Predpis bol zrušený predpisom 581/2004 Z. z.

226/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2010 do 30.06.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

226
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. mája 2005
o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci
Vláda Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Výška úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci,1) sa určuje podľa zdravotných výkonov poskytovaných v rámci všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a v rámci špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej zdravotnej starostlivosti podľa Katalógu zdravotných výkonov.2)
(2)
Zdravotné výkony sa ohodnocujú počtom bodov uvedených v zozname zdravotných výkonov; zoznam zdravotných výkonov a ich bodové hodnoty sú uvedené v prílohe.
(3)
Výška úhrady za jeden bod zdravotného výkonu sa ustanovuje takto:
a)
minimálna výška úhrady za jeden bod zdravotného výkonu poskytovaného v rámci všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je 0,019916 eura,
b)
maximálna výška úhrady za jeden bod zdravotného výkonu poskytovaného v rámci špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je 0,029875 eura.
(4)
K výške úhrady podľa odsekov 2 a 3 sa pripočítava
a)
pre ambulanciu lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých2a) minimálna výška úhrady 0,039434 eura na jedného poistenca verejného zdravotného poistenia2b) mesačne,
b)
pre ambulanciu lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast2a) minimálna výška úhrady 0,098586 eura na jedného poistenca verejného zdravotného poistenia2b) mesačne,
c)
pre ambulanciu špecializovanej zubno-lekárskej služby prvej pomoci2a) maximálna výška úhrady 0,032862 eura na jedného poistenca verejného zdravotného poistenia2b) mesačne.
(5)
Ak ide o poskytovanie návštevnej lekárskej služby prvej pomoci k výške úhrady podľa odsekov 2 až 4 sa pripočítava výška úhrady za dopravu lekára. Maximálna výška úhrady za dopravu lekára za jeden kilometer jazdy je 0,50 eura.
(6)
Výška úhrady podľa odsekov 2 až 5 nezahŕňa náklady na dopravu3) a náklady na dopravu do zdravotníckeho zariadenia, zo zdravotníckeho zariadenia a medzi zdravotníckymi zariadeniami
a)
liečiv v osobitne naliehavých prípadoch pri bezprostrednom ohrození života alebo poškodení zdravia poistenca,
b)
zdravotníckej techniky a zdravotníckych pracovníkov na uskutočnenie špecializovaného a nevyhnutného zdravotného výkonu,
c)
zdravotníckej techniky a zdravotníckych pracovníkov pri haváriách a hromadných úrazoch.
(7)
Výška úhrady podľa odsekov 2 a 3 nezahŕňa náklady na lieky zaradené do zoznamu liekov podľa osobitného predpisu,4) ktoré sa vykazujú zdravotnej poisťovni poistenca na osobitnom zúčtovacom doklade.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 778/2004 Z. z. o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 226/2005 Z. z.
ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV A ICH BODOVÉ HODNOTY
1)
§ 7 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 223/2005 Z. z.
2a)
§ 7 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2b)
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
4)
§ 4 ods. 3 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.