340/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2005 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

340
ZÁKON
z 23. júna 2005
o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Všeobecné ustanovenia
§ 1
Predmet zákona
(1)
Tento zákon upravuje
a)
vykonávanie sprostredkovania poistenia a sprostredkovania zaistenia,
b)
register sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia (ďalej len „register“),
c)
dohľad nad sprostredkovaním poistenia a sprostredkovaním zaistenia.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na
a)
činnosť podľa § 2 písm. a) a b) vykonávanú poisťovňou,1) poisťovňou z iného členského štátu2) a zahraničnou poisťovňou3) (ďalej len „poisťovňa“) alebo zaisťovňou,4) zahraničnou zaisťovňou5) a poisťovňou, ktorej bolo udelené povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti (ďalej len „zaisťovňa“), alebo ich zamestnancami v mene a na účet poisťovne alebo zaisťovne vo vzťahu k vlastným poistným produktom alebo zaistným produktom,
b)
sprostredkovanie poistenia a sprostredkovanie zaistenia, ktoré nie je vykonávané za peňažnú odplatu alebo za nepeňažnú odmenu,
c)
príležitostné poskytovanie informácií z oblasti poisťovníctva pri vykonávaní činnosti podľa osobitných predpisov6) alebo na poskytovanie všeobecných informácií týkajúcich sa poistných produktov, ak sa tieto informácie neposkytujú s cieľom uzavrieť poistnú zmluvu alebo zaistnú zmluvu ani sa neposkytujú pri realizácii poistnej zmluvy alebo zaistnej zmluvy,
d)
poskytovanie kontaktných údajov klienta poisťovni alebo sprostredkovateľovi poistenia; kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko a adresa klienta,
e)
likvidáciu poistných udalostí vykonávanú pre poisťovňu alebo zaisťovňu,
f)
vypracovanie odborných posudkov o poistných udalostiach a vykonávanie znaleckej činnosti podľa osobitného predpisu,7)
g)
osobu pri sprostredkovaní uzatvárania poistných zmlúv, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:
1.
uzavretie poistnej zmluvy vyžaduje len znalosti o konkrétnom poistení, ktoré je na základe tejto poistnej zmluvy poskytované,
2.
predmetom sprostredkovania uzatvárania poistných zmlúv nie sú poistné zmluvy v životnom poistení ani v poistení zodpovednosti za škodu,
3.
sprostredkovanie uzatvárania poistných zmlúv je vedľajšou činnosťou tejto osoby,
4.
poistenie je doplnkom produktu alebo služby poskytovanej právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ak toto poistenie kryje riziko
4a.
poškodenia, zničenia alebo straty produktu poskytnutého touto osobou, alebo
4b.
poškodenia alebo straty batožiny, alebo iné poistné riziká spojené s cestovaním objednaným u tejto osoby, aj keď ide o životné poistenie alebo poistenie zodpovednosti za škodu, ak je toto poistenie doplnkovým poistením k hlavnému poisteniu kryjúcemu poistné riziká spojené s cestovaním a
5.
výška ročného poistného na jednu poistnú zmluvu neprevyšuje v prepočte sumu 500 EUR a platnosť takejto zmluvy vrátane predĺžení jej platnosti nepresahuje päť rokov,
h)
sprostredkovanie poistenia a sprostredkovanie zaistenia vo vzťahu k poistným rizikám, ktoré sa nachádzajú mimo územia členských štátov, alebo k záväzkom z poistenia, ktoré vznikli mimo územia členských štátov.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
sprostredkovaním poistenia
1.
predkladanie ponúk na uzavretie poistnej zmluvy, predkladanie návrhu poistnej zmluvy, vykonávanie iných činností smerujúcich k uzavretiu poistnej zmluvy,
2.
uzavretie poistnej zmluvy,
3.
spolupráca pri správe poistenia,8)
4.
spolupráca pri vybavovaní poistných nárokov a poistných plnení z poistných zmlúv, najmä v súvislosti s poistnou udalosťou,
5.
zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie analýz poistného rizika,
6.
poskytovanie odborného poradenstva v oblasti poisťovníctva,
b)
sprostredkovaním zaistenia
1.
predkladanie ponúk na uzavretie zaistnej zmluvy, predkladanie návrhu zaistnej zmluvy, vykonávanie iných činností smerujúcich k uzavretiu zaistnej zmluvy,
2.
uzavretie zaistnej zmluvy,
3.
spolupráca pri správe zaistenia,9)
4.
spolupráca pri vybavovaní nárokov vyplývajúcich zo zaistných zmlúv,
c)
sprostredkovateľom poistenia osoba, ktorá za peňažnú odplatu alebo za nepeňažnú odmenu vykonáva sprostredkovanie poistenia,
d)
sprostredkovateľom zaistenia osoba, ktorá za peňažnú odplatu alebo za nepeňažnú odmenu vykonáva sprostredkovanie zaistenia,
e)
dôveryhodnou osobou fyzická osoba, ktorá
1.
nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin; tieto skutočnosti sa preukazujú a dokladujú odpisom z registra trestov10) nie starším ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, tieto skutočnosti sa preukazujú a dokladujú obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu,
2.
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii podľa osobitného predpisu11) v poisťovni, ktorej bolo odobraté povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo obdobné povolenie vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má sídlo, alebo v zaisťovni, ktorej bolo odobraté povolenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti alebo obdobné povolenie vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má sídlo, alebo vo finančnej inštitúcii, ktorej bolo odobraté povolenie na vykonávanie jej činnosti, alebo vo funkcii podľa osobitného predpisu12) v pobočke zahraničnej poisťovne, ktorej bolo odobraté povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti prostredníctvom pobočky, alebo v právnickej osobe, ktorej bolo odobraté povolenie na sprostredkovanie poistenia poisťovacím agentom, povolenie na sprostredkovanie poistenia poisťovacím maklérom alebo povolenie na sprostredkovanie zaistenia sprostredkovateľom zaistenia alebo ktorá nepôsobila v posledných desiatich rokoch ako výlučný sprostredkovateľ poistenia, podriadený sprostredkovateľ poistenia, poisťovací agent alebo poisťovací maklér, ktorému bolo odobraté príslušné povolenie podľa § 14 alebo bol zrušený zápis v registri, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím príslušného povolenia podľa § 14 alebo pred zrušením zápisu v registri,
3.
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii podľa osobitného predpisu11) v poisťovni, zaisťovni alebo vo finančnej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy,
4.
nepôsobila v posledných desiatich rokoch vo funkcii podľa osobitného predpisu11) v poisťovni, zaisťovni, vo finančnej inštitúcii alebo nebola štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo vedúcim zamestnancom v poisťovacom agentovi, poisťovacom maklérovi alebo sprostredkovateľovi zaistenia, na ktorých bol vyhlásený konkurz alebo sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty,13) alebo ktorá vstúpila do likvidácie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu alebo pred vstupom do likvidácie,
5.
nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa osobitných predpisov,14)
6.
nie je považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov15) v oblasti finančného trhu,
7.
spoľahlivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných desiatich rokoch svoje funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z vnútorných aktov riadenia sprostredkovateľa poistenia alebo sprostredkovateľa zaistenia,
f)
klientom poistník, poistený alebo osoba, ktorá má záujem o sprostredkovanie poistenia,
g)
inkasovaním oprávnenie sprostredkovateľa poistenia na základe zmluvy, ktorej obsahom je sprostredkovanie poistenia (ďalej len „zmluva“), s poisťovňou
1.
prijímať poistné alebo sumy určené pre klienta na osobitný účet sprostredkovateľa poistenia zriadený na účely inkasovania v banke alebo pobočke zahraničnej banky, alebo
2.
vyplácať plnenia z uzavretých poistných zmlúv alebo sumy určené pre klienta alebo osobu, ktorá má nárok z poistnej zmluvy,
h)
členským štátom členský štát Európskej únie alebo štát, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru,
i)
domovským členským štátom členský štát, v ktorom má sprostredkovateľ poistenia alebo sprostredkovateľ zaistenia trvalý pobyt a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, alebo sídlo, ústredie16) alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu,
j)
hostiteľským členským štátom členský štát, v ktorom sprostredkovateľ poistenia alebo sprostredkovateľ zaistenia vykonáva sprostredkovanie poistenia alebo sprostredkovanie zaistenia prostredníctvom pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb,
k)
trvanlivým médiom nástroje alebo technické prostriedky, najmä technické nosiče informácií, ktoré umožňujú klientovi uchovať jemu adresovanú informáciu, a to spôsobom umožňujúcim použitie tejto informácie v budúcnosti a umožňujúcim reprodukovanie uloženej informácie v nezmenenej podobe.
