306/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

306
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 30. júna 2005,
ktorou sa ustanovuje zoznam sesterských diagnóz
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 18 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Zoznam sesterských diagnóz je uvedený v prílohe.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2005.
Rudolf Zajac v. r.
Príloha
k vyhláške č. 306/2005 Z. z.
ZOZNAM SESTERSKÝCH DIAGNÓZ
A 100 – 109 Adaptácia
A 100 Narušená adaptácia jednotlivca
A 101 Riziko narušenej adaptácie jednotlivca
A 102 Narušená adaptácia rodiny
A 103 Riziko narušenej adaptácie rodiny
A 110 – 119 Aktivita
A 110 Intolerancia aktivity
A 111 Riziko intolerancie aktivity
A 112 Nedostatok náhradných aktivít
A 113 Imobilita
A 114 Riziko vzniku imobility
A 115 Obmedzená pohyblivosť
A 116 Riziko úrazu, poranenia
A 117 Vyčerpanosť, únava
A 120 – 129 Alergická reakcia
A 120 Alergická reakcia na lieky
A 121 Alergická reakcia na potraviny
A 122 Alergická reakcia na uštipnutie
A 123 Kontaktná alergická reakcia
A 124 Riziko alergickej reakcie
A 130 – 139 Aspirácia
A 130 Aspirácia
A 131 Riziko aspirácie
B 100 – 109 Bezmocnosť, beznádej
B 100 Bezmocnosť
B 101 Beznádej
B 102 Duchovná tieseň
B 110 – 119 Bolesť
B 110 Akútna bolesť
B 111 Chronická bolesť
B 112 Riziko vzniku bolesti
D 100 – 109 Dekubit
D 100 Dekubit I. štádium
D 101 Dekubit II. štádium
D 102 Dekubit III. štádium
D 103 Dekubit IV. – V. štádium
D 104 Riziko vzniku dekubitov
D 110 – 119 Dojčenie
D 110 Neúčinné dojčenie
D 111 Riziko neúčinného dojčenia
D 112 Prerušené dojčenie
D 113 Riziko prerušeného dojčenia
D 120 – 129 Dýchanie
D 120 Neúčinné dýchanie
D 121 Neúčinné čistenie dýchacích ciest
D 122 Neschopnosť udržiavania spontánneho dýchania
D 123 Riziko dusenia
D 124 Riziko hypoxie
E 100 – 119 Edukácia a vedomosti
E 100 Nedostatok informácií
E 101 Riziko deficitu informácií
E 102 Nezáujem o informácie
E 103 Nedostatok vedomostí
E 104 Riziko nedostatku vedomostí
I 100 – 109 Intoxikácia
I 100 Intoxikácia
I 101 Riziko intoxikácie
I 110 – 119 Izolácia sociálna
I 110 Sociálna izolácia
I 111 Riziko sociálnej izolácie
I 120 – 129 Infekcia
I 120 Infekcia
I 121 Riziko vzniku infekcie
K 100 – 109 Komunikácia
K 100 Narušená verbálna komunikácia
K 101 Riziko narušenia verbálnej komunikácie
K 102 Narušená neverbálna komunikácia
K 103 Riziko narušenia neverbálnej komunikácie
K 104 Narušená sociálna interakcia
K 110 – 129 Koža a tkanivá
K 110 Narušená celistvosť kože
K 111 Riziko narušenia celistvosti kože
K 112 Narušená celistvosť tkanív
K 113 Riziko narušenia celistvosti tkanív
K 114 Zmenený vzhľad kože
K 115 Svrbenie kože
K 116 Zmenený vzhľad tkanív
K 117 Riziko krvácania
K 118 Nedostatočné prekrvenie tkanív
K 119 Riziko nedostatočného prekrvenia tkanív
K 120 Zmena sliznice ústnej dutiny
P 100 – 119 Psychické stavy a procesy
P 100 Narušená pamäť
P 101 Zmena poznávacích funkcií
P 102 Zmenený myšlienkový proces
P 103 Zmenený psychický stav
P 104 Riziko zmeny psychického stavu
P 105 Nadmerná duševná záťaž
P 106 Citová tieseň
P 107 Zmena správania
P 108 Psychické zneužívanie
P 109 Smútok
P 110 Anticipačný smútok
P 111 Strach
P 112 Úzkosť
R 100 – 109 Rast a vývin
R 100 Zaostávanie vo vývine a raste
R 101 Riziko zmeny vo vývine a raste
R 110 – 119 Rodina
R 110 Narušené vzťahy v rodine
R 111 Riziko narušenia vzťahov v rodine
R 112 Neúčinné riešenie problémov rodiny
R 120 – 129 Rola
R 120 Porucha prijatia roly
R 121 Riziko neakceptovania roly
R 122 Narušené plnenie roly
R 123 Riziko neplnenia roly
R 124 Odmietanie plnenia roly
S 100 – 119 Sebaopatera
S 100 Nedostatočná sebaopatera v osobnej hygiene
S 101 Deficit sebaopatery v osobnej hygiene
S 102 Riziko deficitu sebaopatery v osobnej hygiene
S 103 Nedostatočná sebaopatera v prijímaní potravy
S 104 Deficit sebaopatery v prijímaní potravy
