29/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

29
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 25. januára 2005,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 2 písm. e) a f) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) ustanovuje:
§ 1
Ochranné pásmo vodárenského zdroja
(1)
Ochranné pásmo vodárenského zdroja (ďalej len „ochranné pásmo“) I. stupňa sa určuje pre všetky vodárenské zdroje podzemných vôd a všetky vodárenské zdroje povrchových vôd. Ochranné pásmo II. stupňa a ochranné pásmo III. stupňa pre podzemné vody a pre povrchové vody sa určujú, ak v území tvorby a obehu vody nie je zabezpečená dostatočná ochrana iným druhom ochrany vôd1) alebo ak je ochrana vodárenského zdroja ochranným pásmom I. stupňa nedostačujúca.
(2)
Ochranné pásmo sa určuje na ochranu využiteľného množstva, kvality a zdravotnej bezchybnosti vodárenského zdroja vo vzťahu k prírodným pomerom a vo vzťahu k vplyvom ľudskej činnosti a na základe dokumentácie potrebnej k žiadosti na určenie ochranného pásma.
(3)
Pri určovaní hraníc ochranného pásma sa prihliada na morfológiu územia, hydrologické rozvodnice povodí, hydrogeologické rozhrania, charakter horninového prostredia (krasovo-puklinové, puklinové a medzizrnové), prirodzené hranice porastov, umelé hranice územia, líniové stavby, hranice parciel podľa katastra nehnuteľností a na hranice intravilánu.
(4)
Hranica ochranného pásma sa vyznačuje v teréne informatívnou tabuľou. Informatívnou tabuľou so zákazom vstupu sa označujú hranice ochranného pásma I. stupňa. Ochranné pásmo I. stupňa vodárenských zdrojov podzemných vôd a vodárenských zdrojov s odberom vody priamo z povrchového toku sa musí aj oplotiť. V extrémnych horských podmienkach, kde terénne podmienky neumožňujú vykonať oplotenie ochranného pásma, sa ochranné pásmo I. stupňa vyznačí len informatívnou tabuľou.
(5)
Podklady na určovanie ochranného pásma a obsah dokumentácie potrebnej k žiadosti na určovanie ochranného pásma sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 2
Ochranné pásmo I. stupňa
(1)
Ochranné pásmo I. stupňa vodárenských zdrojov podzemných vôd sa určuje na ochranu územia pred negatívnym ovplyvnením alebo ohrozením vodárenského zdroja v jeho bezprostrednej blízkosti a na ochranu odberného zariadenia pred jeho poškodením. Na zabezpečenie ochrany vodárenského zdroja podzemných vôd v krasovo-puklinovom horninovom prostredí a puklinovom horninovom prostredí sa určí aj ochranné pásmo I. stupňa - oddelené v miestach, kde dochádza v infiltračnej oblasti k priamemu prestupu povrchových vôd ponorom alebo závrtom do horninového prostredia; týmto ochranným pásmom sa chráni miesto prestupu vody.
(2)
Ochranné pásmo I. stupňa vodárenských zdrojov povrchových vôd pri odbere vody priamo z vodného toku sa určuje na ochranu odberného zariadenia a na ochranu príbrežného územia pozdĺž vodného toku nad odberným zariadením.
(3)
Ochranné pásmo I. stupňa vodárenských nádrží sa určuje na ochranu celej vodnej plochy nádrže vrátane príbrežného ochranného pásma nad maximálnou hladinou vody v nádrži a na ochranu územia pozdĺž významných prítokov do nádrže v primeranej šírke a do primeranej vzdialenosti smerom proti prúdeniu vody v koryte.
(4)
Zásady určovania rozsahu ochranných pásiem I. stupňa vodárenských zdrojov podzemných vôd a vodárenských zdrojov povrchových vôd a hraníc ochranných pásiem sú uvedené v prílohe č. 2 časti A.
§ 3
Ochranné pásmo II. stupňa
(1)
Ochranné pásmo II. stupňa sa určuje na ochranu množstva, kvality a zdravotnej bezchybnosti podzemných vôd v časti ich infiltračnej oblasti alebo v celej infiltračnej oblasti podzemných vôd.
(2)
Ochranné pásmo II. stupňa vodárenských zdrojov povrchových vôd sa určuje v hydrologickom povodí v nadväznosti na ochranné pásmo I. stupňa, najmä na ochranu vody pred mikrobiologickým znečistením a pred znečistením znečisťujúcimi látkami.
(3)
Ochranné pásmo II. stupňa vodárenských zdrojov podzemných vôd v krasovo-puklinovom horninovom prostredí a puklinovom horninovom prostredí sa určuje na základe odborného posúdenia a zhodnotenia hydrogeologických pomerov vo vzťahu k potenciálnym zdrojom znečistenia a hospodárskym aktivitám v časti infiltračnej oblasti alebo v celej infiltračnej oblasti vodárenského zdroja.
