199/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

199
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. mája 2005
o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie ustanovuje
a)
ochranné opatrenia proti zavlečeniu organizmov, ktoré sú škodlivé pre rastliny alebo rastlinné produkty, na územie Slovenskej republiky a územie ostatných členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“) z územia iných členských štátov a z územia tretích krajín,
b)
ochranné opatrenia proti rozširovaniu škodlivých organizmov v rámci územia členských štátov dopravnými prostriedkami na prepravu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov,
c)
vydávanie rastlinolekárskeho osvedčenia (ďalej len „fytocertifikát“) a fytocertifikátu pre opätovný vývoz podľa Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín.
(2)
Toto nariadenie sa vzťahuje na drevo, ak
a)
má zachovaný úplne alebo čiastočne prirodzený oblý povrch (neopracované drevo), s kôrou alebo bez kôry, alebo je vo forme štiepkov, triesok, pilín, drevného odpadu alebo drevných zvyškov, alebo
b)
je vo forme prekladov, rozpier, paliet, obalového materiálu alebo pomocného dreva používaného pri preprave tovaru všetkého druhu bez ohľadu na to, či spĺňa požiadavky podľa písmena a) za predpokladu, že predstavuje rastlinolekárske nebezpečenstvo.
(3)
Koordinačným a kontaktným orgánom pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti ochrany zdravia rastlín je Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
pestovaním akákoľvek činnosť súvisiaca s umiestňovaním rastlín tak, aby sa zabezpečil ich ďalší rast, rozmnožovanie alebo rozširovanie,
b)
rastlinami určenými na pestovanie
1.
rastliny, ktoré sa už pestujú a ktoré sa majú po preprave na iné stanovište naďalej pestovať alebo presadiť, alebo
2.
rastliny, ktoré sa nepestujú a po preprave na iné stanovište sa majú pestovať,
c)
zodpovedným orgánom
1.
v Slovenskej republike orgán rastlinolekárskej starostlivosti,1)
2.
v inom členskom štáte organizácia na ochranu rastlín členského štátu podľa Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín alebo štátna organizácia zriadená podľa ústavy príslušného členského štátu,
d)
vyhlásením alebo opatrením vyhlásenie alebo opatrenie vykonané alebo prijaté podľa osobitného predpisu2) okrem ustanovení § 18,
1.
zástupcami národnej organizácie na ochranu rastlín tretej krajiny alebo pod ich dohľadom inými štátnymi zamestnancami, ktorí sú odborne spôsobilí a oprávnení touto národnou organizáciou, v prípade vyhlásenia alebo opatrenia, ktoré sa týka vydania fytocertifikátu podľa § 10 ods. 2 písm. d),
2.
zástupcami, štátnymi zamestnancami alebo kvalifikovanými odborníkmi, ktorých zamestnáva jeden zo zodpovedných orgánov vo všetkých ostatných prípadoch pod podmienkou, že títo zamestnanci nemajú žiadne osobné záujmy na dôsledkoch opatrení, ktoré prijmú,
e)
orgánom miesta vstupu zodpovedný orgán členského štátu, ktorý má na starosti miesto vstupu; ak ide o Slovenskú republiku, orgánom miesta vstupu je Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“),
f)
orgánom miesta určenia zodpovedný orgán v členskom štáte, ktorý zodpovedá za územie, v ktorom sa nachádza colný úrad miesta určenia; ak ide o Slovenskú republiku, orgánom miesta určenia je kontrolný ústav,
g)
colným úradom miesta vstupu colný úrad miesta vstupu, do ktorého sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety prvýkrát doviezli na colné územie členských štátov, a to letisko, ak ide o leteckú prepravu, prístav, ak ide o námornú alebo vnútrozemskú vodnú prepravu, stanica, ak ide o železničnú prepravu a ak ide o akúkoľvek inú prepravu, colný úrad zodpovedný za oblasť, v ktorej sa prekračuje vnútrozemská hranica členských štátov,
h)
colným úradom miesta určenia colný úrad miesta určenia podľa osobitného predpisu,3)
i)
partiou počet jednotiek samostatnej komodity identifikovateľnej podľa homogenity jej zloženia a pôvodu a časť tvoriaca zásielku,
j)
zásielkou množstvo tovaru, ku ktorému patrí samostatný doklad, ktorý sa vyžaduje pre colné formality4) alebo pre kontrolu, ako je samostatný fytocertifikát, pričom zásielka môže pozostávať z jednej alebo viacerých partií,
k)
colne schváleným určením určenie podľa osobitného predpisu,5)
l)
tranzitom preprava tovaru, ktorý podlieha colnému dohľadu z jedného miesta na druhé v rámci colného územia členských štátov podľa osobitného predpisu.6)
§ 3
Podmienky dovozu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov
(1)
Na územie Slovenskej republiky je zakázané dovážať, prepravovať a rozširovať
a)
škodlivé organizmy uvedené v prílohe č. 1 časti A,
b)
rastliny a rastlinné produkty uvedené v prílohe č. 2 časti A napadnuté škodlivými organizmami, ktoré sú uvedené v tejto časti prílohy.
(2)
Do chránených zón je zakázané dovážať, prepravovať a rozširovať
a)
škodlivé organizmy uvedené v prílohe č. 1 časti B,
b)
rastliny a rastlinné produkty uvedené v prílohe č. 2 časti B napadnuté príslušnými škodlivými organizmami, ktoré sú uvedené v tejto časti prílohy.
(3)
Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na prípady nie značného rozsahu napadnutia rastlín škodlivými organizmami uvedenými v prílohe č. 1 časti A alebo v prílohe č. 2 časti A okrem rastlín určených na pestovanie, alebo ak ide o povolené odchýlky ustanovené pre škodlivé organizmy uvedené v prílohe č. 2 časti A II. kapitole založené na príslušnej analýze rizika škodcu, vo vzťahu k rastlinám určeným na pestovanie, ktoré sa predbežne vybrali po dohode so zodpovednými orgánmi členských štátov.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú na rozširovanie škodlivých organizmov dopravnými prostriedkami na prepravu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v rámci územia Slovenskej republiky.
(5)
Ustanovenia odsekov 1, 2 a 4 sa nevzťahujú podľa požiadaviek členských štátov na škodlivé organizmy, rastliny alebo rastlinné produkty určené na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely podľa osobitného predpisu.7)
§ 4
Zákaz dovozu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov
(1)
Na územie Slovenskej republiky je zakázané dovážať rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 3 časti A pochádzajúce z krajín, ktoré sú uvedené v tejto časti prílohy.
(2)
Do chránených zón je zakázané dovážať rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 3 časti B.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na škodlivé organizmy, rastliny alebo rastlinné produkty určené na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely.7)
(4)
Ak nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, môže ministerstvo povoliť dovoz rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré sa pestujú, vyrábajú alebo používajú v pohraničnej oblasti s treťou krajinou.
(5)
Pri udelení výnimky podľa odseku 4 ministerstvo uvedie lokalitu, meno a priezvisko osoby, ktorá túto lokalitu obhospodaruje. Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré podliehajú povoleniu podľa odseku 4, musí sprevádzať dokumentácia osvedčujúca lokalitu v tretej krajine, z ktorej uvedené rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pochádzajú. Podrobnosti sa musia pravidelne aktualizovať a sprístupňovať Európskej komisii (ďalej len „Komisia“).
§ 5
Dovoz a preprava rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov
(1)
Na územie Slovenskej republiky je zakázané dovážať a v rámci Slovenskej republiky prepravovať rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 4 časti A, ak nespĺňajú osobitné požiadavky podľa tejto časti prílohy. Ustanovenie § 6 ods. 17 tým nie je dotknuté.
(2)
Do chránených zón je zakázané dovážať a v rámci chránených zón prepravovať rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 4 časti B, ak nespĺňajú požiadavky podľa tejto časti prílohy.
(3)
Ak nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na prepravu malého množstva rastlín, rastlinných produktov, potravín alebo krmív, ktoré sú určené na použitie vlastníkom alebo príjemcom a konzumáciu počas prepravy, a nie sú určené na priemyselné alebo obchodné účely.
(4)
Ak nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, môže ministerstvo povoliť dovoz rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov uvedených v prílohe č. 4, ktoré sa pestujú, vyrábajú alebo používajú v pohraničnej oblasti s treťou krajinou.
(5)
Pri udelení povolenia podľa odseku 4 ministerstvo uvedie lokalitu, meno a priezvisko osoby, ktorá túto lokalitu obhospodaruje. Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré podliehajú povoleniu podľa odseku 4, musí sprevádzať dokumentácia osvedčujúca lokalitu v tretej krajine, z ktorej uvedené rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pochádzajú. Podrobnosti sa musia pravidelne aktualizovať a sprístupniť Komisii.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na škodlivé organizmy, rastliny alebo rastlinné produkty určené na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely.7)
§ 6
Rastlinolekárska kontrola a registrácia
(1)
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti A, ktoré sú uvádzané na trh na území Slovenskej republiky, alebo ktoré majú byť prepravené do iného členského štátu z územia Slovenskej republiky, sa musia skontrolovať formou prehliadky všetkých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, alebo ich reprezentatívnej vzorky, prípadne dopravných prostriedkov, kontajnerov a obalov používaných pri preprave zásielok tak, aby sa zabezpečilo, že
a)
nie sú napadnuté škodlivými organizmami uvedenými v prílohe č. 1 časti A,
b)
v prípade rastlín a rastlinných produktov uvedených v prílohe č. 2 časti A nie sú napadnuté škodlivými organizmami uvedenými v tejto časti prílohy,
c)
v prípade rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov uvedených v prílohe č. 4 časti A spĺňajú osobitné požiadavky podľa tejto časti prílohy.
(2)
