308/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2005 do 07.10.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

308
ZÁKON
z 23. júna 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 128/2002 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z. a zákona č. 434/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slovo „podmienky“ vkladajú slová „uvádzania chemických látok, chemických prípravkov a detergentov na trh, podmienky“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka.
Čl. 2 ods. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch (Ú. v. EÚ L 104, 8. 4. 2004).“.
3.
V § 1 ods. 2 písm. a), e) a g) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem testovania chemických látok, ktoré sú v nich obsiahnuté,“.
4.
V § 1 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „a prípravky na ochranu rastlín“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „okrem testovania chemických látok, ktoré sú v nich obsiahnuté,“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
Zákon č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon).“.
6.
V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
prípravky na ochranu rastlín14a) okrem ustanovení týkajúcich sa klasifikácie, označovania, balenia, zásad správnej laboratórnej praxe, karty bezpečnostných údajov a ustanovení týkajúcich sa kontroly, dovozu a vývozu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
Zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.“.
7.
V § 2 písmená f) a g) znejú:
„f)
prioritnou chemickou látkou chemická látka, ktorej účinok na ľudí alebo životné prostredie si vyžaduje osobitnú pozornosť z dôvodu jej nepriaznivých účinkov na život a zdravie ľudí alebo na životné prostredie a bola zaradená do európskeho zoznamu prioritných chemických látok,14b)
g)
obmedzenou chemickou látkou alebo obmedzeným chemickým prípravkom chemická látka alebo chemický prípravok, ktorý je zaradený do kategórie vybraných nebezpečných chemických látok alebo vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktorých použitie a uvádzanie na trh je z hľadiska ochrany života a zdravia ľudí a životného prostredia obmedzené,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:
„14b)
Nariadenie Komisie (ES) č. 1179/94 z 25. mája 1994 týkajúce sa prvého zoznamu prioritných látok, ako ich predpokladá nariadenie Komisie (EHS) č. 793/93 (Ú. v. ES L 131, 26. 5. 1994).

Nariadenie Komisie (ES) č. 2268/95 z 27. septembra 1995 týkajúce sa druhého zoznamu prioritných látok, ako ich predpokladá nariadenie Komisie (EHS) č. 793/93 (Ú. v. ES L 231, 28. 9. 1995).

Nariadenie Komisie (ES) č. 143/97 z 27. januára 1997 týkajúce sa tretieho zoznamu prioritných látok, ako ich predpokladá nariadenie Komisie (EHS) č. 793/93 (Ú. v. ES L 025, 28. 1. 1997).

Nariadenie Komisie (ES) č. 2364/2000 z 25. októbra 2000 týkajúce sa štvrtého zoznamu prioritných látok, ako ich predpokladá nariadenie Komisie (EHS) č. 793/93 (Ú. v. ES L 273, 26. 10. 2000).“.
8.
V § 4 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.
9.
V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
údaje o označovaní.“.
10.
V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Výrobca je povinný ohlásiť centru údaje podľa odseku 1 elektronickou formou na formulári, ktorý poskytne centrum.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
11.
V § 15 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Výrobca je povinný ohlásiť centru údaje o fyzikálno-chemických vlastnostiach, toxicite a ekotoxicite chemických látok, expozícii a ostatných aspektoch týkajúcich sa vyhodnocovania rizika elektronickou formou na formulári, ktorý poskytne centrum.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
12.
§ 19 znie:
㤠19
Centrum, ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo životného prostredia navrhujú zaradiť do európskeho zoznamu prioritných chemických látok14b) také prioritné chemické látky, ktoré majú alebo môžu mať nepriaznivý účinok na život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, pričom prihliadajú na
a)
expozíciu chemickej látky, ktorej sú vystavení ľudia alebo životné prostredie,
b)
nedostatok údajov o účinkoch chemickej látky na život a zdravie ľudí a na životné prostredie,
c)
informácie publikované v tretích krajinách,
d)
množstvo vyrobené, dovezené a uvedené na trh.“.
13.
V § 21 odsek 4 znie:
„(4)
Centrum na základe doplňujúcich údajov získaných podľa odsekov 2 a 3 v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom životného prostredia posúdi riziko prioritnej chemickej látky.“.
14.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak výsledkom hodnotenia rizika je prijatie záveru podľa § 13 ods. 3 písm. c), centrum v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom životného prostredia navrhne stratégiu obmedzenia rizík vrátane kontrolných opatrení, ktorú oznámi ministerstvu hospodárstva.“.
15.
V § 25 odsek 7 znie:
„(7)
Podrobnosti o požiadavkách na označenie špecifického rizika a označenie pre bezpečné používanie chemických látok a chemických prípravkov, ktorých objem obalu neprevyšuje 125 ml, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva.“.
16.
V § 26 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Toto opatrenie sa netýka aerosólov, ktoré sú klasifikované a označené len ako mimoriadne horľavé alebo veľmi horľavé.“.
17.
V § 28 sa vypúšťajú odseky 2, 3 a 7.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 4 a odsek 8 sa označuje ako odsek 5.
18.
V § 28 ods. 3 sa číslo „4“ nahrádza číslom „2“.
20.
V § 30 odsek 6 znie:
„(6)
Podrobnosti o zásadách správnej laboratórnej praxe a podrobnosti o inšpekcii a overovaní správnej laboratórnej praxe upraví vláda Slovenskej republiky nariadením.“.
21.
V § 31 ods. 1 sa doterajší odkaz 23a označuje ako odkaz 23g.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23g znie:
„23g) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 z 28. januára 2003 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií.