Sprostredkovanie poistenia a sprostredkovanie zaistenia
§ 3
Sprostredkovateľ poistenia
(1)
Sprostredkovanie poistenia na území Slovenskej republiky môže za podmienok ustanovených týmto zákonom vykonávať sprostredkovateľ poistenia, ktorým môže byť
a)
výlučný sprostredkovateľ poistenia,
b)
podriadený sprostredkovateľ poistenia,
c)
poisťovací agent alebo
d)
poisťovací maklér.
(2)
Ustanovenia tohto zákona vzťahujúce sa na sprostredkovanie poistenia platia na sprostredkovanie poistenia vykonávané sprostredkovateľom poistenia z iného ako členského štátu rovnako.
(3)
Sprostredkovanie poistenia vykonávané podľa tohto zákona je podnikaním.17)
§ 4
Výlučný sprostredkovateľ poistenia
(1)
Výlučný sprostredkovateľ poistenia je fyzická osoba, ktorá vykonáva sprostredkovanie poistenia na základe zmluvy s jednou poisťovňou.
(2)
Výlučný sprostredkovateľ poistenia a každý jeho zamestnanec vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je sprostredkovanie poistenia, musia spĺňať požiadavky pre základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa § 17 a musia byť dôveryhodnými osobami.
§ 5
Podriadený sprostredkovateľ poistenia
(1)
Podriadený sprostredkovateľ poistenia je fyzická osoba, ktorá vykonáva sprostredkovanie poistenia na základe zmluvy s poisťovacím agentom, poisťovacím maklérom alebo so sprostredkovateľom poistenia z iného členského štátu.
(2)
Podriadený sprostredkovateľ poistenia môže na rovnaké obdobie uzavrieť zmluvu iba s jednou z osôb uvedených v odseku 1.
(3)
Podriadený sprostredkovateľ poistenia a každý jeho zamestnanec vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je sprostredkovanie poistenia, musia spĺňať požiadavky pre základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa § 17 a musia byť dôveryhodnými osobami.
§ 6
Poisťovací agent
(1)
Poisťovací agent vykonáva sprostredkovanie poistenia na základe zmluvy s jednou poisťovňou alebo viacerými poisťovňami.
(2)
Poisťovací agent, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu a aspoň jeden vedúci zamestnanec poisťovacieho agenta, ktorý je právnickou osobou, musia spĺňať požiadavky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti podľa § 17 a musia byť dôveryhodnými osobami. Každý zamestnanec poisťovacieho agenta vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je sprostredkovanie poistenia, musí spĺňať požiadavky pre základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa § 17 a musí byť dôveryhodnou osobou.
§ 7
Poisťovací maklér
(1)
Poisťovací maklér vykonáva sprostredkovanie poistenia na základe zmluvy s klientom. Poisťovací maklér môže vykonávať sprostredkovanie poistenia aj na základe zmluvy s jednou poisťovňou alebo viacerými poisťovňami. V tejto zmluve sa nesmie dohodnúť vykonávanie činností podľa § 2 písm. a) prvého a druhého bodu a vykonávanie činností podľa § 2 písm. a) tretieho až šiesteho bodu, ak sú dohodnuté v zmluve s klientom.
(2)
Poisťovací maklér vypracúva nestrannú a podrobnú analýzu dostatočného počtu produktov dostupných na poistnom trhu a na základe tejto analýzy odporúča klientovi uzavretie poistnej zmluvy zodpovedajúcej jeho potrebám a požiadavkám.
(3)
Poisťovací maklér, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu a aspoň jeden vedúci zamestnanec poisťovacieho makléra, ktorý je právnickou osobou, musia spĺňať požiadavky pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti podľa § 17 a musia byť dôveryhodnými osobami. Každý zamestnanec poisťovacieho makléra vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je sprostredkovanie poistenia, musí spĺňať požiadavky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti podľa § 17 a musí byť dôveryhodnou osobou.
§ 8
Sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu
(1)
Sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu, ktorého domovským členským štátom je iný členský štát než Slovenská republika, je oprávnený na území Slovenskej republiky vykonávať sprostredkovanie poistenia v rozsahu, v akom je oprávnený vykonávať sprostredkovanie poistenia vo svojom domovskom členskom štáte, a to prostredníctvom pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb.
(2)
Na základe oznámenia príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu o tom, že sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu chce vykonávať sprostredkovanie poistenia na území Slovenskej republiky podľa odseku 1, Úrad pre finančný trh (ďalej len „úrad“) oznámi tomuto orgánu dohľadu podmienky vykonávania sprostredkovania poistenia na území Slovenskej republiky podľa tohto zákona.
(3)
Sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu je oprávnený začať vykonávať sprostredkovanie poistenia na území Slovenskej republiky po uplynutí jedného mesiaca odo dňa, keď bol informovaný príslušným orgánom dohľadu svojho domovského členského štátu o doručení oznámenia podľa odseku 2 úradu.
§ 9
Sprostredkovateľ zaistenia
(1)
Sprostredkovateľ zaistenia vykonáva sprostredkovanie zaistenia na základe zmluvy, ktorej obsahom je sprostredkovanie zaistenia s jednou poisťovňou alebo viacerými poisťovňami, alebo s jednou zaisťovňou, alebo viacerými zaisťovňami.
(2)
Sprostredkovateľ zaistenia, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu a aspoň jeden vedúci zamestnanec sprostredkovateľa zaistenia, ktorý je právnickou osobou, musia spĺňať požiadavky pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti podľa § 17 a musia byť dôveryhodnými osobami. Každý zamestnanec sprostredkovateľa zaistenia vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je sprostredkovanie zaistenia, musí spĺňať požiadavky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti podľa § 17 a musí byť dôveryhodnou osobou.
(3)
Sprostredkovanie zaistenia vykonávané podľa tohto zákona je podnikaním.17)
(4)
Ustanovenia § 8 platia pre sprostredkovateľa zaistenia z iného členského štátu rovnako.
§ 10
Podmienky vykonávania sprostredkovania poistenia sprostredkovateľom poistenia a sprostredkovania zaistenia sprostredkovateľom zaistenia
(1)
Sprostredkovateľ poistenia je povinný vykonávať sprostredkovanie poistenia s odbornou starostlivosťou, v záujme ochrany záujmov klienta a nesmie zamlčovať informácie súvisiace so sprostredkúvaným poistením.
(2)
V súvislosti so sprostredkovaním poistenia sprostredkovateľ poistenia nesmie poskytovať klientovi výhody finančnej povahy, hmotnej povahy alebo nehmotnej povahy, na ktoré klient nemá právny nárok. Za takéto výhody sa nepovažuje poskytnutie drobných reklamných predmetov.18)
(3)
Sprostredkovateľ poistenia vykonávajúci sprostredkovanie poistenia na území Slovenskej republiky prostredníctvom systému umožňujúceho diaľkový prístup19) je povinný zabezpečiť verejnú prístupnosť údajov o svojom zápise v registri, najmä registračné číslo a deň začatia vykonávania sprostredkovania poistenia.
(4)
Sprostredkovateľ poistenia je zodpovedný za škodu spôsobenú pri vykonávaní sprostredkovania poistenia; to neplatí, ak preukáže, že vzniku škody nemohol zabrániť ani s vynaložením všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.
(5)
Sprostredkovateľ poistenia musí byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní sprostredkovania poistenia s platnosťou na území členských štátov, ak poisťovňa alebo iný sprostredkovateľ poistenia, v ktorých mene koná, neprevzal túto zodpovednosť. Výška poistného plnenia pre toto poistné krytie musí byť v prepočte najmenej 1 000 000 EUR na každú poistnú udalosť a v prepočte najmenej 1 500 000 EUR úhrnom pre všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom kalendárnom roku. Ak sa v poistnej zmluve dohodla spoluúčasť, jej výška môže byť najviac 1 % z dohodnutej výšky poistného plnenia.
(6)
Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri vykonávaní sprostredkovania poistenia výlučným sprostredkovateľom poistenia preberá poisťovňa, s ktorou má výlučný sprostredkovateľ poistenia uzavretú zmluvu, alebo zodpovednosť za škodu spôsobenú podriadeným sprostredkovateľom poistenia preberá poisťovací agent alebo poisťovací maklér, s ktorými má podriadený sprostredkovateľ poistenia uzavretú zmluvu, ak
a)
výlučný sprostredkovateľ poistenia alebo podriadený sprostredkovateľ poistenia nemá uzavretú poistnú zmluvu podľa odseku 5 vo vlastnom mene alebo
b)
poistná zmluva výlučného sprostredkovateľa poistenia alebo podriadeného sprostredkovateľa poistenia uzavretá podľa odseku 5 stratila platnosť.
(7)
Poisťovací agent a poisťovací maklér môžu začať vykonávať sprostredkovanie poistenia dňom nadobudnutia účinnosti poistnej zmluvy podľa odseku 5. Poisťovací agent a poisťovací maklér sú povinní predložiť úradu túto poistnú zmluvu do 30 dní odo dňa zápisu do registra. Ak za poisťovacieho agenta prevzala zodpovednosť za škodu spôsobenú pri vykonávaní sprostredkovania poistenia poisťovňa podľa odseku 5, je poisťovací agent povinný predložiť úradu do 30 dní odo dňa jeho zápisu do registra písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti. Poisťovací agent, za ktorého prevzala zodpovednosť za škodu spôsobenú pri vykonávaní sprostredkovania poistenia poisťovňa, môže začať vykonávať sprostredkovanie poistenia dňom prevzatia tejto zodpovednosti poisťovňou.