Ak ide o rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré sú vypestované alebo vyrobené na území Slovenskej republiky, je rastlinolekárska kontrola podľa odseku 1 zameraná na splnenie podmienok ustanovení podľa prílohy č. 1 časti A II. kapitoly, prílohy č. 2 časti A II. kapitoly a prílohy č. 4 časti A II. kapitoly.
(3)
Ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly vykonanej podľa odsekov 1 a 2 na príslušných rastlinách alebo rastlinných produktoch zistí výskyt škodlivých organizmov uvedených v prílohe č. 1 časti A I. kapitole a v prílohe č. 2 časti A I. kapitole, podmienky na vydanie rastlinného pasu podľa § 7 sa považujú za nesplnené.
(4)
Ak sú v Slovenskej republike alebo v členskom štáte určenia ustanovené osobitné požiadavky týkajúce sa chránených zón podľa § 3 ods. 2 a § 5 ods. 2 a zákazu zavlečenia a rozširovania škodlivých organizmov podľa § 3 ods. 4, rastlinolekárska kontrola podľa odseku 1 sa vykonáva podľa týchto osobitných požiadaviek.
(5)
Osivá uvedené v prílohe č. 4 časti A, ktoré majú byť prepravované do iného členského štátu, podliehajú rastlinolekárskej kontrole podľa odsekov 1 až 3 a musia spĺňať osobitné požiadavky uvedené v tejto časti prílohy.
(6)
Ustanovenia odsekov 1, 4 a 5 sa
a)
vzťahujú na prepravu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v rámci územia Slovenskej republiky; ustanovenie odseku 17 tým nie je dotknuté,
b)
nevzťahujú na prepravu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v rámci chránenej zóny alebo mimo chránenej zóny, ak ide o škodlivé organizmy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 časti B alebo v prílohe č. 2 časti B a o osobitné požiadavky podľa prílohy č. 4 časti B,
c)
nevzťahujú na prepravu malého množstva rastlín, rastlinných produktov, potravín alebo krmiva podľa § 5 ods. 3.
(7)
Rastlinolekárskou kontrolou podľa odsekov 1, 4 a 5 sa zisťuje výskyt škodlivých organizmov
a)
na rastlinách, rastlinných produktoch alebo iných predmetoch uvedených v prílohe č. 5 časti A, ktoré výrobca pestuje, vyrába alebo používa, alebo sú inak prítomné v prevádzkových priestoroch,
b)
v prevádzkových priestoroch,
c)
najmenej raz ročne, aspoň vizuálnou prehliadkou bez toho, aby boli dotknuté osobitné požiadavky podľa prílohy č. 4.
(8)
Každá fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa vyžadujú podľa odsekov 1 až 5 rastlinolekárske kontroly podľa odseku 7, vrátane prevádzkovateľov spoločných skladov a distribučných stredísk (ďalej len „žiadateľ o registráciu“), je povinná požiadať kontrolný ústav o zápis do registra výrobcov a dovozcov. Register výrobcov a dovozcov vedie8) kontrolný ústav a musí byť na požiadanie prístupný Komisii.
(9)
O registráciu musia tiež požiadať
a)
fyzické osoby alebo právnické osoby vrátane tých, ktoré prevádzkujú spoločné sklady a distribučné strediská vo výrobných oblastiach zemiakov (Solanum tuberosum L.) okrem sadivových zemiakov; ustanovenia odsekov 1 až 5 platia primerane,
b)
fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorých predmetom podnikania je výroba a sušenie obalového materiálu a obalov z dreva; ustanovenia odsekov 1, 2 a 4 platia primerane.
(10)
Žiadateľ o registráciu kontrolnému ústavu predkladá
a)
žiadosť o registráciu výrobcu a dovozcu, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 6 časti A,
b)
potvrdenie o tom, že má zabezpečený karanténny sklad, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7,
c)
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace, ak ide o právnickú osobu, a výpis zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak ide o fyzickú osobu,
d)
výpis z evidencie nie starší ako tri mesiace, ak ide o súkromne hospodáriaceho roľníka,9)
e)
osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo jeho fotokópiu, ak spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.10)
(11)
Ak žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 16, kontrolný ústav zapíše žiadateľa do registra pod registračným číslom umožňujúcim jeho identifikáciu (ďalej len „registrovaná osoba“).
(12)
Ak kontrolný ústav podľa odseku 10 zistí, že žiadateľ nebude schopný spĺňať povinnosti podľa odseku 16 písm. a) až f) a písm. i), alebo zistí, že žiadateľ nepodlieha registrácii, kontrolný ústav žiadateľa do registra nezapíše.
(13)
Register výrobcov a dovozcov obsahuje najmä
a)
obchodné meno, adresu sídla a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,
b)
registračné číslo, ktoré umožňuje jednoznačnú identifikáciu právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
c)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré poverili osoby registrované podľa odseku 11 rokovať s kontrolným ústavom,
d)
rozsah a povahu činností podľa žiadosti o registráciu,
e)
presnú adresu všetkých pracovísk a prevádzok, v ktorých sa pestujú rastliny a vyrábajú rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti A, alebo v ktorých sa skladujú alebo sa inak manipuluje s rastlinami, rastlinnými produktmi alebo inými predmetmi uvedenými v prílohe č. 5 časti A,
f)
údaje o skončení činnosti registrovanej osoby.
(14)
Registrovaná osoba je povinná požiadať o zmenu alebo doplnenie rozsahu registrácie, ak sa rozhodne vykonávať ďalšie činnosti popri činnostiach, pre ktoré sa registrovala, alebo iné činnosti namiesto tých, pre ktoré sa registrovala. Vzor žiadosti o zmenu registrácie výrobcu a dovozcu je uvedený v prílohe č. 6 časti B. Podľa potreby registrovaná osoba predkladá aj doklady uvedené v odseku 10 písm. b) až e).
(15)
Kontrolný ústav prijme potrebné opatrenia, ak sa preukáže, že registrovaná osoba prestala spĺňať podmienky podľa odseku 16. Opatrenia sa zrušia bezodkladne, ak sa zistí, že registrovaná osoba už spĺňa ustanovené povinnosti.
(16)
Registrovaná osoba je povinná
a)
uchovávať aktualizovaný nákres pozemkov a priestorov, v ktorých pestuje, vyrába, skladuje alebo používa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety,
b)
viesť záznamy a uchovávať doklady najmenej jeden rok odo dňa, keď došlo k poslednému prevodu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov na iné osoby, a to pri rastlinách, rastlinných produktoch alebo iných predmetoch, ktoré
1.
zakúpila na účely uskladnenia, prebalenia alebo pestovania,
2.
sa nachádzajú v štádiu výroby, alebo
3.
odoslala iným osobám,
c)
byť k dispozícii alebo poveriť inú osobu v oblasti rastlinnej výroby a zdravia rastlín, ktorá bude k dispozícii počas rastlinolekárskych kontrol vykonávaných kontrolným ústavom,
d)
vykonávať vo vhodnom čase vizuálne kontroly podľa pokynov kontrolného ústavu,
e)
umožniť prístup osobám oprávneným kontrolným ústavom na účely rastlinolekárskej kontroly a odoberania vzoriek vrátane kontrol záznamov a doklady podľa písmena b),
f)
oznámiť bezodkladne kontrolnému ústavu každý nezvyčajný výskyt škodlivých organizmov alebo príznakov ich výskytu,
g)
zabezpečiť totožnosť materiálu do doby, kým sa k nemu nepripojí rastlinný pas vydaný podľa § 7 ods. 1 až 5,
h)
dodržiavať osobitné povinnosti týkajúce sa zdravotného stavu rastlín, a to najmä zvláštne vyšetrenie, odber vzoriek, izoláciu, odstránenie, ošetrovanie, zničenie, označovanie a iné opatrenia na účely prílohy č. 4 časti A II. kapitoly alebo prílohy č. 4 časti B,
i)
viesť záznamy o vykonaných opatreniach nariadených kontrolným ústavom a uchovávať ich aspoň jeden rok.
(17)
Ak nehrozí rozširovanie škodlivých organizmov,
a)
registrácii podľa odsekov 8 a 9 nepodliehajú malí výrobcovia alebo spracovatelia, ktorých celá produkcia a predaj rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov sú určené na konečné použitie osobami na miestnom trhu, a ktorí sa profesionálne nezaoberajú rastlinnou výrobou (miestny pohyb) a na ktorých sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 7 až 9,
b)
rastlinolekárskej kontrole podľa ustanovení tohto paragrafu nepodliehajú rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvádzané na trh v rámci miestneho trhu malými výrobcami, na ktorých sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 7 až 9.
§ 7
Rastlinné pasy
(1)
Ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly vykonanej podľa § 6 ods. 1 a 4 zistí, že ustanovené podmienky boli splnené, osoby uvedené v odseku 8 môžu vydať rastlinný pas pre príslušné rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety. Kontrolný ústav môže pre určité rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety rozhodnúť o používaní iných úradne schválených označení, ako sú rastlinné pasy.
(2)
Ak ide o osivo podľa § 6 ods. 5, rastlinný pas nemusí byť vydaný, ak sa zabezpečilo, že z dokladov vydaných podľa osobitných predpisov11) platných pre uvádzanie na trh certifikovaného osiva vyplynulo, že sú splnené požiadavky podľa § 6 ods. 5. V tomto prípade sa tieto doklady považujú na všetky účely za rastlinné pasy.
(3)
Ak rastlinolekárska kontrola podľa odseku 1 nie je zameraná na podmienky platné pre chránené zóny alebo ak podmienky neboli splnené, vydaný rastlinný pas nie je platný pre príslušné chránené zóny.
(4)
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti A I. kapitole a osivo podľa § 6 ods. 5 sa nesmú uvádzať na trh v rámci územia Slovenskej republiky inak ako v rámci miestneho trhu podľa § 6 ods. 17 písm. b), ak k nim, k ich obalom alebo k dopravným prostriedkom, ktorými sa prepravujú, nie je pripojený rastlinný pas platný pre príslušné územie, ktorý bol vydaný podľa odseku 1.
(5)
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti A II. kapitole a osivo uvedené v § 6 ods. 5 sa nesmú prepravovať do chránených zón alebo v rámci chránených zón, ak k nim, k ich obalom alebo k dopravným prostriedkom, ktorými sa prepravujú, nie je pripojený rastlinný pas platný pre príslušnú chránenú zónu, ktorý bol vydaný podľa odseku 1.
(6)
Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré spĺňajú podmienky na ich prepravu cez chránenú zónu alebo v rámci chránenej zóny podľa osobitného predpisu.12)
(7)
