rozhodnutia príslušnej cirkevnej autority.
§ 56
Zastupovanie iného profesionálneho vojaka
(1)
Ak nemôže profesionálny vojak dlhšie ako 30 dní vykonávať funkciu, do ktorej je ustanovený, môže vedúci služobného úradu poveriť iného profesionálneho vojaka zastupovaním neprítomného profesionálneho vojaka.
(2)
Na profesionálneho vojaka, ktorému zastupovanie vyplýva z jeho funkcie, sa odsek 1 nevzťahuje.
(3)
Zastupovanie nesmie presiahnuť šesť po sebe nasledujúcich mesiacov v kalendárnom roku.
Šiesty oddiel
Zmena miesta výkonu štátnej služby, odvolanie z funkcie, prerušenie výkonu funkcie a dočasné vyčlenenie
§ 57
Zmena miesta výkonu štátnej služby
(1)
Profesionálnemu vojakovi možno, ak je to v záujme služobného úradu, zmeniť miesto výkonu štátnej služby (ďalej len „premiestnenie“).
(2)
Profesionálneho vojaka možno premiestniť podľa odseku 1 aj na vlastnú žiadosť na výkon funkcie rovnakej úrovne, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Žiadosť o premiestnenie podľa odseku 2 môže podať profesionálny vojak do 31. januára. Z naliehavých dôvodov môže profesionálny vojak požiadať o premiestnenie kedykoľvek.
(4)
Na účely tohto zákona sa za naliehavé dôvody na premiestnenie profesionálneho vojaka podľa odseku 3 považujú najmä rodinné, sociálne alebo osobné dôvody, ktoré si vyžadujú nevyhnutnú trvalú osobnú prítomnosť profesionálneho vojaka v mieste, do ktorého o premiestnenie žiada.
(5)
Na účely tohto zákona sa za funkciu rovnakej úrovne považuje funkcia, na ktorú je plánovaná rovnaká hodnosť ako na funkciu, do ktorej je profesionálny vojak ustanovený pred premiestnením.
(6)
Profesionálneho vojaka premiestňuje vedúci služobného úradu.
(7)
Profesionálneho vojaka, ktorý bude vymenovaný do funkcie náčelníka generálneho štábu alebo náčelníka Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, premiestni prezident Slovenskej republiky na návrh ministra.
(8)
Profesionálnych vojakov, ktorí plnia úlohy podľa osobitných predpisov,19) a vojenského duchovného možno podľa odsekov 1 a 2 premiestniť aj na výkon funkcie s plánovanou nižšou hodnosťou, než akú dosiahli.
(9)
Premiestnenie vojenského duchovného sa vykonáva na základe rozhodnutia príslušnej cirkevnej autority.
(10)
Právneho čakateľa vojenskej prokuratúry premiestni hlavný vojenský prokurátor na inú vojenskú prokuratúru z dôvodov uvedených v odsekoch 1 a 2 alebo ak sa stal blízkou osobou veliteľa v jeho priamej podriadenosti alebo blízkou osobou profesionálneho vojaka, ktorého pokladničnej alebo účtovnej kontrole podlieha.
(11)
Justičného čakateľa vojenského súdu premiestni predseda vyššieho vojenského súdu na iný vojenský súd z dôvodov uvedených v odsekoch 1 a 2 alebo ak sa stal blízkou osobou veliteľa v jeho priamej podriadenosti alebo blízkou osobou profesionálneho vojaka, ktorého pokladničnej alebo účtovnej kontrole podlieha.
§ 58
Odvolanie z funkcie
(1)
Vedúci služobného úradu odvolá profesionálneho vojaka z funkcie odo dňa, ktorý predchádza dňu jeho
a)
ustanovenia alebo vymenovania do inej funkcie,
b)
zaradenia do personálnej zálohy.
(2)
Odvolanie vojenského duchovného z funkcie sa vykonáva na základe rozhodnutia príslušnej cirkevnej autority.
§ 59
Prerušenie výkonu funkcie
(1)
Vedúci služobného úradu preruší tehotnej profesionálnej vojačke výkon funkcie, ak činnosti vyplývajúce z funkcie sú tehotným profesionálnym vojačkám zakázané alebo ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozujú jej tehotenstvo, ak ju nemožno ustanoviť do inej vhodnej funkcie; to platí rovnako o matke do konca deviateho mesiaca po pôrode a o dojčiacej profesionálnej vojačke.
(2)
Profesionálna vojačka počas prerušenia výkonu funkcie vykonáva podľa rozhodnutia veliteľa činnosti, ktorých výkon nie je tehotným profesionálnym vojačkám zakázaný alebo ktoré neohrozujú jej tehotenstvo.
(3)
Za inú vhodnú funkciu podľa odseku 1 sa považuje funkcia v tom istom služobnom úrade, ktorá neohrozuje tehotnosť profesionálnej vojačky, ak je na takú funkciu plánovaná rovnaká alebo nižšia hodnosť, než akú profesionálna vojačka dosiahla.
(4)
Počas prerušenia výkonu funkcie patrí profesionálnej vojačke služobný plat, ktorý jej patril počas výkonu funkcie pred prerušením jej výkonu.
§ 60
Dočasné vyčlenenie
(1)
Profesionálneho vojaka možno dočasne vyčleniť na plnenie úloh
a)
ministerstva,
b)
úradov a zariadení ministerstva,
c)
organizačných zložiek Vojenského spravodajstva a Vojenskej polície,
d)
vojenskej prokuratúry,
e)
vojenského súdu,
f)
rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie v pôsobnosti ministerstva
g)
inej právnickej osoby na koordináciu činností orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy alebo iných právnických osôb pri príprave na obranu Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov.21)
(2)
Minister rozhoduje o dočasnom vyčlenení profesionálneho vojaka a o skončení jeho dočasného vyčlenenia
a)
na ministerstvo, jeho úrady a zariadenia, na plnenie úloh organizačných zložiek Vojenského spravodajstva, Vojenskej polície, rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie v pôsobnosti ministerstva,
b)
na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky, vyššiu vojenskú prokuratúru alebo vojenskú obvodovú prokuratúru po predchádzajúcom prerokovaní s generálnym prokurátorom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky,
c)
na vyšší vojenský súd alebo vojenský obvodový súd po predchádzajúcom prerokovaní s ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky,
d)
k inej právnickej osobe na koordináciu činností orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy alebo iných právnických osôb pri príprave na obranu Slovenskej republiky podľa počtu funkcií určených vládou a po predchádzajúcom prerokovaní so štatutárnym orgánom príslušnej právnickej osoby.
(3)
Doba dočasného vyčlenenia nesmie byť dlhšia ako tri roky. Opakovane môže byť profesionálny vojak dočasne vyčlenený až po uplynutí troch rokov od posledného dočasného vyčlenenia.
(4)
Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorý je
a)
dočasne vyčlenený podľa odseku 1 písm. c) až e),
b)
ustanovený do funkcie na inšpekcii ministra, v štátnej správe na úseku leteckej prevádzky, v právnej službe alebo vo vojenskom zdravotníctve,
c)
ustanovený do funkcie letovoda, vojenského duchovného, vojenského vrcholového športovca, vojenského športového trénera alebo vojenského hudobníka.
Siedmy oddiel
Personálna záloha a dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby
§ 61
Zaradenie do personálnej zálohy
(1)
Profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe zaradí vedúci služobného úradu do personálnej zálohy, ak z dôvodov uvedených v § 62 až 64 nemôže dočasne vykonávať doterajšiu funkciu a nebolo rozhodnuté o jeho ustanovení do inej funkcie alebo o prepustení zo služobného pomeru.
(2)
Druhy personálnej zálohy sú
a)
záloha pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov,
b)
neplatená záloha,
c)
záloha pre profesionálnych vojakov zaradených do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť v trvaní viac ako šesť mesiacov.
(3)
Počas zaradenia do personálnej zálohy podľa odseku 1 vedúci služobného úradu, ktorý profesionálneho vojaka zaradil do personálnej zálohy, rozhodne o
a)
ustanovení profesionálneho vojaka do funkcie alebo
b)
jeho prepustení zo služobného pomeru.
(4)
Zaradenie profesionálneho vojaka do personálnej zálohy skončí dňom, ktorý predchádza dňu jeho ustanovenia do funkcie, alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepustení profesionálneho vojaka zo služobného pomeru.
§ 62
Záloha pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov
(1)
Do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov vedúci služobného úradu zaradí profesionálneho vojaka najviac na tri mesiace, ak
a)
v dôsledku organizačnej zmeny nemôže naďalej vykonávať doterajšiu funkciu,
b)
podľa právoplatného rozhodnutia prieskumnej komisie je trvalo nespôsobilý vykonávať doterajšiu funkciu,
c)
podľa právoplatného rozhodnutia prieskumnej komisie je trvalo nespôsobilý vykonávať štátnu službu,
d)
vzdal sa funkcie, bol odvolaný alebo uvoľnený z funkcie podľa osobitných predpisov,2)
e)
je osobou blízkou veliteľovi v jeho priamej podriadenosti alebo profesionálnemu vojakovi, ktorého pokladničnej alebo účtovnej kontrole podlieha,
f)
skončilo jeho vyslanie na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov,22)
g)
skončilo jeho dočasné vyčlenenie k inej právnickej osobe a súčasne sa nerozhodlo o jeho ustanovení do inej funkcie alebo o prepustení zo služobného pomeru,
h)
je podľa záveru služobného hodnotenia nespôsobilý vykonávať štátnu službu,
i)
prestal spĺňať niektorú z podmienok podľa § 13 ods. 1 písm. c), d), f) až h), l) a m),
j)
nebol ustanovený do funkcie po skončení zaradenia do neplatenej zálohy,
k)
nebol ustanovený do funkcie po skončení zaradenia do zálohy pre profesionálnych vojakov zaradených do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť alebo
l)
príslušná cirkevná autorita rozhodla o odvolaní vojenského duchovného z funkcie a súčasne nerozhodla o jeho ustanovení do inej funkcie alebo o prepustení zo služobného pomeru.
(2)
Počas zaradenia profesionálneho vojaka do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov
a)
z dôvodu podľa odseku 1 písm. a) až g), j) až l) patrí profesionálnemu vojakovi náhrada vo výške 100 % služobného platu z funkcie, do ktorej bol ustanovený alebo vymenovaný pred zaradením do personálnej zálohy podľa odseku 1,
b)
z dôvodu podľa odseku 1 písm. h) a i) patrí profesionálnemu vojakovi náhrada vo výške 30 % služobného platu z funkcie, do ktorej bol ustanovený alebo vymenovaný pred zaradením do personálnej zálohy podľa odseku 1, najmenej však vo výške minimálnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom.23)
(3)
Náhrada podľa odseku 2 písm. b) sa zvyšuje o 10 % služobného platu, ktorý mu patril počas výkonu funkcie pred zaradením do personálnej zálohy podľa odseku 1, na každú vyživovanú osobu, najviac však do výšky 60 % služobného platu, ktorý mu patril počas výkonu funkcie pred zaradením do personálnej zálohy podľa odseku 1.
(4)
Počas zaradenia do zálohy podľa odseku 1 profesionálny vojak plní služobné povinnosti podľa rozhodnutia veliteľa, ktorého určí vedúci služobného úradu.
§ 63
Neplatená záloha
Do neplatenej zálohy vedúci služobného úradu zaradí profesionálneho vojaka,
a)
ktorému je udelená rodičovská dovolenka,
b)
ktorý je vyslaný do medzinárodnej organizácie na výkon funkcie, ktorá nie je súčasťou systemizácie podľa tohto zákona a vyžaduje si jeho zotrvanie v služobnom pomere.
§ 64
Záloha pre profesionálnych vojakov zaradených do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť
Profesionálneho vojaka vedúci služobného úradu zaradí do zálohy pre profesionálnych vojakov zaradených do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť, ak jeho príprava bude trvať dlhšie ako šesť mesiacov.
§ 65
Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby
(1)
Profesionálneho vojaka môže vedúci služobného úradu dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby, ak by jeho ďalšie ponechanie vo výkone štátnej služby ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby alebo priebeh objasňovania jeho konania, pretože
a)
sa stal dôvodne podozrivým, že závažným spôsobom porušil niektorú základnú služobnú povinnosť, alebo
b)
bolo na neho vydané uznesenie o začatí trestného stíhania.
(2)
Profesionálneho vojaka podľa odseku 1 možno dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby na čas nevyhnutne potrebný na objasnenie jeho konania, najviac na tri mesiace; tento čas možno výnimočne predĺžiť najviac o tri mesiace. V prípade, ak je profesionálny vojak trestne stíhaný, možno ho dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby až do právoplatného skončenia trestného stíhania. Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby sa prerušuje na čas výkonu väzby profesionálneho vojaka.
(3)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, sa poskytne náhrada vo výške 30 % zo služobného platu z funkcie, do ktorej je ustanovený alebo vymenovaný pred dočasným pozbavením výkonu štátnej služby, najmenej však vo výške minimálnej mzdy.
(4)
Náhrada podľa odseku 3 sa zvyšuje o 10 % zo služobného platu na každú vyživovanú osobu, najviac však do výšky 60 % zo služobného platu.
(5)
Po dobu dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby sa profesionálnemu vojakovi zakazuje nosiť služobnú rovnošatu a odoberie sa mu osobná identifikačná karta a služobná zbraň. Počas tejto doby sa na neho nevzťahuje povinnosť vykonávať štátnu službu.
(6)
Po dobu dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby musí byť profesionálny vojak dosiahnuteľný a na vyzvanie veliteľa alebo orgánu činného v trestnom konaní, ktorý vykonáva vyšetrovanie vo veci, musí sa dostaviť v určenom čase na určené miesto.
(7)
Profesionálny vojak, ktorý bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, je povinný zdržiavať sa v mieste trvalého pobytu alebo v mieste určenom veliteľom v čase zodpovedajúcom dĺžke služobného času; z miesta trvalého pobytu alebo z miesta určeného veliteľom sa môže dočasne vzdialiť z dôvodov uvedených v § 104 ods. 1 písm. a) alebo b) alebo odseku 2, o čom je povinný vopred informovať veliteľa.
(8)
Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby vojenského duchovného sa vykonáva na základe rozhodnutia príslušnej cirkevnej autority.13)
(9)
Ak sa nepotvrdia dôvody, pre ktoré bol profesionálny vojak dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby sa zruší; v ostatných prípadoch sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby skončí.
(10)
Ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby zrušilo, doplatí sa profesionálnemu vojakovi rozdiel, o ktorý bol jeho služobný plat znížený.
Ôsmy oddiel
Vysielanie profesionálnych vojakov na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky
§ 66
(1)
Na základe rozhodnutia príslušných ústavných orgánov22) vysiela vedúci služobného úradu profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky.
(2)
Profesionálneho vojaka môže vedúci služobného úradu vyslať mimo územia Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v štruktúrach Severoatlantickej aliancie, Európskej únie a pri Organizácii Spojených národov.
(3)
Profesionálnym vojakom, ktorí plnia úlohy podľa osobitných predpisov,19) ustanoveným do funkcie, na ktorú je plánovaná vyššia hodnosť, než akú dosiahli, pri vyslaní na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky vedúci služobného úradu môže zapožičať vyššiu hodnosť, než akú profesionálni vojaci dosiahli.
(4)
Zapožičanie hodnosti sa uvedie v rozhodnutí o vyslaní mimo územia Slovenskej republiky.
(5)
Profesionálny vojak, ktorému bola zapožičaná vyššia hodnosť, má počas zapožičania hodnosti práva a povinnosti spojené s touto hodnosťou.
§ 67
(1)
Profesionálny vojak, ktorý plní úlohy mimo územia Slovenskej republiky, má nárok na telefonický hovor s blízkou osobou na náklady ozbrojených síl.
(2)
Podmienky, za ktorých možno uskutočniť telefonický hovor, frekvenciu a dĺžku trvania telefonického hovoru ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.
Deviaty oddiel
Spoločné ustanovenia k zmenám v služobnom pomere
§ 68
(1)
Rozhodnutie o ustanovení do funkcie, o zaradení do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov a o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby musí byť odovzdané profesionálnemu vojakovi najneskôr v deň jeho účinnosti a musí obsahovať aj
a)
hodnosť, titul, meno a priezvisko,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
funkciu a miesto výkonu štátnej služby,
d)
údaje potrebné na spracúvanie číselnej a menovitej evidencie.
(2)
Profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 1 sa do 30 dní odo dňa účinnosti rozhodnutia odovzdá písomné oznámenie, ktoré musí obsahovať údaje uvedené v § 28 ods. 3.
(3)
Ak by sa služobný pomer skončil do času uvedeného v odseku 2, písomné oznámenie dostane profesionálny vojak najneskôr posledný deň trvania služobného pomeru.
(4)
Ustanovenia § 52 až 59 a § 61 až 65 sa nevzťahujú na prokurátora vojenskej prokuratúry a sudcu vojenského súdu. Ustanovenia § 52 až 56, § 58 a § 61 až 65 sa nevzťahujú na právneho čakateľa vojenskej prokuratúry a justičného čakateľa vojenského súdu.
TRETIA HLAVA
SKONČENIE SLUŽOBNÉHO POMERU
§ 69
Skončenie služobného pomeru v prípravnej štátnej službe
(1)
Služobný pomer profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe skončí rozhodnutím vedúceho služobného úradu, ak
a)
bol vylúčený zo štúdia,
b)
neskončil štúdium v určenom termíne,
c)
prerušil štúdium alebo zanechal štúdium na vlastnú žiadosť,
d)
nebol po zrušení akreditovaného študijného programu prijatý do iného akreditovaného študijného programu,
e)
neskončil úspešne základný vojenský výcvik alebo dôstojnícky kurz pre absolventov civilných vysokých škôl v termíne určenom vzdelávacím a výcvikovým programom vojenského vzdelávacieho a výcvikového zariadenia.
(2)
Služobný pomer profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe sa skončí aj na základe žiadosti profesionálneho vojaka.
(3)
Rozhodnutie o skončení služobného pomeru sa profesionálnemu vojakovi doručí najneskôr do 15 dní odo dňa vzniku dôvodu na skončenie služobného pomeru v prípravnej štátnej službe. Služobný pomer skončí dňom doručenia rozhodnutia; deň doručenia sa vyznačí v rozhodnutí.
Skončenie služobného pomeru prepustením
§ 70
(1)
Služobný pomer profesionálneho vojaka sa skončí prepustením, ak
a)
v dôsledku organizačnej zmeny nie je pre neho v štátnej službe iná funkcia, do ktorej by mohol byť ustanovený,
b)
podľa právoplatného rozhodnutia prieskumnej komisie je trvalo nespôsobilý vykonávať doterajšiu funkciu a nie je pre neho iná funkcia, ktorej výkon by nebol na ujmu jeho zdravia,
c)
podľa právoplatného rozhodnutia prieskumnej komisie je trvalo nespôsobilý vykonávať štátnu službu,
d)
závažným spôsobom porušil niektorú základnú povinnosť ustanovenú týmto zákonom alebo porušil niektorý zákaz ustanovený týmto zákonom,
e)
podľa právoplatného služobného hodnotenia je hodnotený ako nespôsobilý vykonávať štátnu službu,
f)
bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo pre trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody,
g)
prestal spĺňať niektorú z podmienok podľa § 13 ods. 1 písm. d), f) až h) a l) alebo prestal spĺňať podmienku podľa § 13 ods. 1 písm. m) a nie je pre neho v štátnej službe iná funkcia, do ktorej by mohol byť ustanovený,
h)
nie je pre neho v štátnej službe iná funkcia, do ktorej by mohol byť ustanovený, a ide o profesionálneho vojaka, ktorému
1.
zanikol služobný pomer prokurátora,
2.
zanikol služobný pomer právneho čakateľa prokuratúry,
3.
zanikol výkon funkcie sudcu,
4.
skončila prípravná služba justičného čakateľa pred vykonaním odbornej justičnej skúšky alebo nezložením odbornej justičnej skúšky alebo ktorému skončila jeho stála štátna služba pred vymenovaním do funkcie sudcu,
i)
mu uplynula maximálna doba služby,
j)
mu uplynula doba výsluhy v hodnosti a nebol zaradený do programu udržiavania,
k)
mu uplynula dohodnutá doba na zotrvanie v dočasnej štátnej službe,
l)
dosiahol 55 rokov veku alebo vek podľa § 21 ods. 13 alebo 14, ak tento zákon alebo osobitné predpisy neustanovujú inak,15)
m)
skončil výkon funkcie s plánovanou hodnosťou generál; to neplatí, ak ide o sudcu vojenského sudu, alebo
n)
o odvolaní vojenského duchovného rozhodla príslušná cirkevná autorita.13)
(2)
Služobný pomer profesionálneho vojaka možno skončiť prepustením, ak
a)
požiadal o skončenie služobného pomeru pred uplynutím doby uvedenej v odseku 1 písm. i) až k),
b)
bol právoplatne odsúdený pre trestný čin, ak nejde o prípad uvedený v odseku 1 písm. f).
(3)
Ustanovenie odseku 1 písm. i) sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka
a)
dočasne vyčleneného podľa § 60 ods. 1 písm. c) až e),
b)
ustanoveného do funkcie na inšpekcii ministra, v štátnej správe na úseku leteckej prevádzky, v právnej službe alebo vo vojenskom zdravotníctve,
c)
ustanoveného do funkcie vojenského duchovného, vojenského vrcholového športovca, vojenského športového trénera alebo vojenského hudobníka,
d)
určeného v konkurenčnom výbere na vymenovanie do hodnosti alebo na povýšenie, ak do uplynutia doby výsluhy v hodnosti nebol do hodnosti vymenovaný alebo povýšený.
(4)
Za závažný spôsob porušenia základnej povinnosti podľa odseku 1 písm. d) sa považuje najmä výkon štátnej služby pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky, spôsobenie dopravnej nehody pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky, prijatie úplatku, podplácanie alebo nepriame úplatkárstvo.
(5)
Žiadosť podľa odseku 2 písm. a) môže profesionálny vojak vziať späť len s písomným súhlasom vedúceho služobného úradu, ktorý je oprávnený vo veci rozhodnúť.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na profesionálneho vojaka, ktorý je dočasne vyčlenený na plnenie úloh vojenskej prokuratúry podľa § 60 ods. 1 písm. d) na výkon funkcie prokurátora vojenskej prokuratúry alebo právneho čakateľa vojenskej prokuratúry a na profesionálneho vojaka, ktorý je dočasne vyčlenený na plnenie úloh vojenského súdu podľa § 60 ods. 1 písm. e) na výkon funkcie sudcu vojenského súdu alebo justičného čakateľa vojenského súdu. Týchto profesionálnych vojakov nemožno prepustiť zo služobného pomeru inak ako podľa odseku 7.
(7)
Služobný pomer profesionálneho vojaka uvedeného v odseku 6 sa skončí prepustením, ak
a)
prokurátor vojenskej prokuratúry požiadal o prepustenie zo služobného pomeru z dôvodu zániku služobného pomeru prokurátora alebo z dôvodu preloženia na inú ako vojenskú prokuratúru a generálny prokurátor Slovenskej republiky súhlasí s jeho preložením,
b)
právny čakateľ vojenskej prokuratúry požiadal o prepustenie zo služobného pomeru z dôvodu zániku služobného pomeru právneho čakateľa prokuratúry alebo z dôvodu preloženia na inú ako vojenskú prokuratúru a generálny prokurátor Slovenskej republiky súhlasí s jeho preložením,
c)
sudca vojenského súdu požiadal o prepustenie zo služobného pomeru z dôvodu zániku výkonu funkcie sudcu alebo z dôvodu preloženia na iný ako vojenský súd a Súdna rada Slovenskej republiky súhlasí s jeho preložením,
d)
justičný čakateľ vojenského súdu požiadal o prepustenie zo služobného pomeru z dôvodu skončenia prípravnej služby alebo stálej štátnej služby justičného čakateľa alebo z dôvodu preloženia na iný ako vojenský súd a predseda krajského súdu súhlasí s jeho preložením.
§ 71
Služobný pomer profesionálneho vojaka sa skončí prepustením, ak bol zvolený alebo vymenovaný do funkcie
a)
prezidenta Slovenskej republiky,
b)
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
poslanca Európskeho parlamentu,
d)
člena vlády,
e)
vedúceho Úradu vlády,
f)
predsedu ostatných ústredných orgánov štátnej správy,
g)
sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,
h)
generálneho prokurátora Slovenskej republiky a námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky s výnimkou hlavného vojenského prokurátora,
i)
predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
j)
guvernéra alebo viceguvernéra Národnej banky Slovenska,
k)
verejného ochrancu práv,
l)
člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
m)
štátneho tajomníka,
n)
vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
o)
vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky,
p)
člena komisie Európskej únie alebo pracovníka medzinárodného sekretariátu NATO,
r)
sudcu a prokurátora s výnimkou sudcu vojenského súdu a prokurátora vojenskej prokuratúry,
s)
rektora vysokej školy,
t)
poslanca samosprávneho kraja alebo predsedu samosprávneho kraja, ak ide o platenú funkciu,
u)
poslanca mestského zastupiteľstva alebo primátora mesta, ak ide o platenú funkciu,
v)
poslanca obecného zastupiteľstva alebo starostu obce, ak ide o platenú funkciu,
x)
inšpektora Organizácie Spojených národov.
§ 72
(1)
O prepustení profesionálneho vojaka zo služobného pomeru podľa
a)
§ 70 ods. 1 písm. a) až h), § 70 ods. 2 a § 71 vedúci služobného úradu rozhodne bezodkladne, najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa, keď zistil dôvod prepustenia, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol, alebo
b)
§ 70 ods. 1 písm. i) až l) vedúci služobného úradu rozhodne tri mesiace pred splnením dôvodu na prepustenie zo služobného pomeru.
(2)
V lehotách podľa odseku 1 sa musí rozhodnutie o prepustení profesionálnemu vojakovi doručiť, inak je neplatné.
(3)
Ak bolo rozhodnuté o prepustení profesionálneho vojaka zo služobného pomeru z dôvodu uvedeného v § 70 ods. 1 písm. a) až c), h), i) až k), služobný pomer skončí uplynutím lehoty na prepustenie.
(4)
Ak bolo rozhodnuté o prepustení profesionálneho vojaka zo služobného pomeru podľa § 70 ods. 1 písm. n), služobný pomer skončí dňom podľa rozhodnutia príslušnej cirkevnej autority, najneskôr však uplynutím lehoty na prepustenie.
