311/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

311
ZÁKON
z 29. júna 2005
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení zákona č. 757/2004 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení zákona č. 757/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Používanie informačno-technických prostriedkov pre Vojenské spravodajstvo na základe písomnej žiadosti a po predložení písomného súhlasu zákonného sudcu technicky zabezpečuje Policajný zbor.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
2.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Členovia výboru majú právo v sprievode príslušníka príslušného orgánu štátu vstupovať do chránených priestorov orgánu štátu, ktorý má právo používať informačno-technické prostriedky podľa § 2.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.