(8)
Sprostredkovateľ poistenia je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním sprostredkovania poistenia, a nesmie ich zneužiť vo svoj prospech ani v prospech inej osoby, a to aj po skončení vykonávania sprostredkovania poistenia.
(9)
Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa na sprostredkovanie zaistenia vzťahujú rovnako, pričom zodpovednosť za škodu spôsobenú pri vykonávaní sprostredkovania zaistenia nesmie za sprostredkovateľa zaistenia prevziať iná osoba.
(10)
Ak je sprostredkovateľ poistenia oprávnený inkasovať, považujú sa za uhradené
a)
sumy poistného, ktoré boli uhradené prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia poisťovni, okamihom ich prevzatia sprostredkovateľom poistenia alebo ich pripísaním na osobitný účet sprostredkovateľa poistenia,
b)
sumy určené pre klienta alebo pre osobu oprávnenú na ich prevzatie, ktoré boli uhradené prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia, okamihom ich prevzatia klientom, osobou oprávnenou na ich prevzatie, pripísaním na účet klienta alebo osoby oprávnenej na ich prevzatie.
(11)
Finančné prostriedky určené poisťovni, poistníkovi, poistenému alebo osobe oprávnenej z poistnej zmluvy uložené na osobitnom účte sprostredkovateľa poistenia nie sú majetkom sprostredkovateľa poistenia, a ak sa vyhlási konkurz na majetok sprostredkovateľa poistenia, nezahŕňajú sa do konkurznej podstaty.13)
(12)
Poisťovací agent je povinný bez zbytočného odkladu informovať úrad o uzavretí alebo vypovedaní každej zmluvy.
(13)
Pred uzavretím poistnej zmluvy alebo, ak je to odôvodnené, pri jej zmene je sprostredkovateľ poistenia povinný klientovi oznámiť
a)
názov alebo obchodné meno, sídlo a právnu formu, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
b)
označenie zoznamu registra, v ktorom je sprostredkovateľ poistenia zapísaný, a registračné číslo,
c)
kvalifikovanú účasť20) sprostredkovateľa poistenia na základnom imaní poisťovne alebo na hlasovacích právach v poisťovni, s ktorou má uzavretú zmluvu,
d)
kvalifikovanú účasť poisťovne, s ktorou má uzavretú zmluvu, alebo osoby ovládajúcej21) túto poisťovňu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v sprostredkovateľovi poistenia,
e)
postup pri podávaní sťažností na vykonávanie sprostredkovania poistenia sprostredkovateľom poistenia a osobitné predpisy upravujúce mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich zo sprostredkovania poistenia.
(14)
Sprostredkovateľ poistenia je povinný, okrem údajov podľa odseku 13, klienta informovať aj o tom, či vykonáva sprostredkovanie poistenia
a)
na základe zmluvy s jednou poisťovňou alebo s viacerými poisťovňami, alebo
b)
ako poisťovací maklér spôsobom uvedeným v § 7 ods. 2.
(15)
Ak sprostredkovateľ poistenia vykonáva sprostredkovanie poistenia na základe zmluvy s jednou poisťovňou alebo s viacerými poisťovňami, je povinný informovať klienta o tom, či tieto zmluvy majú výhradnú povahu alebo nevýhradnú povahu, a ak klient o to požiada, oznámiť mu obchodné mená týchto poisťovní.
(16)
Pred uzatvorením poistnej zmluvy je sprostredkovateľ poistenia povinný, najmä na základe informácií poskytnutých klientom a vzhľadom na povahu dojednávaného poistenia, zaznamenať požiadavky a potreby klienta súvisiace s dojednávaným poistením a dôvody, na ktorých základe sprostredkovateľ poistenia poskytuje svoje odporúčanie pre výber poistného produktu.
(17)
Ustanovenia odsekov 13 až 16 sa nevzťahujú na sprostredkovanie poistenia veľkých rizík a sprostredkovanie zaistenia.
(18)
Veľkým rizikom sa rozumie poistné riziko vzťahujúce sa na poistné odvetvia
a)
neživotného poistenia podľa osobitného predpisu,22)
b)
neživotného poistenia podľa osobitného predpisu,23) ak sa toto poistné riziko týka činnosti poistníka v oblasti priemyslu, obchodu alebo výkonu činností podľa osobitných predpisov,6)
c)
neživotného poistenia podľa osobitného predpisu,24) ak sú splnené najmenej dve z týchto podmienok:
1.
celková suma majetku poisteného v prepočte prevyšuje 6 200 000 EUR,
2.
čistý obrat poisteného v prepočte prevyšuje 12 800 000 EUR,
3.
priemerný ročný prepočítaný stav zamestnancov poisteného za zdaňovacie obdobie sa rovná alebo je väčší ako 250.
(19)
Informácie podľa odsekov 13 až 16 musia byť
a)
písomné alebo na trvanlivom médiu, ak ďalej nie je ustanovené inak,
b)
úplné, presné, pravdivé a zrozumiteľné,
c)
poskytnuté v úradnom jazyku členského štátu záväzku25) alebo v inom dohodnutom jazyku.
(20)
Informácie podľa odsekov 13 až 16 môžu byť poskytnuté aj ústne, ak o to klient požiada alebo ak je potrebné uzavrieť poistnú zmluvu bez zbytočného odkladu. Po uzavretí poistnej zmluvy musia byť tieto informácie poskytnuté spôsobom podľa odseku 19 písm. a).
(21)
Pri poskytovaní informácií podľa odsekov 13 až 16 telefonicky sa postupuje podľa osobitného predpisu.19)
(22)
Všetky úkony súvisiace so sprostredkovaním poistenia musia mať písomnú formu, ak tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak.
(23)
Podmienky ustanovené týmto zákonom na vykonávanie sprostredkovania poistenia a sprostredkovania zaistenia musia byť dodržané nepretržite počas celej doby vykonávania sprostredkovania poistenia a sprostredkovania zaistenia.
§ 11
Register
(1)
Zriaďuje sa register, ktorý vedie úrad. Register sa člení na zoznam
a)
výlučných sprostredkovateľov poistenia,
b)
podriadených sprostredkovateľov poistenia,
c)
poisťovacích agentov,
d)
poisťovacích maklérov,
e)
sprostredkovateľov poistenia z iného členského štátu,
f)
sprostredkovateľov zaistenia,
g)
sprostredkovateľov zaistenia z iného členského štátu.
(2)
Do príslušného zoznamu podľa odseku 1 úrad zapíše osobu, ktorá spĺňa podmienky na zápis do registra podľa tohto zákona.
(3)
Sprostredkovateľ poistenia môže byť súčasne zapísaný iba v jednom zo zoznamov podľa odseku 1 písm. a) až d).
(4)
Do príslušného zoznamu podľa odseku 1 sa zapisujú údaje a ich zmeny v rozsahu podľa tohto zákona (ďalej len „evidované údaje“). Niektoré evidované údaje úrad zverejňuje na svojej internetovej stránke (ďalej len „zverejňované údaje“).
(5)
Evidovanými údajmi v zozname výlučných sprostredkovateľov poistenia sú
a)
registračné číslo,
b)
meno a priezvisko,
c)
rodné číslo,
d)
adresa trvalého pobytu,
e)
adresa miesta podnikania, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu,
f)
názov štátu, na ktorého území výlučný sprostredkovateľ poistenia vykonáva sprostredkovanie poistenia,
g)
obchodné meno a sídlo poisťovne, ktorá výlučného sprostredkovateľa poistenia navrhuje zapísať do registra,
h)
dátum prijatia úplného návrhu na zápis do registra,
i)
dátum zápisu do registra,
j)
dátum zrušenia zápisu do registra.
(6)
Evidovanými údajmi v zozname podriadených sprostredkovateľov poistenia sú údaje podľa odseku 5 písm. a) až f) a písm. h) až j), ako aj meno a priezvisko alebo obchodné meno a registračné číslo toho poisťovacieho agenta, poisťovacieho makléra alebo sprostredkovateľa poistenia z iného členského štátu, ktorý podriadeného sprostredkovateľa poistenia navrhuje zapísať do registra.
(7)
Zverejňovanými údajmi v zozname výlučných sprostredkovateľov poistenia a zozname podriadených sprostredkovateľov poistenia sú údaje podľa odseku 5 písm. a) a b) a názov obce, v ktorej má výlučný sprostredkovateľ poistenia alebo podriadený sprostredkovateľ poistenia trvalý pobyt, alebo názov obce, v ktorej majú tieto osoby miesto podnikania, ak je odlišná od obce, v ktorej majú trvalý pobyt.