Ak nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na prepravu malého množstva rastlín, rastlinných produktov, potravín alebo krmív, ktoré sú určené na použitie vlastníkom alebo príjemcom a konzumáciu počas prepravy, a nie sú určené na priemyselné alebo obchodné účely.
(8)
Rastlinné pasy vydáva, vystavuje a uchováva
a)
kontrolný ústav, alebo
b)
pod jeho kontrolou po udelení oprávnenia na vydávanie rastlinných pasov
1.
osoba registrovaná podľa § 6 ods. 8,
2.
osoba, ktorá žiada o vydanie náhradného rastlinného pasu podľa odseku 15 písm. b),
3.
dovozcovia podľa § 13 ods. 2.
(9)
Registrovaná osoba podľa odseku 8 písm. b) musí požiadať kontrolný ústav o oprávnenie na vydávanie rastlinných pasov. Vzor žiadosti o udelenie oprávnenia na vydávanie rastlinných pasov je uvedený v prílohe č. 6 časti C. Ak kontrolný ústav registrovanej osobe oprávnenie neudelí, musí registrovaná osoba požiadať kontrolný ústav o vydanie rastlinných pasov.
(10)
Kontrolný ústav zruší oprávnenie na vydávanie rastlinných pasov osobám uvedeným v odseku 9, ak zistí závažné alebo opakované nedodržanie postupu pri vydávaní rastlinných pasov alebo závažné nedodržiavanie povinností podľa § 6 ods. 16 alebo týmto osobám zruší registráciu. Vzor žiadosti o zmeny v udelenom oprávnení na vydávanie rastlinných pasov je uvedený v prílohe č. 6 časti D.
(11)
Pri vydaní rastlinného pasu musia byť splnené tieto podmienky:
a)
rastlinný pas musí obsahovať informácie podľa prílohy č. 8 a pozostáva z návesky alebo návesky a sprievodného dokladu, a
1.
náveska nesmie byť predtým použitá a musí byť vyhotovená z vhodného materiálu,
2.
použitie samolepiacich návesiek musí byť schválené kontrolným ústavom,
3.
ako sprievodný doklad možno použiť akýkoľvek doklad, ktorý sa bežne používa na obchodné účely,
b)
informácie uvedené v prílohe č. 8 musia byť vytlačené a uvedené aspoň v jednom z úradných jazykov členských štátov,
c)
informácie na rastlinnom pase musia byť vytlačené, napísané písacím strojom alebo paličkovým písmom a botanický názov rastlín alebo rastlinných produktov musí byť uvedený po latinsky; nepotvrdené zmeny alebo prepisovania majú za následok neplatnosť rastlinného pasu,
d)
ak ide o sadivové zemiaky, namiesto rastlinného pasu možno použiť návesku podľa osobitného predpisu,13) na ktorej musí byť uvedené, že sú splnené požiadavky podľa § 6 ods. 5 a nápis „ES - rastlinný pas“; ak ide o prepravu sadivových zemiakov do chránenej zóny a v rámci chránenej zóny uznanej vo vzťahu k organizmom škodlivým pre sadivové zemiaky, na náveske alebo na sprievodnom doklade sa uvedie súlad s osobitným predpisom,12)
e)
ak ide o osivo slnečnice ročnej (Helianthus annus L.), osivo ľuľka rajčiakového [Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.], osivo fazule (Phaseolus L.) a osivo lucerny siatej (Medicago sativa L.), namiesto rastlinného pasu možno použiť návesku podľa osobitného predpisu,14) na ktorej musí byť uvedené, že spĺňa požiadavky podľa § 6 ods. 5 a nápis „ES - rastlinný pas“,
f)
ak osoby uvedené v odseku 8 písm. b) chcú odoslať rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety do chránenej zóny, kontrolný ústav na základe rastlinolekárskej kontroly rozhodne, či sú rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety spôsobilé pre príslušnú chránenú zónu; uvedené osoby sú povinné oznámiť predpokladanú prepravu v dostatočnom časovom predstihu a súčasne požiadať o vydanie rastlinného pasu platného pre príslušnú chránenú zónu,
g)
na rastlinnom pase určenom pre rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety určené do chránenej zóny musí byť uvedený rozlišovací znak „ZP“ (chránená zóna), ktorý označuje, že rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety sú určené do príslušnej chránenej zóny, a vedľa rozlišovacieho znaku musí byť uvedený kód chránenej zóny,
h)
na rastlinnom pase určenom pre rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety nepochádzajúce z členských štátov sa musí uviesť krajina pôvodu alebo krajina odosielateľa,
i)
osoby uvedené v odseku 8 písm. b) sú zodpovedné za pripojenie časti rastlinného pasu, ktorá pozostáva z návesky na rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety na ich obaly alebo na dopravné prostriedky, ktoré ich prepravujú, a to takým spôsobom, aby sa nemohli znovu použiť.
(12)
Vydanie rastlinného pasu zahŕňa prípravu pasu, vyplnenie údajov a činnosť potrebnú na to, aby rastlinný pas bol k dispozícii na použitie žiadateľom uvedeným v odseku 9.
(13)
Ak rastlinný pas pozostáva z návesky a sprievodného dokladu,
a)
časť rastlinného pasu, ktorá pozostáva z návesky, musí obsahovať údaje podľa bodov 1 až 5 prílohy č. 8, a
b)
časť rastlinného pasu pozostávajúca zo sprievodného dokladu musí obsahovať údaje uvedené v prílohe č. 8.
(14)
V sprievodnom doklade, ktorý je súčasťou rastlinného pasu, možno uviesť aj iné údaje podľa osobitného predpisu,11) musia však byť zreteľne oddelené od údajov uvedených v prílohe č. 8.
(15)
Rastlinný pas možno nahradiť iným rastlinným pasom (ďalej len „náhradný rastlinný pas“), ak sú splnené tieto podmienky:
a)
nedošlo k porušeniu osobitných požiadaviek ustanovených v prílohe č. 4,
1.
len ak sa zásielky rozdelili, alebo
2.
ak sa niekoľko zásielok alebo ich častí spojilo,
3.
ak sa zmenil zdravotný stav zásielok,
b)
nahradenie možno uskutočniť na žiadosť registrovanej osoby,
c)
náhradný rastlinný pas môže vystaviť zodpovedný orgán oblasti, v ktorej sa nachádzajú prevádzkové priestory, a to len vtedy, ak od okamihu distribúcie možno osobou podľa písmena b) zaručiť identitu zásielky alebo dávky zásielky, pod podmienkou, že je vylúčené akékoľvek nebezpečenstvo napadnutia zásielky alebo dávky zásielky škodlivými organizmami uvedenými v prílohách č. 1 a č. 2,
d)
na náhradnom pase musí byť vedľa rozlišovacieho znaku „RP“ (náhradný pas) uvedené registračné číslo pôvodného výrobcu alebo dovozcu, ktoré udáva, že uvedený rastlinný pas nahrádza pôvodný rastlinný pas,
e)
podľa toho, kde je náhradný rastlinný pas uchovaný, kontrolný ústav môže doručiť uvedený rastlinný pas alebo oprávniť osoby podľa odseku 8 písm. b) na jeho vydanie a použitie.
§ 8
Rastlinolekárske opatrenia
(1)
Ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly podľa § 6 ods. 1, 4, 5 a 7 zistí, že ustanovené podmienky nie sú splnené, rastlinný pas sa nesmie vydať. Ustanovenie odseku 2 tým nie je dotknuté.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na prípady, ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly vykonanej podľa § 6 zistí, že časť rastlín alebo rastlinných produktov pestovaných, vyrábaných alebo používaných výrobcom alebo inak prítomných v jeho prevádzkových priestoroch, alebo používaný pestovateľský substrát nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov; rastlinný pas možno vydať len pre túto časť rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov.
(3)
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré nespĺňajú podmienky podľa § 6 ods. 1, 4 a 5, podliehajú týmto opatreniam:
a)
primeranému ošetreniu,
b)
povoleniu na prepravu pod dohľadom kontrolného ústavu do oblastí, v ktorých tieto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, alebo pestovateľské substráty nepredstavujú ďalšie nebezpečenstvo,
c)
povoleniu na prepravu pod dohľadom kontrolného ústavu do miest priemyselného spracovania, alebo
d)
zničeniu.
(4)
Ak rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety spĺňajú na základe primeraného ošetrenia podľa odseku 3 písm. a) podmienky podľa § 7, možno vydať rastlinný pas.
(5)
Ak sa nepotvrdí, že je vylúčené nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, úplne alebo čiastočne sa pozastaví výroba rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov. Počas tohto pozastavenia sa § 7 neuplatňuje a rastlinný pas nemožno vydať.
(6)
Ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly vykonanej u fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa § 6 ods. 9 zistí, že rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v tomto paragrafe sú napadnuté škodlivými organizmami uvedenými v prílohách č. 1 a č. 2, odseky 2 až 4 platia primerane.
§ 9
Vykonávanie rastlinolekárskej kontroly
(1)
Kontrolný ústav vykonáva15) rastlinolekársku kontrolu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov na účely splnenia rastlinolekárskych podmienok podľa § 7 ods. 4 a 5, a to náhodne a bez diskriminácie vzhľadom na pôvod rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov
a)
v miestach prepravy rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov,
b)
v prevádzkových priestoroch, kde sa pestujú, vyrábajú, skladujú alebo ponúkajú na predaj rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ako aj v prevádzkových priestoroch nákupcov týchto rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov,
c)
v miestach, v ktorých sa vykonávajú akékoľvek iné kontroly dokladov z iných ako rastlinolekárskych dôvodov.16)
(2)
Fytoinšpektor vykonáva17) najmenej raz ročne rastlinolekársku kontrolu prevádzkových priestorov fyzických osôb a právnických osôb, ktoré podliehajú registrácii podľa § 6 ods. 8, 9 a § 13 ods. 2. Rastlinolekárske kontroly musia byť pravidelné v miestach uvedených v registri výrobcov a dovozcov podľa § 13 ods. 2 a v miestach vystavovania náhradných rastlinných pasov podľa § 7 ods. 15. Ak sa zistí nedodržanie podmienok zabezpečenia zdravotného stavu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, alebo osobitných požiadaviek, kontroly podľa tohto odseku a odseku 1 musia byť vykonané opakovane a zamerané na odstránenie zistených nedostatkov.
(3)
Obchodní nákupcovia rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov ako koneční užívatelia profesionálne zapojení do rastlinnej výroby sú povinní uchovávať príslušné rastlinné pasy najmenej rok a musia ich viesť vo svojej evidencii.
(4)
Fytoinšpektorovi pri vykonávaní rastlinolekárskej kontroly podľa odsekov 1 a 2 musí byť umožnený prístup k rastlinám, rastlinným produktom alebo iným predmetom v ktoromkoľvek štádiu pestovania alebo výroby a predaja v obchodnom reťazci. Fytoinšpektor je oprávnený urobiť akékoľvek zisťovanie potrebné na vykonanie rastlinolekárskej kontroly vrátane kontroly rastlinných pasov a ich evidencie.
