Predpis bol zrušený predpisom 313/2009 Z. z.

232/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2008 do 31.08.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

232
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 13. mája 2005
o vinohradníckej oblasti Tokaj
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 11 zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve ustanovuje:
§ 1
Osvedčovanie pôvodu hrozna
Pestovatelia viniča vo vinohradníckej oblasti Tokaj prihlasujú hrozno vypestované na tokajských honoch prihláškou, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
Výroba tokajských výberov a esencií
(1)
Cibéby sa zo strapcov vyberajú ručne priamo pri zbere alebo následne pred spracovaním. Cibéby vyberané priamo pri zbere sa skladujú v osobitnej nádobe, počas skladovania je povolené slabé sírenie, chladenie alebo skladovanie s využitím ochranného plynu.
(2)
Podľa množstva pridaných cibéb (putne) na 136 l (goncský sud) muštu alebo vína sa označujú jednotlivé druhy tokajských výberov. Uvedené množstvá v starých mierach slúžia na vyjadrenie množstva pridaných cibéb do výrobku. V praxi možno využiť prepočet v kg na 100 l muštu alebo vína, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Pri výrobe tokajských výberov a tokajskej esencie sa zaliate cibéby máčajú 12 až 24 hodín za občasného premiešania. Po získaní samotoku sa cibéby vylisujú. Lisovanie cibéb je operácia vyžadujúca špecifický postup, ktorý spočíva vo zvlášť pomalom a šetrnom lisovaní.
(4)
Usadzovanie muštu po získaní samotokov je voliteľný postup v závislosti od druhu výrobku a zariadení výrobcu.
(5)
Kvasenie samotokov je možné spontánnym spôsobom alebo pridaním ušľachtilých kultúr kvasiniek a prídavných látok, ako aj reguláciou teploty s cieľom dosiahnuť optimálne podmienky na kvasný proces.
§ 3
Požiadavky na zmyslové vlastnosti, fyzikálne vlastnosti a chemické vlastnosti tokajských vín
(1)
Požiadavky na zmyslové vlastnosti pre jednotlivé tokajské vína sú uvedené v prílohe č. 3.
(2)
Požiadavky na fyzikálne vlastnosti a chemické vlastnosti tokajských vín sú uvedené v prílohe č. 4.
§ 4
Špeciálna fľaša
(1)
Špeciálna fľaša je sklená fľaša, bezfarebná, valcovitého tvaru s dlhým hrdlom, pomer základne a výšky fľaše je približne 1 : 3,6 a pomer valcovitej časti fľaše a úplnej výšky je približne 1 : 2,7; používa sa výhradne na fľaškovanie tokajských vín.
(2)
Na fľaši možno umiestniť odtlačok pečiatky, ktorá obsahuje názov Tokaj alebo Tokajské, názov značky, emblém podniku alebo iné informácie. Obsah fľaše je 0,5 l alebo 0,375 l, 0,25 l, 0,1 l alebo v prípade predaja mimo členských štátov Európskej únie aj 0,1875 l.
§ 5
Postup pri ohlasovní a povoľovaní vývozu a dovozu tokajských vín
(1)
Vývoz vína v nenafľašovanom stave z vinohradníckej oblasti Tokaj je možný len po nahlásení Tokajskej správnej komisii. V hlásení musí byť uvedené, na aký účel sa vývoz uskutoční.
(2)
Vývoz vína je potrebné nahlásiť najneskôr tri dni pred uskutočnením vývozu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5.
(3)
Žiadosť o povolenie dovozu hrozna, muštu alebo vína v nenafľašovanom stave do vinohradníckej oblasti Tokaj dovozca zašle Tokajskej správnej komisii.
(4)
Žiadosť o dovoz hrozna a muštu sa zasiela do 31. júla kalendárneho roka. Vzory žiadostí o povolenie dovozu hrozna, muštu a vína sú uvedené v prílohách č. 6 až 8.
§ 6
Zaradenie tokajských honov
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky zaradí všetky tokajské hony evidované vo vinohradníckom registri do akostných kategórií na základe kritérií hodnotenia tokajských vinohradníckych honov uvedených v prílohe č. 9.