(4)
Ochranné pásmo II. stupňa vodárenských zdrojov podzemných vôd v horninovom prostredí s medzizrnovou priepustnosťou sa určuje na základe odborného posúdenia a zhodnotenia hydrogeologických pomerov so zameraním najmä na prestup infiltrovaných vôd pôdnym pokryvom, horninovým prostredím prevzdušnenej zóny a zvodnenej zóny od miest infiltrácie až po vodárenský zdroj, vo vzťahu k potenciálnym zdrojom znečistenia a hospodárskym aktivitám, v časti infiltračnej oblasti alebo v celej infiltračnej oblasti vodárenského zdroja.
(5)
Ochranné pásmo II. stupňa podzemných vôd sa neurčuje pre vodárenské zdroje hlbokých štruktúr s dostatočným pokryvom nepriepustnými horninami a pre vodárenské zdroje podzemných vôd s napätou hladinou.
(6)
Ochranné pásmo II. stupňa vodárenských zdrojov povrchových vôd sa určuje pri odbere vody priamo z vodného toku alebo pri odbere vody z vodárenskej nádrže spôsobom príbrežných pásov vytvorených okolo vodných tokov alebo plošným spôsobom.
(7)
Ak sa ochranné pásmo II. stupňa vodárenských zdrojov povrchových vôd určí spôsobom príbrežných pásov, jeho plocha predstavuje územie pozdĺž vodného toku alebo aj pozdĺž jeho prítokov v primeranej šírke a dĺžke.
(8)
Ak sa ochranné pásmo II. stupňa vodárenských zdrojov povrchových vôd určí plošným spôsobom, jeho plocha predstavuje časť plochy povodia vodných tokov alebo plochu celého povodia vodných tokov. Ak je určené celé povodie ako plošné ochranné pásmo II. stupňa, ochranné pásmo III. stupňa sa neurčuje.
(9)
Rozsah ochranného pásma II. stupňa vodárenských zdrojov povrchových vôd určeného spôsobom príbrežných pásov je vymedzený jeho šírkou a dĺžkou. Rozsah ochranného pásma II. stupňa vodárenských zdrojov povrchových vôd určeného plošným spôsobom je vymedzený jeho plochou. Rozsah tohto ochranného pásma vyplýva zo zhodnotenia prípadných vplyvov potenciálnych zdrojov znečistenia na kvalitatívne pomery vodných tokov v povodí z hľadiska veľkosti prietokov a dotokových časov k miestu odberu a z hľadiska možnosti odbúrania znečisťujúcich látok a samočistiacej schopnosti vody.
(10)
Ak sú na území ochranného pásma I. stupňa vytvorené podmienky, ktoré zabezpečujú v dostatočnej miere ochranu výdatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti vodárenského zdroja, alebo ak je zabezpečená v hydrogeologickom povodí alebo v hydrologickom povodí vodárenského zdroja dostatočná ochrana územia podľa osobitných predpisov,1) ochranné pásmo II. stupňa vodárenských zdrojov podzemných vôd a vodárenských zdrojov povrchových vôd sa nezriaďuje.
(11)
Zásady určovania rozsahu ochranných pásiem II. stupňa vodárenských zdrojov podzemných vôd a vodárenských zdrojov povrchových vôd a hraníc ochranných pásiem sú uvedené v prílohe č. 2 časti B.
§ 4
Ochranné pásmo III. stupňa
(1)
Ochranné pásmo III. stupňa vodárenských zdrojov podzemných vôd a vodárenských zdrojov povrchových vôd sa určuje, len ak ide o ochranu vôd, najmä ochranu pred znečistením nebezpečnými látkami, a ak infiltračná oblasť podzemných vôd alebo hydrologické povodie povrchových vôd nie je zahrnuté v celom rozsahu do ochranného pásma II. stupňa alebo ak ochrana vôd nie je zabezpečená ochranou územia podľa osobitných predpisov.1)
(2)
Zásady určovania rozsahu ochranných pásiem III. stupňa vodárenských zdrojov podzemných vôd a vodárenských zdrojov povrchových vôd a hraníc ochranných pásiem sú uvedené v prílohe č. 2 časti C.
§ 5
Opatrenie na ochranu vôd v ochranných pásmach
(1)
Ochrana vôd sa v ochranných pásmach zabezpečuje opatreniami, ktorými sú najmä zákazy alebo obmedzenia činností, ktoré poškodzujú alebo ohrozujú množstvo a kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vody vodárenského zdroja,2) a technickými úpravami na ochranu vodárenského zdroja.
(2)
Zásady spôsobu ochrany vôd vodárenských zdrojov a činnosti poškodzujúce alebo ohrozujúce ich množstvo a kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 6
Technické úpravy na ochranu vodárenského zdroja
(1)
V ochrannom pásme I. stupňa sa vykonávajú tieto technické úpravy:
a)
terénne úpravy a vegetačné úpravy,
b)
úprava pozemných komunikácií,
c)
úprava vodného toku,
d)
oplotenie ochranného pásma s uzamykateľným vstupom; v extrémnych horských polohách alebo tam, kde terénne podmienky neumožňujú oplotenie, sa ochranné pásmo I. stupňa vyznačí informatívnou tabuľou.