(8)
Evidovanými údajmi v zozname poisťovacích agentov, zozname poisťovacích maklérov a zozname sprostredkovateľov zaistenia sú
a)
registračné číslo,
b)
názov alebo obchodné meno, sídlo, právna forma a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
c)
miesto trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od miesta trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
d)
číslo príslušného povolenia podľa § 14, dátum vydania a dátum právoplatnosti rozhodnutia úradu, ktorým bolo udelené toto povolenie,
e)
názov štátu, na ktorého území poisťovací agent, poisťovací maklér a sprostredkovateľ zaistenia vykonávajú sprostredkovanie poistenia,
f)
dátum posledného overenia odbornej spôsobilosti štatutárneho orgánu alebo aspoň jedného člena štatutárneho orgánu a jedného vedúceho zamestnanca sprostredkovateľa poistenia alebo sprostredkovateľa zaistenia, ktorý je právnickou osobou, alebo odbornej spôsobilosti sprostredkovateľa poistenia alebo sprostredkovateľa zaistenia, ktorý je fyzickou osobou,
g)
obchodné mená a sídla poisťovní, s ktorými má poisťovací agent uzavretú zmluvu,
h)
dátum zápisu do registra,
i)
dátum zrušenia zápisu do registra.
(9)
Zverejňovanými údajmi v zozname poisťovacích agentov, zozname poisťovacích maklérov a zozname sprostredkovateľov zaistenia sú údaje podľa odseku 8 písm. a) až d) s výnimkou rodného čísla.
(10)
Evidovanými údajmi v zozname sprostredkovateľov poistenia z iného členského štátu a zozname sprostredkovateľov zaistenia z iného členského štátu sú
a)
registračné číslo,
b)
názov alebo obchodné meno, sídlo a právna forma, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu,
c)
meno, priezvisko a adresa dlhodobého pobytu vedúceho pobočky a sídlo pobočky, ak vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom pobočky,
d)
obchodné mená poisťovní, s ktorými má uzavretú zmluvu, ak ide o sprostredkovateľa poistenia z iného členského štátu s obdobnou činnosťou, akú vykonáva výlučný sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovací agent,
e)
dátum zápisu do registra,
f)
dátum zrušenia zápisu do registra.
(11)
Zverejňovanými údajmi v zozname sprostredkovateľov poistenia z iného členského štátu a zozname sprostredkovateľov zaistenia z iného členského štátu sú údaje podľa odseku 10 písm. a) až d).
(12)
Proti tomu, kto koná v dôvere v údaje registra zverejnené na internetovej stránke úradu, nemôže ten, koho sa tieto údaje týkajú, namietať, že tieto údaje nezodpovedajú skutočnosti.
(13)
Navrhovateľ, poisťovací agent, poisťovací maklér, sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu, sprostredkovateľ zaistenia a sprostredkovateľ zaistenia z iného členského štátu sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť úradu zmeny v evidovaných údajoch, pričom návrh na zmenu zápisu v registri sa podáva elektronicky a tieto osoby sú povinné pred jeho podaním uhradiť poplatok za tento návrh. Poplatok za návrh na zmenu zápisu v registri je príjmom úradu. Ak návrh na zmenu zápisu v registri nie je úplný, úrad ho bez zbytočného odkladu vráti osobám podľa prvej vety. Ak úrad návrh na zmenu zápisu v registri vráti, poplatok za tento návrh sa nevracia.
§ 12
Zápis do registra
(1)
Úrad zapíše výlučného sprostredkovateľa poistenia do zoznamu výlučných sprostredkovateľov poistenia a podriadeného sprostredkovateľa poistenia do zoznamu podriadených sprostredkovateľov poistenia na základe návrhu navrhovateľa, ktorým je pre výlučného sprostredkovateľa poistenia poisťovňa, s ktorou má uzavretú zmluvu, a pre podriadeného sprostredkovateľa poistenia poisťovací agent, poisťovací maklér alebo sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu, s ktorým má podriadený sprostredkovateľ poistenia uzavretú zmluvu.
(2)
Navrhovateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov v návrhu podľa odseku 1.
(3)
Návrh podľa odseku 1 sa podáva elektronicky. Navrhovateľ je povinný pred podaním návrhu podľa odseku 1 uhradiť poplatok za návrh na zápis do registra. Ak úrad návrh podľa odseku 1 navrhovateľovi vráti podľa odseku 5, poplatok za návrh na zápis do registra sa nevracia. Poplatok za návrh na zápis do registra je príjmom úradu.
(4)
Ak je návrh podľa odseku 1 úplný, úrad bez zbytočného odkladu s výnimkou podľa § 21 ods. 7
a)
o tom informuje navrhovateľa,
b)
zapíše výlučného sprostredkovateľa poistenia do zoznamu výlučných sprostredkovateľov poistenia alebo podriadeného sprostredkovateľa poistenia do zoznamu podriadených sprostredkovateľov poistenia, pričom súčasne sa týmto osobám priradí registračné číslo.
(5)
Ak je návrh podľa odseku 1 neúplný, úrad výlučného sprostredkovateľa poistenia alebo podriadeného sprostredkovateľa poistenia do príslušného zoznamu nezapíše a taký návrh bez zbytočného odkladu vráti navrhovateľovi.
(6)
Výlučný sprostredkovateľ poistenia a podriadený sprostredkovateľ poistenia sú oprávnení začať vykonávať sprostredkovanie poistenia odo dňa informovania navrhovateľa úradom o úplnosti návrhu podľa odseku 4 písm. a).
(7)
Navrhovateľ bez zbytočného odkladu odo dňa informovania navrhovateľa úradom o úplnosti návrhu podľa odseku 4 vydá výlučnému sprostredkovateľovi poistenia alebo podriadenému sprostredkovateľovi poistenia osvedčenie o zápise do registra.
(8)
Osvedčenie o zápise do registra je neprevoditeľné na inú osobu.
(9)
Obsah návrhu na zápis do registra, maximálny počet osôb, ktorých zápis do registra možno navrhnúť jedným návrhom na zápis do registra, obsah návrhu na zmenu zápisu v registri a obsah návrhu na zrušenie zápisu v registri, výšku poplatku za návrh zápisu do registra, poplatku za návrh na zmenu zápisu v registri a poplatku za návrh na zrušenie zápisu v registri, vzor osvedčenia o zápise do registra a štruktúru registračného čísla ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(10)
Úrad po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo udelené príslušné povolenie podľa § 14, bez zbytočného odkladu zapíše poisťovacieho agenta, poisťovacieho makléra a sprostredkovateľa zaistenia do príslušného zoznamu podľa § 11 ods. 1, pričom súčasne sa týmto osobám priradí registračné číslo.
(11)
Sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu alebo sprostredkovateľ zaistenia z iného členského štátu, ktorý začne vykonávať sprostredkovanie poistenia alebo sprostredkovanie zaistenia na území Slovenskej republiky podľa § 8 alebo 9, je povinný zaslať úradu bez zbytočného odkladu údaje podľa § 11 ods. 10 písm. b) až d). Úrad po doručení týchto údajov bez zbytočného odkladu zapíše sprostredkovateľa poistenia z iného členského štátu do zoznamu sprostredkovateľov poistenia z iného členského štátu a sprostredkovateľa zaistenia z iného členského štátu do zoznamu sprostredkovateľov zaistenia z iného členského štátu, pričom súčasne sa týmto osobám priradí registračné číslo.
§ 13
Zrušenie zápisu v registri
(1)
Úrad zruší zápis sprostredkovateľa poistenia, sprostredkovateľa poistenia z iného členského štátu, sprostredkovateľa zaistenia alebo sprostredkovateľa zaistenia z iného členského štátu v registri, ak
a)
sprostredkovateľ poistenia alebo sprostredkovateľ zaistenia, ktorý je fyzickou osobou, zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)
sprostredkovateľ poistenia alebo sprostredkovateľ zaistenia, ktorý je fyzickou osobou, bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo mu bola táto spôsobilosť obmedzená,
c)
poisťovací agent, poisťovací maklér a sprostredkovateľ zaistenia, ktorý je právnickou osobou, bol zrušený,
d)
navrhovateľ podal návrh na zrušenie zápisu výlučného sprostredkovateľa poistenia a podriadeného sprostredkovateľa poistenia v registri, pričom na spôsob jeho podávania, spôsob jeho vybavovania úradom a platenie poplatku za tento návrh sa § 11 ods. 13 vzťahuje rovnako; ak navrhovateľa o podanie návrhu na zrušenie zápisu v registri požiadal výlučný sprostredkovateľ poistenia alebo podriadený sprostredkovateľ poistenia alebo ak sa skončila platnosť zmluvy a navrhovateľ s výlučným sprostredkovateľom poistenia alebo podriadeným sprostredkovateľom poistenia neuzavrel novú zmluvu, je navrhovateľ povinný podať návrh na zrušenie zápisu týchto osôb v registri do 30 dní odo dňa
1.
doručenia žiadosti výlučného sprostredkovateľa poistenia a podriadeného sprostredkovateľa poistenia alebo
2.
skončenia platnosti zmluvy,
e)
poisťovni, s ktorou mal výlučný sprostredkovateľ poistenia uzavretú zmluvu, zaniklo povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti,
f)
poisťovaciemu agentovi, poisťovaciemu maklérovi alebo sprostredkovateľovi poistenia z iného členského štátu, s ktorým mal podriadený sprostredkovateľ poistenia uzavretú zmluvu, zaniklo príslušné povolenie podľa § 14,
g)
poisťovaciemu maklérovi, poisťovaciemu agentovi alebo sprostredkovateľovi zaistenia zaniklo príslušné povolenie podľa § 14,
h)
sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu alebo sprostredkovateľ zaistenia z iného členského štátu oznámil úradu, že ukončil svoju činnosť na území Slovenskej republiky,
i)
sprostredkovateľovi poistenia z iného členského štátu alebo sprostredkovateľovi zaistenia z iného členského štátu zaniklo oprávnenie na sprostredkovanie poistenia alebo sprostredkovanie zaistenia v jeho domovskom členskom štáte.
