223/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

223
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. mája 2005,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov
Vláda Slovenskej republiky na vykonanie § 2 ods. 2 a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov sa mení takto:
Príloha k nariadeniu vlády č. 776/2004 Z. z. znie:
„Príloha k nariadeniu vlády č. 776/2004 Z. z.
KATALÓG ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.