(2)
V ochrannom pásme II. stupňa a v ochrannom pásme III. stupňa sa vykonávajú tieto technické úpravy:
a)
terénne úpravy a vegetačné úpravy,
b)
úprava pozemných komunikácií,
c)
oplotenie ochranného pásma v rizikových úsekoch so signalizačným zariadením alebo zhotovením vegetačných zábran.
§ 7
Technické úpravy na ochranu vodárenského zdroja podzemných vôd v ochrannom pásme I. stupňa
(1)
Terénne úpravy a vegetačné úpravy sú:
a)
odstránenie všetkých zdrojov znečistenia,
b)
odstránenie porastov drevín vrátane koreňových systémov,
c)
vyrovnanie a vyspádovanie terénu tak, aby voda z povrchového odtoku mala voľný odtok smerom od záchytného zariadenia alebo odberného zariadenia,
d)
pokrytie upraveného terénu vhodným vegetačným krytom,
e)
údržba vegetačného krytu vykonávaná ručne alebo pomocou mechanizmov na elektrický pohon,
f)
hnojenie vegetačného krytu, prípadne jeho ochrana pred škodcami použitím prípravkov, ktoré neškodia vodám,
g)
vybudovanie ochranných rigolov nad oplotením ochranného pásma na odvedenie povrchových vôd,
h)
zriadenie drenáže na odvedenie podzemných vôd,
i)
výkopové práce spojené s rekonštrukciou vodárenského zdroja.
(2)
Úpravy pozemných komunikácií sú:
a)
zrušenie alebo preloženie pozemných komunikácií mimo ochranného pásma,
b)
zriadenie neverejných účelových komunikácií,
c)
zamedzenie vjazdu na účelovú neverejnú komunikáciu osadením oceľových zábran s uzamykateľným systémom,
d)
zabezpečenie nových účelových komunikácií tak, aby splachy alebo znečisťujúce látky z motorových vozidiel, ktoré používa ten, kto má povolenie na odber vody, neohrozovali vodárenský zdroj.
(3)
Úpravy vodných tokov, ktoré pretekajú ochranným pásmom, sú:
a)
úprava na bezpečné odvedenie povodňových prietokov,
b)
preložka vodného toku, ktorý preteká ochranným pásmom, mimo ochranného pásmo,
c)
utesnenie koryta vodného toku, ktorý preteká ochranným pásmom.
§ 8
Technické úpravy na ochranu vodárenského zdroja pri priamom odbere vody z vodného toku v ochrannom pásme I. stupňa
(1)
Terénne úpravy a vegetačné úpravy sú:
a)
úpravy podľa § 7 ods. 1 písm. a), d) až f),
b)
vyrovnanie a vyspádovanie terénu tak, aby voda pri povrchovom odtoku nevtekala do vodného toku v mieste odberného objektu alebo nad odberným objektom.
(2)
Úpravy pozemných komunikácií sú:
a)
úprava podľa § 7 ods. 2,
b)
osadenie technických zábran v kritických miestach účelových komunikácií z dôvodu ochrany vodárenského zdroja,
c)
preložka pozemných komunikácií.
(3)
Úpravy vodných tokov, ktoré pretekajú ochranným pásmom, sú:
a)
úprava podľa § 7 ods. 3 písm. a),
b)
vybudovanie stupňov a sedimentačných nádrží na zachytenie splavenín na vodných tokoch s vyšším spádom, s obtokom na umožnenie vykonávania čistenia sedimentačných nádrží,
c)
vybudovanie obtoku okolo odberného zariadenia na odvedenie povodňových prietokov,
d)
zriadenie dočasného úložiska na krátkodobé uloženie splavenín.
§ 9
Technické úpravy na ochranu vodárenského zdroja pri odbere vody z vodárenskej nádrže v ochrannom pásme I. stupňa
(1)
Terénne úpravy a vegetačné úpravy sú:
a)
úpravy podľa § 7 ods. 1 písm. a), d), f),
b)
založenie trávnych porastov alebo zalesnenie podľa miestnych podmienok,
c)
údržba vegetačného krytu vykonávaná ručne alebo pomocou mechanizmov na elektrický pohon, mechanizmov na spaľovací pohon s použitím environmentálne neškodných palív a mazív.
(2)
Úpravy pozemných komunikácií sú úpravy podľa § 7 ods. 2 a § 8 ods. 2 písm. b).
(3)
Úpravy vodných tokov, ktoré pretekajú ochranným pásmom, sú:
a)
úprava podľa § 7 ods. 3 písm. a),
b)
vybudovanie stupňov a sedimentačných prednádržiek na zachytávanie splavenín na prítokoch do nádrže s vyšším spádom, s obtokom na umožnenie vykonávania čistenia od sedimentov a plávajúcich predmetov,
c)
úprava podľa § 8 ods. 3 písm. d).
§ 10
Technické úpravy na ochranu vodárenského zdroja v ochrannom pásme II. stupňa a v ochrannom pásme III. stupňa
(1)
Terénne úpravy a vegetačné úpravy sú:
a)
zatrávnenie príbrežných pozemkov pozdĺž tokov a po obvode nádrže, pri ktorom dochádza k zmene využitia pozemku z ornej pôdy na trvalý trávny porast,
b)
úprava podľa § 9 ods. 1 písm. c).