(5)
Fytoinšpektor môže rastlinolekársku kontrolu vykonať v spolupráci s odborníkom Komisie podľa § 18.
(6)
Ak sa počas rastlinolekárskych kontrol vykonávaných podľa tohto paragrafu zistí, že rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety predstavujú nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, tieto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety podliehajú opatreniam podľa § 8 ods. 3.
(7)
Zodpovedný orgán môže poveriť výkonom odborných činností v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti, okrem laboratórneho testovania, právnickú osobu, ktorá je poverená výlučne osobitnými úlohami verejného záujmu a nemá osobný záujem na prijímaných rastlinolekárskych opatreniach.
(8)
Zodpovedný orgán môže poveriť výkonom laboratórneho testovania iba právnickú osobu, ktorá zaručuje nestrannosť, kvalitu a ochranu dôverných informácií a skutočnosť, že medzi výkonom úloh, ktorými je poverená, a jej ďalšími činnosťami nie je konflikt záujmov.
§ 10
Dovoz
(1)
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti B, dovezené z tretej krajiny na colné územie Slovenskej republiky, podliehajú colnému dohľadu podľa osobitného predpisu19) a dohľadu kontrolného ústavu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 3 ods. 3 a § 12 ods. 1 až 5.
(2)
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety podľa odseku 1 možno prepustiť len do jedného z colných režimov podľa osobitného predpisu,20) ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly podľa § 11 vykonanej podľa § 13 ods. 5 až 8 zistilo, že rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety
a)
nie sú napadnuté škodlivými organizmami uvedenými v prílohe č. 1 časti A,
b)
uvedené v prílohe č. 2 časti A nie sú napadnuté škodlivými organizmami uvedenými v tejto časti prílohy,
c)
uvedené v prílohe č. 4 časti A spĺňajú osobitné požiadavky uvedené v tejto časti prílohy alebo spĺňajú možnosť deklarovanú vo fytocertifikáte podľa § 11 ods. 6,
d)
sú sprevádzané originálom fytocertifikátu alebo originálom fytocertifikátu pre opätovný vývoz vydaného podľa § 11 ods. 5.
(3)
Pre chránené zóny sa odseky 1 a 2 vzťahujú na rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety určené do chránenej zóny vo vzťahu k škodlivým organizmom uvedeným v prílohe č. 1 časti B a prílohe č. 2 časti B a osobitným požiadavkám podľa prílohy č. 4 časti B.
(4)
Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, dovezené z tretej krajiny na colné územie Slovenskej republiky, môžu podliehať od času ich vstupu dohľadu kontrolného ústavu podľa odseku 2 písm. a) až c). Ide najmä o drevo vo forme prekladov, rozpier, paliet alebo obalového materiálu, ktoré sa používajú na prepravu predmetov všetkých druhov. V tomto prípade rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety podliehajú dohľadu podľa odseku 1.
(5)
Ak hrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, odseky 1 až 4 sa uplatňujú tiež na rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré sa prepustia na jedno z colne schválených určení podľa osobitného predpisu21) alebo do colného režimu podľa osobitného predpisu.22)
(6)
Ak ide o rastliny alebo rastlinné produkty uvedené v prílohe č. 9, kontrolný ústav môže prijať proti škodlivým organizmom v skladoch iné opatrenia, ako sú uvedené v § 13 ods. 10.
§ 11
Rastlinolekárska kontrola pri dovoze
(1)
Kontrolný ústav vykonáva rastlinolekársku kontrolu
a)
každej zásielky deklarovanej podľa colných formalít obsahujúcej rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety podľa § 10 ods. 1 až 4, alebo
b)
každej partie deklarovanej podľa colných formalít obsahujúcej rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety podľa písmena a), ak zásielka pozostáva z rôznych partií.
(2)
Na základe rastlinolekárskej kontroly podľa odseku 1 sa určí, či zásielka alebo partia
a)
je sprevádzaná požadovaným fytocertifikátom,
b)
pozostáva alebo obsahuje vo svojej celistvosti alebo v jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzorkách tie rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré sú deklarované v predložených dokladoch (ďalej len „kontrola totožnosti“),
c)
ak ide o drevný obalový materiál vo svojej celistvosti alebo v jednej alebo viacerých reprezentatívnych vzorkách vrátane dopravného prostriedku, spĺňajú požiadavky podľa § 10 ods. 2 písm. a) až c) (ďalej len „kontrola zdravotného stavu“) a či je potrebné uplatniť postup podľa § 15.
(3)
Ak nie je dôkaz o tom, že požiadavky podľa § 10 ods. 2 neboli splnené, kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu možno vykonávať so zníženou početnosťou, ako je uvedené v odseku 1, ak
a)
prehliadka rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov nachádzajúcich sa v zásielke alebo partii sa predtým vykonala v odosielateľskej tretej krajine podľa technických dohôd podľa § 12 ods. 7, alebo
b)
rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety v zásielke alebo partii boli dovezené z tretej krajiny, pre ktorú sa uplatňuje ustanovenie o menej početných kontrolách totožnosti a kontrolách zdravotného stavu na základe medzinárodných rastlinolekárskych dohôd medzi členskými štátmi a treťou krajinou.
(4)
Kontrolu zdravotného stavu možno vykonávať so zníženou početnosťou, ako je uvedené v odseku 1, ak existuje dôkaz overený Komisiou, z ktorého je zrejmé, že rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety v zásielke alebo partii spĺňajú požiadavky podľa § 10 ods. 2.
(5)
Fytocertifikát alebo fytocertifikát na opätovný vývoz vydaný na tlačive podľa vzoru uvedeného v prílohách č. 10 a č. 11
a)
musí byť vyplnený v jednom z úradných jazykov členských štátov,
b)
nesmie byť vystavený v tretej krajine viac ako 14 dní pred dátumom odoslania rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ku ktorým bol vydaný, z príslušnej tretej krajiny,
c)
musí obsahovať údaje uvedené vo vzoroch fytocertifikátu, ktoré sú špecifikované v Medzinárodnom dohovore o ochrane rastlín, bez ohľadu na jeho formát,
d)
vydáva zodpovedný orgán, poverený na tento účel, podľa platných právnych predpisov tretej krajiny vývozu alebo opätovného vývozu a bez ohľadu na to, či je krajina signatárom Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín, fytocertifikát alebo fytocertifikát na opätovný vývoz musí byť vydaný podľa ustanovení tohto dohovoru.
(6)
Ak ide o rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 4 časti A I. kapitole alebo časti B, fytocertifikát vydaný na tlačive podľa vzoru uvedeného v prílohách č. 10 a č. 11 musí mať uvedené v bode 11 a v prípade potreby v bodoch 12 až 17 osobitné požiadavky z alternatívnych špecifikácií podľa § 10 ods. 2 písm. c), ktoré sú splnené.
(7)
Ak ide o rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 4 časti A alebo časti B, musí byť fytocertifikát vydaný v tretej krajine, z ktorej rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pochádzajú.
(8)
Ak osobitné požiadavky podľa prílohy č. 4 môžu byť splnené v iných miestach, ako sú miesta pôvodu, alebo ak sa neuplatňujú žiadne osobitné požiadavky, fytocertifikát možno vydať v tretej krajine, z ktorej rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety boli odoslané.
§ 12
Výnimky z rastlinolekárskej kontroly pri dovoze
(1)
Kontrolný ústav vykoná rastlinolekársku kontrolu zásielky alebo partie, ktorá pochádza z tretích krajín a nie je deklarovaná podľa colných formalít ako zásielka alebo partia obsahujúca rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti B, ak existuje skutočnosť odôvodňujúca predpoklad, že takéto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety sa v nej nachádzajú.
(2)
Ak sa na základe colných formalít zistí, že zásielka alebo partia prichádzajúca z tretej krajiny obsahuje nedeklarované rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti B, príslušný colný úrad bezodkladne informuje o tejto skutočnosti kontrolný ústav.
(3)
Ak po vykonaní rastlinolekárskej kontroly kontrolným ústavom pretrvávajú pochybnosti vzhľadom na totožnosť zásielky alebo jej časti, najmä vo vzťahu k rodu alebo druhu rastlín alebo rastlinných produktov alebo ich pôvodu, zásielka sa považuje za zásielku obsahujúcu rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v prílohe č. 5 časti B.
(4)
Ak nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, ustanovenia § 10 ods. 1 a 2 sa nevzťahujú na
a)
prepravu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov z jedného miesta členského štátu na druhé miesto cez územie tretej krajiny,
b)
prepravu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov z jedného miesta na druhé miesto v rámci územia tretej krajiny alebo tretích krajín cez územie členského štátu v príslušnom colnom režime bez akejkoľvek zmeny v ich colnom statuse; ustanovenie § 4 ods. 1 sa neuplatňuje,
c)
dovoz malého množstva rastlín, rastlinných produktov, potravín alebo krmiva, ak sú určené na spotrebu počas prepravy a sú určené na použitie vlastníkom alebo prijímateľom, a nie sú určené na priemyselné účely ani obchodné účely; ustanovenia § 4 nie sú tým dotknuté,
d)
dovoz rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov a na pokusné, vedecké alebo šľachtiteľské účely podľa osobitného predpisu.7)
(5)
Ak nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, môže ministerstvo povoliť dovoz rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov uvedených v prílohe č. 5 časti B, ktoré sa pestujú, vyrábajú alebo používajú v pohraničnej oblasti s treťou krajinou.
(6)
Pri udelení výnimky podľa odseku 5 ministerstvo uvedie lokalitu, meno a priezvisko osoby, ktorá túto lokalitu obhospodaruje. Rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré podliehajú povoleniu podľa odseku 5, musí sprevádzať dokumentácia osvedčujúca lokalitu v tretej krajine, z ktorej uvedené rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pochádzajú. Podrobnosti sa musia pravidelne aktualizovať a sprístupniť Komisii.
