305/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2016 do 31.12.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

305
ZÁKON
z 25. mája 2005
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu na zabezpečenie predchádzania vzniku krízových situácií v rodine, ochrany práv a právom chránených záujmov detí, predchádzania prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a na zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov.
(2)
Sociálnoprávna ochrana detí je súbor opatrení na zabezpečenie
a)
ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší záujem podľa medzinárodného dohovoru,1)
b)
výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí,
c)
náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine.
(3)
Sociálna kuratela je súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba.
§ 2
Osobný rozsah sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú
a)
pre dieťa, ktoré
1.
má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, prechodný pobyt, povolenie na prechodný pobyt, povolenie na trvalý pobyt, má povolený tolerovaný pobyt2) (ďalej len „obvyklý pobyt“), alebo pre dieťa, ktorému nemožno určiť obvyklý pobyt,
2.
je občan Slovenskej republiky a nachádza sa na území iného štátu,
3.
nie je občan Slovenskej republiky a nachádza sa na území Slovenskej republiky bez sprievodu rodiča alebo inej plnoletej fyzickej osoby, ktorej by mohlo byť dieťa zverené do osobnej starostlivosti (ďalej len „maloletý bez sprievodu“),
4.
je mladistvý podľa osobitného predpisu,3)
b)
pre plnoletú fyzickú osobu do 25 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt (ďalej len „mladý dospelý“),
c)
pre inú plnoletú fyzickú osobu, ktorá má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.
Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
§ 3
(1)
Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú pre dieťa, plnoletú fyzickú osobu, rodinu, skupinu a komunitu najmä prostredníctvom sociálnej práce, metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji sociálnopatologických javov v spoločnosti.
(2)
Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na seba nadväzujú a vzájomne sa podmieňujú. Pri voľbe a uplatňovaní opatrení majú prednosť opatrenia na zabezpečenie výchovy a všestranného vývinu dieťaťa jeho rodičmi, a ak to nie je možné, príbuznými dieťaťa.
(3)
Prvoradým hľadiskom pri voľbe a uplatňovaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je najlepší záujem dieťaťa, na určovanie a posudzovanie ktorého sa uplatňuje zásada o záujme dieťaťa podľa osobitného predpisu.3aa)
(4)
Na výkon sociálnej práce na účely sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vzťahuje osobitný predpis.3a)
§ 4
(1)
Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú, ak tento zákon neustanovuje inak,
a)
v prirodzenom rodinnom prostredí,
b)
v náhradnom rodinnom prostredí,
c)
v otvorenom prostredí,
d)
v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení podľa tohto zákona.
(2)
Prirodzené rodinné prostredie na účely tohto zákona je domáce prostredie dieťaťa, rodiny alebo plnoletej fyzickej osoby. Ak je to vhodné a účelné, opatrenia podľa tohto zákona sa vykonávajú aj v širšom sociálnom prostredí dieťaťa, rodiny alebo plnoletej fyzickej osoby a v domácnostiach fyzických osôb, ktoré sú s nimi v príbuzenskom vzťahu alebo ktoré majú s nimi blízky vzťah.
(3)
Náhradné rodinné prostredie na účely tohto zákona je domáce prostredie plnoletej fyzickej osoby, ktorej súd zveril dieťa do starostlivosti podľa osobitného predpisu.4) Náhradné rodinné prostredie je aj domáce prostredie fyzickej osoby podľa § 39 ods. 2 a domáce prostredie fyzických osôb podľa § 56 ods. 8.
(4)
Otvorené prostredie na účely tohto zákona je každé verejné priestranstvo, verejný objekt alebo komunikácia, ktoré sú pre jednotlivcov a skupiny prirodzeným sociálnym prostredím, v ktorom sa zvyčajne zdržiavajú, a mobilné alebo stále priestorové zázemia jednotlivcov a skupín.
(5)
Prostredie utvorené a usporiadané na výkon opatrení podľa tohto zákona je zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „zariadenie“).
DRUHÁ HLAVA
ZÁSADA ROVNAKÉHO ZAOBCHÁDZANIA PRI VYKONÁVANÍ OPATRENÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY A OCHRANA PRÁV DIEŤAŤA
§ 5
(1)
Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako každému v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom.5) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia z dôvodov pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického zmýšľania alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného pôvodu alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku, rodu alebo iného postavenia.
(2)
Každý, kto sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa tohto zákona v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať právnej ochrany na súde podľa osobitného predpisu.5)
§ 6
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, obec, vyšší územný celok, právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola udelená akreditácia podľa tohto zákona (ďalej len „akreditovaný subjekt“), a subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa tohto zákona, sú povinné dbať na to, aby nedochádzalo k ohrozovaniu alebo porušovaniu práv dieťaťa. Všetky orgány, právnické osoby a fyzické osoby uvedené v prvej vete vykonávaním opatrení podľa tohto zákona zabezpečujú dieťaťu ochranu a starostlivosť, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ochranu jeho právom chránených záujmov, pri rešpektovaní jeho práv priznaných medzinárodným dohovorom1) s ohľadom na práva a povinnosti jeho rodičov, osvojiteľov, poručníka, opatrovníka a osoby, ktorej súd zveril dieťa do osobnej starostlivosti podľa osobitného predpisu4) alebo pestúnskej starostlivosti alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov podľa osobitného predpisu6) (ďalej len „osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa“).
§ 7
(1)
Každý je povinný upozorniť orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na porušovanie práv dieťaťa.
(2)
Ak je orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately upozornený na použitie hrubých alebo ponižujúcich foriem zaobchádzania a foriem trestania dieťaťa, alebo ak pri výkone opatrení podľa tohto zákona zistí ich použitie rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, je povinný v závislosti od ich povahy a závažnosti uplatniť niektoré z opatrení podľa tohto zákona.
(3)
Pri vykonávaní opatrení podľa tohto zákona je zakázané používať všetky formy telesných trestov na dieťati a iné hrubé alebo ponižujúce formy zaobchádzania a formy trestania dieťaťa, ktoré mu spôsobujú alebo môžu spôsobiť fyzickú ujmu alebo psychickú ujmu.
§ 8
(1)
Dieťa má právo požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, iný štátny orgán, ktorý je príslušný podľa osobitných predpisov7) chrániť práva a právom chránené záujmy dieťaťa, zariadenie, obec, vyšší územný celok, akreditovaný subjekt, školu, školské zariadenie alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Všetky orgány, právnické osoby a fyzické osoby uvedené v prvej vete sú povinné poskytnúť dieťaťu okamžitú pomoc pri ochrane jeho života a zdravia, vykonať opatrenia na zabezpečenie jeho práv a právom chránených záujmov, a to aj sprostredkovaním tejto pomoci. To platí aj vtedy, ak dieťa nemôže vzhľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť požiadať o pomoc samo, ale prostredníctvom tretej osoby.
(2)
Dieťa má právo požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv aj bez vedomia rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti rodičov vyplývajúce z rodičovských práv a povinností a práva osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, upravené osobitným predpisom.4)
§ 9
Rodič a osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, majú právo pri výkone svojich práv a povinností požiadať o pomoc orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, iný štátny orgán, ktorý je príslušný podľa osobitných predpisov7) chrániť práva a právom chránené záujmy dieťaťa, zariadenie, obec, vyšší územný celok, akreditovaný subjekt, školu, školské zariadenie a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti; tieto orgány a akreditovaný subjekt sú povinné rodičovi a osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, túto pomoc poskytnúť v rozsahu svojej pôsobnosti.
DRUHÁ ČASŤ
PRVÁ HLAVA
OPATRENIA SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY NA PREDCHÁDZANIE VZNIKU KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V RODINE A NA OBMEDZENIE A ODSTRAŇOVANIE NEGATÍVNYCH VPLYVOV
§ 10
(1)
Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine sú najmä
a)
organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch, tréningoch a aktivitách zameraných na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie,
b)
organizovanie svojpomocných aktivít na podporu plnenia funkcií rodiny a na podporu rozvoja rodičovských zručností,
c)
organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch a aktivitách zameraných na predchádzanie sociálnopatologickým javom,
d)
sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí.
(2)
Opatrenia podľa odseku 1 písm. a) až c) sa vykonávajú v prostredí podľa § 4. Ak sú opatrenia podľa odseku 1 písm. b) vykonávané v prostredí podľa § 4 ods. 1 písm. d), ustanovenia štvrtej časti tohto zákona sa na výkon týchto opatrení nevzťahujú.
(3)
Na organizovanie opatrení podľa odseku 1 právnickou osobou alebo fyzickou osobou sa ustanovenia § 77 až 86 nevzťahujú. Organizovaním opatrení podľa odseku 1 nie je dotknutá pôsobnosť iných subjektov podľa osobitných predpisov.8)
§ 11
(1)
Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby, sú najmä
a)
ponúknutie pomoci dieťaťu, rodičom alebo inej plnoletej fyzickej osobe alebo ponúknutie sprostredkovania pomoci pri riešení výchovných problémov alebo rodinných problémov a pri uplatňovaní nárokov dieťaťa podľa osobitných predpisov,9)
b)
sledovanie negatívnych vplyvov pôsobiacich na dieťa a rodinu, zisťovanie príčin ich vzniku a vykonávanie opatrenia na obmedzenie pôsobenia nepriaznivých vplyvov,
c)
organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na pomoc pri riešení problémov detí v rodine, v škole a na pomoc rodinám pri riešení výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch,
d)
organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na pomoc deťom a plnoletým fyzickým osobám ohrozeným správaním člena rodiny, členov rodiny alebo správaním iných osôb,
e)
organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na plnoleté fyzické osoby, ktoré svojím správaním ohrozujú členov rodiny,
f)
organizovanie alebo sprostredkovanie programov na obmedzenie a odstránenie negatívnych vplyvov prostredia a na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu detí a plnoletých fyzických osôb v prostredí podľa § 4 ods. 1 písm. c).
(2)
Ak sa rodičia dieťaťa rozvádzajú, je potrebné
a)
dieťaťu a jeho rodičom poskytnúť alebo sprostredkovať sociálne poradenstvo,
b)
rodičom dieťaťa odporučiť psychologickú pomoc v záujme obnovy manželského spolužitia a v záujme predchádzania nepriaznivým vplyvom rozvodu na dieťa,
c)
dieťaťu poskytnúť alebo zabezpečiť potrebnú psychologickú pomoc aj po rozvode.
(3)
Ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri vykonávaní opatrení podľa tohto zákona zistí, že dieťa, rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, potrebujú pomoc z dôvodu, že nie sú schopní riešiť problémy v rodine, konflikty v rodine, prispôsobiť sa novej situácii v rodine, alebo ak ide o rodinu so špecifickým problémom a nemožno vykonať opatrenia podľa odseku 1 alebo podľa § 10, navrhne ako súčasť vykonávaných opatrení vykonanie alebo zabezpečenie vykonania
a)
mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodine,
b)
odborných metód na
1.
prispôsobenie sa novej situácii v prostredí podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b),
2.
úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa,
c)
odborných metód na pomoc deťom alebo plnoletým fyzickým osobám, ktoré boli obeťami obchodovania,9a) alebo
d)
poradensko-psychologickej pomoci rodinám so špecifickým problémom a pri krízových situáciách.
(4)
Na vykonávanie alebo zabezpečenie vykonávania mediácie podľa odseku 3 písm. a) sa § 77 až 86 nevzťahujú. Mediácia podľa tohto zákona nie je mimosúdna činnosť na riešenie sporu podľa osobitného predpisu;9b) vykonávaním alebo zabezpečením vykonávania mediácie na účely sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nie sú dotknuté práva a povinnosti iných subjektov podľa osobitného zákona.9b)
(5)
Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na obmedzenie a na odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby, sa vykonávajú v prostredí podľa § 4.
Výchovné opatrenia
§ 12
(1)
Ak je to potrebné v záujme dieťaťa, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately rozhodne o uložení výchovného opatrenia ustanoveného osobitným predpisom4) alebo o uložení týchto výchovných opatrení:
a)
upozorní vhodným spôsobom dieťa, jeho rodičov alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, ak svojím správaním môžu ohroziť alebo narušiť priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin dieťaťa,
b)
uloží dieťaťu povinnosť podrobiť sa odbornej diagnostike v špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ak je to potrebné na uplatnenie primeraného opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre deti a diagnostiku nemožno zabezpečiť iným spôsobom,
c)
uloží dieťaťu povinnosť zúčastniť sa na liečbe v špecializovanej ambulantnej starostlivosti,
d)
uloží dieťaťu povinnosť zúčastniť sa na výchovnom programe alebo na sociálnom programe.
(2)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nemôže rozhodnutím o uložení výchovného opatrenia odňať dieťa z osobnej starostlivosti rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a uložiť rodičom dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, povinnosť podľa osobitného predpisu.9c)
(3)
V rozhodnutí o výchovnom opatrení orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately určí právnickú osobu alebo fyzickú osobu, alebo akreditovaný subjekt, ktorý má spolupôsobiť alebo spolupracovať pri výkone výchovného opatrenia, a obdobie, po uplynutí ktorého zhodnotí účinky výchovného opatrenia. Ak sa dieťaťu uložilo výchovné opatrenie podľa odseku 1 písm. d) a je to vhodné a účelné, môže orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ponúknuť rodičom alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, účasť na výchovnom programe alebo na sociálnom programe.
(4)
Dieťaťu, jeho rodičom alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, musí byť poskytnutá pomoc na odstránenie príčin, pre ktoré bolo uložené výchovné opatrenie. Pri poskytovaní pomoci na odstránenie príčin, pre ktoré bolo uložené výchovné opatrenie, musia byť využité všetky metódy, techniky a postupy sociálnej práce v závislosti od povahy týchto príčin.
§ 13
(1)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže určiť akreditovaný subjekt alebo právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá má spolupôsobiť alebo spolupracovať pri výkone výchovného opatrenia podľa § 12 ods. 1 písm. b) až d) po predchádzajúcom súhlase tohto akreditovaného subjektu alebo tejto právnickej osoby alebo fyzickej osoby.
(2)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uloží výchovné opatrenie podľa § 12 ods. 1 písm. c) len na základe odporúčania lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore.
§ 14
(1)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vypracováva sám alebo v spolupráci s určenou právnickou osobou alebo fyzickou osobou alebo určeným akreditovaným subjektom podľa dôvodov, pre ktoré bolo výchovné opatrenie uložené, plán výkonu výchovného opatrenia uloženého orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo súdom, ak mu poskytuje súčinnosť pri vykonávaní výchovných opatrení podľa osobitného predpisu.9d) Ak súd uložil povinnosť podľa osobitného predpisu,9c) je súčasťou plánu výchovného opatrenia podľa prvej vety aj spôsob plnenia povinnosti uloženej súdom. Plán výkonu výchovného opatrenia je súčasťou plánu sociálnej práce s dieťaťom, jeho rodičmi alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa.
(2)
Plnenie účelu výchovného opatrenia sa pravidelne, najmenej raz za dva mesiace, vyhodnocuje spravidla za účasti dieťaťa, jeho rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa. Dôvod vyhodnotenia plnenia účelu výchovného opatrenia bez účasti dieťaťa, jeho rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, sa zaznamenáva písomne v pláne výkonu výchovného opatrenia. Každá zmena spôsobu a rozsahu výkonu výchovného opatrenia musí byť zaznamenaná v pláne výkonu výchovného opatrenia.
(3)
Pri zabezpečovaní účelu výchovného opatrenia orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately spolupracuje s inými orgánmi štátnej správy, obcou, školou, zariadením, ak je v ňom dieťa umiestnené, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, iným špecializovaným zariadením a s akreditovaným subjektom.
§ 15
(1)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zhodnotí účinnosť výchovného opatrenia po uplynutí obdobia, ktoré uviedol v rozhodnutí o jeho uložení.
(2)
Výchovné opatrenie orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zruší, ak splnilo svoj účel. Po zrušení výchovného opatrenia, o ktorom rozhodol orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo súd, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sleduje, či trvajú účinky výchovného opatrenia. Ak spolupracoval pri výkone výchovného opatrenia akreditovaný subjekt, môže spolupôsobiť tiež pri následnom sledovaní, či trvajú účinky výchovného opatrenia, a to po dohode s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa.
(3)
Ak výchovné opatrenie, ktoré uložil orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, neplní účel alebo nesplnilo účel, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
a)
zmení
1.
obdobie, po ktorého uplynutí zhodnotí účinky výchovného opatrenia,
2.
právnickú osobu, fyzickú osobu alebo akreditovaný subjekt, ktoré majú spolupôsobiť alebo spolupracovať pri výkone výchovného opatrenia, alebo
b)
zruší výchovné opatrenie a
1.
rozhodne o uložení iného vhodného výchovného opatrenia,
2.
navrhne súdu uloženie výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu10) alebo
3.
navrhne súdu prijatie iného vhodného opatrenia podľa osobitného predpisu.11)
(4)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý poskytuje súčinnosť súdu pri vykonávaní výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu,9d) sleduje účel výchovného opatrenia tak, aby pred uplynutím obdobia, ktoré uviedol súd v rozhodnutí o jeho uložení, informoval súd o plnení účelu výchovného opatrenia.
Sociálna kuratela detí
§ 16
Sociálnu kuratelu detí zabezpečuje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávaním opatrení podľa tohto zákona najmä pre
a)
maloletého, ktorý sa dopustil páchania činu inak trestného podľa osobitného predpisu,3)
b)
mladistvého páchateľa trestnej činnosti alebo mladistvého podozrivého z páchania trestnej činnosti podľa osobitného predpisu,3)
c)
dieťa, ktoré sa dopustilo priestupku,
d)
dieťa, ktoré je členom skupiny, ktorá ho svojím negatívnym vplyvom ohrozuje,
e)
dieťa zneužívajúce drogy alebo dieťa závislé od drog,
f)
dieťa hrajúce hazardné hry12) alebo dieťa závislé od hazardných hier, internetu, počítačových hier a iných hier,
g)
dieťa, u ktorého sa pre poruchy správania prejavujú problémy najmä v škole, v skupinách, vo vzťahoch s inými deťmi, rodičmi alebo inými plnoletými fyzickými osobami,
h)
dieťa, u ktorého sa prejavujú poruchy správania zanedbávaním školskej dochádzky, útekmi z domu alebo zo zariadenia, v ktorom je umiestnené,
i)
dieťa, u ktorého sa neprejavili problémy v správaní ani poruchy správania, avšak jeho jednorazové správanie alebo krátkodobé správanie vyžaduje pre svoju závažnosť alebo neprimeranosť pomoc.
§ 17
(1)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri pomoci dieťaťu s poruchami správania v závislosti od povahy a závažnosti poruchy správania dieťaťa a situácie, v ktorej sa dieťa nachádza,
a)
plní úlohy v trestnom konaní podľa osobitných predpisov,13)
b)
zisťuje a oznamuje orgánom činným v trestnom konaní a súdu dôležité skutočnosti o vývine mladistvého, životných udalostiach, ktoré ovplyvnili jeho správanie, o vzťahoch v rodine, v škole, o jeho rodinných pomeroch, o rodinnom prostredí a sociálnom prostredí,
c)
udržiava písomný kontakt a osobný kontakt s mladistvým počas výkonu trestu odňatia slobody, výkonu ochrannej výchovy a spolupôsobí pri jeho prevýchove a riešení jeho osobných problémov, rodinných problémov a sociálnych problémov,
d)
podieľa sa na príprave mladistvého na prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby a z výkonu ochrannej výchovy,
e)
pôsobí na rodinné prostredie mladistvého a pripravuje rodinu na návrat mladistvého do rodiny,
f)
pomáha mladistvému po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby a z výkonu ochrannej výchovy, najmä pri uľahčení návratu do rodiny, hľadaní možností pokračovať v ďalšej príprave na povolanie, pri hľadaní zamestnania, riešení osobných problémov a vzťahových problémov,
g)
poskytuje pomoc a ochranu mladistvému a plní úlohy v priestupkovom konaní,
h)
spolupracuje so zariadením, v ktorom dieťa vykonáva ústavnú starostlivosť, ochrannú výchovu alebo výchovné opatrenie podľa osobitného predpisu,4) a udržiava osobný kontakt a písomný kontakt s dieťaťom umiestneným v tomto zariadení,
i)
motivuje k liečbe drogových závislostí a iných závislostí, udržiava kontakt s dieťaťom počas liečby a resocializácie a pomáha dieťaťu po návrate zo zariadenia na liečbu závislosti alebo z resocializačného strediska,
j)
vykonáva ďalšie opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa tohto zákona.
(2)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytuje súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní pri plnení úloh, ktoré súvisia s trestným konaním,13) a súčinnosť pri výkone probácie a mediácie podľa osobitného predpisu.14)
(3)
Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú najmä
a)
v osobnom styku s dieťaťom, jeho rodičmi, osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, a s inými fyzickými osobami, ktoré môžu mať vplyv na ochranu dieťaťa a pomoc dieťaťu,
b)
v prirodzenom rodinnom prostredí dieťaťa alebo otvorenom prostredí, v ktorom sa dieťa zvyčajne zdržiava.
(4)
Súčasťou sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou je aj zapájanie dieťaťa do výchovných skupinových programov alebo sociálnych skupinových programov organizovaných alebo sprostredkovaných orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávaných ambulantnou formou, celodennou formou alebo pobytovou formou. Účelom týchto programov je najmä odborné pôsobenie na odstránenie alebo zmiernenie problémov v správaní dieťaťa alebo jeho porúch správania, na rozvoj sociálnych zručností, na získanie potrebných spoločenských návykov, hygienických návykov a na zabezpečenie vhodného využitia voľného času dieťaťa. Ak je to vhodné alebo účelné, možno ponúknuť účasť na programe rodičom alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa.
(5)
Ak je pri zabezpečení sociálnej kurately detí potrebné spolupôsobenie iných subjektov, plní orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úlohu koordinátora. Tým nie je dotknutá pôsobnosť iných subjektov podľa osobitných predpisov.15)
(6)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately postupuje pri výkone opatrení sociálnej kurately pre deti podľa plánu sociálnej práce s dieťaťom.
Sociálna kuratela plnoletých fyzických osôb
§ 18
(1)
Sociálnu kuratelu zabezpečuje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately aj pre plnoletú fyzickú osobu, a to najmä
a)
po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby,
b)
ak je účastníkom probácie alebo mediácie podľa osobitných predpisov,16)
c)
ak zneužíva drogy alebo je závislá od drog,
d)
po zániku ústavnej starostlivosti alebo ochrannej výchovy po dovŕšení plnoletosti,
e)
ak bola prepustená zo zdravotníckeho zariadenia na liečbu drogových závislostí alebo iných závislostí,
f)
ak bola prepustená zo zariadenia na resocializáciu drogovo závislých,
g)
ak požiada o pomoc pri riešení nepriaznivej životnej situácie.
(2)
Osobitná pozornosť sa pri výkone opatrení sociálnej kurately pre plnoletú fyzickú osobu venuje mladým dospelým.
§ 19
(1)
Pri výkone opatrení sociálnej kurately pre plnoletú fyzickú osobu orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v závislosti od povahy a závažnosti životnej situácie alebo problému plnoletej fyzickej osoby najmä
a)
udržiava písomný kontakt a osobný kontakt s plnoletou fyzickou osobou počas výkonu trestu odňatia slobody, výkonu väzby a spolupôsobí pri jej prevýchove a riešení jej osobných problémov, rodinných problémov a sociálnych problémov, najmä pri udržiavaní a posilňovaní rodinných väzieb,
b)
podieľa sa na príprave plnoletej fyzickej osoby na prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby,
c)
pomáha plnoletej fyzickej osobe po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby, najmä pri uľahčení návratu do rodiny, pracovnom uplatnení, hľadaní bývania, hľadaní možností pokračovať v ďalšej príprave na povolanie a pri riešení osobných problémov a vzťahových problémov,
d)
motivuje plnoletú fyzickú osobu k liečbe drogových závislostí a iných závislostí, udržiava kontakt s plnoletou fyzickou osobou počas liečby a následnej resocializácie v záujme podpory liečby a resocializácie,
e)
pomáha plnoletej fyzickej osobe po návrate zo zariadenia na liečbu závislosti alebo z resocializačného strediska najmä pri uľahčení návratu do rodiny, riešení osobných problémov a vzťahových problémov, pracovnom uplatnení a hľadaní bývania,
f)
motivuje plnoletú fyzickú osobu k aktívnemu prístupu pri hľadaní zamestnania a k získavaniu alebo udržaniu pracovných zručností a spôsobilostí,
g)
odporúča a sprostredkúva plnoletej fyzickej osobe pomoc špecializovaných inštitúcií,
h)
ponúka plnoletej fyzickej osobe účasť na resocializačných programoch a iných programoch organizovaných inými orgánmi štátnej správy, obcami, vyššími územnými celkami a akreditovanými subjektmi,
i)
motivuje plnoletú fyzickú osobu k účasti v svojpomocných skupinách zameraných na riešenie osobných problémov a vzťahových problémov,
j)
vykonáva ďalšie opatrenia podľa tohto zákona.
(2)
Pri poskytovaní pomoci plnoletej fyzickej osobe postupuje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately najmä v súčinnosti s obcou a akreditovaným subjektom.
(3)
Opatrenia sociálnej kurately pre plnoletú fyzickú osobu sa vykonávajú najmä v prirodzenom rodinnom prostredí plnoletej fyzickej osoby alebo v otvorenom prostredí, v ktorom sa obvykle zdržiava.
(4)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately postupuje pri výkone opatrení sociálnej kurately pre plnoletú fyzickú osobu podľa plánu sociálnej práce s plnoletou fyzickou osobou.
DRUHÁ HLAVA
OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE OCHRANY ŽIVOTA, ZDRAVIA A PRIAZNIVÉHO PSYCHICKÉHO VÝVINU, FYZICKÉHO VÝVINU A SOCIÁLNEHO VÝVINU DIEŤAŤA
Výkon opatrovníctva a poručníctva
§ 20
(1)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vykonáva funkciu kolízneho opatrovníka dieťaťa podľa osobitného predpisu,17) poskytuje dieťaťu, jeho rodičom alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, sociálne poradenstvo a pomoc na odstránenie alebo zmiernenie dôsledkov rozporu záujmov medzi rodičmi dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, a dieťaťom alebo medzi deťmi navzájom, najmä využitím vhodných opatrení podľa tohto zákona.
(2)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri výkone funkcie kolízneho opatrovníka dieťaťa zisťuje rodinné pomery, bytové pomery a sociálne pomery dieťaťa na účely výkonu funkcie kolízneho opatrovníka dieťaťa. Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní pomerov podľa prvej vety na účely výkonu funkcie kolízneho opatrovníka dieťaťa vo veciach úpravy rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu podľa osobitného predpisu17a) zisťuje informácie o spôsobilosti obidvoch rodičov osobne vychovávať dieťa, záujem obidvoch rodičov o osobnú starostlivosť o dieťa, názory obidvoch rodičov na zaistenie potrieb dieťaťa v prípade osobnej starostlivosti o dieťa obidvomi rodičmi, a to aj vtedy, keď len jeden rodič prejaví záujem o osobnú starostlivosť o dieťa obidvomi rodičmi, a posudzuje možnosti osobnej starostlivosti o dieťa obidvomi rodičmi s prihliadnutím na záujmy dieťaťa, na zaistenie potrieb dieťaťa a na názor dieťaťa.
§ 21
(1)
Ak sa zisťuje názor dieťaťa podľa osobitného predpisu,18) musí orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytnúť dieťaťu potrebnú pomoc na uľahčenie priebehu zisťovania jeho názoru na vec, a to v prostredí vhodnom alebo utvorenom na tento účel. Dieťa nemusí právo na vyjadrenie názoru využiť. Na zisťovanie názoru dieťaťa podľa osobitného predpisu18) nie je potrebný súhlas rodiča alebo inej osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, a názor možno zisťovať aj bez prítomnosti týchto osôb. O tom, že sa bude zisťovať názor dieťaťa, musí byť rodič alebo iná osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, informovaný.
(2)
Ak sa zisťuje názor dieťaťa, pre ktoré sú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 47 ods. 4 písm. c), ktoré má utvorené vhodné podmienky na zisťovanie názoru dieťaťa, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykoná zisťovanie názoru dieťaťa v tomto zariadení po predchádzajúcej dohode s týmto zariadením.
§ 22
(1)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva funkciu opatrovníka podľa osobitného predpisu19) na základe rozhodnutia súdu.
(2)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva funkciu opatrovníka na udelenie súhlasu s osvojením dieťaťa podľa osobitného predpisu20) na základe rozhodnutia súdu.
(3)
Ak bol orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ustanovený súdom za opatrovníka na udelenie súhlasu s osvojením dieťaťa, presvedčí sa pred udelením súhlasu s osvojením dieťaťa, či sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,21) a to postupom podľa § 23 ods. 2.
§ 23
(1)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podáva súdu návrh o splnení podmienok osvojiteľnosti dieťaťa podľa osobitného predpisu.22)
(2)
Pred podaním návrhu podľa odseku 1 orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zisťuje najmä
a)
rodinné pomery, bytové pomery a sociálne pomery rodičov dieťaťa a záujem rodičov o dieťa,
b)
prekážky, ktoré bránia rodičom v prejavení skutočného záujmu o dieťa a v úprave rodinných pomerov a sociálnych pomerov,
c)
stanovisko obce k spôsobu života rodičov dieťaťa, k možnosti, snahe a ochote rodičov prejaviť o dieťa skutočný záujem a upraviť si rodinné pomery a sociálne pomery,
d)
stanovisko zariadenia, ak je v ňom dieťa umiestnené, k záujmu rodičov stretávať sa s dieťaťom, spôsobu a rozsahu stretávania sa rodičov s dieťaťom a k vplyvu týchto stretnutí na dieťa,
e)
okolnosti na strane dieťaťa vylučujúce splnenie účelu osvojenia, a to
1.
preukázateľný nesúhlas dieťaťa s osvojením, ak je dieťa schopné vzhľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť posúdiť dôsledky osvojenia,
2.
zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť poskytovanú výlučne pobytovou formou v zariadení; zdravotný stav dieťaťa sa preukazuje vyjadrením podľa osobitného predpisu,22a)
3.
vek dieťaťa blízky veku plnoletosti.
(3)
V návrhu o osvojiteľnosti dieťaťa podľa odseku 1 orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uvedie výsledky svojho zisťovania vykonaného podľa odseku 2.
(4)
Ak je dieťa umiestnené v zariadení, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zisťuje skutočnosti uvedené v odseku 2 podľa potreby, najmenej raz za šesť mesiacov.
(5)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je povinný podať súdu návrh o splnení podmienok osvojiteľnosti dieťaťa bezodkladne, najneskôr v pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, keď zistil, že
a)
je splnená podmienka osvojiteľnosti dieťaťa podľa osobitného predpisu,22b)
b)
výsledky zisťovania podľa odseku 2 písm. a) až d) svedčia o skutočnosti, že rodičia dieťaťa neprejavovali o dieťa skutočný záujem a v prejavení skutočného záujmu im nebránila závažná prekážka,
c)
na strane dieťaťa nie sú okolnosti, ktoré vylučujú splnenie účelu osvojenia.