(2)
Úpravy pozemných komunikácií sú:
a)
úprava podľa § 7 ods. 2 písm. b),
b)
preložka pozemných komunikácií,
c)
vybudovanie nepriepustných rigolov v kritických úsekoch pozemných komunikácií z dôvodu ochrany vodárenského zdroja.
§ 11
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 398/2002 Z. z. o podrobnostiach určovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov a o opatreniach na ochranu vôd.
§ 12
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2005.
László Miklós v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 29/2005 Z. z.
PODKLADY NA URČENIE OCHRANNÉHO PÁSMA A OBSAH DOKUMENTÁCIE POTREBNEJ K ŽIADOSTI NA URČENIE OCHRANNÉHO PÁSMA
A. Podklady na určenie ochranného pásma vodárenského zdroja
1. geologické a hydrogeologické pomery,
2. hydrologické, meteorologické a klimatické pomery,
3. morfológia územia,
4. vlastnosti pôdnej pokrývky a horninového prostredia v pásme prevzdušnenia a v pásme nasýtenia podzemnou vodou,
5. rastlinstvo, najmä zalesnenie a poľnohospodárske využívanie,
6. množstvo, kvalita a zdravotná bezchybnosť vodárenského zdroja,
7. lokalizácia vodárenského zdroja,
8. faktory ohrozujúce kvantitatívne a kvalitatívne parametre vodárenského zdroja a miera ich možného negatívneho vplyvu,
9. povolenia orgánu štátnej vodnej správy na osobitné užívanie vôd v dotknutej oblasti,
10. hranice chráneného územia, chránených vodohospodárskych oblastí, citlivých oblastí, zraniteľných oblastí, povodí vodárenských tokov, ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych vôd a pásiem ochrany vodných stavieb,
11. oprávnenia a opatrenia podľa banského zákona a podľa geologického zákona,
B. Obsah dokumentácie potrebnej k žiadosti na určenie ochranného pásma
1. Identifikačné údaje, technické údaje vodárenského zdroja (miesto a druh výskytu, využiteľné množstvo vody, jej kvalita, spôsob zachytenia), zdôvodnenie potreby ochrany ochrannými pásmami, súčasné a výhľadové využitie vody z vodárenského zdroja na konkrétne zásobovanie pitnou vodou.
2. Charakteristika prírodných pomerov širšej oblasti vodárenského zdroja v rozsahu najmenej hydrogeologického povodia alebo hydrologického povodia podľa časti A bodov 1 až 7 vrátane charakteristiky a významu chránených území, ich hodnotenia z hľadiska vplyvu na ochranu vodárenského zdroja ochrannými pásmami, doterajšie podklady zo širšieho územia podľa časti A bodov 8 až 11.
3. Analýza antropogénnej činnosti v širšej oblasti vodárenského zdroja na úseku hospodárenia s lesmi, na úseku hospodárenia na pôde a v živočíšnej výrobe, na úseku sídiel a iných potenciálnych zdrojov znečistenia uvedených najmä v rozhodujúcich činnostiach pre ochranné pásma II. stupňa a ochranného pásma III. stupňa v prílohe č. 2.
4. Návrh rozsahu a hraníc ochranných pásiem vodárenského zdroja a návrh ochranných opatrení v členení na návrh zákazov, obmedzení, technických úprav pre zariadenia, objekty alebo činnosti ohrozujúce množstvo, kvalitu a zdravotnú bezchybnosť vody vodárenského zdroja.
5. Prognóza vývoja kvality vody vodárenského zdroja podľa sledovaní jeho kvality a doplňujúcich odberov a rozborov vykonaných na účely určenia ochranných pásiem.
6. Návrh prevádzkového monitorovania kvality vody vodárenského zdroja, hydrologických, hydrogeologických, kvantitatívnych a klimatických pomerov (prietoky v povrchových tokoch, hladiny a smery prúdenia podzemných vôd, zrážkové a teplotné pomery).
7. Návrh pravidelného hodnotenia účinnosti určených a realizovaných ochranných pásiem a ochranných opatrení.
8. Zakreslenie návrhu hraníc ochranných pásiem do kópie katastrálnej mapy s návrhom spôsobu vyznačenia týchto hraníc v teréne alebo do kópie Štátnej mapy 1 : 5 000 – odvodenej, ktorá je doplnená o parcelné čísla a zmeny v polohopise katastrálnej mapy. Ak hranica ochranných pásiem nie je totožná s hranicou pozemkov, predkladá sa aj geometrický plán.
9. Údaje o pozemkoch (parcelné čísla, druh pozemku) nachádzajúcich sa v území ochranného pásma I. stupňa, o ich vlastníkoch podľa údajov katastra nehnuteľností a o ich užívateľoch; ak sa návrh na ustanovenie rozsahu ochranných pásiem týka iba časti pozemkov evidovaných v katastri nehnuteľností, aj geometrický plán.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 29/2005 Z. z.