(7)
Rastlinolekárska kontrola podľa § 10 ods. 2 písm. a) až c) sa môže vykonať na základe technických dohôd uzatvorených medzi Komisiou a zodpovedným orgánom tretej krajiny, ktoré boli schválené v odosielateľskej tretej krajine, v spolupráci so zodpovedným orgánom tejto krajiny, a podľa § 18.
§ 13
Povinnosti dovozcu, tranzit a rastlinolekárske opatrenia pri dovoze
(1)
Rastlinolekárska kontrola podľa § 11 ods. 1 a 2 a § 12 ods. 1 až 3 s prihliadnutím na § 4 sa musí vykonať podľa odsekov 5 až 7 súčasne s colnými formalitami potrebnými na prepustenie do colného režimu podľa § 10 ods. 2 alebo odseku 5 a podľa ustanovení osobitného predpisu.23)
(2)
Dovozca rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5 časti B, musí byť zapísaný v registri výrobcov a dovozcov. Ustanovenia § 6 ods. 7 a 16 platia primerane.
(3)
Dovozca rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov uvedených v prílohe č. 5 časti B alebo jeho zástupca v colnom konaní je povinný aspoň v jednom z dokladov, ktorý určí kontrolný ústav, potrebných na prepustenie do colného režimu podľa § 10 ods. 2 alebo 4, uviesť
a)
typ rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov podľa Integrovaného sadzobníka Európskej únie (Taric),
b)
vyhlásenie: „Táto zásielka obsahuje produkty rastlinolekárskeho významu“,
c)
číslo fytocertifikátu,
d)
registračné číslo dovozcu podľa odseku 2.
(4)
Dovozca rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov uvedených v prílohe č. 5 časti B, jeho zástupca v colnom konaní alebo špedičná spoločnosť sú povinní vopred oznámiť príchod zásielky colnému úradu v mieste vstupu a kontrolnému ústavu v mieste vstupu.
(5)
Kontrolu dokladov a rastlinolekársku kontrolu podľa § 12 ods. 1 až 3 s prihliadnutím na § 4 musí vykonať kontrolný ústav v mieste vstupu alebo po dohode kontrolného ústavu a colného úradu miesta vstupu colný úrad v mieste vstupu.
(6)
Kontrolu totožnosti a kontrolu zdravotného stavu musí vykonať bez toho, aby boli dotknuté odseky 7 a 8, kontrolný ústav v mieste vstupu súčasne s colnými formalitami potrebnými na prepustenie do colného režimu podľa § 10 ods. 2 alebo odseku 5 a v tom istom mieste ako colné formality, a to v mieste vstupu kontrolného ústavu alebo v akomkoľvek inom mieste nachádzajúcom sa v jeho blízkosti, ktoré bolo schválené colným orgánom a kontrolným ústavom.
(7)
Ak ide o tranzit zásielky z tretích krajín, kontrolný ústav v mieste vstupu môže po dohode so zodpovedným orgánom alebo s orgánmi miesta určenia iného členského štátu rozhodnúť, že úplnú kontrolu totožnosti alebo jej časť, alebo úplnú kontrolu zdravotného stavu alebo jej časť vykoná orgán miesta určenia v príslušnom členskom štáte alebo v akomkoľvek inom mieste nachádzajúcom sa v jeho blízkosti, ktoré bolo schválené colnými orgánmi a zodpovedným orgánom. Ak sa takáto dohoda nevytvorí, úplnú kontrolu totožnosti alebo úplnú kontrolu zdravotného stavu musí vykonať kontrolný ústav v mieste vstupu na ktoromkoľvek z miest podľa odseku 6; toto ustanovenie sa primerane uplatňuje na tranzit tovaru s miestom určenia v Slovenskej republike.
(8)
Kontrolu totožnosti a kontrolu zdravotného stavu zásielky možno vykonať, ak ide o tranzit, aj v mieste určenia, ktorým je miesto určené dovozcom, schválené orgánom a colným orgánom zodpovednými za územie, v ktorom sa zásielka nachádza.
(9)
Pri tranzite zásielky musia byť splnené tieto podmienky:
a)
obal zásielky alebo jej dopravný prostriedok musí byť uzatvorený alebo zapečatený tak, aby sa zabránilo rozširovaniu škodlivých organizmov počas prepravy; v odôvodnených prípadoch môže kontrolný ústav alebo príslušný orgán členského štátu povoliť vstup zásielky, ktorá nie je uzatvorená alebo zapečatená, ak nehrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov,
b)
zásielka musí byť odoslaná na schválené miesto určenia; zmenu schváleného miesta určenia možno povoliť, ak bola táto zmena schválená po dohode orgánu miesta vstupu s orgánom náhradného miesta určenia a colným orgánom zodpovedným za územie, v ktorom sa náhradné miesto určenia nachádza,
c)
zásielka musí byť sprevádzaná rastlinolekárskym dokladom o preprave zásielky podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 12 a fytocertifikátom; ten musí byť vyplnený písacím strojom alebo čitateľným paličkovým písmom, alebo elektronicky aspoň v jednom z úradných jazykov členských štátov,
d)
rastlinolekársky doklad o preprave zásielky musí byť vyplnený a podpísaný dovozcom zásielky pod dohľadom orgánu miesta vstupu,
e)
zásielka nachádzajúca sa na schválenom mieste určenia podľa odseku 8 musí byť uskladnená oddelene od zásielok členských štátov alebo od zásielok, ktoré sú napadnuté alebo podozrivé z napadnutia škodlivými organizmami.
(10)
Fytocertifikát, ktorý sa predkladá kontrolnému ústavu na účely kontroly dokladov podľa § 11 ods. 2 písm. a), sa po kontrole podľa odseku 7 musí označiť odtlačkom vstupnej pečiatky s textom „vízum“ spolu s uvedením názvu kontrolného ústavu a dátumom predloženia fytocertifikátu.
(11)
Ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly zistí, že podmienky podľa § 10 ods. 2 a 3 boli splnené, vydá sa rastlinný pas podľa § 7.
(12)
Ak sa na základe rastlinolekárskej kontroly zistí, že podmienky podľa § 10 ods. 2 a 3 neboli splnené, musí sa bezodkladne prijať najmenej jedno z týchto opatrení:
a)
zamietnutie vstupu celej zásielky alebo jej časti na územie členského štátu,
b)
preprava do miesta určenia, ktoré sa nachádza mimo územia členského štátu pod colným dohľadom a v súlade s príslušným colným režimom, ktoré sa uplatňujú počas prepravy zásielky na území členského štátu,
c)
odstránenie napadnutých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov zo zásielky,
d)
zničenie rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov,
e)
uvalenie karantény do doby skončenia skúšok alebo úradných testov rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov,
f)
vykonanie vhodného ošetrenia vo výnimočných prípadoch, na základe ktorého kontrolný ústav považuje podmienky za splnené, ktorým sa odstráni nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov; vhodné ošetrenie možno tiež vykonať vo vzťahu ku škodlivým organizmom, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 alebo 2; ustanovenie § 8 ods. 3 písm. b) sa uplatňuje primerane.
(13)
Ak ide o prípady podľa odseku 12 písm. a) až d), fytocertifikát alebo fytocertifikát na opätovný vývoz a všetky sprievodné doklady, ktoré boli predložené pri dovoze rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov na územie Slovenskej republiky, zruší kontrolný ústav; tie musia byť označené na prednej strane odtlačkom trojuholníkovej pečiatky červenej farby s nápisom „fytocertifikát zrušený“ alebo „doklad zrušený“ spolu s názvom kontrolného ústavu a dátumom vykonania opatrení. Uvedené údaje musia byť napísané paličkovým písmom a aspoň v jednom z úradných jazykov členských štátov.
(14)
Kontrolný ústav informuje Komisiu a organizáciu ochrany rastlín tretej krajiny pôvodu alebo tretej odosielateľskej krajiny o každom prípade rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov prichádzajúcich z príslušnej tretej krajiny, ktoré boli zadržané z dôvodu nesplnenia rastlinolekárskych požiadaviek, s uvedením dôvodu zadržania bez toho, aby boli dotknuté opatrenia, ktoré možno prijať alebo sa prijali vo vzťahu k zadržanej zásielke.
(15)
Kontrolný ústav pri vykonávaní kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu musí aj v mieste určenia primerane zabezpečiť splnenie minimálnych podmienok podľa osobitného predpisu.24)
(16)
Ministerstvo oznamuje18)
a)
Komisii zoznam miest vstupu a miest určenia podľa odsekov 6 a 7,
b)
ostatným členským štátom zoznam miest vstupu vrátane akejkoľvek zmeny v tomto zozname.
(17)
Ministerstvo môže požiadať o finančný príspevok členských štátov na účely posilnenia kontrolného vybavenia miest vstupu a miest určenia podľa odsekov 6 a 7.
§ 14
Úhrada nákladov pri dovoze
(1)
Pri dovoze rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov sa uhrádzajú kontrolnému ústavu náklady na kontrolu dokladov, kontrolu totožnosti a kontrolu zdravotného stavu (ďalej len „úhrada“) vykonanú podľa § 10. Úhrada sa skladá zo štandardnej úhrady a z mimoriadnej úhrady.
(2)
Štandardná úhrada podľa odseku 1 je uvedená v prílohe č. 13.
(3)
Mimoriadna úhrada podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
vystavenie rastlinného pasu v mieste vstupu,
b)
kontrolu vykonanú mimo pracovného času fytoinšpektora,
c)
dobu čakania fytoinšpektora z dôvodu oneskoreného príchodu zásielky,
d)
dodatočnú kontrolu alebo dodatočné laboratórne testovanie potrebné na potvrdenie výsledkov kontroly,
e)
vyhotovenie kópie dokladov.
(4)
Ak došlo k úhrade za dovoz podľa odseku 1 v mieste vstupu, úhrada pri ďalšej rastlinolekárskej kontrole sa nevyberá.
(5)
Ak sa vykonávajú menej časté kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu podľa § 11 ods. 3 a 4, kontrolný ústav vyberá primerane zníženú úhradu zo všetkých zásielok a partií.
§ 15
Vykonávanie kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu v schválenom mieste určenia
(1)
Dovozca zásielky môže požiadať kontrolný ústav o vykonávanie kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu v mieste určenia uvedenom v žiadosti.
(2)
K žiadosti podľa odseku 1 dovozca zásielky priloží technickú špecifikáciu obsahujúcu informácie na vyhodnotenie vhodnosti navrhovaného miesta určenia, ktorá musí obsahovať najmä
a)
informácie týkajúce sa rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré sa majú dovážať, miesto, v ktorom budú uskladnené až do skončenia kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu, a spôsob zabezpečenia oddeleného uskladnenia, a
b)
ak mu bol udelený štatút oprávnený príjemca podľa osobitného predpisu25) alebo ak navrhované miesto určenia bolo povolené podľa osobitného predpisu,26) potvrdenie o tomto povolení.