(5)
Lehota na prepustenie v trvaní dvoch kalendárnych mesiacov začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doručenia rozhodnutia profesionálnemu vojakovi a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak sa vedúci služobného úradu a profesionálny vojak nedohodnú na kratšej lehote.
(6)
Ak bol profesionálny vojak prepustený z dôvodu uvedeného v § 70 ods. 1 písm. d) až g) alebo § 70 ods. 2 alebo 7, alebo § 71, služobný pomer skončí dňom doručenia rozhodnutia; deň doručenia sa vyznačí v rozhodnutí.
(7)
O prepustení zo služobného pomeru podľa § 70 ods. 1 písm. m) vedúci služobného úradu rozhodne súčasne s odvolaním profesionálneho vojaka z funkcie s plánovanou hodnosťou generál. Služobný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo rozhodnuté o prepustení, ak sa vedúci služobného úradu a profesionálny vojak nedohodnú na kratšej lehote.
§ 73
Návrh na prepustenie profesionálneho vojaka zo služobného pomeru
(1)
Návrh na prepustenie profesionálneho vojaka zo služobného pomeru spracúva veliteľ po splnení dôvodov uvedených v § 70 ods. 1 písm. a) až h) a v § 70 ods. 2 písm. b) alebo na základe žiadosti profesionálneho vojaka o prepustenie zo služobného pomeru podľa § 70 ods. 2 písm. a) alebo odseku 7, alebo na základe písomného oznámenia profesionálneho vojaka o splnení podmienok podľa § 71. Po oboznámení profesionálneho vojaka s návrhom na jeho prepustenie veliteľ bezodkladne predloží návrh na prepustenie vedúcemu služobného úradu oprávnenému rozhodnúť o prepustení profesionálneho vojaka zo služobného pomeru.
(2)
Návrh na prepustenie vojenského duchovného spracúva vedúci služobného úradu na základe rozhodnutia príslušnej cirkevnej autority.
Skončenie služobného pomeru zánikom
§ 74
Zánik služobného pomeru úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho
Služobný pomer profesionálneho vojaka zanikne úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho dňom uvedeným v úmrtnom liste profesionálneho vojaka alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol profesionálny vojak vyhlásený za mŕtveho podľa osobitného predpisu.24)
§ 75
Zánik služobného pomeru stratou vojenskej hodnosti
Služobný pomer profesionálneho vojaka zanikne dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým súd profesionálnemu vojakovi uložil trest straty vojenskej hodnosti podľa osobitného predpisu.25)
Zákaz prepustenia v ochrannej dobe
§ 76
(1)
O prepustení profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe podľa § 70 ods. 1 písm. a) nemožno rozhodnúť v dobe,
a)
keď je profesionálny vojak uznaný za dočasne neschopného vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo pre úraz, ak si túto neschopnosť nespôsobil úmyselne alebo v dôsledku požitia alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu poskytnutú v dobe dočasnej neschopnosti vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo pre úraz až do jej skončenia,
b)
keď je profesionálna vojačka tehotná alebo na materskej dovolenke alebo keď je profesionálny vojak na rodičovskej dovolenke.
(2)
Zákaz prepustenia v ochrannej dobe z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. a) trvá najdlhšie do skončenia podpornej doby podľa osobitného predpisu.26)
(3)
Skutočnosť, ktorá podľa odseku 1 zakladá ochrannú dobu, je profesionálny vojak povinný preukázať a bezodkladne oznámiť veliteľovi. Veliteľ o tejto skutočnosti upovedomí vedúceho služobného úradu, ktorý o prepustení rozhoduje.
§ 77
(1)
Ak sa rozhodnutie o prepustení oznámilo profesionálnemu vojakovi pred začiatkom ochrannej doby a služobný pomer by sa mal skončiť v tejto dobe, služobný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby okrem prípadov, ak profesionálny vojak písomne vyhlási, že na predĺžení služobného pomeru netrvá.
(2)
Konanie o prepustení profesionálneho vojaka zo služobného pomeru sa nezačne alebo sa preruší, ak do doručenia rozhodnutia profesionálnemu vojakovi o jeho prepustení nastane skutočnosť, ktorá zakladá ochrannú dobu podľa § 76 ods. 1.
(3)
Doba prerušenia uvedená v odseku 2 sa do lehoty podľa § 72 ods. 1 nezapočítava. Po skončení dôvodov, ktoré zakladali prerušenie konania, sa v konaní o prepustení pokračuje.
§ 78
Nároky po zrušení rozhodnutia o skončení služobného pomeru
(1)
Ak sa rozhodnutie o skončení služobného pomeru zruší, služobný pomer profesionálneho vojaka trvá.
(2)
Profesionálnemu vojakovi sa za čas neplatného skončenia služobného pomeru doplatí plat, ktorý by mu patril, ak by nedošlo k neplatnému skončeniu služobného pomeru. Rozhodnutie o doplatení platu vydá vedúci služobného úradu, ktorý rozhodol o skončení služobného pomeru profesionálneho vojaka.
(3)
Ak po zrušení rozhodnutia o skončení služobného pomeru nemožno profesionálneho vojaka ustanoviť do pôvodnej funkcie, ustanoví sa do funkcie podľa tohto zákona.
§ 79
Služobný posudok a potvrdenie o štátnej službe
(1)
Prepustenému profesionálnemu vojakovi služobný úrad vydá služobný posudok najneskôr 14 kalendárnych dní pred skončením služobného pomeru; profesionálnemu vojakovi, ktorého služobný pomer sa skončí dňom doručenia rozhodnutia, služobný posudok vydá najneskôr v deň skončenia služobného pomeru.
(2)
Pri skončení služobného pomeru služobný úrad vydá profesionálnemu vojakovi potvrdenie o štátnej službe, ktoré obsahuje
a)
termín a dôvod skončenia služobného pomeru profesionálneho vojaka,
b)
čas trvania služobného pomeru,
c)
skutočnosti rozhodujúce na posúdenie nároku na dovolenku,
d)
záväzky profesionálneho vojaka,
e)
výšku, poradie a v čí prospech sa vykonávali zrážky z platu profesionálneho vojaka a
f)
skutočnosti rozhodujúce pre dávku v nezamestnanosti poskytovanú podľa osobitného predpisu.27)
§ 80
Rekvalifikácia
(1)
Rekvalifikáciou sa na účely tohto zákona rozumie príprava profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe na iné zamestnanie.
(2)
Služobný úrad môže umožniť rekvalifikáciu na náklady Slovenskej republiky profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe,
a)
o ktorého prepustení zo služobného pomeru bolo rozhodnuté podľa § 70 ods. 1 písm. a) až c), i) až l),
b)
ak v služobnom pomere zotrval najmenej päť rokov a
c)
ak požiadal o rekvalifikáciu.
(3)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý nespĺňa podmienky podľa odseku 2 písm. a) alebo b), môže na jeho žiadosť služobný úrad umožniť rekvalifikáciu na náklady profesionálneho vojaka.
(4)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému sa umožnila rekvalifikácia, poskytne sa služobné voľno s nárokom na služobný plat.
(5)
Rekvalifikáciu profesionálnemu vojakovi umožní služobný úrad počas trvania lehoty na prepustenie zo služobného pomeru. Rekvalifikáciu možno vykonávať len na území Slovenskej republiky. Podrobnosti upraví služobný predpis, ktorý vydá ministerstvo.
ŠTVRTÁ HLAVA
KONANIE VO VECIACH SLUŽOBNÉHO POMERU
§ 81
Na konanie vo veciach služobného pomeru profesionálneho vojaka sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,28) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 82
Rozhodnutie
(1)
Rozhodnutím na účely tohto zákona sa rozumie rozhodnutie
a)
príslušného orgánu, ktorým podľa osobitných predpisov2) profesionálnych vojakov vymenúva do funkcie a z funkcie odvoláva,
b)
vedúceho služobného úradu vo veciach priestupkov profesionálnych vojakov,
c)
vedúceho služobného úradu alebo veliteľa vo veciach náhrady škody,
d)
vedúceho služobného úradu vo veci obnovy konania a preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania,
e)
prieskumnej komisie,
f)
odvolacieho orgánu.
(2)
Rozhodnutím je aj
a)
personálny rozkaz vedúceho služobného úradu,
b)
disciplinárny rozkaz vedúceho služobného úradu alebo veliteľa vo veciach disciplinárnych odmien, disciplinárnych opatrení a vo veciach zahladenia disciplinárneho opatrenia.
(3)
Personálny rozkaz vedúceho služobného úradu je rozhodnutie, ktorým vedúci služobného úradu rozhoduje v právnych vzťahoch profesionálneho vojaka v prípadoch uvedených v ustanoveniach § 17 ods. 2, § 20 ods. 2 až 4, § 21 ods. 1, 2, 9 a 10, § 26 ods. 4, § 28 ods. 1, § 29 ods. 3, § 35, § 36 ods. 2, § 38 ods. 1, § 39 ods. 1 a 2, § 52 a 53, § 54 ods. 1, § 55 ods. 1, § 56 ods. 1, § 57 ods. 6, 10 a 11, § 58, § 59 ods. 1, § 60 ods. 2, § 61 ods. 1, § 65 ods. 1 a 9, § 66 ods. 1, § 69 ods. 1, § 72 ods. 1 a 7, § 78 ods. 3, § 80 ods. 2 a 3, § 103 ods. 1 a 2, § 199 ods. 3, § 201 ods. 1 a § 210 ods. 1.
§ 83
Odvolacie konanie
Včas podané odvolanie nemá odkladný účinok okrem odvolania proti rozhodnutiu
a)
o prepustení zo služobného pomeru podľa § 70 ods. 1 písm. a), d) a h),
b)
o uložení disciplinárneho trestu,
c)
o náhrade škody,
d)
prieskumnej komisie, ktorým bola určená zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka,
e)
o obnove konania, ak sa napadnuté rozhodnutie nevykonalo.
Prieskumné konanie
§ 84
(1)
Prieskumným konaním sa posudzuje zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby alebo na výkon funkcie, do ktorej je ustanovený, z dôvodu zmeny jeho zdravotného stavu. Zdravotná spôsobilosť sa zisťuje na základe lekárskej prehliadky, ktorú možno doplniť odborným lekárskym vyšetrením.
(2)
Prieskumné konanie sa vykonáva,
a)
ak dočasná neschopnosť profesionálneho vojaka vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo úraz trvá nepretržite šesť mesiacov,
b)
v odôvodnených prípadoch aj pred uplynutím času uvedeného v písmene a) na základe rozhodnutia vedúceho služobného úradu alebo na základe žiadosti profesionálneho vojaka.
(3)
Prieskumné konanie vykonáva v prvom stupni prieskumná komisia zriadená ministerstvom. Prieskumná komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou svojich členov.
§ 85
(1)
Na základe výsledkov lekárskej prehliadky prieskumná komisia vydá písomné rozhodnutie o
a)
spôsobilosti vykonávať štátnu službu s výrokom „Spôsobilý vykonávať štátnu službu“,
b)
dočasnej nespôsobilosti vykonávať štátnu službu s výrokom „Dočasne nespôsobilý vykonávať štátnu službu“,
c)
trvalej nespôsobilosti vykonávať štátnu službu s výrokom „Nespôsobilý vykonávať štátnu službu“,
d)
trvalej nespôsobilosti vykonávať funkciu, do ktorej je ustanovený, s výrokom „Nespôsobilý vykonávať funkciu“.
(2)
Ak prieskumná komisia vydá písomné rozhodnutie o dočasnej nespôsobilosti profesionálneho vojaka vykonávať štátnu službu, nové prieskumné konanie sa uskutoční tak, aby nebola prekročená podporná doba.
(3)
Ak prieskumná komisia vydá písomné rozhodnutie o trvalej nespôsobilosti profesionálneho vojaka vykonávať funkciu, do ktorej je ustanovený, súčasne určí okruh činností, ktoré sú z hľadiska zdravotnej spôsobilosti pre profesionálneho vojaka nevhodné.
§ 86
O odvolaní profesionálneho vojaka proti rozhodnutiu prieskumnej komisie rozhoduje v druhom stupni ústredná vojenská lekárska komisia, ktorú zriadi ministerstvo.
§ 87
(1)
Zloženie prieskumnej komisie a ústrednej vojenskej lekárskej komisie a ich rokovacie poriadky upraví služobný predpis, ktorý vydá minister.
(2)
Podmienky posudzovania zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby alebo na výkon funkcie a jej kritériá ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PODMIENKY VYKONÁVANIA ŠTÁTNEJ SLUŽBY
PRVÁ HLAVA
SLUŽOBNÝ ČAS A SLUŽOBNÁ POHOTOVOSŤ
§ 88
Služobný čas
(1)
Služobným časom je časový úsek, v ktorom je profesionálny vojak k dispozícii služobnému úradu, vykonáva štátnu službu a plní služobné povinnosti vyplývajúce z
a)
funkcie, do ktorej je ustanovený alebo vymenovaný, alebo
b)
vojenského rozkazu vedúceho služobného úradu alebo veliteľa.
(2)
Podrobnosti o rozvrhnutí služobného času a podmienok poskytnutia prestávky na odpočinok a jedenie vrátane jej predĺženia ustanoví služobný predpis, ktorý vydá vedúci služobného úradu.
§ 89
Rozvrhnutie služobného času
(1)
Služobný čas sa rozvrhuje na päť dní služby tak, aby dni nepretržitého odpočinku v týždni pripadli podľa možnosti na sobotu a nedeľu. Ak to povaha štátnej služby vyžaduje, možno služobný čas rozvrhnúť nerovnomerne.
(2)
Vedúci služobného úradu môže služobný čas rozvrhnúť nerovnomerne, pričom priemerný týždenný služobný čas nesmie presiahnuť v období najviac štyroch mesiacov ustanovený týždenný služobný čas, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
O rozvrhnutí služobného času rozhoduje vedúci služobného úradu, ktorý určí aj začiatok a koniec služobného času v jednotlivých dňoch. Dĺžka jednej nepretržitej zmeny v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín. Výnimku nad rámec určeného služobného času v prípadoch špecifických činností ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.
(4)
Služobný čas u profesionálneho vojaka vykonávajúceho činnosť, pri ktorej by mohlo dôjsť k ohrozeniu jeho života alebo zdravia, nesmie presiahnuť 8 hodín v priebehu 24 hodín.
(5)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý nevykonával štátnu službu, pretože sviatok pripadol na jeho obvyklý deň služby, patrí za tento deň plat.
(6)
Ustanovenie odseku 4 sa nevzťahuje na profesionálnych vojakov, ktorí plnia úlohy podľa osobitných predpisov,19) a v prípadoch špecifických činností, ak tak ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.
§ 90
Štátna služba nad určený služobný čas
(1)
Ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, profesionálny vojak je povinný vykonávať štátnu službu nad určený služobný čas (ďalej len „štátna služba nadčas“). Štátna služba nadčas zahŕňa plnenie služobných povinností, ktoré vzhľadom na dôležitý záujem štátnej služby, rozsah služobných povinností alebo ich neodkladnosť nemožno zabezpečiť v určenom služobnom čase. Štátnu službu nadčas vykonáva profesionálny vojak na príkaz alebo so súhlasom vedúceho služobného úradu alebo veliteľa.
(2)
Štátnou službou nadčas na účely tohto zákona je aj čas, ktorý počas služobnej cesty pripadol na sobotu, na nedeľu, na sviatok alebo na ďalší deň pracovného pokoja na prepravu do miesta plnenia služobných povinností a pri návrate z miesta plnenia služobných povinností.
(3)
Za štátnu službu nadčas, ktorá presiahne päť hodín v týždni, patrí profesionálnemu vojakovi náhradné voľno.
(4)
Ak sa za štátnu službu nadčas neposkytne náhradne voľno, patrí profesionálnemu vojakovi za každú hodinu takej služby hodinová sadzba jeho služobného platu.
§ 91
Služobná pohotovosť
(1)
Ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, môže vedúci služobného úradu alebo veliteľ profesionálnemu vojakovi písomne nariadiť služobnú pohotovosť mimo určeného služobného času v mieste jeho
a)
výkonu štátnej služby,
b)
pobytu alebo na inom dohodnutom mieste.
(2)
Pri nariadení služobnej pohotovosti podľa odseku 1 písm. a) musí byť vymedzený priestor na odpočinok; ak služobná pohotovosť trvá viac ako 12 hodín, musí byť zabezpečené stravovanie profesionálnych vojakov.
§ 92
Ustanovenia § 88 ods. 1 a § 89 až 91 sa na profesionálneho vojaka nevzťahujú počas
a)
plnenia úloh bojovej pohotovosti vrátane prípravy a nácviku bojovej pohotovosti,
b)
vojenského cvičenia,
c)
vyvedenia vojsk do vojenského priestoru,
d)
vykonávania záchranných, lokalizačných a likvidačných prác v priestore postihnutom mimoriadnou udalosťou alebo kde je vyhlásená mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav,
e)
plnenia mimoriadnych úloh na štátnej hranici a pri ochrane verejného poriadku podľa rozhodnutia vlády,
f)
výkonu 24-hodinovej zmeny, stálych služieb a dozorných pohotovostných zmien,
g)
výkonu poriadkovej, strážnej, eskortnej a dozornej služby,
h)
humanitárnej pomoci, mierovej pozorovateľskej misie, vojenskej operácie a plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu,
i)
zaradenia do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť alebo počas vyslania na zahraničnú služobnú cestu a na stáž,
j)
zaradenia do zálohy pre profesionálnych vojakov zaradených do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť podľa § 64.
DRUHÁ HLAVA
DOVOLENKA
§ 93
Základná výmera dovolenky
(1)
Základná výmera dovolenky je šesť týždňov v kalendárnom roku.
(2)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý v kalendárnom roku dovŕši aspoň 20 rokov služobného pomeru, základná výmera dovolenky sa zvyšuje o jeden týždeň.
(3)
Do služobného pomeru podľa odseku 2 sa započítava čas trvania dočasného služobného pomeru podľa tohto zákona a čas trvania služobného pomeru podľa predchádzajúcich právnych predpisov.
(4)
Do služobného pomeru podľa odseku 2 sa nezapočítava čas trvania vstupného denného štúdia na vojenskej škole podľa predchádzajúcich právnych predpisov.
(5)
Týždňom dovolenky na účely tohto zákona je sedem po sebe nasledujúcich dní.
(6)
Ak profesionálnemu vojakovi počas dovolenky pripadne sviatok alebo ďalší deň pracovného pokoja na deň, ktorý je inak obvyklým dňom štátnej služby, nezapočítava sa tento deň do času dovolenky.
§ 94
Vznik nároku na dovolenku
(1)
Profesionálny vojak má nárok na dovolenku, ak vykonával štátnu službu počas celého kalendárneho roka; ak vykonával štátnu službu len časť kalendárneho roka, patrí mu pomerná časť dovolenky, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Pomerná časť dovolenky sa určí tak, že za každý kalendárny mesiac výkonu štátnej služby patrí profesionálnemu vojakovi jedna dvanástina dovolenky.
(3)
Profesionálnemu vojakovi za čas dovolenky patrí plat.
Nástup, čerpanie a prerušenie dovolenky
§ 95
(1)
Čerpanie dovolenky profesionálnemu vojakovi určuje veliteľ s prihliadnutím na potreby služby a oprávnené záujmy profesionálneho vojaka spravidla po častiach, pričom jedna časť musí trvať najmenej tri týždne.
(2)
Dovolenku možno profesionálnemu vojakovi poskytnúť ešte pred splnením podmienky ustanovenej v § 94 ods. 1. Ak profesionálny vojak do konca kalendárneho roka túto podmienku nesplní, je povinný vrátiť plat, ktorý mu bol vyplatený za časť dovolenky, na ktorú mu nevznikol nárok.
(3)
Nástup na dovolenku sa určí tak, aby ju profesionálny vojak mohol vyčerpať spravidla do konca kalendárneho roka; ak ju nemohol vyčerpať, je veliteľ povinný určiť nástup dovolenky tak, aby ju profesionálny vojak vyčerpal najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka.
(4)
Deň nástupu na dovolenku musí byť profesionálnemu vojakovi oznámený najmenej sedem kalendárnych dní vopred; túto lehotu možno so súhlasom profesionálneho vojaka skrátiť.
(5)
Veliteľ nemôže určiť profesionálnemu vojakovi čerpanie dovolenky v čase, keď je profesionálny vojak uznaný za neschopného vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo pre úraz, v čase materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky a v čase, keď profesionálny vojak čerpá náhradné voľno.
(6)
Ak profesionálny vojak nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie rodičovskej dovolenky ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, veliteľ mu určí jej vyčerpanie po skončení rodičovskej dovolenky.
(7)
Ak čerpá dovolenku profesionálny vojak s časom služby rozvrhnutým nerovnomerne, určí sa dovolenka tak, aby zahŕňala toľko hodín, v ktorých by inak konal štátnu službu, koľko by ich pripadlo na dovolenku čerpanú profesionálnym vojakom s časom služby rozvrhnutým rovnomerne.
(8)
Ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, môže veliteľ zmeniť profesionálnemu vojakovi pôvodne určený nástup na dovolenku alebo ho odvolať z dovolenky; profesionálny vojak má nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu tým bez jeho zavinenia vznikli.
§ 96
Dovolenka sa preruší, ak je profesionálny vojak v čase čerpania dovolenky uznaný za dočasne neschopného vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo pre úraz alebo ak sa mu poskytlo služobné voľno pre dôležité osobné prekážky vo výkone štátnej služby. Dovolenka sa prerušuje aj dočasným pozbavením výkonu štátnej služby a nástupom na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku.
Náhrada za nevyčerpanú dovolenku
§ 97
(1)
Profesionálnemu vojakovi patrí náhrada za nevyčerpanú dovolenku len vtedy, ak ju nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia služobného pomeru.
(2)
Za dovolenku alebo jej časť, ktorú nemohol vyčerpať, patrí profesionálnemu vojakovi náhrada vo výške služobného platu z funkcie, do ktorej bol naposledy ustanovený alebo vymenovaný.
(3)
Výška náhrady pripadajúca na jeden deň dovolenky sa určí ako podiel mesačného služobného platu profesionálneho vojaka podľa odseku 2 a koeficienta 30,417. Výšku náhrady zaokrúhlenú na celé desiatky korún nahor uvedie vedúci služobného úradu v rozhodnutí o skončení služobného pomeru profesionálneho vojaka.
§ 98
Ak profesionálny vojak zomrie, vyplatí sa náhrada za nevyčerpanú dovolenku alebo za jej pomernú časť pozostalému manželovi, a ak ho niet, náhrada za nevyčerpanú dovolenku alebo za jej pomernú časť sa stane súčasťou dedičstva.
§ 99
Krátenie dovolenky
(1)
Profesionálnemu vojakovi sa kráti dovolenka za prvých 100 dní jeho neprítomnosti vo výkone štátnej služby o jednu dvanástinu a za každých takých ďalších 30 dní o jednu dvanástinu, ak ide o
a)
dočasnú neschopnosť vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo úraz,
b)
poskytnutie služobného voľna bez nároku na služobný plat,
c)
dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby, ak mu nebol doplatený rozdiel, o ktorý bol jeho služobný plat znížený,
d)
výkon väzby, ak
1.
trestné stíhanie bolo podmienečne zastavené,
2.
trestné stíhanie bolo skončené právoplatným odsudzujúcim rozsudkom,
3.
bolo proti nemu trestné stíhanie zastavené len preto, že nie je za spáchaný trestný čin trestne zodpovedný,
4.
trestné stíhanie bolo skončené zmierom,
e)
poskytnutie služobného voľna na rekvalifikáciu.
(2)
Dovolenka sa podľa odseku 1 kráti aj v prípade, ak bola profesionálnemu vojakovi udelená rodičovská dovolenka, počas ktorej má nárok na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu.29)
(3)
Profesionálnemu vojakovi sa dovolenka kráti za každých 30 kalendárnych dní neprítomnosti vo výkone štátnej služby z dôvodu výkonu väzby o jednu dvanástinu, ak výkon väzby skončil z iných dôvodov, než aké sú uvedené v odseku 1 písm. d).
(4)
Profesionálnemu vojakovi dovolenka nepatrí, ak bol celý kalendárny rok neprítomný vo výkone štátnej služby z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. a), c) alebo d) alebo v odseku 2.
(5)
Neprítomnosť profesionálneho vojaka vo výkone štátnej služby v príslušnom kalendárnom roku podľa odsekov 1 až 3 sa sčítava.
(6)
Dovolenka sa profesionálnemu vojakovi kráti o jeden týždeň, ak mu bola poskytnutá preventívna rehabilitácia podľa § 110 ods. 4.
(7)
Za jeden deň neospravedlnenej neprítomnosti profesionálneho vojaka vo výkone štátnej služby sa dovolenka kráti o dva dni.
(8)
Za neospravedlnenú neprítomnosť profesionálneho vojaka vo výkone štátnej služby sa považuje neprítomnosť profesionálneho vojaka vo výkone štátnej služby, ktorú nemožno ospravedlniť z dôvodov uvedených v tomto zákone.
(9)
Ak nastane dôvod na krátenie dovolenky uvedený v odsekoch 1, 2 alebo 3 po vyčerpaní dovolenky alebo jej pomernej časti, na ktorú profesionálnemu vojakovi vznikol nárok, zníži sa mu plat vyplatený za dovolenku, na ktorú mu nárok nevznikol.
(10)
Dovolenka sa podľa odseku 1 písm. a) nekráti, ak je profesionálny vojak uznaný za dočasne neschopného vykonávať štátnu službu z dôvodu choroby alebo úrazu v priamej súvislosti s výkonom štátnej služby alebo choroby z povolania.
(11)
Dovolenka, na ktorú profesionálnemu vojakovi vznikol nárok v príslušnom kalendárnom roku, sa kráti len z dôvodov, ktoré vznikli v tom roku.
§ 100
Dodatková dovolenka
(1)
Profesionálny vojak má nárok na dodatkovú dovolenku v dĺžke šiestich služobných dní, ak po celý kalendárny rok vykonával
a)
činnosti v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí alebo v mimoriadne náročnom prostredí, alebo
b)
mimoriadne náročnú činnosť, pri ktorej by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia.
(2)
Ak profesionálny vojak vykonával činnosti podľa odseku 1 len časť roka, patrí mu pomerná časť dodatkovej dovolenky.
(3)
Pomerná časť dodatkovej dovolenky je jedna dvanástina dodatkovej dovolenky za každých 22 služobných dní, v ktorých profesionálny vojak vykonával v štátnej službe činnosti uvedené v odseku 1.