§ 24
Obec, na ktorej území má dieťa obvyklý pobyt a ktorá vykonáva na základe rozhodnutia súdu funkciu majetkového opatrovníka podľa osobitného predpisu,23) spolupracuje so zariadením, v ktorom je dieťa umiestnené, a s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak je to vhodné a účelné na ochranu majetku dieťaťa.
§ 25
(1)
Obec, na ktorej území má dieťa obvyklý pobyt a ktorá vykonáva na základe rozhodnutia súdu funkciu poručníka dieťaťa podľa osobitného predpisu,24) je povinná pred podaním správy o dieťati podľa osobitného predpisu25) zistiť
a)
informáciu o zdravotnom stave dieťaťa u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý vedie jeho zdravotnú dokumentáciu,26) vrátane poskytnutej zdravotnej starostlivosti za obdobie od podania poslednej správy o dieťati,
b)
informácie o školskej dochádzke dieťaťa alebo jeho príprave na povolanie vrátane informácie o dosiahnutých školských výsledkoch,
c)
stanovisko orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately k účinkom opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak boli vykonávané,
d)
stanovisko zariadenia, ak je v ňom dieťa umiestnené,
e)
informácie podľa dožiadania súdu.
(2)
Ak je dieťa umiestnené v zariadení, obec spolupracuje pri výkone funkcie poručníka dieťaťa s týmto zariadením.
(3)
Ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe rozhodnutia súdu vykonáva funkciu poručníka maloletého bez sprievodu a maloletý bez sprievodu je umiestnený v zariadení zriadenom podľa tohto zákona spolupracuje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately s týmto zariadením.
Zabezpečenie sústavnej ochrany života, zdravia a priaznivého psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa
§ 26
(1)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately tak, aby ochrana života, zdravia a priaznivého psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa bola sústavne zabezpečovaná.
(2)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately utvára podmienky na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak riešenie starostlivosti o dieťa neznesie odklad.
§ 27
(1)
Ak sa ocitne dieťa bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak je jeho život, zdravie alebo priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin vážne ohrozený alebo narušený, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorého obvode sa dieťa nachádza, je povinný bezodkladne podať súdu návrh na nariadenie neodkladného opatrenia podľa osobitného predpisu,28) zabezpečiť uspokojenie základných životných potrieb dieťaťa a jeho prijatie do detského domova podľa § 51 ods. 2 alebo do krízového strediska podľa § 62 ods. 2; orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je povinný zabezpečiť prijatie dieťaťa do detského domova podľa § 51 ods. 2 alebo do krízového strediska podľa § 62 ods. 2 aj vtedy, ak nepodal súdu návrh na nariadenie neodkladného opatrenia podľa osobitného predpisu28) a súd ho o to požiada.
(2)
V návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia podľa odseku 1 orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uvedie fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorej navrhuje dieťa dočasne zveriť do starostlivosti, pričom prihliada na zachovanie rodinných vzťahov a príbuzenských vzťahov dieťaťa. Pri navrhovaní právnickej osoby orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately posúdi možnosť a vhodnosť prednostného dočasného zverenia dieťaťa do starostlivosti krízového strediska.
(3)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytuje súdu súčinnosť pri odovzdaní dieťaťa do starostlivosti súdom určenej fyzickej osobe alebo právnickej osobe; odovzdanie dieťaťa sa musí uskutočniť spôsobom primeraným veku dieťaťa a rozumovej vyspelosti dieťaťa.
(4)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa, ktoré bolo neodkladným opatrením súdu dočasne zverené do starostlivosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, v spolupráci najmä s obcou a akreditovaným subjektom vykoná opatrenia na zabezpečenie úpravy rodinných pomerov dieťaťa.
(5)
Ak opatrenia podľa odseku 4 neviedli k úprave rodinných pomerov dieťaťa, postupuje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 33 až 44.
§ 28
Návrat a premiestnenie dieťaťa nachádzajúceho sa na území iného štátu bez sprievodu
(1)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva na základe oznámenia Diplomatickej misie Slovenskej republiky v zahraničí (ďalej len „zastupiteľský úrad“) alebo Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky opatrenia na zabezpečenie
a)
návratu dieťaťa, ktoré má obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky a nachádza sa na území iného štátu bez sprievodu rodiča, príbuzného alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, a na ktoré sa nevzťahuje medzinárodný dohovor,29) na územie Slovenskej republiky,
b)
premiestnenia dieťaťa, ktoré sa narodilo na území iného štátu občanovi Slovenskej republiky a je opustené, na územie Slovenskej republiky.
(2)
Rodičovi dieťaťa, príbuznému dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, sa poskytuje pomoc, aby mohli dieťa prevziať na území iného štátu do osobnej starostlivosti.
(3)
Ak nemôže rodič, príbuzný dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, prevziať dieťa na území iného štátu do osobnej starostlivosti, opatrenia na návrat dieťaťa alebo premiestenie dieťaťa na územie Slovenskej republiky vykonáva orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
(4)
Pri návrate alebo premiestnení dieťaťa na územie Slovenskej republiky musí dieťa prevziať rodič dieťaťa, osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo zariadenie na výkon ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia alebo výchovného opatrenia.
(5)
Ak je zrejmé, že dieťa pri jeho návrate alebo premiestení na územie Slovenskej republiky neprevezme rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately postupuje podľa osobitného predpisu.30)
(6)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately oznámi zastupiteľskému úradu opatrenia, ktoré prijal v záujme zabezpečenia návratu alebo premiestnenia dieťaťa na územie Slovenskej republiky, a fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá prevezme dieťa v cudzine. Súčasne oznámi, ktorá fyzická osoba alebo právnická osoba prevezme dieťa po jeho návrate na území Slovenskej republiky.
(7)
Náklady, ktoré vznikli so zabezpečovaním návratu alebo premiestnenia dieťaťa na územie Slovenskej republiky, hradí orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak neboli hradené rodičom, príbuzným, osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo zariadením.
(8)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorému vznikli náklady so zabezpečovaním návratu alebo premiestnenia dieťaťa na územie Slovenskej republiky, vymáha ich od rodiča dieťaťa, osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo od zariadenia, v ktorom bolo dieťa umiestené na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutia súdu o ochrannej výchove pred jeho odchodom zo Slovenskej republiky. Ak náklady podľa odseku 7 uhradilo zariadenie, v ktorom bolo dieťa pred jeho odchodom zo Slovenskej republiky umiestnené na základe rozhodnutia súdu o neodkladnom opatrení30) alebo na základe rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení,10) vymáha ich od rodiča dieťaťa alebo od osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa.
§ 29
Maloletý bez sprievodu
(1)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
a)
postupuje podľa osobitného predpisu,30) ak maloletý bez sprievodu nemôže byť zverený do osobnej starostlivosti príbuzného alebo inej fyzickej osoby, ku ktorej má blízky vzťah, alebo podáva súdu návrh na nariadenie neodkladného opatrenia podľa osobitného predpisu28) a vykonáva neodkladné úkony v záujme dieťaťa, kým nie je maloletému bez sprievodu ustanovený poručník podľa osobitného predpisu24) alebo sa ustanovený poručník neujme svojej funkcie,
b)
oznamuje zastupiteľskému úradu krajiny, v ktorej má maloletý bez sprievodu obvyklý pobyt, opatrenia prijaté v záujme návratu alebo premiestnenia maloletého bez sprievodu a žiada o jeho návrat alebo premiestnenie do krajiny, v ktorej má maloletý bez sprievodu obvyklý pobyt, ak je zrejmé, že má obvyklý pobyt v bezpečnej krajine,31) a nevzťahuje sa naňho medzinárodný dohovor,29)
c)
navrhuje zastupiteľskému úradu krajiny, v ktorej nemá maloletý bez sprievodu obvyklý pobyt a v ktorej sa nachádza jeho rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, ich zlúčenie a oznamuje opatrenie prijaté v záujme tohto zlúčenia,
d)
podáva vyhlásenie podľa osobitného predpisu,27) ak nemožno postupovať podľa písmen b) a c) alebo na žiadosť maloletého bez sprievodu,
e)
zabezpečuje umiestnenie maloletého bez sprievodu do zariadenia podľa tohto zákona a plní úlohy podľa osobitného predpisu,27)
f)
spolupracuje s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu pri zabezpečovaní návratu maloletého bez sprievodu do krajiny pôvodu alebo pri zabezpečovaní vycestovania maloletého bez sprievodu do tretej krajiny, ak maloletý bez sprievodu o takýto návrat alebo vycestovanie prejavil záujem.
(2)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva opatrenia pre maloletého bez sprievodu počas jeho pobytu na území Slovenskej republiky na zabezpečenie starostlivosti primerane kultúre, jazyku, náboženstvu a tradíciám krajiny jeho pôvodu.
(3)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa podieľa na vyhľadávaní rodičov alebo iných členov rodiny maloletého bez sprievodu na účel zlúčenia maloletého bez sprievodu s jeho rodinou.
(4)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
a)
zabezpečuje maloletému bez sprievodu na jeho žiadosť právne poradenstvo,
b)
zabezpečuje maloletému bez sprievodu právnu pomoc podľa osobitného predpisu.31a)
Zabezpečenie účelu rozhodnutia súdu v zariadení, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, ochranná výchova, neodkladné opatrenie alebo výchovné opatrenie
§ 30
(1)
Ak súd rozhodol o nariadení ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia alebo o uložení ochrannej výchovy alebo výchovného opatrenia, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zabezpečuje v spolupráci s rodičmi dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, a zariadením, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, ochranná výchova, neodkladné opatrenie alebo výchovné opatrenie, určeným v rozhodnutí súdu (ďalej len „zariadenie na výkon rozhodnutia súdu“), umiestnenie dieťaťa do tohto zariadenia.
(2)
Pred umiestnením dieťaťa do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, najneskôr v deň príchodu dieťaťa do tohto zariadenia, zabezpečí orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zariadeniu na výkon rozhodnutia súdu
a)
rozhodnutie súdu o ústavnej starostlivosti, ochrannej výchove, neodkladnom opatrení alebo o výchovnom opatrení,
b)
rodný list dieťaťa,
c)
sociálnu správu o osobných pomeroch dieťaťa a rodinných pomeroch dieťaťa; sociálna správa obsahuje skutočnosti uvedené v § 34 ods. 3,
d)
posudok o zdravotnom postihnutí dieťaťa podľa osobitného predpisu,32) ak bol vydaný.
(3)
Pred umiestnením dieťaťa do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu poskytuje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pomoc na uľahčenie a zvládnutie jeho odchodu z rodiny. Dieťaťu sa poskytujú spôsobom primeraným jeho veku a rozumovej vyspelosti najmä informácie o zariadení na výkon rozhodnutia súdu, do ktorého má byť umiestnené, o možnosti vziať si so sebou osobné veci, o jeho právach a povinnostiach v zariadení na výkon rozhodnutia súdu a o možnostiach udržiavania pravidelného osobného styku a písomného styku s rodičom, zákonným zástupcom, inou blízkou osobou a s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
(4)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zabezpečuje dieťaťu, ktoré je umiestnené v zariadení na výkon rozhodnutia súdu, preukaz poistenca, ak ho dieťa nemá.
(5)
Ak nie je možné zabezpečiť umiestnenie dieťaťa do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu v spolupráci s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, do siedmich dní odo dňa vykonateľnosti rozhodnutia, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podá súdu návrh na výkon rozhodnutia.
(6)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže podať súdu návrh na umiestnenie súrodencov do rôznych zariadení na výkon rozhodnutia súdu, ak to vyžaduje zdravotný stav dieťaťa na základe posudku lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore, psychológa alebo posudku o zdravotnom postihnutí vydaného podľa osobitného predpisu.32) Ak sú súrodenci umiestnení v rôznych zariadeniach na výkon rozhodnutia súdu alebo ak sa súrodenec alebo súrodenci dieťaťa umiestneného v zariadení na výkon rozhodnutia súdu nachádzajú v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva opatrenia na udržiavanie a rozvíjanie súrodeneckých väzieb.
§ 31
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý umiestňuje do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu maloletého bez sprievodu, zabezpečuje tomuto zariadeniu najneskôr v deň umiestnenia maloletého bez sprievodu do tohto zariadenia
a)
rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia,
b)
cestovné doklady, ak sa nachádzajú u maloletého bez sprievodu,
c)
doklad o lekárskej prehliadke v rozsahu určenom lekárom vrátane diagnostického a laboratórneho vyšetrenia, očkovania a preventívneho opatrenia, určenými orgánom na ochranu zdravia.33)
§ 32
(1)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vedie evidenciu detí umiestnených v zariadeniach na výkon rozhodnutia súdu, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, číslo rozhodnutia súdu, dátum umiestnenia dieťaťa do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, zariadenie na výkon rozhodnutia súdu, a ak má súrodencov, miesto ich pobytu, dôvody vyňatia dieťaťa z rodiny, dátum premiestnenia dieťaťa do iného zariadenia na výkon rozhodnutia súdu na základe rozhodnutia súdu alebo na základe dohody s týmto zariadením, dátum návratu dieťaťa do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu z iného zariadenia na výkon rozhodnutia súdu a dátum a spôsob informovania zákonného zástupcu dieťaťa, ak dieťa bolo premiestnené na základe dohody.
(2)
Ak je to v záujme dieťaťa, môže orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podať súdu návrh na zmenu zariadenia na výkon rozhodnutia súdu. V návrhu podľa prvej vety uvedie zariadenie na výkon rozhodnutia súdu, do ktorého navrhuje dieťa umiestniť, so zohľadnením súrodeneckých väzieb a rodinných väzieb dieťaťa, aby zmena nebránila úprave rodinných pomerov dieťaťa a zachovaniu rodinných väzieb a súrodeneckých väzieb.
(3)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v spolupráci so zariadením na výkon rozhodnutia súdu, s obcou a akreditovaným subjektom, ktorý vykonáva opatrenia zamerané na úpravu rodinných pomerov v prirodzenom rodinnom prostredí, vypracúva plán sociálnej práce s rodinou dieťaťa, ktorého súčasťou je sledovanie psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa. Na tento účel najmenej raz za šesť mesiacov navštevuje dieťa v zariadení na výkon rozhodnutia súdu.
(4)
Obec najmenej raz za šesť mesiacov predkladá orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately správu o sociálnej situácii rodičov dieťaťa. Súčasťou správy podľa prvej vety je zhodnotenie podmienok návratu dieťaťa do rodinného prostredia a oznámenie možnosti zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča podľa osobitného predpisu34) (ďalej len "náhradná osobná starostlivosť") alebo do pestúnskej starostlivosti.
(5)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately najmenej raz za šesť mesiacov predkladá súdu správu o účinkoch opatrení, ktoré boli prijaté na odstránenie dôvodov, pre ktoré bola nariadená ústavná starostlivosť, a informuje súd o možnostiach zrušenia ústavnej starostlivosti alebo zverenia dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti alebo o možnosti osvojenia. Ak je dieťa umiestnené v zariadení na výkon rozhodnutia súdu na základe rozhodnutia o uložení výchovného opatrenia, sleduje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately účel výchovného opatrenia tak, aby pred uplynutím obdobia, ktoré uviedol súd v rozhodnutí o jeho uložení, informoval súd o plnení účelu výchovného opatrenia.
(6)
Ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zistí, že je, alebo môže byť v zariadení na výkon rozhodnutia súdu ohrozený život dieťaťa, jeho zdravie alebo jeho priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin, postupuje podľa odseku 2 alebo podľa § 27.
TRETIA ČASŤ
ZABEZPEČENIE NÁHRADNÉHO RODINNÉHO PROSTREDIA
§ 33
Sprostredkovanie pestúnskej starostlivosti alebo osvojenia
(1)
Ak rodičia nezabezpečujú, alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa a nie je možné dieťa zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sprostredkuje dieťaťu pestúnsku starostlivosť alebo osvojenie35) (ďalej len „náhradná rodinná starostlivosť“).
(2)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately určený na účely organizovania náhradnej rodinnej starostlivosti podľa osobitného predpisu36) (ďalej len „určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“) alebo zariadenie, ak je v ňom dieťa umiestnené, musí poskytnúť dieťaťu, ktorému treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, sociálne poradenstvo, informácie o účinkoch náhradnej rodinnej starostlivosti a psychologickú starostlivosť (ďalej len „príprava dieťaťa“) spôsobom primeraným veku a rozumovej vyspelosti dieťaťa. Prípravu dieťaťa realizuje určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo akreditovaný subjekt upovedomený podľa odseku 6 o potrebe pripraviť dieťa, alebo zariadenie, v ktorom je dieťa umiestnené, bezodkladne po naplnení podmienok ustanovených v odseku 1. Príprava dieťaťa sa nevyžaduje, ak to nie je účelné vzhľadom na nízky vek dieťaťa.
(3)
Ak je určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately známa fyzická osoba, ktorá má k dieťaťu blízky vzťah, môže takú osobu, ak je to vhodné a účelné, prizvať k príprave dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť.
(4)
O príprave dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť vypracúva určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zariadenie správu o príprave dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť. Správa o príprave dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť obsahuje najmä informácie o poskytnutí sociálneho poradenstva dieťaťu, o účinkoch náhradnej rodinnej starostlivosti, o zohľadnení jeho názorov a želaní a odporúčanie formy náhradnej rodinnej starostlivosti. Ak ide o prípravu dieťaťa na osvojenie a vyžaduje sa súhlas dieťaťa s osvojením, musí byť súčasťou správy o príprave dieťaťa na osvojenie aj písomne vyhotovený súhlas dieťaťa s osvojením.4) Zariadenie, ktoré realizuje prípravu dieťaťa, alebo akreditovaný subjekt, ktorý realizuje prípravu dieťaťa, doručí správu o príprave dieťaťa najneskôr do 30 dní od začatia prípravy dieťaťa určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 34 ods. 1 a príslušnému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ak nie je príprava dieťaťa skončená do 30 dní od jej začatia, zariadenie alebo akreditovaný subjekt, písomne informuje tieto orgány o dôvodoch neskončenia prípravy dieťaťa a o predpokladanom termíne skončenia prípravy dieťaťa. Ak nebola príprava dieťaťa realizovaná z dôvodu nízkeho veku dieťaťa a sú splnené podmienky podľa odseku 1, zariadenie, v ktorom je dieťa umiestnené, bezodkladne doručí určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 34 ods. 1 a príslušnému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately písomnú informáciu, že príprava dieťaťa nebola realizovaná z dôvodu nízkeho veku dieťaťa; táto informácia sa na účely sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti považuje za správu o príprave dieťaťa. Tento postup platí primerane aj na určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý realizuje prípravu dieťaťa.
(5)
Ak dieťa nie je pripravené na sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti ani po skončení prípravy dieťaťa, v správe o príprave dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť sa uvedú osobitne dôvody tejto skutočnosti spolu s vyjadrením k možnostiam aktualizácie prípravy dieťaťa. Na posúdenie dôvodov sa § 23 ods. 2 písm. e) vzťahuje rovnako.
(6)
Ak vykonával pre dieťa, ktorému treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, niektoré z opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa tohto zákona akreditovaný subjekt, ktorého zástupca, prípadne zamestnanec je pre dieťa osoba známa, ponúkne určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately možnosť pripraviť dieťa tomuto akreditovanému subjektu. Ak akreditovaný subjekt v lehote dvoch týždňov neprejaví vôľu, že chce dieťa pripravovať, prípravu dieťaťa vykoná určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zariadenie, v ktorom sa dieťa nachádza.
(7)
Ak je dieťa umiestnené v zariadení, dohodne určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately postup prípravy dieťaťa so zariadením a s akreditovaným subjektom. Ak nemožno dohodnúť postup prípravy dieťaťa podľa prvej vety, prípravu dieťaťa vykonáva zariadenie.
(8)
Akreditovaný subjekt okrem zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené, musí mať na vykonávanie prípravy dieťaťa akreditáciu. Na prípravu dieťaťa akreditovaným subjektom sa odseky 2 až 4 vzťahujú rovnako.
(9)
Sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti na účely tohto zákona je
a)
vedenie prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť,
b)
evidencia žiadostí fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, o zapísanie do zoznamu žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť (ďalej len „zoznam žiadateľov“),
c)
príprava, posúdenie a odporúčanie fyzickej osoby podľa písmena b) na zapísanie do zoznamu žiadateľov,
d)
rozhodovanie o zapísaní fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, do zoznamu žiadateľov,
e)
vedenie zoznamu žiadateľov,
f)
sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom, ktorému treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, a žiadateľom o pestúnsku starostlivosť alebo o osvojenie (ďalej len „žiadateľ“).
(10)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zariadenie, kde bolo dieťa umiestnené, alebo akreditovaný subjekt poskytuje dieťaťu, ktorému bola sprostredkovaná náhradná rodinná starostlivosť podľa tohto zákona, a fyzickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, podľa potreby a s ich súhlasom pomoc a sociálne poradenstvo na uľahčenie plnenia účelu náhradnej rodinnej starostlivosti.
(11)
Fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, alebo fyzická osoba, ktorá podala návrh na zverenie dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti, môže požiadať o prípravu na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti. Prípravu tejto fyzickej osoby na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti vykonáva orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Na prípravu tejto osoby sa § 38 ods. 4 písm. a) vzťahuje rovnako. Prípravu fyzickej osoby podľa prvej vety môže vykonať aj akreditovaný subjekt, ktorý vykonáva prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť.
§ 34
Vedenie prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť
(1)
Prehľad detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, vedie určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Do tohto prehľadu bezodkladne, najneskôr do 30 dní od doručenia správy o príprave dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť zapíše určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately dieťa na základe spisovej dokumentácie zabezpečenej orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v spolupráci so zariadením, ak je v ňom dieťa umiestnené, a s akreditovaným subjektom, ak vykonával prípravu dieťaťa. Spisová dokumentácia obsahuje
a)
rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo neodkladného opatrenia súdu podľa osobitného predpisu,30)
b)
rozhodnutie súdu, že dieťa je osvojiteľné, ak bolo vydané,
c)
sociálnu správu o dieťati,
d)
správu o zdravotnom stave dieťaťa,
e)
rodný list dieťaťa; ak je získanie rodného listu spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, doloží orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately písomnú informáciu o dôvodoch, pre ktoré nie je možné doložiť rodný list do spisovej dokumentácie a rodný list dieťaťa doloží dodatočne,
f)
obrazový a zvukový záznam o podstatných udalostiach v živote dieťaťa,
g)
fotografiu dieťaťa nie staršiu ako dva mesiace,
h)
posudok o zdravotnom postihnutí dieťaťa podľa osobitného predpisu,32) ak bol vydaný,
i)
správu o príprave dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť, ktorej súčasťou je vyjadrenie k citovým väzbám dieťaťa k súrodencom.
(2)
Ak je splnená podmienka podľa osobitného predpisu36a) alebo ak ide o dieťa, ktoré zanechala žena po pôrode v zdravotníckom zariadení,36b) alebo ak nie je známy ani jeden z rodičov,36c) orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zašle základné údaje o dieťati podľa odseku 3 písm. a), časti dokumentácie podľa odseku 1 písm. d) a g) určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď sa dozvedel o tejto skutočnosti. Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zapíše toto dieťa do prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť dňom doručenia základných náležitostí spisovej dokumentácie podľa prvej vety. Ostatné náležitosti spisovej dokumentácie podľa odseku 1 doručuje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately do spisovej dokumentácie priebežne.
(3)
Sociálna správa o dieťati obsahuje
a)
základné údaje o dieťati,
b)
základné údaje o rodičoch dieťaťa okrem prípadov podľa osobitného predpisu,4) jeho starých rodičoch, súrodencoch a iných fyzických osobách, ku ktorým má dieťa blízky vzťah,
c)
informácie o psychickom vývine, fyzickom vývine a sociálnom vývine dieťaťa a o ich aktuálnej úrovni, o zvykoch dieťaťa a dôležitých udalostiach jeho života,
d)
dôvody, pre ktoré bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rodičov,
e)
informácie o možnostiach úpravy rodinných pomerov dieťaťa,
f)
odporúčanie formy náhradnej rodinnej starostlivosti.
(4)
Základné údaje o dieťati na účely sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti sú meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo, štátna príslušnosť a národnosť dieťaťa.
(5)
Základné údaje o rodičoch dieťaťa, starých rodičoch dieťaťa, súrodencoch dieťaťa a iných fyzických osobách, ku ktorým má dieťa blízky vzťah, na účely sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti sú meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť a národnosť týchto fyzických osôb. Získavaním základných údajov o fyzických osobách podľa prvej vety nie je dotknutý osobitný predpis.4)
§ 35
Evidencia žiadostí fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom
(1)
Evidenciu žiadostí fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, o zapísanie do zoznamu žiadateľov vedie určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
(2)
Žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov obsahuje osobné údaje fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, a to jej meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo, a ďalšie údaje podľa osobitného predpisu36d) potrebné na podanie žiadosti o odpis registra trestov.
(3)
K žiadosti musia byť priložené
a)
dotazník,
b)
správa o zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom,
c)
doklad o majetkových pomeroch na preukázanie primeraného majetkového základu na plnenie ekonomicko-zabezpečovacej funkcie rodiny.
(4)
O fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, sa vedie spisová dokumentácia, ktorá obsahuje
a)
žiadosť podľa odsekov 2 a 3,
b)
odpis registra trestov fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, vydaný určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu,36e)
c)
správu o bytových pomeroch, rodinných pomeroch a sociálnych pomeroch fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom,
d)
vyjadrenie obce o spôsobe života fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, a jej rodiny,
e)
písomný súhlas fyzickej osoby, že určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže zisťovať, či nedošlo k zmene rozhodujúcich skutočností uvedených v žiadosti a spisovej dokumentácii.
(5)
Na obstaranie odpisu registra trestov určeným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vzťahuje osobitný predpis.36e)
(6)
Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zastaví konanie vo veci zapísania fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, do zoznamu žiadateľov, ak
a)
podľa údajov z odpisu registra trestov nie je fyzická osoba spôsobilá na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti podľa § 39 ods. 4,
b)
podľa správy o zdravotnom stave fyzickej osoby nie je spôsobilá na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti,
c)
sa preukáže, že fyzická osoba nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
d)
fyzická osoba neskončí prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť do jedného roka od podania žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov alebo
e)
súd rozhodol podľa osobitného predpisu36f)
1.
o pozastavení výkonu rodičovských práv fyzickej osoby a výkon rodičovských práv tejto osoby je pozastavený v čase konania vo veci zapísania fyzickej osoby do zoznamu žiadateľov,
2.
o obmedzení výkonu rodičovských práv fyzickej osoby, alebo
3.
o pozbavení výkonu rodičovských práv fyzickej osoby.
(7)
Ak fyzická osoba žiada o sprostredkovanie medzištátneho osvojenia,37) spisová dokumentácia obsahuje okrem skutočností podľa odseku 4 aj fotografie, obrazový a zvukový záznam tejto fyzickej osoby a jej rodinného prostredia.
(8)
Fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, každý orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, obec, vyšší územný celok alebo akreditovaný subjekt, ktorý vykonáva prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť, poskytuje informácie potrebné na podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov.
(9)
Ak má žiadateľ, ktorý nadviazal osobný vzťah s dieťaťom, ktorému je potrebné sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, záujem o sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu s ďalším dieťaťom, môže byť opakovane zapísaný do zoznamu žiadateľov podľa odsekov 1 až 8, ak mu súd zveril dieťa, s ktorým nadviazal osobný vzťah, do starostlivosti budúcich osvojiteľov6) alebo, ak bolo začaté konanie o zverení dieťaťa, s ktorým nadviazal osobný vzťah, do pestúnskej starostlivosti. Na prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť sa vzťahuje § 40.
Príprava fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na náhradnú rodinnú starostlivosť
§ 36
(1)
Subjekt vykonávajúci prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť na účely tohto zákona je orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a akreditovaný subjekt, ktorý vykonáva prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť.
(2)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a akreditovaný subjekt vykonávajúci prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť, detský domov, obec alebo vyšší územný celok informujú fyzickú osobu, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, o možnosti vybrať si subjekt vykonávajúci prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť.
§ 37
(1)
Ak si fyzická osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, vybrala na prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť akreditovaný subjekt, poskytne určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately akreditovanému subjektu na účely tejto prípravy časti spisovej dokumentácie podľa § 35 ods. 3 písm. a).
(2)
Príprava fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na náhradnú rodinnú starostlivosť sa vykonáva na základe písomnej dohody uzatvorenej medzi subjektom vykonávajúcim prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť a fyzickou osobou, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom. Manželia, ktorí majú záujem stať sa pestúnmi alebo osvojiteľmi, uzatvárajú dohodu so subjektom vykonávajúcim prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť spoločne. K uzavretiu dohody je možné pristúpiť až po overení splnenia podmienky spôsobilosti podľa § 39 ods. 4.
(3)
Súčasťou dohody podľa odseku 2 je
a)
ustanovenie o ochrane osobných údajov podľa osobitného predpisu,38)
b)
účel, na ktorý môžu byť osobné údaje použité,
c)
súhlas fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, s poskytnutím osobných údajov na účel sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti subjektom, ktoré sa podieľajú na sprostredkovaní náhradnej rodinnej starostlivosti podľa tohto zákona.
§ 38
(1)
Na účely prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť subjekt vykonávajúci túto prípravu zriaďuje tím na prípravu fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom (ďalej len „tím“). Najmenej jeden člen tímu musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia.
(2)
Zástupca orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak nie je členom tímu podľa odseku 1, zúčastňuje sa na príprave podľa odseku 4 písm. a) prvého bodu a v záverečnej časti prípravy.
(3)
Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, sa vykonáva v rozsahu najmenej 26 hodín
a)
individuálnou formou,
b)
skupinovou formou alebo
c)
kombináciou individuálnej formy a skupinovej formy.
(4)
Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, spočíva
a)
v poskytnutí základných informácií najmä o
1.
náhradnej rodinnej starostlivosti,
2.
vývine dieťaťa a potrebách dieťaťa,
3.
právach dieťaťa v náhradnej rodinnej starostlivosti vrátane práva dieťaťa na udržiavanie a rozvíjanie súrodeneckých väzieb,
4.
právach a povinnostiach rodičov dieťaťa,
b)
v posudzovaní spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti.
(5)
Subjekt, ktorý vykonáva prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť, vypracúva po skončení prípravy fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, záverečnú správu o jej príprave, s ktorou ju oboznámi. Súčasťou záverečnej správy o príprave na náhradnú rodinnú starostlivosť musí byť najmä charakteristika osobnosti fyzickej osoby, vyjadrenie k predpokladom fyzickej osoby vychovávať dieťa, k motivácii záujmu fyzickej osoby stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, k stabilite manželského vzťahu a rodinného prostredia. Záverečná správa je súčasťou spisovej dokumentácie podľa § 35 ods. 4.
(6)
V prípade fyzickej osoby, ktorá je pestún alebo osvojiteľ, považuje sa podmienka prípravy za splnenú.
Rozhodovanie o zapísaní fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, do zoznamu žiadateľov a vedenie zoznamu žiadateľov
§ 39
(1)
Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately rozhoduje o zapísaní fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, do zoznamu žiadateľov do 15 dní odo dňa doručenia záverečnej správy o príprave fyzickej osoby na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti.
(2)
Do zoznamu žiadateľov môže byť zapísaná fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, posúdená ako spôsobilá na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti.