ZÁSADY URČOVANIA ROZSAHU OCHRANNÝCH PÁSIEM VODÁRENSKÝCH ZDROJOV PODZEMNÝCH VÔD A POVRCHOVÝCH VÔD A URČOVANIA HRANÍC OCHRANNÝCH PÁSIEM
ČASŤ A: OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA
I. Podzemné vody v krasovo-puklinovom prostredí, puklinovom prostredí a medzizrnovom horninovom prostredí
1. Ochranné pásmo I. stupňa sa určí v rozsahu potrebnom na ochranu bezprostredne najbližšieho územia vodárenského zdroja a objektov záchytných zariadení. Hranica sa určí okolo objektov pramennej záchytky, vŕtanej studne alebo kopanej studne, horizontálnych alebo iných záchytných zariadení vo vzdialenosti najmenej 10 m. Hranica sa primerane rozšíri, ak sa v lokalite záchytného zariadenia nachádzajú vodohospodárske objekty súvisiace s odberom a dodávkou vody z vodárenského zdroja spotrebiteľom. Ochranné pásmo I. stupňa sa zabezpečí oplotením a označí informatívnymi tabuľami s týmto textom: „Vodárenský zdroj. Ochranné pásmo I. stupňa. Nepovolaným osobám vstup zakázaný. Prevádzkovateľ: meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby a adresa alebo sídlo“ (informatívne tabule).
2. Ak sa v infiltračnej oblasti podzemných vôd v krasovo-puklinovom horninovom prostredí a puklinovom horninovom prostredí zriadi ochranné pásmo I. stupňa - oddelené, jeho rozsah sa určí na zabezpečenie a zneprístupnenie miesta prírodného útvaru, ktorými je ponor, závrt, puklinové a poruchové zóny alebo terénna depresia s rýchlym prestupom vody do infiltračnej oblasti, pričom sa zohľadní morfológia územia a jeho zraniteľnosť. Toto oddelené pásmo sa vyznačí informatívnymi tabuľami, prípadne sa podľa miestnych podmienok oplotí.
II. Priamy odber vody z vodného toku
1. Ochranné pásmo I. stupňa sa určí okolo odberného objektu na odber vody z vodného toku. Ak ide o odber vody zo vzdutej hladiny vodného toku, ochranné pásmo sa začne v úrovni konca vývaru vzdúvacieho zariadenia a pokračuje v šírke aluviálnych náplavov vodného toku alebo v minimálnej šírke dvojnásobku šírky koryta obojstranne pozdĺž vodného toku smerom proti prúdu v dĺžke od 50 m do 200 m. Ak ide o odber vody z vodného toku bez vzdutia, predlžuje sa pásmo smerom po prúde vody do vzdialenosti 30 m pod odberným objektom.
2. Ochranné pásmo I. stupňa sa oplotí a vyznačí informatívnymi tabuľami.
III. Odber vody z vodárenskej nádrže
1. Ochranné pásmo I. stupňa sa vymedzí na bezprostrednú ochranu vody vo vodárenskej nádrži. Hranica sa vytvorí okolo maximálnej hladiny vody v nádrži vo vzdialenosti 20 m až 100 m v závislosti najmä od spádových pomerov brehov nádrže a od vegetácie okolo nádrže. Ďalšie hranice sa vytvoria okolo hlavného prítoku do nádrže (hlavný vodný tok, na ktorom je nádrž postavená) a tiež na význačnejších prítokoch do nádrže. Ich hranice sa určia od vtoku do nádrže vo vzdialenosti od 200 m do 300 m smerom proti prúdu vody vo vodnom toku a v šírke jeho aluviálnych náplavov alebo v šírke najmenej dvojnásobku šírky koryta vodného toku obojstranne.
2. Ochranné pásmo I. stupňa sa vyznačí informatívnymi tabuľami.
ČASŤ B: OCHRANNÉ PÁSMO II. STUPŇA
I. Podzemné vody v krasovo-puklinovom prostredí a puklinovom horninovom prostredí
1. Pri určovaní ochranného pásma II. stupňa vodárenských zdrojov podzemných vôd v krasovo-puklinovom prostredí a puklinovom horninovom prostredí sa vychádza z maximálneho rozsahu infiltračného územia a z jeho následnej plošnej redukcie podľa určenia absorpčného a eliminačného efektu pôdneho pokryvu a horninového prostredia prevzdušnenej a zvodnenej zóny. Platí to pre sústredené pramenné vývery aj pre rozptýlené vývery zachytené zárezmi v tomto type horninového prostredia.
2. Ochranné pásmo II. stupňa môže zaberať celú infiltračnú oblasť využívaného zdroja podzemnej vody z dôvodov veľkých rýchlostí prúdenia podzemnej vody a krátkodobého obehu vody v tomto prostredí a s ohľadom na nedostatočné riediace, čistiace a eliminačné procesy pôdneho pokryvu a hornín prevzdušnenej a zvodnenej zóny.