(4)
Dodatkovú dovolenku podľa odsekov 1 až 3 profesionálny vojak čerpá až po vyčerpaní dovolenky.
(5)
Profesionálnemu vojakovi patrí za čas dodatkovej dovolenky plat.
(6)
Pri skončení služobného pomeru profesionálny vojak uvedený v odsekoch 1 až 3 čerpá dodatkovú dovolenku tak, aby ju vyčerpal do skončenia služobného pomeru; na dodatkovú dovolenku sa nevzťahujú § 97 a 98.
(7)
Činnosti vykonávané v mimoriadne náročnom prostredí alebo mimoriadne náročné činnosti na účely nároku na dodatkovú dovolenku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.
TRETIA HLAVA
SLUŽOBNÁ CESTA A STÁŽ
Služobná cesta a zahraničná služobná cesta
§ 101
(1)
Služobná cesta na účely tohto zákona je čas od nástupu profesionálneho vojaka na cestu na výkon štátnej služby do iného miesta výkonu štátnej služby vrátane výkonu štátnej služby v tomto mieste do skončenia tejto cesty.
(2)
Zahraničná služobná cesta na účely tohto zákona je čas služobnej cesty mimo územia Slovenskej republiky vrátane výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky do skončenia tejto cesty.
(3)
Za výkon štátnej služby v inom mieste výkonu štátnej služby sa považuje plnenie služobných povinností vyplývajúcich profesionálnemu vojakovi z
a)
funkcie, do ktorej je ustanovený alebo vymenovaný,
b)
jeho zaradenia do pracovného tímu alebo
c)
písomného rozkazu vedúceho služobného úradu.
(4)
Na účely tohto zákona sa za služobnú cestu považuje aj vyslanie profesionálneho vojaka na vyšetrenie alebo ošetrenie do vojenského zdravotníckeho zariadenia alebo na cestu na liečenie do vojenského zdravotníckeho zariadenia a späť, ak je to nevyhnutné pre výkon štátnej služby.
§ 102
(1)
Profesionálneho vojaka vysiela na služobnú cestu do iného miesta výkonu štátnej služby vedúci služobného úradu alebo veliteľ.
(2)
Vedúci služobného úradu alebo veliteľ určí miesto a čas nástupu profesionálneho vojaka na služobnú cestu, miesto výkonu štátnej služby, spôsob prepravy, miesto a čas skončenia služobnej cesty. Vedúci služobného úradu alebo veliteľ určí aj ďalšie podmienky služobnej cesty, pričom prihliada na oprávnené záujmy profesionálneho vojaka.
(3)
Ak služobná cesta trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní a profesionálny vojak počas nej neplní služobné povinnosti podľa § 101 ods. 3 v sobotu, v nedeľu, vo sviatok alebo v ďalších dňoch pracovného pokoja, môže vedúci služobného úradu alebo veliteľ na tieto dni povoliť profesionálnemu vojakovi prerušenie služobnej cesty z dôvodu návštevy rodiny.
(4)
Profesionálny vojak je povinný nastúpiť na služobnú cestu aj v sobotu, v nedeľu, vo sviatok alebo v ďalší deň pracovného pokoja, ak je to potrebné na výkon štátnej služby; osobitné podmienky na výkon štátnej služby profesionálnych vojačiek tým nie sú dotknuté.
(5)
Služobnou cestou na účely tohto zákona nie je plnenie úloh bojovej pohotovosti vrátane prípravy a nácviku bojovej pohotovosti, vojenské cvičenie, vyvedenie vojsk do vojenského priestoru a plnenie úloh ozbrojených síl podľa osobitných predpisov.30)
§ 103
Stáž
(1)
Profesionálneho vojaka môže vedúci služobného úradu vyslať na stáž na nevyhnutne potrebný čas, najviac na šesť mesiacov za obdobie 12 mesiacov na získanie potrebných skúseností do iného miesta výkonu štátnej služby, a to i na také činnosti, ktoré nevyplývajú z funkcie, do ktorej je ustanovený alebo vymenovaný.
(2)
Ak si to situácia vyžaduje, možno profesionálneho vojaka vyslať na stáž, ak s tým súhlasí, aj na čas dlhší ako šesť mesiacov, najdlhšie však na jeden rok, na získanie potrebných skúseností do iného miesta výkonu štátnej služby.
(3)
Na stáž sa primerane vzťahujú ustanovenia § 101 a 102.
ŠTVRTÁ HLAVA
SLUŽOBNÉ VOĽNO
§ 104
(1)
Profesionálny vojak má nárok na poskytnutie služobného voľna, ak nemôže vykonávať štátnu službu pre
a)
prekážky z dôvodu všeobecného záujmu,
b)
dôležité osobné prekážky,
c)
výkon rekvalifikácie podľa tohto zákona.
(2)
Ak profesionálny vojak nemôže vykonávať štátnu službu pre dôležité osobné prekážky z dôvodu
a)
ošetrovania chorého dieťaťa mladšieho ako desať rokov,
b)
starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov z toho dôvodu, že
1.
detské výchovné zariadenie, v ktorého starostlivosti dieťa inak je, alebo škola, do ktorej chodí, boli uzatvorené podľa nariadenia príslušných orgánov alebo
2.
dieťa nemôže byť v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo dochádzať do školy pre nariadenú karanténu, alebo
3.
osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela alebo jej bola nariadená karanténa alebo karanténne opatrenie, alebo sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo času služby, a preto sa nemôže o dieťa starať,
c)
ošetrovania iného chorého člena rodiny, ktorý žije s profesionálnym vojakom v domácnosti,31) ak jeho zdravotný stav nevyhnutne vyžaduje ošetrenie inou osobou a chorého nie je možné alebo vhodné umiestniť v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti,
poskytne sa mu služobné voľno najviac päť dní, pokiaľ táto prekážka trvá; osamelému profesionálnemu vojakovi, ktorý má v trvalej starostlivosti aspoň jedno dieťa vo veku do skončenia povinnej školskej dochádzky, sa poskytne služobné voľno najviac sedem dní, pokiaľ potreba ošetrovania alebo starostlivosti v nich trvá.
(3)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému bolo poskytnuté služobné voľno podľa odseku 2, patrí služobný plat za 15 pracovných dní v kalendárnom roku; osamelému profesionálnemu vojakovi podľa odseku 2 patrí služobný plat za 21 pracovných dní v kalendárnom roku.
(4)
Profesionálnemu vojakovi sa počas lehoty na prepustenie poskytne na hľadanie nového zamestnania služobné voľno s nárokom na služobný plat na jeden poldeň v týždni.
(5)
V tom istom prípade ošetrovania alebo starostlivosti sa služobné voľno poskytne len raz a len jednému z oprávnených.
(6)
Prekážky a ich trvanie je profesionálny vojak povinný preukázať.
(7)
Služobné voľno sa poskytuje na nevyhnutne potrebný čas v dňoch, ktoré sú inak obvyklými dňami služobného času profesionálneho vojaka.
PIATA HLAVA
STAROSTLIVOSŤ O PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV
§ 105
Vedúci služobného úradu a veliteľ vytvárajú profesionálnym vojakom podmienky na výkon štátnej služby podľa tohto zákona.
§ 106
(1)
Vedúci služobného úradu a veliteľ
a)
zabezpečujú písomné oboznámenie profesionálnych vojakov so služobnými predpismi a informáciami potrebnými na riadny výkon štátnej služby,
b)
zabezpečujú ďalšie vzdelávanie profesionálnych vojakov,
c)
zabezpečujú pre profesionálnych vojakov zdravotnú starostlivosť,
d)
starajú sa o vzhľad, úpravu a zlepšovanie pracovísk,
e)
vytvárajú podmienky na uspokojovanie kultúrnych, rekreačných a telovýchovných potrieb a záujmov profesionálnych vojakov,
f)
vytvárajú podmienky na duchovný život a vykonávanie náboženských aktivít v spolupráci s vojenskými duchovnými,
g)
zabezpečujú profesionálnym vojakom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo v mieste, kde profesionálny vojak vykonáva štátnu službu, alebo v jeho blízkosti. Túto povinnosť nemajú voči profesionálnym vojakom vyslaným na služobnú cestu alebo vykonávajúcim štátnu službu mimo územia Slovenskej republiky a ďalej v prípadoch, ak to vylučujú podmienky výkonu štátnej služby,
h)
zabezpečujú vybavenie pracoviska, na ktorom sa vykonáva štátna služba v noci, prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci vrátane zabezpečenia prostriedkov umožňujúcich privolať rýchlu lekársku pomoc.
(2)
Stravovanie podľa odseku 1 písm. g) sa zabezpečuje podávaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja profesionálnemu vojakovi v priebehu štátnej služby. Na účely stravovania sa za čas trvania štátnej služby považuje výkon štátnej služby dlhší ako 4 hodiny. Ak štátna služba trvá viac ako 11 hodín, ale menej ako 12 hodín, vedúci služobného úradu alebo veliteľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla; pri štátnej službe trvajúcej viac ako 12 hodín je však povinný poskytnutie jedla zabezpečiť. Ak výkon štátnej služby trvá viac ako 17 hodín, vedúci služobného úradu alebo veliteľ môže zabezpečiť poskytnutie tretieho teplého hlavného jedla.
(3)
Príspevok na stravovanie podľa odseku 1 písm. g) a odseku 2 sa poskytuje vo výške 65 % ceny teplého hlavného jedla, najviac však 65 % stravného poskytovaného pri služobnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu,32) rovnako tak sa príspevok poskytuje podľa osobitného predpisu,33) ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Vedúci služobného úradu alebo veliteľ môže poskytovať profesionálnemu vojakovi príspevok v sume uvedenej v odseku 3 iba vtedy, ak povinnosť zabezpečiť profesionálnemu vojakovi stravovanie vylučujú podmienky výkonu štátnej služby alebo vedúci služobného úradu alebo veliteľ nemôže zabezpečiť stravovanie podľa odseku 2.
§ 107
Úschova zvrškov
Vedúci služobného úradu a veliteľ sú povinní zabezpečiť úschovu zvrškov a iných osobných predmetov, ktoré profesionálni vojaci obvykle nosia pri výkone štátnej služby.
§ 108
Zdravotná starostlivosť
(1)
Na zdravotnú starostlivosť o profesionálnych vojakov sa vzťahujú osobitné predpisy,34) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Profesionálneho vojaka dočasne neschopného vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo úraz, ak nie je liečený v lôžkovej časti vojenskej nemocnice alebo jej polikliniky, možno liečiť v lôžkovej časti obväziska vojenského útvaru na základe odporúčania ošetrujúceho lekára a
a)
rozhodnutia vedúceho služobného úradu alebo veliteľa, ak je miesto trvalého pobytu profesionálneho vojaka iné, ako je jeho miesto výkonu štátnej služby, alebo
b)
vlastnej žiadosti.
§ 109
(1)
Občianske združenia s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám môžu vedúcim služobných úradov predkladať návrhy súvisiace s finančnými náležitosťami, sociálnym a zdravotným zabezpečením profesionálnych vojakov.
(2)
Na zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb profesionálnych vojakov, na zlepšenie podmienok výkonu štátnej služby, zdravotných, sociálnych a kultúrnych podmienok vrátane podmienok na využívanie voľného času uzatvára vedúci služobného úradu a štatutárny orgán občianskeho združenia podľa odseku 1 dohody.
Preventívna rehabilitácia
§ 110
(1)
Preventívna rehabilitácia je činnosť, počas ktorej sa vykonáva súbor preventívno-liečebných a telovýchovno-športových opatrení zameraných predovšetkým na posilnenie a upevnenie telesného a duševného zdravia profesionálneho vojaka.
(2)
Preventívnu rehabilitáciu možno poskytnúť jedenkrát ročne
a)
profesionálnemu vojakovi v kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom dosiahol vek najmenej 35 rokov alebo vykonával dočasnú štátnu službu najmenej 10 rokov,
b)
profesionálnym vojakom, ktorí plnia úlohy podľa osobitných predpisov,19) výkonnému letcovi, výkonnému výsadkárovi, padákovému odborníkovi letectva, palubnému personálu, pyrotechnikovi, potápačovi, špecialistovi, ktorý vykonáva štátnu službu mimo územia Slovenskej republiky pri poskytovaní humanitárnej pomoci, v mierových pozorovateľských misiách, vo vojenských operáciách a pri plnení záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu, profesionálnemu vojakovi zaradenému v silách vysokej pripravenosti, ak túto činnosť vykonáva v dĺžke najmenej šesť mesiacov v kalendárnom roku,
c)
profesionálnemu vojakovi s narušeným zdravotným stavom na základe rozhodnutia ošetrujúceho lekára.
(3)
Preventívna rehabilitácia sa vykonáva formou
a)
rekondičného pobytu v trvaní dvoch týždňov vo vojenských zotavovniach alebo v iných zariadeniach v pôsobnosti ministerstva,
b)
rekondičného pobytu s preventívno-liečebným režimom v trvaní dvoch týždňov v kúpeľných ústavoch alebo zariadeniach určených ministerstvom na návrh ošetrujúceho lekára alebo odborného lekára.
(4)
Profesionálnemu vojakovi s narušeným zdravotným stavom sa na návrh ošetrujúceho lekára alebo odborného lekára poskytne preventívna rehabilitácia formou liečebného pobytu s kúpeľným režimom v trvaní troch týždňov v kúpeľných ústavoch alebo v ozdravovniach určených ministerstvom.
(5)
Rekondičný pobyt s preventívno-liečebným režimom podľa odseku 3 písm. b) sa poskytuje špecialistovi, ktorý vykonáva štátnu službu mimo územia Slovenskej republiky pri poskytovaní humanitárnej pomoci, v mierových pozorovateľských misiách, vo vojenských operáciách a pri plnení záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu, výkonnému letcovi, výkonnému výsadkárovi, padákovému špecialistovi letectva, potápačovi a profesionálnym vojakom, ktorí plnia úlohy podľa osobitných predpisov.19)
(6)
Profesionálnemu vojakovi patrí za čas preventívnej rehabilitácie služobný plat.
§ 111
(1)
Preventívna rehabilitácia sa neposkytne profesionálnemu vojakovi
a)
v prípravnej štátnej službe,
b)
počas zaradenia do personálnej zálohy podľa tohto zákona,
c)
počas dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby.
(2)
Preventívna rehabilitácia sa neposkytne ani profesionálnemu vojakovi,
a)
o ktorom bolo rozhodnuté o jeho prepustení zo služobného pomeru,
b)
u ktorého to vylučuje jeho zdravotný stav,
c)
ktorému sa v kalendárnom roku poskytla kúpeľná liečba.
(3)
Profesionálnemu vojakovi prijatému do dočasnej štátnej služby po účinnosti tohto zákona sa preventívna rehabilitácia neposkytne počas prvého roka výkonu dočasnej štátnej služby.
(4)
Ak sa o poskytnutí preventívnej rehabilitácie rozhodlo pred vznikom dôvodov uvedených v odseku 1 alebo 2, poskytnutie preventívnej rehabilitácie sa zruší odo dňa vzniku takého dôvodu.
(5)
Veliteľ je povinný umožniť profesionálnemu vojakovi nastúpiť na preventívnu rehabilitáciu v deň, ktorý je určený ako deň nástupu.
(6)
Profesionálny vojak je povinný nastúpiť na preventívnu rehabilitáciu v deň, ktorý je určený ako deň nástupu.
(7)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý nemohol nastúpiť v pôvodne určenom termíne zo závažných osobných, rodinných alebo zdravotných dôvodov, možno určiť náhradný termín nástupu na preventívnu rehabilitáciu.
Osobitné podmienky výkonu štátnej služby
§ 112
(1)
Tehotná profesionálna vojačka a profesionálna vojačka starajúca sa o dieťa mladšie ako jeden rok a osamelý profesionálny vojak trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako osem rokov sa môžu zaraďovať na výkon štátnej služby v noci, na výkon štátnej služby nadčas, na vojenské cvičenia, do služobnej pohotovosti, vysielať na služobnú cestu alebo premiestniť do iného miesta výkonu štátnej služby, ako je ich miesto výkonu štátnej služby alebo trvalého pobytu, a na vyvedenie vojsk do vojenského priestoru len s ich písomným súhlasom.
(2)
Tehotnej profesionálnej vojačke a profesionálnej vojačke starajúcej sa o dieťa mladšie ako jeden rok a osamelému profesionálnemu vojakovi trvale sa starajúcemu o dieťa mladšie ako osem rokov možno rozvrhnúť služobný čas v týždni nerovnomerne len s ich písomným súhlasom.
§ 113
Vedúci služobného úradu alebo veliteľ môže určiť profesionálnej vojačke alebo osamelému profesionálnemu vojakovi trvale sa starajúcemu o dieťa mladšie ako osem rokov alebo tehotnej profesionálnej vojačke na jej žiadosť kratší služobný čas alebo ho inak upraviť, ak tomu nebráni dôležitý záujem štátnej služby.
§ 114
(1)
Ak by tehotná profesionálna vojačka vo výkone štátnej služby mala vykonávať činnosti, ktorých výkon sa tehotným profesionálnym vojačkám zakazuje alebo ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozujú jej tehotenstvo, vedúci služobného úradu a veliteľ sú povinní prijať opatrenia na zabezpečenie dočasného prispôsobenia pracovných podmienok alebo dočasne upraviť služobný čas; to platí rovnako o matke do konca deviateho mesiaca po pôrode.
(2)
Ak nemožno prijať opatrenia podľa odseku 1, je vedúci služobného úradu povinný prerušiť profesionálnej vojačke výkon funkcie.
§ 115
Profesionálnou vojačkou krátko po pôrode sa rozumie profesionálna vojačka odo dňa pôrodu do uplynutia najviac šiestich týždňov, ktorá o tejto skutočnosti písomne informovala vedúceho služobného úradu alebo veliteľa.
§ 116
(1)
Materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku profesionálnej vojačke a rodičovskú dovolenku profesionálnemu vojakovi poskytuje vedúci služobného úradu alebo veliteľ.
(2)
Ak profesionálna vojačka alebo profesionálny vojak požiada o určenie dovolenky tak, aby bezprostredne nadväzovala na skončenie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, vedúci služobného úradu alebo veliteľ je povinný žiadosti vyhovieť.
ŠIESTA HLAVA
SLUŽOBNÁ DISCIPLÍNA
§ 117
(1)
Služobná disciplína je povinnosť dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy, vojenskú prísahu, Etický kódex profesionálneho vojaka, služobné predpisy, vojenské rozkazy, nariadenia, príkazy a pokyny vedúcich služobných úradov a veliteľov.
(2)
Vedúci služobných úradov a velitelia vydávajú ústne alebo písomné vojenské rozkazy, ktoré profesionálneho vojaka zaväzujú podľa nich konať alebo sa konania zdržať.
(3)
Vojenský rozkaz nesmie byť vydaný v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, služobnými predpismi, vojenskou prísahou a Etickým kódexom profesionálneho vojaka.
(4)
Ak sa profesionálny vojak domnieva, že vojenský rozkaz, nariadenie, príkaz alebo pokyn jeho vedúceho služobného úradu alebo veliteľa je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, je povinný na to vedúceho služobného úradu alebo veliteľa upozorniť. Ak vedúci služobného úradu alebo veliteľ trvá na splnení vojenského rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu, musí ho profesionálnemu vojakovi písomne potvrdiť a profesionálny vojak je povinný ho splniť.
(5)
Profesionálny vojak je povinný odoprieť splnenie vojenského rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu vedúceho služobného úradu alebo veliteľa, ak by jeho splnením spáchal trestný čin; túto skutočnosť oznámi bezodkladne najbližšiemu nadriadenému toho vedúceho služobného úradu alebo veliteľa, ktorý vojenský rozkaz, nariadenie, príkaz alebo pokyn vydal.
(6)
Proti vojenskému rozkazu nemožno podať riadny opravný prostriedok.
(7)
Etický kódex profesionálneho vojaka určí služobný predpis, ktorý vydá minister.
§ 118
Základné práva profesionálneho vojaka
(1)
Profesionálny vojak má právo na
a)
podmienky nevyhnutné na riadny výkon štátnej služby,
b)
peňažné náležitosti v štátnej službe podľa tohto zákona,
c)
naturálne náležitosti,
d)
ochranu zdravia pri výkone štátnej služby,
e)
ochranu ľudskej dôstojnosti v služobnom styku a v osobnom styku s vedúcim služobného úradu alebo veliteľom a ostatnými profesionálnymi vojakmi,
f)
primeranú duchovnú starostlivosť a na účasť na náboženských aktivitách, ak to nie je v rozpore s potrebami ozbrojených síl a výkonom štátnej služby,
g)
získavanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť podľa tohto zákona.
(2)
Profesionálny vojak má právo na bezplatné ubytovanie v mieste výkonu
a)
štátnej služby alebo v mieste, ktoré je od takého miesta vzdialené najviac 30 km (ďalej len „blízke okolie“), ak je v hodnosti vojak 1. stupňa až desiatnik,
b)
preventívnej rehabilitácie počas jej výkonu.
§ 119
Základné povinnosti profesionálneho vojaka
(1)
Profesionálny vojak je povinný
a)
dodržiavať služobnú disciplínu,
b)
vykonávať štátnu službu osobne, nestranne, riadne, včas a v medziach svojho oprávnenia,
c)
vykonávať štátnu službu v mieste a vo funkcii podľa potrieb služobného úradu,
d)
oznámiť bezprostredne veliteľovi poruchy a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujú výkon štátnej služby, a hroziacu škodu,
e)
zakročiť, ak pri výkone štátnej služby hrozí škoda a na jej odvrátenie je potrebný neodkladný zákrok; nemusí tak urobiť, ak mu v tom bráni dôležitá okolnosť alebo ak by tým seba alebo iné osoby vystavil vážnemu ohrozeniu,
f)
dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri výkone štátnej služby,
g)
pri výkone štátnej služby dodržiavať ustanovenia Etického kódexu profesionálneho vojaka,
h)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu verejného záujmu s osobnými záujmami, najmä nezneužívať informácie nadobudnuté pri vykonávaní štátnej služby na vlastný prospech alebo v prospech blízkych osôb, alebo iných fyzických osôb alebo právnických osôb; táto povinnosť platí aj po skončení alebo zániku služobného pomeru,
i)
vo výkone i mimo výkonu štátnej služby zdržať sa konania, ktoré by mohlo narušiť vážnosť ozbrojených síl alebo ohroziť dôveru v ozbrojené sily,
j)
poskytnúť služobnému úradu osobné údaje podľa § 13 ods. 5 a 6, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru, a bezodkladne hlásiť zmeny týchto údajov,
k)
dodržiavať určený týždenný služobný čas alebo kratší týždenný služobný čas, ak mu je povolený,
l)
byť pri výkone štátnej služby riadne ustrojený a dbať o náležitú úpravu svojho zovňajšku,
m)
oznámiť bezodkladne veliteľovi príbuzenské vzťahy podľa § 14, ktoré vznikli počas trvania služobného pomeru,
n)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním štátnej služby a ktoré v záujme ozbrojených síl nemožno oznamovať iným osobám, a to aj po skončení služobného pomeru, ak ho tejto povinnosti nezbaví vedúci služobného úradu,
o)
oznámiť bezodkladne veliteľovi rozhodnutia zakladajúce stratu svojej bezúhonnosti,
p)
udržiavať si potrebnú fyzickú zdatnosť,
r)
preukazovať služobnému úradu svoje majetkové pomery v majetkovom priznaní,
s)
zabezpečiť účelné a hospodárne spravovanie a využívanie finančných zdrojov, zariadení a služieb, ktoré mu boli zverené,
t)
podrobiť sa lekárskej prehliadke, prieskumnému konaniu alebo psychologickému vyšetreniu na zistenie zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby,
u)
dodržiavať liečebný režim nariadený ošetrujúcim lekárom počas dočasnej neschopnosti vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo úraz,
v)
nastúpiť na výkon štátnej služby bezodkladne po zrušení rozhodnutia o skončení služobného pomeru a oboznámiť s týmto rozhodnutím veliteľa,
x)
vyčerpať v kalendárnom roku najmenej tri týždne dovolenky, ak mu na ňu vznikol nárok a ak mu veliteľ vytvorí na jej vyčerpanie podmienky.
(2)
Profesionálny vojak nesmie
a)
sprostredkúvať pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu obchodný styk so
1.
štátom,
2.
obcou,
3.
vyšším územným celkom,
4.
štátnym podnikom, štátnym účelovým fondom, Fondom národného majetku Slovenskej republiky a s inou právnickou osobou zriadenou štátom,
5.
rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, inou právnickou osobou alebo zariadením obce,
6.
rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, inou právnickou osobou vyššieho územného celku alebo
7.
inou právnickou osobou s majetkovou účasťou Slovenskej republiky, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, obce alebo vyššieho územného celku,
b)
požadovať dary alebo iné výhody alebo navádzať iného na poskytovanie darov alebo iných výhod v súvislosti s vykonávaním štátnej služby,
c)
prijímať dary alebo iné výhody v súvislosti s vykonávaním štátnej služby okrem darov alebo iných výhod poskytovaných vedúcimi služobných úradov alebo veliteľmi,
d)
nadobúdať majetok od Slovenskej republiky, obce, vyššieho územného celku alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky inak ako vo verejnej súťaži alebo vo verejnej dražbe, ak osobitný predpis35) neustanovuje inak, s výnimkou, ak obec alebo vyšší územný celok zverejní podmienky nadobudnutia majetku; to sa vzťahuje aj na blízke osoby profesionálneho vojaka,
e)
používať symboly spojené s výkonom štátnej služby na osobný prospech,
f)
zneužívať výhody vyplývajúce z vykonávania štátnej služby, a to ani po skončení služobného pomeru,
g)
zvýhodňovať blízke osoby pri vykonávaní štátnej služby, poskytovať nepravdivé vyhlásenia, vyhotovovať falzifikáty a nepravdivé dokumenty súvisiace s vykonávaním štátnej služby.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorému sprostredkúvanie obchodného styku vyplýva z jeho funkcie alebo ak je na takú činnosť splnomocnený vedúcim služobného úradu.
