312/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

312
ZÁKON
z 29. júna 2005,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z. a zákona č. 81/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
„V § 6 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „na výkon práce na území Slovenskej republiky“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.