§ 6a
Prechodné ustanovenie
Fľaše určené na fľaškovanie tokajských vín do 15. novembra 2008 možno používať na fľaškovanie do 31. decembra 2009.
§ 7
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 145/1998 Z. z. o požiadavkách na spôsob zberu hrozna tokajských odrôd, na postup výroby tokajských vín a na ich zloženie v znení vyhlášky č. 41/2003 Z. z. a vyhlášky č. 468/2004 Z. z.
§ 8
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2005.
Zsolt Simon v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 232/2005 Z. z.
VZOR
PRIHLÁŠKA HROZNA Z VINOHRADNÍCKEJ OBLASTI TOKAJ NA OSVEDČENIE
Prevziať prílohu - Vzor 01
Príloha č. 2 k vyhláške č. 232/2005 Z. z.
Prepočet cibéb na 100 l vína
Označenie výrobku Množstvo cibéb v kg Množstvo muštu alebo vína
použitého na máčanie
3-putňový výber 60 100
4-putňový výber 80 100
5-putňový výber 100 100
6-putňový výber 120 100
tokajská esencia nad 120 100
Príloha č. 3 k vyhláške č. 232/2005 Z. z.
Požiadavky na zmyslové vlastnosti tokajských vín
Druh tokajského vína Čistota Farba Vôňa Chuť
Tokajský Furmint
Tokajská Lipovina
Tokajský Muškát žltý
číre zlatožltá
s miernym
odtieňom
jantárovej farby
výrazná,
tokajského
charakteru
výrazná,
tokajského
charakteru
príslušnej
odrody
Tokajské samorodné číre bledožltá až zlatožltás hnedastým
odtieňom,
možné sú aj slabšie
odtiene
výrazná,
charakteristická
pre tokajské
vína
výrazná, charakteristická pre
tokajské vína
Tokajský výber
trojputňový až
šesťputňový
číre žltá až hlboko
jantárovožltá
výrazná,
charakteristická
pre tokajské
vína
výrazná, charakteristická pre
tokajské vína
Tokajský mášláš číre bledožltá až
jantárovožltá
výrazná,
charakteristická
pre tokajské
vína
výrazná, charakteristická pre
tokajské vína
Tokajský fordítáš číre bledožltá až zlatožltá výrazná,
charakteristická
pre tokajské
vína
výrazná, charakteristická pre
tokajské vína
Tokajská výberová
esencia
číre žltá až hlboko
jantárovožltá
výrazná,
charakteristická
pre tokajské
vína
výrazná, charakteristická pre
tokajské vína
Tokajská esencia číre žltá až sýta
jantárovožltá
výrazná,
charakteristická
pre tokajské
vína
výrazná, charakteristická pre
tokajské vína
Príloha č. 4 k vyhláške č. 232/2005 Z. z.