§ 120
Majetkové priznanie
(1)
Počas trvania služobného pomeru je profesionálny vojak povinný deklarovať svoje majetkové pomery
a)
do 30 dní odo dňa vzniku služobného pomeru podľa stavu ku dňu vzniku služobného pomeru,
b)
do 31. marca každého kalendárneho roka podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
(2)
Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje na všetok majetok profesionálneho vojaka, pričom majetkové priznanie musí obsahovať údaje o
a)
nehnuteľnom majetku,
b)
hnuteľných veciach,
c)
majetkových právach a iných majetkových hodnotách.
(3)
Majetok uvedený v odseku 2 písm. a) sa neoceňuje. Majetok uvedený v odseku 2 písm. b) a c) profesionálny vojak na účely majetkového priznania ocení obvyklou cenou podľa osobitného predpisu.36) Tento majetok sa v majetkovom priznaní uvedie len vtedy, ak je jeho súhrnná hodnota vyššia ako 500 000 Sk. Majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov sa na tieto účely delí rovnakým dielom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(4)
Súčasťou majetkového priznania profesionálneho vojaka je aj čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka, že nemá vedomosť o takých príjmoch osôb žijúcich s ním v domácnosti, ktoré možno považovať za nezdanené príjmy alebo za príjmy z nestatočných zdrojov.
(5)
Úmyselné uvedenie neúplných údajov alebo nepravdivých údajov v majetkovom priznaní alebo v čestnom vyhlásení profesionálneho vojaka sa považuje za závažné porušenie základných povinností profesionálneho vojaka.
§ 121
(1)
Údaje o majetkových pomeroch deklarovaných podľa § 120 ods. 1 a 2 sa oznamujú služobnému úradu.
(2)
Vedúci služobného úradu podľa odseku 1 zabezpečí vyhodnotenie majetkových priznaní na účely zistenia prírastku majetku profesionálneho vojaka a ich uchovávanie. Majetkové priznanie sa zakladá do osobného spisu profesionálneho vojaka v zalepenej obálke.
(3)
Na výzvu služobného úradu, najmä ak sú odôvodnené pochybnosti o pravdivosti deklarovaných údajov, profesionálny vojak je povinný predložiť v majetkovom priznaní, ak ide o majetok podľa § 120 ods. 2 písm. a), aj údaje o právnom dôvode a dátume jeho nadobudnutia, o cene jeho obstarania, pri vlastnej výstavbe výdavky na jeho obstaranie, pri bezodplatnom nadobudnutí cenu podľa osobitného predpisu36) a aj údaje o majetku podľa § 120 ods. 2 písm. b) a c), ktorého súhrnná hodnota je nižšia ako 500 000 Sk.
(4)
Profesionálny vojak je povinný písomne oznámiť služobnému úradu do 31. marca kalendárneho roka príjem z vykonávania činností uvedených v § 12 ods. 2, ak príjem profesionálneho vojaka z týchto činností presiahol v uplynulom kalendárnom roku sumu 50 000 Sk.
(5)
Ustanovenia § 120 a odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na prokurátora a právneho čakateľa vojenskej prokuratúry a sudcu a justičného čakateľa vojenského súdu.
§ 122
Disciplinárna právomoc
(1)
Počas výkonu štátnej služby profesionálny vojak podlieha disciplinárnej právomoci podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov.16)
(2)
Rozsah disciplinárnej právomoci na udeľovanie disciplinárnych odmien a ukladanie disciplinárnych opatrení ustanoví služobný predpis, ktorý vydá hlavný veliteľ ozbrojených síl.
(3)
Disciplinárnu právomoc podľa tohto zákona možno voči vojenskému duchovnému uplatniť len po predchádzajúcom prerokovaní s príslušnou cirkevnou autoritou.
Disciplinárna zodpovednosť
§ 123
(1)
Profesionálny vojak je disciplinárne zodpovedný za disciplinárne previnenie alebo za konanie, ktoré má znaky priestupku podľa osobitných predpisov.37)
(2)
Konanie profesionálneho vojaka, ktoré má znaky priestupku podľa osobitných predpisov,37) prejedná vedúci služobného úradu podľa osobitného predpisu.38)
(3)
Za priestupok môže vedúci služobného úradu uložiť profesionálnemu vojakovi sankcie a ochranné opatrenia podľa osobitných predpisov.37)
§ 124
Disciplinárne previnenie
(1)
Disciplinárne previnenie je zavinené nesplnenie alebo porušenie povinností profesionálneho vojaka, pokiaľ nie je trestným činom alebo priestupkom; zavineným nesplnením alebo porušením povinností sa rozumie úmyselné alebo nedbalostné konanie profesionálneho vojaka.
(2)
Za disciplinárne previnenie možno uložiť disciplinárne opatrenie.
§ 125
Disciplinárne opatrenie
Disciplinárnym opatrením je
a)
písomné pokarhanie,
b)
zníženie služobného platu až o 15 % najdlhšie na tri mesiace z posledného priznaného služobného platu.
Ukladanie disciplinárnych opatrení
§ 126
Disciplinárne opatrenie možno uložiť, ak sa preukázalo, že profesionálny vojak disciplinárne previnenie spáchal a ak na nápravu a obnovenie služobnej disciplíny za menej závažné konanie nepostačuje prerokovanie disciplinárneho previnenia.
§ 127
Za disciplinárne previnenie môže vedúci služobného úradu alebo veliteľ uložiť len jedno disciplinárne opatrenie.
§ 128
(1)
Pred uložením disciplinárneho opatrenia musí byť vždy objektívne zistený skutočný stav. Profesionálnemu vojakovi musí byť pred uložením disciplinárneho opatrenia daná možnosť vyjadriť sa k veci, navrhovať dôkazy a obhajovať sa.
(2)
Pri rozhodovaní o uložení disciplinárneho opatrenia sa prihliada na povahu protiprávneho konania, na okolnosti, za ktorých bolo spáchané, jeho následky, mieru zavinenia a na doterajší postoj profesionálneho vojaka k plneniu služobných povinností.
(3)
Uložením disciplinárneho opatrenia profesionálny vojak nie je zbavený povinnosti nahradiť škodu, ktorú spôsobil disciplinárnym previnením alebo priestupkom.
§ 129
(1)
Za disciplinárne previnenie možno uložiť disciplinárne opatrenie do 30 dní odo dňa, keď sa vedúci služobného úradu alebo veliteľ o spáchaní disciplinárneho previnenia dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa spáchania disciplinárneho previnenia.
(2)
Ak konanie profesionálneho vojaka, v ktorom možno vidieť naplnenie skutkovej podstaty disciplinárneho previnenia, bolo predmetom prešetrovania iného orgánu, lehota 30 dní na uloženie disciplinárneho opatrenia sa začína odo dňa, keď sa oprávnený vedúci služobného úradu alebo oprávnený veliteľ dozvedel o výsledku tohto prešetrovania; táto lehota platí aj v prípade, ak prvostupňové rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia bolo zrušené a ak vec bola vrátená na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.
(3)
Iným orgánom podľa odseku 2 sa rozumie orgán činný v trestnom konaní, správny orgán a orgán oprávnený vykonávať príslušné prešetrovanie alebo kontrolnú činnosť podľa osobitných predpisov.39)
§ 130
Ak sa profesionálny vojak dopustil disciplinárneho previnenia mimo územia Slovenskej republiky, lehota 30 dní na uloženie disciplinárneho opatrenia podľa § 129 ods. 1 začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni návratu profesionálneho vojaka na územie Slovenskej republiky, ak sa vedúci služobného úradu alebo veliteľ o tomto konaní dozvedel v čase, keď sa profesionálny vojak zdržiaval v cudzine.
§ 131
(1)
Disciplinárne opatrenie nemožno uložiť, ak bol profesionálny vojak za ten istý skutok už odsúdený súdom; ak bolo disciplinárne opatrenie uložené skôr, zruší sa s účinnosťou odo dňa uloženia.
(2)
Minister môže nariadiť, aby sa disciplinárne previnenia neprejednali, aby sa upustilo od výkonu disciplinárnych opatrení uložených za disciplinárne previnenia alebo od výkonu zvyšku takýchto disciplinárnych opatrení alebo aby sa hromadne zahladili disciplinárne opatrenia uložené za disciplinárne previnenia.
§ 132
(1)
Disciplinárny rozkaz o uložení disciplinárneho opatrenia doručí profesionálnemu vojakovi vedúci služobného úradu alebo veliteľ.
(2)
Proti disciplinárnemu rozkazu o uložení disciplinárneho opatrenia môže profesionálny vojak podať do ôsmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia odvolanie (rozklad).
§ 133
Zahladenie disciplinárneho opatrenia
(1)
Po uplynutí jedného roka od právoplatne uloženého disciplinárneho opatrenia sa disciplinárne opatrenie zahladzuje a profesionálny vojak sa posudzuje, akoby mu disciplinárne opatrenie nebolo uložené.
(2)
Vedúci služobného úradu alebo veliteľ, ktorý o disciplinárnom opatrení rozhodol, môže rozhodnúť o zahladení vykonaného disciplinárneho opatrenia pred uplynutím doby uvedenej v odseku 1.
(3)
Disciplinárny rozkaz o zahladení disciplinárneho opatrenia doručí profesionálnemu vojakovi vedúci služobného úradu alebo veliteľ.
(4)
Disciplinárne opatrenia, ktoré boli zahladené, sa neuvádzajú v služobnom hodnotení ani v posudku o služobnej činnosti.
§ 134
Disciplinárne odmeny
(1)
Disciplinárnou odmenou je
a)
odpustenie výkonu disciplinárneho opatrenia alebo jeho časti s účinkami zahladenia,
b)
zahladenie skôr uloženého disciplinárneho opatrenia pred uplynutím jedného roka od jeho uloženia,
c)
písomná pochvala,
d)
zapísanie do vojenskej kroniky,
e)
vecný dar.
(2)
Disciplinárna odmena musí byť úmerná záslužnému činu alebo príkladnému plneniu služobných povinností, za ktoré sa udeľuje. Za to isté konanie podľa predchádzajúcej vety možno udeliť len jednu disciplinárnu odmenu.
(3)
Profesionálnemu vojakovi nemožno udeliť disciplinárnu odmenu v čase, keď mu bolo uložené disciplinárne opatrenie, ktoré ešte nebolo zahladené.
(4)
Disciplinárny rozkaz o udelení disciplinárnej odmeny doručí profesionálnemu vojakovi vedúci služobného úradu alebo veliteľ.
§ 135
Mimoriadne vymenovanie a mimoriadne povýšenie in memoriam
Profesionálneho vojaka, ktorý zahynul pri plnení služobných povinností, možno mimoriadne vymenovať alebo mimoriadne povýšiť in memoriam.
§ 136
Evidencia disciplinárnych odmien a disciplinárnych opatrení
Právoplatné rozhodnutie o udelení disciplinárnej odmeny, o uložení disciplinárneho opatrenia a zahladenie disciplinárneho opatrenia sa evidujú v zázname o disciplinárnych odmenách a disciplinárnych opatreniach.
SIEDMA HLAVA
VOJENSKÉ MEDAILY A VOJENSKÉ ODZNAKY
§ 137
(1)
Na ocenenie výkonu štátnej služby alebo záslužného činu profesionálneho vojaka, obetavosti pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm, technologických havárií, pri záchrane životov alebo majetku veľkého rozsahu alebo plnenia úloh podľa osobitných predpisov sa zriaďujú
a)
vojenské medaily
1.
Za statočnosť,
2.
Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky,
3.
Za službu v mierových pozorovateľských misiách,
4.
Za humanitárnu pomoc,
5.
Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii,
6.
Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky,
7.
Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky,
8.
Medaila vojenského obranného spravodajstva,
9.
Medaila vojenskej spravodajskej služby,
b)
vojenské odznaky
1.
Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky,
2.
Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky.
(2)
Vojenské medaily a vojenské odznaky podľa odseku 1 sa delia na stupne v závislosti od miery zásluh; možno ich udeliť aj vojakom cudzích ozbrojených síl.
(3)
Na ocenenie výkonu štátnej služby, záslužného činu alebo spolupráce s ozbrojenými silami Slovenskej republiky môže minister služobným predpisom zriadiť aj ďalšie vojenské medaily a čestné odznaky.
(4)
Vojenské medaily a čestné odznaky podľa odsekov 1 a 3 možno udeliť aj občanovi alebo cudzincovi, ktorý sa významným spôsobom podieľal na spolupráci s ozbrojenými silami Slovenskej republiky.
(5)
Vojenskú medailu Za statočnosť udeľuje hlavný veliteľ ozbrojených síl.
(6)
Vojenskú medailu Za humanitárnu pomoc, Pamätnú medailu za účasť vo vojenskej operácii, Pamätnú medailu ministra obrany Slovenskej republiky a vojenské medaily a čestné odznaky podľa odseku 3 udeľuje minister.
(7)
Vojenskú medailu Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky, Za službu v mierových pozorovateľských misiách, Pamätnú medailu náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, vojenské odznaky Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky, Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky podľa odseku 1, ako aj vojenské medaily a čestné odznaky v rozsahu určenom ministrom podľa odseku 3 udeľuje náčelník generálneho štábu.
(8)
Medailu vojenského obranného spravodajstva udeľuje riaditeľ vojenského obranného spravodajstva a Medailu vojenskej spravodajskej služby udeľuje riaditeľ vojenskej spravodajskej služby.
(9)
Určenie stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienky ich udeľovania podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
ÔSMA HLAVA
ODMEŇOVANIE
§ 138
(1)
Plat profesionálneho vojaka je
a)
hodnostný plat,
b)
príplatok za výkon štátnej služby v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí,
c)
príplatok výkonným letcom,
d)
príplatok výsadkárom,
e)
príplatok za výkon štátnej služby v organizačnej zložke Vojenského spravodajstva,
f)
príplatok zdravotníckym pracovníkom,
g)
príplatok za zastupovanie,
h)
zahraničný príspevok,
i)
odmena.
(2)
Služobný plat na účely tohto zákona tvorí súčet zložiek platu určených mesačnou sumou podľa odseku 1 písm. a) až g). Služobný plat je aj doplatok k služobnému platu podľa § 205.
(3)
Služobný plat profesionálneho vojaka je určený už s prihliadnutím na štátnu službu vykonanú v noci, v sobotu a v nedeľu, vo sviatok a na štátnu službu nadčas. Služobný plat profesionálneho vojaka je tiež určený už s prihliadnutím na služobnú pohotovosť.
(4)
Služobný plat profesionálnemu vojakovi patrí odo dňa ustanovenia alebo vymenovania do funkcie, ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Platové pomery prokurátora a čakateľa vojenskej prokuratúry a sudcu a justičného čakateľa vojenského súdu upravujú osobitné predpisy.16) Profesionálnemu vojakovi podľa prvej vety patrí v závislosti od hodnosti hodnostný príplatok vo výške 20 % hodnostného platu v prvom platovom stupni určeného podľa § 139 ods. 1.
§ 139
Hodnostný plat
(1)
Hodnostný plat patrí profesionálnemu vojakovi v závislosti od hodnosti a platového stupňa podľa stupnice hodnostných platov, ktorá je uvedená v prílohe č. 3.
(2)
Stupnica hodnostných platov je určená hodnosťami a platovými stupňami.
(3)
Platový stupeň vyjadruje výšku hodnostného platu v závislosti od času služby.
(4)
Termín účinnosti a percentuálne zvýšenie hodnostných platov na príslušný rok ustanoví zákon o štátnom rozpočte.
(5)
Hodnostné platy upravené podľa odseku 4 sa zaokrúhľujú na celé desiatky korún nahor.
(6)
Hodnostný plat patrí profesionálnemu vojakovi odo dňa jeho vymenovania do hodnosti, povýšenia, priznania hodnosti alebo zapožičania hodnosti.
§ 140
Platový stupeň a čas služby
(1)
Platový stupeň sa určí podľa času služby.
(2)
Časom služby podľa odseku 1 je čas trvania
a)
dočasnej štátnej služby podľa tohto zákona a čas trvania služobného pomeru podľa predchádzajúcich právnych predpisov,
b)
povinnej vojenskej služby.
(3)
Do času trvania služby podľa odseku 2 sa nezapočítava čas prerušenia výkonu profesionálnej služby podľa osobitného predpisu.40)
(4)
Hodnostný plat vo vyššom platovom stupni patrí profesionálnemu vojakovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dosiahol počet rokov času služby potrebný na postup do vyššieho platového stupňa.
§ 141
Príplatok za výkon štátnej služby v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, príplatok za výkon štátnej služby v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí patrí profesionálnemu vojakovi vykonávajúcemu činnosti podľa osobitného predpisu.41)
(2)
Príplatok podľa odseku 1 patrí profesionálnemu vojakovi v závislosti od zaradenia sťažujúceho a škodlivého vplyvu do I. skupiny alebo II. skupiny v zozname činností podľa osobitného predpisu.41) V I. skupine je príplatok 100 až 500 Sk mesačne a v II. skupine je príplatok 300 až 1 000 Sk mesačne; príplatok podľa miery rizika, intenzity a času pôsobenia sťažujúcich a škodlivých vplyvov v priebehu vykonávania činností v rámci rozpätia príslušnej skupiny na celé desiatky korún určí služobný predpis, ktorý vydá minister.
(3)
Profesionálnemu vojakovi za vykonávanie činnosti pri používaní dýchacieho izolačného prístroja alebo pri činnosti pod vodou, alebo pri používaní odevu proti sálavému teplu, alebo pri ničení, alebo pri výskumných skúškach výbušných predmetov patrí príplatok za výkon štátnej služby v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí za každú hodinu tejto činnosti v sume 50 Sk.
(4)
Profesionálnemu vojakovi za vykonávanie činnosti s výbušninami pod vodou patrí príplatok za výkon štátnej služby v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí za každú hodinu tejto činnosti v sume 70 Sk, ak mu nepatrí príplatok podľa odseku 3.
(5)
Profesionálnemu vojakovi za vykonávanie činnosti vo výške 10 m a viac nad zemou na nebezpečných pracoviskách patrí príplatok za výkon štátnej služby v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí za každú hodinu tejto činnosti v sume 20 Sk.
§ 142
Príplatok výkonným letcom
(1)
Profesionálnemu vojakovi ustanovenému do funkcie výkonného letca možno v závislosti od dosiahnutého stupňa vycvičenosti a od charakteru vykonávanej funkcie poskytnúť príplatok až 30 % jeho hodnostného platu.
(2)
Výkonným letcom sa na účely príplatku podľa odseku 1 rozumie pilot, letovod lietadla-navigátor, palubný radista, palubný operátor, palubný technik a palubný sprievodca.
(3)
Výšku príplatku podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.
§ 143
Príplatok výsadkárom
(1)
Profesionálnemu vojakovi ustanovenému do funkcie výkonného výsadkára alebo do funkcie padákového odborníka letectva, ktorý vykonáva pozemný výcvik a vzdušný výcvik a plní určený počet zoskokov, možno v závislosti od dosiahnutej operačnej použiteľnosti a od charakteru vykonávanej funkcie poskytnúť príplatok až 30 % jeho hodnostného platu.
(2)
Výšku príplatku podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.
§ 144
Príplatok za výkon štátnej služby v organizačnej zložke Vojenského spravodajstva
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý plní úlohy v organizačnej zložke Vojenského spravodajstva spojené s vysokou mierou ohrozenia zdravia alebo života alebo s inými závažnými rizikami, alebo mimoriadnou psychickou záťažou, možno v závislosti od charakteru vykonávanej funkcie alebo miesta výkonu štátnej služby poskytnúť príplatok až 30 % jeho hodnostného platu.
(2)
Výšku príplatku podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.
§ 145
Príplatok zdravotníckym pracovníkom
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je zdravotníckym pracovníkom podľa osobitného predpisu42) alebo vykonáva funkciu, na ktorej výkon je potrebná odborná spôsobilosť podľa osobitného predpisu,43) možno v závislosti od stupňa zodpovednosti za zdravotný stav príslušníkov ozbrojených síl alebo za hygienický a epidemiologický stav útvarov a zariadení ozbrojených síl, alebo za organizáciu, pripravenosť a výcvik personálu vojenského zdravotníctva na plnenie úloh v zdravotne rizikových oblastiach poskytnúť príplatok až 30 % jeho hodnostného platu.
(2)
Výšku príplatku podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.
§ 146
Príplatok za zastupovanie
(1)
Profesionálnemu vojakovi, na ktorého sa vzťahuje ustanovenie § 56, patrí príplatok vo výške rozdielu medzi jeho hodnostným platom a hodnostným platom, ktorý by mu patril, ak by bol do tejto funkcie ustanovený.
(2)
Príplatok podľa odseku 1 patrí od prvého dňa zastupovania.
§ 147
Zahraničný príspevok
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je vyslaný mimo územia Slovenskej republiky na účely vojenskej operácie podľa osobitného predpisu44) alebo na účely plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu podľa osobitného predpisu,45) patrí zahraničný príspevok 500 až 5 000 USD mesačne.
(2)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je vyslaný mimo územia Slovenskej republiky na účely mierovej pozorovateľskej misie podľa osobitného predpisu46) a ktorému patria náhrady denných výdavkov poskytované zo zdrojov medzinárodnej organizácie, možno priznať zahraničný príspevok až 1 000 USD mesačne.
(3)
Zahraničný príspevok podľa odseku 1 alebo 2 možno poskytnúť v rovnocennej výške v eurách, ak je krajina vyslania súčasťou Európskej menovej únie.
(4)
Zahraničný príspevok podľa odseku 1 alebo 2 patrí profesionálnemu vojakovi odo dňa ustanovenia do funkcie, najskôr však odo dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky, až do dňa odvolania z funkcie, najdlhšie však do dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky po skončení jeho pôsobenia mimo územia Slovenskej republiky.
(5)
Zahraničný príspevok podľa odseku 1 alebo 2 nepatrí profesionálnemu vojakovi za
a)
dni, počas ktorých sa bez udania dôvodu nezúčastnil na plnení služobných úloh,
b)
dni neschopnosti vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo úraz strávené na území Slovenskej republiky.
(6)
Okruh funkcií a výšku zahraničného príspevku v rámci rozpätia podľa odsekov 1, 2 alebo 3 ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.
(7)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému patrí zahraničný príspevok, nepatrí plat pri vykonávaní štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky podľa § 149.
§ 148
Odmena
(1)
Profesionálnemu vojakovi možno poskytnúť odmenu za splnenie mimoriadnej služobnej úlohy alebo osobitne významnej služobnej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy, alebo pri dosiahnutí 50 rokov veku najviac v sume rovnajúcej sa výške jeho hodnostného platu.
(2)
Odmenu podľa odseku 1 profesionálnemu vojakovi poskytuje vedúci služobného úradu.
(3)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému sa poskytuje plat podľa § 149, sa odmena poskytuje v slovenských korunách.
§ 149
Plat pri vykonávaní štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je ustanovený do funkcie s miestom výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky (§ 66 ods. 2), sa poskytuje plat, ktorý tvorí 20 % služobného platu v inej ako slovenskej mene a 80 % služobného platu v slovenských korunách.
(2)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý vykonáva štátnu službu s miestom jej výkonu mimo územia Slovenskej republiky a ktorému patrí služobný plat podľa § 89 ods. 5 a § 94 ods. 3, sa 20 % služobného platu poskytuje v inej ako slovenskej mene. Rovnako sa postupuje pri určení a poskytovaní náhrady služobného príjmu podľa osobitného predpisu.47)
(3)
Plat podľa odsekov 1 a 2 sa profesionálnemu vojakovi poskytuje od ustanovenia do funkcie, najskôr však odo dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky, do odvolania z tejto funkcie; počas účasti na preventívnej rehabilitácii a počas dodatkovej dovolenky sa mu poskytuje služobný plat v slovenských korunách.
(4)
Ustanovenie odseku 1 neplatí pre profesionálneho vojaka, ktorého predpokladané vykonávanie štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky je kratšie ako šesť mesiacov. Vykonávanie tejto štátnej služby sa považuje za služobnú cestu a profesionálnemu vojakovi patria cestovné náhrady ako pri služobnej ceste.
(5)
Profesionálnemu vojakovi sa poskytne preddavok na časť služobného platu poskytovanú v peňažných prostriedkoch v inej ako slovenskej mene. Profesionálny vojak je povinný zúčtovať poskytnutý preddavok najneskôr do šiestich mesiacov od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol preddavok poskytnutý. Pri skončení štátnej služby s miestom jej výkonu mimo územia Slovenskej republiky profesionálny vojak vráti poskytnutý preddavok alebo jeho pomernú časť najneskôr do desiatich pracovných dní po návrate na územie Slovenskej republiky.
(6)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému sa poskytuje plat pri vykonávaní štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky, nepatrí zahraničný príspevok podľa § 147.
§ 150
Platová relácia
Časť platu podľa § 149 ods. 1 vynásobená platovou reláciou podľa osobitného predpisu48) je časť platu v peňažných prostriedkoch v inej ako slovenskej mene.
§ 151
Plat počas väzby
(1)
Profesionálnemu vojakovi nepatrí plat odo dňa vzatia do väzby.
(2)
Ak súd rozhodne o oslobodení profesionálneho vojaka spod obžaloby alebo ak dôjde k zastaveniu jeho trestného stíhania, patrí mu odo dňa vzatia do väzby plat, ktorý mu patril pred vzatím do väzby, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 152
Platové pomery profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe
Profesionálnemu vojakovi v prípravnej štátnej službe patrí služobný plat vo výške minimálnej mzdy.23) Ustanovenia upravujúce odmeňovanie podľa tohto zákona okrem § 151, § 154 až 157, § 162 ods. 1 a § 163 až 166 sa na profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe nevzťahujú.
§ 153
Služobný plat počas zaradenia do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť alebo počas vyslania na stáž
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je zaradený do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť alebo počas vyslania na stáž na čas kratší ako šesť mesiacov, patrí počas tejto prípravy alebo stáže služobný plat.
(2)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je zaradený do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť na čas dlhší ako šesť mesiacov, patrí služobný plat z funkcie, do ktorej bol ustanovený alebo vymenovaný pred zaradením do tejto prípravy alebo pred vyslaním na stáž.
§ 154
Plat sa vypláca vo výplatných termínoch ustanovených ministrom. Medzi výplatnými termínmi sa preddavok na plat neposkytuje.
§ 155
Profesionálny vojak s miestom výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky je povinný otvoriť si účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý mu služobný úrad zasiela časť platu v inej ako slovenskej mene.