(3)
Kontrolný ústav žiadosť podľa odsekov 1 a 2 preskúma, vyhodnotí vhodnosť navrhovaného miesta určenia podľa osobitného predpisu27) a oznámi žiadateľovi schválenie navrhovaného miesta určenia alebo zamietnutie žiadosti s uvedením dôvodu.
(4)
Dovozca zásielky, ktorej kontrola totožnosti a kontrola zdravotného stavu sa môže vykonať v schválenom mieste určenia, je povinný
a)
písomne oznámiť aspoň 48 hodín pred dovozom zásielky orgánu miesta určenia najmä
1.
názov, adresu a lokalitu schváleného miesta určenia,
2.
dátum a čas príchodu zásielky do schváleného miesta určenia,
3.
číslo, dátum a miesto vystavenia rastlinolekárskeho dokladu o preprave zásielky,
4.
meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu a registračné číslo dovozcu,
5.
číslo fytocertifikátu,
b)
oznámiť orgánu miesta určenia akúkoľvek zmenu informácií a údajov poskytnutých podľa písmena a).
(5)
Kontrolný ústav vedie zoznam schválených miest určenia. Ministerstvo na požiadanie predkladá tento zoznam Komisii a členským štátom.
(6)
Ak kontrolný ústav zistí skutočnosti, ktoré by mohli ohroziť riadne vykonávanie kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu v schválených miestach určenia, prijme potrebné opatrenia na nápravu.
(7)
Ministerstvo oznámi Komisii a príslušnému členskému štátu všetky závažné prípady porušenia podmienok uplatňujúcich sa na schválené miesto určenia.
§ 16
Potvrdenie vykonania kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu v schválenom mieste určenia
(1)
Po vykonaní kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu zásielky v schválenom mieste určenia kontrolný ústav potvrdí vykonanie týchto kontrol na rastlinolekárskom doklade o preprave zásielky.
(2)
Ak sa na základe kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu podľa odseku 1 rozhodne o uvoľnení zásielky, zásielka a sprievodný rastlinolekársky doklad o preprave sa uvoľnia colnému orgánu zodpovednému za územie, v ktorom sa nachádza schválené miesto určenia, aby sa zásielka prepustila do príslušného colného režimu. Po prepustení zásielky do príslušného colného režimu rastlinolekársky doklad o preprave zásielky alebo jeho kópiu uchováva kontrolný ústav počas najmenej jedného roka.
(3)
Ak sa na základe kontroly totožnosti a kontroly zdravotného stavu podľa odseku 1 rozhodne o povinnosti prepraviť zásielku mimo územia členských štátov, zásielka zostáva pod colným dohľadom až do vykonania opätovného vývozu príslušných produktov.
§ 17
Poskytovanie informácií
(1)
Zodpovedný orgán prijme všetky potrebné opatrenia na zničenie príslušných škodlivých organizmov, alebo ak nie je možné ich zničenie, na obmedzenie ich ďalšieho rozširovania.
(2)
Ak ide o zásielky rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov z tretích krajín, o ktorých sa usudzuje, že predstavujú bezprostredné nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozširovania škodlivých organizmov podľa odseku 5 písm. a) a b), kontrolný ústav bezodkladne prijme28) potrebné opatrenia na ochranu územia členských štátov. Ministerstvo písomne informuje18) o každom prípade Komisiu a členské štáty.
(3)
Ak existuje iné bezprostredné nebezpečenstvo, ako je uvedené v odseku 2, ministerstvo bezodkladne informuje18) Komisiu a členské štáty o opatreniach, ktoré plánuje prijať. Ak usúdi, že tieto opatrenia sa neprijmú dostatočne včas na to, aby sa zabránilo zavlečeniu a rozširovaniu škodlivých organizmov na území Slovenskej republiky, môže dočasne prijať akékoľvek dodatočné opatrenia, ktoré sú potrebné, ak Komisia neprijme iné potrebné opatrenia.
(4)
Zodpovedný orgán vykonáva pravidelné a systematické prehliadky výskytu škodlivých organizmov, vo vzťahu ku ktorým bola uznaná chránená zóna. Výsledky prehliadok oznamuje21) ministerstvo Komisii.
(5)
Ministerstvo bezodkladne písomne informuje18) Komisiu a členské štáty o
a)
výskyte škodlivých organizmov uvedených v prílohe č. 1 časti A I. kapitole alebo v prílohe č. 2 časti A I. kapitole, alebo o ich prítomnosti na časti územia, kde predtým nebol známy výskyt akýchkoľvek škodlivých organizmov uvedených v prílohe č. 1 časti A II. kapitole alebo v časti B, alebo v prílohe č. 2 časti A II. kapitole alebo v časti B,
b)
skutočnom alebo predpokladanom výskyte akýchkoľvek škodlivých organizmov, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 alebo v prílohe č. 2, ktorých výskyt na území nebol predtým známy,
c)
prijatých opatreniach, ktoré prijalo alebo ktoré chce prijať; tieto opatrenia musia zabrániť nebezpečenstvu rozširovania príslušných škodlivých organizmov na území ostatných členských štátov,
d)
zisteniach a opatreniach, ktoré kontrolný ústav chce prijať alebo prijal vo vzťahu k rastlinám, rastlinným produktom alebo iným predmetom prichádzajúcim z iného členského štátu; na tento účel zriadi štandardizovaný informačný systém.
§ 18
Odborníci Komisie
(1)
Ak Komisia prijme rozhodnutie na účely zabezpečenia správneho a jednotného uplatňovania právnych predpisov týkajúcich sa rastlinolekárskej kontroly, vykonávajú odborníci pod jej dohľadom rastlinolekárske inšpekcie, ak ide o úlohy podľa odseku 3, priamo v miestach uvedených v odseku 4 písm. a) a b) bez toho, aby boli dotknuté rastlinolekárske kontroly vykonané pod dohľadom zodpovedných orgánov.
(2)
Kontroly uvedené v odseku 1 sa vykonajú v spolupráci so zodpovednými orgánmi podľa odsekov 4 a 5.
(3)
Kontroly podľa odseku 1 možno vykonať v súvislosti s týmito úlohami:
a)
monitorovanie rastlinolekárskych kontrol podľa § 6,
b)
vykonávanie rastlinolekárskych kontrol podľa § 9 ods. 5,
c)
monitorovanie alebo vykonávanie rastlinolekárskych kontrol podľa § 10 ods. 1 a 2,
d)
vykonávanie alebo monitorovanie činností určených v technických dohodách podľa § 12 ods. 7,
e)
f)
vykonávanie iných povinností pridelených odborníkom Komisie.
(4)
Na účely plnenia úloh uvedených v odseku 3 odborníci uvedení v odseku 1 môžu
a)
navštevovať škôlky a iné miesta, kde sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pestujú, vyrábajú, spracúvajú alebo skladujú, alebo kde sa pestovali, vyrábali, spracúvali alebo skladovali,
b)
navštevovať miesta, kde sa vykonávajú rastlinolekárske kontroly podľa § 6 alebo podľa § 10 až 16,
c)
žiadať informácie od zodpovedných orgánov,
d)
sprevádzať fytoinšpektorov pri vykonávaní činnosti na účely uplatnenia tohto nariadenia.
(5)
Ministerstvo a kontrolný ústav prijmú opatrenia, aby ciele a efektívnosť inšpekcií neboli ohrozené. Zabezpečia, aby odborníci mohli uskutočniť svoje úlohy bez prekážok a prijmú opatrenia, aby im na ich žiadosť boli poskytnuté všetky dostupné a potrebné zariadenia vrátane laboratórneho vybavenia a laboratórnych zamestnancov.
(6)
Odborníci musia mať splnomocnenie od zodpovedného orgánu rastlinolekárskej starostlivosti a musia dodržiavať pravidlá a praktiky platné pre fytoinšpektorov.
(7)
Ak inšpekcia pozostáva z monitorovania kontrol podľa § 6, § 10 ods. 1 a 2 a § 11 ods. 5, na mieste sa neprijmú žiadne rozhodnutia.
§ 19
Finančný príspevok
(1)
Pri zavlečení alebo rozširovaní škodlivého organizmu uvedeného v prílohách č. 1 a 2 na územie Slovenskej republiky môže ministerstvo požiadať o finančný príspevok členských štátov na pokrytie výdavkov na potrebné opatrenia, ktoré sa prijali alebo sa plánujú prijať na účely zneškodnenia alebo obmedzenia rozširovania škodlivého organizmu.
(2)
Ak škodlivý organizmus podľa odseku 1 pochádza zo Slovenskej republiky, oznámi ministerstvo na požiadanie Komisie všetky podrobnosti týkajúce sa pôvodu zásielky a všetky opatrenia vzhľadom na príslušný škodlivý organizmus, ako aj miesto určenia všetkých ostatných zásielok odoslaných z toho istého miesta pôvodu.
(3)
Odborníci uvedení v § 18 môžu vykonať kontrolu na účely doplnenia informácií podľa odseku 2.
§ 20
Preberanie a vykonávanie právne záväzných aktov Európskej únie
Týmto nariadením sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 14.
§ 21
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty.
§ 22
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. mája 2005.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
VZOR
POTVRDENIE o existencii karanténneho skladu
Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
POŽADOVANÉ INFORMÁCIE NA NÁVESKE
1.
„ES – rastlinný pas“.
2.
Označenie kódu členského štátu.
3.
Označenie zodpovedného úradného orgánu alebo jeho rozlišujúci kód.
4.
Registračné číslo.
5.
Individuálne poradové číslo alebo číslo týždňa alebo dávky.
6.
Botanický názov.
7.
Množstvo.
8.
Rozlišovacie označenie „ZP“ (chránená zóna) pre rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety určené do chránenej zóny (zón), prípadne názov chránenej zóny (zón).
9.
Rozlišovací znak „RP“ (náhradný rastlinný pas) v prípade nahradenia rastlinného pasu a registračné číslo pôvodného výrobcu alebo dovozcu.
10.
Názov krajiny pôvodu alebo krajiny vývozu v prípade rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov s pôvodom v tretích krajinách.
Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
RASTLINY A RASTLINNÉ PRODUKTY, PRI KTORÝCH SA MÔŽU PRIJAŤ INÉ OPATRENIA
1.
Obilniny a ich deriváty.
2.
Sušené strukoviny (Viciaceae).
3.
Hľuzy manioku a jeho deriváty.
4.
Zvyšky vzniknuté pri produkcii rastlinných olejov.
Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
VZOR
Časť A
FYTOCERTIFIKÁT PRI VÝVOZE DO TRETÍCH KRAJÍN
VZOR
Časť B
FYTOCERTIFIKÁT PRE OPÄTOVNÝ VÝVOZ PRI VÝVOZE DO TRETÍCH KRAJÍN
Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
VZOR
Časť A
VZOR
Časť B
Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
VZOR
RASTLINOLEKÁRSKY DOKLAD O PREPRAVE ZÁSIELKY
Príloha č. 13 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
ŠTANDARDNÁ ÚHRADA
  Položka Množstvo Cena v eurách
401.1 za kontrolu dokladov za zásielku 7
401.2 za kontrolu totožnosti za zásielku  
–  do veľkosti kamiónového nákladu, nákladu železničného vagóna alebo nákladu prepravníka porovnateľnej veľkosti  
–  väčšiu než už uvedenej veľkosti
 