(2)
Úrad zruší bez zbytočného odkladu zápis sprostredkovateľa poistenia, sprostredkovateľa poistenia z iného členského štátu, sprostredkovateľa zaistenia alebo sprostredkovateľa zaistenia z iného členského štátu v registri, ak
a)
sa dozvedel o dôvode zrušenia tohto zápisu uvedenom v odseku 1 písm. a) až c) a písm. h) a i),
b)
mu bol doručený návrh podľa odseku 1 písm. d),
c)
nastali skutočnosti uvedené v odseku 1 písm. e) až g).
(3)
Poisťovňa, poisťovací agent, poisťovací maklér alebo sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť úradu dôvody na zrušenie zápisu v registri podľa odseku 1 písm. c), e) až g) a písm. i).
(4)
Ak úrad zruší zápis výlučného sprostredkovateľa poistenia alebo podriadeného sprostredkovateľa poistenia v registri a nejde o dôvody zrušenia zápisu v registri podľa odseku 1 písm. e) alebo f), oznámi úrad bez zbytočného odkladu zrušenie zápisu
a)
výlučného sprostredkovateľa v registri poisťovni, ktorá navrhla jeho zápis do registra,
b)
podriadeného sprostredkovateľa poistenia v registri poisťovaciemu agentovi, poisťovaciemu maklérovi alebo sprostredkovateľovi poistenia z iného členského štátu, ktorý navrhol jeho zápis do registra.
(5)
Navrhovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zrušenie zápisu v registri výlučnému sprostredkovateľovi poistenia alebo podriadenému sprostredkovateľovi poistenia; to neplatí, ak ide dôvody zrušenia zápisu v registri podľa odseku 1 písm. a) a b).
(6)
Ak úrad zrušil zápis v registri osoby s trvalým pobytom alebo so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vykonávala sprostredkovanie poistenia alebo sprostredkovanie zaistenia aj mimo územia Slovenskej republiky, je povinný o tom informovať príslušné orgány dohľadu iných členských štátov alebo príslušné orgány dohľadu iných ako členských štátov, na ktorých území bolo vykonávané sprostredkovanie poistenia alebo sprostredkovanie zaistenia.
§ 14
Povolenie na sprostredkovanie poistenia poisťovacím agentom, povolenie na sprostredkovanie poistenia poisťovacím maklérom a povolenie na sprostredkovanie zaistenia sprostredkovateľom zaistenia
(1)
O udelení povolenia na sprostredkovanie poistenia poisťovacím agentom, povolenia na sprostredkovanie poistenia poisťovacím maklérom a povolenia na sprostredkovanie zaistenia sprostredkovateľom zaistenia na území Slovenskej republiky osobe, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky alebo na území iného ako členského štátu, rozhoduje úrad na základe žiadosti.
(2)
Osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky, v žiadosti o udelenie príslušného povolenia podľa odseku 1 uvedie
a)
meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
b)
názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, právnu formu a meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu.
(3)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1, ak ju podáva fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky, sú
a)
doklady preukazujúce dôveryhodnosť tejto fyzickej osoby a dôveryhodnosť jej zamestnancov, ak fyzická osoba vykonáva sprostredkovanie poistenia alebo sprostredkovanie zaistenia prostredníctvom zamestnancov,
b)
doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť tejto fyzickej osoby a odbornú spôsobilosť jej zamestnancov podľa § 6 ods. 2, § 7 ods. 3 alebo § 9 ods. 2, ak fyzická osoba vykonáva sprostredkovanie poistenia alebo sprostredkovanie zaistenia prostredníctvom zamestnancov.
(4)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1, ak ju podáva právnická osoba, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky, sú
a)
doklady preukazujúce dôveryhodnosť štatutárneho orgánu alebo aspoň jedného člena štatutárneho orgánu a aspoň jedného vedúceho zamestnanca,
b)
doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť štatutárneho orgánu alebo aspoň jedného člena štatutárneho orgánu a aspoň jedného vedúceho zamestnanca podľa § 6 ods. 2, § 7 ods. 3 alebo § 9 ods. 2,
c)
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace alebo doklad preukazujúci založenie právnickej osoby,
d)
písomné vyhlásenie právnickej osoby, ktorá podáva žiadosť podľa odseku 1, že všetci jej zamestnanci vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je sprostredkovanie poistenia alebo sprostredkovanie zaistenia, sú dôveryhodní a odborne spôsobilí podľa § 6 ods. 2, § 7 ods. 3 alebo § 9 ods. 2.
(5)
Osoba s trvalým pobytom alebo so sídlom na území iného ako členského štátu, ktorá má záujem vykonávať sprostredkovanie poistenia na území Slovenskej republiky, v žiadosti podľa odseku 1 uvedie
a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu dlhodobého pobytu na území Slovenskej republiky a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu dlhodobého pobytu na území Slovenskej republiky a adresu trvalého pobytu vedúceho pobočky v Slovenskej republike, predpokladané umiestnenie pobočky na území Slovenskej republiky, ak ide o právnickú osobu.
(6)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1, ak ju podáva osoba s trvalým pobytom alebo so sídlom na území iného ako členského štátu, sú
a)
doklady preukazujúce jej dôveryhodnosť, ak ide o fyzickú osobu, alebo doklady preukazujúce dôveryhodnosť vedúceho pobočky a aspoň jedného vedúceho zamestnanca, ak ide o právnickú osobu,
b)
doklady preukazujúce jej odbornú spôsobilosť, ak ide o fyzickú osobu, alebo doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť vedúceho pobočky a aspoň jedného vedúceho zamestnanca podľa § 6 ods. 2, § 7 ods. 3 alebo § 9 ods. 2, ak ide o právnickú osobu,
c)
výpis z obchodného registra alebo obdobného registra vedeného v štáte, na ktorého území má táto osoba sídlo, nie starší ako tri mesiace,
d)
písomné vyhlásenie tejto osoby, že všetci zamestnanci pobočky vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je sprostredkovanie poistenia alebo sprostredkovanie zaistenia, spĺňajú podmienky podľa § 6 ods. 2, § 7 ods. 3 alebo § 9 ods. 2.
(7)
O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne úrad do 30 dní od jej doručenia.
(8)
Úrad žiadosť o udelenie povolenia na sprostredkovanie poistenia poisťovacím agentom, povolenia na sprostredkovanie poistenia poisťovacím maklérom alebo povolenia na sprostredkovanie zaistenia sprostredkovateľom zaistenia zamietne, ak táto žiadosť neobsahuje náležitosti podľa odsekov 2 až 6.
(9)
Poisťovací agent, poisťovací maklér a sprostredkovateľ zaistenia sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť úradu zmeny v skutočnostiach podľa odsekov 2 až 6.
(10)
Povolenie podľa odseku 1 je neprevoditeľné na inú osobu a neprechádza ani na právneho nástupcu.
§ 15
Zánik povolenia na sprostredkovanie poistenia poisťovacím agentom, povolenia na sprostredkovanie poistenia poisťovacím maklérom a povolenia na sprostredkovanie zaistenia sprostredkovateľom zaistenia
(1)
Povolenie na sprostredkovanie poistenia poisťovacím agentom, povolenie na sprostredkovanie poistenia poisťovacím maklérom a povolenie na sprostredkovanie zaistenia sprostredkovateľom zaistenia zaniká
a)
dňom zrušenia poisťovacieho agenta, poisťovacieho makléra a sprostredkovateľa zaistenia,
b)
dňom vyhlásenia konkurzu na majetok týchto osôb alebo dňom zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa osobitného predpisu,13)
c)
poisťovaciemu agentovi, poisťovaciemu maklérovi a sprostredkovateľovi zaistenia s trvalým pobytom alebo so sídlom na území iného ako členského štátu dňom vyhlásenia konkurzu na majetok týchto osôb, dňom zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo dňom ukončenia činnosti týchto osôb na území iného ako členského štátu,
d)
dňom vrátenia týchto povolení,
e)
dňom predaja podniku týchto osôb alebo jeho časti,
f)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, ak poisťovací agent, poisťovací maklér a sprostredkovateľ zaistenia je fyzickou osobou,
g)
pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, ak poisťovací agent, poisťovací maklér a sprostredkovateľ zaistenia je fyzickou osobou,
h)
poisťovaciemu agentovi, poisťovaciemu maklérovi a sprostredkovateľovi zaistenia, ak nezačnú vykonávať sprostredkovanie poistenia alebo sprostredkovanie zaistenia do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti týchto povolení,
i)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odobratí príslušného povolenia.