§ 156
(1)
Služobný úrad rozhodne o vykonaní zrážok z platu aj za
a)
cestovné náhrady a peňažnú náhradu za prepravné náležitosti, ktoré sa profesionálnemu vojakovi vyplatili a na ktoré mu nevznikol nárok,
b)
plat za dovolenku a dodatkovú dovolenku a náhradu platu za dovolenku, na ktorú profesionálny vojak stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol,
c)
preddavok v cudzej mene poskytnutý pri vyslaní na štúdium alebo do kurzu mimo územia Slovenskej republiky, ktorý je profesionálny vojak povinný vrátiť, ak neboli splnené podmienky, ktorých plnenie sa predpokladalo pri jeho priznaní; prepočet cudzej meny na slovenské koruny sa vykoná podľa kurzového lístka Národnej banky Slovenska ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
(2)
Ďalšie zrážky z platu, ktoré presahujú rámec zrážok uvedených v odseku 1, môže služobný úrad vykonávať len na základe písomnej dohody s profesionálnym vojakom o zrážkach z platu.
§ 157
Ustanovenia § 154 až 156 sa vzťahujú rovnako aj na náhrady služobného platu, ak ide o ich splatnosť, výplatu a vykonávanie zrážok.
DEVIATA HLAVA
JEDNORAZOVÉ PEŇAŽNÉ NÁLEŽITOSTI
§ 158
Jednorazová nenávratná peňažná výpomoc
(1)
Minister môže v osobitne odôvodnených prípadoch profesionálnemu vojakovi na jeho žiadosť priznať jednorazovú nenávratnú peňažnú výpomoc až 100 000 Sk na prekonanie prechodnej, ním nezavinenej ťaživej sociálnej situácie.
(2)
Žiadosť o jednorazovú nenávratnú peňažnú výpomoc obsahuje
a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, hodnosť, titul a adresu miesta pobytu,
b)
funkciu a miesto výkonu štátnej služby,
c)
dôvody podania žiadosti,
d)
potvrdenie o výške príjmu za rok pred vznikom ťaživej sociálnej situácie a potvrdenie o výške príjmu po vzniku ťaživej sociálnej situácie,
e)
meno, priezvisko, rodné priezvisko a dátum narodenia manžela a ostatných osôb žijúcich s profesionálnym vojakom v domácnosti,31)
f)
potvrdenie o príjme manžela a ostatných osôb žijúcich s profesionálnym vojakom v domácnosti za rok pred vznikom ťaživej sociálnej situácie a potvrdenie o výške príjmu po vzniku ťaživej sociálnej situácie,
g)
potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave profesionálneho vojaka, ak ťaživá sociálna situácia vznikla ako dôsledok jeho choroby alebo úrazu,
h)
potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave manžela a ostatných osôb žijúcich s profesionálnym vojakom v domácnosti, ak ťaživá sociálna situácia vznikla ako dôsledok choroby alebo úrazu rodinného príslušníka.
(3)
Kritériá na priznanie jednorazovej nenávratnej peňažnej výpomoci v rámci rozpätia podľa odseku 1 určí služobný predpis, ktorý vydá minister.
Osobitné jednorazové peňažné náležitosti
§ 159
Aktivačný príspevok
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý získal vzdelanie požadované na výkon štátnej služby štúdiom na inej ako vojenskej škole alebo na inej ako policajnej škole alebo získal takéto vzdelanie štúdiom na vojenskej škole alebo policajnej škole bez poskytovania pracovných úľav a hmotného zabezpečenia zamestnávateľom, možno poskytnúť pri prvom prijatí alebo vymenovaní do dočasnej štátnej služby aktivačný príspevok až do výšky 300 000 Sk.
(2)
Aktivačný príspevok sa poskytuje v pomerných častiach pripadajúcich na jeden rok počas prvých troch rokov trvania dočasnej štátnej služby.
(3)
Pomerná časť aktivačného príspevku je splatná spolu s platom za kalendárny mesiac, ktorý je posledným mesiacom prvého, druhého a tretieho roka trvania dočasnej štátnej služby.
(4)
Pomerná časť aktivačného príspevku sa zaokrúhľuje na celé stovky korún nahor.
§ 160
Stabilizačný príspevok
(1)
Profesionálnemu vojakovi možno za každý ukončený rok ponechania v dočasnej štátnej službe poskytnúť stabilizačný príspevok do výšky 12 000 Sk; stabilizačný príspevok možno poskytnúť najviac počas piatich rokov.
(2)
Stabilizačný príspevok v rozsahu podľa odseku 1 sa za každý ukončený rok ponechania v dočasnej štátnej službe vyplatí spolu s platom za kalendárny mesiac, ktorý je posledným mesiacom ukončeného roka.
(3)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na profesionálnych vojakov zaradených do programu udržiavania podľa § 31 ods. 4.
§ 161
(1)
Vedúci služobného úradu uvedie sumu aktivačného príspevku v rozhodnutí o prijatí alebo vymenovaní do dočasnej štátnej služby a sumu stabilizačného príspevku v rozhodnutí podľa § 21 ods. 9 alebo 10.
(2)
Pomerná časť aktivačného príspevku podľa § 159 ods. 2 alebo stabilizačný príspevok podľa § 160 sa profesionálnemu vojakovi neposkytne, ak bolo pred termínom ich splatnosti rozhodnuté o skončení jeho služobného pomeru podľa § 70 ods. 1 písm. d) až g) alebo odseku 2, alebo odseku 7 alebo o zániku služobného pomeru podľa § 74 alebo § 75.
(3)
Okruh funkcií a výšku príspevkov v rámci rozpätia podľa § 159 ods. 1 a § 160 ods. 1 ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.
DESIATA HLAVA
CESTOVNÉ NÁHRADY
§ 162
(1)
Na poskytovanie cestovných náhrad, náhrad výdavkov a iných plnení pri služobných cestách, zahraničných služobných cestách a pri vykonávaní štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu,32) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Vedúci služobného úradu alebo veliteľ môže profesionálnemu vojakovi na základe písomnej žiadosti poskytovať náhrady preukázaných cestovných výdavkov alebo náhradu za použitie súkromného cestného motorového vozidla, ak sa na jeho použití písomne dohodli, v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy za cesty na návštevu jeho rodiny do miesta trvalého pobytu a späť jedenkrát za každý kalendárny týždeň, najdlhšie však počas 12 mesiacov odo dňa
a)
vymenovania do dočasnej štátnej služby,
b)
prijatia do dočasnej štátnej služby alebo
c)
premiestnenia.
(3)
Náhrady podľa odseku 2 nepatria profesionálnemu vojakovi, ktorého
a)
miestom trvalého pobytu je miesto výkonu štátnej služby alebo jeho blízke okolie,
b)
miesto výkonu štátnej služby je mimo územia Slovenskej republiky.
§ 163
Stravné
Stravné počas služobnej cesty profesionálnemu vojakovi nepatrí, ak má nárok na bezplatné stravovanie alebo naturálne stravovanie, za dni neoprávneného predĺženia služobnej cesty a za čas neospravedlnenej neprítomnosti v štátnej službe.
§ 164
Náhrady pri zahraničnej služobnej ceste
Profesionálnemu vojakovi počas zahraničnej služobnej cesty nepatrí náhrada výdavkov za cesty na návštevu rodiny podľa osobitného predpisu.49)
§ 165
Stravné pri zahraničnej služobnej ceste
(1)
Ak má profesionálny vojak na zahraničnej služobnej ceste preukázane zabezpečené celodenné bezplatné stravovanie, stravné v inej ako slovenskej mene mu nepatrí; ak má bezplatné stravovanie zabezpečené čiastočne, stravné sa znižuje o 20 % za poskytnuté raňajky, o 40 % za poskytnutý obed a o 40 % za poskytnutú večeru.
(2)
Ak sú profesionálnemu vojakovi pri zahraničnej služobnej ceste spolu s ubytovaním poskytnuté raňajky, stravné sa zníži o preukázanú sumu za poskytnuté raňajky, najviac však o 20 % stravného. Stravné v inej ako slovenskej mene sa zníži o 20 % aj v prípade, že suma výdavku za poskytnuté raňajky nie je vyčíslená.
§ 166
Vreckové
Výšku vreckového v rozsahu podľa osobitného predpisu32) ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.
§ 167
Náhrada výdavkov v súvislosti so zaradením do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť alebo s vyslaním na stáž na území Slovenskej republiky
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je zaradený do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť alebo je vyslaný na stáž na území Slovenskej republiky, patria náhrady výdavkov v súvislosti so zaradením do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť ako pri služobnej ceste.
(2)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol zaradený do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť v mieste jeho výkonu štátnej služby alebo v mieste jeho pobytu, patrí len náhrada preukázaných cestovných výdavkov na prepravu verejnou mestskou dopravou.
§ 168
Náhrada výdavkov v súvislosti so zaradením do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť alebo s vyslaním na stáž mimo územia Slovenskej republiky
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je zaradený do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť alebo je vyslaný na stáž mimo územia Slovenskej republiky, patria náhrady ako pri zahraničnej služobnej ceste okrem cestovných výdavkov; náhrada preukázaných cestovných výdavkov, ak nie sú hradené zahraničnou stranou, patrí profesionálnemu vojakovi na začiatku a na konci prípravy alebo stáže pri ceste z územia Slovenskej republiky do miesta mimo územia Slovenskej republiky a späť.
JEDENÁSTA HLAVA
PRÍSPEVOK NA BÝVANIE A NA ÚPRAVU BYTU PRI PRESŤAHOVANÍ
Príspevok na bývanie
§ 169
(1)
Profesionálny vojak v dočasnej štátnej službe v hodnosti čatár a vyššej má nárok na mesačný príspevok na bývanie od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po podaní písomnej žiadosti.
(2)
Nárok na príspevok na bývanie podľa odseku 1 nemá profesionálny vojak, ktorý je v mieste výkonu štátnej služby alebo v jeho blízkom okolí
a)
nájomcom služobného bytu alebo užívateľom služobného bytu podľa osobitného predpisu,50)
b)
nájomcom, spoločným nájomcom, vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, ktorý prešiel do vlastníctva obce podľa osobitného predpisu,51)
c)
vlastníkom rodinného domu alebo bytu, ak mu bola poskytnutá bezúročná pôžička na obstaranie tohto rodinného domu alebo bytu.
§ 170
(1)
Príspevok na bývanie patrí, ak tento zákon neustanovuje inak, vo výške 15 % rozdielu medzi hodnostným platom prvého platového stupňa hodnosti generál a hodnostným platom prvého platového stupňa hodnosti vojak 2. stupňa, pričom sa táto suma vynásobí koeficientom
a)
1,05 pre obce a mestá od 30 000 do 100 000 obyvateľov,
b)
1,11 pre mestá nad 100 000 obyvateľov,
c)
1,25 pre Bratislavu.
(2)
Koeficient podľa odseku 1 sa určuje podľa miesta výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka a pri vyslaní profesionálneho vojaka na plnenie úloh na účely podľa § 172 ods. 2 podľa miesta, z ktorého je profesionálny vojak na plnenie úloh vyslaný.
(3)
Príspevok na bývanie vo výške jednej polovice sumy podľa odseku 1 patrí profesionálnemu vojakovi po dobu jeho
a)
zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov z dôvodu podľa § 62 ods. 1 písm. h) a i),
b)
dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby.
(4)
Ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby zrušilo, doplatí sa profesionálnemu vojakovi rozdiel, o ktorý bol príspevok na bývanie znížený.
§ 171
(1)
Príspevok na bývanie priznáva a vypláca na základe písomnej žiadosti profesionálneho vojaka vedúci služobného úradu alebo veliteľ. Služobný úrad vypláca príspevok na bývanie mesačne pozadu.
(2)
Výška príspevku na bývanie sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún nahor.
§ 172
(1)
Nárok na príspevok na bývanie profesionálnemu vojakovi zaniká
a)
skončením služobného pomeru,
b)
poskytnutím bezplatného ubytovania v mieste výkonu štátnej služby alebo v jeho blízkom okolí,
c)
vzatím do väzby na základe rozhodnutia súdu,
d)
vyslaním na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky.
(2)
Ustanovenie odseku 1 písm. d) sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka vyslaného na plnenie úloh na účely humanitárnej pomoci, vojenského cvičenia, mierovej pozorovateľskej misie, vojenskej operácie a plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu.
(3)
Nárok na príspevok na bývanie profesionálnemu vojakovi vznikne opätovne skončením vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky, pričom sa postupuje podľa § 169.
(4)
Ak súd rozhodne o oslobodení profesionálneho vojaka spod obžaloby alebo ak dôjde k zastaveniu trestného stíhania tohto profesionálneho vojaka, patrí mu odo dňa vzatia do väzby príspevok na bývanie vo výške, ktorá mu patrila pred dňom vzatia do väzby.
(5)
Ak služobný úrad vyplácal príspevok na bývanie neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril, hoci profesionálny vojak splnil povinnosti podľa tohto zákona, príspevok odníme alebo jeho sumu zníži od začiatku kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý príspevok neprávom vyplatil alebo vyplatil vo vyššej sume.
(6)
Ak služobný úrad vyplácal príspevok na bývanie v nižšej sume, ako patril, alebo príspevok nevyplácal, hoci profesionálny vojak splnil podmienky podľa tohto zákona, vedúci služobného úradu alebo veliteľ príspevok na bývanie zvýši alebo vyplatí vo výške podľa § 170 ods. 1 až 3. Služobný úrad doplatí príspevok na bývanie za čas, za ktorý ho vyplácal v nižšej sume, alebo príspevok na bývanie vyplatí za čas, za ktorý ho nevyplácal vôbec.
(7)
Nárok na doplatenie alebo vyplatenie príspevku na bývanie podľa odseku 6 zaniká uplynutím jedného roka od poslednej výplaty príspevku na bývanie v nižšej sume, ako patril, alebo od posledného kalendárneho mesiaca, za ktorý služobný úrad mal príspevok na bývanie vyplatiť.
(8)
Ak profesionálny vojak spôsobil, že služobný úrad mu príspevok na bývanie vyplatil neprávom, je povinný príspevok na bývanie alebo jeho časť vrátiť. Nárok na vrátenie príspevku na bývanie vyplateného neprávom alebo na vrátenie jeho časti zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď služobný úrad túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty príspevku.
§ 173
Príspevok na úpravu bytu pri presťahovaní
(1)
Profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe, ktorý sa sťahuje do bytu v mieste výkonu štátnej služby alebo v jeho blízkom okolí v dôsledku jeho vymenovania alebo prijatia do dočasnej štátnej služby alebo v dôsledku jeho premiestnenia, patrí na úhradu výdavkov spojených s úpravou bytu príspevok v sume 1 300 Sk na každú izbu, kuchyňu a príslušenstvo pre jeden byt a v ňom najviac na päť izieb, jednu kuchyňu a jedno príslušenstvo.
(2)
Bytom podľa odseku 1 sa rozumie služobný byt, družstevný byt alebo byt vo vlastníctve obce, ktorého je profesionálny vojak nájomcom, alebo iný byt, ktorého je profesionálny vojak vlastníkom alebo nájomcom. Bytom podľa odseku 1 sa rozumie aj rodinný dom, ktorého je profesionálny vojak vlastníkom alebo nájomcom.
(3)
Ak sa profesionálny vojak, na ktorého sa vzťahuje odsek 1, sťahuje do bytu v novostavbe zabezpečenej na náklady ozbrojených síl alebo do bytu, ktorý bol rekonštruovaný alebo opravený na náklady ozbrojených síl, patrí mu príspevok na úpravu bytu pri presťahovaní v polovičnej výške podľa odseku 1.
(4)
Príspevok na úpravu bytu pri presťahovaní sa neposkytne profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe, ktorý sa sťahuje do bytu v mieste výkonu štátnej služby alebo v jeho blízkom okolí v dôsledku jeho premiestnenia na vlastnú žiadosť bez naliehavých dôvodov.
(5)
Príspevok na úpravu bytu pri presťahovaní sa poskytuje na písomnú žiadosť doloženú osvedčenou kópiou nájomnej zmluvy alebo listu vlastníctva a dokladom, z ktorého je zrejmý počet izieb, kuchyňa a príslušenstvo.
(6)
Nárok na príspevok na úpravu bytu v prípade profesionálnych vojakov, ktorí sú manželmi, má iba jeden z manželov.
(7)
Príspevok na úpravu bytu sa neposkytuje v prípade ďalšieho sťahovania do bytu v tom istom mieste výkonu štátnej služby alebo v jeho blízkom okolí.
DVANÁSTA HLAVA
NATURÁLNE NÁLEŽITOSTI
§ 174
Základné ustanovenie
(1)
Naturálne náležitosti na účely tohto zákona sú
a)
proviantné náležitosti,
b)
výstrojové náležitosti,
c)
prepravné náležitosti.
(2)
Právo na naturálne náležitosti profesionálnemu vojakovi
a)
vzniká odo dňa prijatia do štátnej služby,
b)
zaniká nasledujúcim dňom po skončení alebo zániku služobného pomeru.
§ 175
Proviantné náležitosti
(1)
Proviantné náležitosti sú
a)
naturálne stravovanie, ktorým je bezplatné zabezpečenie výživy v rozsahu dennej sadzby stravného, poskytované profesionálnemu vojakovi v prípravnej štátnej službe,
b)
bezplatné stravovanie, ktorým je prechodné zabezpečenie výživy profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe v rozsahu dennej sadzby stravného alebo jej časti, poskytované pri
1.
plnení služobných povinností, ktoré trvá nepretržite 12 hodín,
2.
výcviku výkonného letca a výkonného výsadkára,
3.
preventívnej rehabilitácii alebo
4.
výkone vrcholového športu.
(2)
Plnenie služobných povinností na účely poskytovania bezplatného stravovania podľa odseku 1 písm. b) prvého bodu je
a)
strážna služba alebo dozorná služba, alebo kontrolná činnosť, ktorá profesionálnemu vojakovi nevyplýva z jeho funkcie,
b)
činnosť na pracovisku vyplývajúca zo zaradenia do pohotovostnej jednotky alebo pohotovostnej skupiny,
c)
vyvedenie vojsk do vojenského priestoru,
d)
výcvik,
e)
zabezpečovanie letovej akcie,
f)
zabezpečovanie kontroly preberacích letov lietadiel,
g)
zabezpečovanie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky a plnenie úloh v leteckej pátracej záchrannej službe,
h)
výcvik príslušníka útvaru špeciálneho určenia,
i)
výkon čestnej stráže v strážnej zmene,
j)
vykonávanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác v priestore postihnutom mimoriadnou udalosťou alebo tam, kde je vyhlásená krízová situácia, alebo
k)
plnenie úloh podľa osobitného predpisu.52)
(3)
Naturálne stravovanie a bezplatné stravovanie sa zabezpečujú predovšetkým poskytovaním stravy v rozsahu dennej sadzby stravného k stravným dávkam a prídavkom potravín. Stravné dávky vyjadrujú obsah priemerných energetických a výživových hodnôt stravy na osobu a deň. Prídavky potravín predstavujú dočasné alebo trvalé zvýšenie poskytovaných stravných dávok.
(4)
Ak nemožno poskytnúť naturálne stravovanie alebo bezplatné stravovanie, má profesionálny vojak nárok na peňažnú náhradu v rozsahu ustanovenej sadzby stravného príslušnej stravnej dávky, prípadne prídavku potravín. Peňažná náhrada sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka vyslaného na preventívnu rehabilitáciu.
§ 176
Výstrojové náležitosti
(1)
Výstrojové náležitosti sú vojenská rovnošata, výstrojové súčiastky, služby bezplatne poskytované profesionálnemu vojakovi na zabezpečenie výkonu štátnej služby alebo peňažné prostriedky, ktorými sa zabezpečuje
a)
nosenie vojenskej rovnošaty, predpísaných výstrojových súčiastok a materiálu na osobné používanie,
b)
vybavenie pracovísk a jednotiek prostriedkami a predmetmi na kolektívne používanie.
(2)
Službami sa rozumie najmä pranie, chemické čistenie, oprava a úprava vojenskej rovnošaty a výstrojových súčiastok profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe, ako aj služby súvisiace so zabezpečením osobnej hygieny.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa vzťahuje aj na vojenskú rovnošatu a výstrojové súčiastky profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe, ktoré používa počas
a)
výcviku,
b)
vojenského cvičenia,
c)
výkonu 24-hodinovej zmeny,
d)
vykonávania záchranných, lokalizačných a likvidačných prác v priestore postihnutom mimoriadnou udalosťou alebo v priestore, kde je vyhlásená krízová situácia,
e)
plnenia úloh bojovej pohotovosti,
f)
plnenia mimoriadnych úloh na štátnej hranici a pri ochrane verejného poriadku podľa rozhodnutia vlády.
(4)
Profesionálnemu vojakovi možno poskytnúť peňažnú náhradu výstrojových náležitostí až do výšky 100 % ich peňažnej hodnoty v prípadoch uvedených v § 177 ods. 4.
(5)
Peňažnú hodnotu výstrojových náležitostí a podrobnosti o poskytovaní peňažnej náhrady výstrojových náležitostí profesionálnym vojakom a spôsoby jej poskytnutia ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.
§ 177
(1)
Vojenská rovnošata je vojenský odev, ktorý má špecifické znaky vyjadrujúce príslušnosť profesionálneho vojaka k ozbrojeným silám.
(2)
Profesionálny vojak počas výkonu štátnej služby je povinný nosiť vojenskú rovnošatu vrátane predpísaných vojenských výstrojových súčiastok.
(3)
Na služobnej rovnošate a jej súčastiach nosí profesionálny vojak štátny znak Slovenskej republiky.
(4)
Vedúci služobného úradu alebo veliteľ môže povoliť výnimky z povinnosti nosiť vojenskú rovnošatu a predpísané výstrojové súčiastky počas výkonu štátnej služby profesionálnej vojačke počas tehotenstva a profesionálnemu vojakovi,
a)
ktorý plní úlohy podľa osobitných predpisov,19)
b)
ktorý potrebuje vojenskú rovnošatu neštandardných veľkostí, a to len dovtedy, kým mu nebude vydaná vojenská rovnošata potrebnej veľkosti,
c)
dočasne na základe návrhu ošetrujúceho lekára, ak zdravotný stav profesionálneho vojaka mu nedovoľuje nosenie vojenskej rovnošaty.
(5)
Vedúci služobného úradu môže profesionálnemu vojakovi, ktorý spĺňa podmienky na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu,47) na jeho písomnú žiadosť povoliť nosenie vojenskej rovnošaty po skončení služobného pomeru.
(6)
Riaditeľ územnej vojenskej správy príslušný podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa môže povoliť nosenie vojenskej rovnošaty
a)
poberateľovi výsluhového dôchodku,
b)
poberateľovi invalidného výsluhového dôchodku zo sociálneho zabezpečenia vojakov,
c)
účastníkovi boja proti fašizmu podľa osobitného predpisu,53)
d)
rehabilitovanému vojakovi podľa osobitného predpisu.54)
(7)
Služobný úrad môže na základe písomnej žiadosti profesionálnemu vojakovi pri skončení služobného pomeru vyplatiť peňažnú náhradu do výšky nevyužitých výstrojových náležitostí za posledných 24 mesiacov.
§ 178
Prepravné náležitosti
(1)
Prepravnými náležitosťami sa rozumie bezplatné poskytovanie prepravy profesionálnemu vojakovi
a)
z miesta trvalého pobytu
1.
na preventívnu rehabilitáciu a späť,
2.
do miesta výkonu štátnej služby pri prijatí alebo vymenovaní do štátnej služby,
3.
do miesta výkonu štátnej služby pri premiestnení podľa § 57 ods. 1, 10 a 11 do štátnej služby; to neplatí, ak ide o premiestnenie podľa § 57 ods. 10 a 11 na žiadosť profesionálneho vojaka,
b)
do miesta výkonu štátnej služby pri vyslaní na služobnú cestu a späť.
(2)
Prepravnými náležitosťami sa rozumie aj bezplatné poskytovanie prepravy profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe na presťahovanie bytového zariadenia a príslušníkov jeho domácnosti, ak sa sťahujú spolu s ním do miesta výkonu štátnej služby alebo jeho blízkeho okolia, ak bol premiestnený podľa § 57 ods. 1, 10 a 11; to neplatí, ak ide o premiestnenie podľa § 57 ods. 10 a 11 na žiadosť profesionálneho vojaka.
(3)
Preprava podľa odsekov 1 a 2 sa uskutočňuje
a)
vojenským dopravným prostriedkom,
b)
dopravnými prostriedkami verejnej pravidelnej dopravy na úver alebo s poskytnutím peňažnej náhrady preukázaného cestovného,
c)
cestným motorovým vozidlom s poskytnutím peňažnej náhrady.
(4)
Ak nemožno poskytnúť prepravu podľa odseku 3 písm. a) alebo použitie takejto prepravy je nehospodárne, vedúci služobného úradu alebo veliteľ rozhodne o možnosti poskytnutia peňažnej náhrady preukázaného cestovného s výnimkou leteckej prepravy alebo o nároku na náhradu za použitie súkromného cestného motorového vozidla.
(5)
O povolení použitia súkromného cestného motorového vozidla profesionálnemu vojakovi podľa odseku 1 môže vedúci služobného úradu alebo veliteľ rozhodnúť až po predložení dokladu o zaplatení havarijného poistenia tohto vozidla.
(6)
Pri skončení služobného pomeru podľa § 69 ods. 1 písm. d) a § 70 ods. 1 písm. a) až c) sa profesionálnemu vojakovi poskytne bezplatná preprava pri ceste do zvoleného miesta pobytu na území Slovenskej republiky.
(7)
Ak profesionálny vojak v dočasnej štátnej službe odovzdal služobný byt alebo prestal poberať príspevok na bývanie, poskytne sa mu bezplatná preprava bytového zariadenia pri ceste do zvoleného miesta pobytu na území Slovenskej republiky vrátane prepravy príslušníkov jeho domácnosti.
§ 179
Poskytovanie proviantných náležitostí, výstrojových náležitostí a prepravných náležitostí, používanie a nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a špecifických znakov vojenskej rovnošaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
TRINÁSTA HLAVA
NÁHRADA ŠKODY
Všeobecné ustanovenia
§ 180
(1)
Na ochranu majetku Slovenskej republiky (ďalej len „majetok štátu“) vedúci služobného úradu a veliteľ v rámci svojej pôsobnosti sú oprávnení poveriť profesionálneho vojaka vykonávaním kontroly vecí, ktoré profesionálny vojak vnáša na pracovisko, do vojenského útvaru alebo vojenského zariadenia alebo ktoré z nich odnáša, prípadne vykonať aj osobnú prehliadku profesionálneho vojaka. Podrobnejšie podmienky ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister. Pri kontrole sa musia dodržať predpisy o ochrane osobnej slobody a nesmie byť porušovaná ľudská dôstojnosť.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na profesionálnych vojakov, ktorí plnia úlohy podľa osobitných predpisov.19)
§ 181
(1)
Za správcu majetku štátu vo veciach náhrady škody koná a rozhoduje vedúci služobného úradu v rozsahu ustanovenom služobným predpisom, ktorý vydá minister.