S 105 Riziko deficitu sebaopatery v prijímaní potravy
S 106 Nedostatočná sebaopatera vo vyprázdňovaní
S 107 Deficit sebaopatery vo vyprázdňovaní
S 108 Riziko deficitu sebaopatery vo vyprázdňovaní
S 109 Nedostatočná sebaopatera v úprave zovňajšku
S 110 Deficit sebaopatery v úprave zovňajšku
S 111 Riziko deficitu sebaopatery v úprave zovňajšku
S 112 Nedostatočná sebaopatera v úprave okolia
S 113 Deficit sebaopatery v úprave okolia
S 114 Riziko deficitu sebaopatery v úprave okolia
S 115 Deficit sebaopatery v aktivitách denného života
S 120 – 129 Sebakoncepcia
S 120 Narušená sebakoncepcia
S 121 Riziko narušenia sebakoncepcie
S 122 Sebapoškodzovanie
S 123 Riziko sebapoškodzovania
S 124 Porucha prijatia vzhľadu vlastného tela
S 130 – 139 Sexualita
S 130 Sexuálna dysfunkcia
S 131 Riziko sexuálnej dysfunkcie
S 140 – 149 Spánok
S 140 Narušený spánok
S 141 Spánková deprivácia
S 142 Riziko poruchy spánku
S 150 – 159 Spolupráca
S 150 Nedostatočná spolupráca jednotlivca
S 151 Nedostatočná spolupráca rodiny
S 152 Neschopnosť spolupráce
S 153 Neochota spolupracovať
T 100 – 109 Telesné tekutiny
T 100 Znížený objem telesných tekutín
T 101 Riziko deficitu objemu telesných tekutín
T 102 Zvýšený objem telesných tekutín
T 103 Riziko zvýšeného objemu telesných tekutín
T 110 – 119 Telesná teplota
T 110 Znížená telesná teplota
T 111 Zvýšená telesná teplota
T 112 Horúčka
T 113 Porucha termoregulácie
T 114 Riziko poruchy termoregulácie
V 100 – 119 Vyprázdňovanie
V 100 Zápcha
V 101 Riziko vzniku zápchy
V 102 Hnačka
V 103 Inkontinencia stolice
V 104 Zmenené vyprázdňovanie stolice
V 105 Meteorizmus
V 106 Retencia moča
V 107 Inkontinencia moča
V 108 Pomočovanie
V 109 Zmenené vyprázdňovanie moča
V 120 – 139 Výživa
V 120 Zmenená výživa – väčší príjem ako telesná potreba
V 121 Riziko väčšieho príjmu potravy ako telesná potreba
V 122 Zmenená výživa – menší príjem ako telesná potreba
V 123 Riziko menšieho príjmu potravy ako telesná potreba
V 124 Odmietanie potravy
V 125 Riziko odmietania potravy
V 126 Porucha prehĺtania
V 127 Riziko poruchy prehĺtania
V 128 Nechutenstvo
V 129 Riziko nechutenstva
V 130 Nevoľnosť
V 131 Zvracanie
V 132 Riziko zvracania
V 133 Pálenie záhy
V 134 Riziko pálenia záhy
V 135 Zvýšený príjem tekutín
V 136 Riziko zvýšeného príjmu tekutín
V 137 Znížený príjem tekutín
V 138 Riziko zníženého príjmu tekutín
Z 100 – 119 Zmyslové vnímanie
Z 100 Zmenené vnímanie chuti
Z 101 Riziko zmeneného vnímania chuti
Z 102 Zmenené vnímanie čuchu
Z 103 Riziko zmeneného vnímania čuchu
Z 104 Zmenené sluchové vnímanie
Z 105 Riziko zmeneného sluchového vnímania
Z 106 Zmenené hmatové vnímanie
Z 107 Riziko zmeneného hmatového vnímania
Z 108 Zmenené zrakové vnímanie
Z 109 Riziko zmeneného zrakového vnímania
1. Klinický záver o aktuálnej potrebe alebo potenciálnej potrebe, ošetrovateľskom probléme alebo stave osoby, rodiny alebo komunity, ktorý ovplyvňuje zdravotný stav a vyžaduje intervenciu špecifickú pre sestru alebo pôrodnú asistentku, je sesterská diagnóza.
2. Ošetrovateľským problémom je akýkoľvek stav či situácia, v ktorej si osoba vyžaduje pomoc pri upevňovaní, podpore, udržiavaní či opätovnom získaní zdravia alebo pri zabezpečení pokojnej smrti.
3. Aktuálna sesterská diagnóza má trojzložkovú formuláciu, ktorá obsahuje
a) potrebu a problém,
b) príčinu potreby a príčinu problému,
c) príznaky.
4. Potenciálna sesterská diagnóza má dvojzložkovú formuláciu, ktorá obsahuje
a) potrebu a problém,
b) príčinu potreby a príčinu problému.
5. Klasifikačný systém sesterských diagnóz tvorí hierarchickú schému, ktorá zohľadňuje štandardné taxonomické princípy.
6. Sesterské diagnózy sú kódované a zoradené podľa abecedného zoznamu.
7. Každá sesterská diagnóza má pridelený 4-miestny kód, ktorý pozostáva z písmena a čísla, pričom písmeno označuje príslušnú kategóriu a poradové číslo označuje konkrétnu sesterskú diagnózu.