345/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.07.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

345
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. mája 2003 bol v Štrasburgu uzavretý Dodatkový protokol k Trestnoprávnemu dohovoru o korupcii.
V mene Slovenskej republiky bol protokol podpísaný 12. januára 2005 v Štrasburgu.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s protokolom súhlas svojím uznesením č. 1530 zo 16. marca 2005 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 6. apríla 2005. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Rady Európy, depozitára protokolu, 7. apríla 2005.
Protokol nadobudol platnosť 1. februára 2005 na základe článku 10 ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 1. augusta 2005 na základe článku 10 ods. 4.
K oznámeniu č. 345/2005 Z. z.
DODATKOVÝ PROTOKOL

K TRESTNOPRÁVNEMU DOHOVORU O KORUPCII
Členské štáty Rady Európy a ďalšie signatárske štáty tohto protokolu,
berúc do úvahy, že je žiaduce doplniť Trestnoprávny dohovor o korupcii (ETS č. 173, ďalej len „dohovor“) s cieľom zamedziť korupcii a bojovať proti nej,
berúc taktiež do úvahy, že tento protokol umožní širšiu implementáciu Akčného programu proti korupcii z roku 1996,
dohodli sa takto:
HLAVA I
POUŽÍVANIE POJMOV
Článok 1
Používanie pojmov
Na účely tohto protokolu:
1.
Pojem „rozhodca“ sa vykladá v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán tohto protokolu, ale v každom prípade sa vzťahuje na osobu, ktorá bola v zmysle rozhodcovskej zmluvy poverená, aby urobila právne záväzné rozhodnutie v spore, ktorý jej predložili zmluvné strany.
2.
Pojmom „rozhodcovská zmluva“ sa rozumie zmluva uznávaná podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktorej prostredníctvom sa účastníci dohodli predložiť svoj spor na rozhodnutie rozhodcovi.
3.
Pojem „porotca“ sa vykladá v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán tohto protokolu, ale v každom prípade sa vzťahuje na laickú osobu vystupujúcu v úlohe člena kolektívneho orgánu, ktorý je zodpovedný za rozhodnutie o vine alebo nevine obvinenej osoby v rámci súdneho konania.
4.
V konaniach, ktorých sa zúčastňuje zahraničný rozhodca alebo porotca, môže stíhajúci štát uplatňovať definíciu rozhodcu alebo porotcu len vtedy, ak je táto definícia v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi.
HLAVA II
OPATRENIA, KTORÉ SA MAJÚ UROBIŤ NA NÁRODNEJ ÚROVNI
Článok 2
Aktívne úplatkárstvo domácich rozhodcov
Každá zmluvná strana prijme legislatívne a iné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na to, aby jej vnútroštátne právne predpisy ustanovili ako trestný čin také konanie, pokiaľ je úmyselné, ako je sľub, ponúknutie alebo poskytnutie nenáležitej výhody rozhodcovi vykonávajúcemu svoju funkciu v rámci vnútroštátnych právnych predpisov tejto strany o rozhodcovskom konaní, akoukoľvek osobou, priamo alebo nepriamo, v jej prospech alebo v prospech akejkoľvek inej osoby, za to, že rozhodca bude konať alebo sa zdrží konania pri výkone svojej funkcie.
Článok 3
Pasívne úplatkárstvo domácich rozhodcov
Každá zmluvná strana prijme legislatívne a iné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na to, aby jej vnútroštátne právne predpisy ustanovili ako trestný čin také konanie, pokiaľ je úmyselné, ako je žiadanie alebo prijatie akejkoľvek nenáležitej výhody rozhodcom vykonávajúcim svoju funkciu v rámci vnútroštátnych právnych predpisov tejto strany o rozhodcovskom konaní, priamo alebo nepriamo, v jej prospech alebo v prospech inej osoby, alebo prijatie ponuky alebo sľubu takejto výhody, za to, že rozhodca bude konať alebo sa zdrží konania pri výkone svojej funkcie.
Článok 4
Úplatkárstvo zahraničných rozhodcov
Každá zmluvná strana prijme legislatívne a iné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na to, aby jej vnútroštátne právne predpisy ustanovili ako trestný čin konanie uvedené v článkoch 2 a 3, ak sa ho dopúšťa rozhodca vykonávajúci svoju funkciu v rámci vnútroštátnych právnych predpisov o rozhodcovskom konaní akéhokoľvek iného štátu.
Článok 5
Úplatkárstvo domácich porotcov
Každá zmluvná strana prijme legislatívne a iné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na to, aby jej vnútroštátne právne predpisy ustanovili ako trestný čin konanie uvedené v článkoch 2 a 3, ak sa ho dopúšťa osoba konajúca ako porotca v rámci jej súdneho systému.
Článok 6
Úplatkárstvo zahraničných porotcov
Každá zmluvná strana prijme legislatívne a iné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na to, aby jej vnútroštátne právne predpisy ustanovili ako trestný čin konanie uvedené v článkoch 2 a 3, ak sa ho dopúšťa osoba konajúca ako porotca v rámci súdneho systému ktoréhokoľvek iného štátu.
HLAVA III
MONITOROVANIE IMPLEMENTÁCIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 7
Monitorovanie implementácie
Skupina štátov proti korupcii (GRECO) monitoruje implementáciu tohto dohovoru zmluvnými stranami.
Článok 8
Vzťah k dohovoru
1.
Zmluvné strany považujú ustanovenia článkov 2 až 6 tohto protokolu za dodatočné články dohovoru.