(2)
Vedúci služobného úradu je povinný vymáhať od profesionálneho vojaka náhradu škody, za ktorú profesionálny vojak zodpovedá.
§ 182
Profesionálny vojak nezodpovedá za škodu, ktorá vyplýva z výcvikového rizika.
§ 183
(1)
Od uplatnenia náhrady škody možno v osobitne odôvodnených prípadoch upustiť celkom alebo čiastočne, ak došlo ku škode za mimoriadne sťažených podmienok, najmä pri
a)
výcviku,
b)
vojenskej akcii alebo bezprostredne po nej,
c)
vyslaní ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky alebo
d)
vážnej ujme na zdraví, ktorú profesionálny vojak utrpel v súvislosti so spôsobením škody.
(2)
Pri určovaní výšky náhrady škody podľa odseku 1 sa prihliada najmä na doterajšie plnenie služobných povinností profesionálneho vojaka, na výšku spôsobenej škody, na okolnosti jej vzniku a na osobné a majetkové pomery profesionálneho vojaka.
Konanie o náhrade škody
§ 184
(1)
Ak vedúci služobného úradu alebo veliteľ zistí, že bola spôsobená škoda, je povinný najneskôr do 24 hodín nariadiť vyšetrenie škody.
(2)
V prípade podozrenia, že za škodu zodpovedá aj vedúci služobného úradu alebo veliteľ, príslušným na úkony podľa odseku 1 je jeho najbližší nadriadený vedúci služobného úradu alebo najbližší nadriadený veliteľ.
(3)
Výšku požadovanej náhrady škody a spôsob jej náhrady v medziach ustanovených týmto zákonom určuje vedúci služobného úradu alebo veliteľ, ktorý ju prejedná so zodpovedným profesionálnym vojakom.
§ 185
Dohoda o náhrade škody a spôsobe jej náhrady
(1)
S profesionálnym vojakom, ktorý po skončení vyšetrovania škody písomne uzná svoju zodpovednosť za škodu čo do výšky a dôvodov a povinnosť túto škodu nahradiť vo výške určenej vedúcim služobného úradu alebo veliteľom, možno uzavrieť dohodu o náhrade škody a spôsobe jej náhrady (ďalej len „dohoda o náhrade škody“).
(2)
Súčasťou dohody o náhrade škody je aj dohoda o zrážkach z platu profesionálneho vojaka počas trvania služobného pomeru a po jeho skončení.
(3)
Dohoda o náhrade škody musí byť písomná, inak je neplatná.
§ 186
(1)
Ak profesionálny vojak riadne neplní dohodu uzavretú podľa § 185 alebo odmietne takúto dohodu uzavrieť aj napriek tomu, že za škodu spôsobenú inak ako trestným činom zodpovedá, vedúci služobného úradu alebo veliteľ je povinný rozhodnúť o náhrade škody vydaním rozhodnutia o povinnosti profesionálneho vojaka nahradiť škodu.
(2)
Oprávnenie vedúceho služobného úradu alebo veliteľa vydať rozhodnutie o povinnosti profesionálneho vojaka nahradiť škodu sa vzťahuje aj na dohody o náhrade škody uzavreté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona. Rozhodnutie o povinnosti profesionálneho vojaka nahradiť škodu môže vedúci služobného úradu alebo veliteľ vydať aj po skončení služobného pomeru profesionálneho vojaka.
§ 187
(1)
O náhrade škody, ktorú profesionálny vojak spôsobil trestným činom, rozhoduje súd.
(2)
Ak konanie, ktorým profesionálny vojak spôsobil škodu, nie je prejednávané súdom, o náhrade škody rozhoduje vedúci služobného úradu alebo veliteľ.
§ 188
Vykonateľnosť rozhodnutia
(1)
Rozhodnutie vedúceho služobného úradu alebo veliteľa o povinnosti nahradiť škodu je vykonateľné, len čo uplynie lehota na plnenie. Ak nie je v rozhodnutí uložená povinnosť na plnenie, je rozhodnutie vykonateľné, len čo nadobudne právoplatnosť.
(2)
Právoplatné rozhodnutie vedúceho služobného úradu alebo veliteľa o povinnosti nahradiť škodu je súdne vykonateľné v lehote desiatich rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
§ 189
Upustenie od vymáhania zostatku náhrady škody
(1)
Vedúci služobného úradu alebo veliteľ môže upustiť od vymáhania neuhradeného zostatku náhrady škody, ak profesionálny vojak riadne a včas uhradil aspoň dve tretiny sumy z určenej náhrady škody a ak
a)
vo výkone štátnej služby dosahuje výsledky podľa § 41 ods. 6 písm. a) alebo b) alebo
b)
sa dostane do ťaživej sociálnej situácie.
(2)
Vedúci služobného úradu alebo veliteľ nemôže upustiť od vymáhania náhrady škody podľa odseku 1, ktorú profesionálny vojak spôsobil úmyselne, pod vplyvom alkoholu alebo po použití omamných látok alebo psychotropných látok na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať, alebo stratou zverených predmetov.
§ 190
Zodpovednosť za škodu spôsobenú tretím osobám
(1)
Slovenská republika zodpovedá za škodu spôsobenú osobou alebo osobe, ktorá poskytla pomoc profesionálnemu vojakovi pri výkone štátnej služby za mimoriadne sťažených podmienok na jeho žiadosť alebo s jeho vedomím; tejto zodpovednosti sa môže zbaviť len vtedy, ak preukáže, že osoba škodu spôsobila úmyselne.
(2)
Ak poškodený utrpel ujmu na zdraví alebo zomrel, postupuje sa podľa osobitného predpisu.55)
(3)
Slovenská republika zodpovedá aj za škody, ktoré spôsobil profesionálny vojak pri plnení služobných povinností alebo v priamej súvislosti s ním.
(4)
Za Slovenskú republiku podľa odsekov 1 až 3 koná a rozhoduje vedúci služobného úradu.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 191
(2)
K zániku práva z dôvodu, že nebolo v ustanovenej lehote vykonané, dochádza len v prípadoch uvedených v § 72, 129 a 130; na zánik práva sa prihliadne, aj keď sa to v konaní nenamieta.
§ 192
Osobitné spôsoby vykazovania údajov
Ak je to nevyhnutné na utajenie činnosti alebo totožnosti profesionálneho vojaka alebo plnenia úloh Vojenského spravodajstva, môže služobný úrad používať osobitné spôsoby vykazovania údajov pri hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu vrátane devízového hospodárstva, pri priznávaní daní z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb a pri vykazovaní poistného zdravotným poisťovniam a poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie.
§ 193
(1)
Vedúci služobného úradu a veliteľ sú oprávnení poveriť profesionálneho vojaka zaradeného do dozornej alebo strážnej služby vykonávaním prehliadky osôb vstupujúcich do objektu ozbrojených síl alebo do stráženého uzavretého priestoru (ďalej len „chránený objekt“) a vykonať prehliadku dopravných prostriedkov vchádzajúcich do chráneného objektu na zabránenie vnesenia zbrane alebo veci, ktorou by mohol byť ohrozený život, zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo majetku. Profesionálny vojak je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do chráneného objektu vydanie takejto zbrane alebo veci do úschovy.
(2)
Za osobu vstupujúcu do chráneného objektu podľa odseku 1 sa považuje aj osoba v dopravnom prostriedku, ktorý vchádza do chráneného objektu.
(3)
Ak profesionálny vojak zistí, že osoba uvedená v odseku 1 má u seba zbraň alebo zbraň sa nachádza v dopravnom prostriedku, je oprávnený zbraň odňať. O odňatí zbrane vydá profesionálny vojak potvrdenie. Odňatú zbraň je profesionálny vojak povinný vrátiť osobe pri odchode z chráneného objektu, ak tomu nebránia zákonné dôvody. Prevzatie zbrane osoba potvrdí svojím podpisom. Ak zákonné dôvody nedovoľujú odňatú zbraň vrátiť, profesionálny vojak vydá osobe potvrdenie o odňatí zbrane a zbraň odovzdá vedúcemu služobného úradu alebo veliteľovi, ktorý ju odovzdá príslušnému útvaru Policajného zboru.
(4)
Profesionálny vojak je oprávnený vyviesť z chráneného objektu osobu, ktorá do tohto objektu neoprávnene vnikla alebo sa tam neoprávnene zdržuje. Ak sú na to zákonné dôvody, profesionálny vojak odovzdá takúto osobu príslušnému útvaru Vojenskej polície alebo Policajného zboru.
(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na profesionálnych vojakov, ktorí plnia úlohy podľa osobitných predpisov.19)
§ 194
Započítavanie doby trvania služobného pomeru
Na účely tohto zákona sa za čas trvania služobného pomeru podľa predchádzajúcich právnych predpisov považuje
a)
čas trvania služobného pomeru
1.
v ozbrojených silách, ozbrojených bezpečnostných zboroch a ozbrojených zboroch Československej republiky, Československej socialistickej republiky a Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pred 1. januárom 1993,
2.
v ozbrojených bezpečnostných zboroch a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky, v Slovenskej informačnej službe a v Národnom bezpečnostnom úrade od 1. januára 1993,
3.
v Armáde Slovenskej republiky od 1. januára 1993 do 30. júna 2002,
4.
v ozbrojených silách Slovenskej republiky od 1. júla 2002,
5.
v Armáde Českej republiky do 31. marca 1993,
6.
vo Vojskách ministerstva vnútra do 31. decembra 2002,
7.
v Železničnom vojsku do 31. decembra 2002,
b)
doba hodnotená ako doba služby podľa osobitných predpisov.54)
§ 195
(1)
Pre hodnosti, ktoré profesionálni vojaci dosiahli pred účinnosťou tohto zákona, sa ustanovujú tieto doby výsluhy v hodnosti:
vojak 2. stupňa sedem rokov
slobodník šesť rokov
desiatnik päť rokov
čatár osem rokov
rotný deväť rokov
rotmajster desať rokov
nadrotmajster jedenásť rokov
štábny nadrotmajster sedem rokov
podpráporčík desať rokov
práporčík jedenásť rokov
nadpráporčík osem rokov
poručík sedem rokov
nadporučík osem rokov
kapitán jedenásť rokov
major osem rokov
podplukovník sedem rokov
plukovník sedem rokov
brigádny generál neustanovuje sa
generálmajor neustanovuje sa
generálporučík neustanovuje sa
generál neustanovuje sa
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorý je dočasne vyčlenený podľa § 60 ods. 1 písm. c) až e).
§ 196
(1)
Vojak v prípravnej službe prijatý na výkon prípravnej služby podľa predchádzajúceho právneho predpisu sa odo dňa účinnosti tohto zákona považuje za profesionálneho vojaka prijatého do prípravnej štátnej služby podľa tohto zákona. Prípravnú štátnu službu vykoná v služobnom pomere vo funkcii kadet alebo čakateľ v hodnosti, ktorú dosiahol podľa predchádzajúceho právneho predpisu.
(2)
Služobný pomer, ktorý vznikol profesionálnemu vojakovi podľa predchádzajúceho právneho predpisu, sa mení odo dňa účinnosti tohto zákona na dočasnú štátnu službu podľa tohto zákona do
a)
uplynutia doby výsluhy v hodnosti, ak tá profesionálnemu vojakovi uplynie po 1. júli 2006, najdlhšie však do uplynutia maximálnej doby služby alebo dosiahnutia 55 rokov veku,
b)
30. júna 2006, ak
1.
do 31. decembra 2005 presiahol profesionálny vojak dobu výsluhy v hodnosti o menej ako tri roky alebo
2.
do 30. júna 2006 uplynie profesionálnemu vojakovi doba výsluhy v hodnosti,
c)
uplynutia dohodnutej doby podľa tohto zákona, najdlhšie však do uplynutia maximálnej doby služby alebo dosiahnutia 55 rokov veku, ak pred účinnosťou tohto zákona dosiahol generálsku hodnosť,
d)
31. decembra 2005, ak do 31. decembra 2005
1.
profesionálnemu vojakovi uplynie maximálna doba služby podľa tohto zákona alebo
2.
profesionálny vojak dosiahne 55 rokov veku, alebo
3.
profesionálny vojak presiahol dobu výsluhy v hodnosti o tri roky a viac.
(3)
Služobný pomer profesionálneho vojaka, na ktorého sa vzťahuje odsek 2 písm. a), ak dosiahol vyššiu hodnosť, než aká je plánovaná na funkcii, do ktorej bol ustanovený podľa predchádzajúceho právneho predpisu, sa mení na dočasnú štátnu službu podľa tohto zákona do 30. júna 2006.
(4)
Trvanie dočasnej štátnej služby podľa odseku 3, ak tento zákon neustanovuje inak, sa zmení na dobu podľa § 21 ods. 3, ak do 30. júna 2006
a)
bude profesionálny vojak ustanovený do funkcie s plánovanou hodnosťou, ktorú dosiahol ku dňu účinnosti tohto zákona, alebo
b)
bude mu podľa § 210 priznaná hodnosť plánovaná na funkcii, do ktorej bol ustanovený pred účinnosťou tohto zákona.
(5)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému vznikol služobný pomer pred účinnosťou tohto zákona a
a)
plní záväzok na zotrvanie v dočasnom služobnom pomere alebo záväzok na zotrvanie v stálom služobnom pomere za zvyšovanie kvalifikácie, sa odo dňa účinnosti tohto zákona služobný pomer mení na dočasnú štátnu službu podľa tohto zákona do uplynutia ním prevzatého záväzku, najdlhšie však do 31. decembra 2005, ak pred účinnosťou tohto zákona dosiahol 55 rokov veku a viac,
b)
neplní záväzok na zotrvanie v stálom služobnom pomere za zvyšovanie kvalifikácie, sa odo dňa účinnosti tohto zákona služobný pomer mení na dočasnú štátnu službu na dohodnutú dobu podľa tohto zákona, najdlhšie však do 31. decembra 2005, ak do 31. decembra 2005 dosiahne 55 rokov veku a viac.
(6)
Ustanovenie odseku 5 sa vzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorý je
a)
dočasne vyčlenený podľa § 60 ods. 1 písm. c),
b)
ustanovený do funkcie na inšpekcii ministra, v štátnej správe na úseku leteckej prevádzky, v právnej službe alebo vo vojenskom zdravotníctve alebo
c)
ustanovený do funkcie vojenského duchovného, vojenského športového trénera alebo vojenského hudobníka.
(7)
Služobný pomer, ktorý vznikol profesionálnemu vojakovi podľa predchádzajúceho právneho predpisu a je ustanovený do funkcie vojenského vrcholového športovca alebo letovoda a
a)
plní záväzok na zotrvanie v dočasnom služobnom pomere alebo záväzok na zotrvanie v stálom služobnom pomere za zvyšovanie kvalifikácie, sa mení odo dňa účinnosti tohto zákona na dočasnú štátnu službu podľa tohto zákona do uplynutia ním prevzatého záväzku, najdlhšie však do
1.
30. júna 2006, ak do 30. júna 2006 profesionálnemu vojakovi uplynie maximálna doba služby podľa tohto zákona alebo profesionálny vojak dosiahne 55 rokov veku a viac, alebo
2.
uplynutia maximálnej doby služby alebo dosiahnutia 55 rokov veku, ak tie splní po 1. júli 2006.
b)
neplní záväzok na zotrvanie v stálom služobnom pomere za zvyšovanie kvalifikácie, sa mení odo dňa účinnosti tohto zákona na dočasnú štátnu službu na dohodnutú dobu podľa tohto zákona, najdlhšie však do
1.
31. decembra 2005, ak mu pred účinnosťou tohto zákona uplynula maximálna doba služby alebo dosiahol 55 rokov veku a viac,
2.
30. júna 2006, ak mu v čase od 1. augusta 2005 do 30. júna 2006 uplynie maximálna doba služby alebo dosiahne 55 rokov veku.
(8)
Do maximálnej doby služby ustanovenej podľa tohto zákona sa profesionálnemu vojakovi prijatému do služobného pomeru pred účinnosťou tohto zákona nezapočítava čas služobného pomeru pripadajúci na dobu denného štúdia na vojenskej vysokej škole, ktorým profesionálny vojak získal kvalifikačný predpoklad vzdelania.
(9)
Profesionálnemu vojakovi v dôstojníckej hodnosti alebo na ktorého sa vzťahuje § 199 ods. 3, ktorému bolo pred účinnosťou tohto zákona umožnené získať vysokoškolské vzdelanie, sa do maximálnej doby služby ustanovenej podľa tohto zákona nezapočítava doba služobného pomeru v predtým dosiahnutých poddôstojníckych hodnostiach alebo práporčíckych hodnostiach.
(10)
Služobný pomer profesionálneho vojaka, ktorému bol prerušený výkon profesionálnej služby podľa predchádzajúceho právneho predpisu, sa skončí prepustením podľa tohto zákona, najneskôr 31. decembra 2005, ak do 30. septembra 2005 nenastúpi na výkon dočasnej štátnej služby podľa tohto zákona.
(11)
Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorý je pred účinnosťou tohto zákona vymenovaný do funkcie náčelníka generálneho štábu, prokurátora alebo právneho čakateľa vojenskej prokuratúry, sudcu alebo justičného čakateľa vojenského súdu.
(12)
Služobný pomer profesionálnych vojakov uvedených v odseku 11 sa mení na dočasnú štátnu službu podľa tohto zákona, pričom čas trvania ich dočasnej štátnej služby sa riadi osobitnými predpismi.15)
(13)
Profesionálneho vojaka, na ktorého sa vzťahuje odsek 2 písm. b), možno zaradiť do programu udržiavania, aj keď nespĺňa podmienky uvedené v § 22 ods. 2.
(14)
Ak profesionálny vojak, ktorý splnil prevzaté záväzky podľa právnych predpisov platných pred účinnosťou tohto zákona, do jedného mesiaca od jeho účinnosti vyjadrí nesúhlas s ponechaním v dočasnej štátnej službe, prepustí sa zo služobného pomeru podľa § 70 ods. 2 písm. a).
(15)
Vojak náhradnej služby alebo základnej služby, ktorý je pripravovaný na výkon profesionálnej služby, sa dňom účinnosti tohto zákona prijme do prípravnej štátnej služby podľa tohto zákona; ak nespĺňa podmienky na prijatie do prípravnej štátnej služby, výkon náhradnej služby alebo základnej služby dokončí v rozsahu podľa osobitného predpisu.56)
(16)
Služobný pomer profesionálneho vojaka, na ktorého sa vzťahuje odsek 2 písm. c) alebo odsek 5 písm. b), alebo odsek 7 písm. b), skončí do 31. decembra 2005 prepustením podľa § 70 ods. 1 písm. k), ak nedôjde do 30 dní odo dňa účinnosti zákona k dohode o zotrvaní v dočasnej štátnej službe na dohodnutú dobu.
§ 197
(1)
Profesionálny vojak, na ktorého sa vzťahuje § 196 ods. 2 písm. a) a v roku 2006 alebo 2007 mu uplynie doba výsluhy v hodnosti a na ktorého sa vzťahuje § 196 ods. 2 písm. b), sa v roku 2006 zaradí do konkurenčného výberu v súlade s ustanovením § 31 ods. 2.
(2)
Profesionálneho vojaka, na ktorého sa vzťahuje odsek 1, možno vymenovať do hodnosti alebo povýšiť podľa § 36 ods. 2 a ustanoviť do funkcie podľa § 53 písm. a) do 30. júna 2006 aj bez vykonania konkurenčného výberu.
(3)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka s dosiahnutou hodnosťou generálporučík a generál.
§ 198
Mimoriadny konkurenčný výber
(1)
Mimoriadny konkurenčný výber je výber profesionálnych vojakov na vymenovanie do hodnosti alebo povýšenie v čase, keď ešte nedosiahli minimálnu dobu v hodnosti podľa tohto zákona.
(2)
Mimoriadny konkurenčný výber sa vykonáva v súlade s potrebami ozbrojených síl súčasne s konkurenčným výberom uskutočňovaným podľa § 30 a 31 vtedy, ak počet funkcií, pre ktoré sa konkurenčný výber vykonáva, prevyšuje počet profesionálnych vojakov, ktorí spĺňajú podmienky na zaradenie do konkurenčného výberu.
(3)
Do mimoriadneho konkurenčného výberu sa profesionálni vojaci zaraďujú z dôvodu nedostatku profesionálnych vojakov, ktorí síce dosiahli minimálnu dobu v hodnosti na zaradenie do konkurenčného výberu podľa § 30 a 31, ale ich získaná vojenská odbornosť nezodpovedá potrebám ozbrojených síl.
(4)
Do mimoriadneho konkurenčného výberu sa zaradia profesionálni vojaci podľa odsekov 1 až 3, ktorí splnia podmienky na zaradenie do prvého konkurenčného výberu v nasledujúcom kalendárnom roku.
(5)
Do mimoriadneho konkurenčného výberu sa nezaradí profesionálny vojak, ktorý bol zaradený do programu udržiavania.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 možno uplatniť najneskôr do 31. decembra 2007.
(7)
Na mimoriadny konkurenčný výber sa vzťahuje ustanovenie § 31 ods. 2 a 3.
§ 199
(1)
Hodnosti profesionálnych vojakov dosiahnuté podľa predchádzajúcich právnych predpisov sa považujú za hodnosti profesionálnych vojakov podľa tohto zákona; hodnosť vojak sa u vojaka v prípravnej službe mení na hodnosť vojak 1. stupňa a hodnosť vojak sa u profesionálneho vojaka mení na hodnosť vojak 2. stupňa.
(2)
Zapožičaná hodnosť podľa predchádzajúcich právnych predpisov zaniká odo dňa účinnosti tohto zákona.
(3)
Profesionálneho vojaka, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona získal vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a nedosiahol dôstojnícku hodnosť, vymenuje vedúci služobného úradu do hodnosti poručík, ak je ustanovený do funkcie s plánovanou dôstojníckou hodnosťou.
(4)
Do doby výsluhy v hodnosti podľa tohto zákona sa započítava aj doba od posledného vymenovania profesionálneho vojaka do hodnosti alebo posledného povýšenia alebo od posledného nahradenia vojenskej hodnosti pred účinnosťou tohto zákona.
(5)
Zmena hodnosti plánovanej na funkcii, do ktorej bol profesionálny vojak ustanovený pred účinnosťou tohto zákona, sa nepovažuje za organizačnú zmenu podľa tohto zákona, ak bola vykonaná do 90 dní od účinnosti tohto zákona.
§ 200
Profesionálnemu vojakovi sa výkon disciplinárneho trestu zníženia vojenskej hodnosti o jeden stupeň na jeden rok odo dňa účinnosti tohto zákona zrušuje.
§ 201
(1)
Profesionálneho vojaka, ktorému bolo umožnené podľa predchádzajúceho právneho predpisu získať alebo zvýšiť si kvalifikačný predpoklad vysokoškolského vzdelania, môže vedúci služobného úradu ustanoviť do funkcie, na ktorej je plánovaná hodnosť poručík.
(2)
Profesionálneho vojaka, ktorému bolo umožnené podľa predchádzajúceho právneho predpisu získať kvalifikačný predpoklad úplného stredného vzdelania, môže vedúci služobného úradu ustanoviť do funkcie, na ktorej je plánovaná hodnosť čatár.
(3)
Možnosť ustanovenia profesionálneho vojaka do funkcie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje na čas jeho riadneho zvyšovania kvalifikácie a možno ho vykonať opakovane. Profesionálny vojak, ktorý si prestane zvyšovať kvalifikačný predpoklad vzdelania podľa odsekov 1 a 2, sa prepustí zo služobného pomeru podľa § 70 ods. 1 písm. g), ak ho nemožno ustanoviť do inej voľnej funkcie.
§ 202
(1)
Profesionálny vojak, na ktorého sa nevzťahuje § 201 a ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona ustanovený do funkcie, pre ktorej výkon nespĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby podľa tohto zákona, sa do 31. decembra 2005 prepustí zo služobného pomeru podľa § 70 ods. 1 písm. g), ak ho nemožno ustanoviť do inej voľnej funkcie.
(2)
Ustanovenie § 54 ods. 5 sa do 90 dní odo dňa účinnosti tohto zákona vzťahuje aj na pilotov.
(3)
Ustanovenie § 57 ods. 8 sa do 90 dní odo dňa účinnosti tohto zákona vzťahuje aj na pilotov.
§ 203
(1)
Profesionálnemu vojakovi v inej hodnosti, než aká je plánovaná na funkciu, do ktorej bol ustanovený pred účinnosťou tohto zákona, patrí hodnostný plat podľa plánovanej hodnosti.
(2)
Pilotovi ustanovenému do funkcie s nižšou plánovanou hodnosťou, než akú dosiahol, patrí hodnostný plat podľa dosiahnutej hodnosti, najdlhšie však do 31. decembra 2010.
§ 204
(1)
Na konanie vo veciach služobného pomeru začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú predchádzajúce právne predpisy.
(2)
Nároky, ktoré vznikli zo služobného pomeru pred účinnosťou tohto zákona, a právne úkony urobené pred účinnosťou tohto zákona sa posudzujú podľa predchádzajúcich právnych predpisov; to platí aj o lehotách, ktoré začali plynúť pred týmto dňom.
(3)
O podaní uplatnenom podľa odseku 1 rozhodne vedúci služobného úradu do dvoch mesiacov odo dňa jeho doručenia služobnému úradu.
§ 205
Osobitný stabilizačný príspevok
(1)
Pilotovi sa poskytuje osobitný stabilizačný príspevok (ďalej len „príspevok“) vo výške 50 000 Sk, ak počas trvania štátnej služby profesionálneho vojaka plnil plán letovej prípravy po dobu 15 rokov od prvého zaradenia do výcvikovej skupiny pilot.
(2)
Príspevok sa za každý ďalší rok zaradenia do výcvikovej skupiny pilot, počas ktorého plnil plán letovej prípravy, zvyšuje o 5 % zo sumy 50 000 Sk.
(3)
Rozhodnutie o poskytnutí príspevku po splnení podmienok podľa odseku 1 alebo 2 na návrh veliteľa vydá vedúci služobného úradu.
