322/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

322
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 6. júla 2005,
ktorou sa ustanovuje zameranie psychologických vyšetrení inštruktorov autoškôl a ich rozsah
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Psychologické vyšetrenie je zisťovanie psychickej spôsobilosti z hľadiska úrovne pracovných spôsobilostí a špecifických spôsobilostí, ich možného narušenia alebo obmedzenia.
(2)
Psychická spôsobilosť žiadateľa o inštruktorské oprávnenie1) sa zisťuje psychologickým vyšetrením pred zaradením žiadateľa do výcviku.
(3)
Psychická spôsobilosť držiteľa inštruktorského preukazu sa zisťuje pravidelnými psychologickými vyšetreniami vykonanými vždy pred podaním žiadosti o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu.2)
§ 2
Psychologické vyšetrenie žiadateľa o inštruktorské oprávnenie a držiteľa inštruktorského preukazu vykonáva psychológ so špecializáciou klinická psychológia s certifikátom v dopravnej psychológii (ďalej len „psychológ“).3)
§ 3
(1)
Psychická spôsobilosť žiadateľa o inštruktorské oprávnenie a držiteľa inštruktorského preukazu sa zisťuje psychologickým vyšetrením v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1.
(2)
Pri posudzovaní psychickej spôsobilosti žiadateľa o inštruktorské oprávnenie alebo držiteľa inštruktorského preukazu psychológ prihliada aj na predchádzajúce záznamy v ich zdravotnej dokumentácii.
§ 4
Závery z psychologického vyšetrenia psychológ zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie žiadateľa o inštruktorské oprávnenie alebo držiteľa inštruktorského preukazu a do dokladu o psychologickom vyšetrení žiadateľa o inštruktorské oprávnenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, alebo do dokladu o psychologickom vyšetrení držiteľa inštruktorského preukazu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.
§ 5
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 191/1998 Z. z. o psychologických vyšetreniach žiadateľov o oprávnenie vykonávať výcvik vodičov.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.
Rudolf Zajac v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 322/2005 Z. z.
KRITÉRIÁ NA ZISŤOVANIE PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI ŽIADATEĽOV O INŠTRUKTORSKÉ OPRÁVNENIE A DRŽITEĽA INŠTRUKTORSKÉHO PREUKAZU PRE OBLASŤ VÝCVIKU, VÝUČBY A VÝCHOVY
Psychologické vyšetrenie sa vykonáva štandardizovanými metodikami dopravnej psychológie. Súčasťou vyšetrenia je aj výpis z evidencie dopravných nehôd a z evidencie dopravných priestupkov Policajného zboru.
I. Pedagogicko-psychická spôsobilosť
Osobné charakteristiky zodpovedajúce kritériu
- schopnosť pozitívnej a konštruktívnej komunikácie s ľuďmi,
- odolnosť proti záťaži a frustračná tolerancia,
- empatia a anticipácia správania klienta,
- asertívne správanie,
- presný verbálny prejav a správna terminológia,
- odhad schopností klienta a dôslednosť.
II. Dopravno-psychická spôsobilosť
1. Všeobecná úroveň intelektu najmenej v pásme vyššieho priemeru vodičskej populácie.
2. Dispozície najmenej v pásme vyššieho priemeru vodičskej populácie
- pozornosť v záťaži,
- senzomotorická reaktivita a koordinácia meraná determinačným prístrojom,
- rozhodovacie procesy,
- krátkodobá pamäť,
- priestorová orientácia a predstavivosť.
3. Osobnostné charakteristiky zodpovedajúce kritériu
- zrelosť osobnosti s rozvinutými vyššími citmi,
- primeraná regulácia správania a flexibilita,
- integrita osobnosti a zodpovedajúce sebahodnotenie,
- prispôsobivosť a konštruktívne sebapresadzovanie,
- zvládanie zložitých sociálnych situácií,
- primerané rizikové zvládanie dopravných situácií,
- zameranie na bezpečnosť dopravy a predvídavosť.
4. Úroveň špecifického okruhu vedomostí v uvedených oblastiach v pásme vyššieho priemeru vodičskej populácie
- právne vedomie a motoristické informácie,
- technické informácie a orientácia,
- pedagogické vedomosti a zručnosti,
- organizačné vedomosti a zručnosti, systematickosť.
III. Anamnestické údaje - nevykazujú tieto znaky:
- trestná činnosť,
- problémy v procese socializácie a partnerských vzťahov,
- vodičská prax - počet najazdených kilometrov, nehody, konflikty, dopravné priestupky a podobne,
- zdravotné postihnutia a choroby,
- závislosť od alkoholu a psychoaktívnych látok alebo ich abúzus,
- vyššia frekvencia úrazov.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 322/2005 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 322/2005 Z. z.
1)
§ 8 ods. 1 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 743/2004 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.