(3)
Posúdenie spôsobilosti na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti na účely zapísania do zoznamu žiadateľov je posúdenie
a)
dokumentácie podľa § 35 ods. 3 a 4,
b)
ďalších rozhodujúcich skutočností zistených určeným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
(4)
Fyzická osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, nie je spôsobilá na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti, ak
a)
bola odsúdená za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere vyššej ako jeden rok, a to aj, ak jej bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola za takýto čin odsúdená podľa osobitného predpisu,38a) alebo
b)
bola odsúdená za úmyselný trestný čin za niektorý z trestných činov proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti, proti rodine a mládeži, proti iným právam a slobodám, proti mieru a ľudskosti, alebo bola odsúdená za niektorý z trestných činov terorizmu a extrémizmu, a to aj, ak jej bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola za takýto čin odsúdená podľa osobitného predpisu.38a)
(5)
Rozhodnutie o zapísaní do zoznamu žiadateľov musí obsahovať deň zapísania fyzickej osoby do zoznamu žiadateľov a povinnosť žiadateľa oznámiť všetky rozhodujúce skutočnosti na sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu s dieťaťom a na sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti, a to do 15 dní od ich vzniku.
(6)
Odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zapísaní fyzickej osoby do zoznamu žiadateľov môže byť žiadateľ zaradený do procesu sprostredkovania nadviazania osobného vzťahu s dieťaťom, ktorému treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa vzťahujú aj na fyzickú osobu podľa § 35 ods. 9.
§ 40
(1)
Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť sa aktualizuje, ak dôjde po skončení tejto prípravy k zmene pomerov na strane žiadateľa, ak od jej skončenia uplynú dva roky, ak žiadateľ je pestún, osvojiteľ alebo fyzická osoba podľa § 35 ods. 9 Rozsah aktualizácie prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť odporučí tím.
(2)
O aktualizácii prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť vypracúva subjekt, ktorý vykonáva túto prípravu, správu. Súčasťou správy o aktualizácii prípravy je vyjadrenie o spôsobilosti žiadateľa na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti, ak sa aktualizácie prípravy zúčastnila fyzická osoba, ktorá je pestúnom alebo osvojiteľom alebo fyzickou osobou podľa § 35 ods. 9.
§ 41
(1)
Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vyradí žiadateľa zo zoznamu žiadateľov
a)
na základe právoplatného rozhodnutia súdu o osvojení alebo zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti,
b)
na jeho žiadosť.
(2)
Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately rozhodne o vyradení žiadateľa zo zoznamu žiadateľov, ak
a)
zistí závažné skutočnosti na strane žiadateľa, ktoré sú v rozpore s účelom náhradnej rodinnej starostlivosti,
b)
žiadateľ neoznámil rozhodujúce skutočnosti na sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu s dieťaťom a na sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti podľa § 39 ods. 5,
c)
žiadateľ porušil ustanovenie § 42 ods. 3,
d)
žiadateľ je podľa správy o aktualizácii prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť posúdený ako nespôsobilý na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti,
e)
žiadateľ ani na jeho výzvu nezačne do 30 dní od doručenia tejto výzvy aktualizovať prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť podľa § 40.
§ 42
(1)
Zaradenie žiadateľa do procesu sprostredkovania nadviazania osobného vzťahu s dieťaťom, ktorému treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, zohľadňuje poradie žiadateľov zapísaných do zoznamu žiadateľov. Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže poradie žiadateľov zmeniť, ak je to v záujme dieťaťa. Zmenu poradia musí určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately odôvodniť. Odôvodnenie sa musí pripojiť do spisovej dokumentácie o žiadateľovi.
(2)
Pred sprostredkovaním nadviazania osobného vzťahu s dieťaťom musia byť žiadateľovi poskytnuté všetky informácie o dieťati dôležité na jeho rozhodnutie prijať dieťa do náhradnej rodinnej starostlivosti, sociálna správa o dieťati, fotografie dieťaťa, obrazový a zvukový záznam dieťaťa. Sociálna správa obsahuje základné údaje podľa § 34 ods. 4.
(3)
Žiadateľ môže poskytnúť informácie o dieťati vrátane základných údajov podľa § 34 ods. 4 len detskému lekárovi a subjektu, ktorý vykonával jeho prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť, ak je to potrebné na jeho rozhodnutie prijať dieťa do náhradnej rodinnej starostlivosti.
(4)
K sprostredkovaniu nadviazania osobného vzťahu medzi žiadateľom a dieťaťom môže dôjsť len so súhlasom žiadateľa.
(5)
Žiadateľ môže požiadať subjekt, ktorý vykonával jeho prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť, o uľahčenie nadviazania osobného vzťahu s dieťaťom; zástupca tohto subjektu môže byť prítomný pri nadväzovaní osobného vzťahu dieťaťa so žiadateľom.
(6)
Nadviazanie osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom sa musí uskutočniť v rozsahu a spôsobom zodpovedajúcim veku, rozumovej vyspelosti, potrebám a možnostiam dieťaťa a v prostredí dieťaťu blízkom alebo vhodnom na sprostredkovanie osobného vzťahu medzi ním a žiadateľom. Pred nadviazaním osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom musí byť dieťaťu poskytnutá spôsobom primeraným jeho veku a rozumovej vyspelosti pomoc na uľahčenie nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom, ktorý dal súhlas na sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi ním a dieťaťom. Na tento účel poskytuje určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zariadeniu správu podľa § 35 ods. 4 písm. c). Na prípravu dieťaťa na nadviazanie osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom sa § 33 ods. 2 vzťahuje rovnako.
(7)
O priebehu nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom vypracúva určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zariadenie, ak je v ňom dieťa umiestnené, správu, s ktorou oboznámi žiadateľa a dieťa spôsobom primeraným jeho veku a rozumovej vyspelosti. Správa o priebehu nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom obsahuje
a)
psychologické zhodnotenie nadväzovania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom vrátane uvedenia názoru na vývoj tohto vzťahu,
b)
súhlas žiadateľa s poskytnutím správy súdu a subjektom spolupodieľajúcim sa na sprostredkovaní náhradnej rodinnej starostlivosti podľa tohto zákona.
(8)
Ak určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zistí po zapísaní dieťaťa do prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, že nevedie v zozname žiadateľov žiadateľa, ktorého možno zaradiť do procesu sprostredkovania nadviazania osobného vzťahu s týmto dieťaťom, zapojí do procesu sprostredkovania nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom aj akreditované subjekty, ktoré pôsobia v jeho územnom obvode, a to najneskôr do dvoch týždňov odo dňa zapísania dieťaťa do prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť. Akreditovaný subjekt podľa prvej vety musí mať akreditáciu na vykonávanie prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť a na sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom s miestom ich vykonávania v územnom obvode určeného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť.
(9)
Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, poskytne akreditovanému subjektu podľa odseku 8 na účely sprostredkovania nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom sociálnu správu o dieťati, fotografiu dieťaťa, obrazový a zvukový záznam o dieťati a správu o zdravotnom stave dieťaťa. Povinnosť určeného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sprostredkovať dieťaťu náhradnú rodinnú starostlivosť trvá aj po zapojení akreditovaného subjektu do procesu sprostredkovania nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom. Ak určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vyhľadá žiadateľa a žiadateľ vysloví súhlas s nadviazaním osobného vzťahu s dieťaťom, túto skutočnosť oznámi akreditovanému subjektu uvedenému v odseku 8.
(10)
Ak akreditovaný subjekt vyhľadá žiadateľa zapísaného do zoznamu žiadateľov a tento vysloví súhlas s nadviazaním osobného vzťahu s dieťaťom, oznámi túto skutočnosť určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť.
(11)
Akreditovaný subjekt môže poskytnúť informácie o dieťati len žiadateľovi zapísanému v zozname žiadateľov vedenom určeným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť.
(12)
Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, dohodne so žiadateľom, ktorý vysloví súhlas s nadviazaním osobného vzťahu s dieťaťom, a s akreditovaným subjektom ďalší postup pri sprostredkovaní nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom a vykoná všetky potrebné úkony k ostatným akreditovaným subjektom, ktoré boli zapojené do sprostredkovania nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom.
(13)
Na sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom akreditovaným subjektom sa vzťahujú odseky 2 až 7 rovnako.
(14)
Zariadenie, v ktorom je dieťa umiestnené, poskytuje akreditovanému subjektu na jeho písomnú žiadosť doplnenie a aktualizáciu informácií potrebných na sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom.
§ 43
Sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti dieťaťu iným ako určeným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť
(1)
Ak určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, nesprostredkuje dieťaťu nadviazanie osobného vzťahu medzi ním a žiadateľom do dvoch týždňov odo dňa zapísania dieťaťa do prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, požiada ostatné určené orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom. Lehotu uvedenú v prvej vete možno skrátiť, ak je to v záujme dieťaťa.
(2)
Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, predloží ostatným určeným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately spisovú dokumentáciu dieťaťa na účely sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti, ktorá obsahuje
a)
sociálnu správu o dieťati,
b)
správu o zdravotnom stave dieťaťa,
c)
fotografiu dieťaťa,
d)
obrazový a zvukový záznam o dieťati.
(3)
Ak ktorýkoľvek určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zistí, že vedie v zozname žiadateľov žiadateľa, ktorý môže byť zaradený do procesu sprostredkovania nadviazania osobného vzťahu medzi ním a dieťaťom, oznámi túto skutočnosť bezodkladne, najneskôr v pracovný deň nasledujúci po jej zistení, určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, a požiada o súhlas na sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom.
(4)
Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, oznámi bezodkladne, najneskôr v pracovný deň po doručení žiadosti o súhlas podľa odseku 3, určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý požiadal o súhlas podľa odseku 3, že súhlasí s nadviazaním osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom. Ak nesúhlasí s nadviazaním osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom, uvedie dôvody nesúhlasu.
(5)
Na sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom sa vzťahuje § 42 rovnako.
(6)
Ak určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately požiadaný podľa odseku 1 zistí, že nevedie v zozname žiadateľov žiadateľa, ktorého možno zaradiť do procesu sprostredkovania nadviazania osobného vzťahu s dieťaťom, zapojí do procesu sprostredkovania nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom aj akreditované subjekty, ktoré majú akreditáciu na vykonávanie prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť a na sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom s miestom ich vykonávania v územnom obvode tohto určeného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a to najneskôr do dvoch týždňov odo dňa doručenia žiadosti o sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
(7)
Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytne akreditovanému subjektu podľa odseku 6 na účely sprostredkovania nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom sociálnu správu o dieťati, fotografiu dieťaťa, obrazový a zvukový záznam o dieťati a správu o zdravotnom stave dieťaťa. Akreditovaný subjekt môže poskytnúť informácie o dieťati len žiadateľovi zapísanému v zozname žiadateľov vedenom na určenom orgáne sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý ho zapojil do procesu sprostredkovania podľa odseku 6. Na poskytnutie informácií potrebných na sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom akreditovanému subjektu sa vzťahuje § 42 ods. 13 a 14 rovnako.
(8)
Ak akreditovaný subjekt vyhľadá žiadateľa zapísaného do zoznamu žiadateľov a tento vysloví súhlas s nadviazaním osobného vzťahu s dieťaťom, oznámi túto skutočnosť určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý ho zapojil do procesu sprostredkovania podľa odseku 6. Po oznámení tejto skutočnosti akreditovaným subjektom sa postupuje podľa odsekov 3 až 5.
(9)
Ak určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, súhlasí s nadviazaním osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom, určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý požiadal o súhlas, dohodne so žiadateľom, ktorý vyslovil súhlas s nadviazaním osobného vzťahu s dieťaťom a akreditovaným subjektom, ďalší postup pri sprostredkovaní nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom a vykoná všetky potrebné úkony k ostatným akreditovaným subjektom.
§ 44
Sprostredkovanie medzištátneho osvojenia
(1)
Ak nemožno dieťaťu, ktoré je na základe rozhodnutia súdu osvojiteľné, sprostredkovať nadviazanie osobného vzťahu medzi ním a žiadateľom na území Slovenskej republiky, určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, vyhotoví spisovú dokumentáciu dieťaťa na účely sprostredkovania medzištátneho osvojenia a predloží ju orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately určenému na vykonávanie medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie (§ 74) najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa zapísania dieťaťa do prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť.
(2)
Spisová dokumentácia dieťaťa na účely sprostredkovania medzištátneho osvojenia obsahuje
a)
sociálnu správu o dieťati,
b)
správu o zdravotnom stave dieťaťa,
c)
rozhodnutie súdu, že dieťa je osvojiteľné,
d)
potvrdenie určeného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o splnení podmienky podľa medzinárodného dohovoru,37)
e)
rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti,
f)
rodný list dieťaťa, ktorý v deň predloženia spisovej dokumentácie nie je starší ako dva mesiace,
g)
dve fotografie dieťaťa nie staršie ako dva mesiace,
h)
obrazový a zvukový záznam o dieťati.
(3)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately určený na vykonávanie medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie (§ 74) po posúdení spisovej dokumentácie dieťaťa zapíše dieťa do prehľadu detí, ktorým možno sprostredkovať medzištátne osvojenie; prehľad obsahuje základné údaje o dieťati podľa § 34 ods. 4.
(4)
Ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately určený na vykonávanie medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie (§ 74) zistí, že v zozname žiadateľov o osvojenie z prijímajúcich štátov vedie žiadateľa, ktorý môže byť zaradený do procesu nadviazania osobného vzťahu medzi ním a dieťaťom, oznámi bezodkladne, najneskôr v nasledujúci pracovný deň, túto skutočnosť určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, a postupuje podľa medzinárodného dohovoru.37)
(5)
Zapísaním dieťaťa do prehľadu detí, ktorým možno sprostredkovať medzištátne osvojenie, nie je dotknutá povinnosť určeného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately postupovať podľa § 42 a 43.
(6)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately určený na vykonávanie medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie (§ 74) zasiela správu o začleňovaní dieťaťa do nového rodinného prostredia v cudzine a rozhodnutie o osvojení oznamuje určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade detí podľa § 34. Správa podľa prvej vety je určená len určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
§ 44a
(1)
Ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri vykonávaní opatrení podľa tohto zákona zistí, že fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, pestún alebo poručník, ktorý sa osobne stará o dieťa, potrebuje odbornú pomoc na uľahčenie zabezpečovania náhradného rodinného prostredia pre dieťa, navrhne tejto fyzickej osobe
a)
poskytnutie alebo zabezpečenie poskytnutia sociálneho poradenstva alebo iného odborného poradenstva,
b)
vykonanie alebo zabezpečenie vykonania opatrení
1.
na uľahčenie riešenia výchovných problémov alebo rodinných problémov,
2.
pri uplatňovaní zákonných nárokov dieťaťa.
(2)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately priebežne sleduje výkon náhradnej osobnej starostlivosti a pestúnskej starostlivosti a najmenej raz za šesť mesiacov predkladá súdu správu o kvalite starostlivosti o dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti alebo v pestúnskej starostlivosti vrátane informácie o tom, či rodičia môžu prevziať maloleté dieťa do osobnej starostlivosti; to neplatí, ak sa dieťa zdržiava v cudzine s vedomím súdu podľa osobitného predpisu.38aa)
ŠTVRTÁ ČASŤ
VYKONÁVANIE OPATRENÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY V ZARIADENÍ
§ 45
(1)
Opatrenia podľa tohto zákona sa vykonávajú v zariadeniach, ktorými sú detský domov, detský domov pre maloletých bez sprievodu, krízové stredisko, resocializačné stredisko pre drogovo závislých a inak závislých (ďalej len „resocializačné stredisko“) a v iných zariadeniach zriadených na vykonávanie opatrení podľa tohto zákona.
(2)
Opatrenia podľa tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak, sa vykonávajú v zariadeniach, ktoré zriadili určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, obec, vyšší územný celok alebo akreditovaný subjekt.
(3)
Obec a vyšší územný celok môžu zriaďovať zariadenia najmä na účely výkonu samosprávnych pôsobností podľa tohto zákona. Tento účel môže obec a vyšší územný celok zabezpečiť aj prostredníctvom akreditovaných subjektov a právnických osôb alebo fyzických osôb podľa § 71 ods. 1 písm. e).
(4)
Vyšší územný celok poskytuje obciam, ktoré sa nachádzajú v jeho územnom obvode, na účely výkonu ich samosprávnej pôsobnosti informácie o akreditovaných subjektoch pôsobiacich v jeho územnom obvode.
(5)
Ak zriadi obec alebo vyšší územný celok zariadenie podľa § 49, 50, 62 a 63, vyžaduje sa rovnako ako u akreditovaného subjektu splnenie podmienok bezúhonnosti všetkých zamestnancov, ktorí vykonávajú svoje povolanie v priamom kontakte s deťmi, odbornej spôsobilosti a zdokumentovania metód práce a formy ich výkonu (§ 79).
(6)
Ak bolo kontrolnou činnosťou zistené, že zariadenie podľa § 49, 50, 62 a 63, ktoré zriadila obec, vyšší územný celok alebo akreditovaný subjekt nespĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom a prijaté opatrenia podľa § 91 a 92 neviedli k náprave, postupuje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 32 ods. 2 alebo 6. Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately súčasne vykoná úkony potrebné na zabránenie umiestňovania detí na základe rozhodnutia súdu do tohto zariadenia.
§ 46
(1)
Ak je to účelné pre priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby, vykonávanie ďalších metód, techník a postupov podľa tohto zákona sa v zariadeniach uvedených v § 49, 50, 62 a 63 nevylučuje.
(2)
Pôsobnosť iných subjektov podľa osobitných predpisov8) nie je dotknutá.
§ 47
(1)
Každé zariadenie musí mať názov, z ktorého vyplýva predmet jeho činnosti a odborné zameranie, a ak je to vhodné a účelné, aj jeho cieľovú skupinu. Verejné označenie zariadenia názvom sa nevyžaduje.
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, metódy, techniky a postupy práce a starostlivosť, uvedené v odseku 3, možno voliť a kombinovať tak, aby zariadenie plnilo účel, na ktorý bolo zriadené.
(3)
Účel, na ktorý bolo zariadenie zriadené, sa zabezpečuje
a)
vykonávaním najmä
1.
sociálnej práce podľa § 3,
2.
odbornej diagnostiky,
3.
pomoci na zvládnutie krízy,
4.
špeciálneho sociálneho poradenstva,
5.
výchovy,
6.
pomoci pri príprave na školské vyučovanie,
7.
liečebno-výchovnej starostlivosti,
8.
psychologickej starostlivosti,
9.
špeciálno-pedagogickej starostlivosti,
10.
resocializácie a resocializačných programov,
11.
rekreačnej činnosti,
12.
rehabilitačnej činnosti,
13.
pracovnej terapie,
b)
utváraním podmienok najmä na
1.
prípravu stravy,
2.
záujmovú činnosť,
3.
kultúrnu činnosť,
4.
pracovné uplatnenie,
5.
úschovu cenných vecí,
c)
zabezpečením najmä
1.
psychoterapie,
2.
stravovania,
3.
zdravotnej starostlivosti,
4.
vzdelávania a prípravy na povolanie,
5.
psychologickej starostlivosti,
d)
poskytovaním starostlivosti najmä
1.
bývania,
2.
stravovania,
3.
obslužných činností,
4.
osobného vybavenia.
(4)
Zariadenie vykonáva svoju činnosť podľa účelu, na ktorý bolo zriadené,
a)
ambulantnou formou,
b)
celodennou formou alebo po určitú časť dňa,
c)
pobytovou formou.
(5)
Ak tento zákon neustanovuje inak, možno formy činnosti podľa odseku 4 vhodne a účelne kombinovať.
(6)
Ak je v záujme plnenia účelu, na ktorý bolo zariadenie zriadené, potrebné vykonávať niektorú z činností podľa odseku 3 jednorazovo alebo krátkodobo, možno ich výkon zabezpečiť inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa požadované odborné predpoklady; to sa nevzťahuje na činnosti, ktoré vykonáva zariadenie podľa § 49 ods. 4, § 50 ods. 1, § 62 ods. 2, 6, 8 a 9 a § 63 ods. 3 a 7.
(7)
Na účel zvyšovania profesionality práce v zariadení zariadenie vypracúva a uskutočňuje program supervízie. Súčasťou programu supervízie je aj spôsob zabezpečenia tohto programu.
(8)
V zariadení sa poskytuje bývanie, ak zariadenie plní svoj účel pobytovou formou.
(9)
Bývanie na účely tohto zákona je užívanie obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov, ich prevádzkového zariadenia a vybavenia a vecné plnenia spojené s bývaním.
(10)
Stravovanie na účely tohto zákona je poskytnutie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav detí a plnoletých fyzických osôb podľa stravných jednotiek.
(11)
Osobné vybavenie na účely tohto zákona je šatstvo, obuv, hygienické potreby, školské potreby a iné veci osobnej potreby poskytnuté deťom v zariadení a mladým dospelým v detskom domove.
(12)
Obslužné činnosti na účely tohto zákona sú upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
(13)
Poskytovanie stravovania vrátane spôsobu zabezpečovania stravovania, poskytovanie bývania a ostatné podrobnosti o poskytovanej starostlivosti v zariadeniach, ktoré zriadila na účel výkonu zverených pôsobností podľa tohto zákona obec alebo vyšší územný celok, upraví vo všeobecne záväznom nariadení príslušná obec alebo vyšší územný celok, ak tento zákon neustanovuje inak.
(14)
Zariadenie, ktoré zaniklo alebo prestalo plniť účel, na ktorý bolo zriadené, je povinné vykonať nevyhnutné úkony na zabezpečenie klientov zariadenia, ak nebola pomoc a ochrana klientov zabezpečená iným spôsobom.
§ 47a
Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení
(1)
Zariadenie podľa § 45 ods. 1 môže poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť,38b) ktorú poskytujú zamestnanci zariadenia spĺňajúci podmienky na výkon zdravotníckeho povolania.38c)
(2)
Zdravotné výkony ošetrovateľskej starostlivosti ustanovené osobitným predpisom38d) sa uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, ak má zariadenie podľa odseku 1 uzatvorenú zmluvu o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.38e)
(3)
Ak zariadenie podľa odseku 1 poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia, musí si ustanoviť najmenej jednu kvalifikovanú osobu zodpovednú za odborné poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len „zodpovedná osoba“).
(4)
Zodpovedná osoba je fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, má päťročnú odbornú prax a má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii alebo v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite.
(5)
Zodpovedná osoba musí byť v pracovnom pomere k zariadeniu a činnosť zodpovednej osoby môže vykonávať len v jednom zariadení.
(6)
Zodpovedná osoba nesmie vykonávať činnosť odborného zástupcu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
(7)
Zdravotné výkony v zariadení podľa odseku 2 vykonáva sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii.
(8)
Zariadenie podľa odseku 1, ktoré poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť, musí
a)
poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť správne,
b)
mať základné materiálno-technické vybavenie podľa prílohy,
c)
viesť ošetrovateľskú dokumentáciu v rozsahu poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti.
§ 48
(1)
Zariadenie vykonáva svoju činnosť bez úhrady.
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, úhrada sa určuje len za starostlivosť poskytnutú podľa § 47 ods. 3 písm. d) prvého až tretieho bodu.
(3)
Ak sa v zariadení podľa § 49 a v domove sociálnych služieb pre deti s celoročným pobytom32) vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo ak sa poskytuje mladému dospelému alebo inej plnoletej fyzickej osobe starostlivosť podľa tohto zákona, postupuje sa pri určení úhrady za poskytnutú starostlivosť podľa odseku 2.
(4)
Ak sa v detskom domove, v krízovom stredisku a v resocializačnom stredisku vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia, rozhodnutie súdu o uložení výchovného opatrenia alebo rozhodnutie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o uložení výchovného opatrenia, úhrada sa dieťaťu, rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, neurčuje; to neplatí, ak je v resocializačnom stredisku umiestnené dieťa na základe rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia a návrh na jeho nariadenie nepodal orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ak je potrebné zabezpečiť dieťaťu ošatenie a obuv, resocializačné stredisko môže dohodnúť s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťaťa, aj úhradu výdavkov na ošatenie a obuv; tieto výdavky sa nezahŕňajú do preukázateľných skutočných výdavkov podľa § 89 ods. 3 a 13.
(5)
V detskom domove možno poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa § 47a a ostatné činnosti podľa § 47 ods. 3.
(6)
Úhradu za poskytovanú starostlivosť v zariadení zriadenom akreditovaným subjektom dohodne zriaďovateľ tohto zariadenia s rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo s plnoletou fyzickou osobou.
(7)
Ak sa v zariadeniach, ktoré zriadila obec, vyšší územný celok alebo akreditovaný subjekt, vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia alebo rozhodnutie súdu alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o uložení výchovného opatrenia, ustanovujú sa úhrady za poskytnutú starostlivosť podľa odsekov 2 a 4.
§ 49
Detský domov
(1)
Detský domov je prostredie utvorené a usporiadané na účely vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia.39)
(2)
Detský domov dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie.
(3)
Ak ústavná starostlivosť skončí dosiahnutím plnoletosti, môže mladý dospelý požiadať detský domov o poskytovanie starostlivosti až do jeho osamostatnenia sa, najdlhšie do 25 rokov veku. Osamostatnenie na účely tohto zákona je zabezpečenie si bývania a schopnosť samostatne sa živiť.
(4)
Detský domov podľa dôvodov, pre ktoré rozhodol súd o nariadení ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia, postupuje podľa § 47 ods. 3 písm. a) prvého až tretieho bodu, piateho až dvanásteho bodu, písmena b) druhého, tretieho a piateho bodu, písmena c) druhého až štvrtého bodu, písmena d) a odseku 4 písm. c).
(5)
V detskom domove možno poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa § 47a a ostatné činnosti podľa § 47 ods. 3.
(6)
Ak to vyžaduje zdravotný stav dieťaťa alebo dôvod, pre ktorý dieťa bolo umiestnené do detského domova, detský domov utvorí podmienky na zriadenie školy na účely plnenia povinnej školskej dochádzky a prípravy na povolanie alebo utvorí podmienky na individuálne vzdelávanie dieťaťa.
§ 50
Detský domov pre maloletých bez sprievodu
(1)
Na detský domov pre maloletých bez sprievodu, v ktorom je umiestnený maloletý bez sprievodu neodkladným opatrením súdu podľa osobitného predpisu,28) ustanovenia § 49, 51 až 56 a § 58 až 60 sa vzťahujú rovnako, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Pri výkone rozhodnutia súdu v detskom domove pre maloletých bez sprievodu treba prihliadať na predchádzajúcu výchovu dieťaťa a rešpektovať kultúrne a náboženské odlišnosti dieťaťa.
(3)
Detský domov pre maloletých bez sprievodu zabezpečí lekársku prehliadku v rozsahu podľa § 31 písm. c), ak pred umiestnením dieťaťa do detského domova pre maloletých bez sprievodu nebol doložený doklad podľa § 31 písm. c).
(4)
Detský domov pre maloletých bez sprievodu utvára podmienky na výučbu slovenského jazyka podľa osobitného predpisu.40)
(5)
Detský domov pre maloletých bez sprievodu je povinný zistiť, ak je to vzhľadom na vek dieťaťa a jeho rozumovú vyspelosť možné, názor dieťaťa na všetky skutočnosti, ktoré sa ho týkajú, najmä zistiť názor dieťaťa na jeho premiestnenie, zlúčenie s rodinou, návrat do krajiny pôvodu, udelenie azylu alebo poskytnutie doplnkovej ochrany, a to už pred vykonaním úkonov na účely jeho premiestnenia, zlúčenia rodiny, návratom do krajiny pôvodu alebo pred podaním vyhlásenia, ktorým sa žiada o udelenie azylu alebo poskytnutie doplnkovej ochrany. Na účely zisťovania názoru dieťaťa podľa prvej vety detský domov pre maloletých bez sprievodu zabezpečí tlmočenie do jazyka, ktorému dieťa rozumie.
(6)
Detský domov pre maloletých bez sprievodu utvára podmienky na vykonanie pohovoru s maloletým bez sprievodu v konaní o azyle a na jeho účasť v tomto konaní.27)
Spoločné ustanovenia o detských domovoch
§ 51
(1)
Do detského domova možno prijať dieťa na základe
a)
právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti,
b)
neodkladného opatrenia súdu podľa osobitného predpisu,30)
c)
právoplatného rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia.41)
(2)
V naliehavých prípadoch, najmä ak sa dieťa ocitlo bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak je život alebo zdravie dieťaťa ohrozené, možno prijať dieťa do detského domova bez dokladov podľa § 30 ods. 2; tieto doklady je orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately povinný poskytnúť dodatočne.
(3)
Detský domov sa zriaďuje ako
a)
domov detí alebo
b)
centrum detí.
§ 52
(1)
V detskom domove sa vykonáva ústavná starostlivosť, neodkladné opatrenie a výchovné opatrenie
a)
v domácom prostredí zamestnanca detského domova (ďalej len „profesionálna rodina“), ktorý poskytuje starostlivosť určenému počtu detí v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom detským domovom alebo v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je zamestnanec vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom; suma poskytnutá detským domovom na úhradu výdavkov na dieťa alebo mladého dospelého v profesionálnej rodine je podľa veku dieťaťa najviac vo výške trojnásobku sumy životného minima,42)
b)
v samostatných diagnostických skupinách, ktoré vykonávajú odbornú diagnostiku (ďalej len „samostatná diagnostická skupina“), v samostatných skupinách alebo špecializovaných samostatných skupinách pre určený počet detí, so samostatným stravovaním, hospodárením a vyčleneným rozpočtom, zriadených v samostatnom rodinnom dome, byte alebo vo vymedzenej časti detského domova; starostlivosť o deti zabezpečujú vychovávatelia a ďalší zamestnanci detského domova.
(2)
Vykonávanie rozhodnutia o ústavnej starostlivosti a rozhodnutia o neodkladnom opatrení v profesionálnej rodine má prednosť pred ich vykonávaním v samostatných skupinách a v špecializovaných samostatných skupinách. Ak nemožno postupovať podľa prvej vety, vykonávanie rozhodnutí súdu v profesionálnych rodinách a samostatných skupinách domovov detí má prednosť pred ich vykonávaním v samostatných skupinách centrách detí.
(3)
V objekte, ktorý nie je samostatným rodinným domom alebo samostatným bytom, možno zriadiť skupiny podľa § 53 ods. 4 tak, aby celkový počet detí nepresiahol 40.
(4)
Detský domov poskytuje dieťaťu alebo mladému dospelému, ktorý je nezaopatreným dieťaťom,42a) v profesionálnej rodine základné vybavenie a uhrádza mu zvýšené náklady spojené so zdravotným stavom, vekom, špeciálnymi potrebami, športovou činnosťou dieťaťa alebo mladého dospelého. Podmienky poskytovania starostlivosti, najmä spôsob zabezpečenia postupu podľa § 33 ods. 9 písm. f), § 47 ods. 7 a § 49 ods. 6, tvoria súčasť dohody uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zamestnancom.
