320/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.07.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

320
NÁLEZ
Ústavného súdu Slovenskej republiky
z 23. júna 2005
V mene Slovenskej republiky
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 23. júna 2005 v pléne zloženom z predsedu Jána Mazáka a zo sudcov Jána Auxta, Juraja Babjaka, Eduarda Báránya, Alexandra Bröstla, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Juraja Horvátha, Jána Lubyho a Štefana Ogurčáka o návrhu vlády Slovenskej republiky, zastúpenej podpredsedom vlády Slovenskej republiky a ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky Danielom Lipšicom, na začatie konania o súlade § 130 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 prvou vetou v spojení s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 113 a s čl. 114 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky takto
rozhodol:
1.
Ustanovenie § 130 ods. 6 druhej vety zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nie je v časti slovného spojenia „interpelovaného alebo najmenej pätiny poslancov“ a „alebo jej členovi“ v súlade s čl. 1 ods. 1 prvou vetou v spojení s čl. 80 a s čl. 114 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky.
2.
Vo zvyšnej časti návrhu nevyhovuje.
Podľa čl. 125 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca slovné spojenie „interpelovaného alebo najmenej pätiny poslancov“ a „alebo jej členovi“ v § 130 ods. 6 druhej vete zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov účinnosť.
Ak Národná rada Slovenskej republiky neuvedie toto slovné spojenie posudzovaného zákona do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, stráca po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.
Predseda pléna

Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Ján Mazák v. r.