2.
Ustanovenia dohovoru platia do tej miery, do akej sú v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.
Článok 9
Vyhlásenia a výhrady
1.
Ak zmluvná strana urobila vyhlásenie v súlade s článkom 36 dohovoru, môže urobiť podobné vyhlásenie vo vzťahu k článkom 4 a 6 tohto protokolu v čase podpisu alebo pri uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo o pristúpení.
2.
Ak zmluvná strana urobila výhradu v súlade s článkom 37 ods. 1 dohovoru, ktorým obmedzuje aplikáciu trestných činov pasívneho úplatkárstva vymedzených v článku 5 dohovoru, môže urobiť podobnú výhradu týkajúcu sa článkov 4 a 6 tohto protokolu v čase podpisu alebo pri uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo o pristúpení. Všetky ďalšie výhrady, ktoré urobí zmluvná strana v súlade s článkom 37 dohovoru, platia aj pre tento protokol, ak táto strana neurobí iné vyhlásenie v čase podpisu alebo pri uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo o pristúpení.
3.
Žiadne iné výhrady sa nepripúšťajú.
Článok 10
Podpis a nadobudnutie platnosti
1.
Tento protokol sa otvorí na podpis štátom, ktoré podpísali dohovor. Tieto štáty môžu vyjadriť svoj súhlas s tým, že budú viazané
a)
podpisom bez výhrady, ak ide o ratifikáciu, prijatie alebo o schválenie, alebo
b)
podpisom podliehajúcim ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu s nasledujúcou ratifikáciou, prijatím alebo schválením.
2.
Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo o schválení sa uložia u generálneho tajomníka Rady Európy.
3.
Tento protokol nadobudne platnosť prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov odo dňa, keď päť štátov vyjadrilo svoj súhlas s tým, že budú viazané protokolom v súlade s ustanoveniami odsekov 1 a 2, a len po tom, keď nadobudol platnosť samotný dohovor.
4.
Vo vzťahu k signatárskemu štátu, ktorý následne vyjadrí svoj súhlas s tým, že ním bude viazaný, protokol nadobudne platnosť prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov odo dňa vyjadrenia súhlasu s tým, že bude viazaný protokolom v súlade s ustanoveniami odsekov 1 a 2.
5.
Signatársky štát nemôže ratifikovať, prijať ani schváliť tento protokol bez toho, že by zároveň alebo predtým nevyjadril svoj súhlas s tým, že bude viazaný dohovorom.
Článok 11
Pristúpenie k protokolu
1.
Po nadobudnutí platnosti tohto protokolu môže k nemu pristúpiť každý štát alebo Európske spoločenstvo, ktoré pristúpili k dohovoru.
2.
Vo vzťahu ku každému štátu alebo k Európskemu spoločenstvu pristupujúcemu k protokolu nadobudne protokol platnosť prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov odo dňa uloženia listiny o pristúpení u generálneho tajomníka Rady Európy.
Článok 12
Územná pôsobnosť
1.
Každý štát alebo Európske spoločenstvo môže v čase podpisu alebo pri ukladaní ratifikačných listín, listín o prijatí, schválení alebo o pristúpení označiť územie alebo územia, na ktoré sa vzťahuje tento protokol.
2.
Každý štát môže kedykoľvek neskôr vo vyhlásení adresovanom generálnemu tajomníkovi Rady Európy rozšíriť pôsobnosť tohto dohovoru na iné územie alebo územia označené vo vyhlásení a za ktorého medzinárodné vzťahy je zodpovedný alebo v ktorého mene je oprávnený prijímať záväzky. Vo vzťahu k tomuto územiu dohovor nadobudne platnosť prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov odo dňa prijatia tohto vyhlásenia generálnym tajomníkom.
3.
Vyhlásenia podľa oboch predchádzajúcich odsekov vo vzťahu k územiu označenému v takomto vyhlásení možno odvolať oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy. Odvolanie nadobudne platnosť prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov odo dňa prijatia tohto oznámenia generálnym tajomníkom.
Článok 13
Vypovedanie
1.
Každá zmluvná strana môže kedykoľvek vypovedať tento protokol oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Rady Európy.
2.
Toto vypovedanie nadobudne platnosť prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov odo dňa prijatia oznámenia generálnym tajomníkom Rady Európy.
3.
Vypovedanie dohovoru má automaticky za následok vypovedanie tohto protokolu.
Článok 14
Oznámenie
Generálny tajomník Rady Európy oznámi členským štátom Rady Európy a každému štátu alebo Európskemu spoločenstvu, ktoré pristúpia k tomuto protokolu,
a)
každý podpis tohto protokolu,
b)
uloženie ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo o pristúpení,
c)
každý dátum nadobudnutia platnosti tohto dohovoru v súlade s článkami 10, 11 a 12,
d)
každé vyhlásenie alebo výhradu urobenú podľa článku 9 alebo 12,
e)
každý iný akt či oznámenie týkajúce sa tohto protokolu.
Na potvrdenie toho podpísaní, náležite na to splnomocnení, podpísali tento protokol.
Dané v Štrasburgu 15. mája 2003 v anglickej a vo francúzskej verzii, pričom obe verzie sú autentické, v jednom vyhotovení, ktoré sa uložia v archívoch Rady Európy. Generálny tajomník Rady Európy odovzdá overené kópie každej signatárskej a pristupujúcej zmluvnej strane.