279/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

279
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 13. júna 2005,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 83 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb sa mení takto:
1.
V § 17 sa vypúšťa odsek 3.
2.
V § 18 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2005.
Daniel Lipšic v. r.