7
14
401.3 za kontrolu zdravotného stavu podľa tohto spresnenia:    
1.  odrezky, semenáče (okrem lesníckeho množiteľského materiálu), mladé rastliny jahody alebo zeleniny za zásielku
–   do 10 000 ks  
–   za každých ďalších 1 000 ks  
–   najvyššia cena


17,5
0,7
140
2.  kríky, stromy (okrem rezaných vianočných stromov), ostatné drevnaté škôlkarské rastliny vrátane lesníckeho množiteľského materiálu (okrem osiva) za zásielku  
–   do 1 000 ks  
–  za každých ďalších 100 ks  
–  najvyššia cena
 
17,5
0,44
140
3.  cibule, podcibulie, rizómy, hľuzy určené na pestovanie (okrem hľúz zemiakov) za zásielku  
–   s hmotnosťou do 200 kg  
–  za každých ďalších 10 kg  
–   najvyššia cena

17,5
0,16
140
4.  osivá, pletivové kultúry za zásielku  
–  s hmotnosťou do 100 kg  
–   za každých ďalších 10 kg  
–   najvyššia cena

7,5
0,175
140
5.  iné rastliny určené na pestovanie, ktoré nie sú bližšie určené v inom mieste tejto tabuľky za zásielku
–   do 5 000 ks  
–   za každých ďalších 100 ks  
–   najvyššia cena
17,5
0,18
140
6.  rezané kvety za zásielku  
–   do 20 000 ks  
–   za každých ďalších 100 ks  
–   najvyššia cena

17,5
0,14
140
7.  odrezky s olistením, časti ihličín (okrem rezaných vianočných stromov) za zásielku  
–   s hmotnosťou do 100 kg  
–   za každých ďalších 100 kg  
–   najvyššia cena

17,5
1,75
140
8.  rezané vianočné stromy za zásielku  
–   do 1 000 ks  
–   za každých ďalších 100 ks  
–   najvyššia cena

17,5
1,75
140
9.  listy rastlín, ako sú bylinky, koreniny a vňate za zásielku  
–   s hmotnosťou do 100 kg  
–   za každých ďalších 10 kg  
–   najvyššia cena

17,5
1,75
140
10.  ovocie, zelenina (okrem vňatí) za zásielku  
–   s hmotnosťou do 25 000 kg  
–   za každých ďalších 1 000 kg

17,5
0,7
11. hľuzy zemiakov za partiu
–   s hmotnosťou do 25 000 kg  
–   za každých ďalších 25 000 kg

52,5
52,5
12.  drevo (okrem samostatnej kôry) za zásielku  
–   s objemom do 100 m3  
–   za každý ďalší 1 m3

17,5
0,175
13.  pôda a rastový substrát, kôra za zásielku  
–   s hmotnosťou do 25 000 kg  
–   za každých ďalších 1 000 kg  
–   najvyššia cena

17,5
0,7
140
14.  zrno za zásielku  
–   s hmotnosťou do 25 000 kg  
–   za každých ďalších 1 000 kg  
–   najvyššia cena

17,5
0,7
700
15.  iné rastliny alebo rastlinné produkty, ktoré nie sú bližšie určené v tejto tabuľke za zásielku 17,5