Požiadavky na fyzikálne vlastnosti a chemické vlastnosti tokajských vín
Druh tokajského vína Obsah
alkoholu
(obj. %)
najmenej
Obsah prírodného
cukru (g/l)
Bezcukorný
extrakt (g/l)
najmenej
Obsah
titrovateľných
kyselín (g/l)
najmenej
Prchavé
kyseliny
(g/l)
najviac
Celkový
obsah SO2
(mg/l)
najviac
Obsah voľného
SO2 (mg/l)
najviac
Tokajské samorodné suché 12 do 10 23 5,5 1,4 400 60
Tokajské samorodné sladké 12 nad 10 23 5,5 1,4 400 60
Tokajský výber trojputňový
až šesťputňový
9 trojputňový nad 60
štvorputňový nad 90
päťputňový nad 120
šesťputňový nad 150
trojputňový 25
štvorputňový 30
päťputňový 35
šesťputňový 40
6 2,1 400 60
Tokajský mášláš suchý 9 do 10 23 6 1,6 400 60
Tokajský mášláš sladký 9 nad 10 23 6 1,6 400 60
Tokajský fordítáš suchý 9 do 10 23 6 1,6 400 60
Tokajský fordítáš sladký 9 nad 10 23 6 1,6 400 60
Tokajská výberová esencia 6 nad 180 45 6 2,1 400 60
Tokajská esencia 1,2-8,0 nad 450 50 8 2,1 400 60
Druh tokajského vína Obsah
kyseliny
sorbovej
(mg/l)
najviac
Obsah
sodíka
(mg/l)
najviac
Obsah
železa
(mg/l)
najviac
Obsah
olova
(mg/l)
najviac
Obsah
medi
(mg/l)
najviac
Obsah
zinku
(mg/l)
najviac
Obsah
síranov
(g/l)
Obsah
chloridov
(mg/l)
Obsah
kyanovodíka
(mg/l)
najviac
Obsah
metylalkoholu
(mg/l)
najviac
Tokajské samorodné
suché
200 60 10 0,25 1 5 2 100 0,1 150
Tokajské samorodné
sladké
200 60 10 0,25 1 5 2 100 0,1 150
Tokajský výber
trojputňový až
šesťputňový
200 60 10 0,25 1 5 2 100 0,1 150
Tokajský mášláš suchý 200 60 10 0,25 1 5 1,5 100 0,1 150
Tokajský mášláš sladký 200 60 10 0,25 1 5 1,5 100 0,1 150
Tokajský fordítáš suchý 200 60 10 0,25 1 5 1,5 100 0,1 150
Tokajský fordítáš sladký 200 60 10 0,25 1 5 1,5 100 0,1 150
Tokajská výberová
esencia
200 60 10 0,25 1 5 1,5 100 0,1 150
Tokajská esencia 200 60 10 0,25 1 5 1,5 100 0,1 150
Príloha č. 5 k vyhláške č. 232/2005 Z. z.
VZOR
Hlásenie o vývoze tokajského vína
Prevziať prílohu - Vzor 05
Príloha č. 6 k vyhláške č. 232/2005 Z. z.
VZOR
Žiadosť o povolenie dovozu hrozna do vinohradníckej oblasti Tokaj
Prevziať prílohu - Vzor 06
Príloha č. 7 k vyhláške č. 232/2005 Z. z.
VZOR
Žiadosť o povolenie dovozu muštu do vinohradníckej oblasti Tokaj
Prevziať prílohu - Vzor 07
Príloha č. 8 k vyhláške č. 232/2005 Z. z.
VZOR
Žiadosť o povolenie dovozu vína do vinohradníckej oblasti Tokaj
Prevziať prílohu - Vzor 08
Príloha č. 9 k vyhláške č. 232/2005 Z. z.
Kritériá hodnotenia tokajských vinohradníckych honov
(100-bodový hodnotiaci systém)
Hlavné činitele Činiteľ Označenie Počet bodov
Pôda Geologický
podklad
Ryolitné a andezitové tufy 30
Piesočnaté bridlice 15
Svahové a aluviálne oglejené hliny 5
Obsah skeletu > 20 % 10
1-20 % 5
bez skeletu 0
Pôdny druh HP, PH, H 10
P, IH, I 5
Terénne činitele Relat. nadmorská > 50 m 5
výška (prevýšenie) < 50 m 0
Svahovitosť >10 % 10
5-10 % 5
< 5 % 0
Expozícia J, JV, JZ 15
ZJZ, VJV 10
Z, v 5
S, SV, SZ 0
Energetická bilancia
(KJ/cm2 /vegetácia)
> 220 20
219 19
218 18
201 1
200 0
Počet bodov celkom
Vysvetlivky: Pôdny druh: P – piesočnatá
HP – hlinitopiesočnatá
PH – piesočnatohlinitá
H – hlinitá
IH – ílovitohlinitá
I – ílovitá
Zaradenie honov do akostných kategórií
Počet bodov Kategória Označenie
85 - 100 I. A Výborné podmienky
76 - 84 I. B Dobré podmienky
61 - 75 II. Vyhovujúce podmienky
40 - 60 III. Nevyhovujúce podmienky