239/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

239
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 23. mája 2005,
ktorou sa uznáva prírodný zdroj podzemnej vody s označením vrt CC-1 s názvom Matúšov prameň v obci Lúka za zdroj prírodnej minerálnej vody a vyhlasujú ochranné pásma zdrojov prírodných minerálnych vôd v Lúke
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Za zdroj prírodnej minerálnej vody sa uznáva prírodný zdroj podzemnej vody s označením vrt CC-1 s názvom Matúšov prameň v obci Lúka, v katastrálnom území Lúka nad Váhom.
(2)
Zdroj prírodnej minerálnej vody podľa odseku 1 je prírodná minerálna voda slabo mineralizovaná, hydrogénuhličitanová, horečnato-vápenatá, slabo alkalická, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 537,0 mg.l-1, s teplotou 10,7 oC, s obsahom plynu CO2 15,84 mg.l-1 a s výdatnosťou 13,0 l.s-1.
§ 2
(1)
Územie ochranného pásma I. stupňa zdrojov prírodných minerálnych vôd v Lúke je v okrese Nové Mesto nad Váhom, v katastrálnom území Lúka nad Váhom. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Územie ochranného pásma II. stupňa zdrojov prírodných minerálnych vôd v Lúke je v okrese Nové Mesto nad Váhom, v katastrálnych územiach Lúka nad Váhom a Hrádok. Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.
(4)
Popis hydrogeologickej štruktúry zdrojov prírodných minerálnych vôd v Lúke je uvedený v prílohe č. 4.
(5)
Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Trenčíne, na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja, na Obvodnom úrade životného prostredia v Novom Meste nad Váhom a na Obecnom úrade v Lúke.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2005.
Rudolf Zajac v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 239/2005 Z. z.
OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA ZDROJOV PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH VÔD V LÚKE
Príloha č. 2
k vyhláške č. 239/2005 Z. z.
OCHRANNÉ PÁSMO II. STUPŇA ZDROJOV PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH VÔD V LÚKE