§ 53
(1)
Ústavná starostlivosť, neodkladné opatrenie a výchovné opatrenie sa vykonávajú podľa § 52 ods. 1 písm. a) najmä pre dieťa, ktoré
a)
bolo odňaté zo starostlivosti rodičov na prechodný čas potrebný na úpravu pomerov dieťaťa alebo bolo prijaté do detského domova podľa § 51 ods. 2,
b)
vyžaduje na základe výsledkov odbornej diagnostiky liečebno-výchovnú starostlivosť alebo vyžaduje na základe vyjadrenia podľa osobitného predpisu22a) osobitnú starostlivosť z dôvodu zdravotného stavu,
c)
vyžaduje zvýšenú starostlivosť na základe výsledkov odbornej diagnostiky z dôvodu porúch správania,
d)
vyžaduje zvýšenú starostlivosť na základe výsledkov odbornej diagnostiky z dôvodu, že je drogovo závislé alebo inak závislé,
e)
vyžaduje zvýšenú starostlivosť na základe výsledkov odbornej diagnostiky z dôvodu, že bolo týrané, pohlavne zneužívané alebo bol na ňom spáchaný trestný čin ohrozujúci jeho priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin alebo je dôvodné podozrenie, že bol na ňom spáchaný takýto trestný čin.
(2)
Detský domov je povinný utvárať podmienky v detskom domove tak, aby každé dieťa do troch rokov veku, ktoré sa prijíma do detského domova, bolo najneskôr po štvortýždňovej diagnostike zaradené do profesionálnej rodiny; to neplatí v prípade dieťaťa, ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine podľa odseku 4 písm. c) piateho bodu, v prípade dieťaťa uvedeného v odseku 4 písm. e), alebo ak je to v záujme dieťaťa z dôvodu zachovania súrodeneckých väzieb.
(3)
Ak sa dieťa premiestňuje do profesionálnej rodiny detského domova alebo z iného zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, detský domov utvára podmienky na zoznámenie dieťaťa s profesionálnym rodičom a na uľahčenie nadviazania výchovného vzťahu medzi dieťaťom a profesionálnym rodičom.
(4)
Ústavná starostlivosť, neodkladné opatrenie a výchovné opatrenie sa vykonávajú podľa § 52 ods. 1 písm. b)
a)
v samostatnej diagnostickej skupine nevyhnutne potrebný čas na určenie odbornej diagnózy, najdlhšie dvanásť týždňov; to neplatí, ak je dĺžka trvania výchovného opatrenia určená súdom,
b)
v samostatnej skupine,
c)
v špecializovanej samostatnej skupine v prípade, že nemožno túto vykonať podľa písmena a) alebo b), a to
1.
pre deti s poruchami správania, ktoré vyžadujú starostlivosť na základe odbornej diagnostiky,
2.
pre deti drogovo závislé a inak závislé po skončení liečby na základe odporúčania poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
3.
pre deti, ktoré vyžadujú zvýšenú starostlivosť z dôvodu, že boli týrané, pohlavne zneužívané alebo boli na nich spáchané trestné činy ohrozujúce ich priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin,
4.
pre maloletých bez sprievodu, ktorí vyžadujú osobitnú starostlivosť pre jazykové, kultúrne a náboženské odlišnosti,
5.
pre deti s duševnou poruchou na základe vyjadrenia podľa osobitného predpisu,22a) s mentálnym postihnutím, telesným postihnutím, zmyslovým postihnutím, kombináciou postihnutí a pre deti, ktorých zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť výlučne pobytovou formou na základe vyjadrenia podľa osobitného predpisu22a),
d)
v samostatnej skupine pre mladých dospelých,
e)
v samostatnej skupine pre maloleté matky s deťmi; na maloleté matky s deťmi sa § 57 nevzťahuje.
(5)
V profesionálnej rodine zabezpečujú starostlivosť o deti manželia, ktorí sú zamestnanci detského domova, alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnancom detského domova. Ak starostlivosť zabezpečuje jeden zamestnanec detského domova, na manžela tohto zamestnanca sa vzťahuje § 39 ods. 4 a ods. 11 písm. b) rovnako.
(6)
Manželia môžu zabezpečovať starostlivosť v profesionálnej rodine, ktorá je zriadená v samostatnom dome alebo byte, ktorý je vymedzenou časťou detského domova, len ak sú obaja zamestnanci detského domova.
(7)
Mladý dospelý môže zotrvať po skončení ústavnej starostlivosti po dosiahnutí plnoletosti v samostatnej skupine, špecializovanej samostatnej skupine podľa odseku 4 písm. c) prvého až tretieho bodu a piateho bodu alebo v profesionálnej rodine, ak o to požiada, a ak je to vhodné a účelné. Podmienky zotrvania mladého dospelého dohodne detský domov písomne s mladým dospelým. Súčasťou písomnej dohody je aj konkrétny plán prípravy na osamostatnenie sa mladého dospelého podľa § 55 ods. 2 vypracovaný pre mladého dospelého.
(8)
Určený počet detí v samostatnej skupine, špecializovanej samostatnej skupine alebo profesionálnej rodine možno prekročiť len so súhlasom zriaďovateľa a v odôvodnených prípadoch.
(9)
Ústavnú starostlivosť, neodkladné opatrenie a výchovné opatrenie môže vykonávať v profesionálnej rodine len fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad najmenej úplného stredného vzdelania, osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu43) a absolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu 40 hodín alebo spĺňa kvalifikačný predpoklad najmenej úplného stredného vzdelania a absolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu najmenej 60 hodín.
(10)
Ak ide o dieťa podľa odseku 1 písm. c) a d), môže vykonávať ústavnú starostlivosť, neodkladné opatrenie a výchovné opatrenie v profesionálnej rodine len fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a spĺňa osobitné kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu43) a absolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu najmenej 40 hodín.
(11)
Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti spočíva najmä
a)
v poskytnutí základných informácií
1.
o náhradnej rodinnej starostlivosti,
2.
o psychickom vývine, fyzickom vývine a sociálnom vývine dieťaťa a potrebách dieťaťa,
3.
o právach dieťaťa v ústavnej starostlivosti,
b)
v nácviku praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi a mladými dospelými,
c)
v písomnom zhodnotení prípravy; súčasťou písomného zhodnotenia prípravy je najmä
1.
zhodnotenie záujmu fyzickej osoby o získanie informácií podľa písmena a) a zhodnotenie spolupráce v nácviku podľa písmena b) počas prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti,
2.
uvedenie motivácie fyzickej osoby na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti,
3.
uvedenie záveru, že fyzická osoba absolvovala alebo neabsolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti.
(12)
Ústavnú starostlivosť, neodkladné opatrenie a výchovné opatrenie môže vykonávať v profesionálnej rodine aj fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu,43a) fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a spĺňa kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu,43a) ak ide o dieťa podľa odseku 1 písm. c) a d), alebo fyzická osoba uvedená v § 93 ods. 9 a táto fyzická osoba
a)
zabezpečovala starostlivosť o deti alebo vykonávala sociálnu prácu v detskom domove nepretržite najmenej tri roky a
b)
absolvovala časti prípravy podľa odseku 11 písm. a) prvého bodu a písmena b) v rozsahu najmenej ôsmich hodín.
(13)
Prípravu podľa odseku 12 písm. b) vykonáva orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa miesta sídla detského domova alebo ktorýkoľvek orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately po dohode s detským domovom, ktorý fyzickú osobu zamestnáva alebo akreditovaný subjekt, ktorý má udelenú akreditáciu na prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti podľa odseku 11, po dohode s detským domovom, ktorý fyzickú osobu zamestnáva; na túto prípravu § 53 ods. 11 písm. c) platí rovnako.
§ 53a
(1)
V domove detí sa vykonáva ústavná starostlivosť, neodkladné opatrenie a výchovné opatrenie v profesionálnej rodine podľa § 52 ods. 1 písm. a) a v samostatnej skupine podľa § 53 ods. 4 písm. a), b), d) a e) zriadených výlučne v samostatných rodinných domoch alebo v samostatných bytoch, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch. V jednom rodinnom dome alebo byte domova detí možno zriadiť len jednu samostatnú skupinu alebo jednu samostatnú diagnostickú skupinu, a ak sú v domove detí utvorené vhodné podmienky zodpovedajúce potrebám detí, aj jednu špecializovanú samostatnú skupinu.
(2)
V centre detí sa vykonáva ústavná starostlivosť, neodkladné opatrenie a výchovné opatrenie podľa § 52 ods. 1. Centrum detí utvára podmienky najmä pre dieťa, ktoré vyžaduje starostlivosť v samostatnej diagnostickej skupine alebo v špecializovanej samostatnej skupine, ak ju nemožno vykonávať podľa odseku 1.
§ 54
(1)
Samostatná diagnostická skupina podľa § 53 ods. 4 písm. a) je zriadená najmä na účel vhodného a zodpovedajúceho
a)
zaradenia dieťaťa do profesionálnej rodiny, samostatnej skupiny, špecializovanej samostatnej skupiny,
b)
navrhnutia preradenia dieťaťa do iného zariadenia.
(2)
Starostlivosť o deti v jednej samostatnej diagnostickej skupine zabezpečujú odborní zamestnanci na vykonávanie diagnostiky a ďalší zamestnanci detského domova. Pri výbere odborných zamestnancov na vykonávanie diagnostiky musí byť zohľadnené zastúpenie odborov potrebných na výkon diagnostickej činnosti.
(3)
Samostatná diagnostická skupina najmä
a)
vykonáva odbornú diagnostiku,
b)
vypracúva diagnostickú správu o dieťati na účely spracovania individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa po skončení pobytu v samostatnej diagnostickej skupine.
(4)
Ak na účely určenia odbornej diagnózy alebo na vykonávanie odbornej diagnostiky treba zabezpečiť diagnostické činnosti, ktoré nemožno vykonať odbornými zamestnancami samostatnej diagnostickej skupiny, môžu byť zabezpečené iným odborníkom.
(5)
Pri zaraďovaní dieťaťa do profesionálnej rodiny, samostatnej skupiny alebo do špecializovanej samostatnej skupiny sa rešpektujú súrodenecké väzby a rodičovské väzby.
(6)
Ak je dieťa zaradené v profesionálnej rodine, v samostatnej skupine alebo špecializovanej samostatnej skupine, odbornú diagnostiku a diagnostické činnosti vykonávajú odborní zamestnanci detského domova alebo iní odborníci. Na vykonávanie odbornej diagnostiky a diagnostických činností podľa prvej vety sa vzťahujú odseky 1 až 5 rovnako.
(7)
Ak výsledky odbornej diagnostiky alebo priebežné výsledky odbornej diagnostiky preukazujú, že dieťa vo veku do troch rokov treba zaradiť do špecializovanej samostatnej skupiny podľa § 53 ods. 4 písm. c) piateho bodu alebo že dieťa treba zaradiť do špecializovanej samostatnej skupiny pre deti s duševnou poruchou, alebo je dieťaťu potrebné poskytovať osobitnú starostlivosť výlučne pobytovou formou, detský domov požiada úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má sídlo, o posúdenie potreby osobitnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.22a)
§ 55
(1)
Detský domov vypracúva individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa, ktorého súčasťou je najmä plán výchovnej práce s dieťaťom, plán sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou vypracovaný v spolupráci s obcou a orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v spolupráci s akreditovaným subjektom. Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa a plán sociálnej práce s rodinou dieťaťa podľa § 32 ods. 3 musia byť v súlade a musia na seba nadväzovať. Súčasťou individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa je aj spôsob a časový interval vyhodnocovania plnenia tohto plánu. Plán výchovnej práce s dieťaťom sa vyhodnocuje najmenej jedenkrát mesačne. Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa sa komplexne vyhodnocuje najmenej jedenkrát polročne.
(2)
Súčasťou individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa je aj plán prípravy na osamostatnenie sa zodpovedajúci potrebám a možnostiam dieťaťa, ktorý zahrnie detský domov do individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa najneskôr rok pred dosiahnutím plnoletosti dieťaťa.
(3)
Po skončení ústavnej starostlivosti podľa § 59 ods. 1 písm. f) vypracuje detský domov s mladým dospelým plán prípravy na osamostatnenie sa, ktorého súčasťou je aj predpokladaný spôsob zabezpečenia si ďalšieho bývania. Do plánu prípravy na osamostatnenie sa vypracovaného s mladým dospelým sa uvedie pri jeho odchode návrh mladého dospelého podľa § 69 ods. 2 prvej vety.
(4)
Plán prípravy na osamostatnenie sa podľa odsekov 2 a 3 zohľadňuje možnosti pomoci obce podľa § 75 ods. 1 písm. e) štvrtého bodu mladému dospelému po skončení ústavnej starostlivosti.
§ 56
(1)
Detský domov utvára podmienky na stretávanie sa dieťaťa s jeho rodičmi. Dieťaťu a jeho rodičom poskytuje detský domov, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a obec pomoc na uľahčenie priebehu stretnutí, na rozvoj a úpravu ich vzájomných vzťahov a na úpravu rodinných pomerov dieťaťa.
(2)
Detský domov dohodne s rodičmi dieťaťa a s dieťaťom, ktoré je schopné vyjadriť svoj názor, miesto, čas, rozsah a spôsob stretávania sa s ohľadom na potreby dieťaťa, možnosti a schopnosti rodičov dieťaťa.
(3)
Ak je to v záujme dieťaťa nevyhnutné, detský domov môže určiť, že rodičia dieťaťa sa môžu stretnúť s dieťaťom
a)
len za prítomnosti zamestnanca detského domova, ktorý je dieťaťu známou osobou,
b)
len v detskom domove, ktorý na tento účel utvára vhodné podmienky,
c)
mimo detského domova na území obce, v ktorej je sídlo detského domova,
d)
na inom mieste vhodnom alebo utvorenom na účel stretávania sa dieťaťa s jeho rodičmi.
(4)
Na účely úpravy vzťahov medzi dieťaťom a jeho rodičmi detský domov utvára podmienky na pobyt rodičov v detskom domove. Detský domov písomne dohodne s rodičmi podmienky ich pobytu v detskom domove.
(5)
Ak je to vhodné a účelné, môže detský domov v súlade s individuálnym plánom rozvoja osobnosti dieťaťa umožniť dieťaťu pobyt u rodičov.
(6)
Detský domov oznámi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately čas, miesto a dĺžku pobytu dieťaťa u rodičov najmenej tri pracovné dni pred odchodom dieťaťa k rodičom tak, aby mohol orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytnúť detskému domovu aktuálne informácie o rodinnom prostredí, ak je to potrebné v záujme dieťaťa.
(7)
Dieťa sa môže zdržiavať mimo detského domova len so súhlasom detského domova, o čom sa vedú záznamy, v ktorých je uvedený čas odchodu dieťaťa z detského domova a čas návratu dieťaťa do detského domova, osobné údaje fyzickej osoby, ktorá dieťa preberá, a to jej meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a miesto pobytu dieťaťa. Detský domov sleduje vplyv pobytu dieťaťa mimo detského domova na jeho psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin.
(8)
Dieťa má právo stretávať sa s prarodičmi, so súrodencami a s fyzickými osobami, ku ktorým má blízky vzťah. Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa vzťahujú rovnako. Ak má fyzická osoba podľa prvej vety záujem, aby sa dieťa opakovane krátkodobo zdržiavalo mimo detského domova podľa odseku 7, je táto fyzická osoba povinná absolvovať informačné poradenstvo v rozsahu najmenej troch hodín. Informačné poradenstvo je zamerané najmä na poskytovanie informácií o náhradnej starostlivosti a o právach dieťaťa. Informačné poradenstvo vykonáva detský domov, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa miesta obvyklého pobytu tejto osoby alebo miesta sídla detského domova alebo akreditovaný subjekt, ktorý má udelenú akreditáciu na prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti podľa § 53 ods. 11. O absolvovaní informačného poradenstva sa vyhotoví písomný záznam, ktorý je súčasťou spisovej dokumentácie dieťaťa vedenou detským domovom. Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a akreditovaný subjekt uskutočňujú informačné poradenstvo podľa druhej vety po dohode s detským domovom.
(9)
Detský domov môže po dohode s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a obcou podať súdu podnet na zrušenie ústavnej starostlivosti.
(10)
Ak sa mladý dospelý pripravuje na povolanie, detský domov mu zabezpečuje stravovanie vyplatením sumy na zabezpečenie stravy v hodnote časti dennej stravnej jednotky zodpovedajúcej obdobiu, počas ktorého sa zdržiaval mimo detského domova.
(11)
Detský domov nepretržite skúma, či sú u dieťaťa splnené podmienky na osvojenie podľa osobitného predpisu44) a bezodkladne, najneskôr v prvý pracovný deň po ich splnení oboznamuje určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o tejto skutočnosti.
(12)
Detský domov utvára podmienky na stretnutie maloletého bez sprievodu so zástupcami Úradu vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnej organizácie pre migráciu na účely postupu podľa osobitného predpisu27) a na účely zabezpečovania právneho poradenstva podľa § 29 ods. 4 písm. a). Ustanovenia odsekov 1 až 8, 10 a 11 sa na maloletých bez sprievodu vzťahujú primerane.
§ 57
(1)
Detský domov môže utvoriť podmienky na pobyt tehotnej ženy od začiatku šiesteho mesiaca tehotenstva a ženy po pôrode a jej dieťaťa, najdlhšie do dvanástich mesiacov veku dieťaťa. Na účel prijatia potrebných opatrení detský domov spolupracuje s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
(2)
Detský domov poskytuje tehotnej žene, matke dieťaťa a dieťaťu podľa odseku 1 bývanie, stravovanie a obslužné činnosti; podmienky poskytovania starostlivosti a pobytu dohodne detský domov písomne.
(3)
Detský domov môže utvárať podmienky na vykonávanie odborných metód práce s dieťaťom umiestneným do detského domova podľa § 51 ods. 1, jeho rodičom alebo s inými fyzickými osobami, ktoré sú v príbuzenskom vzťahu s dieťaťom, ktoré vyžadujú pobyt rodičov v detskom domove na určitý čas alebo vyžadujú ich krátkodobé opakované pobyty alebo pobyty iných fyzických osôb, ktoré sú v príbuzenskom vzťahu s dieťaťom. Ak sa ako súčasť odborných metód práce s rodinou vykonávajú metódy sociálnej práce s rodinou, fyzická osoba, ktorá ich vykonáva, musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca alebo má uznaný doklad o takomto vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou.
(4)
Ak utvorí detský domov podmienky na vykonávanie odborných metód práce podľa odseku 3, poskytuje rodičom alebo iným fyzickým osobám, ktoré sú v príbuzenskom vzťahu s dieťaťom, bývanie a utvára podmienky na prípravu stravy. Podmienky poskytovania bývania a pobytu dohodne detský domov s týmito fyzickými osobami písomne. Ak je počas pobytu rodičov alebo iných fyzických osôb, ktoré sú v príbuzenskom vzťahu s dieťaťom, dieťa umiestnené s týmito fyzickými osobami, detský domov poskytuje príspevok na stravu dieťaťa podľa § 64.
(5)
Detský domov môže utvoriť podmienky na predĺženie pobytu plnoletej fyzickej osoby, ktorej bola v detskom domove poskytovaná starostlivosť do dovŕšenia 25. roku veku podľa § 49 ods. 3, ak sa táto fyzická osoba sústavne pripravuje na povolanie štúdiom. Dĺžka pobytu podľa prvej vety nemôže byť dlhšia ako 24 mesiacov. Sústavná príprava na povolanie štúdiom sa posudzuje podľa osobitného predpisu.42a)
(6)
Podmienky na predĺženie pobytu a výšku úhrady za tento pobyt dohodne písomne detský domov s plnoletou fyzickou osobou podľa odseku 5. Na určenie výšky úhrady sa vzťahuje § 61 ods. 6 a 7 prvá a tretia veta rovnako.
§ 58
(1)
Ak dieťa opustí detský domov bez súhlasu, detský domov je povinný túto skutočnosť oznámiť bezodkladne najbližšiemu útvaru policajného zboru, rodičom dieťaťa, súdu, ktorý nariadil ústavnú starostlivosť, neodkladné opatrenie alebo uložil výchovné opatrenie, a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; ak je dieťa žiadateľom o udelenie azylu, detský domov je povinný oznámiť túto skutočnosť aj Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
(2)
Ak detský domov umožnil pobyt dieťaťu mimo detského domova a dieťa sa v určenom čase do detského domova nevrátilo, detský domov je povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín vyzvať rodičov dieťaťa alebo osoby podľa § 56 ods. 8, aby do 24 hodín zabezpečili návrat dieťaťa do detského domova. Ak sa dieťa v určenom čase do detského domova nevráti, postupuje detský domov podľa odseku 1.
§ 59
(1)
Výkon ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia alebo výchovného opatrenia sa skončí
a)
zrušením ústavnej starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu,
b)
uplynutím obdobia neodkladného opatrenia,
c)
uplynutím obdobia, na ktoré bolo uložené výchovné opatrenie,
d)
právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu o dočasnom zverení dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom, alebo právoplatným rozhodnutím súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov,
e)
právoplatným rozhodnutím súdu o zverení dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti alebo právoplatným rozhodnutím o osvojení dieťaťa,
f)
dosiahnutím plnoletosti.
(2)
Ak bol v detskom domove umiestnený maloletý bez sprievodu, výkon rozhodnutia súdu sa skončí aj
a)
zabezpečením zlúčenia maloletého bez sprievodu s jeho rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa,
b)
zabezpečením bezpečného návratu maloletého bez sprievodu do krajiny jeho pôvodu,
c)
dosiahnutím plnoletosti dieťaťa.
(3)
Dieťa možno pri odchode z detského domova po skončení výkonu ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia alebo výchovného opatrenia v detskom domove podľa odseku 1 písm. a) až e) odovzdať len rodičovi alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa.
(4)
Detský domov udržiava s mladým dospelým s jeho súhlasom kontakt aj po jeho odchode z detského domova a poskytuje mu potrebné poradenstvo pri osamostatňovaní.
(5)
Mladému dospelému so zdravotným postihnutím, ktorý sa nemôže osamostatniť vzhľadom na svoj zdravotný stav po skončení výkonu ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti, detský domov v spolupráci s obcou, vyšším územným celkom a orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo akreditovaným subjektom zabezpečí prijatie do zariadenia chráneného bývania alebo iného zariadenia zriadeného podľa osobitného predpisu,32) ktoré poskytuje služby zodpovedajúce jeho potrebám, ak je odkázaný na poskytovanie týchto služieb.
(6)
Ak sa výkon rozhodnutia súdu, ktorým bol v detskom domove umiestnený maloletý bez sprievodu, skončí dosiahnutím plnoletosti,
a)
nevzťahujú sa ustanovenia tohto zákona o mladých dospelých v detskom domove na mladého dospelého, ak má na území Slovenskej republiky tolerovaný pobyt z iného dôvodu ako z dôvodu, že to vyžaduje rešpektovanie jeho súkromného a rodinného života a v detskom domove je umiestnený aj súrodenec mladého dospelého, alebo že je obeťou obchodovania s ľuďmi, ak v písmene b) nie je ustanovené inak,
b)
vzťahujú sa ustanovenia o mladých dospelých v detskom domove aj na mladého dospelého počas
1.
posudzovania žiadosti o udelenie azylu,
2.
posudzovania žiadosti o udelenie tolerovaného pobytu alebo
3.
lehoty určenej na rozhodnutie sa o spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní pri objasňovaní trestného činu súvisiaceho s obchodovaním s ľuďmi.
§ 60
(1)
Detský domov vedie spisovú dokumentáciu dieťaťa, ktorá obsahuje
a)
rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia alebo výchovného opatrenia,
b)
rodný list dieťaťa,
c)
vysvedčenie,
d)
sociálnu správu o dieťati,
e)
diagnostickú správu o dieťati,
f)
správu o zdravotnom stave dieťaťa,
g)
fotografie dieťaťa dokumentujúce život dieťaťa,
h)
obrazový a zvukový záznam dokumentujúci podstatné udalosti v živote dieťaťa,
i)
iné informácie rozhodujúce na posúdenie plnenia účelu ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia alebo výchovného opatrenia,
j)
záznamy o psychickom vývine, fyzickom vývine a sociálnom vývine dieťaťa,
k)
záznamy o návštevách rodičov a ostatných návštevách,
l)
individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa.
(2)
Časti spisovej dokumentácie dieťaťa uvedené v odseku 1 písm. c) až l) sa priebežne aktualizujú.
(3)
Detský domov vedie spisovú dokumentáciu maloletého bez sprievodu podľa odseku 1 písm. a), d) a i) až l).
§ 61
(1)
Za poskytovanú starostlivosť dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou podľa § 47 ods. 3 písm. d) druhého bodu sa určuje úhrada. Úhrada za poskytovanú starostlivosť sa hradí z výživného určeného rodičovi súdom. Ak je rozsah súdom určeného výživného vyšší ako určená úhrada za poskytovanú starostlivosť, rozdiel patrí dieťaťu na tvorbu úspor, ktoré sú vedené na osobnom účte dieťaťa alebo na jeho vkladnej knižke. Ak je rozdiel súdom určeného výživného nižší ako určená úhrada za poskytovanú starostlivosť, platenie rozdielu sa od rodiča nevyžaduje.
(2)
Ak dieťa poberá sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok po každom zomretom rodičovi, úhrada za poskytovanú starostlivosť je vo výške sumy sirotských dôchodkov, najviac vo výške minimálneho výživného.44a) Ak dieťa poberá sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok po jednom zomretom rodičovi a po druhom zomretom rodičovi mu nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok nevznikol alebo nemá určeného druhého rodiča, úhrada za poskytovanú starostlivosť je vo výške sumy sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku najviac vo výške minimálneho výživného.44a) Ak dieťa poberá sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok po jednom zomretom rodičovi, úhrada za poskytovanú starostlivosť je v rozsahu súdom určeného výživného žijúcemu rodičovi; odsek 1 sa vzťahuje rovnako.
(3)
Ak je sirotský dôchodok dieťaťa vyšší ako určená úhrada za poskytovanú starostlivosť, rozdiel medzi sirotským dôchodkom a určenou úhradou za poskytovanú starostlivosť patrí dieťaťu na tvorbu úspor, ktoré sa vedú na osobnom účte dieťaťa alebo na vkladnej knižke dieťaťa.
(4)
Osobný účet dieťaťa alebo vkladnú knižku dieťaťa zriaďuje rodič, štatutárny zástupca detského domova, majetkový opatrovník alebo poručník dieťaťa. Na nakladanie s prostriedkami na účte dieťaťa je potrebný súhlas súdu.
(5)
V detskom domove, ktorý utvoril podmienky podľa § 56 ods. 4 a podľa § 57, sa poskytuje za úhradu starostlivosť podľa § 47 ods. 3 písm. d) druhého bodu.
(6)
Mladý dospelý, ktorý požiadal o poskytovanie starostlivosti, platí úhradu za starostlivosť podľa § 47 ods. 3 písm. d) prvého a druhého bodu; počas výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy, pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky mladým dospelým sa úhrada neurčuje.
(7)
Úhradu za bývanie v detskom domove platí mladý dospelý vo výške najviac 30 % sumy životného minima podľa osobitného predpisu.42) Ak mladý dospelý má nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, na určenie úhrady sa odsek 2 vzťahuje rovnako. Ak je mladý dospelý poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke podľa osobitného predpisu,44b) platí úhradu podľa odseku 6 najviac vo výške tejto dávky a týchto príspevkov.
(8)
Ak trvá vyživovacia povinnosť rodiča k mladému dospelému, odsek 1 sa vzťahuje rovnako.
(9)
Nezaplatená úhrada alebo jej časť je pohľadávkou štátu, ak sa poskytuje starostlivosť v detskom domove, ktorý zriadil orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Na pohľadávku štátu podľa prvej vety sa nevzťahuje povinnosť zverejnenia v Centrálnom registri splatných pohľadávok štátu.44ba)
§ 62
Krízové stredisko
(1)
Krízové stredisko podľa tohto zákona zabezpečuje
a)
vykonávanie opatrení podľa tohto zákona na základe dohody so zákonným zástupcom dieťaťa alebo na základe dohody s plnoletou fyzickou osobou, ak sa dieťa, rodina alebo plnoletá fyzická osoba nachádza v krízovej životnej situácii,
b)
výkon rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení podľa osobitného predpisu,41)
c)
výkon rozhodnutia súdu o neodkladnom opatrení podľa osobitného predpisu,30)
d)
výkon výchovného opatrenia podľa § 12 až 15.
(2)
Krízové stredisko vykonáva svoju činnosť podľa § 47 ods. 4 písm. c), ak zabezpečuje výkon súdneho rozhodnutia podľa odseku 1 písm. b) a c); na prijatie dieťaťa v naliehavých prípadoch sa § 51 ods. 2 vzťahuje rovnako.
(3)
V krízovom stredisku sa môže neodkladné opatrenie vykonávať v profesionálnej rodine. Profesionálna rodina poskytuje starostlivosť dieťaťu vo svojom vlastnom prirodzenom rodinnom prostredí. Zamestnanci krízového strediska, ktorí zabezpečujú starostlivosť o dieťa v profesionálnej rodine, musia splniť podmienky podľa § 53 ods. 9 a 10. Manžel zamestnanca krízového strediska, ktorý zabezpečuje starostlivosť o dieťa vo svojom vlastnom prirodzenom rodinnom prostredí, musí spĺňať podmienku podľa § 39 ods. 4.
(4)
Na vykonávanie opatrení podľa § 47 ods. 4 písm. a) nie je potrebný súhlas rodiča, osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo zariadenia, v ktorom je dieťa umiestené.
(6)
Krízové stredisko vypracúva individuálny plán na zvládnutie krízy, ktorého súčasťou sú metódy práce s dieťaťom, plnoletou fyzickou osobou, rodinou a blízkymi osobami týchto osôb. Súčasťou plánu podľa prvej vety je spôsob spolupráce so školou a spôsob pravidelného informovania zákonného zástupcu dieťaťa s neskončenou povinnou školskou dochádzkou, ak krízové stredisko vykonáva svoju činnosť podľa § 47 ods. 4 písm. c). Plnenie individuálneho plánu na zvládnutie krízy krízové stredisko vyhodnocuje písomne. Ak sa v krízovej situácii nachádza dieťa, krízové stredisko vyhodnocuje individuálny plán podľa prvej vety v spolupráci s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
(7)
Krízové stredisko písomne vypracúva program krízového strediska, ktorý obsahuje najmä cieľové skupiny, špecializáciu krízového strediska, ak sa krízové stredisko špecializuje na pomoc v určitých druhoch krízových situácií alebo na určitú vekovú kategóriu detí, podmienky prijatia do krízového strediska, metódy práce, postupy práce, profesijné zabezpečenie, práva a povinnosti klientov, ponuku následnej odbornej pomoci po skončení individuálneho plánu na zvládnutie krízy a kapacitu, ak krízové stredisko vykonáva činnosti pobytovou formou. V záujme ochrany a bezpečnosti fyzických osôb krízové stredisko nezverejňuje program krízového strediska.
(8)
Ak sa v krízovom stredisku vykonáva rozhodnutie súdu podľa odseku 1 písm. b) a c), krízové stredisko vedie spisovú dokumentáciu, ktorá obsahuje doklady podľa § 30 ods. 2 a 4 a poskytuje starostlivosť aj podľa § 47 ods. 3 písm. d) štvrtého bodu. Ak sa dieťa zdržiava bez súhlasu krízového strediska mimo tohto strediska, krízové stredisko postupuje podľa § 58. Ak sa dieťa zdržiava mimo krízového strediska so súhlasom krízového strediska, postupuje krízové stredisko podľa § 56 ods. 6 a 7.
