331/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.08.2005 do 30.11.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

331
ZÁKON
z 23. júna 2005,
o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov,1) opatrenia na kontrolu a monitorovanie pohybu a zaobchádzania s drogovými prekurzormi a ukladanie správnych sankcií a pokút za porušenie povinností prevádzkovateľa.2)
§ 2
Orgány štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov
Štátnu správu vo veciach drogových prekurzorov vykonávajú
a)
Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ďalej len „ústav“),3)
b)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“),
c)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“),
d)
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „colné riaditeľstvo“), colné úrady a colný kriminálny úrad.4)
§ 3
Pôsobnosť ústavu
(1)
Ústav
a)
kontroluje a posudzuje primeranosť materiálneho, priestorového a personálneho vybavenia pre požadovaný druh a rozsah činnosti a administratívno-technické opatrenia na zabránenie zneužitia určených látok na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok u prevádzkovateľov, ktorí žiadajú o vydanie povolenia na zaobchádzanie s určenými látkami,5) ktoré chcú uvádzať na trh,6) uskutočňovať ich vývoz,7) dovoz8) alebo vykonávať sprostredkovateľské činnosti9) pri ich vývoze alebo dovoze,
b)
vydáva povolenia, osobitné povolenia, registrácie alebo osobitné registrácie podľa osobitných predpisov10) na základe žiadosti prevádzkovateľa a výsledkov kontroly podľa písmena a),
c)
vyznačuje zmeny údajov v povolení, v osobitnom povolení, v registrácii alebo v osobitnej registrácii, dočasne pozastavuje činnosť prevádzkovateľov, zrušuje povolenia a rozhoduje o zániku povolenia,
d)
vedie evidenciu držiteľov povolení a držiteľov registrácie,
e)
kontroluje dodržiavanie tohto zákona a osobitných predpisov1) v rámci svojej pôsobnosti,
f)
oznamuje ministerstvu hospodárstva nedostatky zistené kontrolou s návrhom na uloženie pokuty podľa § 9,
g)
poskytuje spoločnému pracovisku ministerstva vnútra a colného riaditeľstva (ďalej len „spoločné pracovisko“) zriadenému podľa § 5 ods. 2 bezodkladne požadované informácie súvisiace s plnením úloh podľa tohto zákona.
(2)
Pri činnostiach podľa odseku 1 písm. b) a c) postupuje ústav podľa osobitného predpisu.11)
(3)
Pri vydávaní osobitných povolení pre prevádzkovateľov, ktorí sú poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti, ústav prihliada na dokumentáciu, ktorú poskytli v rámci žiadosti o vydanie povolení podľa osobitných predpisov.12)
(4)
Ústav súčasne s doručením originálu rozhodnutia o vydaní povolenia, osobitného povolenia prevádzkovateľovi alebo oznámenia o registrácii alebo osobitnej registrácii prevádzkovateľa podľa odseku 1 písm. b) alebo originálu rozhodnutia alebo oznámenia o vyznačení zmeny podľa odseku 1 písm. c) doručí kópiu tohto rozhodnutia alebo oznámenia spoločnému pracovisku.
§ 4
Pôsobnosť ministerstva hospodárstva
(1)
Ministerstvo hospodárstva
a)
vydáva, dočasne pozastavuje a zrušuje povolenia na vývoz určených látok (ďalej len „vývozné povolenie“) a uskutočňuje predvývozné oznámenia podľa osobitných predpisov,13)
b)
vydáva, dočasne pozastavuje a zrušuje povolenia na dovoz určených látok (ďalej len „dovozné povolenie“) podľa osobitných predpisov,14)
c)
kontroluje dodržiavanie tohto zákona a osobitných predpisov1) v rámci svojej pôsobnosti,
d)
ukladá pokuty podľa § 9 na základe vlastných zistení podľa písmena c) a koná vo veci uloženia pokuty na základe oznámenia podľa § 3 ods.1 písm. f) a § 5 ods. 1 písm. e),
e)
eviduje a vyhodnocuje hlásenia od prevádzkovateľov15) na vypracovanie súhrnných správ podľa písm. g) a o výsledkoch vyhodnotenia hlásení informuje orgány štátnej správy podľa § 3 a 5 v oblasti určených látok; ak prevádzkovateľ opakovane neposkytne hlásenie, oznámi túto skutočnosť ústavu s návrhom na zrušenie povolenia,
f)
vedie evidenciu
1.