(4)
Príspevok podľa odseku 1 alebo 2 sa vyplatí spolu so služobným platom za kalendárny mesiac, ktorý je posledným mesiacom trvania príslušného roka zaradenia do výcvikovej skupiny pilot.
(5)
Pilotovi, ktorému sa príspevok poskytuje podľa odseku 1 alebo 2, sa stabilizačný príspevok podľa § 160 neposkytuje.
(6)
Príspevok podľa odsekov 1 a 2 sa neposkytne, ak bolo pred termínom jeho splatnosti rozhodnuté o skončení služobného pomeru pilota podľa § 70 ods. 1 písm. d) až g) alebo odseku 2 alebo o zániku služobného pomeru podľa § 74 alebo § 75.
(7)
Príspevok podľa odsekov 1 a 2 sa po prvýkrát vyplatí v roku 2005
a)
do 60 dní odo dňa účinnosti tohto zákona pilotovi, ktorý v dobe od 1. januára 2005 do nadobudnutia účinnosti tohto zákona splnil podmienky na jeho poskytnutie,
b)
v termíne uvedenom v odseku 3 pilotovi, ktorý splní podmienky na jeho poskytnutie po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(8)
Pod pojmom pilot sa na účely príspevku podľa odsekov 1 a 2 rozumie profesionálny vojak zaradený do výcvikovej skupiny pilot, ak plní plán letovej prípravy.
§ 206
(1)
Ak odo dňa účinnosti tohto zákona je súčet funkčného platu, hodnostného príplatku, prídavku za výsluhu rokov, príplatku za riadenie a príplatkov určených mesačnou sumou podľa predchádzajúceho právneho predpisu vyšší ako služobný plat podľa tohto zákona, poskytne sa profesionálnemu vojakovi doplatok k služobnému platu vo výške vzniknutého rozdielu.
(2)
Doplatok k služobnému platu sa poskytuje profesionálnemu vojakovi do času, kým sa rozdiel podľa odseku 1 neodstráni, najdlhšie však do skončenia výkonu funkcie, do ktorej bol ustanovený pred účinnosťou tohto zákona.
§ 207
(1)
Ustanovenie profesionálneho vojaka do funkcie vykonané pred účinnosťou tohto zákona sa považuje za ustanovenie do funkcie podľa tohto zákona.
(2)
Prerušenie výkonu funkcie vykonané podľa § 16 ods. 1 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov sa považuje za prerušenie výkonu funkcie podľa tohto zákona.
(3)
Prerušenie výkonu funkcie vykonané podľa § 16 ods. 2 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov skončí dňom účinnosti tohto zákona.
(4)
Prerušenie výkonu funkcie vykonané podľa § 16 ods. 3 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov z dôvodu udelenia rodičovskej dovolenky skončí dňom účinnosti tohto zákona a profesionálny vojak sa zaradí do neplatenej zálohy.
(5)
Poverenie profesionálneho vojaka výkonom funkcie vykonané podľa § 17 ods. 1 alebo 2 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov skončí dňom účinnosti tohto zákona.
(6)
Poverenie profesionálneho vojaka zastupovaním iného profesionálneho vojaka vo funkcii vykonané podľa § 18 ods. 1 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov skončí dňom účinnosti tohto zákona.
(7)
Dočasné pozbavenie profesionálneho vojaka výkonu funkcie vykonané podľa § 22 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov sa dňom účinnosti tohto zákona považuje za dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby podľa tohto zákona.
(8)
Vyčlenenie profesionálneho vojaka vykonané podľa § 23 alebo § 24 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov sa dňom účinnosti tohto zákona považuje za dočasné vyčlenenie podľa tohto zákona.
(9)
Prerušenie výkonu profesionálnej služby vykonané podľa § 25 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov trvá najdlhšie do 31. decembra 2005.
(10)
Zaradenie profesionálneho vojaka do personálnej zálohy vykonané podľa § 26 ods. 2 písm. a), b), d) až g), j) a k) zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov sa dňom účinnosti tohto zákona považuje za zaradenie do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov podľa tohto zákona.
(11)
Profesionálny vojak zaradený do personálnej zálohy podľa § 26 ods. 2 písm. c), h) a i) zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov sa dňom účinnosti tohto zákona ustanoví do vhodnej funkcie alebo sa prepustí zo služobného pomeru podľa tohto zákona.
(12)
Profesionálny vojak zaradený do personálnej zálohy podľa § 26 ods. 3 písm. a) zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov sa dňom účinnosti tohto zákona považuje za zaradeného do neplatenej zálohy podľa tohto zákona.
(13)
Zaradenie profesionálneho vojaka do personálnej zálohy vykonané podľa § 26 ods. 3 písm. b) zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov sa dňom účinnosti tohto zákona považuje za služobné voľno bez nároku na plat podľa tohto zákona, najdlhšie však do 31. októbra 2005.
(14)
Zaradenie profesionálneho vojaka do personálnej zálohy vykonané podľa § 26 ods. 3 písm. c) zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov skončí dňom účinnosti tohto zákona a profesionálny vojak sa ustanoví do vhodnej funkcie alebo sa prepustí zo služobného pomeru podľa tohto zákona.
(15)
Umožnenie zvýšenia kvalifikácie štúdiom v škole alebo v kurze vykonané podľa § 141 ods. 1 a 2 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov trvá do času uvedeného v dohode o umožnení zvýšenia kvalifikácie, ak štúdium neskončí skôr.
(16)
Dovolenka bez nároku na služobný príjem udelená podľa § 124 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov sa dňom účinnosti tohto zákona považuje za služobné voľno bez nároku na plat podľa tohto zákona, najdlhšie však do 31. októbra 2005.
(17)
Dohoda medzi služobným orgánom a profesionálnym vojakom uzavretá na zotrvanie v služobnom pomere za umožnenie zvýšiť si kvalifikáciu podľa predchádzajúcich právnych predpisov zostáva zachovaná.
(18)
Na profesionálneho vojaka, ktorý bude prepustený zo služobného pomeru podľa § 70 ods. 1 písm. a) až c), h), i)n) pred splnením prevzatého záväzku, sa povinnosť nahradiť náklady spojené so zvyšovaním kvalifikácie nevzťahuje.
(19)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému bolo umožnené zvýšiť si kvalifikáciu podľa § 141 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov, sa služobné voľno naďalej poskytuje podľa predchádzajúceho právneho predpisu.
(20)
Náhradné voľno za zamestnanie nadčas, na ktoré profesionálnemu vojakovi vznikol nárok pred účinnosťou tohto zákona, sa posudzuje podľa predchádzajúcich predpisov.
(21)
Profesionálny vojak je povinný vrátiť služobný príjem, ktorý mu bol vyplatený za dni vyčerpanej riadnej dovolenky podľa predchádzajúcich právnych predpisov, na ktoré mu nevznikol nárok podľa tohto zákona.
§ 208
(1)
Ak sa profesionálnemu vojakovi v dôsledku jeho ustanovenia do nižšej funkcie zachovával služobný príjem z predchádzajúcej funkcie podľa predchádzajúceho právneho predpisu a jeho služobný príjem z predchádzajúcej funkcie je vyšší ako služobný plat podľa tohto zákona, dopláca sa profesionálnemu vojakovi takto určený rozdiel.
(2)
Rozdiel podľa odseku 1 sa profesionálnemu vojakovi dopláca, ak je to pre neho výhodnejšie, najdlhšie 12 mesiacov odo dňa jeho ustanovenia do nižšej funkcie. Rozdiel medzi služobným príjmom z predchádzajúcej funkcie a služobným platom netvorí súčasť služobného platu.
§ 209
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému bolo pred účinnosťou tohto zákona poskytované odlučné a náhrady cestovných výdavkov podľa § 52, 52a a 53 zákona č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení neskorších predpisov, nárok na ich poskytovanie dňom účinnosti tohto zákona zaniká.
(2)
Na profesionálneho vojaka podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia § 162 ods. 2 a 3 , najdlhšie však počas 12 mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.
§ 210
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému bolo pred účinnosťou tohto zákona umožnené zvýšenie kvalifikácie štúdiom v škole alebo v kurze, patrí od účinnosti tohto zákona služobný plat podľa § 153 a náhrada výdavkov podľa § 167 alebo § 168.
(2)
Profesionálny vojak, ktorému bolo pred účinnosťou tohto zákona umožnené zvýšenie kvalifikácie štúdiom v škole alebo v kurze mimo územia Slovenskej republiky a poskytol sa mu preddavok na služobný príjem, je povinný preddavok v cudzej mene zúčtovať do 10 dní po ukončení štúdia.
(3)
Profesionálnemu vojakovi, na ktorého sa vzťahuje § 151 ods. 2, patrí od účinnosti tohto zákona plat podľa tohto zákona.
(4)
Profesionálnemu vojakovi sa až do skončenia služobného pomeru poskytuje služobný príjem podľa § 34 zákona č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení neskorších predpisov, ak
a)
bol pred účinnosťou tohto zákona zaradený do personálnej zálohy alebo
b)
bolo pred účinnosťou tohto zákona právoplatne rozhodnuté o jeho prepustení zo služobného pomeru a nie je ustanovený do funkcie.
§ 211
(1)
Vedúci služobného úradu môže profesionálnemu vojakovi s jeho písomným súhlasom priznať nižšiu hodnosť, než akú dosiahol, ak pre priznanú hodnosť nepresiahne maximálnu dobu služby.
(2)
Profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 1 sa dňom ustanovenia do funkcie prizná hodnosť, ktorá je plánovaná na funkciu, do ktorej bol ustanovený.
(3)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol pred účinnosťou tohto zákona ustanovený do funkcie s nižšou plánovanou hodnosťou, než akú dosiahol, môže vedúci služobného úradu podľa odseku 1 priznať takúto hodnosť aj bez splnenia podmienky uvedenej v odseku 2.
(4)
Ustanovenie odsekov 1 a 3 sa nevzťahuje na profesionálnych vojakov v generálskych hodnostiach a na profesionálnych vojakov v hodnosti vojak 2. stupňa a slobodník.
(5)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 možno uplatniť do 31. decembra 2007.
§ 212
Na prokurátora a právneho čakateľa vojenskej prokuratúry a sudcu a justičného čakateľa vojenského súdu sa nevzťahujú ustanovenia § 197, § 201, § 202, § 205 až 207 a § 210.
§ 213
Profesionálnemu vojakovi, ktorému bol priznaný príspevok na bývanie podľa predchádzajúceho právneho predpisu, sa príspevok poskytuje vo výške a za podmienok podľa § 169 až 172.
§ 214
(1)
Ak sa v doterajších všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „profesionálna služba“, rozumie sa tým „štátna služba profesionálneho vojaka“.
(2)
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „služobný príjem profesionálneho vojaka“, rozumie sa tým „služobný plat profesionálneho vojaka“.
(3)
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „priemerný zárobok profesionálneho vojaka“, rozumie sa tým „služobný plat“ priznaný profesionálnemu vojakovi v čase, keď vznikol dôvod na jeho použitie.
§ 215
Výnimku z ustanovení § 17 ods. 2, § 20 ods. 4 a § 31 ods. 7 písm. a) môže podľa potrieb ozbrojených síl v odôvodnených prípadoch povoliť minister do 31. decembra 2010.
§ 216
Povolenie nosiť vojenskú rovnošatu vydané podľa predchádzajúcich právnych predpisov sa považuje za povolenie podľa tohto zákona.
§ 217
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
Čl. II
Zrušený od 1. 1. 2006.
Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení zákona č. 10/2000 Z. z., zákona č. 400/2000 Z. z., zákona č. 263/2002 Z. z., zákona č. 320/2002 Z. z., zákona č. 321/2002 Z. z., zákona č. 512/2002 Z. z., zákona č. 545/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 527/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z. a zákona č. 240/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 znie:
㤠1
Tento zákon upravuje právne vzťahy vojakov povinnej vojenskej služby1) (ďalej len „vojak”) a štátu2) súvisiace so vznikom, zmenami a skončením povinnej vojenskej služby (ďalej len „vojenská služba”).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
„1)
§ 10 ods. 2 zákona č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov.
2)
Čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.“.
2.
V § 2 sa vypúšťa odsek 2; doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
3.
V § 2 ods. 2 sa slovo „2“ nahrádza slovom „1“.
4.
V § 3 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
Čl. 102 ods. 1 písm. k) Ústavy Slovenskej republiky.“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
Čl. 27 a 54 Ústavy Slovenskej republiky.“.
7.
V § 6 sa vypúšťa odsek 1; doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 1 až 5.
8.
V § 6 ods. 1 sa slová „zakladať odborové organizácie“ nahrádzajú slovami „vytvárať odborové organizácie a združovať sa v nich“.
9.
V § 6 ods. 3 sa slová „je vo vojenských objektoch zakázaná“ nahrádzajú slovami „nie je vo vojenských objektoch povolená“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa na konci pripájajú slová „v znení neskorších predpisov“.
10.
V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa slová „zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností“ nahrádzajú slovami „zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov“.
11.
V § 6 ods. 5 sa slovo „5“ nahrádza slovom „4“.
12.
V § 7 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
13.
V § 7 sa slová „Profesionálny vojak, vojak základnej služby, vojak náhradnej služby a vojak prípravnej služby“ nahrádzajú slovami „Vojak základnej služby a vojak náhradnej služby“.
14.
V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa na konci pripájajú slová „v znení neskorších predpisov“.
15.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19)
§ 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.“.
16.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20) Napríklad zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.“.
17.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
„21)
Napríklad zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
18.
§ 8 až 48 sa vypúšťajú.
19.
§ 50 sa vypúšťa.
20.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:
„47)
§ 11 až 21 zákona č. 320/2002 Z. z.“.
21.
V § 51 ods. 2 sa odkaz 28 nad slovom „prísahu“ nahrádza odkazom 47a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:
„47a)
§ 3 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
22.
§ 52 sa vypúšťa.
23.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:
„49)
§ 18 zákona č. 320/2002 Z. z.“.
24.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50 znie:
„50)
§ 29 až 31 zákona č. 320/2002 Z. z.“.
25.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51 znie:
„51)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
26.
V § 58 ods. 2 sa vypúšťajú slová „(§ 4 ods. 3)“.
27.
V § 61 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Hodnotenie podpisuje nadriadený vojak a vojak, ktorý je oprávnený urobiť si z neho výpisky alebo poznámky. V prípade, ak vojak odmietne podpísať hodnotenie, nadriadený vojak o tom urobí záznam do hodnotenia.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
28.
§ 62 znie:
㤠62
(1)
Nadriadený vojak, ktorý služobné hodnotenie spracoval, môže žiadosti vojaka sám vyhovieť. Ak tak neurobí v celom rozsahu, je povinný najneskôr do siedmich dní odo dňa podania žiadosti predložiť ju služobnému orgánu oprávnenému o žiadosti rozhodnúť.
(2)
Služobný orgán podľa odseku 1 v lehote do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti o opravu hodnotenia preskúma hodnotenie a vráti ho nadriadenému vojakovi na vykonanie opravy s uvedením dôvodov alebo hodnotenie potvrdí. Rozhodnutie služobného orgánu je pre nadriadeného vojaka, ktorý hodnotenie spracoval, záväzné.
(3)
Nadriadený vojak podľa odseku 2 do siedmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia hodnotenie opraví a oboznámi s ním vojaka alebo mu oznámi potvrdenie hodnotenia. O ďalšiu opravu hodnotenia vojak nemôže žiadať.
(4)
Ak sa vojak písomne vzdá práva požiadať o opravu hodnotenia alebo o opravu hodnotenia nepožiada v lehote podľa § 61 ods. 6, hodnotenie nadobudne právoplatnosť.
(5)
Hodnotenie, o ktorého opravu vojak podal žiadosť, nadobudne právoplatnosť dňom, v ktorom bol vojak s opraveným hodnotením alebo s potvrdeným hodnotením oboznámený.
(6)
S hodnotením je oprávnený oboznamovať sa aj nadriadený služobný orgán, príslušní zamestnanci personálnych pracovísk a ďalšie orgány po predložení dokladu oprávňujúceho ich oboznamovať sa so služobným hodnotením.
(7)
Hodnotenie spolu s kompletnou dokumentáciou o opravnom konaní sa zakladá do osobného spisu.“.
29.
§ 67 a 68 sa vypúšťajú.
30.
§ 71a sa vypúšťa.
31.
V § 75 odsek 1 znie:
„(1)
Počas výkonu vojenskej služby vojak podlieha vojenskej disciplinárnej právomoci.“.
32.
§ 76 sa vypúšťa.
33.
V § 77 ods. 1 sa čiarka za slovami „náhradnej služby“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a vojakovi prípravnej služby“.
34.
V § 77 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.
35.
V § 77 ods. 3 sa slová „v odseku 3“ nahrádzajú slovami „v odseku 2“.
36.
V § 77 odsek 6 znie:
„(6)
Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na generálske hodnosti.“.
37.
V poznámke pod čiarou k odkazu 57 sa na konci pripájajú slová „v znení neskorších predpisov“.
38.
V § 80 sa vypúšťajú odseky 3 a 4; doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 3.
39.
§ 81 sa vypúšťa.
40.
V § 82 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
41.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59 znie:
„59)
Čl. 93 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky.“.
42.
V § 88 ods. 2 sa odkaz 58 nahrádza odkazom 59a.
43.
V § 91 sa vypúšťa odsek 3; doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 8.
44.
V § 95 sa vypúšťa odsek 2; doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
45.
V § 95 sa vypúšťa odsek 3.
46.
§ 98 sa vypúšťa.
47.
Poznámka pod čiarou k odkazu 61 znie:
„61)
Čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky.“.
48.
§ 100 až 102 sa vypúšťajú.
49.
V § 103 ods. 1 sa čiarka za slovami „Vojaka základnej služby“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a vojaka prípravnej služby“.
50.
§ 104 a 105 sa vypúšťajú.
51.
V § 106 sa vypúšťa odsek 1; doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.
52.
V § 106 ods. 1 sa čiarka za slovami „vojaka náhradnej služby“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „alebo vojaka prípravnej služby“.
53.
V § 107 odsek 3 znie:
„(3)
Služobný orgán môže povoliť výnimku z povinnosti nosiť vojenskú rovnošatu a predpísané výstrojové súčiastky počas výkonu vojenskej služby vojačke počas tehotenstva a vojakovi, ktorý
a)
potrebuje vojenskú rovnošatu nadmerných veľkostí, a to len dovtedy, kým mu nebude vydaná vojenská rovnošata potrebnej veľkosti,
b)
na základe rozhodnutia vojenského lekára musí nosiť ortopedickú obuv.“.
54.
V § 107 sa vypúšťajú odseky 4 až 7; doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 4.
55.
V § 107 ods. 4 sa slová „odsekov 5 a 6“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 3“.
56.
V § 111 ods. 1 sa vypúšťa slovo „profesionálnym“.
57.
V § 111 ods. 3 sa vypúšťa slovo „profesionálnemu“.
58.
V § 113 sa vypúšťa odsek 3.
59.
§ 114 a 115 sa vypúšťajú.
60.
Nadpis nad § 116 sa umiestňuje pod § 116.
61.
V § 116 ods. 5 sa vypúšťa čiarka za slovom „nárok“ a slová „s výnimkou prípadov uvedených v § 64 ods. 1 písm. b) až d)“.
62.
§ 117 až 122 sa vypúšťajú.
63.
V § 123 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „(§ 71 ods. 5)“.
64.
V § 123 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „(§ 71 ods. 6)“.
65.
V § 123 sa vypúšťa odsek 3; doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.
66.
§ 124 sa vypúšťa.
67.
V § 126 sa vypúšťa slovo „124“.
68.
V § 126 sa odkaz 64 nahrádza odkazom 66a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 66a znie:
„66a)
§ 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.“.
69.
§ 127 a 128 sa vypúšťajú.
70.
V § 129 ods. 8 sa odkaz 29 nahrádza odkazom 66b.
Poznámka pod čiarou k odkazu 66b znie:
„66b)
§ 12 zákona č. 321/2002 Z. z.“.
71.
§ 131 sa vypúšťa.
72.
V § 132 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e); doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).
73.
V § 134 sa slová „Nárok na riadnu dovolenku podľa § 114 a 116 zostáva nedotknutý.“ nahrádzajú slovami „Nárok na dovolenku podľa § 116 zostáva nedotknutý.“.
74.
§ 135 sa vypúšťa.
75.
V poznámke pod čiarou k odkazu 69 sa na konci pripájajú slová „v znení neskorších predpisov.“.
76.
Poznámka pod čiarou k odkazu 70 znie:
„70)
Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 6 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.“.
77.
§ 138 znie:
㤠138
Služobný orgán a nadriadený vojak sú povinní pre vojaka
a)
zabezpečovať zdravotnú starostlivosť,
b)
vytvárať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone služby,
c)
vytvárať podmienky na organizáciu stravovania a počas výkonu služby mu poskytovať stravu,
d)
zabezpečiť ubytovanie,
e)
vytvárať podmienky na uspokojovanie kultúrnych, duchovných, náboženských a telovýchovných potrieb,
f)
zabezpečovať vyplácanie peňažných náležitostí súvisiacich s výkonom služby.“.
78.
§ 139 znie:
㤠139
Vojak má právo na
a)
peňažné náležitosti súvisiace s výkonom služby,
b)
právnu a sociálnu ochranu pri výkone služby a na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorú vyžaduje jeho zdravotný stav,
c)
vytváranie podmienok nevyhnutných na riadny výkon služby,
d)
zvyšovanie odbornosti v medziach tohto zákona,
e)
ochranu ľudskej dôstojnosti v služobnom aj v osobnom styku so služobným orgánom, nadriadeným vojakom a ostatnými vojakmi.“.
79.
V § 139a odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Nárok na naturálne náležitosti vzniká vojakovi dňom nástupu na výkon základnej služby, náhradnej služby, zdokonaľovacej služby alebo mimoriadnej služby.
(3)
Nárok na naturálne náležitosti zaniká dňom skončenia výkonu základnej služby, náhradnej služby, zdokonaľovacej služby alebo mimoriadnej služby.“.
80.
V § 139b ods. 1 písm. a) sa čiarka za slovami „vojakovi zdokonaľovacej služby“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „vojakovi prípravnej služby a žiakovi vojenskej školy,“.
81.
V § 139b ods. 1 sa vypúšťa písmeno b); doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
82.
V § 139b ods. 1 písm. b) sa čiarka za slovami „vojakovi náhradnej služby“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „vojakovi prípravnej služby a žiakovi vojenskej školy“.
83.
V § 139b ods. 2 sa vypúšťajú slová „Bezplatným stravovaním podľa odseku 1 písm. b) sa rozumie prechodné zabezpečenie výživy profesionálneho vojaka v rozsahu dennej sadzby stravného alebo jej časti.“ a slová „písm. c)“ sa nahrádzajú slovami „písm. b)“.
84.
V § 139b odsek 4 znie:
„(4)
Ak nemožno poskytnúť naturálne stravovanie alebo bezplatné stravovanie, vzniká vojakovi základnej služby, vojakovi náhradnej služby, vojakovi zdokonaľovacej služby a vojakovi mimoriadnej služby nárok na peňažnú náhradu v rozsahu ustanovenej sadzby stravného príslušnej stravnej dávky, prípadne prídavku potravín. Ak vojakovi základnej služby, vojakovi náhradnej služby, vojakovi zdokonaľovacej služby a vojakovi mimoriadnej služby, ktorí majú nárok na naturálne stravovanie počas služobnej cesty, nemožno zabezpečiť stravovanie vo vojenských stravovacích zariadeniach, patrí im k poskytovanej peňažnej náhrade príplatok na úhradu zvýšených nákladov vzniknutých v súvislosti so zabezpečením stravy v iných stravovacích zariadeniach.“.
85.
V § 139c odsek 1 znie:
„(1)
Výstrojové náležitosti sú vojenská rovnošata vrátane predpísaných vojenských výstrojových súčiastok a služby bezplatne poskytované vojakovi základnej služby, vojakovi náhradnej služby, vojakovi zdokonaľovacej služby a vojakovi mimoriadnej služby na zabezpečenie výkonu vojenskej služby.“.
86.
V § 139c ods. 2 sa čiarka za slovami „vojakovi zdokonaľovacej služby“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „vojaka prípravnej služby a rovnošaty a výstrojných súčiastok žiaka vojenskej školy“.
87.
V § 139c sa vypúšťa odsek 3; doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
88.
V § 139c ods. 3 sa čiarka za slovami „vojakovi zdokonaľovacej služby“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „vojakovi prípravnej služby a profesionálnemu vojakovi“ a slová „a žiakovi vojenskej školy na zabezpečenie štúdia a výcviku“.
89.
V § 139d ods. 1 písm. a) sa čiarka za slovami „vojakovi zdokonaľovacej služby“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „vojakovi prípravnej služby a žiakovi vojenskej školy“.
90.
V § 139d ods. 1 sa vypúšťajú písmená d) a e).
91.
V § 139d sa vypúšťa odsek 5.
92.
V § 139f ods. 1 sa čiarka za slovami „vojakovi zdokonaľovacej služby“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „vojakovi prípravnej služby a žiakovi vojenskej školy“.
93.
V § 139f sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
94.
§ 139g sa vypúšťa.
95.
V § 140 ods. 3 sa odkaz 27a nahrádza odkazom 70a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 70a znie:
„70a)
§ 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.“.
96.
V § 140 ods. 4 sa odkaz 70da nahrádza odkazom 70b.
97.
§ 141 a 142 sa vypúšťajú.
98.
§ 144 až 149 sa vypúšťajú.
99.
V § 149a ods. 1 sa vypúšťajú slová „ustanovený alebo“.
100.
V § 149a sa vypúšťa odsek 5.
101.
V § 149c sa vypúšťa odsek 1.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.
102.
V poznámke pod čiarou k odkazu 70f sa slová „zákona č. 215/2002 Z. z.“ nahrádzajú slovami „v znení neskorších predpisov.“.
103.