(9)
Ak sa v krízovom stredisku vykonáva rozhodnutie súdu podľa odseku 1 písm. b) a c), môže krízové stredisko dieťaťu, ktoré sa zdržiava krátkodobo so súhlasom krízového strediska mimo krízového strediska z dôvodu návštevy rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu, poskytnúť na účel podpory plnenia individuálneho plánu na zvládnutie krízy príspevok na stravu vo výške časti dennej stravnej jednotky zodpovedajúcej obdobiu, počas ktorého sa dieťa zdržiava mimo krízového strediska.
§ 63
Resocializačné stredisko
(1)
Resocializačné stredisko podľa tohto zákona sa zriaďuje na aktivizovanie vnútorných schopností detí a plnoletých fyzických osôb na prekonanie psychických dôsledkov, fyzických dôsledkov a sociálnych dôsledkov drogových závislostí alebo iných závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí.
(2)
V resocializačnom stredisku sa
a)
poskytuje odborná pomoc len na základe odporúčania adiktológa44c) alebo psychiatra44c) a splnenia podmienok prijatia uvedených v resocializačnom programe podľa odseku 5
1.
plnoletej fyzickej osobe,
2.
dieťaťu na základe dohody so zákonným zástupcom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo so zariadením na výkon rozhodnutia súdu, v ktorom bolo dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti; súčasťou dohody je aj spôsob a výška úhrady za poskytovanú starostlivosť,
b)
vykonáva rozhodnutie súdu o výchovnom opatrení,41)
c)
vykonáva rozhodnutie súdu o neodkladnom opatrení,30) ak bol podaný návrh na uloženie výchovného opatrenia.41)
(3)
Ak je plnoletá fyzická osoba podľa odseku 2 písm. a) prvého bodu rodič dieťaťa, môže resocializačné stredisko utvoriť podmienky na pobyt dieťaťa s týmto rodičom.
(5)
Resocializačný program podľa § 47 ods. 3 písm. a) desiateho bodu obsahuje najmä cieľové skupiny, kapacitu, podmienky prijatia do resocializačného strediska, dĺžku trvania resocializačného programu, metódy práce, postupy práce, profesijné zabezpečenie, práva a povinnosti fyzických osôb uvedených v odseku 2 a ponuku následnej odbornej pomoci po skončení pobytu. Resocializačný program sa vypracúva písomne a je verejne dostupný.
(6)
Poskytovanie stravovania v resocializačnom stredisku je aj príprava stravy v rámci pracovnej terapie.
(7)
Resocializačné stredisko vypracúva za účasti fyzických osôb uvedených v odseku 2 individuálny resocializačný plán, ktorého súčasťou je určenie adaptačnej fázy resocializačného procesu dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, metódy práce s rodinou a blízkymi osobami týchto osôb, spôsob spolupráce so školou a spôsob pravidelného informovania zákonného zástupcu dieťaťa, ak poskytuje odbornú pomoc dieťaťu s neskončenou povinnou školskou dochádzkou. Podrobnosti o priebehu individuálneho resocializačného procesu resocializačné stredisko zaznamenáva a vyhodnocuje najmenej raz mesačne s dieťaťom alebo s plnoletou fyzickou osobou a raz za tri mesiace s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately príslušným podľa § 90 ods. 4 a zariadením na výkon rozhodnutia súdu podľa odseku 2 písm. a) druhého bodu.
(8)
V resocializačnom stredisku sa resocializácia drogových závislostí a iných závislostí vykonáva pobytovou formou spravidla najmenej osem mesiacov.
(9)
Resocializačné stredisko okrem činností podľa odseku 4
a)
vykonáva činnosti podľa § 47 ods. 3 písm. a) šiesteho bodu, ak poskytuje odbornú pomoc dieťaťu s neskončenou povinnou školskou dochádzkou,
b)
vykonáva činnosti podľa § 47 ods. 3 písm. a) siedmeho bodu, ak poskytuje odbornú pomoc dieťaťu,
c)
vedie spisovú dokumentáciu podľa § 30 ods. 2 a 4 a postupuje podľa § 58, ak vykonáva rozhodnutie súdu podľa odseku 2 písm. b) a c) alebo poskytuje odbornú pomoc na základe dohody so zariadením podľa odseku 2 písm. a) druhého bodu.
(10)
Ak je dieťa alebo plnoletá fyzická osoba podľa odseku 1 infikovaná vírusom ľudskej imunodeficiencie alebo má ochorenie spôsobené vírusom ľudskej imunodeficiencie, resocializačné stredisko dohodne s ošetrujúcim lekárom spôsob zabezpečenia komplexnej zdravotnej starostlivosti.
PIATA ČASŤ
OPATRENIA SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY FINANČNÉHO CHARAKTERU
Príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa
§ 64
(1)
Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova, a na podporu úpravy ich rodinných pomerov
a)
obec môže poskytovať príspevok na dopravu,
b)
detský domov poskytuje príspevok na stravu.
(2)
Rodičom dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorí sú podľa osobitného predpisu45) obyvateľmi obce, môže obec poskytovať príspevok na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené. Ak obec poskytuje príspevok na dopravu podľa prvej vety, podmienky poskytovania tohto príspevku, jeho formu a podrobnosti jeho poskytovania ustanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení. Informácie o účelnosti poskytnutého príspevku na dopravu obec získava z individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa podľa § 55.
(3)
Dieťaťu, ktoré sa zdržiava so súhlasom detského domova mimo detského domova z dôvodu návštevy rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo fyzickej osoby podľa § 56 ods. 8, detský domov poskytuje príspevok na stravu vo výške časti dennej stravnej jednotky zodpovedajúcej obdobiu, počas ktorého sa dieťa zdržiava mimo detského domova.
(4)
Príspevok na stravu podľa odseku 3 poskytuje detský domov, ak rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, prejavujú skutočný záujem o úpravu vzťahov s dieťaťom a zachovanie vzťahov s dieťaťom a vynaložili primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov tak, aby sa mohli osobne starať o dieťa.
(5)
Záujem rodičov dieťaťa alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa podľa odseku 4, posudzujú spoločne orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, obec, na území ktorej sa zdržiava dieťa so súhlasom detského domova podľa odseku 3, a detský domov, v ktorom je dieťa umiestnené. Na posúdenie záujmu rodičov dieťaťa alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, môže orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prizvať aj akreditovaný subjekt, ak pracuje s rodičmi dieťaťa alebo s osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa.
(6)
Účelnosť poskytnutých príspevkov podľa odseku 1 rodičom, osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo fyzickým osobám podľa § 56 ods. 8 posudzujú spoločne orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, obec a detský domov, v ktorom je dieťa umiestnené. Na posúdenie účelnosti poskytnutých príspevkov podľa prvej vety môže orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prizvať aj akreditovaný subjekt, ak pracuje s rodičmi dieťaťa alebo s osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa.
(7)
Ak detský domov zistí, že poskytnutý príspevok na stravu nebol použitý na určený účel, môže rozhodnúť o jeho ďalšom neposkytnutí.
§ 65
(1)
Ak je rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, obyvateľmi obce, na ktorej území má dieťa obvyklý pobyt a dieťa sa preukázateľne zdržiavalo na jej území najmenej jeden rok pred umiestnením do detského domova na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, obec vyčlení finančné prostriedky zo svojho rozpočtu na úpravu a obnovu rodinných pomerov vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa.
(2)
Ak nie je možné alebo účelné použiť finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných pomerov fyzických osôb podľa odseku 1, obec môže vyčlenené finančné prostriedky použiť na vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej možno dieťa zveriť do osobnej starostlivosti, a na podporu utvorenia náhradného rodinného prostredia pre dieťa.
(3)
Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa je najmenej jedna dvanástina z 10 % sumy určenej podľa § 89 ods. 3 za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého sa dieťaťu poskytuje starostlivosť v detskom domove.
(4)
Spôsob použitia celkovo vyčlenených finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa určí obec vo všeobecne záväznom nariadení.
(5)
Mesačnú výšku finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa určenú podľa odseku 3 poskytuje obec dieťaťu na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia sa (ďalej len „príspevok na tvorbu úspor“), ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné pomery dieťaťa alebo neobnovili rodinné pomery dieťaťa a obec
a)
nesplnila povinnosť podľa odseku 1 alebo nepoužila vyčlenené finančné prostriedky podľa odseku 2 a
b)
preukázateľne počas najmenej jedného roka pred umiestnením dieťaťa do detského domova nevykonávala pre fyzické osoby podľa odseku 1 niektoré z opatrení podľa § 10 ods. 1 písm. a) a c) alebo § 11 ods. 1 zodpovedajúce závažnosti výchovných problémov alebo rodinných problémov a situácii dieťaťa a jeho rodiny.
(6)
Splnenie povinnosti podľa odseku 1 alebo použitie vyčlenených finančných prostriedkov podľa odseku 2 a splnenie podmienky podľa odseku 5 písm. b) preukazuje obec najmä záznamom v evidencii podľa § 75 ods. 1 písm. k) detskému domovu pri tvorbe individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa. Záver zhodnotenia skutočností podľa prvej vety tvorí súčasť spisovej dokumentácie dieťaťa.
(7)
Na účely posúdenia splnenia povinnosti podľa odseku 6 sa podmienka podľa odseku 5 písm. b) považuje za splnenú, ak
a)
fyzické osoby podľa odseku 1 preukázateľne odmietli ponúkanú pomoc obce počas jedného roka pred umiestnením dieťaťa do detského domova alebo
b)
obec nemala preukázateľne podľa spisovej dokumentácie dieťaťa a rodiny vedenej orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vedomosť o potrebe vykonávať niektoré z opatrení podľa § 10 ods. 1 písm. a) a c) alebo § 11 ods. 1 pre dieťa a jeho rodinu najmenej jeden rok pred umiestnením dieťaťa do zariadenia na základe neodkladného opatrenia súdu.30)
(8)
Obec poukazuje príspevok na tvorbu úspor počas vykonávania ústavnej starostlivosti mesačne na osobný účet dieťaťa alebo na jeho vkladnú knižku, ktoré v prospech neho zriadi detský domov alebo majetkový opatrovník45a) do zrušenia ústavnej starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu alebo do skončenia ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti dieťaťa alebo do umiestnenia dieťaťa do náhradného rodinného prostredia.4) Na nakladanie s finančnými prostriedkami na osobnom účte dieťaťa alebo na jeho vkladnej knižke sa vyžaduje súhlas súdu. Na účely určenia minimálnej mesačnej výšky príspevku na tvorbu úspor sa vzťahuje odsek 3 rovnako. Obec poukazuje príspevok na tvorbu úspor od kalendárneho mesiaca, v ktorom jej detský domov oznámil zriadenie osobného účtu dieťaťa alebo jeho vkladnej knižky.
(9)
Na účely určenia začiatku plynutia lehoty podľa odseku 1 sa za deň umiestnenia dieťaťa považuje deň nástupu dieťaťa do detského domova.
(10)
Na účely určenia začiatku plynutia lehoty podľa odseku 1 sa považuje aj deň nástupu dieťaťa do zariadenia
a)
na základe neodkladného opatrenia súdu,30) ak súd nariadil nad dieťaťom ústavnú starostlivosť a zároveň určil detský domov, do ktorého má byť dieťa umiestnené,
b)
na základe rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia,10) ak súd po zhodnotení účinnosti výchovného opatrenia rozhodol o nariadení ústavnej starostlivosti a zároveň určil detský domov, do ktorého má byť dieťa umiestnené.
Príspevky na zabezpečenie účelu rozhodnutia súdu vykonávaného v zariadení a na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého
§ 66
(1)
Dieťaťu, ktoré bolo umiestnené do detského domova alebo do detského domova pre maloletých bez sprievodu na základe rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení ústavnej starostlivosti, poskytuje sa vreckové a vecné dary.
(2)
Vreckové a vecné dary sa poskytujú aj dieťaťu, ktoré bolo umiestnené v krízovom stredisku na základe rozhodnutia súdu o neodkladnom opatrení. Na poskytovanie vreckového a vecných darov dieťaťu, ktoré bolo umiestnené v resocializačnom stredisku na základe neodkladného opatrenia, sa § 67 a 68 nevzťahujú.
(3)
Vreckové sa poskytuje aj mladému dospelému, ktorému sa poskytuje starostlivosť v detskom domove, ak sa pripravuje na povolanie.
(4)
Mladému dospelému podľa § 59 ods. 1 písm. f) a ods. 2 písm. c) sa poskytuje príspevok na uľahčenie jeho osamostatnenia sa; to sa nevzťahuje na mladého dospelého podľa § 59 ods. 5.
§ 67
(1)
Na účel usmerňovania sociálneho vývinu dieťaťa sa dieťaťu poskytuje vreckové mesačne vo výške podľa veku dieťaťa, najviac vo výške 50 % sumy životného minima podľa osobitného predpisu.42)
(2)
O spôsobe využitia vreckového rozhoduje dieťa; dieťaťu musí byť poskytnutá potrebná pomoc zohľadňujúca jeho vek a rozumovú vyspelosť.
(3)
Ak je to vhodné alebo účelné, vreckové možno poskytnúť dieťaťu vo viacerých čiastkach v mesiaci, alebo so súhlasom dieťaťa možno vreckové dieťaťa alebo jeho časť uschovať na určitý čas.
(4)
Výnimočne možno z dôvodu výchovného pôsobenia poskytnúť dieťaťu vreckové aj v nižšej sume ako v určenej sume. Rozdiel medzi poskytnutým vreckovým a vreckovým, ktoré sa malo dieťaťu v mesiaci poskytnúť podľa odseku 1, sa poskytne v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom sa vreckové poskytlo v nižšej sume.
(5)
Detský domov, detský domov pre maloletých bez sprievodu a krízové stredisko poskytne vreckové v mesačnej výške zníženej o prepočítanú dennú výšku vreckového za každý deň, ktorý sa dieťa zdržiavalo úmyselne bez súhlasu mimo detského domova, detského domova pre maloletých bez sprievodu a krízového strediska podľa § 58.
(6)
Pri poskytnutí vreckového podľa odsekov 3 alebo 4 musí byť dieťaťu primeraným spôsobom vysvetlený dôvod, pre ktorý sa vreckové poskytne vo viacerých čiastkach alebo v nižšej sume, a musí sa umožniť dieťaťu s ohľadom na jeho vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť svoj názor na takéto poskytovanie vreckového.
(7)
Detský domov, detský domov pre maloletých bez sprievodu a krízové stredisko musí zhodnotiť, či sa poskytnutím vreckového podľa odsekov 3 alebo 4 dosiahol účel. So svojím hodnotením musí oboznámiť dieťa.
(8)
Z vreckového možno so súhlasom dieťaťa tvoriť úspory. Súhlas dieťaťa s tvorením úspor musí byť získaný spôsobom primeraným veku a rozumovej vyspelosti dieťaťa.
§ 68
Dieťaťu a mladému dospelému sa pri dôležitých udalostiach v jeho živote, ktorými sú najmä deň ich narodenín a menín, významné náboženské udalosti v živote dieťaťa a mladého dospelého, dosiahnutie školských úspechov, športových úspechov a iných úspechov v ostatných oblastiach spoločenského života, poskytujú vecné dary v kalendárnom roku najviac vo výške sumy životného minima podľa osobitného predpisu.42)
§ 69
(1)
Po skončení ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti dieťaťa, sa mladému dospelému poskytuje pri odchode z detského domova, v ktorom vykonával ústavnú starostlivosť, jednorazový príspevok na uľahčenie jeho osamostatnenia sa.
(2)
Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého poskytuje detský domov v peňažnej forme spôsobom navrhnutým mladým dospelým. Ak je to účelné na zabezpečenie bývania mladého dospelého, na zabezpečenie vecí súvisiacich s bývaním alebo na iné účely súvisiace so zvýšením schopnosti mladého dospelého samostatne sa živiť, ktoré navrhne obec podľa § 75 ods. 1 písm. e) štvrtého bodu, môže detský domov rozhodnúť o poskytnutí príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého aj vo vecnej forme alebo v kombinovanej forme alebo môže rozhodnúť o určení iného spôsobu poskytnutia peňažnej formy tohto príspevku, ako navrhne mladý dospelý. Vecnú formu príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého alebo vecnú časť kombinovanej formy tohto príspevku poskytne detský domov podľa právoplatného rozhodnutia.
(3)
Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého sa poskytuje najviac vo výške 15-násobku sumy životného minima podľa osobitného predpisu42) a vyplatí sa mladému dospelému najneskôr v deň jeho odchodu z detského domova.
(4)
Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého sa neposkytuje, ak sa mladému dospelému poskytuje starostlivosť v domove sociálnych služieb pre deti alebo v domove sociálnych služieb pre dospelých32) alebo v špecializovanom zariadení45b) po skončení ústavnej starostlivosti alebo ak mladý dospelý nepodal žiadosť o jeho poskytnutie najneskôr v deň svojho odchodu z detského domova z dôvodu, že sa v čase skončenia výkonu ústavnej starostlivosti podľa § 59 ods. 1 písm. f) zdržiaval bez súhlasu detského domova mimo detského domova.
§ 70
Resocializačný príspevok
(1)
Na účel uľahčenia resocializácie mladistvých3) a plnoletých fyzických osôb po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby najmä na účel vybavenia osobných dokladov a zabezpečenia nevyhnutných vecí osobnej potreby možno poskytnúť resocializačný príspevok.
(2)
Resocializačný príspevok sa poskytuje
a)
občanovi Slovenskej republiky alebo cudzincovi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu27) po jeho prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo po prepustení z výkonu väzby, ak ich vykonával na území Slovenskej republiky,
b)
občanovi Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ak výkon trestu odňatia slobody alebo výkon väzby vykonával preukázateľne mimo územia Slovenskej republiky, a to po jeho návrate na územie Slovenskej republiky.
(3)
Resocializačný príspevok sa poskytne, ak výkon trestu odňatia slobody alebo výkon väzby trval viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní a občan alebo cudzinec podľa odseku 2 sa uchádza o pomoc orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v mieste obvyklého pobytu pri začlenení do života do ôsmich pracovných dní odo dňa prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby.
(4)
Resocializačný príspevok sa poskytuje najviac vo výške 40 % sumy životného minima podľa osobitného predpisu.46) Celková suma resocializačných príspevkov poskytnutých tomu istému občanovi alebo cudzincovi podľa odseku 2 v kalendárnom roku nesmie presiahnuť výšku ustanovenú v prvej vete.
(5)
Pri poskytovaní resocializačného príspevku sa zohľadňuje úložné a ďalšie peňažné prostriedky vyplatené pri prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby podľa osobitného predpisu.47)
(6)
Resocializačný príspevok sa poskytuje v peňažnej forme, vo vecnej forme alebo v kombinovanej forme.
ŠIESTA ČASŤ
ORGANIZÁCIA SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY
§ 71
(1)
Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajú
a)
orgány štátnej správy, ktoré sú
1.
ministerstvo,
2.
orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
3.
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže,
b)
obec,
c)
vyšší územný celok,
d)
akreditovaný subjekt,
e)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 10,
f)
sociálny pracovník vykonávajúci samostatnú prax sociálneho pracovníka výkonom opatrenia podľa § 73 ods. 4 písm. b).
(2)
Orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sú Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.
(3)
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže je orgán štátnej správy s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. Jeho sídlom je Bratislava. Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
§ 72
Pôsobnosť ministerstva
Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
a)
vypracúva koncepciu sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej kurately a sociálnej prevencie,
b)
riadi, kontroluje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže,
c)
rozhoduje o udelení akreditácie, o predĺžení platnosti akreditácie, zmene akreditácie a o zrušení akreditácie,
d)
plní úlohy vyplývajúce z medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie,48)
e)
vedie a aktualizuje zoznam akreditovaných subjektov a vedie zoznam fyzických osôb, ktoré skončili odbornú akreditovanú prípravu supervízora v oblasti sociálnej práce alebo poradenskej práce (ďalej len „zoznam supervízorov“),
f)
kontroluje úroveň vykonávania opatrení podľa tohto zákona,
g)
zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
h)
koordinuje činnosť štátnych orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, obcí, vyšších územných celkov, akreditovaných subjektov a ďalších právnických osôb a fyzických osôb, ktoré pôsobia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
§ 73
Pôsobnosť orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
(1)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako orgán štátnej správy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
a)
riadi, kontroluje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a vykonávanie poradensko-psychologických služieb uskutočňované úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny,
b)
vypracúva koncepcie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, predchádzania sociálnopatologickým javom pre územné obvody krajov a koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach v súlade s koncepčnými zámermi ministerstva,
c)
zriaďuje, kontroluje a metodicky usmerňuje detský domov a detský domov pre maloletých bez sprievodu a schvaľuje vnútornú organizačnú štruktúru týchto detských domovov,
d)
určuje priority v oblasti zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach v územných obvodoch určeného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a spôsob ich organizačného zabezpečenia a schvaľuje priority a spôsob ich organizačného zabezpečenia v oblasti vykonávania opatrení pre určené orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku 3 a pre orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku 2 najneskôr do 31. mája na nasledujúci kalendárny rok a môže určiť v rámci týchto priorít opatrenia, metódy, techniky a postupy, ktorých vykonávanie zabezpečí podľa písmena e) pre tieto orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
e)
posudzuje dôvody žiadosti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku 2 a schvaľuje pre územný obvod tohto orgánu zmenu priorít,
f)
vyhlasuje verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu,49)
g)
zverejňuje na svojom webovom sídle výšku priemerných bežných výdavkov určených podľa § 89 ods. 3 na miesto v detských domovoch a v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu za predchádzajúci rok,
h)
koná a rozhoduje v druhom stupni vo veciach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorých v prvom stupni koná a rozhoduje úrad práce sociálnych vecí a rodiny, určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, detský domov a detský domov pre maloletých bez sprievodu,
i)
podieľa sa na realizácii záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených medzinárodných zmlúv a medzinárodných dohovorov,
j)
koordinuje v jednotlivých územných obvodoch krajov činnosti úradov práce sociálnych vecí a rodiny, obcí, vyšších územných celkov, akreditovaných subjektov a ďalších právnických osôb a fyzických osôb, ktoré pôsobia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
k)
koordinuje poskytovanie pomoci maloletým bez sprievodu,
l)
vykonáva úkony na zabezpečenie návratu alebo premiestnenia dieťaťa na územie podľa § 28 ods. 1,
m)
oznamuje zastupiteľskému úradu v cudzine opatrenia prijaté v záujme bezpečného návratu alebo premiestnenia dieťaťa na územie Slovenskej republiky,
n)
vykonáva úkony v záujme maloletého bez sprievodu podľa § 29 ods. 1 písm. b) a c),
o)
podieľa sa na tvorbe a realizácii regionálnych projektov zameraných na prevenciu sociálnopatologických javov a prevenciu a elimináciu násilia páchaného na deťoch a plnoletých fyzických osobách,
p)
koordinuje činnosť úradov práce sociálnych vecí a rodiny v oblasti plnenia úloh národných plánov a programov v oblasti sociálnej prevencie, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
r)
podieľa sa na realizácii opatrení v oblasti rovnosti príležitostí a antidiskriminácie,
s)
organizuje a zabezpečuje odbornú prípravu zamestnancov orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a supervízie,
t)
spracúva štatistické zisťovania a administratívne zdroje49a) z oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
u)
prevádzkuje a rozvíja v rámci jednotného informačného systému v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti jednotný prepojený systém zhromažďovania, spracovávania a prenosu informácií, ako aj sledovania procesov v oblasti sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti,
v)
plní úlohy na zabezpečenie vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach, a to
1.
poskytuje finančné prostriedky podľa § 89,
2.
priebežne sleduje a vypracúva prehľad o stave miest v detských domovoch a v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu, v krízových strediskách a v resocializačných strediskách zriadených vyšším územným celkom, obcou alebo akreditovaným subjektom, určených na vykonávanie rozhodnutí súdu v územných obvodoch určených orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely určenia spôsobu realizácie plánu zabezpečovania vykonávania rozhodnutí súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu10) v zariadeniach (ďalej len „plán zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu v zariadení“),
3.
vypracúva v spolupráci s určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v územných obvodoch určených orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v spolupráci s vyšším územným celkom prehľad regionálnych potrieb v oblasti vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach v územných obvodoch určených orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na nasledujúci kalendárny rok najneskôr do 30. apríla,
4.
vypracúva a zverejňuje na základe priorít podľa písmena d) plán zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach, ktorého súčasťou sú podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia potrebného počtu miest na zabezpečenie vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach vrátane počtu miest a požiadaviek na odborné zameranie a špecializáciu krízového strediska, počtu miest a špecifikácie potrebných miest podľa § 53, ktoré treba zabezpečiť v zariadeniach zriadených vyšším územným celkom, obcou alebo akreditovaným subjektom, pre územné obvody určených orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately do 30. júna kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny rok,
5.
vypracúva a zverejňuje spôsob realizácie plánu zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu do 31. októbra kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny rok,
6.
uzatvára zmluvu o poskytnutí finančného príspevku podľa § 89 s vyšším územným celkom, obcou a akreditovaným subjektom a kontroluje dodržiavanie zmluvných podmienok,
7.
doručuje návrh zmluvných podmienok vyššiemu územnému celku, obci a akreditovanému subjektu do 31. januára bežného rozpočtového roku,
8.
aktualizuje a zabezpečuje dostupnosť informácií na účely zabezpečenia sústavnej ochrany dieťaťa podľa § 26,
w)
plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom a osobitnými predpismi.50)
(2)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
a)
rozhoduje o
1.
uložení, zmene a o zrušení výchovných opatrení podľa § 12 až 15,
2.
resocializačnom príspevku,
b)
vykonáva
1.
pre dieťa opatrenia sociálnej kurately podľa § 16 a 17,
2.
funkciu kolízneho opatrovníka podľa osobitného predpisu,17)
3.
funkciu opatrovníka podľa osobitného predpisu,52)
4.
funkciu poručníka maloletému bez sprievodu,
5.
funkciu opatrovníka v trestnom konaní podľa osobitného predpisu,3)
6.
potrebné opatrenia na návrat a premiestenie dieťaťa z cudziny podľa § 28 ods. 3 až 5, 7 a 8,
7.
prípravu fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na náhradnú rodinnú starostlivosť a prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti a na informačné poradenstvo podľa § 56 ods. 8,
8.
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 33 ods. 10 a 11,
9.
opatrenia sociálnej kurately podľa § 18 a 19,
10.
poradensko-psychologické služby pre dieťa, plnoletú fyzickú osobu a rodinu, poradensko-psychologickú pomoc podľa § 11 ods. 3 písm. d),
c)
zabezpečuje
1.
sústavnú ochranu života, zdravia a priaznivého vývinu dieťaťa,
2.
psychologickú pomoc podľa § 11 ods. 2 písm. b) a c),
d)
podáva návrhy na súd
1.
na nariadenie neodkladného opatrenia podľa osobitného predpisu,30)
2.
na určenie otcovstva podľa osobitného predpisu,53)
3.
na zapretie otcovstva podľa osobitného predpisu,54)
4.
na začatie konania o splnení podmienok osvojiteľnosti,21)
5.
na nariadenie ústavnej starostlivosti alebo zrušenie ústavnej starostlivosti,
6.
na uloženie výchovného opatrenia alebo zrušenie výchovného opatrenia uloženého súdom,
7.
na vykonanie zásahu do rodičovských práv a povinností,55)
e)
je orgán,
1.
ktorý predkladá zariadeniam, v ktorých sa vykonáva rozhodnutie súdu, doklady podľa § 30 a 31,
2.
s ktorým po dohode môže zariadenie, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu, podať podnet na zrušenie ústavnej starostlivosti alebo výchovného opatrenia,
3.
ktorý plní úlohu koordinátora, ak treba pri vykonávaní opatrení sociálnej kurately pre deti alebo pomoci deťom, ktoré sú týrané, pohlavne zneužívané, zanedbávané alebo u ktorých je dôvodné podozrenie z týrania, pohlavného zneužívania alebo zanedbávania alebo ktoré boli obeťou obchodovania,9a) alebo pri vyhodnocovaní situácie maloletého bez sprievodu a pri voľbe a uplatňovaní opatrení pre maloletého bez sprievodu spolupôsobenie iných subjektov,
4.
ktorý sprostredkúva deťom, rodinám a plnoletým fyzickým osobám odbornú pomoc špecializovaných inštitúcií a účasť na programoch a aktivitách organizovaných obcou, vyšším územným celkom alebo akreditovaným subjektom,
5.
ktorý vykonáva alebo zabezpečuje vykonávanie opatrení podľa § 11 ods. 3 písm. a) až c) a podľa § 17 ods. 4,
6.
ktorý vymáha náklady spojené so zabezpečením návratu alebo premiestnenia dieťaťa podľa § 28 ods. 8,
7.
ktorý spisuje a podáva súdu návrhy a podnety vo veciach výchovy a výživy dieťaťa,
8.
ktorý vedie spisovú dokumentáciu dieťaťa, plnoletej fyzickej osoby a rodiny, pre ktoré vykonáva opatrenia podľa tohto zákona, a evidenciu spisových dokumentácií,
9.
ktorý vypracúva návrh priorít v oblasti vykonávania opatrení a návrh ich zabezpečenia za svoj územný obvod na nasledujúci kalendárny rok a predkladá ich orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku 1 najneskôr do 30. apríla,
10.
ktorý vypracúva a zverejňuje na základe priorít podľa odseku 1 písm. d) plán vykonávania opatrení pre svoj územný obvod, ktorého súčasťou sú aj podmienky a spôsob organizačného zabezpečenia vykonávania opatrení akreditovanými subjektmi alebo sociálnym pracovníkom vykonávajúcim samostatnú prax sociálneho pracovníka a mediácie podľa § 11 ods. 3 písm. a) najneskôr do 30. júna na nasledujúci kalendárny rok; pri vypracúvaní plánu vykonávania opatrení postupuje v súčinnosti s príslušným vyšším územným celkom a obcami, ktoré sa nachádzajú v jeho územnom obvode,
11.
ktorý vypracúva plán sociálnej práce s dieťaťom, jeho rodičmi alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa,
12.
ktorý vypracúva plán výchovného opatrenia podľa § 14 ods. 1,
13.
ktorý vypracúva plán sociálnej práce s rodinou dieťaťa, ktoré bolo umiestnené v zariadení na výkon rozhodnutia súdu podľa § 32 ods. 3,
14.
ktorý vypracúva plán sociálnej práce s plnoletou fyzickou osobou,
15.
ktorý určuje a zverejňuje podrobné podmienky a postup schvaľovania projektov na zabezpečenie vykonávania opatrení vo svojom územnom obvode podľa odseku 4, vyhlasuje výzvy na podávanie týchto projektov a schvaľuje tieto projekty,
16.
ktorý predkladá orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku 1 žiadosť o zmenu v schválených prioritách pre svoj územný obvod a jej odôvodnenie,
17.
ktorý získava, zhromažďuje, spracúva, uchováva informácie pre štatistické zisťovania a administratívne zdroje49a) z oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
18.
ktorý uzatvára zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku 5,
19.
ktorý spolupracuje s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku 1 pri vypracúvaní prehľadu regionálnych potrieb v oblasti zabezpečovania vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach a pri tvorbe plánu zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu v zariadení a s určeným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku 3 pri vypracúvaní návrhu priorít v oblasti sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti, prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť a prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, ak je potrebné a účelné tieto prípravy zabezpečiť akreditovaným subjektom ako súčasť priorít v oblasti sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti,
20.
ktorý predkladá orgánu určenému na vykonávanie medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie písomnú dokumentáciu na zabezpečenie ochrany práv detí podľa medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie,
f)
zriaďuje tím (§ 38),
g)
podáva vyhlásenie podľa osobitného predpisu,27)
h)
vypracúva a uskutočňuje program supervízie vykonávaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vo svojej pôsobnosti podľa § 93 ods. 8,
i)
plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom a osobitnými predpismi.50)
(3)
Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately okrem pôsobnosti uvedenej v odseku 2
a)
rozhoduje
1.
o zapísaní fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, do zoznamu žiadateľov,
2.
o nezapísaní fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, do zoznamu žiadateľov,
3.
o zastavení konania vo veci zapísania fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, do zoznamu žiadateľov podľa § 35 ods. 6,
4.
o vyradení žiadateľa zo zoznamu žiadateľov,
b)
koordinuje poskytovanie pomoci a sociálneho poradenstva na uľahčenie plnenia účelu náhradnej rodinnej starostlivosti a náhradnej osobnej starostlivosti,
c)
kontroluje dodržiavanie podmienok zmluvy podľa písmena n),
d)
vykonáva
1.
prípravu dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť,
2.
potrebné opatrenia podľa § 43, ak nie je možné dieťaťu, ktorému treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, sprostredkovať nadviazanie osobného vzťahu medzi ním a žiadateľom,
e)
vedie prehľad detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť,
f)
eviduje žiadosti fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom,
g)
sprostredkúva nadviazanie osobného vzťahu medzi dieťaťom, ktorému treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, a žiadateľom, pritom spolupracuje s ostatnými určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a akreditovanými subjektmi,
h)
koordinuje sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom, ktorému treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, a žiadateľom, s ostatnými určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a akreditovanými subjektmi, ak sprostredkovanie nezabezpečí v rámci svojho územného obvodu,
i)
predkladá orgánu určenému na vykonávanie medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie spisovú dokumentáciu dieťaťa podľa § 44 ods. 2,
j)
poskytuje finančné prostriedky podľa § 89,
k)
vypracúva a uskutočňuje program supervízie vykonávaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vo svojej pôsobnosti podľa § 93 ods. 8,
l)
vypracúva v spolupráci s ostatnými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vo svojom územnom obvode a v spolupráci s príslušným vyšším územným celkom návrh priorít v oblasti sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti za svoj územný obvod na nasledujúci kalendárny rok a predkladá ich orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku 1 najneskôr do 30. apríla,
m)
vypracúva a zverejňuje na základe priorít podľa odseku 1 písm. d) plán zabezpečenia v oblasti sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti,
n)
uzatvára zmluvu o poskytnutí finančného príspevku s akreditovaným subjektom,
o)
plní ďalšie úlohy v oblasti náhradnej starostlivosti ustanovené týmto zákonom a osobitnými predpismi.50)
(4)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za podmienok ustanovených týmto zákonom môže zabezpečiť vykonávanie
a)
opatrení podľa § 11 ods. 2 a ods. 3 písm. a) až c), § 12 ods. 1 písm. b) a d), § 17 ods. 4, § 33 ods. 9 písm. c), § 44a ods. 1, výchovných opatrení podľa osobitného predpisu9d) alebo povinnosti uvedenej v § 14 ods. 1 druhej vete prostredníctvom akreditovaného subjektu alebo ich vykonávať v spolupráci s akreditovaným subjektom,
b)
opatrení podľa § 11 ods. 3 písm. b), § 12 ods. 1 písm. d), sociálneho poradenstva podľa § 44a ods. 1 písm. a) a opatrení podľa § 44a ods. 1 písm. b) alebo povinnosti uvedenej v § 14 ods. 1 druhej vete prostredníctvom sociálneho pracovníka vykonávajúceho samostatnú prax sociálneho pracovníka.
