340/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

340
ZÁKON
z 23. júna 2005
o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. III
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z. a zákona č. 747/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 5 písm. k) sa za slovo „poistenia" vkladajú slová „alebo zaistenia".
Čl. V
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa za slová „Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov." vkladajú slová „Zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
2.
V § 1 ods. 3 písm. a) sa slová „poisťovacími maklérmi, poisťovacími agentmi" nahrádzajú slovami „sprostredkovateľmi poistenia, sprostredkovateľmi zaistenia".
3.
V § 40 ods. 3 druhej vete sa slová „poisťovacích maklérov" nahrádzajú slovami „poisťovacích agentov, poisťovacích maklérov a sprostredkovateľov zaistenia".
4.
V § 40 ods. 4 druhej vete sa slová „poisťovacích maklérov" nahrádzajú slovami „poisťovacích agentov, poisťovacích maklérov a sprostredkovateľov zaistenia".
5.
V § 46 prvom bode sa za slovami „č. 439/2004 Z. z." slovo „a" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „čl. IV zákona č. 340/2005 Z. z.".
Čl. VI
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z. a zákona č. 651/2004 Z. z. sa mení takto:
V § 37 ods. 1 sa slová „súvisiacich služieb poskytovaných poisťovacími maklérmi a poisťovacími agentmi” nahrádzajú slovami „sprostredkovania poistenia a sprostredkovania zaistenia podľa osobitného predpisu16)”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
16) Zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.”.
Čl. VII
Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2003 Z. z. a zákona č. 5/2005 Z. z. sa mení takto:
V prílohe č. 1 druhom bode sa slová „poisťovacích agentov a maklérov” nahrádzajú slovami „sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia”.
Čl. IX
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z. a zákona č. 331/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 ods. 1 písm. c) šiestom bode sa slová „maklérov, agentov” nahrádzajú slovami „sprostredkovateľov poistenia, sprostredkovateľov zaistenia”.
Čl. X
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 430/2003 Z. z., zákonom č. 186/2004 Z. z., zákonom č. 580/2004 Z. z., zákonom č. 645/2004 Z. z., zákonom č. 747/2004 Z. z., zákonom č. 7/2005 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. XI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.