319/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

319
ZÁKON
z 23. júna 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 3 znie:
„(3)
Sídlom akadémie je Pezinok.“.
2.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
odbornú prípravu vyššieho súdneho úradníka zameranú na vykonanie odbornej justičnej skúšky.“.
3.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Akadémia zabezpečuje aj
a)
vytvorenie, správu a ochranu jednotnej databázy súdnych prípadov v podobe súdnych spisov z oblasti trestného práva, správneho práva, pracovného práva, rodinného práva, obchodného práva a občianskeho práva, ktoré sú spracované na účely písomnej časti výberového konania na obsadenie voľného miesta sudcu; na požiadanie výberovej komisie akadémia dodá z databázy súdnych prípadov pre potreby písomnej časti výberovej komisii súdne spisy v počte rovnajúcom sa dvojnásobku uchádzačov prihlásených do výberového konania, pričom polovicu takto dodaných súdnych spisov tvoria súdne spisy z oblasti trestného práva a druhú polovicu súdne spisy z oblasti správneho práva, pracovného práva, rodinného práva, obchodného práva a občianskeho práva,
b)
vytvorenie, správu a ochranu jednotnej databázy psychologických testov na výberové konanie na obsadenie voľného miesta sudcu.“.
4.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Akadémia pri vytváraní jednotnej databázy súdnych prípadov podľa odseku 4 písm. a) zabezpečí ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu.2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 8 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Zástupcu riaditeľa vymenúva riaditeľ na tri roky.“.
6.
V § 8 ods. 8 písm. b) sa slová „člena rady“ nahrádzajú slovami „vyplývajúce z jeho funkcie.“.
7.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Hmotné výhody riaditeľa
Riaditeľ má právo na bezplatné
a)
používanie služobného motorového vozidla s vodičom alebo bez neho na vykonávanie funkcie alebo v súvislosti s ňou,
b)
poskytnutie a bezplatné používanie jedného služobného mobilného telefónu s mesačným limitom určeným štatútom akadémie.“.
8.
V § 12 ods. 4 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „spravidla dvakrát do roka, v jarnom a v jesennom období“.
9.
V § 13 ods. 1 v druhej a tretej vete, v odseku 2 a v odseku 3 sa slová „skúšobnej komisie“ nahrádzajú slovami „skúšobných komisií“.
10.
§ 15 znie:
㤠15
Podrobnosti o organizácii a činnosti orgánov akadémie, o priebehu vzdelávania v akadémii, hmotných výhodách riaditeľa, o postavení pedagogického zboru, účastníkov vzdelávania a o vnútornom členení akadémie upraví štatút akadémie.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.