(5)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku 2 a 3 môže za podmienok ustanovených týmto zákonom organizačne zabezpečiť vykonávanie opatrení podľa odseku 4 aj prostredníctvom výziev na podávanie projektov akreditovanými subjektmi a sociálnymi pracovníkmi vykonávajúcimi samostatnú prax sociálneho pracovníka, ak zabezpečuje vykonávanie opatrení podľa § 11 ods. 3 písm. b) až d) a podľa § 17 ods. 4, opatrení, ktoré sú výchovným opatrením, povinnosťou podľa § 14 ods. 1 druhej vety alebo opatrením podľa § 44a ods. 1, opatrení na sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti a opatrení v prostredí podľa § 4 ods. 2 a 3; na vyhlasovanie týchto výziev sa nevzťahuje osobitný predpis.49)
§ 74
Pôsobnosť Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže plní úlohy orgánu určeného na vykonávanie medzinárodných dohovorov57) a právnych aktov Európskej únie,58) a to
1.
plní úlohy prijímajúceho orgánu a odosielajúceho orgánu v oblasti vymáhania výživného podľa medzinárodných dohovorov,59)
2.
plní úlohy ústredného orgánu podľa medzinárodných dohovorov60) a právnych aktov Európskej únie,58)
3.
vydáva osvedčenie podľa medzinárodného dohovoru,61)
4.
plní ďalšie úlohy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí vo vzťahu k cudzine podľa osobitných predpisov,62)
5.
spolupracuje s prijímajúcimi orgánmi a odosielajúcimi orgánmi zmluvných štátov v cudzine, s ústrednými orgánmi zmluvných štátov v cudzine, zastupiteľskými úradmi, ústrednými orgánmi štátnej správy, bankami, pobočkami zahraničných bánk, orgánmi miestnej štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a s akreditovanými subjektmi.
§ 75
Pôsobnosť obce
(1)
Obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti
a)
vykonáva
1.
opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb podľa § 10,
2.
opatrenia podľa § 11 ods. 1,
b)
organizuje
1.
výchovné programy alebo sociálne programy pre deti, ktorým bolo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo súdom uložené výchovné opatrenie,
2.
programy na pomoc ohrozeným deťom a plnoletým fyzickým osobám a rodinám podľa § 11 ods. 1 písm. c) až e) v prostredí podľa § 4,
3.
resocializačné programy,
c)
spolupôsobí
1.
pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
2.
pri pomoci deťom, pre ktoré orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva sociálnu kuratelu, a podieľa sa na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom,
3.
pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa finančnou podporou podľa § 64 a 65,
d)
poskytuje
1.
rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, príspevok na dopravu do zariadenia podľa § 64 ods. 1 písm. a),
2.
informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť,
3.
štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov,49a)
4.
finančné prostriedky podľa § 65,
e)
poskytuje pomoc
1.
dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin,
2.
dieťaťu alebo plnoletej fyzickej osobe ohrozenej správaním člena rodiny, členov rodiny alebo správaním iných fyzických osôb,
3.
na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, ak bolo dieťa umiestené v zariadení na výkon ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia alebo výchovného opatrenia,
4.
mladému dospelému po skončení náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti a ústavnej starostlivosti pri zabezpečení bývania a zamestnania,
f)
poskytuje súčinnosť
1.
štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny na účely vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
2.
zariadeniu pri zabezpečovaní osamostatnenia sa mladého dospelého,
g)
utvára podmienky na prácu s komunitou,
h)
zriaďuje zariadenia podľa potrieb obyvateľov na účel výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 45 až 48 a môže zriadiť zariadenia podľa § 49, 50, 62 a 63 a oznamuje orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 počet miest určených v týchto zariadeniach na vykonávanie rozhodnutí súdu,
i)
vyhľadáva fyzické osoby, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti,
j)
vyjadruje sa k spôsobu života fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, a jej rodiny podľa § 35 ods. 4 písm. d),
k)
vedie evidenciu detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
l)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a osobitných predpisov.50)
(2)
Obec môže s výnimkou odseku 1 písm. c) prvého a druhého bodu, písmena d), písmena e) prvého a štvrtého bodu, písmena f), písmen g), j) až l) zabezpečiť výkon samosprávnej pôsobnosti aj prostredníctvom akreditovaného subjektu alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak sa nevyžaduje akreditácia na vykonávané opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa tohto zákona.
§ 76
Pôsobnosť vyššieho územného celku
Vyšší územný celok pri výkone samosprávnej pôsobnosti
a)
zabezpečuje tvorbu a plnenie sociálnych programov zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov na svojom území,
b)
vypracúva analýzu nepriaznivých vplyvov pôsobiacich na deti a rodiny, vývojových trendov sociálnopatologických javov na svojom území,
c)
utvára podmienky
1.
na organizovanie opatrení podľa § 10 a 11,
2.
na zabezpečenie priaznivého psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa, vykonávanie rodičovských práv a povinností a vykonávanie výchovných opatrení podľa tohto zákona a osobitného predpisu,4)
3.
na pomoc deťom, plnoletým fyzickým osobám a rodinám, ktoré sa nachádzajú v krízovej situácii, podľa potrieb obyvateľov svojho územia,
4.
na prípravu obyvateľov svojho územia, ktorí majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na náhradnú rodinnú starostlivosť a na prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti,
5.
na opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 33 ods. 10,
6.
na organizovanie resocializačných programov a sociálnych programov najmä pre drogovo závislých a inak závislých obyvateľov svojho územia, obyvateľov po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, obyvateľov po prepustení zo zariadenia na resocializáciu drogovo závislých,
7.
na vykonávanie opatrení v prostredí podľa § 4 ods. 4 a 5 podľa potrieb obyvateľov územia,
d)
vedie evidenciu zariadení zriadených podľa tohto zákona na svojom území,
e)
zriaďuje a kontroluje zariadenia podľa § 50, 62 a 63 a iné zariadenia podľa potrieb obyvateľov územia na účel výkonu opatrení podľa § 45 až 48 a môže zriadiť zariadenia podľa § 49 a oznamuje určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 3 počet miest určených v týchto zariadeniach na vykonávanie rozhodnutí súdu,
f)
poskytuje
1.
obci, akreditovanému subjektu, právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa § 71 ods. 1 písm. e) finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa tohto zákona,
2.
štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov49a) a poskytuje údaje z evidencie zariadení,
g)
spolupracuje s obcami, orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, akreditovanými subjektmi a ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa tohto zákona v oblasti predchádzania a zamedzenia nárastu sociálnopatologických javov,
h)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a osobitných predpisov.50)
SIEDMA ČASŤ
AKREDITÁCIA
Vykonávanie opatrení akreditovaným subjektom
§ 77
(1)
Opatrenia podľa tohto zákona môže vykonávať alebo sa podieľať na výkone týchto opatrení vykonávaním rôznych metód, techník a postupov na základe udelenej akreditácie aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ak tento zákon neustanovuje inak. Na vykonávanie opatrení podľa § 10 sa akreditácia nevyžaduje.
(2)
Akreditáciu nemožno udeliť na vykonávanie opatrení podľa § 72, § 73 ods. 1, ods. 2 písm. a), b) prvého až šiesteho bodu, deviateho a desiateho bodu, písm. c), písm. d), písm. e) prvého až štvrtého bodu, šiesteho až pätnásteho bodu, písm. g) až i), ods. 3 písm. a), c), e), f), písm. h) až n) ktoré vykonávajú vo svojej pôsobnosti štátne orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a § 74. Akreditáciu nemožno udeliť ani na vykonávanie mediácie a programu supervízie.
(3)
Akreditovaný subjekt nevykonáva opatrenia podľa tohto zákona na účel dosiahnutia zisku.
§ 78
Akreditovaný subjekt vykonáva pri sprostredkovaní medzištátneho osvojenia úlohy
a)
prijímajúceho štátu, ktorými sú najmä
1.
vypracúvanie sociálnej správy o žiadateľovi o medzištátne osvojenie a jej predkladanie Centru pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže,
2.
poskytovanie poradenstva žiadateľovi o medzištátne osvojenie pred uskutočnením medzištátneho osvojenia a po uskutočnení medzištátneho osvojenia,
3.
poskytovanie pomoci žiadateľovi o medzištátne osvojenie potrebnej na uľahčenie procesu medzištátneho osvojenia,
4.
vypracúvanie priebežnej správy o procese medzištátneho osvojenia, priebehu predosvojiteľskej starostlivosti, ak sa vykonáva na území Slovenskej republiky, a o opatreniach prijatých na skončenie procesu medzištátneho osvojenia a ich predkladanie ústrednému orgánu štátu pôvodu alebo Centru pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, ak to vyžaduje štát pôvodu,
5.
poskytovanie pravidelných správ o dieťati po jeho premiestnení na územie Slovenskej republiky ústrednému orgánu štátu pôvodu,
6.
poskytovanie odpovede na opodstatnené žiadosti ústredného orgánu štátu pôvodu alebo riadne akreditovaných organizácií štátu pôvodu, súvisiace s konkrétnym medzištátnym osvojením v súlade s osobitným predpisom,37)
b)
štátu pôvodu, ktorými sú najmä
1.
zhotovovanie spisovej dokumentácie dieťaťa na účely sprostredkovania medzištátneho osvojenia a jej predkladanie Centru pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže,
2.
poskytovanie dôkazu o tom, že súhlasy sa získali v súlade s medzinárodným dohovorom,64)
3.
posudzovanie na základe spisovej dokumentácie dieťaťa a spisovej dokumentácie žiadateľov o osvojenie, či je medzištátne osvojenie v najlepšom záujme dieťaťa, o čom vypracúva správu,
4.
prijímanie opatrenia na zamedzenie osobnému stretnutiu žiadateľov o medzištátne osvojenie s rodičmi dieťaťa, kým sa nesplnia požiadavky podľa medzinárodného dohovoru,65)
5.
získavanie súhlasu podľa medzinárodného dohovoru66) od žiadateľov o osvojenie,
6.
prijímanie opatrenia na zabezpečenie povolenia na vstup dieťaťa a pobyt dieťaťa v prijímajúcom štáte,
7.
predkladanie návrhu na vyslovenie súhlasu, že medzištátne osvojenie sa môže uskutočniť, Centru pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže.
§ 79
Podmienky udelenia akreditácie
(1)
Žiadateľ o udelenie akreditácie (ďalej len „žiadateľ o akreditáciu“), ktorým je fyzická osoba, musí preukázať splnenie týchto podmienok:
a)
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
bezúhonnosť a odbornú spôsobilosť,
c)
odbornú spôsobilosť fyzických osôb, ktoré zamestnáva alebo bude zamestnávať v pracovnoprávnom vzťahu, alebo iných fyzických osôb v inom zmluvnom vzťahu, a ktoré vykonávajú alebo budú vykonávať svoje povolanie v kontakte s klientmi,
d)
bezúhonnosť fyzických osôb podľa písmena c), ktoré budú svoje povolanie vykonávať v kontakte s klientmi,
e)
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,2) ak ide o cudzinca,
f)
písomne zdokumentované metódy práce a formy ich výkonu,
g)
predbežný súhlas príslušných orgánov prijímajúceho štátu alebo štátu pôvodu so spoluprácou pri sprostredkovaní medzištátneho osvojenia, ak žiadateľ žiada o akreditáciu na vykonávanie opatrení podľa § 78,
h)
materiálno-technické vybavenie potrebné na vykonávanie opatrení, na ktoré žiada akreditáciu a spôsob alebo predpokladaný spôsob ich financovania,
i)
vlastnícke právo alebo užívacie právo k priestorom, v ktorých budú vykonávané opatrenia, na ktoré žiada akreditáciu, okrem § 4 ods. 1 písm. a) až c),
j)
potvrdenie o zodpovedajúcich hygienických podmienkach v priestoroch, v ktorých budú vykonávané opatrenia, na ktoré žiada akreditáciu,
k)
písomne vypracovaný program supervízie a spôsob zabezpečovania programu supervízie vykonávaných opatrení, na ktoré žiada akreditáciu; na program supervízie § 93 ods. 8 platí rovnako,
l)
neodňatie akreditácie podľa § 85 v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie akreditácie; na preukázanie splnenia tejto podmienky stačí overenie tejto podmienky ministerstvom.
(2)
Žiadateľ o akreditáciu, ktorým je právnická osoba, popri podmienkach uvedených v odseku 1 písm. c), d), f) až l) musí preukázať aj splnenie týchto podmienok:
a)
jej sídlo alebo sídlo pobočky sa nachádza na území Slovenskej republiky,
b)
zamestnáva v pracovnom pomere zodpovedného zástupcu spĺňajúceho podmienku bezúhonnosti a odbornej spôsobilosti,
c)
bezúhonnosť.
(3)
Zodpovedný zástupca je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za odborné vykonávanie opatrení, metód, techník a postupov, na ktoré bola udelená akreditácia. Fyzická osoba môže byť v pracovnom pomere ako zodpovedný zástupca len s jedným akreditovaným subjektom alebo s jedným žiadateľom o akreditáciu.
(4)
Za bezúhonnú sa na účely odseku 1 písm. b) a d) a odseku 2 písm. b) a c) nepovažuje osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo bola právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti proti rodine a mládeži podľa § 204 až 211 Trestného zákona, a to aj vtedy, ak jej bolo odsúdenie za uvedené trestné činy zahladené, alebo sa na ňu hľadí, akoby nebola za taký čin odsúdená podľa osobitného predpisu.38a) Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov. Splnenie podmienky bezúhonnosti zisťuje ministerstvo.36d)
(5)
Odborná spôsobilosť podľa odseku 1 písm. b) a c) a odseku 2 písm. b), ak tento zákon neustanovuje inak, je
a)
absolvovanie vysokoškolského štúdia v príslušnom humanitnom, sociálnom alebo pedagogickom zameraní podľa povahy vykonávaného opatrenia a najmenej trojročná prax vykonávaná na plný úväzok v oblasti zodpovedajúcej vykonávanému opatreniu, metóde, technike a postupu; odborná spôsobilosť podľa odseku 1 písm. b) a odseku 2 písm. b) je absolvovanie vysokoškolského štúdia druhého stupňa v príslušnom humanitnom, sociálnom alebo pedagogickom zameraní podľa povahy vykonávaného opatrenia a najmenej päťročná prax vykonávaná na plný úväzok v oblasti zodpovedajúcej vykonávanému opatreniu, metóde, technike a postupu,
b)
absolvovanie stredoškolského štúdia príslušného zamerania podľa povahy vykonávaného opatrenia a najmenej trojročná prax vykonávaná na plný úväzok v oblasti zodpovedajúcej vykonávanému opatreniu, metóde, technike a postupu,
c)
znalosť tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie,
d)
znalosť osobitných predpisov medzinárodného práva súkromného v oblasti medzištátnych osvojení, ak ide o vykonávanie opatrení podľa § 78,
e)
znalosť princípov ochrany detí, predchádzania, zabraňovania príčinám vzniku a prehlbovania negatívnych javov a procesov v spoločnosti v závislosti od opatrenia, na ktoré sa žiada akreditácia,
f)
znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov67) súvisiacich s vykonávaným opatrením, na ktoré sa žiada akreditácia.
Konania o akreditácii
§ 80
(1)
Konanie o udelení akreditácie sa začína odo dňa doručenia písomnej žiadosti ministerstvu.
(2)
Žiadosť žiadateľa o akreditáciu, ktorým je fyzická osoba, obsahuje meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo žiadateľa o akreditáciu, zodpovednej osoby, ako aj všetkých fyzických osôb, ktoré žiadateľ o akreditáciu zamestnáva a ktoré budú opatrenia, metódy, techniky a postupy priamo vykonávať, a ďalšie údaje podľa osobitného predpisu36d) potrebné na podanie žiadosti o odpis registra trestov všetkých uvedených fyzických osôb a ďalšie určené náležitosti potrebné na akreditačné konanie.
(3)
Žiadosť žiadateľa o akreditáciu, ktorým je právnická osoba, obsahuje obchodné meno alebo názov, sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo, právnu formu právnickej osoby, meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, zodpovednej osoby a všetkých fyzických osôb, ktoré žiadateľ o akreditáciu zamestnáva a ktoré budú opatrenia, metódy, techniky a postupy priamo vykonávať, a ďalšie údaje podľa osobitného predpisu36d) potrebné na podanie žiadosti o odpis registra trestov u zodpovedného zástupcu a všetkých fyzických osôb, ktoré budú svoje povolanie vykonávať v kontakte s klientmi, a ďalšie určené náležitosti potrebné na akreditačné konanie.
§ 81
(1)
O udelení akreditácie, predĺžení platnosti akreditácie, zmene akreditácie a o zrušení akreditácie rozhoduje ministerstvo po predchádzajúcom vyjadrení akreditačnej komisie.
(2)
Akreditačnú komisiu zriaďuje minister ako poradný orgán na posudzovanie žiadosti žiadateľa o akreditáciu, o predĺženie akreditácie a na posudzovanie zrušenia akreditácie.
(3)
Akreditačná komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu a ďalších členov (ďalej len „člen komisie“), ktorých vymenúva a odvoláva minister zo zástupcov orgánov štátnej správy, obcí, vyšších územných celkov a z odborníkov teórie a praxe. Univerzity a vysoké školy sú v komisii zastúpené najmenej tromi členmi.
(4)
Činnosť členov akreditačnej komisie je úkonom vo všeobecnom záujme.68) Členovi akreditačnej komisie poskytne jeho zamestnávateľ pracovné voľno s náhradou mzdy, ktorú zamestnávateľovi hradí ministerstvo. Cestovné náhrady hradí ministerstvo podľa osobitného predpisu;69) spôsob dopravy určí predseda akreditačnej komisie.
§ 82
(1)
Akreditačná komisia sa vyjadruje k žiadosti žiadateľa o akreditáciu na základe
a)
zisťovania a overenia skutočností uvedených v žiadosti o udelenie akreditácie,
b)
overenia odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 5, a to
1.
posúdením predložených dokladov podľa § 79 ods. 5 písm. a) a b),
2.
ústnym pohovorom na zistenie znalostí podľa § 79 ods. 5 písm. c) až f).
(2)
Znalosti podľa § 79 ods. 5 písm. c) až f) sa overujú ústnym pohovorom so žiadateľom, ktorým je fyzická osoba, alebo so zodpovedným zástupcom žiadateľa, ktorým je právnická osoba.
(3)
Akreditačná komisia, ak to vyžaduje povaha opatrenia, metódy, postupu alebo techniky, na ktorých vykonávanie sa žiada akreditácia, požiada právnickú osobu alebo fyzickú osobu o doplnenie dokladov o ďalších odborných znalostiach potrebných na ich vykonávanie.
(4)
Akreditačná komisia môže odporučiť uznanie podmienky odbornej praxe za splnenú, ak nejde o zodpovedného zástupcu a ak to dovoľuje povaha opatrenia.
(5)
Akreditačná komisia môže overovať znalosti podľa § 79 ods. 5 písm. c) až f) aj u fyzických osôb podľa § 79 ods. 1 písm. b).
(6)
O priebehu overenia znalostí žiadateľa o akreditáciu vyhotoví akreditačná komisia zápisnicu.
§ 83
(1)
Rozhodnutie o udelení akreditácie obsahuje
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby alebo názov právnickej osoby,
b)
meno a priezvisko zodpovedného zástupcu akreditovaného subjektu,
c)
opatrenie, metódy, techniky a postupy, na ktoré sa udeľuje akreditácia, formu ich vykonávania a miesto ich vykonávania,
d)
cieľovú skupinu klientov,
e)
celkový počet miest v zariadení a počet miest v zariadení určených na vykonávanie činnosti zariadenia pobytovou formou,
f)
obdobie platnosti akreditácie.
(2)
Akreditácia má platnosť najviac päť rokov, ak tento zákon neustanovuje inak. Na žiadosť akreditovaného subjektu podanú najneskôr 90 dní pred skončením platnosti akreditácie možno predĺžiť platnosť akreditácie najviac o päť rokov.
(3)
Akreditácia na vykonávanie úloh podľa § 78 má platnosť najviac tri roky. Na žiadosť akreditovaného subjektu podanú najneskôr 90 dní pred skončením platnosti akreditácie možno predĺžiť platnosť akreditácie najviac o tri roky.
(4)
Na žiadosť podanú podľa odsekov 2 a 3 sa § 80 ods. 2 a 3 vzťahujú rovnako. Súčasťou žiadosti je aj popis zmien rozhodujúcich skutočností, najmä zmien podmienok podľa § 79, ktoré nastali počas obdobia platnosti akreditácie, o ktorej predĺženie žiada akreditovaný subjekt. Žiadateľ o predĺženie platnosti akreditácie je povinný preukázať splnenie podmienok podľa § 79 alebo splnenie niektorej z podmienok podľa § 79 až na písomné vyzvanie ministerstva. Ak akreditačná komisia po posúdení žiadosti o predĺženie platnosti akreditácie, zistení a overení skutočností uvedených v žiadosti nemá pochybnosti o splnení podmienok na predĺženie platnosti akreditácie, nemusí vykonať overenie odbornej spôsobilosti podľa § 82 ods. 1 písm. b).
(5)
Akreditovaný subjekt je povinný
a)
zabezpečovať ochranu osobných údajov podľa osobitého predpisu,38)
b)
do ôsmich dní písomne oznámiť všetky zmeny rozhodujúcich skutočností, najmä zmeny podmienok podľa § 79,
c)
uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú iným osobám v súvislosti s vykonávaním opatrení, na ktoré bola udelená akreditácia.
(6)
Ministerstvo vedie zoznam akreditovaných subjektov a pravidelne najmenej jedenkrát mesačne tento zoznam aktualizuje. Zoznam akreditovaných subjektov je verejne prístupný a obsahuje údaje podľa odseku 1.
Zánik a zrušenie akreditácie
§ 84
Akreditácia zaniká
a)
dňom skončenia platnosti akreditácie,
b)
dňom skončenia platnosti akreditácie, ak akreditovaný subjekt požiadal o predĺženie jej platnosti v lehote kratšej ako 90 dní pred uplynutím jej platnosti,
c)
dňom doručenia písomnej žiadosti akreditovaného subjektu o zrušenie akreditácie alebo
d)
smrťou fyzickej osoby, ktorej bola udelená akreditácia, alebo zánikom právnickej osoby.
§ 85
(1)
Ministerstvo zruší akreditáciu, ak
a)
je akreditovaným subjektom, jeho štatutárnymi zástupcami, zodpovednou osobou alebo inými zamestnancami alebo spôsobom činnosti, spôsobom vykonávania opatrenia, metódy, techniky a postupu, na ktoré bola udelená akreditácia, ohrozený život a zdravie dieťaťa, jeho priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin alebo môže byť ohrozený život a zdravie dieťaťa alebo jeho priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin,
b)
akreditovaný subjekt neuzatvoril pred začatím činností, na ktoré mu bola udelená akreditácia, zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú iným osobám v súvislosti s vykonávaním opatrenia, metódy, techniky a postupu, na ktoré bola udelená akreditácia, a poistenie netrvá počas platnosti udelenej akreditácie,
c)
akreditovaný subjekt vykonáva opatrenia podľa tohto zákona, na ktoré nemá udelenú akreditáciu,
d)
akreditovaný subjekt nepostupoval podľa § 83 ods. 5 písm. a).
(2)
Ministerstvo môže začať konanie o zrušení akreditácie, ak
a)
existujú dôvodné pochybnosti, že akreditovaný subjekt neplní niektorú z podmienok podľa § 79,
b)
mu boli oznámené závažné skutočnosti súvisiace s vykonávaním opatrení podľa tohto zákona, najmä skutočnosti svedčiace o porušení tohto zákona a zistenia podľa § 7 ods. 3 a § 73 ods. 2 písm. c),
c)
boli kontrolnou činnosťou podľa § 91 a 92 zistené závažné nedostatky alebo opakované nedostatky alebo neplnenia povinností,
d)
akreditovaný subjekt neoznámil zmeny rozhodujúcich skutočností podľa § 83 ods. 5 písm. b).
(3)
Odvolanie proti rozhodnutiu o zrušení akreditácie podľa odseku 1 písm. a), d) a e) nemá odkladný účinok.
§ 86
Akreditovaný subjekt je povinný vykonať nevyhnutné úkony na zabezpečenie svojich klientov, ak akreditácia zanikla alebo bola zrušená a nebola zabezpečená pomoc klientom a ochrana klientov iným spôsobom.
ÔSMA ČASŤ
FINANCOVANIE
§ 87
(1)
Opatrenia podľa tohto zákona vykonávajú orgány štátnej správy podľa § 71 ods. 1 písm. a) bez úhrady, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Financovanie opatrení podľa tohto zákona sa zabezpečuje zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, z rozpočtu akreditovaného subjektu a z rozpočtu subjektu podľa § 71 ods. 1 písm. e); pri subjektoch podľa § 71 ods. 1 písm. d) a e) aj z úhrad za poskytnutú starostlivosť a zo zaplatenej dohodnutej úhrady.
(3)
Obce a vyššie územné celky môžu financovať opatrenia podľa tohto zákona aj z prostriedkov združených s inými obcami, právnickými osobami alebo fyzickými osobami.45)
(4)
Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie môžu združovať prostriedky na financovanie opatrení podľa tohto zákona v súlade s osobitným predpisom.70)
(5)
Ministerstvo môže na podporu vykonávania opatrení podľa tohto zákona poskytovať dotácie obciam, vyšším územným celkom, akreditovaným subjektom, právnickým osobám a fyzickým osobám uvedeným v § 71 ods. 1 písm. e).
§ 88
Finančný príspevok poskytovaný vyšším územným celkom a obcou
(1)
Vyšší územný celok môže poskytovať akreditovanému subjektu, právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa § 71 ods. 1 písm. e) alebo obci finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa tohto zákona, ak je to v súlade s potrebami obyvateľov územia vyššieho územného celku.
(2)
Vyšší územný celok môže poskytovať obci finančný príspevok na zariadenie, ktoré zriadila, len vtedy, ak finančný príspevok nebol poskytnutý tomuto zariadeniu.
(3)
Obec môže poskytovať akreditovanému subjektu a fyzickej osobe alebo právnickej osobe podľa § 71 ods. 1 písm. e) finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa tohto zákona.
(4)
Podmienky poskytovania finančného príspevku subjektom podľa odsekov 1 až 3 upraví vyšší územný celok a obec vo všeobecne záväznom nariadení tak, aby podmienky poskytovania finančného príspevku na nasledujúci rozpočtový rok boli oznámené najneskôr do 30. apríla.
§ 89
Finančný príspevok poskytovaný orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
(1)
Vyšší územný celok, obec a akreditovaný subjekt, ak sú zriaďovateľmi detského domova, detského domova pre maloletých bez sprievodu, krízového strediska alebo resocializačného strediska, oznamujú orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 do 30. septembra kalendárneho roka
a)
počet miest v týchto zariadeniach určených na vykonávanie rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu10) na nasledujúci kalendárny rok; ak akreditovaný subjekt požaduje vyšší počet miest ako v predchádzajúcom kalendárnom roku, k oznámeniu doloží kópiu rozhodnutia o zmene akreditácie,
b)
spôsob organizácie podľa § 51 ods. 3 vrátane rozpisu organizačnej štruktúry a miest podľa § 53 na nasledujúci kalendárny rok a počet detí a mladých dospelých k 31. augustu kalendárneho roka, ak nahlasuje miesta v detskom domove,
c)
celkový počet miest určených na vykonávanie činnosti krízového strediska pobytovou formou, špecializáciu krízového strediska, ak sa krízové stredisko špecializuje na pomoc v určitých druhoch krízových situácií alebo na určitú vekovú kategóriu detí.