vývozov a vývozcov určených látok do tretích krajín a do členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“) a dovozov a dovozcov určených látok z tretích krajín a z členských štátov,
2.
prevádzkovateľov, ktorí zaobchádzajú s určenými látkami kategórie 1 a 2 alebo vyvážajú určené látky kategórie 3 na základe kópií rozhodnutí o povolení alebo registrácii vydaných ústavom v rozsahu údajov uvedených v povolení alebo oznámení o registrácii,
g)
spracúva súhrnné správy o medzinárodnom obchode s určenými látkami a o uvádzaní určených látok na trh a poskytuje ich Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) spolu s ďalšími údajmi požadovanými podľa osobitných predpisov,16)
h)
zhromažďuje a poskytuje príslušným orgánom štátnej správy odborné informácie o určených látkach,
i)
poskytuje spoločnému pracovisku požadované informácie súvisiace s plnením úloh podľa tohto zákona,
j)
informuje Komisiu a členské štáty o pôsobnosti orgánov štátnej správy v súlade s osobitnými predpismi.17)
(2)
Ak ministerstvo hospodárstva zistí, že vývozca podľa osobitného predpisu18) prekročil určený limit na vývoz určených látok kategórie 3, oznámi túto skutočnosť ústavu a spoločnému pracovisku.
(3)
Na účel spracovania súhrnných správ podľa odseku 1 písm. g) pre potreby Komisie poskytuje Štatistický úrad Slovenskej republiky ministerstvu hospodárstva na základe jeho žiadosti do 10 dní od doručenia žiadosti údaje19)
a)
o vývoze, krajine určenia, obchode medzi členskými štátmi, členskom štáte zaslania alebo členskom štáte určenia,20) dovoze a krajine pôvodu každej určenej látky a
b)
o každom prevádzkovateľovi, ktorý taký dovoz, vývoz alebo obchod medzi členskými štátmi uskutočnil.
(4)
Rozsah, formu a termín podávania hlásení podľa odseku 1 písm. e) upraví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva.
§ 5
Pôsobnosť ministerstva vnútra, colného riaditeľstva, colných úradov a colného kriminálneho úradu
(1)
Ministerstvo vnútra a colné riaditeľstvo
a)
zhromažďujú a vyhodnocujú všetky informácie o prevádzkovateľoch a iných subjektoch, ktorí oprávnene alebo neoprávnene zaobchádzajú s určenými látkami, a o všetkých skutočnostiach súvisiacich s určenými látkami,
b)
preverujú a dokumentujú činnosť prevádzkovateľov vyplývajúcu z porušenia ustanovení tohto zákona a osobitného predpisu,21)
c)
preverujú oznámenia o skutočnostiach súvisiacich s určenými látkami a neurčenými látkami22) od prevádzkovateľov, orgánov štátnej správy uvedených v § 2 a z iných zdrojov,
d)
kontrolujú dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov,1)
e)
oznamujú ministerstvu hospodárstva nedostatky zistené kontrolou s návrhom na uloženie pokuty podľa § 9,
f)
zhromažďujú a vyhodnocujú informácie, ktoré im poskytli prevádzkovatelia podľa osobitných predpisov,23)
g)
oboznamujú prevádzkovateľov, s ktorými uzavreli dohodu o dobrovoľnej spolupráci s usmerneniami vypracovanými Komisiou podľa osobitných predpisov,24)
h)
oznamujú Komisii údaje o určených látkach, ktoré boli zhabané alebo prepadli v prospech štátu, alebo bolo pozastavené ich uvádzanie na trh v súlade s požiadavkami osobitného predpisu.25)
(2)
Koordináciu a zabezpečenie úloh podľa odseku 1 vykonáva spoločné pracovisko na sledovanie drogových prekurzorov zriadené ministerstvom vnútra a colným riaditeľstvom po vzájomnej dohode.