(2)
Poisťovací agent, poisťovací maklér alebo sprostredkovateľ zaistenia je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať úrad o skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. a), b), c) a písm. e) po ich vzniku.
§ 16
Sprostredkovanie poistenia výlučným sprostredkovateľom poistenia, podriadeným sprostredkovateľom poistenia, poisťovacím agentom, poisťovacím maklérom a sprostredkovateľom zaistenia na území iného členského štátu
(1)
Poisťovací agent, poisťovací maklér alebo sprostredkovateľ zaistenia s trvalým pobytom alebo so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorý chce začať vykonávať sprostredkovanie poistenia alebo sprostredkovanie zaistenia na území iného členského štátu, je povinný o tom informovať úrad. Za výlučného sprostredkovateľa poistenia alebo podriadeného sprostredkovateľa poistenia, ktorý chce začať vykonávať sprostredkovanie poistenia na území iného členského štátu, je povinný o tom informovať úrad navrhovateľ.
(2)
Úrad do 30 dní odo dňa, keď obdržal informáciu podľa odseku 1, oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu. Súčasťou oznámenia sú zverejňované údaje podľa § 11. Zároveň o tomto oznámení informuje osoby podľa odseku 1.
(3)
Sprostredkovateľ poistenia a sprostredkovateľ zaistenia podľa odseku 1 môžu začať vykonávať sprostredkovanie poistenia alebo sprostredkovanie zaistenia na území iného členského štátu po uplynutí 30 dní odo dňa doručenia informácie úradu o splnení informačnej povinnosti podľa odseku 2.
§ 17
Odborná spôsobilosť
(1)
Odbornou spôsobilosťou je teoretická schopnosť a praktická schopnosť sprostredkovateľa poistenia, sprostredkovateľa zaistenia a každého jeho zamestnanca vykonávajúceho činnosť, ktorej obsahom je sprostredkovanie poistenia alebo sprostredkovanie zaistenia, vykonávať túto činnosť riadne a na požadovanej odbornej úrovni.
(2)
Ustanovujú sa tieto tri stupne odbornej spôsobilosti sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia:
a)
základný stupeň odbornej spôsobilosti,
b)
stredný stupeň odbornej spôsobilosti,
c)
najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti.
(3)
Odbornou spôsobilosťou pre
a)
základný stupeň odbornej spôsobilosti je ukončené najmenej stredné odborné vzdelanie,
b)
stredný stupeň odbornej spôsobilosti je ukončené
1.
stredné odborné vzdelanie a trojročná odborná prax v oblasti poisťovníctva,
2.
úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a dvojročná odborná prax v oblasti poisťovníctva, alebo
3.
vysokoškolské vzdelanie a jednoročná odborná prax v oblasti poisťovníctva,
c)
najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti je
1.
úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a päťročná odborná prax v oblasti poisťovníctva, alebo
2.
vysokoškolské vzdelanie a trojročná odborná prax v oblasti poisťovníctva.
(4)
Odbornú prax v oblasti poisťovníctva možno nahradiť vykonaním odbornej skúšky.
(5)
Odbornú spôsobilosť preukazuje
a)
výlučný sprostredkovateľ poistenia a podriadený sprostredkovateľ poistenia navrhovateľovi ku dňu podania návrhu na zápis do registra podľa § 12 ods. 1,
b)
poisťovací agent, poisťovací maklér, sprostredkovateľ zaistenia, ak je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu a aspoň jeden vedúci zamestnanec poisťovacieho agenta, poisťovacieho makléra alebo sprostredkovateľa zaistenia, ak je právnickou osobou, úradu ku dňu podania žiadosti o udelenie príslušného povolenia podľa § 14,
c)
zamestnanec sprostredkovateľa poistenia alebo sprostredkovateľa zaistenia ku dňu skutočného začatia vykonávania činnosti, ktorej obsahom je sprostredkovanie poistenia alebo sprostredkovanie zaistenia, sprostredkovateľovi poistenia alebo sprostredkovateľovi zaistenia, ktorého je zamestnancom.
(6)
Odborná spôsobilosť sa preukazuje
a)
úradne osvedčenou kópiou dokladu o dosiahnutí vzdelania ustanoveného pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti,
b)
potvrdením o dĺžke odbornej praxe ustanovenej pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti a o vykonávanej činnosti počas tejto praxe,
c)
osvedčením o vykonaní odbornej skúšky vydaným úradom alebo ním poverenou právnickou osobou.
(7)
Každý sprostredkovateľ poistenia a každý jeho zamestnanec vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je sprostredkovanie poistenia alebo sprostredkovanie zaistenia, si musia priebežne dopĺňať svoje odborné vedomosti.
(8)
Osoby, ktoré podľa § 6, 7 a 9 musia spĺňať stredný stupeň odbornej spôsobilosti a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, sú povinné do troch rokov od prvého preukázania príslušného stupňa odbornej spôsobilosti a následne každých päť rokov absolvovať overenie odbornej spôsobilosti, a to vykonaním odbornej skúšky.
(9)
Odbornú skúšku podľa odseku 4 alebo 8 pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti zabezpečuje úrad alebo ním poverená právnická osoba. Účastníci odbornej skúšky sú povinní zaplatiť poplatok, ktorý sa pri jej neúspešnom vykonaní nevracia. Poplatok za vykonanie tejto odbornej skúšky je príjmom úradu. Ak túto odbornú skúšku zabezpečuje právnická osoba poverená úradom, je poplatok za jej vykonanie príjmom tejto právnickej osoby.
(10)
Ustanovenia odsekov 1 až 9 sa nevzťahujú na sprostredkovateľa poistenia z iného členského štátu a sprostredkovateľa zaistenia z iného členského štátu.
(11)
Obsah odbornej skúšky pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti, spôsob jej vykonania, výšku poplatku za jej vykonanie a ďalšie podrobnosti o odbornej skúške ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
Dohľad nad sprostredkovaním poistenia a sprostredkovaním zaistenia
§ 18
Výkon dohľadu
(1)
Dohľad nad vykonávaním sprostredkovania poistenia výlučným sprostredkovateľom poistenia, podriadeným sprostredkovateľom poistenia, poisťovacím agentom, poisťovacím maklérom a nad vykonávaním sprostredkovania zaistenia sprostredkovateľom zaistenia, ktorí majú trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky alebo na území iného ako členského štátu, sa vykonáva podľa tohto zákona a podľa osobitného zákona.26)
(2)
Dohľadu podlieha za podmienok podľa odsekov 10 až 13 aj vykonávanie sprostredkovania poistenia sprostredkovateľom poistenia z iného členského štátu a vykonávanie sprostredkovania zaistenia sprostredkovateľom zaistenia z iného členského štátu.
(3)
Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je dodržiavanie ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov v rozsahu z nich vyplývajúcom a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie sprostredkovania poistenia výlučným sprostredkovateľom poistenia, podriadeným sprostredkovateľom poistenia, poisťovacím agentom, poisťovacím maklérom a na vykonávanie sprostredkovania zaistenia sprostredkovateľom zaistenia.
(4)
Dohľad podľa odsekov 1 a 2 vykonáva úrad.
(5)
Úrad je povinný umožniť príslušnému orgánu dohľadu domovského členského štátu vykonať dohľad na mieste na území Slovenskej republiky nad vykonávaním sprostredkovania poistenia sprostredkovateľom poistenia z iného členského štátu alebo nad vykonávaním sprostredkovania zaistenia sprostredkovateľom zaistenia z iného členského štátu. Tento dohľad úrad umožní vykonať po tom, ako ho príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu informuje, že chce vykonať taký dohľad. Úrad je oprávnený zúčastniť sa takého dohľadu.
(6)
Poisťovací agent, poisťovací maklér a sprostredkovateľ zaistenia sú povinní do 31. marca kalendárneho roka predkladať úradu výkaz o sprostredkovaní poistenia alebo výkaz o sprostredkovaní zaistenia podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
(7)
Obsah, členenie a spôsob predkladania výkazu o sprostredkovaní poistenia a výkazu o sprostredkovaní zaistenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(8)
Poisťovací agent, poisťovací maklér a sprostredkovateľ zaistenia sú povinní na požiadanie úradu v lehote ním určenej vypracovať a predložiť aktuálne, úplné, pravdivé údaje, doklady a informácie potrebné na riadny výkon dohľadu.
