209/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

209
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 29. apríla 2005,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 68 ods. 3 písm. b) až d) a i) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 4 sa slová „zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadov zo svetelných zdrojov s obsahom ortuti“ nahrádzajú slovami „spracovania odpadu z elektrických a elektronických zariadení“.
2.
V § 13 sa vypúšťa odsek 4.
3.
Príloha č. 4 znie:
„Príloha č. 4 k vyhláške č. 126/2004 Z. z.
Požiadavky na technické a materiálne zabezpečenie autorizovanej činnosti v oblasti spracovania odpadu z elektrických a elektronických zariadení
1. vyhovujúce spracovateľské zariadenie,
2. vyhovujúca technológia,
3. posypový materiál a pracovné pomôcky pre prípad havárie,
4. certifikát zhody s príslušnými STN vydaný autorizovanou osobou podľa osobitného predpisu,1)
5. zmluvné zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vzniknutých po spracovaní elektrických a elektronických zariadení.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) § 12 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 590/2004 Z. z. o zaradení výrobkov medzi určené výrobky.“.
4.
V prílohe č. 5 v časti I v bode 9 písm. d) sa slová „zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov zo svetelných zdrojov s obsahom ortuti“ nahrádzajú slovami „spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení“.
5.
V prílohe č. 5 sa časť II dopĺňa bodom 12, ktorý znie:
„12.
súhlasu na zber alebo spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení podľa § 7 ods. 1 písm. r) zákona.“.
Čl. II
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2005.
László Miklós v. r.