(3)
Colné úrady a colný kriminálny úrad sú oprávnené
a)
kontrolovať zaobchádzanie s určenými látkami podľa osobitného predpisu26)
1.
aj počas ich prepravy z územia Slovenskej republiky na územie iného členského štátu,27) pričom konečným užívateľom prepravovanej určenej látky je prevádzkovateľ oprávnený nadobúdať určenú látku podľa právnych predpisov členského štátu, na ktorého územie je určená látka prepravovaná, alebo počas prepravy určenej látky z územia iného členského štátu na územie Slovenskej republiky, pričom konečným užívateľom určenej látky je oprávnený prevádzkovateľ podľa tohto zákona,
2.
aj u prevádzkovateľov, ktorí pri zaobchádzaní s určenými látkami kategórie 1 nie sú povinní držať povolenie podľa osobitného predpisu,28) a u prevádzkovateľov, ktorí pri zaobchádzaní s určenými látkami kategórie 2 nie sú povinní registrovať sa podľa osobitného predpisu,29)
b)
kontrolovať dodržiavanie osobitného predpisu30) a tohto zákona pri vývoze a dovoze určených látok; na tieto účely môžu požadovať informácie od osôb, ktoré zaobchádzajú s určenými látkami; v prípade zistenia porušenia osobitného predpisu31) a tohto zákona navrhnú ministerstvu hospodárstva uloženie pokuty podľa § 9,
c)
zastaviť ďalšiu prepravu určenej látky v prípade neúplnosti dokumentácie pri preprave31) určenej látky a pozastaviť akúkoľvek ďalšiu činnosť prevádzkovateľov, ktorí pri zaobchádzaní s určenými látkami kategórie 1 nie sú povinní držať povolenie podľa osobitného predpisu,28) a prevádzkovateľov, ktorí pri zaobchádzaní s určenými látkami kategórie 2 nie sú povinní registrovať sa podľa osobitného predpisu.29)
(4)
Colné úrady a colný kriminálny úrad navrhnú ministerstvu hospodárstva uloženie pokuty podľa § 9, ak dokumentácia určená colným úradom alebo colným kriminálnym úradom podľa osobitného predpisu32) nebude doplnená.
(5)
Colné úrady
a)
prepúšťajú určené látky do colného režimu vývoz,33) ak
1.
deklarant alebo jeho zástupca predloží súčasne s colným vyhlásením originál vývozného povolenia vystaveného na obchodné meno deklaranta, v prípade nepriameho zastúpenia na obchodné meno zastúpenej osoby, ktoré je platné v deň prijatia colného vyhlásenia,
2.
množstvo určených látok nepresiahne množstvo uvedené vo vývoznom povolení,
b)
podľa potreby doplnia údaje podľa osobitného predpisu34) alebo iné potrebné údaje pri prepúšťaní určených látok do colného režimu vývoz,
c)
môžu zakázať prepustenie určených látok do navrhovaného colného režimu podľa osobitného predpisu,35)
d)
v prípade zhabania určenej látky oznamujú túto skutočnosť spoločnému pracovisku.
§ 6
Spolupráca orgánov štátnej správy
(1)
Orgány štátnej správy uvedené v § 3 až 5 vrátane orgánov štátnej správy uvedených v odseku 3 si navzájom poskytujú informácie o všetkých skutočnostiach súvisiacich s porušovaním ustanovení tohto zákona a zabezpečujú ochranu získaných údajov pred ich zneužitím.
