316/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.07.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

316
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov z 1. júna 2004 a 27. augusta 2004 bol uzatvorený Dohovor medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom vzhľadom na Holandské Antily týkajúci sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor vo forme výplat úroku.
Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1644 z 24. mája 2005 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 30. mája 2005.
Dohovor nadobudne platnosť 23. júla 2005 na základe článku 12 a na základe toho istého článku je uplatňovaný od 1. júla 2005.
Do textu dohovoru možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.