(2)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 v súlade so schválenými prioritami podľa plánu zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu v územných obvodoch určených orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zabezpečuje potrebný počet miest v detskom domove a v detskom domove pre maloletých bez sprievodu, ktoré zriadili akreditované subjekty, poskytnutím finančného príspevku. Na účely poskytovania finančného príspevku sa do počtu miest podľa odseku 1 započítavajú aj miesta, ktoré sú alebo budú obsadené mladým dospelým, a dieťaťom podľa § 53 ods. 4 písm. e).
(3)
Finančný príspevok na vykonávanie rozhodnutia súdu v detskom domove a v detskom domove pre maloletých bez sprievodu, ktoré zriadili akreditované subjekty, sa poskytuje vo výške preukázaných skutočných výdavkov, najviac vo výške priemerných bežných výdavkov na každé miesto podľa plánu zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu, ktoré sa určia výškou priemerných bežných výdavkov na každé miesto vo všetkých detských domovoch a v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu zriadených orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 za predchádzajúci kalendárny rok.
(4)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 a akreditovaný subjekt uzatvárajú zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na vykonanie rozhodnutí súdu v detskom domove a v detskom domove pre maloletých bez sprievodu, ktoré zriadil akreditovaný subjekt.
(5)
Ak je orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 oznámený vyšší celkový počet miest v detských domovoch alebo v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu zriadených akreditovanými subjektmi ako určený počet miest podľa § 73 ods. 1 písm. v) štvrtého bodu, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 zabezpečí potrebný počet miest v detskom domove a v detskom domove pre maloletých bez sprievodu, ktorý zodpovedá požiadavkám určeným v prioritách a v pláne zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu. Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 postupuje podľa § 52 ods. 2.
(6)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 poskytuje za podmienok ustanovených týmto zákonom finančný príspevok vyššiemu územnému celku, obci a akreditovanému subjektu na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku a v resocializačnom stredisku, ktoré zriadil.
(7)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 poskytuje finančný príspevok na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízových strediskách podľa počtu miest určených v krízovom stredisku na vykonávanie rozhodnutí súdu najviac na 25 % miest z celkového počtu miest určených na vykonávanie činnosti krízového strediska pobytovou formou, ak
a)
sú tieto miesta určené na vykonávanie rozhodnutí súdu o nariadení neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu10) a
b)
odborné zameranie alebo špecializácia krízového strediska je v súlade so schválenými prioritami a plánom zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu.
(8)
Finančný príspevok vyššiemu územnému celku, obci a akreditovanému subjektu sa poskytuje na dohodnutý počet miest v krízovom stredisku vo výške určenej podľa odseku 3; ak je to v súlade so schválenými prioritami a podľa plánu zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu potrebné, možno percento miest určené v odseku 7 zvýšiť najviac o 25 %.
(9)
Počet miest v krízovom stredisku, na ktoré orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 poskytuje finančný príspevok na zabezpečenie vykonávania rozhodnutí súdu, je najviac 50 % z celkového počtu miest určených v krízovom stredisku na vykonávanie činnosti krízového strediska pobytovou formou, ak sú tieto miesta určené na vykonávanie rozhodnutí súdu o nariadení neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu.10)
(10)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 uzatvorí s vyšším územným celkom, obcou alebo akreditovaným subjektom zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na vykonanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku, ktorá obsahuje aj počet miest sústavne vyčleňovaných na vykonávanie rozhodnutí súdu počas platnosti tejto zmluvy v krízovom stredisku.
(11)
Finančný príspevok na vykonávanie rozhodnutí súdu v resocializačných strediskách orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 poskytuje vyššiemu územnému celku, obci alebo akreditovanému subjektu na vykonávanie výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu10) a neodkladného opatrenia, ak návrh na nariadenie neodkladného opatrenia podal orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, podľa počtu vykonávaných výchovných opatrení a neodkladných opatrení v resocializačných strediskách. Od resocializačného strediska sa nevyžaduje sústavné vyčleňovanie oznámeného počtu miest podľa odseku 1.
(12)
Zoznam resocializačných stredísk a krízových stredísk, v ktorých možno vykonávať rozhodnutie súdu v nasledujúcom kalendárnom roku, vypracuje a sprístupní orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 do 31. decembra kalendárneho roka.
(13)
Finančný príspevok vyššiemu územnému celku, obci a akreditovanému subjektu sa poskytuje podľa počtu vykonávaných výchovných opatrení a neodkladných opatrení podľa odseku 11 v resocializačnom stredisku vo výške určenej podľa odseku 3.
(14)
Podmienky poskytnutia finančného príspevku na vykonávanie rozhodnutia súdu podľa odseku 11 v resocializačnom stredisku dohodne v zmluve orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 s vyšším územným celkom, obcou alebo akreditovaným subjektom pred začatím vykonávania výchovného opatrenia alebo neodkladného opatrenia, ktorým súd nariadil dieťaťu pobyt v resocializačnom stredisku.
(15)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa poskytne akreditovanému subjektu finančný príspevok na vykonávanie opatrenia, metódy, techniky a postupu podľa tohto zákona v súlade s plánom vykonávania opatrení podľa § 73 ods. 2 písm. e) desiateho bodu a podľa § 73 ods. 3 písm. m). Na výber akreditovaného subjektu podľa prvej vety sa vzťahuje osobitný predpis49) okrem zabezpečenia opatrení podľa § 73 ods. 5.
(16)
Finančný príspevok akreditovanému subjektu podľa odseku 15 sa poskytuje vo výške preukázaných skutočných výdavkov na vykonávanie opatrenia, metódy, techniky a postupu podľa tohto zákona, najviac vo výške dohodnutej v zmluve.
(17)
Na poskytovanie finančného príspevku na vykonanie mediácie a opatrení podľa tohto zákona sociálnym pracovníkom vykonávajúcim samostatnú prax sociálneho pracovníka sa odseky 15 a 16 vzťahujú rovnako.
DEVIATA ČASŤ
KONANIE VO VECIACH SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY A SOCIÁLNEJ KURATELY
§ 90
(1)
Na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,71) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Na konanie o výchovných opatreniach, o zapisovaní do zoznamu žiadateľov, o vyradení zo zoznamu žiadateľov, o úhrade za poskytnutú starostlivosť podľa § 56 ods. 4 a § 57, o poskytovaní resocializačného príspevku, o udelení akreditácie, predĺžení platnosti akreditácie, o zmene akreditácie a o zrušení akreditácie, o pokutách, o neposkytnutí príspevku na stravu, o poskytnutí príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého vo vecnej forme, o poskytnutí príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého v kombinovanej forme, o určení iného spôsobu poskytnutia peňažnej formy príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, ako navrhol mladý dospelý, o neposkytnutí príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého vzťahujú sa § 1 až 25, § 27 až 59, § 61, 69 a 85 zákona o správnom konaní.
(3)
Zariadenie je príslušné na rozhodovanie o neposkytnutí príspevku na stravu a o neposkytnutí príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, o poskytnutí príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého vo vecnej forme, o poskytnutí príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého v kombinovanej forme, o určení iného spôsobu poskytnutia peňažnej formy príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, ako navrhol mladý dospelý. Na poskytnutie príspevku na stravu podľa § 62 ods. 9 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.71)
(4)
Miestna príslušnosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sa spravuje sídlom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého obvode
a)
má dieťa obvyklý pobyt,
b)
sa dieťa zdržiava len po určitý čas a riešenie jeho výchovy a výživy neznesie odklad,
c)
sa zdržiava maloletý bez sprievodu,
d)
má plnoletá fyzická osoba obvyklý pobyt.
(5)
Miestna príslušnosť vyššieho územného celku sa spravuje sídlom vyššieho územného celku, na ktorého území vykonáva akreditovaný subjekt, právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 71 ods. 1 písm. e) opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
(6)
V konaniach podľa odsekov 1 až 3 musí byť dieťaťu, ktoré je schopné formulovať svoje vlastné názory, zabezpečené právo byť vypočuté v každom konaní, ktoré sa ho týka. Dieťa nemusí právo podľa prvej vety využiť. Názoru dieťaťa musí byť venovaná náležitá pozornosť zodpovedajúca veku a vyspelosti dieťaťa. Dieťaťu je potrebné poskytnúť
a)
informácie o jeho práve vyjadriť svoj názor, o dôvodoch vypočutia jeho názoru a vplyve ním vyjadreného názoru na konanie,
b)
potrebnú pomoc na uľahčenie priebehu zisťovania jeho názoru na vec.
DESIATA ČASŤ
KONTROLA VYKONÁVANIA OPATRENÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY A POKUTY
§ 91
(1)
Kontrolu vykonávania opatrení podľa tohto zákona s výnimkou vykonávania opatrení podľa § 10 ods. 1 vykonáva ministerstvo. Kontrolné oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov tým nie sú dotknuté.
(2)
Kontrolnou činnosťou sa zisťuje dodržiavanie tohto zákona, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie v oblasti práv detí, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(3)
Pri vykonávaní kontroly sa postupuje podľa osobitných predpisov.72)
(4)
Za zavinené marenie výkonu kontroly, za zavinené nesplnenie povinnosti podľa osobitného predpisu73) a za nedodržiavanie tohto zákona môže ministerstvo ukladať pokuty.
§ 92
(1)
Ministerstvo môže uložiť subjektu, v ktorom sa vykonala kontrola, pokutu od 30 eur do 300 eur za zavinené marenie výkonu kontroly a za zavinené nesplnenie povinnosti podľa osobitného predpisu.73) Pokutu možno uložiť aj opakovane, ak povinnosť nebola splnená v určenom termíne, najviac do 300 eur.
(2)
Ministerstvo môže uložiť subjektu, v ktorom sa vykonala kontrola, pokutu do 1 650 eur za nedodržanie tohto zákona. Ak v rozhodnutí o pokute ministerstvo určí lehotu na odstránenie zistených nedostatkov a subjekt v určenej lehote neodstráni nedostatky, možno uložiť pokutu opakovane.
(3)
Pri určení výšky pokuty podľa odsekov 1 a 2 sa prihliada najmä na závažnosť zistených nedostatkov a nesplnených povinností, na rozsah ich následkov, na prípadné opakované zistenie nedostatkov alebo neplnenie povinností, alebo na neplnenie viacerých povinností.
(4)
Pokutu podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo zistilo, že v uvedenej lehote neboli odstránené zistené nedostatky alebo nesplnenia povinností, najneskôr do troch rokov odo dňa, v ktorom mali byť zistené nedostatky odstránené.
(5)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
JEDENÁSTA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 93
(1)
Opatrenia podľa § 12 až 15, § 20, § 22 ods. 2 a 3, § 23, § 25 ods. 3, § 73 ods. 2 písm. a), písm. b) piateho bodu a písm. d) druhého a tretieho bodu môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania alebo majú uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou.
(2)
Sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti, sociálnu kuratelu pre deti, koordinovanie prijímania a realizovania opatrení podľa § 73 ods. 2 písm. e) tretieho bodu môžu na účely tohto zákona vykonávať len fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce sociálnym pracovníkom podľa osobitného predpisu.3a)
(3)
Sociálnu kuratelu pre plnoletých podľa § 73 ods. 2 písm. b) deviateho bodu môžu na účely tohto zákona vykonávať len fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce sociálnym pracovníkom podľa osobitného predpisu3a) alebo získali vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore andragogika alebo majú uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou.
(4)
Psychologickú pomoc a psychologickú starostlivosť na účely sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore psychológia alebo majú uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou.
(5)
Liečebno-výchovnú starostlivosť na účely sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže vykonávať len psychológ alebo liečebný pedagóg.
(6)
Na pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca74) v zariadení sa vzťahuje osobitný predpis.43a)
(7)
Mediáciu na riešenie sporov vo veciach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré skončili odbornú akreditovanú prípravu mediátora.
(8)
Program supervízie na účely sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré skončili odbornú akreditovanú prípravu supervízora v oblasti sociálnej práce alebo poradenskej práce.
(9)
Sociálnu prácu v zariadení môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce asistentom sociálnej práce podľa osobitného predpisu.3a) Plnenie úloh koordinátora pri spracúvaní individuálnych plánov práce s dieťaťom, s plnoletou fyzickou osobou alebo s rodinou môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti na výkon sociálnej práce sociálnym pracovníkom podľa osobitného predpisu.3a)
(10)
Zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý zisťuje pomery podľa § 20 ods. 2, vyhotoví zo zisťovania pomerov písomný záznam. Súčasťou písomného záznamu je aj odporúčanie ďalšieho postupu orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri výkone funkcie kolízneho opatrovníka, ktoré vychádza zo zistených pomerov. Písomný záznam je súčasťou spisovej dokumentácie vedenej podľa § 73 ods. 2 písm. e) ôsmeho bodu.
(11)
Akreditovaný subjekt je povinný poskytovať štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na ktoré má udelenú akreditáciu, štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov.
(12)
Ak treba zabezpečiť sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu metódami psychoterapie, môžu psychoterapiu vykonávať v ustanovenom rozsahu ako súčasť vykonávaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately len odborne spôsobilé fyzické osoby. Odborná spôsobilosť na výkon psychoterapie v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa preukazuje dokladom o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v ustanovenom študijnom odbore alebo uznaným dokladom o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaným zahraničnou vysokou školou a dokladom o skončení odbornej akreditovanej prípravy na výkon psychoterapie v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Rozsah vykonávania psychoterapie v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zoznam študijných odborov a odbornú akreditovanú prípravu na výkon psychoterapie v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 93a
(1)
Ministerstvo vedie zoznam supervízorov. Do zoznamu supervízorov zapíše ministerstvo fyzickú osobu na jej žiadosť, ak
a)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo má uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou,
c)
je bezúhonná a
d)
má doklad o úspešnom absolvovaní odbornej akreditovanej prípravy supervízora v oblasti sociálnej práce alebo poradenskej práce v rozsahu najmenej 240 hodín.
(2)
Písomná žiadosť o zapísanie do zoznamu supervízorov obsahuje meno, priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do tohto zoznamu, jej kontaktnú adresu a telefónne číslo alebo iný kontaktný údaj, na ktorom budú poskytnuté záujemcom o programy supervízie bližšie informácie.
(3)
Prílohou žiadosti je overená fotokópia diplomu alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b), výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a overená fotokópia dokladu podľa odseku 1 písm. d). V žiadosti o zapísanie do zoznamu supervízorov môžu byť uvedené bližšie informácie v rozsahu najviac 120 slov o odbornej spôsobilosti a profesijných skúsenostiach fyzickej osoby, ktorá žiada o zapísanie do zoznamu supervízorov, najmä dĺžke praxe vo vykonávaní programov supervízie oblasť vykonávania supervíznych programov.
(4)
Za bezúhonnú sa na účely zapísania do zoznamu supervízorov považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu podania písomnej žiadosti o zápis do zoznamu supervízorov.
(5)
Za správnosť a úplnosť údajov v žiadosti zodpovedá fyzická osoba, ktorá požiadala o zapísanie do zoznamu supervízorov.
(6)
Na zapísanie do zoznamu supervízorov sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.71)
(7)
Ak sú splnené podmienky podľa odsekov 1 až 4, ministerstvo do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti zapíše fyzickú osobu do zoznamu žiadateľov.
(8)
Ak nie sú splnené podmienky podľa odsekov 1 až 4, na takúto žiadosť sa hľadí ako keby nebola podaná a ministerstvo o tom písomne informuje žiadateľa do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti.
(9)
Fyzická osoba je vedená v zozname supervízorov počas piatich rokov odo dňa zapísania do zoznamu.
(10)
Ministerstvo vymaže zo zoznamu supervízorov fyzickú osobu, ktorá
a)
písomne požiada o výmaz,
b)
bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo jej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
c)
bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin,
d)
bola vedená v zozname supervízorov päť rokov podľa odseku 9,
e)
zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu.
(11)
Zoznam supervízorov je verejne prístupný na webovom sídle ministerstva. Zoznam supervízorov obsahuje údaje podľa odseku 2 a študijný program, v ktorom získala fyzická osoba vedená v zozname supervízorov vysokoškolské vzdelanie podľa odseku 1 písm. b) a môže obsahovať bližšie informácie podľa odseku 3 druhej vety. Potvrdenie o tom, že fyzická osoba je vedená v zozname supervízorov, vydá ministerstvo len na jej žiadosť.
(12)
Na opakované zapísanie fyzickej osoby do zoznamu supervízorov odseky 1 až 11 platia rovnako.
§ 93b
Oprávnenia zamestnanca orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
(1)
Zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je na účel vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately oprávnený
a)
osobne preverovať v prostredí podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) informácie o tom, že by dieťa mohlo byť vystavené ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu (ďalej len "preverenie stavu dieťaťa"),
b)
osobne preverovať starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin dieťaťa alebo osobne zisťovať dôvody nevhodného správania sa detí v prostredí podľa § 4 ods. 1 písm. a), b) a d) najmä návštevou dieťaťa a rozhovorom s dieťaťom, s rodičom dieťaťa, s inou osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo s fyzickou osobu, ktorá má s dieťaťom blízky vzťah,
c)
osobne preverovať vhodnosť prostredia podľa § 4 pre zabezpečenie výchovy a všestranného vývinu dieťaťa, a to aj vtedy, ak takéto preverenie je potrebné z dôvodu, že by sa dieťa v tomto prostredí mohlo v budúcnosti zdržiavať,74a)
d)
osobne zisťovať alebo osobne preverovať informácie o negatívnych vplyvoch na život, zdravie, fyzický vývin, psychický vývin a sociálny vývin dieťaťa v otvorenom prostredí,
e)
zisťovať v škole, v školskom zariadení, u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast, s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti,74b) alebo u inej osoby informácie o zabezpečovaní starostlivosti o výchovu a všestranný vývin dieťaťa; oprávnenie sa primerane vzťahuje aj na zisťovanie informácií o zabezpečovaní starostlivosti o výchovu a všestranný vývin dieťaťa fyzickou osobu podľa § 33 ods. 9 písm. b) alebo fyzickou osobu, ktorá má s dieťaťom blízky vzťah,
f)
predvolať dieťa, rodiča dieťaťa, inú osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, fyzickú osobu podľa § 33 ods. 9 písm. b), fyzickú osobu, ktorá má s dieťaťom blízky vzťah, alebo inú fyzickú osobu, ktorá môže poskytnúť informácie o prostredí dieťaťa,
g)
vyhotoviť, a to aj bez súhlasu prítomnej fyzickej osoby, obrazový záznam, obrazovo-zvukový záznam a zvukový záznam, ak je to potrebné na účely preukázania ohrozenia života dieťaťa, zdravia dieťaťa, neľudského alebo zlého zaobchádzania s dieťaťom,
h)
vyhotoviť, a to aj bez súhlasu prítomnej fyzickej osoby, zvukový záznam na účely preukázania priebehu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
(2)
Oprávnenie podľa odseku 1 písm. a) až c) v byte alebo v inom priestore slúžiacom na bývanie alebo v priestore k nim patriacom (ďalej len "obydlie") možno vykonať, ak na vstup do obydlia udelila súhlas plnoletá fyzická osoba v obydlí; to neplatí, ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately postupuje podľa § 93g. Oprávnenie podľa prvej vety musí byť vykonané spôsobom, ktorý neprekročí mieru nevyhnutnú na dosiahnutie jeho účelu a ktorý bude zodpovedať veku dieťaťa, rozumovej vyspelosti dieťaťa a závažnosti situácie, v ktorej sa dieťa nachádza.
(3)
Z výkonu oprávnenia podľa odseku 1 písm. a) až d) vyhotoví zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately písomný záznam. Súčasťou písomného záznamu je aj uvedenie dôvodov, pre ktoré zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately oprávnenie vykonal.
§ 93c
Obrazový záznam, obrazovo-zvukový záznam a zvukový záznam
(1)
O vyhotovovaní obrazového záznamu, obrazovo-zvukového záznamu a zvukového záznamu podľa § 93b ods. 1 písm. g) a h), ako aj o dôvode jeho vyhotovenia je zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately povinný vopred informovať prítomné fyzické osoby. Ak je dieťa prítomné pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vysvetlí zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately spôsobom primeraným jeho veku a rozumovej vyspelosti dôvod vyhotovovania obrazového záznamu, obrazovo-zvukového záznamu a zvukového záznamu, ako aj jeho ďalšie použitie.
(2)
Ak bude zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vyhotovovať obrazový záznam, obrazovo-zvukový záznam a zvukový záznam z výkonu oprávnenia podľa § 93b ods. 1 písm. a) až c) v prostredí podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b), musí byť táto informácia podaná ešte predtým, ako prítomná fyzická osoba umožní výkon tohto oprávnenia; zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže bez predchádzajúceho informovania vyhotoviť obrazový záznam, obrazovo-zvukový záznam a zvukový záznam len vtedy, ak počas výkonu oprávnenia zistí okolnosti nasvedčujúce tomu, že dieťa je vystavené ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu.
(3)
Zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vyhotoví zvukový záznam z priebehu
a)
vykonávania opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prostredí podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b), ak ho o to požiada plnoletá fyzická osoba prítomná v obydlí,
b)
zisťovania názoru dieťaťa podľa osobitného predpisu.18)
(4)
Obrazový záznam, obrazovo-zvukový záznam a zvukový záznam podľa § 93b ods. 1 písm. g) a h) sa nesprístupňuje podľa osobitného predpisu.74c) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately záznam podľa prvej vety poskytne iba orgánu činnému v trestnom konaní, súdu a inému orgánu na účel ustanovený osobitným predpisom.74d)
(5)
O poškodení obrazového záznamu, obrazovo-zvukového záznamu a zvukového záznamu spíše orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý poškodenie zistil, úradný záznam, v ktorom uvedie dátum poškodenia záznamu alebo dátum, kedy bolo poškodenie záznamu zistené, a okolnosti poškodenia záznamu; poškodený záznam naďalej tvorí súčasť spisovej dokumentácie.
(6)
Ak zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prostredí podľa § 4, nie je oprávnený nahradiť výkon svojho oprávnenia podľa § 93b ods. 1 písm. g) a h) obrazovým záznamom, obrazovo-zvukovým záznamom alebo zvukovým záznamom vyhotoveným inou osobou.
§ 93d
Poverenie
Zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa pri výkone oprávnenia podľa § 93b ods. 1 písm. a) až c) preukazuje písomným poverením orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré obsahuje
a)
meno a priezvisko zamestnanca,
b)
funkčné zaradenie zamestnanca,
c)
názov a sídlo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
d)
meno a priezvisko riaditeľa orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a jeho podpis,
e)
odtlačok úradnej pečiatky orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
§ 93e
Povinnosti rodiča dieťaťa a inej osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa
Rodič dieťaťa a iná osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, je povinná
a)
umožniť zamestnancovi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately výkon jeho oprávnení a poskytnúť mu potrebné informácie a doklady na účely výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
b)
na požiadanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately s ním osobne spolupracovať pri ochrane práv a právom chránených záujmov dieťaťa,
c)
osobne sa dostaviť na miesto uvedené v predvolaní orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a ak je to uvedené v predvolaní orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zabezpečiť aj účasť dieťaťa.
Postup orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zabezpečení preverenia stavu dieťaťa
§ 93f
(1)
Ak má orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately informácie nasvedčujúce tomu, že dieťa je vystavené ohrozeniu života, zdravia, neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu, ktoré nie je možné overiť podľa § 93b ods. 1 písm. b) až f), a zamestnancovi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nie je umožnené preveriť stav dieťaťa, môže orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podať súdu návrh na povolenie vstupu do obydlia na účel preverenia stavu dieťaťa podľa osobitného predpisu74e) (ďalej len "návrh na povolenie"); ustanovenie § 27 tým nie je dotknuté.
(2)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je povinný pred podaním návrhu na povolenie oznámiť, čo i len ústne, rodičovi alebo inej osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, že podá návrh na povolenie. Ak to nie je možné alebo účelné, uvedie orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately túto skutočnosť v návrhu na povolenie.
(3)
V návrhu na povolenie orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uvedie
a)
dôvod, pre ktorý je potrebné preveriť stav dieťaťa,
b)
zdroj informácií, ktoré viedli k výkonu oprávnení podľa § 93b ods. 1 písm. a) až f),
c)
využité oprávnenia podľa § 93b ods. 1 písm. a) až f) alebo dôvod ich nevyužitia,
d)
ďalšie dôležité skutočnosti o stave dieťaťa, ktoré sú mu známe,
e)
identifikáciu obydlia podľa odseku 1.
§ 93g
(1)
Ak súd povolil orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vstup do obydlia na účel preverenia stavu dieťaťa (ďalej len "vstup do obydlia"), zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je oprávnený v sprievode príslušníka Policajného zboru (ďalej len "policajt") vstúpiť do obydlia a preveriť stav dieťaťa.
(2)
So zamestnancom orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je oprávnená vstúpiť do obydlia aj orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prizvaná fyzická osoba, ak s tým prizvaná fyzická osoba súhlasí. Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prizve zástupcu školy, zástupcu školského zariadenia, všeobecného lekára pre deti a dorast, s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti,74b) zamestnanca akreditovaného subjektu, ak akreditovaný subjekt vykonával pre dieťa niektoré z opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, alebo inú fyzickú osobu, ak môžu napomôcť prevereniu stavu dieťaťa. Prizvanou fyzickou osobou nemôže byť ten, kto by vstupom do obydlia alebo účasťou na preverení stavu dieťaťa mohol sledovať svoj vlastný záujem. Na zabezpečenie prítomnosti prizvanej fyzickej osoby stačí ústne požiadanie alebo elektronické požiadanie s dodatočným doručením žiadosti v listinnej podobe.
(3)
Útvar Policajného zboru na požiadanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytne ochranu zamestnancovi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a prizvanej fyzickej osobe pri vstupe do obydlia na základe povolenia súdu a preverení stavu dieťaťa.
(4)
Zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže vyzvať policajta alebo prizvanú fyzickú osobu, aby ho počas preverenia stavu dieťaťa nesprevádzali, ak je to vzhľadom na najlepší záujem dieťaťa vhodné.
(5)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je povinný pred vstupom do obydlia na základe povolenia súdu
a)
preukázať sa fyzickej osobe nachádzajúcej sa v obydlí povolením súdu,
b)
stručne objasniť účel povolenia súdu a
c)
vyzvať plnoletú fyzickú osobu nachádzajúcu sa v obydlí k dobrovoľnému umožneniu preverenia stavu dieťaťa.
(6)
Ak je možné dôvodne predpokladať, že sa dieťa nachádza v obydlí a nebolo umožnené dobrovoľné preverenie stavu dieťaťa, zabezpečí orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately otvorenie obydlia kľúčovou službou vybranou z dostupných informačných zdrojov. Ak nebolo možné preukázať sa fyzickej osobe nachádzajúcej sa v obydlí povolením súdu pred otvorením obydlia, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa fyzickej osobe nachádzajúcej sa v obydlí preukáže týmto povolením ihneď po otvorení obydlia a vstupe doň.
(7)
Zamestnanec orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, policajt a prizvaná fyzická osoba sú pri vstupe do obydlia na základe povolenia súdu a preverení stavu dieťaťa povinní dbať na česť a ľudskú dôstojnosť fyzických osôb v obydlí, nesmú zasahovať do základných práv a slobôd fyzických osôb v obydlí nad mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu preverenia stavu dieťaťa a výkon tohto oprávnenia musí byť ukončený bezodkladne po tom, ako sa splní jeho účel.
(8)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je povinný zabezpečiť obrazovo-zvukový záznam zo vstupu do obydlia na základe povolenia súdu a preverenia stavu dieťaťa; súhlas prítomných osôb sa nevyžaduje.
(9)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately po opustení obydlia
a)
zabezpečí uzamknutie obydlia, ak to nemôže urobiť fyzická osoba nachádzajúca sa v obydlí,
b)
bezodkladne doručí oznámenie o vykonaní vstupu do obydlia na základe povolenia súdu vlastníkovi obydlia, ak nebol prítomný v obydlí.
(10)
Ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zabezpečil uzamknutie obydlia, je súčasťou oznámenia podľa odseku 9 písm. b) aj miesto a čas, kedy je možné prevzatie kľúčov od obydlia.
(11)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je povinný doručiť súdu písomný záznam z priebehu vstupu do obydlia na základe povolenia súdu najneskôr do 20 pracovných dní od uzavretia obydlia alebo od uplynutia doby platnosti povolenia súdu.
§ 94
(1)
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotné poisťovne, súdy, ústavy zboru väzenskej a justičnej stráže, Sociálna poisťovňa, orgány činné v trestnom konaní, školy, školské zariadenia, okresné úrady, ďalšie orgány štátnej správy, obce a vyššie územné celky sú povinné poskytovať súčinnosť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a zariadeniam zriadeným na výkon rozhodnutia súdu podľa tohto zákona na účely vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Rovnakú povinnosť majú orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotné poisťovne, súdy, ústavy zboru väzenskej a justičnej stráže, Sociálna poisťovňa, orgány činné v trestnom konaní, školy, školské zariadenia, okresné úrady a ďalšie orgány štátnej správy k obciam a vyšším územným celkom, a to v rozsahu potrebnom na výkon ich samosprávnej pôsobnosti podľa tohto zákona.
(2)
Orgány štátnej správy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately spolupracujú pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately s obcami, vyššími územnými celkami, akreditovanými subjektmi, cirkvami, náboženskými spoločnosťami a ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami pôsobiacimi v tejto oblasti.
(3)
Osoby uvedené v odseku 1 sú povinné na žiadosť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately bezplatne poskytnúť informácie na účely overenia úrovne starostlivosti o dieťa.
(4)
Plnením informačnej povinnosti podľa odseku 3 nie sú dotknuté povinnosti50) štátnych orgánov a ďalších osôb podľa odseku 1, ak ide o podozrenie z týrania dieťaťa, zneužívania dieťaťa alebo zo zanedbávania starostlivosti o dieťa.
(5)
Na účely koordinácie podľa § 73 ods. 2 písm. e) tretieho bodu sú osoby uvedené v odseku 1 okrem súdu a policajta, ktorý je orgánom činným v trestnom konaní,74f) povinné pri zosúlaďovaní postupov pri hodnotení situácie dieťaťa a postupov riešenia situácie dieťaťa spolupracovať s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
§ 95
Ustanovenia tohto zákona upravujúce opatrenia na zabezpečenie rovnocenného náhradného prostredia deťom, ktoré nemôžu byť vychovávané vo vlastnej rodine, sa vzťahujú aj na deti, ktoré sú umiestnené v domove sociálnych služieb s celoročným pobytom32) na základe rozhodnutia súdu.
§ 96
Zamestnanec príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, obce alebo vyššieho územného celku, akreditovaného subjektu, ktorý plní úlohy ustanovené týmto zákonom, je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním opatrení podľa tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak. Informácie poskytuje len v prípade, ak by ich zamlčaním bol ohrozený život alebo zdravie detí a plnoletých fyzických osôb alebo ak táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov.3)
§ 96a
(1)
Ak je orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately oznámené porušovanie práv dieťaťa, je povinný utajiť totožnosť oznamovateľa, ak o to oznamovateľ požiada; to neplatí, ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytuje informácie orgánu činnému v trestnom konaní, súdu a inému orgánu na účel ustanovený osobitným predpisom.74d) Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže utajiť totožnosť oznamovateľa, ak je to na dosiahnutie účelu preverenia oznámenia nevyhnutné.