(2)
Orgány štátnej správy uvedené v § 3 až 5 spolupracujú s Komisiou a s orgánmi štátnej správy členských štátov podľa osobitného predpisu.36)
(3)
Ak Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a iné orgány štátnej správy v oblasti inšpekcie práce podľa osobitného predpisu,37) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“), Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Zbor väzenskej a justičnej stráže,38) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,32) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky alebo Hasičský a záchranný zbor pri plnení úloh podľa osobitného predpisu39) zistia nedostatky pri zaobchádzaní s určenými látkami, neodkladne ich oznamujú ministerstvu hospodárstva, ústavu a spoločnému pracovisku. Tým nie sú dotknuté oprávnenia kontrolných orgánov uvedené v § 7.
(4)
Ak orgány štátnej správy uvedené v odseku 3 a v § 2 v rámci činnosti vykonávanej podľa tohto zákona zistia, že došlo k zneužitiu určených látok, alebo nadobudnú podozrenie zo zneužitia určených látok na nezákonnú výrobu omamných a psychotropných látok, súčasne s oznámením veci zašlú orgánom činným v trestnom konaní rovnopis oznámenia aj spoločnému pracovisku.
§ 7
Kontrolná činnosť
(1)
Orgány štátnej správy uvedené v § 2 kontrolujú v rámci svojej pôsobnosti dodržiavanie ustanovení tohto zákona a povinností prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov,1) ako aj plnenie nimi vydaných rozhodnutí a opatrení a v rámci svojej pôsobnosti vydávajú záväzné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
(2)
Orgány vykonávajúce kontrolnú činnosť postupujú pri svojej činnosti podľa osobitného predpisu,40) ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Zamestnanci orgánov vykonávajúcich kontrolnú činnosť sú pri výkone kontrolnej činnosti oprávnení
a)
používať technické prostriedky umožňujúce zdokumentovanie kontrolovaných objektov,
b)
na náklady prevádzkovateľa odoberať na účely rozboru vzorky určených látok, zmesí alebo prípravkov obsahujúcich určené látky tak, že
1.
prvú časť vzorky, ktorú nemožno deliť bez toho, aby bol ohrozený účel, na aký bola odobratá, zoberie si zamestnanec orgánu vykonávajúceho kontrolnú činnosť,
2.
druhá časť rovnakého druhu ako odobratá vzorka sa ponechá u prevádzkovateľa, ktorý je povinný zabezpečiť ju proti znehodnoteniu a
3.
tretiu časť, ktorá slúži ako vzorka v prípade rozhodovania sporu, zabezpečí zamestnanec orgánu štátnej správy vykonávajúceho kontrolnú činnosť s prítomným zamestnancom prevádzkovateľa proti znehodnoteniu tak, aby mohla slúžiť ako dôkazný prostriedok pri preskúmaní súdom podľa § 10 ods. 2; rozbor odobratých vzoriek vykonáva špecializované pracovisko ministerstva vnútra.
(4)
Zamestnanci orgánov vykonávajúcich kontrolnú činnosť sú povinní o odobratí vzorky vydať písomné potvrdenie, v ktorom uvedú dôvod odobratia vzorky a jej množstvo.
(5)
Orgán vykonávajúci kontrolnú činnosť môže v prípadoch podľa osobitných predpisov41) podať ústavu návrh na pozastavenie činností uvedených v povolení.
(6)
Do objektov ministerstva vnútra, ministerstva obrany, Slovenskej informačnej služby a do objektov, v ktorých sa vykonáva väzba alebo trest odňatia slobody, môžu zamestnanci orgánov vykonávajúcich kontrolnú činnosť vstúpiť len po predchádzajúcom súhlase ich štatutárneho orgánu.
§ 8
Predaj prepadnutých alebo zhabaných určených látok a ich zneškodňovanie
(1)
Určenú látku, ktorá bola zhabaná alebo prepadla v prospech štátu,42) možno predať prevádzkovateľovi alebo zneškodniť pod dohľadom colných úradov na náklady prevádzkovateľa alebo na náklady toho, komu bola určená látka zhabaná a kto ju držal alebo vlastnil v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.1)
(2)
Colný úrad je oprávnený predať určenú látku kategórie 1 len prevádzkovateľovi, ktorý je držiteľom povolenia,10) a určenú látku kategórie 2 len prevádzkovateľovi, ktorý je držiteľom registrácie.10)
(3)
Určenú látku kategórie 1 môže zneškodniť len prevádzkovateľ, ktorý je držiteľom povolenia.
