323/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

323
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 6. júla 2005
o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2006
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona č. 654/2004 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2006 je 10,0 % z ročného vkladu, najviac v sume 2 500 Sk.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Mikloš v. r.