283/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

283
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že India s účinnosťou od 14. júla 2005 a Poľsko s účinnosťou od 14. augusta 2005 pristúpili k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.).
India, Poľsko a Švédsko oznámili depozitárovi dohovoru podľa článku 6 dohovoru doplnenie a zmenu orgánov zmluvných strán uverejnených ako dodatok k oznámeniu č. 213/2002 Z. z.
Uvedený zoznam sa dopĺňa takto:
India
Ministerstvo vonkajších vecí
Poľsko
Ministerstvo zahraničných vecí
Švédsko
od 1. januára 2005 len všetci verejní notári