(9)
Úrad spolupracuje s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov pri výmene informácií týkajúcich sa vykonávania sprostredkovania poistenia sprostredkovateľom poistenia a vykonávania sprostredkovania zaistenia sprostredkovateľom zaistenia.
(10)
Ak úrad zistí, že sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu pri vykonávaní sprostredkovania poistenia porušil všeobecne záväzné právne predpisy, bez zbytočného odkladu ho vyzve, aby v určenej lehote uskutočnil nápravu.
(11)
Ak sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu v určenej lehote neuskutoční nápravu, informuje úrad príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu a požiada ho o vykonanie neodkladných opatrení potrebných na skončenie protiprávneho stavu a o poskytnutie informácií o prijatých opatreniach.
(12)
Ak napriek opatreniam podľa odseku 11 sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu naďalej porušuje právne predpisy, môže mu úrad po predchádzajúcom informovaní príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu uložiť opatrenia potrebné na skončenie protiprávneho stavu vrátane uloženia opatrení na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, ktoré je povinný vykonať.
(13)
Ak odníme príslušný orgán dohľadu domovského členského štátu sprostredkovateľovi poistenia z tohto členského štátu oprávnenie na vykonávanie sprostredkovania poistenia, prijme úrad bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvie, opatrenia na zamedzenie vykonávania sprostredkovania poistenia podľa tohto zákona.
(14)
Úrad je povinný informovať príslušné orgány dohľadu o sprostredkovateľoch poistenia z iného členského štátu a sprostredkovateľoch zaistenia z iného členského štátu, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu, ktoré by viedlo k zrušeniu zápisu v registri v domovskom členskom štáte.
§ 19
Sankcie
(1)
Ak úrad zistí nedostatky v činnosti sprostredkovateľa poistenia a sprostredkovateľa zaistenia, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky alebo na území iného ako členského štátu, spočívajúce najmä v nedodržiavaní podmienok alebo povinností vyplývajúcich z rozhodnutí úradu, v nedodržiavaní alebo v obchádzaní ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie sprostredkovania poistenia alebo sprostredkovania zaistenia týmito osobami, alebo ak zistí, že sprostredkovanie poistenia alebo sprostredkovanie zaistenia vykonáva osoba, ktorá nie je registrovaná, alebo bez povolenia, môže úrad podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
a)
uložiť sprostredkovateľovi poistenia alebo sprostredkovateľovi zaistenia opatrenia na odstránenie a na nápravu zistených nedostatkov,
b)
uložiť osobe, ktorá v rozpore s týmto zákonom vykonáva sprostredkovanie poistenia alebo sprostredkovanie zaistenia bez zápisu v registri alebo bez príslušného povolenia podľa § 14, ukončiť nepovolenú činnosť,
c)
uložiť sprostredkovateľovi poistenia alebo sprostredkovateľovi zaistenia, alebo osobe, ktorá v rozpore s týmto zákonom vykonáva sprostredkovanie poistenia alebo sprostredkovanie zaistenia bez zápisu v registri alebo bez príslušného povolenia podľa § 14, pokutu do 5 000 000 Sk,
d)
odobrať poisťovaciemu agentovi, poisťovaciemu maklérovi alebo sprostredkovateľovi zaistenia príslušné povolenie podľa § 14.
(2)
Sankcie podľa odseku 1 možno ukladať samostatne alebo súbežne a opakovane. Sankcie podľa odseku 1 písm. a), b) a písm. d) možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do piatich rokov od ich vzniku. Pokutu podľa odseku 1 písm. c) možno uložiť do jedného roka od zistenia nedostatkov, najneskôr však do troch rokov od ich vzniku.
(3)
Úrad je oprávnený aj mimo konania o uložení sankcie prerokovať nedostatky v činnosti sprostredkovateľa poistenia alebo sprostredkovateľa zaistenia s ním alebo s navrhovateľom, ktorí sú povinní poskytnúť úradu ním požadovanú súčinnosť.
(4)
Úrad môže uložiť za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie sprostredkovania poistenia a sprostredkovania zaistenia, alebo za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným úradom podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
a)
štatutárnemu orgánu, členovi štatutárneho orgánu alebo členovi dozornej rady poisťovacieho agenta, poisťovacieho makléra, sprostredkovateľa zaistenia, vedúcemu pobočky výlučného sprostredkovateľa poistenia, poisťovacieho agenta, poisťovacieho makléra alebo sprostredkovateľa zaistenia pokutu až do výšky dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov od poisťovne, poisťovacieho agenta, poisťovacieho makléra, sprostredkovateľa zaistenia alebo od pobočky výlučného sprostredkovateľa poistenia, poisťovacieho agenta, poisťovacieho makléra alebo sprostredkovateľa zaistenia,
b)
vedúcemu zamestnancovi sprostredkovateľa poistenia a sprostredkovateľa zaistenia pokutu najviac do výšky šesťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov od sprostredkovateľa poistenia a sprostredkovateľa zaistenia.
(5)
O každej sankcii uloženej sprostredkovateľovi poistenia so sídlom na území iného ako členského štátu alebo sprostredkovateľovi zaistenia so sídlom na území iného ako členského štátu informuje úrad príslušný orgán dohľadu tohto štátu.
(6)
Pokuta podľa odseku 1 písm. c) je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 20
(1)
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe.
(2)
Ministerstvo je vo vzťahu k orgánom Európskej únie notifikačným orgánom v oblasti sprostredkovania poistenia a sprostredkovania zaistenia.
(3)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný zákon,26) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 21
(1)
Osoba, ktorá vykonávala sprostredkovanie poistenia v súlade s doterajšími predpismi a ktorá chce vykonávať sprostredkovanie poistenia podľa tohto zákona, je povinná do 31. decembra 2006 podať žiadosť o udelenie príslušného povolenia podľa tohto zákona alebo navrhovateľ musí v tejto lehote podať návrh na zápis tejto osoby do registra.
(2)
Ak osoba podľa odseku 1 nepodá v lehote podľa odseku 1 žiadosť o udelenie príslušného povolenia podľa tohto zákona alebo žiaden navrhovateľ nepodá návrh na zápis tejto osoby do registra, jej povolenie podľa doterajších predpisov alebo oprávnenie poisťovacieho agenta vykonávať sprostredkovanie poistenia v mene jednej poisťovne bez povolenia podľa doterajších predpisov uplynutím tejto lehoty zaniká.
(3)
Ak osoba podľa odseku 1 podala žiadosť o udelenie príslušného povolenia podľa tohto zákona včas alebo bol včas podaný návrh navrhovateľom na jej zápis do registra, povolenie podľa doterajších predpisov alebo oprávnenie podľa odseku 2 jej zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o žiadosti podľa odseku 1 alebo dňom zápisu do registra.
(4)
Konania o uložení pokút alebo iných sankcií poisťovacím agentom a poisťovacím maklérom začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov. Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa nedostatky zistené v činnosti poisťovacích agentov, poisťovacích maklérov a iných osôb, ku ktorým došlo podľa doterajších predpisov a o ktorých sa neviedlo konanie podľa doterajších predpisov, posudzujú a prejednávajú podľa tohto zákona, ak ide o také nedostatky, ktoré sa posudzujú ako nedostatky aj podľa tohto zákona. Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona však možno uložiť len takú sankciu, ktorú umožňuje tento zákon. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované.
(5)
Konania o udelení povolenia na vykonávanie činnosti poisťovacieho makléra alebo povolenia na vykonávanie činnosti poisťovacieho agenta začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa tohto zákona.
(6)
Na lehoty, ktoré sa v deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona ešte neskončili, sa vzťahujú ustanovenia doterajších predpisov. Ak doterajšie predpisy neustanovovali lehoty na vydanie rozhodnutia alebo na vykonanie iných úkonov v konaniach začatých pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, lehoty podľa tohto zákona sa uplatnia tým, že začínajú plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(7)
Lehota podľa § 12 ods. 4 je do 31. decembra 2006 desať dní.
(8)
Vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov na vykonanie jednotlivých splnomocňovacích ustanovení tohto zákona prechádza od 1. januára 2006 do pôsobnosti Národnej banky Slovenska.
Čl. II
Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 580/2004 Z. z., zákona č. 645/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z. a zákona č. 7/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
2.
V § 2 ods. 1 sa slová „zmlúv o sprostredkovaní poistenia s poisťovacími maklérmi a poisťovacími agentmi,“ nahrádzajú slovami „zmlúv s výlučným sprostredkovateľom poistenia,1a) poisťovacím agentom1b) a poisťovacím maklérom,1c) ktorých obsahom je sprostredkovanie poistenia, vykonávanie činností súvisiacich s registráciou výlučného sprostredkovateľa poistenia, zabezpečovanie odbornej prípravy sprostredkovateľov poistenia,1d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a až 1d znejú:
„1a)
§ 4 zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1b)
§ 6 zákona č. 340/2005 Z. z.
