240/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2005 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

240
ZÁKON
z 10. mája 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 422/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Úvodné ustanovenie
Vojenská polícia v rozsahu vymedzenom týmto zákonom plní úlohy policajnej ochrany Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ozbrojených síl Slovenskej republiky, zložiek1) podieľajúcich sa na plnení úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”), vojenských objektov a priestorov, vojenského materiálu, ako aj ostatného majetku štátu v správe alebo v užívaní ministerstva (ďalej len „vojenský objekt”), v priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcie. Vojenským policajtom môže byť iba profesionálny vojak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 4 ods. 11 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 455/2004 Z. z.“.
2.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Pôsobnosť Vojenskej polície
Pôsobnosť Vojenskej polície sa vzťahuje na
a)
vojakov2) a zamestnancov ministerstva pri plnení služobných úloh, ktoré stanoví minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister”),
b)
osoby, ktoré sa nachádzajú vo vojenských objektoch, priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcie,
c)
osoby, ktoré páchajú trestnú činnosť alebo priestupky spolu s vojakmi alebo proti majetku štátu, ktorý spravuje alebo užíva ministerstvo, vo vojenských objektoch, priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 2 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.“.
3.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Úlohy Vojenskej polície
(1)
Vojenská polícia plní tieto úlohy:
a)
podieľa sa na zabezpečovaní disciplíny a poriadku vo vojenských objektoch, priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcie,
b)
podieľa sa na zabezpečovaní disciplíny a poriadku vojakmi na verejnosti,
c)
odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov a robí opatrenia na predchádzanie trestnej činnosti,
d)
koná o trestných činoch podľa osobitného predpisu,2a) odhaľuje priestupky, zisťuje ich páchateľov a priestupky objasňuje,2b)
e)
pátra po vojakoch a po vojenskom materiáli, ako aj po ostatnom majetku štátu v správe alebo užívaní ministerstva,
f)
podieľa sa na ochrane zbraní, streliva, výbušnín a vojenského materiálu, ako aj ostatného majetku štátu v správe alebo užívaní ministerstva a materiálu dôležitého pre obranu,
g)
podieľa sa na ochrane utajovaných skutočností,
h)
dohliada na bezpečnosť prevádzky a premávky vojenských motorových a ich prípojných vozidiel (ďalej len „vojenské vozidlá”) a premávky motorových a nemotorových vozidiel,2c)
i)
riadi premávku vojenských vozidiel, motorových a nemotorových vozidiel na pozemných komunikáciách,
j)
vykonáva dohľad nad výcvikom a zdokonaľovaním odbornej spôsobilosti vodičov vojenských vozidiel,
k)
vedie evidenciu vojenských vozidiel a schvaľuje ich technickú spôsobilosť podľa osobitného predpisu, ktorý určí minister,
l)
vedie evidenciu a štatistiky potrebné na plnenie svojich úloh,
m)
zaistenia osobnej bezpečnosti ministra,
n)
zaistenia osobnej bezpečnosti určených osôb, ktorých okruh určí minister,
o)
ktoré stanoví minister v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,2d)
p)
podľa § 4 ods. 4 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktoré stanoví minister.
(2)
Pri plnení úloh Vojenská polícia používa technické prostriedky, vozidlá s právom prednostnej jazdy, dopravné prostriedky vrátane leteckých dopravných prostriedkov, ktoré stanoví minister.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a až 2d znejú:
„2a)
§ 12 ods. 2 Trestného poriadku.
2b)
Napríklad zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2c)
Napríklad zákon č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
2d)
Zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.“.
4.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Organizácia Vojenskej polície
(1)
Organizačnú štruktúru, početné stavy a štatút Vojenskej polície určí minister.
(2)
V čele Vojenskej polície stojí riaditeľ Vojenskej polície, ktorého vymenúva a odvoláva minister. Riaditeľ Vojenskej polície je priamo podriadený ministrovi.“.
5.
Doterajší text § 6 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Služobný zákrok je zákonom ustanovená a v jeho medziach vykonávaná činnosť vojenského policajta, pri ktorej sa bezprostredne zasahuje do základných práv a slobôd vojaka a osoby, na ktorú sa vzťahuje pôsobnosť vojenského policajta podľa § 2.“.
6.
V § 8 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
ochranu dôležitého vojenského materiálu alebo vojenského objektu,“.
7.
V § 11 ods. 1 sa za slovo „priestupku“ vkladajú slová „alebo trestného činu“.
8.
V § 11 ods. 8 sa slová „§ 2 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 2 písm. b) a c).“.
9.
V § 12 ods. 2 a 6 sa slová „§ 2 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 2 písm. b) a c)“.
10.
V § 17 ods. 3 sa za slovom „§ 3“ vypúšťajú slová „písm. a), b), c), d), e), f), g), h), m).“.
11.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠17a
Oprávnenie na prehliadku osôb, vojenských objektov, objektov, batožiny, vecí
(1)
Vojenský policajt je oprávnený vykonať prehliadku všetkých vojenských objektov, osôb, ich batožiny a vecí vo vojenských objektoch, priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo vojenské akcie, pri ich vchádzaní do nich a vychádzaní z nich. Prehliadkou osôb, batožiny a vecí sa nesmie sledovať iný záujem, než je uvedený v § 3.
(2)
Na prehliadku objektov musí mať vojenský policajt súhlas vlastníka alebo užívateľa. Bez uvedeného súhlasu je vojenský policajt oprávnený vykonať prehliadku vtedy, ak je dôvodné podozrenie, že z objektu by mal byť vykonaný útok na osobnú bezpečnosť určenej osoby alebo proti majetku štátu v správe alebo užívaní ministerstvom.“.