Rozhodnutie Rady 2003/106/ES z 19. decembra 2002 o schválení, v mene Európskeho spoločenstva, Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom oznámení pre určité nebezpečné chemikálie a prípravky na ochranu rastlín v medzinárodnom obchode (Ú. v. EÚ L 063, 6. 3. 2003).“.
25.
V § 34 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „prostredníctvom Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,“.
26.
V § 34 písm. c) bode 1 sa za slovo „do“ vkladá slovo „európskeho14b)“.
27.
V § 35 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia,“.
28.
V § 35 písm. c) bode 1 sa za slovo „do“ vkladá slovo „európskeho14b)“.
30.
V § 37 ods. 2 písm. g) sa za slovom „látok“ vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a pri zaraďovaní prioritných chemických látok do európskeho zoznamu prioritných chemických látok14b) postupuje podľa § 19,“.
32.
V § 37 ods. 2 písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová: „a zúčastňuje sa na zasadnutiach výborov Európskej komisie,23j)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23j znie:
„23j) Čl. 12 nariadenia (ES) č. 648/2004.“.
33.
V § 37 sa odsek 2 sa dopĺňa písmenami o) až r), ktoré znejú:
„o)
prijíma informácie od podnikateľov o uvádzaní detergentov na trh podľa § 29 ods. 1,
p)
prijíma žiadosti o udelenie výnimky na uvádzanie detergentov na trh od výrobcov podľa § 29 ods. 2,
r)
preskúmava a vyhodnocuje žiadosti podnikateľov o udelenie výnimky z uvádzania detergentov na trh podľa § 29 ods. 2 a informuje Európsku komisiu podľa osobitného predpisu Európskej únie.23k)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23k znie:
„23k) Čl. 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 648/2004.“.
36.
V § 38 odsek 8 znie:
„(8)
Kontrolné orgány môžu podnikateľovi uložiť opatrenia na nápravu zistených nedostatkov alebo vydať zákaz uvedenia detergentov na trh.“.
37.
V § 39 ods. 1 sa za slovo „pôdohospodárstva“ vkladá čiarka a slovo „centru“.
41.
Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý znie:
㤠43a
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 423/2001 Z. z. o podrobnostiach o metódach kontroly biologickej odbúrateľnosti povrchovo aktívnych látok v pracích prostriedkoch a v čistiacich prostriedkoch a o požiadavkách pri ich uvádzaní na trh.“.
Čl. II
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 451/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z. a zákona č. 266/2005 Z. z. sa mení takto:
V § 7 odsek 4 znie:
„(4)
Kontrolovaná osoba je povinná uhradiť náklady vzoriek a skúšok na overenie bezpečnosti a kvality výrobkov, ak ich deklarovaná bezpečnosť alebo kvalita nevyhovuje požiadavkám osobitných predpisov.17a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
17a) Napríklad zákon č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 434/2004 Z. z.“.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2005 okrem devätnásteho bodu, dvadsiateho bodu, § 33 písm. j) až l) v dvadsiatom treťom bode, dvadsiateho deviateho bodu, tridsiateho prvého bodu, tridsiateho ôsmeho bodu, tridsiateho deviateho bodu v čl. I a okrem čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 8. októbra 2005, a okrem § 33 písm. m) v dvadsiatom treťom bode, dvadsiateho štvrtého bodu, tridsiateho štvrtého bodu, tridsiateho piateho bodu a štyridsiateho bodu v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.