II. Podzemné vody v medzizrnovom horninovom prostredí
1. Hranice ochranného pásma II. stupňa sa určujú na základe odborného posúdenia územia, najmä čistiacich, absorpčných a eliminačných schopností pôdneho pokryvu a horninového prostredia.
2. Pri zdrojoch podzemných vôd s voľnou hladinou podzemných vôd je rozsah ochranného pásma daný kombináciou konštrukcie neutrálnej prúdnice po stranách a po prúde podzemnej vody vo väzbe na zohľadnenie filtračného prúdenia ovplyvneného trvalým odberom podzemnej vody a v smere proti prúdeniu podzemnej vody na základe určenia čistiaceho efektu pôdneho pokryvu a horninového prostredia prevzdušnenej a zvodnenej zóny. Platí to pre studne, vrty a pramene v tomto druhu horninových prostredí.
3. Pri zdrojoch podzemných vôd kvantitatívne doplňovaných umelou infiltráciou z povrchových vôd sa ochranné pásmo II. stupňa určuje kombinovane podľa zásad ochranných pásiem podzemných vodárenských zdrojov a povrchových vodárenských zdrojov.
4. Pri zdrojoch podzemných vôd s napätou hladinou podzemnej vody, s infiltračnou oblasťou v dostatočnej vzdialenosti od odberu vody a so zvodneným horninovým prostredím zabezpečujúcim dostatočnú samočistiacu schopnosť medzi infiltračnou oblasťou a zdrojom podzemnej vody možno od určenia ochranného pásma II. stupňa upustiť.
5. Pri zdrojoch podzemných vôd z hlbokých zvodnených vrstiev prekrytých nepriepustným nadložím s dostatočnou čistiacou schopnosťou sa ochranné pásmo II. stupňa nezriaďuje.
III. Priamy odber vody z vodného toku a odber vody z vodárenskej nádrže
1. Ochranné pásmo II. stupňa vodárenských zdrojov povrchových vôd na priamy odber z vodného toku a na odber vody z vodárenskej nádrže sa určuje
1.1 spôsobom príbrežných pásov pozdĺž vodného toku, ktoré nadväzujú na ochranné pásmo I. stupňa, a určí sa v dĺžke podľa odborného posúdenia na základe výpočtu do primeranej vzdialenosti na vodnom toku alebo až po koniec povodia vodného toku, z ktorého je odber vody alebo na ktorom je postavená vodárenská nádrž. Primeraná vzdialenosť sa určí podľa veľkosti prietoku, rýchlosti prúdenia vody a dotokového času, ktorý je rozhodujúcim faktorom na dopravu prípadného znečistenia z určitej vzdialenosti v povodí po vodárenský zdroj, pričom určujúcim ukazovateľom je dotokový čas z hľadiska trvania odbúrania prípadných znečisťujúcich látok vo vode. Príbrežný ochranný pás sa v prípade potreby určí aj pozdĺž významných prítokov do vodárenského toku a do vodárenskej nádrže. Šírka tohto príbrežného pásu na vodnom toku je v dosahu aluviálnych náplavov, ale najmenej v šírke dvojnásobku šírky koryta vodného toku obojstranne,
1.2 plošným spôsobom ochrany, pri ktorom ochrana nadväzuje na ochranné pásmo I. stupňa v rozsahu časti povodia vodárenského zdroja alebo v rozsahu celého povodia. Ak je toto pásmo v rozsahu celého povodia, ochranné pásmo III. stupňa sa neurčuje. Tento spôsob ochrany je odôvodnený v tom prípade, keď sa okrem príbrežného pásu okolo vodných tokov nachádzajú potenciálne zdroje znečistenia aj v širších územiach medzi príbrežnými pásmi vodných tokov.
2. Spôsob určenia ochranného pásma podľa bodu 1.1 alebo bodu 1.2 závisí od hodnotenia prírodných podmienok a antropogénnych podmienok a od zdokumentovania ich vzťahu najmä z hľadiska dostatočnej ochrany vodárenského zdroja pred negatívnymi kvalitatívnymi účinkami.
ČASŤ C: OCHRANNÉ PÁSMO III. STUPŇA
I. Podzemné vody v krasovo-puklinovom prostredí, puklinovom prostredí a medzizrnovom horninovom prostredí
1. Ochranné pásmo III. stupňa (spolu s ochranným pásmom I. stupňa a ochranným pásmom II. stupňa) zaberá celú infiltračnú oblasť zdroja podzemnej vody určenú podľa geomorfologických, geologických a hydrogeologických kritérií.
2. Hranice ochranného pásma III. stupňa tvorí vonkajší okraj infiltračnej oblasti, prípadne hydrogeologická rozvodnica.
3. V odôvodnených prípadoch možno ochranné pásmo III. stupňa zredukovať alebo od určenia ochranného pásma III. stupňa upustiť.
II. Priamy odber vody z povrchového toku a z vodárenskej nádrže
1. Ochranné pásmo III. stupňa sa určí v rozsahu celého povodia vodárenského zdroja mimo ochranného pásma I. stupňa a ochranného pásma II. stupňa.