(4)
Určenú látku kategórie 2 v množstvách vyšších, ako sú prahové množstvá podľa osobitného predpisu,43) môže zneškodniť len prevádzkovateľ, ktorý je držiteľom registrácie.
(5)
Určené látky sa zneškodňujú ako odpad podľa osobitného predpisu.44)
§ 9
Pokuty
(1)
Ministerstvo hospodárstva uloží prevádzkovateľovi pokutu
a)
do 500 000,– Sk za porušenie povinností pri vedení dokumentácie podľa osobitných predpisov,45)
b)
do 2 000 000,– Sk za porušenie oznamovacích povinností podľa osobitných predpisov,46)
c)
do 5 000 000,– Sk za porušenie povinností pri označovaní určených látok a oznamovaní súhrnných ročných množstiev určených látok podľa osobitných predpisov,47)
d)
do 10 000 000,– Sk za opakované porušenie povinností podľa písmen a) až c).
(2)
Ministerstvo hospodárstva na základe oznámenia orgánov vykonávajúcich kontrolnú činnosť podľa § 7, ako aj na základe vlastných zistení uloží prevádzkovateľovi pokutu za neodstránenie nedostatkov zistených orgánmi vykonávajúcimi kontrolnú činnosť; výška uloženej pokuty predstavuje jeden a pol násobok pokuty, ktorá mohla byť uložená vo výške podľa odseku 1 písm. a) až c).
(3)
Pri ukladaní pokút podľa odsekov 1 a 2 prihliada ministerstvo hospodárstva na závažnosť porušenia povinností a na rozsah ich škodlivých následkov.
(4)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo hospodárstva dozvedelo o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(5)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 10
Konanie
Na konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,32) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 11
Záverečné ustanovenie
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch48) v súvislosti s omamnými látkami a psychotropnými látkami používa pojem prekurzory, rozumejú sa tým drogové prekurzory podľa osobitných predpisov.1)
§ 12
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 219/2003 Z. z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
2.
vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 349/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2003 Z. z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 101/2004 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
V § 3 ods. 1 písm. a) sa za slová „s tretími štátmi“ dopĺňajú slová „a na vnútornom trhu, ak tak ustanovujú osobitné predpisy,4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Napríklad zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa ustanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 022 z 26.1.2005) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 z 11. februára 2004 o drogových prekurzoroch (Ú. v. EÚ L 047 z 18.2.2004).“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 340/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z. a zákona č. 114/2004 Z. z. sa mení takto:
V § 31 ods. 3 znie:
„(3)
Colné orgány na území Slovenskej republiky sú oprávnené kontrolovať, či sú vozidlá vybavené dokladmi podľa tohto zákona. Ak zistia nedostatky, nepovolia ďalšiu prepravu tovaru vozidlom až do ich odstránenia.“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z. a zákona č. 308/2005 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VIII - Finančná správa a obchodná činnosť v položke 151 písm. a) a b) znie:
„a)
Vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami a určenými látkami kategórie 1 a registrácia prevádzkovateľov zaobchádzajúcich s určenými látkami kategórie 2 a 3...1 000 Sk
b)
Zmena povolenia alebo registrácie vydaného podľa písmena a)...............................................500 Sk“.
2.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VIII - Finančná správa a obchodná činnosť v položke 154 písm. g) znie:
„g)
Vydanie povolenia na vývoz určených látok alebo povolenia na dovoz určených látok ..............1 000 Sk“.