1c)
§ 7 zákona č. 340/2005 Z. z.
1d)
§ 3 zákona č. 340/2005 Z. z.“.
3.
V § 2 ods. 2 sa za slová „ich pobočkami," vkladajú slová „uzavieranie zmlúv so sprostredkovateľmi zaistenia,1e) ktorých obsahom je sprostredkovanie zaistenia, vykonávanie činností súvisiacich s registráciou sprostredkovateľa zaistenia,".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:
„1e)
§ 9 zákona č. 340/2005 Z. z.“.
4.
V § 3 písm. a) druhom bode sa slová „povolenie na vykonávanie činnosti poisťovacieho makléra alebo povolenie na vykonávanie činnosti poisťovacieho agenta, alebo nepôsobila v posledných desiatich rokoch ako poisťovací maklér, ktorému bolo odňaté povolenie na vykonávanie činnosti, alebo poisťovací agent, ktorému bolo odňaté povolenie na vykonávanie činnosti," nahrádzajú slovami „povolenie na vykonávanie sprostredkovania poistenia poisťovacím agentom, povolenie na vykonávanie sprostredkovania poistenia poisťovacím maklérom2a) alebo povolenie na vykonávanie sprostredkovania zaistenia sprostredkovateľom zaistenia alebo nepôsobila v posledných desiatich rokoch ako výlučný sprostredkovateľ poistenia, podriadený sprostredkovateľ poistenia,2b) poisťovací agent alebo poisťovací maklér, ktorému bolo odobraté príslušné povolenie alebo bol zrušený zápis v registri sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia,2c)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a až 2c znejú:
„2a)
§ 7 zákona č. 340/2005 Z. z.
2b)
§ 5 zákona č. 340/2005 Z. z.
2c)
§ 11 zákona č. 340/2005 Z. z.“.
5.
V § 3 písm. a) štvrtom bode sa slová „vo funkcii uvedenej v § 13 ods. 8 písm. b) v poisťovacom maklérovi alebo poisťovacom agentovi" nahrádzajú slovami „nebola štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo vedúcim zamestnancom v poisťovacom agentovi, poisťovacom maklérovi alebo sprostredkovateľovi zaistenia".
6.
§ 13 sa vypúšťa.
7.
V § 34 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 9.
8.
V § 38 ods. 10 sa slová „poisťovací agent alebo poisťovací maklér" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „sprostredkovateľ poistenia18aa)" v príslušnom tvare.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18aa znie:
„18aa)
§ 2 písm. c) zákona č. 340/2005 Z. z.“.
9.
V § 39 ods. 1 úvodná veta znie:
„(1)
Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné“.
10.
V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
uzavierať zmluvy, ktorých obsahom je sprostredkovanie poistenia, so sprostredkovateľmi poistenia, ktorí sú zapísaní v registri sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia, alebo s osobami podľa osobitného predpisu.18ha)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18ha znie:
„18ha)
§ 1 ods. 2 písm. f) zákona č. 340/2005 Z. z.“.
11.
V § 39 ods. 2 prvej vete sa slová „Poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a poisťovací maklér sú povinní" nahrádzajú slovami „Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné" a v druhej vete sa slová „poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a poisťovací maklér" nahrádzajú slovami „poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne".
12.
V § 40 písm. c) sa slová „sprostredkovanie poistenia podľa tohto zákona" nahrádzajú slovami „sprostredkovanie poistenia alebo sprostredkovanie zaistenia podľa osobitného predpisu19a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a)
Zákon č. 340/2005 Z. z.”.
13.
V § 40 písm. d) sa slová „poisťovací agent, poisťovací maklér” nahrádzajú slovami „sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu, sprostredkovateľ zaistenia, sprostredkovateľ zaistenia z iného členského štátu”.
14.
V § 41 ods. 1 sa za slovami „vyrovnací správcovia” vypúšťa čiarka a slová „poisťovací agenti, zodpovední aktuári, poisťovací makléri” sa nahrádzajú slovami „zodpovední aktuári”.
15.
V § 42 ods. 1 sa za slovami „zahraničnej zaisťovne” vypúšťa čiarka a slová „poisťovacieho makléra, poisťovacieho agenta”.
16.
V § 49 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 13 sa označujú ako odseky 2 až 12.“.
17.
V § 63 ods. 2 sa slová „právnická osoba, ktorej bolo odňaté takéto povolenie,” nahrádza slovom „úrad”.
18.
V § 65a ods. 1 poslednej vete sa slová „poisťovacieho makléra” nahrádzajú slovami „sprostredkovateľa poistenia”.
Čl. III
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z. a zákona č. 747/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 5 písm. k) sa za slovo „poistenia" vkladajú slová „alebo zaistenia".
Čl. IV
Zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z. a zákona č. 747/2004 Z. z. sa mení takto:
V § 3 ods. 1 písm. a) sa slová „poisťovacieho makléra" nahrádzajú slovami „sprostredkovateľa poistenia a sprostredkovateľa zaistenia".
Čl. V
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa za slová „Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov." vkladajú slová „Zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
2.
V § 1 ods. 3 písm. a) sa slová „poisťovacími maklérmi, poisťovacími agentmi" nahrádzajú slovami „sprostredkovateľmi poistenia, sprostredkovateľmi zaistenia".
3.
V § 40 ods. 3 druhej vete sa slová „poisťovacích maklérov" nahrádzajú slovami „poisťovacích agentov, poisťovacích maklérov a sprostredkovateľov zaistenia".
4.
V § 40 ods. 4 druhej vete sa slová „poisťovacích maklérov" nahrádzajú slovami „poisťovacích agentov, poisťovacích maklérov a sprostredkovateľov zaistenia".
5.
V § 46 prvom bode sa za slovami „č. 439/2004 Z. z." slovo „a" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „čl. IV zákona č. 340/2005 Z. z.".
Čl. VI
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z. a zákona č. 651/2004 Z. z. sa mení takto:
V § 37 ods. 1 sa slová „súvisiacich služieb poskytovaných poisťovacími maklérmi a poisťovacími agentmi” nahrádzajú slovami „sprostredkovania poistenia a sprostredkovania zaistenia podľa osobitného predpisu16)”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
16) Zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.”.
Čl. VII
Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2003 Z. z. a zákona č. 5/2005 Z. z. sa mení takto:
V prílohe č. 1 druhom bode sa slová „poisťovacích agentov a maklérov” nahrádzajú slovami „sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia”.
Čl. VIII
Zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v znení zákona č. 483/2001 Z. z., zákona č. 566/2001 Z. z., zákona č. 445/2002 Z. z. a zákona č. 171/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „sprostredkovateľ poistenia a sprostredkovateľ zaistenia,8a)”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
8a) Zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.”.
Čl. IX
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z. a zákona č. 331/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 ods. 1 písm. c) šiestom bode sa slová „maklérov, agentov” nahrádzajú slovami „sprostredkovateľov poistenia, sprostredkovateľov zaistenia”.
Čl. X
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 430/2003 Z. z., zákonom č. 186/2004 Z. z., zákonom č. 580/2004 Z. z., zákonom č. 645/2004 Z. z., zákonom č. 747/2004 Z. z., zákonom č. 7/2005 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. XI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 340/2005 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
Smernica 2002/92/ES Európskeho parlamentu a Rady z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia (Ú. v. ES L 9, 15. 1. 2003).
1)
§ 4 ods. 1 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 4 ods. 4 zákona č. 95/2002 Z. z. v znení zákona č. 186/2004 Z. z.
3)
§ 4 ods. 5 zákona č. 95/2002 Z. z. v znení zákona č. 186/2004 Z. z.
4)
5)
§ 11 ods. 5 zákona č. 95/2002 Z. z. v znení zákona č. 186/2004 Z. z.
6)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov, zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.
7)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
9)
§ 2 ods. 4 zákona č. 95/2002 Z. z. v znení zákona č. 186/2004 Z. z.
10)
§ 8 zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení zákona č. 418/2002 Z. z.
11)
§ 5 ods. 2 písm. d) zákona č. 95/2002 Z. z. v znení zákona č. 186/2004 Z. z.
12)
§ 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 95/2002 Z. z. v znení zákona č. 186/2004 Z. z.
13)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
14)
Napríklad § 49 ods. 6 zákona č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
15)
§ 8 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
§ 6 ods. 10, 11 a 12 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
16)
§ 3 písm. p) zákona č. 95/2002 Z. z. v znení zákona č. 186/2004 Z. z.
18)
§ 21 ods. 1 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
§ 8 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
19)
Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách poskytovaných na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20)
25)
§ 3 písm. l) zákona č. 95/2002 Z. z. v znení zákona č. 186/2004 Z. z.
26)
Zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.