12.
§ 18 vrátane nadpisu znie:
㤠18
Oprávnenie pri premávke vojenských vozidiel, motorových a nemotorových vozidiel
(1)
Vojenská polícia vykonáva objasňovanie dopravných nehôd a priestupkov vojenských vozidiel, priestupky vojakov a za určitých podmienok aj iných osôb.3a)
(2)
Vojenský policajt je oprávnený za podmienok uvedených v § 13 zaistiť vodiča vojenského vozidla alebo zakázať ďalšie používanie vojenských vozidiel, ak zistí závažné porušenie pravidiel cestnej premávky alebo zásad určených pre premávku vojenských vozidiel.
(3)
Vojenský policajt je oprávnený za stanovených podmienok3b) zadržať vodičský preukaz vodičovi vojenského vozidla a osvedčenie o evidencii vojenského vozidla.
(4)
Pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,3b) riadení cestnej premávky vojenských vozidiel, motorových a nemotorových vozidiel na pozemných komunikáciách alebo pri ich zastavovaní má vojenský policajt rovnaké oprávnenia ako policajt Policajného zboru.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú:
„3a)
§ 58 ods. 3 písm. c) zákona č. 370/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3b)
Napríklad zákon č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2005 Z. z.“.
13.
V § 22 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku,“.
14.
V § 22 sa odsek 1 dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:
„l)
použitie špeciálneho streliva,
m)
zbraň.“.
15.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Prostriedkami na prekonanie odporu a odvrátenie útoku sú obušky, obranné tyče, obranné štíty, slzotvorné prostriedky a elektrické paralyzátory.“.
16.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
Napríklad zákon č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
17.
§ 32 vrátane nadpisu znie:
㤠32
Použitie zbrane
(1)
Vojenský policajt je oprávnený použiť zbraň iba
a)
v nutnej obrane5a) a krajnej núdzi,5b)
b)
ak sa nebezpečný páchateľ, proti ktorému zakročuje, na jeho výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť úkryt,
c)
ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu jeho služobného zákroku,
d)
aby zamedzil útek nebezpečného páchateľa, ktorého nemôže iným spôsobom zadržať,
e)
ak osoba, proti ktorej sa použila hrozba zbraňou alebo varovný výstrel do vzduchu, neuposlúchne výzvu vojenského policajta smerujúcu na zaistenie bezpečnosti inej alebo jeho vlastnej osoby,
f)
aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje strážený objekt alebo miesto, kde je vstup zakázaný, po márnej výzve, aby sa upustilo od útoku,
g)
aby zneškodnil zviera ohrozujúce život alebo zdravie osôb,
h)
ak nemožno inak zadržať vojenské vozidlo alebo motorové vozidlo vedené vojakom alebo osobou, ktorého vodič bezohľadnou jazdou vážne ohrozuje život a zdravie osôb alebo iný dôležitý záujem uvedený v tomto zákone a na opakovanú výzvu alebo znamenie podľa osobitných predpisov2c) nezastaví.
(2)
Zbraňou podľa odseku 1 a § 22 písm. k) sa rozumie strelná zbraň, bodná zbraň a zbraň hromadnej účinnosti.
(3)
Pred použitím zbrane je vojenský policajt povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitá zbraň. Pred použitím strelnej zbrane je vojenský policajt povinný použiť tiež varovný výstrel. Od výstrahy a varovného výstrelu do vzduchu môže vojenský policajt upustiť len v prípade, keď je sám napadnutý alebo ak je ohrozený život alebo zdravie inej osoby alebo vec neznesie odklad.
(4)
Pri použití zbrane je vojenský policajt povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä aby nebol ohrozený život iných osôb a aby čo najviac šetril život osoby, proti ktorej zákrok smeruje.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:
„5a)
§ 13 Trestného zákona.
5b)
§ 14 Trestného zákona.“.
18.
Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32a
Použitie špeciálneho streliva
(1)
Vojenský policajt je oprávnený použiť špeciálne strelivo pri služobných zákrokoch pod jednotným velením podľa § 34 a pri plnení úloh, ktoré určí minister.
(2)
Špeciálnym strelivom sa na účely tohto zákona rozumie strelivo s gumovým projektilom, strelivo s projektilom naplneným značkovacím farbivom, strelivo s projektilom naplneným slzotvornou látkou a špeciálne strelivo, ktorého použitie pri plnení úloh, ktoré určí minister.
(3)
Pri použití špeciálneho streliva je vojenský policajt povinný dbať na potrebnú opatrnosť, a najmä na to, aby nebol ohrozený život osôb a aby čo najviac šetril zdravie osôb, proti ktorým zákrok smeruje, a na zdravie nezúčastnených osôb.“.
19.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.“.
20.
§ 38 znie:
㤠38
Vojenská polícia pri plnení svojich úloh spolupracuje hlavne s Policajným zborom Slovenskej republiky, Železničnou políciou, Zborom väzenskej a justičnej stráže, colnými orgánmi a obecnými políciami. Obsah spolupráce, súčinnosť a vzájomné vzťahy upraví zmluva.“.
Čl. II
Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 10/2000 Z. z., zákona č. 400/2000 Z. z., zákona č. 263/2002 Z. z., zákona č. 320/2002 Z. z., zákona č. 321/2002 Z. z., zákona č. 512/2002 Z. z., zákona č. 545/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 527/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z. a zákona č. 757/2004 Z. z. sa mení takto:
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:
„31)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 422/2002 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 512/2002 Z. z. a zákona č. 455/2004 Z. z. sa mení takto:
V § 4 ods. 10 sa vypúšťajú slová „ako súčasti ozbrojených síl,“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2005.
Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.