2. Ochranné pásmo III. stupňa sa určí len v tom prípade, ak ochranné pásmo II. stupňa nie je určené v rozsahu celého hydrologického povodia, keď sa zdokumentuje, že určením ochranného pásma II. stupňa sa nezabezpečia všetky podmienky na ochranu vody vodárenského toku s priamym odberom vody alebo z vodárenskej nádrže, alebo keď v území povodia vodárenského zdroja nie sú zriadené iné formy regionálnej ochrany - chránená vodohospodárska oblasť, citlivá oblasť, zraniteľná oblasť, ktoré ochranu vodárenského zdroja plne nahrádzajú.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 29/2005 Z. z.
ZÁSADY SPÔSOBU OCHRANY VÔD VODÁRENSKÝCH ZDROJOV A ČINNOSTI POŠKODZUJÚCE ALEBO OHROZUJÚCE ICH MNOŽSTVO A KVALITU ALEBO ZDRAVOTNÚ BEZCHYBNOSŤ
ČASŤ A: OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA
I. Podzemné vody v krasovo-puklinovom prostredí, puklinovom prostredí a medzizrnovom horninovom prostredí
1. Ochranné pásmo I. stupňa sa zbaví všetkých zdrojov znečistenia, odstránia sa lesné porasty vrátane koreňových systémov, terén sa vyrovná a zatrávni. Vodný tok pretekajúci ochranným pásmom sa preloží mimo ochranného pásma alebo sa technicky upraví a dimenzuje na bezpečné odvedenie povrchových vôd aj za povodňových stavov. V horských podmienkach môže orgán štátnej vodnej správy príslušné podmienky s prihliadnutím na prírodné pomery a technické podmienky primerane upraviť.
2. Opatrenia podľa bodu 1 sa vzťahujú aj na ochranné pásmo I. stupňa - oddelené.
II. Priamy odber vody z vodného toku
1. Ochranné pásmo I. stupňa sa zbaví všetkých zdrojov znečistenia, odstránia sa lesné porasty z príbrežného pásma vodného toku v šírke najmenej dvojnásobku šírky koryta obojstranne vrátane koreňových systémov, terén sa vyrovná a zatrávni. Vodný tok sa upraví, pri vyšších spádoch sa vybudujú stupne a sedimentačné nádrže na zachytenie splavenín. Okolo odberného zariadenia sa vybuduje obtok na odvedenie veľkých vôd.
2. Účelové komunikácie v blízkosti hraníc ochranného pásma sa upravia tak, aby sa splachy alebo znečisťujúce látky z motorových vozidiel alebo mechanizmov nedostali do povrchového toku alebo priamo do odberného zariadenia.
3. Na odstránenie splavenín zo sedimentačných nádrží sa pri hranici ochranného pásma vytvorí dočasné úložisko na krátkodobé uloženie splavenín. Zachytené splaveniny sa čo najskôr odvedú mimo ochranného pásma na vopred určené neškodné skládkovanie.
III. Odber vody z vodárenskej nádrže
1. V ochrannom pásme I. stupňa sa zrušia všetky stavby okrem vodných stavieb a vykonajú sa vhodné vegetačné úpravy podľa miestnych podmienok, ako je vysadenie trávnych porastov alebo zalesnenie výsadbou lesov osobitného určenia z prevažne ihličnatých drevín. V ochrannom pásme I. stupňa sa zrušia komunikácie, možno ponechať len účelovú komunikáciu pre správcu a prevádzkovateľa vodárenského zdroja. V závislosti od geologických, klimatických, hydrologických, lesníckych a poľnohospodárskych pomerov a z toho vyplývajúcich stupňov možnej erózie v povodí sa podľa potreby vybudujú prednádržky na zachytávanie splavením na prítokoch do nádrže.
2. Do ochranného pásma I. stupňa je zákaz vstupu, zakázaná je každá činnosť, ktorá nesúvisí s prevádzkou a údržbou ochranného pásma.
ČASŤ B: OCHRANNÉ PÁSMO II. STUPŇA
I. Podzemné vodárenské zdroje a povrchové vodárenské zdroje
1. V ochrannom pásme II. stupňa sa nepripúšťa činnosť, ktorej dôsledkom by mohlo byť znečistenie vodárenského zdroja, prísun zložiek, ktoré môžu v organizme ľudí alebo zvierat pôsobiť nepriaznivo alebo ktoré môžu negatívne ovplyvniť senzorické vlastnosti vody. Takýmito zdrojmi znečistenia alebo ohrozenia vodárenských zdrojov sú alebo môžu byť jestvujúce stavby alebo pripravované stavby, výrobné závody, technologické procesy a rôzne činnosti.
2. Spôsob ochrany vodárenského zdroja sa určí osobitne pre každý zdroj znečistenia, ktorý môže poškodiť alebo ohroziť množstvo a kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vôd vodárenského zdroja. Úroveň opatrení (zrušenie, zákaz, obmedzenie, technická úprava) je závislá od miery nebezpečnosti zariadenia alebo činnosti, od jej lokalizácie v ochrannom pásme II. stupňa a od jej vzdialenosti od vodárenského zdroja.
