22/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

22
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo
výnos z 19. januára 2005 č. 79/M-2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v oblasti civilného letectva.
Výnos ustanovuje možnosť poskytovať dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva fyzickým osobám a právnickým osobám v oblasti civilného letectva.
Výnos nadobúda účinnosť 1. februára 2005.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 1/2005 Vestníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.