339/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.07.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

339
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov z 18. februára 2005 a 1. apríla 2005 bola uzavretá Dohoda medzi Slovenskou republikou a ostrovmi Turks a Caicos o zdaňovaní príjmu z úspor, ktorou sa bude uplatňovať automatická výmena informácií.
Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1645 z 24. mája 2005 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 30. mája 2005.
Dohoda nadobudne platnosť 28. júla 2005 na základe článku 15 a na základe toho istého článku je uplatňovaná od 1. júla 2005.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.