Vysvetlivka:Ak zásielka nepozostáva výlučne z produktov patriacich pod opis v príslušnom bode, s týmito jej ostatnými časťami, ktoré pozostávajú z produktov patriacich pod opis v inom príslušnom bode (partia alebo partie), sa zaobchádza ako so samostatnou zásielkou.
Príloha č. 14 k nariadeniu vlády č. 199/2005 Z. z.
Zoznam preberaných a vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozširovaniu v rámci Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 29) v znení smernice Komisie 2001/33/ES z 28. mája 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 32), smernice Komisie 2002/28/ES z 19. marca 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 35), smernice Komisie 2002/36/ES z 29. marca 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 35), smernice Rady 2002/89/ES z 28. novembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 38), smernice Komisie 2003/22/ES z 24. marca 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 38), smernice Komisie 2003/47/ES zo 4. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 39), Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003), smernice Komisie 2003/116/ES zo 4. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 41), smernice Komisie 2004/31/ES zo 17. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 43), smernice Komisie 2004/70/ES z 28. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 3/zv. 44), smernice Komisie 2004/102/ES z 5. októbra 2004 (Ú. v. EÚ L 309, 6. 10. 2004), smernice Komisie 2004/103/ES zo 7. októbra 2004 (Ú. v. EÚ L 313, 12. 10. 2004), smernice Komisie 2004/105/ES z 15. októbra 2004 (Ú. v. EÚ L 319, 20. 10. 2004), smernice Rady 2005/15/ES z 28. februára 2005 (Ú. v. EÚ L 056, 2. 3. 2005) a smernice Komisie 2005/16/ES z 2. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 057, 3. 3. 2005).
2.
Smernica Komisie 92/90/EHS z 3. novembra 1992, ktorou sa ustanovujú povinnosti, ktorým podliehajú výrobcovia a dovozcovia rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov a ktorou sa ustanovujú podrobnosti ich registrácie (Ú. v. ES L 344, 26. 11. 1992).
3.
Smernica Komisie 93/50/EHS z 24. júna 1993, ktorá špecifikuje určité rastliny, ktoré nie sú uvedené v zozname prílohy V, časť A k smernici 77/93/EHS, ktorých výrobcovia, sklady alebo distribučné strediská vo výrobných zónach týchto rastlín musia byť uvedení v úradnom registri (Ú. v. ES L 205, 17. 8. 1993).
4.
Smernica Komisie 92/105/EHS z 3. decembra 1992, ktorou sa ustanovuje stupeň štandardizácie rastlinných pasov používaných pri premiestňovaní určitých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v rámci Spoločenstva a ktorou sa ustanovujú podrobné postupy týkajúce sa vydávania rastlinných pasov a podmienky ich nahradenia a podrobné postupy pri ich nahradení (Ú. v. ES L 004, 8. 1. 1993) v znení smernice Komisie 2005/17/ES z 2. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 057, 3. 3. 2005).
5.
Smernica Komisie 2005/77/ES z 11. novembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa príloha V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 296, 12. 11. 2005).
6.
Smernica Komisie 2006/14/ES zo 7. februára 2006, ktorou sa mení a dopĺňa príloha IV k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 034, 7. 2. 2006).
7.
Smernica Komisie 2006/35/ES z 24. marca 2006, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I až IV k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 088, 25. 3. 2006).
8.
Smernica Komisie 2007/41/ES, ktorou sa menia a dopĺňajú určité prílohy k Smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 169, 29. 6. 2007).
9.
Smernica Komisie 2008/64/ES z 27. júna 2008, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I až IV k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 168, 28. 6. 2008).
10.
Smernica Komisie 2008/109/ES z 28. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa príloha IV k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 319, 29. 11. 2008).
11.
Smernica Komisie 2009/7/ES z 10. februára 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I, II, IV a V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 40, 11. 2. 2009).
12.
Smernica Komisie 2009/118/ES z 9. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II až V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 239, 10. 9. 2009).
13.
Smernica Komisie 2010/1/EÚ z 8. januára 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II, III a IV k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 7, 12. 1. 2010).
14.
Smernica Rady 2009/143/EÚ z 26. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/29/ES, pokiaľ ide o delegovanie úloh laboratórneho testovania (Ú. v. EÚ L 318, 4. 12. 2009).
15.
Vykonávacia smernica Komisie č. 2014/19/EÚ zo 6. februára 2014, ktorou sa mení príloha I k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 38, 7. 2. 2014).
16.
Nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 zo 4. júla 2008 o uznaní chránených zón vystavených osobitným zdravotným rizikám rastlín v Spoločenstve (prepracované znenie) (Ú. v. ES L 193, 22. 7. 2008) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 823/2009 z 9. septembra 2009 (Ú. v. EÚ L 239, 10. 9. 2009), nariadenia Komisie (EÚ) č. 17/2010 z 8. januára 2010 (Ú. v. EÚ L 7, 12. 1. 2010), nariadenia Komisie (EÚ) č. 361/2010 z 27. apríla 2010 (Ú. v. EÚ L 106, 28. 4. 2010), vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 436/2011 z 5. mája 2011 (Ú. v. EÚ L 118, 6. 5. 2011), vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 355/2012 z 24. apríla 2012 (Ú. v. EÚ L 113, 25. 4. 2012), vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 707/2014 z 25. júna 2014 (Ú. v. EÚ L 186, 26. 6. 2014).
17.
Vykonávacia smernica Komisie 2014/78/EÚ zo 17. júna 2014, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I, II, III, IV a V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 183, 24. 6. 2014).
18.
Vykonávacia smernica Komisie 2014/83/EÚ z 25. júna 2014, ktorou sa menia prílohy I, II, III, IV a V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 186, 26. 6. 2014).
19.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2017/1279 zo 14. júla 2017, ktorou sa menia prílohy I až V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 184, 15. 7. 2017).
20.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2017/1920 z 19. októbra 2017, ktorou sa mení príloha IV k smernici Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o pohyb semien Solanum tuberosum L., ktoré majú pôvod v Únii (Ú. v. EÚ L 271, 20.10. 2017).
21.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/523 z 21. marca 2019, ktorou sa menia prílohy I až V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 86, 28. 3. 2019).
1)
§ 23 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z.
2)
Zákon č. 193/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
Článok 340b ods. 3 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 253, 11. 10. 1993) v platnom znení.
4)
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
Článok 4 bod 15 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES, L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení.
6)
Článok 91 nariadenia (EHS) č. 2913/92.
7)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 69/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na dovoz a premiestňovanie určitých škodlivých organizmov, rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely.
8)
§ 6 zákona č. 193/2005 Z. z. v znení zákona č. 45/2009 Z. z.
9)
§ 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 545/2004 Z. z.
11)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 270/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín do obehu, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 287/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín do obehu.
12)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach.
13)
§ 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov do obehu.
14)
§ 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 165/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín do obehu.
§ 16 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín do obehu.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 270/2004 Z. z.
16)
Napríklad zákon č. 199/2004 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2002 Z. z. o kontrole zhody čerstvého ovocia a čerstvej zeleniny s požiadavkami na kvalitu.
17)
§ 4 ods. 1 zákona č. 193/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
Článok 37 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92.
20)
Článok 4 ods. 16 písm. a) a d) až g) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92.
21)
Článok 4 ods. 15 písm. b) až e) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92.
22)
Článok 4 ods. 16 písm. b) a c) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92.
23)
Príloha 4 nariadenia Rady (EHS) č. 1262/84 z 10. apríla 1984 týkajúca sa uzavretia Medzinárodného dohovoru o harmonizácii hraničných kontrol tovaru (Ú. v. EHS L 126, 12. 5. 1984).
24)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 65/2004 Z. z. o minimálnych podmienkach na vykonávanie rastlinolekárskej kontroly rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov pôvodom z tretích krajín v miestach vstupu.
25)
Článok 406 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
26)
Článok 497 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
28)
§ 25 písm. l) zákona č. 193/2005 Z. z. v znení zákona č. 45/2009 Z. z.
28a)
Čl. 5 a 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (Ú. v. ES L 184, 17. 7. 1999; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 3).
1)
Aphelenchoides besseyi Christie sa v rámci Európskych spoločenstiev nevyskytuje na ryži Oryza spp.
2)
Cherry leaf roll virus sa v rámci Európskych spoločenstiev nevyskytuje na rastlinách maliny a ostružiny (Rubus L.).
3)
Prunus necrotic ringspot virus sa v rámci Európskych spoločenstiev nevyskytuje na rastlinách maliny a ostružiny (Rubus L.).
1)
Opracované drevo je drevo, ktoré nemá úplne alebo čiastočne zachovaný prirodzený oblý povrch.
2)
Ustanovenie sa uplatňuje od 1. januára 2009.
3)
Rod slivka (Prunus L.) zahŕňa čerešňu a višňu (Cerasus Duhamel), broskyňu (Persica Mill.), marhuľu (Armeniaca Mill.), mandľu (Amygdalus Med.) a slivku (Prunus L.) vrátane slivky, slivy, myrobalanu a trnky.
4)
§ 40a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z.
5)
Zrno je semeno v botanickom zmysle, ktoré nie je určené na pestovanie.
6)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z.
7)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2004 Z. z. o opatreniach proti šíreniu rakoviny zemiaka a háďatka zemiakového.
1)
Rod slivka (Prunus L.) zahŕňa čerešňu a višňu (Cerasus Duhamel), broskyňu (Persica Mill.), marhuľu (Armeniaca Mill.), mandľu (Amygdalus Med.) a slivku (Prunus L.) vrátane slivky, slivy, myrobalanu a trnky.
2)
Príloha I časť II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o tarifách a štatistickej nomenklatúre a o spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1558/2004 (Ú. v. EÚ L 283, 2. 9. 2004).