§ 153 znie:
㤠153
Od vojaka, ktorý vedome nezakročil proti hroziacej škode alebo neupozornil na hroziacu škodu, hoci by sa tým zabránilo bezprostrednému vzniku škody alebo by sa dosiahlo jej zníženie, môže služobný orgán požadovať, aby prispel na úhradu škody v rozsahu primeranom okolnostiam prípadu, ak ju nemožno uhradiť inak. Pritom sa prihliadne najmä na to, čo bránilo splneniu povinnosti (§ 150 ods. 5 a 6), na výšku a povahu škody, ako aj na osobné a majetkové pomery vojaka. Ak ide o vojaka základnej služby, vojaka náhradnej služby, vojaka zdokonaľovacej služby a vojaka mimoriadnej služby, výška náhrady škody nesmie presiahnuť sumu rovnajúcu sa trojnásobku minimálnej mzdy.70g)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 70g znie:
„70g)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.“.
104.
V § 155 ods. 1 sa slová „ustanovený do inej funkcie, ak mu bol výkon funkcie prerušený alebo ak bol poverený výkonom inej funkcie, alebo ak bol dočasne pozbavený výkonu funkcie,“ nahrádzajú slovami „zaradený do inej funkcie“.
105.
V § 155 ods. 3 sa vypúšťajú slová „zaradenia do personálnej zálohy, vyčlenenia na plnenie úloh inej právnickej osoby podľa § 23 a 24, prerušenia výkonu profesionálnej služby, skončenia služobného pomeru“.
106.
V § 158 odsek 1 znie:
„(1)
Výška náhrady škody spôsobenej z nedbanlivosti pri plnení služobných povinností alebo v priamej súvislosti s ním, ak ide o vojaka základnej služby, vojaka náhradnej služby, vojaka zdokonaľovacej služby a vojaka mimoriadnej služby, nesmie presiahnuť sumu rovnajúcu sa trojnásobku minimálnej mzdy.71) Obmedzenie výšky náhrady škody neplatí, ak vojak škodu spôsobil v opitosti alebo pod vplyvom iných návykových látok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 71 znie:
„71)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
107.
V § 159 sa vypúšťa odsek 2; doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
108.
V § 159 ods. 2 sa vypúšťajú slová „vojaka prípravnej služby“.
109.
V § 159 ods. 3 sa slová „odsekov 1, 2 a 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.
110.
V § 160 ods. 2 sa vypúšťajú slová „suma rovnajúca sa najmenej priemernému mesačnému služobnému príjmu profesionálneho vojaka, a“ a slová „vojaka prípravnej služby“.
111.
Poznámka pod čiarou k odkazu 72 znie:
„72)
Napríklad zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 321/2002 Z. z.“.
112.
V § 172 sa vypúšťajú slová „(§ 181)“.
113.
§ 174 vrátane nadpisu znie:
㤠174
Priemerný zárobok vojaka na účely určenia výšky náhrady škody
Na účely určenia výšky náhrady škody sa za priemerný zárobok vojaka základnej služby, vojaka náhradnej služby alebo vojaka zdokonaľovacej služby považuje zárobok, ktorý poberal pred nástupom na výkon vojenskej služby; ak pred nástupom na výkon vojenskej služby nepoberal žiadny zárobok, za priemerný zárobok sa považuje minimálna mzda.71)“.
114.
V § 179 ods. 2 sa vypúšťajú slová „personálnym rozkazom,“.
115.
V § 179 ods. 3 sa vypúšťajú slová „§ 33 ods. 1,“.
116.
V § 180 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
117.
V § 181 sa vypúšťajú odseky 1 a 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 3.
118.
§ 182 a 183 sa vypúšťajú.
119.
V § 184 sa vypúšťa odsek 2; doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
120.
§ 185 až 187a sa vypúšťajú.
121.
Poznámka pod čiarou k odkazu 77a znie:
„77a)
§ 19 zákona č. 320/2002 Z. z.“.
122.
V § 188c sa vypúšťajú odseky 2 a 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 2 a 3.
123.
V § 188c odsek 3 znie:
„(3)
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na vojakov v zálohe.“.
Čl. III
Zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení zákona č. 563/2001 Z. z., zákona č. 447/2002 Z. z. a zákona č. 661/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slová „vojakom ozbrojených síl1)“ nahrádzajú slovami „vojakom základnej služby, náhradnej služby a vojakom zdokonaľovacej služby1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 10 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti.“.
2.
V § 1 sa vypúšťajú odseky 2 až 6 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 2 až 6a.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
3.
V § 2 sa vypúšťajú odseky 1 a 3.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.
4.
Druhá časť sa vypúšťa.
5.
Nadpis tretej časti znie: „PEŇAŽNÉ NÁLEŽITOSTI VOJAKOV“.
6.
V § 58 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v základnej službe, náhradnej službe a zdokonaľovacej službe“.
7.
V § 58 ods. 4 sa vypúšťajú slová „základnej služby, náhradnej služby alebo zdokonaľovacej služby“.
8.
V § 58 ods. 6 sa vypúšťajú slová „základnej služby, náhradnej služby alebo zdokonaľovacej služby“.
9.
V § 59 sa slová „občianskeho zamestnanca“ nahrádzajú slovami „zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme30b)“ v príslušnom tvare.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30b a 31 znejú:
„30b)
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
31)
§ 6 zákona č. 553/2003 Z. z. v znení zákona č. 369/2004 Z. z.“.
10.
V § 61 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v základnej službe, náhradnej službe a zdokonaľovacej službe“.
11.
V § 61 ods. 1 sa odkaz 13 nahrádza odkazom 31a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:
„31a)
§ 11 zákona č. 553/2003 Z. z. v znení zákona č. 369/2004 Z. z.“.
12.
V § 61 ods. 2 až 4 sa vypúšťajú slová „základnej služby, náhradnej služby alebo zdokonaľovacej služby“.
13.
V § 62 ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „v základnej službe, náhradnej službe a zdokonaľovacej službe“.
14.
V § 62a odsek 1 znie:
„(1)
Služné, zástupné, príplatok za velenie, príplatok za službu v sťažených a zdraviu škodlivých podmienkach a študijný prídavok nepatria vojakovi za kalendárne dni neospravedlnenej neprítomnosti v službe a za dni dovolenky bez nároku na peňažné náležitosti.“.
15.
V § 62a ods. 3 sa vypúšťajú slová „základnej služby, náhradnej služby, zdokonaľovacej služby alebo prípravnej služby“.
16.
V § 63 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v základnej službe, náhradnej službe alebo v zdokonaľovacej službe“.
17.
V § 63 ods. 2 sa odkazy 19 a 20 nahrádzajú odkazmi 31b a 31c.
Poznámky pod čiarou k odkazom 31b a 31c znejú:
„31b)
§ 226 Trestného poriadku.
31c)
§ 172 ods. 1 Trestného poriadku.“.
18.
§ 64 sa vypúšťa.
19.
§ 66 a 66a sa vypúšťajú.
20.
§ 67 a 68 vrátane nadpisu znejú:
㤠67
(1)
Ak bol študent vojenskej vysokej školy na základe rozhodnutia súdu vzatý do väzby, peňažné náležitosti podľa § 65 mu nepatria.
(2)
Ak súd rozhodol o oslobodení študenta vojenskej vysokej školy spod obžaloby31b) alebo ak došlo k zastaveniu trestného stíhania,31c) patria mu odo dňa vzatia do väzby peňažné náležitosti podľa § 65.
§ 68
Splatnosť, výplata a zrážky peňažných náležitostí
(1)
Peňažné náležitosti poskytované podľa § 65 sú splatné v bežnom mesiaci.
(2)
Pri zrážkach z peňažných náležitostí študentov vojenskej vysokej školy uvedených v § 65 sa postupuje podľa § 62 ods. 2.“.
21.
Piata časť sa vypúšťa.
22.
§ 72 znie:
㤠72
Termín výplaty peňažných náležitostí vojakom a študentom vojenskej vysokej školy ustanoví ministerstvo vnútorným predpisom.“.
23.
§ 72a a 73 sa vypúšťajú.
24.
V § 73a sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
25.
V § 73a ods. 2 sa vypúšťajú slová „vykonáva povinnú vojenskú službu33c) a ktorý“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33c sa vypúšťa.
26.
V § 73a ods. 2 sa slová „§ 70 ods. 2, 4 a 5 a § 70a“ nahrádzajú slovami „§ 147 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
27.
§ 74 až 77a sa vypúšťajú.
28.
§ 79 sa vypúšťa.
29.
Prílohy č. 1 až 6 sa vypúšťajú.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 346/2005 Z. z.
DOBY VÝSLUHY V HODNOSTI A MAXIMÁLNE DOBY SLUŽBY
Hodnosť Doba výsluhy v hodnosti Maximálna doba služby
vojak 2. stupňa 6 rokov 12 rokov
slobodník 5 rokov 12 rokov
desiatnik 5 rokov 12 rokov
čatár 5 rokov 16 rokov
rotný 6 rokov 21 rokov
rotmajster 6 rokov 24 rokov
nadrotmajster 6 rokov 29 rokov
štábny nadrotmajster 6 rokov 32 rokov
podpráporčík 8 rokov 22 rokov
práporčík 8 rokov 29 rokov
nadpráporčík 8 rokov 32 rokov
poručík 5 rokov 10 rokov
nadporučík 5 rokov 14 rokov
kapitán 7 rokov 20 rokov
major 5 rokov 22 rokov
podplukovník 5 rokov 27 rokov
plukovník 6 rokov 32 rokov
brigádny generál neustanovuje sa neustanovuje sa
generálmajor neustanovuje sa neustanovuje sa
generálporučík neustanovuje sa neustanovuje sa
generál neustanovuje sa neustanovuje sa
Príloha č. 2 k zákonu č. 346/2005 Z. z.
CHARAKTERISTIKY HODNOSTÍ PODĽA VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV
VOJAK 1. STUPŇA
Získavanie základných vojenských návykov, adaptačný proces a vykonávanie základného vojenského výcviku pod dohľadom veliteľa. Príprava na vykonávanie dočasnej štátnej služby.
VOJAK 2. STUPŇA
Jednoduché pomocné činnosti alebo prípravné činnosti podľa presných postupov a pokynov s bežnou zmyslovou záťažou alebo so zvýšenou fyzickou námahou. Obslužné opakujúce sa činnosti pri obsluhe iných osôb.
Vykonávanie základných služobných úloh a povinností podľa presných postupov. Plnenie základných strážnych alebo dozorných úloh.
SLOBODNÍK
Rutinné opakujúce sa činnosti podľa ustanovených postupov so zvýšenou zmyslovou záťažou alebo fyzickou námahou, so zodpovednosťou za vlastnú, jednoduchú, úplne kontrolovanú činnosť.
Ovládanie a obsluha jednoduchých zbraňových systémov.
DESIATNIK
Rutinné činnosti s premenlivými informáciami, zvládnuteľné v rámci existujúcich štandardov alebo zaužívaného postupu s presne určenými výstupmi, so zodpovednosťou za výsledky ovplyvňujúce činnosť základného kolektívu.
Zabezpečovanie funkčnosti zbraňových systémov.
Riadenie a údržba špeciálnych bojových vozidiel a techniky.
ČATÁR
Samostatné rutinné činnosti. Riadenie a organizácia jednoduchých úsekov činností v rámci služobného úradu. Vykonávanie činností vyžadujúce spoluprácu v rámci služobného úradu alebo mimo neho a ovplyvňujúce činnosť jednotlivcov a základných kolektívov.
Riadenie, velenie a organizovanie chodu základných vojenských skupín.
Zabezpečovanie chodu subsystémov najnižších vojenských organizačných celkov.
ROTNÝ
Odborné činnosti spojené spravidla s hmotnou zodpovednosťou. Organizovanie alebo zabezpečovanie chodu čiastkových úsekov, prevádzkových procesov alebo zložitých zariadení, ktorých vykonávanie vyžaduje voľbu správneho postupu z viacerých možných riešení.
Činnosti so zodpovednosťou za vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť ďalších osôb.
Riadenie, velenie a organizovanie chodu najnižších vojenských organizačných celkov.
ROTMAJSTER
Samostatné odborné činnosti technického, administratívneho, hospodársko-správneho charakteru. Výkon ucelených agend s rozhodovacou právomocou, činnosti spojené s požiadavkou voľby správneho postupu z viacerých možných riešení. Činnosti s novými premenlivými informáciami, ktoré sú spracúvané podľa metodických predpisov s presne určenými výstupmi, zodpovednosť za rozhodnutia a výsledky činnosti s dôsledkami na organizačné útvary služobného úradu.
Velenie v oblasti výcviku a odbornej prípravy príslušníkov nižšieho vojenského organizačného celku na bojové použitie.
NADROTMAJSTER
Samostatné ucelené odborné činnosti. Analytická a hodnotiaca činnosť pri príprave podkladov na rozhodnutie, činnosti vyžadujúce spoluprácu pri riešení rôznorodých úloh vnútri celej organizácie s dôsledkami na organizačné útvary služobného úradu.
Velenie v oblasti výcviku a odbornej prípravy príslušníkov vojenského organizačného celku na bojové použitie.
ŠTÁBNY NADROTMAJSTER
Samostatné odborné činnosti so zvýšenou psychickou záťažou a stresovými situáciami. Riadenie, organizácia alebo operatívne zabezpečovanie chodu súboru zložitých zariadení a prevádzkových procesov podľa všeobecných postupov spojené so zodpovednosťou za zdravie a životy širšieho okruhu osôb a činnosti spojené s hmotnou zodpovednosťou a s vplyvom na organizačné útvary vlastného služobného úradu aj mimo vlastného služobného úradu.
Velenie v oblasti výcviku a odbornej prípravy príslušníkov technicky a organizačne zložitých vojenských útvarov alebo ostatných organizačne vyšších vojenských štruktúr na bojové použitie.
PODPRÁPORČÍK
Špeciálne odborné činnosti s možnosťou samostatnej voľby technologického postupu, spravidla spojené s vysokou hmotnou zodpovednosťou a zodpovednosťou za zdravie a životy širšieho okruhu osôb a s väzbami na činnosť iných kolektívov.
Vykonávanie vysokošpecializovaných činností vo vybraných oblastiach vojenskej služby.
PRÁPORČÍK
Samostatné odborné činnosti technického a prevádzkového charakteru vyžadujúce spoluprácu s inými organizačnými útvarmi v rámci služobného úradu aj mimo služobného úradu, so zodpovednosťou za výsledky činnosti iných kolektívov v rámci služobného úradu i mimo neho.
Riadenie najnáročnejších technologických procesov alebo osobitne významných špeciálnych systémov alebo nebezpečných vojenských systémov.
NADPRÁPORČÍK
Riadenie a organizácia rámcových úsekov, ktoré sú dôležitou súčasťou širších procesov a javov. Činnosti spojené s vysokou hmotnou zodpovednosťou vykonávané podľa individuálne ustanovených postupov vopred neurčeným spôsobom, koordinácia a riadenie určených častí zložitých systémov vyžadujúce špeciálne konzultácie a podklady.
Systémové činnosti so samostatným výberom postupov a spôsobov riešení majúce dôsledky na viaceré subjekty.
Špecializované práce pri vykonávaní komplexných technických kontrol, zabezpečovanie stálej technickej spôsobilosti síl a prostriedkov vojenskej výzbroje a materiálu.
PORUČÍK
Odborné špecializované činnosti s vysokými nárokmi na myslenie a analytické schopnosti, s požiadavkou na rozhodovanie o voľbe správneho postupu z viacerých možných riešení, vyžadujúce spoluprácu s viacerými subjektmi (organizáciami).
Riadenie, velenie a organizovanie chodu nižších vojenských organizačných celkov.
NADPORUČÍK
Samostatné odborné špecializované činnosti vykonávané podľa individuálne ustanovených postupov vopred neurčeným spôsobom, koordinácia a riadenie určených častí zložitých systémov vyžadujúce špeciálne konzultácie a osobitné podklady, systémové činnosti so samostatným výberom postupov a spôsobov riešení s dôsledkami na viaceré organizácie.
Analytická a hodnotiaca činnosť pri príprave podkladov na rozhodovací proces.
Zabezpečovanie chodu subsystémov vojenských organizačných celkov.
KAPITÁN
Samostatné odborné špecializované činnosti s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi úsekmi činností, riadenie a koordinácia nosných častí komplexu zložitých systémov s nárokmi najmä na tvorivé a komunikačné schopnosti, výkon individuálnych agend, technických a technologických vysokoodborných činností.
Riadenie, velenie a zabezpečovanie chodu vojenských organizačných celkov s členením na nižšie organizačné celky.
MAJOR
Výkon systémových činností spojených s komplexným zabezpečovaním zložitých úsekov a agend, zložitých metodických a tvorivých činností spojených so zodpovednosťou za vzniknuté škody, vyžadujúcich schopnosť analýzy veľmi zložitých problémov, nápaditosť, iniciatívu a syntetické myslenie.
Riadenie, organizácia a koordinácia zložitých procesov a systémov vykonávané spravidla v sťažených podmienkach.
Zabezpečovanie chodu subsystémov technicky a organizačne zložitých vojenských útvarov.
PODPLUKOVNÍK
Výkon zložitých špecializovaných systémových a náročných tvorivých činností s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi odbormi činnosti vykonávaných podľa individuálne ustanovených postupov vopred neurčeným spôsobom a vyžadujúcich ich zovšeobecňovanie.
Koordinácia určených častí zložitých systémov vyžadujúca špeciálne konzultácie a osobitné podklady, systémové alebo metodické činnosti so samostatným výberom postupov a spôsobov riešení vykonávané vopred bližšie nešpecifikovaným spôsobom.
Koncepčná a normotvorná činnosť v jednotlivých špecializovaných oblastiach.
Riadenie, velenie a komplexné zabezpečovanie technicky a organizačne zložitých vojenských útvarov.
PLUKOVNÍK
Vysokošpecializované odborné činnosti alebo zložité analytické činnosti, ktorých výsledkom sú riešenia zásadného charakteru, koordinácia komplexov systémov s nárokmi najmä na mimoriadne tvorivé, riadiace, komunikačné a podobné schopnosti. Riadenie a koordinácia komplexu zložitých systémov s rozsiahlymi vnútornými aj vonkajšími väzbami.
Tvorba podkladov do koncepcií a programov rozvoja na úrovni ústredného orgánu štátnej správy.
Riadenie, velenie a všestranné zabezpečovanie veľmi zložitých vojenských útvarov alebo vojenských zariadení s rozsiahlou územnou pôsobnosťou.
Velenie v oblasti výcviku a prípravy na bojové použitie vojenského organizačného celku. Riadenie, velenie a všestranné zabezpečovanie ústredných vojenských zariadení.
BRIGÁDNY GENERÁL
Riadenie a koordinácia komplexov veľmi zložitých systémov so značnými nárokmi na schopnosť riešiť v najsťaženejších podmienkach zložité a konfliktné situácie spojené s hmotnou a morálnou zodpovednosťou.
Zodpovednosť za bojovú a mobilizačnú pohotovosť, vycvičenosť, bojovú výkonnosť a všestrannú použiteľnosť brigády.
Spracúvanie nových nekompletných informácií zamerané na vypracúvanie hypotéz a nových riešení s nešpecifikovanými výstupmi.
GENERÁLMAJOR
Riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov s rozsiahlymi väzbami na najvyššej celoštátnej a medzinárodnej úrovni.
Zodpovednosť za vznik možného všeobecného ohrozenia alebo za neodstrániteľné hmotné a morálne škody, ktoré môžu vzniknúť činnosťou priamo riadených aj nadväzujúcich systémov.
GENERÁLPORUČÍK
Koordinácia základných otázok velenia, riadenia a zabezpečenia ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Spracovanie nových nekompletných informácií originálnym spôsobom, riešenie národných a medzinárodných otázok obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky s medzinárodnými väzbami v organizácii vzájomnej kolektívnej bezpečnosti.
GENERÁL
Riadenie najzložitejších systémov zameraných na obranu štátu a medzinárodnú bezpečnosť, rozhodovanie o najzložitejších národných systémoch s medzinárodnými bezpečnostnými väzbami.
Zodpovednosť za plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republiky viazaná. Velenie ozbrojeným silám Slovenskej republiky v rozsahu ustanovenom zákonom.
Príloha č. 3 k zákonu č. 346/2005 Z. z.
STUPNICA HODNOSTNÝCH PLATOV PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV
Platový stupeň Počet rokov služby vojak 2. stupňa slobodník desiatnik čatár rotný rotmajster nadrotmajster štábny
nadrotmajster
podpráporčík práporčík nadpráporčík
1 do 1 15380 16520 17670 18970 20690 22410 24140 25860 20830 23280 25720
2 do 2 15920 17100 18290 19640 21420 23200 24990 26770 21560 24100 26630
3 do 3 16460 17680 18910 20300 22140 23980 25830 27680 22290 24910 27530
4 do 4 17000 18260 19530 20970 22870 24770 26680 28580 23020 25730 28430
5 do 5 17540 18840 20150 21630 23590 25550 27520 29490 23750 26540 29330
6 do 6 18080 19420 20770 22290 24320 26340 28370 30390 24480 27360 30230
7 do 7 18080 19990 21390 22960 25040 27120 29210 31300 25210 28170 31130
8 do 8 18080 20570 22000 23620 25760 27910 30060 32200 25940 28990 32030
9 do 9 18080 21150 22620 24290 26490 28690 30900 33110 26670 29800 32930
10 do 11 18080 21810 23330 25050 27320 29590 31870 34140 27500 30730 33960
11 do 13 18080 21810 24040 25800 28140 30480 32840 35170 28330 31670 34980
12 do 15 18080 21810 24040 26560 28970 31380 33800 36210 29170 32600 36010
13 do 18 18080 21810 24040 27320 29800 32280 34770 37240 30000 33530 37040
14 do 21 18080 21810 24040 27320 30630 33170 35730 38280 30000 34460 38070
15 do 24 18080 21810 24040 27320 30630 34070 36700 39310 30000 35390 39100
16 do 27 18080 21810 24040 27320 30630 34070 37660 40350 30000 36320 40130
17 nad 27 18080 21810 24040 27320 30630 34070 37660 41380 30000 36320 41160

Platový stupeň Počet rokov služby poručík nad-
poručík
kapitán major pod-
plukovník
plukovník brigádny generál generál-
major
generál-
poručík
generál
1 do 1 23560 26010 28450 30890 33330 35770 39370 43100 46690 50570
2 do 2 24390 26930 29450 31980 34500 37030 40750 44610 48330 52340
3 do 3 25210 27840 30450 33060 35670 38280 42130 46120 49960 54110
4 do 4 26040 28750 31440 34140 36830 39530 43510 47630 51600 55880
5 do 5 26860 29660 32440 35220 38000 40780 44890 49140 53230 57650
6 do 6 26860 30570 33430 36300 39170 42030 46260 50650 54870 59420
7 do 7 26860 31480 34430 37380 40330 43290 47640 52160 56500 61190
8 do 8 26860 32390 35430 38460 41500 44540 49020 53660 58130 62960
9 do 9 26860 33300 36420 39540 42670 45790 50400 55170 59770 64730
10 do 11 26860 33300 37560 40780 44000 47220 51970 56900 61640 66760
11 do 13 26860 33300 38700 42020 45330 48650 53550 58620 63500 68780
12 do 15 26860 33300 39830 43250 46670 50080 55120 60340 65370 70800
13 do 18 26860 33300 39830 44490 48000 51510 56700 62070 67240 72830
14 do 21 26860 33300 39830 45720 49330 52940 58270 63790 69110 74850
15 do 24 26860 33300 39830 45720 50670 54380 59850 65520 70970 76870
16 do 27 26860 33300 39830 45720 50670 55810 61420 67240 72840 78890
17 nad 27 26860 33300 39830 45720 50670 57240 63000 68960 74710 80920
Príloha č. 4 k zákonu č. 346/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a pracovných podmienok (Ú. v. ES L 039, 14. 2. 1976) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES z 23. septembra 2002 (Ú. v. ES L 269, 5. 10. 2002).
2.
Smernica Rady 97/80/ES z 15. decembra 1997 o dôkaznom bremene v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia (Ú. v. ES L 205, 22. 7. 1998).
3.
Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok, pracovníčok krátko po pôrode a dojčiacich pracovníčok [desiata individuálna smernica v zmysle článku 16 (1) smernice 89/391/EHS] (Ú. v. ES L 348, 28. 11. 1992).
4.
Smernica Rady 2000/78/ESz 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec rovnakého zaobchádzania v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, 2. 12. 2000).
5.
Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorá ustanovuje zásadu rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 19. 7. 2000).
6.
Smernica Rady 75/117/EHS z 10. februára 1975 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy (Ú. v. ES L 045, 19. 2. 1975).
7.
Smernica Rady 96/34/ES z 3. júna 1996 o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke, uzavretej medzi UNICE, CEEP a ETUC (Ú. v. ES L 145, 19. 6. 1996) v znení smernice Rady 97/75/ES z 15. decembra 1997 (Ú. v. ES L 010, 16. 1. 1998).
8.
Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovnoprávny vzťah (Ú. v. ES L 288, 18. 12. 1991).
1)
Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad § 25 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 4 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov, § 1 ods. 1 a § 7 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
3)
§ 2 ods. 5, § 4 ods. 1 písm. b), § 6 ods. 1, § 6 ods. 2 písm. a) až c), § 8 ods. 1, 3, 5 a § 9 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).
9)
§ 5 a 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
10)
Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov.
13)
Napríklad Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou (oznámenie č. 326/2001 Z. z.), Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (oznámenie č. 648/2002 Z. z.), Zmluva č. 250/2002 Z. z. medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami.
14)
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
Napríklad zákon č. 385/2000 Z. z., zákon č. 154/2001 Z. z., zákon č. 321/2002 Z. z.
16)
Zákon č. 385/2000 Z. z.
Zákon č. 154/2001 Z. z.
17)
Zákon č. 215/2004 Z. z.
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z.
Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov.
20)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
21)
Napríklad § 12 ods. 1 písm. a) až c), e) a f) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
25)
§ 47 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
26)
§ 6 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27)
§ 104 až 108 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
28)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
29)
Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.
30)
Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
§ 4 ods. 1 až 5 a 7 zákona č. 321/2002 Z. z.
32)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
33)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
34)
Napríklad zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z.
35)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
36)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
37)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z.
38)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
39)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach, zákon č. 124/1992 Zb., zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.
40)
§ 25 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.
41)
§ 11 a príloha č. 7 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
42)
§ 27 zákona č. 578/2004 Z. z.
43)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.
47)
Zákon č. 328/2002 Z. z.
48)
49)
§ 12 zákona č. 283/2002 Z. z.
50)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov.
51)
§ 2 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
52)
53)
Zákon č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie v znení zákona č. 101/1964 Zb.
54)
Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.
55)
Zákon č. 461/2003 Z. z.
56)
Zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov.