332/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.07.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

332
ZÁKON
z 29. júna 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 5/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 4 druhá veta znie: „Na poskytovaní vysokoškolského vzdelávania sa podieľajú aj špecializované výučbové zariadenia vysokej školy podľa § 35 a v študijných programoch podľa § 54 aj inštitúcie, ktoré nie sú vysokými školami (ďalej len “nevysokoškolské inštitúcie„) a ktoré získali akreditáciu podľa § 86.“.
2.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:
㤠2a
(1)
Právnickej osobe, ktorá poskytuje, organizuje alebo zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie na území Slovenskej republiky a nie je vysokou školou podľa tohto zákona (§ 2 ods. 2) alebo nie je nevysokoškolskou inštitúciou podľa § 2 ods. 4, alebo nie je vysokou školou so sídlom na území členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu alebo Švajčiarska (ďalej len „členský štát"), ktorá bola zriadená a má akreditované študijné programy podľa právnych predpisov členského štátu a ktorá vykonáva na území Slovenskej republiky činnosti podľa čl. 49 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ministerstvo uloží pokutu vo výške do 5 000 000 Sk.
(2)
Pokuta podľa odseku 1 je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť opakovane.
(3)
Právnická osoba podľa odseku 1 je povinná do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty skončiť činnosti, na ktoré podľa tohto zákona má výhradné právo len vysoká škola, nevysokoškolská inštitúcia (§ 2 ods. 4) alebo vysoká škola so sídlom na území členského štátu podľa odseku 1.
(4)
Ministerstvo môže uložiť pokutu podľa odseku 1 do jedného roka odo dňa, keď zistilo porušenie zákona, najneskôr do piatich rokov odo dňa jeho porušenia. Najskorší deň je deň zistenia porušenia zákona. Výnos z pokuty je príjmom štátneho rozpočtu.
(5)
Ministerstvo pred uložením pokuty vyzve právnickú osobu podľa odseku 1 na ukončenie činností podľa odseku 1. Ak právnická osoba činnosť do šesť mesiacov od doručenia výzvy neukončí, ministerstvo uloží pokutu.“.
3.
V § 16a ods. 5 sa za slovo „sociálne“ vkladajú slová „štipendiá a motivačné“.
4.
V § 47 ods. 1 sa za slová „Slovenskej republike“ vkladajú slová „alebo so sídlom na území členského štátu“.
5.
V § 73 ods. 3 písm. f) sa na konci pripájajú slová „a motivačného štipendia (§ 96 ods. 5)“.
6.
V nadpise § 80b sa vypúšťajú slová „Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska“ a v texte § 80b sa vypúšťajú slová „Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska (ďalej len „členský štát")“.
7.
§ 96 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Vysoká škola priznáva študentom z účelových prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné štipendium za vynikajúce plnenie činností (ďalej len „motivačné štipendium"). Rozsah a ďalšie podrobnosti o priznávaní motivačného štipendia ustanoví všeobecne záväzný predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
8.
§ 108 znie:
㤠108
Na rozhodovanie podľa tohto zákona okrem rozhodovania o uložení pokuty podľa § 2a, o priznaní štipendia podľa § 96 a o uložení disciplinárnych opatrení podľa § 72 ods. 2 a 4 sa nevzťahuje všeobecne záväzný predpis o správnom konaní.50)“.
9.
§ 108a sa vypúšťa.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.