Čl. V
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z. a zákona č. 93/2005 Z. z. sa mení takto:
V § 3 ods. 2 písm. j) sa slová „určenými látkami skupiny I, určenými látkami skupiny II a vývoz určených látok skupiny III22a)“ nahrádzajú slovami „určenými látkami kategórie 1, určenými látkami kategórie 2 a vývoz určených látok kategórie 322a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a)
Zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VI
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 104/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 370/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 216/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 256/2003 Z. z., zákona č. 9/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 633/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 58 ods. 2 sa za slovo „farmácie“ vkladajú slová „a drogových prekurzorov 19aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19aa znie:
„19aa)
Zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 64 ods. 1 písm. a) sa za slovo „farmácie“ dopĺňajú slová „a drogových prekurzorov“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 18. augusta 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Nariadenie Rady (ES) č. 111/2005 z 22. decembra 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami (Ú. v. EÚ L 022, 26.1.2005) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 z 11. februára 2004 o drogových prekurzoroch (Ú. v. EÚ L 047, 18.2.2004).
2)
Čl. 2 písm. f) nariadenia Rady (ES) č. 111/2005 a čl. 2 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004.
3)
§ 58 ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 9/2004 Z. z.
4)
§ 8, 9 a 11 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
Čl. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 111/2005 a čl. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/ 2004.
6)
Čl. 2 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004.
7)
Čl. 2 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 111/2005.
8)
Čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 111/2005.
9)
Čl. 2 písm. e) nariadenia Rady (ES) č. 111/2005.
10)
Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a čl. 6 až 8 nariadenia Rady (ES) č. 111/2005.
11)
Čl. 3 a čl. 14 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004.
12)
§ 3 až 8 a § 34 až 38a zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 4 až 10 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.
13)
Čl. 11 až 19 nariadenia Rady (ES) č. 111/2005.
14)
Čl. 20 až 25 nariadenia Rady (ES) č. 111/2005.
15)
Čl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a čl. 9 nariadenia Rady (ES) č. 111/2005.
16)
Čl. 13 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a čl. 32 nariadenia Rady (ES) č. 111/2005.
17)
Čl. 11 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a čl. 27 nariadenia Rady (ES) č. 111/2005.
18)
Čl. 7 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 111/2005.
19)
§ 30 ods. 3 a § 31 ods. 1 písm. d) zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/ 2004 Z. z.
20)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike Spoločenstva, ktorá sa vzťahuje na obchod s tovarmi medzi členskými štátmi a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3330/91 (Ú. v. EÚ L 102, 7.4.2004).
22)
Čl. 2 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 111/2005 a čl. 2 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/ 2004.
23)
Čl. 9 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 111/2005 a čl. 8 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004.
24)
Čl. 10 nariadenia Rady (ES) č. 111/2005 a čl. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004.
25)
Čl. 14 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a čl. 28 nariadenia Rady (ES) č. 111/2005.
26)
Čl. 26 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 111/2005.
27)
§ 2 písm. b) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
28)
Čl. 6 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 111/2005.
29)
Čl. 7 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 111/2005.
30)
Nariadenie Rady (ES) č. 111/2005.
31)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška ministra zahraničných vecí Československej socialistickej republiky č. 8/1985 Zb. o Dohovore o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z.
Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z. z.
32)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
33)
Čl. 161 a 162 Nariadenia Rady (EHS) č. 2913/1992 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení.
34)
Čl. 14 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 111/2005.
35)
Čl. 26 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 111/2005.
36)
Čl. 11 a čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a čl. 27 nariadenia Rady (ES) č. 111/2005.
37)
Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
38)
§ 18 zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 537/2004 Z. z.
39)
§ 7 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 180/2004 Z. z.
40)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
41)
Čl. 3 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a čl. 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 111/2005.
43)
Príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004.
44)
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
45)
Čl. 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a čl. 3 a 4 nariadenia Rady (ES) č. 111/2005.
46)
Čl. 8 ods.1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a čl. 9 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 111/2005.
47)
Čl. 7 a čl. 8 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a čl. 5 a čl. 9 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 111/2005.
48)
Napríklad Trestný zákon, Trestný poriadok a zákon č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.