226/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2005 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

226
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. mája 2005
o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci
Vláda Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Výška úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci,1) sa určuje podľa zdravotných výkonov poskytovaných v rámci všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore stomatológia podľa Katalógu zdravotných výkonov.2)
(2)
Zdravotné výkony sa ohodnocujú počtom bodov uvedených v zozname zdravotných výkonov; zoznam zdravotných výkonov a ich bodové hodnoty sú uvedené v prílohe.
(3)
Maximálna výška úhrady za jeden bod zdravotného výkonu poskytovaného v rámci
a)
všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti je 0,50 Sk,
b)
ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore stomatológia je 0,90 Sk.
(4)
Ak sa lekárska služba prvej pomoci poskytla v čase mimo ordinačných hodín poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, výška úhrady sa vypočíta ako súčet výšky úhrady podľa odsekov 2 a 3 a maximálnej výšky úhrady 0,99 Sk mesačne na jedného poistenca za každý druh poskytovanej lekárskej služby prvej pomoci.
(5)
V prípade návštevnej lekárskej služby prvej pomoci sa výška úhrady vypočíta ako súčet výšky úhrady podľa odsekov 2 až 4 a výšky úhrady za dopravu lekára. Maximálna výška úhrady za dopravu lekára za jeden kilometer jazdy je 15 Sk.
(6)
Výška úhrady podľa odsekov 2 až 5 nezahŕňa náklady na dopravu3) a náklady na dopravu do zdravotníckeho zariadenia, zo zdravotníckeho zariadenia a medzi zdravotníckymi zariadeniami
a)
liečiv v osobitne naliehavých prípadoch pri bezprostrednom ohrození života alebo poškodení zdravia poistenca,
b)
zdravotníckej techniky a zdravotníckych pracovníkov na uskutočnenie špecializovaného a nevyhnutného zdravotného výkonu,
c)
zdravotníckej techniky a zdravotníckych pracovníkov pri haváriách a hromadných úrazoch.
(7)
Výška úhrady podľa odsekov 2 a 3 nezahŕňa náklady na lieky zaradené do zoznamu liekov podľa osobitného predpisu,4) ktoré sa vykazujú zdravotnej poisťovni poistenca na osobitnom zúčtovacom doklade.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 778/2004 Z. z. o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 226/2005 Z. z.
ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV A ICH BODOVÉ HODNOTY
1)
§ 2 ods. 19 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 223/2005 Z. z.
3)
4)
§ 4 ods. 3 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.