3. Stavby, zariadenia a činnosti s potrebou osobitného posúdenia pre návrh optimálnej úrovne ochrany sú najmä:
3.1 stavby - sídliská, bytové domy a rodinné domy, poľnohospodárske stavby, kanalizácie, čistiarne odpadových vôd, sklady, skládky odpadov,
3.2 priemyselné stavby - závody, výrobne, zariadenia, sklady,
3.3 poľnohospodárska činnosť - farmy živočíšnej výroby (farmy hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, vodnej hydiny), chov koní, tuhý a tekutý hnoj ošípaných, tekutý hnoj hovädzieho dobytka, poľné hnojiská, skladovanie rozpustných priemyselných hnojív, letecká aplikácia pesticídov a umelých hnojív, mechanizačné strediská, závlahy,
3.4 lesohospodárska činnosť - letecká aplikácia pesticídov, chemické prípravky a repelenty na ošetrovanie lesa, umelé prihnojovanie organickými a minerálnymi hnojivami, skladovanie chemikálií, prípravky na ochranu lesa, priemyselné hnojivá, sústreďovanie a odvoz dreva, pohonné látky a mazadlá pre mechanizmy, lesné cesty a približovacie linky, umývanie a parkovanie motorových vozidiel a mechanizmov, sústreďovanie dreva cez vodné toky, technický stav a zimná údržba lesných ciest, skladovanie a tankovanie pohonných látok, nakladanie s olejmi,
3.5 komunikácie, doprava - verejné a účelové komunikácie, podmienky ich využívania, ich technický stav, nepriepustné priekopy, lapače olejov, dopravné obmedzenia, vylúčenie prepravy látok škodiacich vodám, zimná údržba,
3.6 vodné toky - úprava toku vrátane ochrany pred záplavami,
3.7 geologický prieskum, ťažba nerastov - prieskumné vrty, ťažba zemných hmôt, ťažba rašelín, zriaďovanie zárezov, kameňolomov, banská činnosť, trhacie práce,
3.8 cintoríny, mrchoviská, skládky všetkých druhov odpadov,
3.9 infekčné prevádzky, kafilérie, bitúnky, spaľovne odpadov,
3.10 skládky chemických látok,
3.11 plynovody, ropovody, produktovody nebezpečných látok,
3.12 zásobníky plynu, čerpacie stanice pohonných látok,
3.13 rekreácia, šport.
ČASŤ C: OCHRANNÉ PÁSMO III. STUPŇA
I. Podzemné vodárenské zdroje a povrchové vodárenské zdroje
1. Úroveň opatrení pre činnosti poškodzujúce alebo ohrozujúce množstvo a kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vôd vodárenských zdrojov sa posudzuje a navrhuje s prihliadnutím na mieru nebezpečnosti zariadenia alebo činnosti pre vodárenský zdroj. V opatreniach v ochrannom pásme III. stupňa sa môže zákaz alebo zrušenie vyskytnúť len výnimočne; na primeranú ochranu obvykle postačuje obmedzenie alebo technická úprava.
2. Spôsob a rozsah ochrany vodárenského zdroja sa určí osobitne pre každý zdroj znečistenia s ohľadom na prírodné pomery a prirodzené odbúravanie látok škodiacim vodám.
3. Stavby, zariadenia a činnosti s potrebou osobitného posúdenia pre návrh optimálnej úrovne ochrany sú najmä
3.1 stavby - sídliská, poľnohospodárske stavby, kanalizácie, čistiarne odpadových vôd, sklady, skládky odpadov,
3.2 priemyselné stavby - závody, výrobne, zariadenia, sklady,
3.3 poľnohospodárska činnosť - farmy živočíšnej výroby (farmy hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, vodnej hydiny), chov koní, tuhý a tekutý hnoj ošípaných, tekutý hnoj hovädzieho dobytka, poľné hnojiská, skladovanie rozpustných priemyselných hnojív, letecká aplikácia pesticídov a umelých hnojív, mechanizačné strediská, závlahy,
3.4 lesohospodárska činnosť - letecká aplikácia pesticídov, skladovanie chemikálií, priemyselné hnojivá, sústreďovanie a odvoz dreva, pohonné látky a mazadlá pre mechanizmy, lesné cesty a približovacie linky, umývanie motorových vozidiel a mechanizmov, sústreďovanie dreva cez vodné toky, zimná údržba lesných ciest,
3.5 komunikácie, doprava - verejné komunikácie, dopravné obmedzenia, vylúčenie prepravy látok škodiacich vodám, zimná údržba,
3.6 geologický prieskum, ťažba nerastov - ťažba zemných hmôt, rašelín, zriaďovanie zárezov, kameňolomov, banské činnosti, trhacie práce,
3.7 mrchoviská, skládky nebezpečných odpadov,
3.8 infekčné prevádzky, kafilérie, bitúnky, spaľovne odpadov,
3.9 ropovody, produktovody nebezpečných látok a čerpacie stanice pohonných látok,
3.10 hromadná rekreácia.
1)
§ 31, 33 a 34 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
2)