(2)
Ak sú orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately opakovane oznamované skutočnosti, ktoré sa výkonom oprávnení podľa § 93b nepreukázali, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nemusí takéto oznámenie preverovať, o čom upovedomí oznamovateľa.
(3)
Ak je oznamovateľ účastníkom konania, v ktorom orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately plní funkciu kolízneho opatrovníka dieťaťa, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately doručí bezodkladne toto oznámenie príslušnému súdu.
§ 97
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
počet detí a mladých dospelých v profesionálnej rodine podľa § 53, výšku úhrady výdavkov na dieťa a mladého dospelého v profesionálnej rodine a podrobnosti vedenia evidencie výdavkov podľa § 52 ods. 1 písm. a) profesionálnou rodinou,
b)
počet detí, mladých dospelých a počet zamestnancov v samostatných diagnostických skupinách, v samostatných skupinách, v špecializovaných samostatných skupinách a v samostatných skupinách pre mladých dospelých, v samostatných skupinách pre maloleté matky s deťmi podľa § 53 ods. 4 písm. e), podrobnosti o základnom vybavení a o ďalšom vybavení podľa § 52 ods. 4, podrobnosti o stravovaní a výšku úhrady za bývanie v detskom domove podľa § 61 a o úschove cenných vecí podľa § 47 ods. 3 písm. b) piateho bodu,
c)
výšku vreckového, vecného daru a príspevkov podľa § 66 až 70,
d)
podrobnosti o podávaní žiadostí o udelenie akreditácie, obsahových náležitostiach žiadosti o udelenie akreditácie a o overení odbornej spôsobilosti a odborných znalostí podľa § 79, 80 a 82,
e)
rozsah a podrobnosti poskytovania dotácií podľa § 87 ods. 5.
§ 97a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
DVANÁSTA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 98
(1)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí k 31. augustu 2005 vykonávali práce vo verejnom záujme k zamestnávateľovi, ktorým je Centrum poradensko-psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu (ďalej len „Centrum poradensko-psychologických služieb“), a miesto výkonu ich práce bolo riaditeľstvo Centra poradensko-psychologických služieb so sídlom v Bratislave, prechádzajú od 1. septembra 2005 na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
(2)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí k 31. augustu 2005 vykonávali práce vo verejnom záujme k zamestnávateľovi, ktorým je Centrum poradensko-psychologických služieb, a miesto výkonu ich práce boli pracoviská riaditeľstva, územné pracoviská a pracoviská územných pracovísk, riaditeľstva a územné pracoviská Centra poradensko-psychologických služieb, prechádzajú od 1. septembra 2005 na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorých územnom obvode sa tieto pracoviská nachádzajú.
(3)
Správa majetku štátu, ktorú k 31. augustu 2005 vykonávalo riaditeľstvo Centra poradensko-psychologických služieb so sídlom v Bratislave, a ktorý slúžil na plnenie jeho úloh, prechádza od 1. septembra 2005 na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Správa majetku štátu, ktorú k 31. augustu 2005 vykonávalo riaditeľstvo Centra poradensko-psychologických služieb, a ktorý slúžil na plnenie úloh jeho pracovísk a jeho územných pracovísk, prechádza od 1. septembra 2005 na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorých územnom obvode sa nachádzajú pracoviská riaditeľstva Centra poradensko-psychologických služieb a územné pracoviská Centra poradensko-psychologických služieb.
(4)
Práva a povinnosti z dohôd uzatvorených Centrom poradensko-psychologických služieb do 31. augusta 2005 prechádzajú od 1. septembra 2005 na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.
§ 99
(1)
Štátny zamestnanec, ktorý spĺňal do 31. augusta 2005 kvalifikačné predpoklady na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu,75) spĺňa kvalifikačné predpoklady na vykonávanie týchto opatrení aj podľa tohto zákona.
(2)
Ak výkon ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia a výchovného opatrenia zabezpečoval v profesionálnej rodine zamestnanec zariadenia, ktorý spĺňal do 31. augusta 2005 kvalifikačné predpoklady na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, spĺňa kvalifikačné predpoklady na vykonávanie týchto opatrení aj podľa tohto zákona.
§ 100
(1)
Evidenciu a spisovú dokumentáciu týkajúcu sa sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vedenú o dieťati, plnoletej fyzickej osobe a rodine do 31. augusta 2005 musia orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia, obce a ostatné subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately doplniť a prispôsobiť podľa tohto zákona najneskôr do 31. marca 2006.
(2)
Ak fyzická osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, splnila podľa predpisov účinných do 31. augusta 2005 podmienky na sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi ňou a dieťaťom, ktorému treba zabezpečiť náhradnú rodinnú starostlivosť, a je k 31. augustu 2005 vedená v prehľade občanov vhodných vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť, zapíše sa do zoznamu žiadateľov podľa tohto zákona.
(3)
Ak fyzická osoba mala v období pred 1. septembrom 2005 záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom a nebola k 31. augustu 2005 vedená v prehľade občanov vhodných vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť podľa predpisov účinných do 31. augusta 2005, postupuje sa pri sprostredkovaní náhradnej rodinnej starostlivosti podľa tohto zákona.
(4)
Detský domov, krízové stredisko a resocializačné stredisko zriadené ako zariadenia sociálnych služieb podľa predpisov účinných do 31. augusta 2005 sa považujú za zariadenia podľa tohto zákona; zriaďovateľ týchto zariadení je povinný zabezpečiť plnenie účelu zariadenia podľa tohto zákona.
(5)
Ak je zriaďovateľ detského domova, krízového strediska a resocializačného strediska zriadených podľa predpisov účinných do 31. augusta 2005 fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytovala sociálnu pomoc podľa predpisov účinných do 31. augusta 2005, je povinná požiadať o udelenie akreditácie podľa tohto zákona najneskôr do 31. mája 2006. Do 31. mája 2006 je tento zriaďovateľ považovaný za akreditovaný subjekt podľa tohto zákona a je vedený v zozname akreditovaných subjektov podľa § 83 ods. 5. Ak zriaďovateľ uvedený v prvej vete požiada o udelenie akreditácie, je považovaný za akreditovaný subjekt podľa tohto zákona až do dňa vydania osvedčenia o udelení akreditácie alebo doručenia písomného oznámenia o nevydaní osvedčenia.
(6)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá do 31. augusta 2005 poskytovala sociálnu pomoc na základe povolenia podľa osobitného predpisu76) vykonávaním opatrení, ktoré obsahovo zodpovedajú opatreniam podľa tohto zákona, je povinná požiadať o udelenie akreditácie podľa tohto zákona najneskôr do 31. mája 2006. Do 31. mája 2006 je právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v prvej vete považovaná za akreditovaný subjekt podľa tohto zákona a je vedená v zozname akreditovaných subjektov podľa § 83 ods. 5. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v prvej vete požiada o udelenie akreditácie, je považovaná za akreditovaný subjekt podľa tohto zákona až do dňa vydania osvedčenia o udelení akreditácie alebo doručenia písomného oznámenia o nevydaní osvedčenia.
(7)
O žiadostiach právnických osôb a fyzických osôb o vydanie povolenia podľa osobitného predpisu,76) o ktorých do 31. augusta 2005 nebolo právoplatne rozhodnuté, sa rozhoduje po 31. auguste 2005 podľa predpisov účinných do 31. augusta 2005.
(8)
Ak obec, právnická osoba alebo fyzická osoba vykonáva po 31. auguste 2005 opatrenia podľa odseku 6 a splnila podmienky na poskytnutie finančného príspevku podľa právneho predpisu účinného do 31. augusta 2005, postupuje sa pri jeho čerpaní a zúčtovaní do 31. mája 2006 podľa predpisov účinných do 31. augusta 2005.
(9)
Zriaďovatelia detských domovov zabezpečia a utvoria podmienky v detských domovoch
a)
do 31. decembra 2006 tak, aby od 1. januára 2007 bolo každé dieťa do jedného roku veku zaradené po jeho umiestnení v detskom domove a diagnostickom pobyte v samostatnej diagnostickej skupine výlučne do profesionálnej rodiny s výnimkou dieťaťa, ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitnú zvýšenú opateru a starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine,
b)
do 31. decembra 2008 tak, aby od 1. januára 2009 bolo každé dieťa do troch rokov veku zaradené po jeho umiestnení v detskom domove a diagnostickom pobyte v samostatnej diagnostickej skupine výlučne do profesionálnej rodiny s výnimkou dieťaťa, ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitnú zvýšenú opateru a starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine.
(10)
Domovy sociálnych služieb pre deti s celoročným pobytom prijímajú deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou do 31. decembra 2008. Orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zabezpečia a utvoria do 31. decembra 2008 podmienky na prijímanie všetkých detí so zdravotným postihnutím, ktoré majú nariadenú ústavnú starostlivosť, v zariadeniach zriadených podľa tohto zákona.
(11)
Ak zariadenie pestúnskej starostlivosti poskytuje k 31. augustu 2005 pestúnsku starostlivosť podľa predpisov účinných do 31. augusta 2005 deťom, ktoré sú zverené do pestúnskej starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti alebo ktoré sú dočasne zverené do starostlivosti osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom, postupuje toto zariadenie pri poskytovaní starostlivosti od 1. septembra 2005 do skončenia dôvodov poskytovania pestúnskej starostlivosti deťom, ktorým poskytovalo toto zariadenie starostlivosť k 31. augustu 2005, podľa predpisu účinného do 31. augusta 2005.77) Od 1. septembra 2005 sa tieto zariadenia až do ich zániku považujú za zariadenia podľa tohto zákona. Ustanovenia § 79 až 86 sa na tieto zariadenia nevzťahujú.
(12)
Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytuje vyššiemu územnému celku finančné prostriedky na úhradu výdavkov na poskytovanie starostlivosti v zariadení pestúnskej starostlivosti podľa odseku 12, ktoré zriadil, a v zariadení pestúnskej starostlivosti podľa odseku 12, s ktorým uzatvoril zmluvu o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálnu službu podľa osobitného predpisu.32) Finančné prostriedky na nasledujúci kalendárny rok poskytuje určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe žiadosti vyššieho územného celku podanej do 31. októbra. O poskytnutí finančných prostriedkov uzatvorí určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately s vyšším územným celkom zmluvu. Na určenie výšky finančných prostriedkov sa vzťahuje osobitný predpis.32) Poskytovaním finančných prostriedkov na úhradu výdavkov na poskytovanie starostlivosti v pestúnskych zariadeniach podľa odseku 12 vyššiemu územnému celku nie je dotknutá pôsobnosť vyššieho územného celku podľa osobitného predpisu.32)
(13)
Vyšší územný celok, obec a akreditovaný subjekt, ak sú zriaďovateľmi krízového strediska podľa § 62 alebo resocializačného strediska podľa § 63, oznámia určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately do 30. septembra 2005 počet miest určených na vykonávanie rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu56) na nasledujúci kalendárny rok v týchto zariadeniach na účely vypracovania návrhu priorít v oblasti vykonávania ústavnej starostlivosti a v oblasti zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach za jeho územný obvod.
(14)
Orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 2 a 3 do 31. októbra 2005 vypracujú návrhy priorít a návrhy ich zabezpečenia podľa § 73 ods. 2 písm. e) deviateho a dvanásteho bodu a § 73 ods. 3 písm. l) a do 15. decembra vypracujú na základe schválených priorít plány podľa § 73 ods. 2 písm. e) desiateho bodu a § 73 ods. 3 písm. m).
(15)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 schváli do 15. novembra 2005 priority podľa § 73 ods. 1 písm. d).
(16)
Ak sa vykonáva ku dňu účinnosti tohto zákona rozhodnutie súdu v detskom domove, ktorý zriadila právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa podľa tohto zákona považuje za akreditovaný subjekt, poskytne jej určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančný príspevok na rok 2006 podľa tohto zákona na základe písomnej žiadosti podanej do 30. novembra 2005.
(17)
Ak sa vykonáva rozhodnutie súdu v detskom domove pre maloletých bez sprievodu, ktorý zriadila právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa podľa tohto zákona považuje za akreditovaný subjekt, poskytne jej určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančný príspevok podľa tohto zákona na základe písomnej žiadosti podanej po 31. auguste 2005. Finančný príspevok možno v tomto prípade poskytnúť preddavkovo, počnúc septembrom 2005, najskôr odo dňa podania písomnej žiadosti; na poskytnutie tohto finančného príspevku sa nevzťahuje odsek 8.
(18)
Ustanovenia zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, ktoré upravujú sociálnu prevenciu dieťaťa, sociálnu prevenciu plnoletého občana, sociálnoprávnu ochranu detí, organizovanie náhradnej starostlivosti, sociálne poradenstvo, detský domov, krízové stredisko a resocializačné stredisko, sa od 1. septembra 2005 nevzťahujú na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa tohto zákona.
(19)
Povinnosť finančne podporovať úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa podľa § 64, poskytovať príspevok na tvorbu úspor dieťaťa podľa § 64 sa vzťahuje na prípady, keď bolo dieťa umiestené do detského domova na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti po 31. decembri 2005.
(20)
Účelové viazanie finančných prostriedkov vyššieho územného celku alebo obce podľa § 89 ods. 4 platí pre rozpočtové roky 2006 až 2008.
(21)
Podmienky poskytovania finančného príspevku podľa § 89 na rok 2006 upraví vyšší územný celok a obec tak, aby boli oznámené najneskôr do 30. novembra 2005.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
§ 100a
Zriaďovatelia detských domovov zabezpečia a utvoria podmienky v detských domovoch do 31. decembra 2012 tak, aby od 1. januára 2013 v objekte, ktorý nie je samostatným rodinným domom alebo samostatným bytom, celkový počet detí v skupinách nepresiahol 40. Ak sa v detskom domove do 31. decembra 2008 vykonávala ústavná starostlivosť, neodkladné opatrenie a výchovné opatrenie v špecializovaných samostatných skupinách podľa § 53 ods. 2 písm. c) prvého bodu a šiesteho bodu zákona účinného do 31. decembra 2008, možno prekročiť počet detí podľa prvej vety, ak detský domov po 1. januári 2009 vykonáva ústavnú starostlivosť, neodkladné opatrenie a výchovné opatrenie v špecializovaných samostatných skupinách podľa § 53 ods. 4 písm. c) piateho bodu zákona účinného od 1. januára 2009; prednosť má vykonávanie ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia a výchovného opatrenia v špecializovaných samostatných skupinách podľa § 53 ods. 4 písm. c) piateho bodu v objekte podľa prvej vety.
§ 100b
Ak sú k 31. decembru 2008 v dvoch samostatných bytových jednotkách rodinného domu detského domova umiestnené najviac dve samostatné skupiny alebo špecializované samostatné skupiny, zriadenie jednej samostatnej skupiny alebo špecializovanej samostatnej skupiny podľa § 53a ods. 1 zákona účinného od 1. januára 2009 sa považuje za splnené.
§ 100c
Evidenciu a spisovú dokumentáciu týkajúcu sa sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o dieťati, o plnoletej fyzickej osobe a o rodine vedenú do 31. decembra 2008 doplnia a prehodnotia orgány sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, vyššie územné celky, obce, zariadenia a akreditované subjekty podľa zákona účinného od 1. januára 2009 najneskôr do 31. marca 2009.
§ 100d
(1)
Ak dieťaťu, ktoré bolo umiestnené do detského domova do 31. decembra 2007 na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, vznikol nárok na príspevok na tvorbu úspor podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, poskytuje sa tento príspevok aj po 31. decembri 2008 podľa zákona účinného do 31. decembra 2008.
(2)
Pri použití a poskytovaní finančných príspevkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, ktoré bolo umiestnené do detského domova po 31. decembri 2007 na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, sa postupuje podľa § 65 zákona účinného od 1. januára 2009.
§ 100e
(1)
Pri poskytovaní finančného príspevku určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2009 na zabezpečenie potrebného počtu miest v detskom domove, v detskom domove pre maloletých bez sprievodu a v krízovom stredisku sa postupuje podľa zákona účinného do 31. decembra 2008. Finančný príspevok podľa prvej vety sa poskytuje vo výške podľa § 89 ods. 3 zákona účinného od 1. januára 2009.
(2)
Pri poskytovaní finančného príspevku určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2009 na zabezpečenie potrebného počtu miest v resocializačných strediskách sa postupuje podľa zákona účinného od 1. januára 2009, a to podľa počtu miest v resocializačných strediskách oznámených podľa zákona účinného do 31. decembra 2008.
§ 100f
Zoznam resocializačných stredísk na rok 2009, v ktorých možno vykonávať rozhodnutie súdu, vypracuje a sprístupní orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 do 31. januára 2009.
§ 100g
(1)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prehodnotia priority a potrebu zabezpečenia vykonávania opatrení podľa zákona účinného od 1. januára 2009. Ak je potrebné vykonať zmeny v schválených prioritách na rok 2009, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately predloží Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny do 28. februára 2009 žiadosť o zmenu v schválených prioritách na rok 2009 pre svoj územný obvod a jej odôvodnenie. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny posúdi dôvody tejto žiadosti a schváli pre územný obvod orgánu podľa prvej vety zmenu priorít do 31. marca 2009. Ak bola schválená zmena priorít, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vypracujú plán zabezpečenia podľa § 73 ods. 3 písm. m) do 15 dní od schválenia zmeny priorít a postupujú podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
(2)
Ak neboli vykonané zmeny v schválených prioritách na rok 2009 podľa odseku 1, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately postupujú pri zabezpečení priorít na rok 2009 podľa zákona účinného do 31. decembra 2008.
§ 100h
(1)
O žiadostiach o akreditáciu, o ktorých sa do 31. decembra 2008 právoplatne nerozhodlo, rozhoduje sa od 1. januára 2009 podľa zákona účinného do 31. decembra 2008.
(2)
Akreditovaný subjekt, ktorému bola udelená akreditácia podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, je akreditovaný subjekt podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
§ 100i
Ak v zariadení k 1. januáru 2009 sociálnu prácu vykonáva fyzická osoba, ktorá sociálnu prácu vykonávala aj do 31. decembra 2008, kvalifikačné predpoklady na vykonávanie sociálnej práce podľa zákona účinného od 1. januára 2009 sa považujú za splnené.
§ 100j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2011
(1)
Práva a povinnosti z dohôd78) uzatvorených určeným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately do 30. júna 2011 v súvislosti s výkonom zriaďovateľskej pôsobnosti vo vzťahu k detským domovom a detským domovom pre maloletých bez sprievodu a v súvislosti s pôsobnosťou určeného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v oblasti zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona účinného do 30. júna 2011 prechádzajú od 1. júla 2011 na orgán sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny a sociálnej kurately uvedený v § 73 ods. 1.
(2)
Práva a povinnosti účastníkov právnych vzťahov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vyplývajúce z prechodu zriaďovateľskej pôsobnosti k detským domovom a k detským domovom pre maloletých bez sprievodu a z prechodu pôsobnosti v oblasti zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vzniknuté do 30. júna 2011 prechádzajú od 1. júla 2011 z určeného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na orgán sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny a sociálnej kurately uvedený v § 73 ods. 1 podľa delimitačných protokolov uzatvorených medzi určeným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny a sociálnej kurately uvedeným v § 73 ods. 1.
(3)
Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu v oblasti sociálnych vecí vo vzťahu k zriaďovateľskej pôsobnosti k detským domovom a k detským domovom pre maloletých bez sprievodu a v oblasti zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona účinného do 30. júna 2011 prechádzajú od 1. júla 2011 z doterajších služobných úradov, ktorými sú určené orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na služobný úrad, ktorým je orgán sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny a sociálnej kurately uvedený v § 73 ods. 1.
(4)
Ak určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately neskončil do 30. júna 2011 konanie vo veciach, v ktorých v prvom stupni konal a rozhodoval detský domov alebo detský domov pre maloletých bez sprievodu, postúpi vec79) po 30. júni 2011 na konanie a rozhodnutie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a rodiny a sociálnej kurately uvedenému v § 73 ods. 1.
(5)
V príprave na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, ktorá nebola skončená do 30. júna 2011, sa po 30. júni 2011 postupuje podľa zákona účinného od 1. júla 2011. Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti skončená do 30. júna 2011 sa považuje za prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti podľa zákona účinného od 1. júla 2011. Fyzická osoba, ktorá absolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti od 1. januára 2010 do 30. júna 2011, môže požiadať do 31. decembra 2011 subjekt, u ktorého absolvovala túto prípravu, o doplnenie tejto prípravy podľa zákona účinného od 1. júla 2011.
(6)
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 poskytuje vyššiemu územnému celku finančné prostriedky na úhradu výdavkov na poskytovanie starostlivosti v zariadení pestúnskej starostlivosti podľa § 100 ods. 11, ktoré zriadil, a v zariadení pestúnskej starostlivosti podľa § 100 ods. 11, s ktorým uzatvoril zmluvu o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálnu službu podľa zákona účinného do 31. decembra 2008. Finančné prostriedky na nasledujúci kalendárny rok poskytuje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 na základe žiadosti vyššieho územného celku podanej do 31. októbra. O poskytnutí finančných prostriedkov uzatvorí orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 s vyšším územným celkom zmluvu. Na určenie výšky finančných prostriedkov sa vzťahuje zákon účinný do 31. decembra 2008. Poskytovaním finančných prostriedkov na úhradu výdavkov na poskytovanie starostlivosti v pestúnskych zariadeniach podľa § 100 ods. 11 vyššiemu územnému celku nie je dotknutá pôsobnosť vyššieho územného celku podľa zákona účinného do 31. decembra 2008. Ustanovenie § 100 ods. 12 sa od 1. júla 2011 nepoužije.
(7)
Ak štátny zamestnanec spĺňal do 30. júna 2011 kvalifikačné predpoklady na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ustanovené v § 93 ods. 1, považujú sa kvalifikačné predpoklady na vykonávanie týchto opatrení podľa zákona účinného od 1. júla 2011 za splnené.
(8)
Zriaďovatelia detských domovov sú povinní zabezpečiť a utvoriť podmienky v detských domovoch do 31. decembra 2011 tak, aby od 1. januára 2012 bolo každé dieťa do šiestich rokov po jeho umiestnení v detskom domove najneskôr po diagnostike zaradené do profesionálnej rodiny s výnimkou dieťaťa, ktorého zdravotný stav vyžaduje preukázateľne osobitnú starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine podľa § 53 ods. 4 písm. c), alebo v prípade dieťaťa podľa § 53 ods. 4 písm. e) alebo ak je to v záujme dieťaťa z dôvodu zachovania súrodeneckých väzieb. Na preukázanie potreby osobitnej starostlivosti podľa prvej vety § 54 ods. 7 platí rovnako.
§ 100k
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2014
Ak zariadenie podľa § 45 ods. 1 nemá v pracovnom pomere fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v § 47a ods. 4, činnosť zodpovednej osoby v tomto zariadení môže vykonávať aj fyzická osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, má päťročnú odbornú prax a má odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore psychiatria, najdlhšie však do 1. júla 2017.
§ 100l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)
Ak je súčasťou schválených priorít podľa § 73 ods. 1 písm. d) pre orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2016 aj zabezpečenie výchovno-rekreačného skupinového programu podľa § 17 ods. 4 v znení účinnom do 31. decembra 2015, vzťahuje sa na zabezpečenie tejto priority zákon účinný do 31. decembra 2015.
(2)
Konanie o udelenie akreditácie, ktoré nebolo do 31. decembra 2015 právoplatne ukončené, sa dokončí podľa zákona účinného od 1. januára 2016.
§ 100m
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.
Čl. III
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 410/2004 Z. z. a zákona č. 453/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
príspevok na stravu podľa osobitného predpisu,13)
h)
resocializačný príspevok podľa osobitného predpisu.14)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13 a 14 znejú:
„13)
§ 64 ods. 1 písm. b) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14)
§ 70 zákona č. 305/2005 Z. z.“.
Čl. V
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 3 písm. e) sa slová „v zariadení sociálnych služieb“ nahrádzajú slovami „v zariadení, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu5)“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
3.
V § 4 ods. 3 písm. e) sa slová „sociálnych služieb“ nahrádzajú slovami „na základe rozhodnutia súdu5)“.
4.
V § 5 ods. 3 písm. f) sa slová „v zariadení sociálnych služieb“ nahrádzajú slovami „v zariadení, v ktorom bol umiestnený na základe rozhodnutia súdu5)“.
5.
V § 6 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti11) alebo zariadenie, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu,5) ak zákonný zástupca nie je známy a maloletý poistenec je umiestnený v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti12) alebo v zariadení na základe rozhodnutia súdu,5)“.
6.
V § 6 ods. 7 prvej vete sa slová „zariadenie sociálnych služieb.5)“ nahrádzajú slovami „zariadenie, v ktorom je maloletý umiestnený na základe rozhodnutia súdu.5)“ a v druhej vete sa slová „zariadenie sociálnych služieb“ nahrádzajú slovami „zariadenie, v ktorom je dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu,5)“ a slová „v zariadení sociálnych služieb.5)“ sa nahrádzajú slovami „v zariadení, v ktorom je dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu.5)“.
7.
V § 8 odsek 2 znie:
„(2)
Ak za maloletého poistenca, ktorého údaje nie sú známe, podáva prihlášku poskytovateľ zdravotnej starostlivosti11) alebo zariadenie, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu,5) prihláška musí obsahovať údaje umožňujúce jeho identifikáciu.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2005 okrem § 88 a 89, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 305/2005 Z. z.
ZÁKLADNÉ MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE NA POSKYTOVANIE OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI
a)
tlakomer a fonendoskop,
b)
glukomer,
c)
teplomer,
d)
ústne lopatky,
e)
emitná miska,
f)
krajčírsky centimeter,
g)
jednorazové ihly, jednorazové striekačky, i. v. kanyly,
h)
Esmarchovo ovínadlo,
i)
tampóny na dezinfekciu kože,
j)
dezinfekčný roztok,
k)
indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,
l)
sterilné a nesterilné štvorce,
m)
sterilné chirurgické nástroje (pinzeta, nožnice, peán),
n)
sterilné a nesterilné ovínadlá,
o)
preväzové nožnice,
p)
leukoplast,
q)
jednorazové podložky,
r)
sterilné a nesterilné jednorazové rukavice,
s)
ochranná tvárová maska,
t)
dóza alebo vrecko na odpadový materiál,
u)
pomôcky na podávanie infúznej liečby,
v)
odsávačka a sterilné odsávacie katétre,
w)
sterilné nasogastrické sondy a Jannetove striekačky,
x)
chladnička na liečivá,
y)
skrinka na nástroje a zdravotnícky materiál,
z)
kartotečná skrinka.
Príloha č. 2 k zákonu č. 305/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180, 29. 6. 2013).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180, 29. 6. 2013).
1)
Dohovor o právach dieťaťa (oznámenie č. 104/1991 Zb.).
2)
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3a)
Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3aa)
Čl. 5 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 175/2015 Z. z.
4)
Zákon č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).
6)
§ 103 zákona č. 36/2005 Z. z.
7)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
8)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
9)
Napríklad zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 36/2005 Z. z.
9b)
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.
9c)
§ 37 ods. 4 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 175/2015 Z. z.
9d)
§ 37 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 175/2015 Z. z.
10)
11)
Napríklad § 44 zákona č. 36/2005 Z. z.
12)
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14)
Zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15)
Napríklad zákon č. 550/2003 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 31 zákona č. 36/2005 Z. z.
17a)
Napríklad § 24 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 217/2010 Z. z.
20)
21)
22)
22a)
§ 11 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23)
24)
25)
26)
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
27)
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
29)
Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (oznámenie č. 119/2001 Z. z.).
31)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 716/2002 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 288/2004 Z. z.
31a)
§ 24a zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32)
Zákon č. 447/2008 Z. z.
33)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
35)
§ 44 ods. 3 písm. b), § 48 až 53, § 97 až 110 zákona č. 36/2005 Z. z.
Dohovor o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (oznámenie č. 380/2001 Z. z.).
36)
§ 5 ods. 8 zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
36d)
§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
36e)
Zákon č. 330/2007 Z. z.
37)
Dohovor o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (oznámenie č. 380/2001 Z. z.).
38)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
38aa)
§ 45 ods. 4 a § 50 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení zákona č. 175/2015 Z. z.
38b)
§ 7 ods. 8 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z.
38c)
§ 31 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
38d)
Príloha č. 7 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 185/2014 Z. z.
38e)
§ 7a ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z.
40)
§ 146 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
41)
§ 37 zákona č. 36/2005 Z. z.
42)
§ 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
42a)
Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
43)
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
43a)
Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
44b)
Zákon č. 599/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
44ba)
§ 5 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
44c)
Zákon č. 599/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
45)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
45b)
§ 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
46)
47)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.
48)
Napríklad Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (oznámenie č. 344/2002 Z. z.). Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (Ú. v. EÚ L 338, 23. 12. 2003) v znení jeho zmien a doplnkov nariadením rady (ES) č. 2116/2004 z 2. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 367, 14. 12. 2004).
49)
Zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
49a)
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
52)
53)
54)
§ 96 zákona č. 36/2005 Z. z.
57)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 33/1959 Zb. o Dohovore o vymáhaní výživného v cudzine.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 14/1974 Zb. o Dohovore o uznaní a vykonateľnosti rozhodnutia o vyživovacej povinnosti k deťom.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 132/1976 Zb. o Dohovore o uznávaní a výkone rozhodnutí o vyživovacej povinnosti.
Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (oznámenie č. 119/2001 Z. z.).
Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o obnove starostlivosti o deti (oznámenie č. 366/2001 Z. z.).
Dohovor o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (oznámenie č. 380/2001 Z. z.).
Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (oznámenie č. 344/2002 Z. z.).
58)
Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 Z. z. z 27. novembra 2003.
59)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 33/1959 Zb. o Dohovore o vymáhaní výživného v cudzine.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 14/1974 Zb. o Dohovore o uznaní a vykonateľnosti rozhodnutia o vyživovacej povinnosti k deťom.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 132/1976 Zb. o Dohovore o uznávaní a výkone rozhodnutí o vyživovacej povinnosti.
60)
Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (oznámenie č. 119/2001 Z. z.).
Európsky dohovor o uznávaní a výkone rozhodnutí týkajúcich sa starostlivosti o deti a o obnove starostlivosti o deti (oznámenie č. 366/2001 Z. z.).
Dohovor o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (oznámenie č. 380/2001 Z. z.).
61)
Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (oznámenie č. 344/2002 Z. z.).
62)
Napríklad zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov, § 95 ods. 1 Civilného sporového poriadku a § 12 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku.
69)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
70)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
71)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
72)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z.
73)
§ 12 ods. 2 až 4 a § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
74a)
Napríklad § 25 a 45 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
74b)
§ 12 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
74c)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
74d)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
74e)
§ 179b Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 175/2015 Z. z.
74f)
§ 10 ods. 8 až 10 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.
75)
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
76)
§ 84 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
77)
§ 29 ods. 1, ods. 2 prvá veta, ods. 3 až 19, § 43 ods. 1 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
78)
Napríklad § 15 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.