198/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.05.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

198
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. marca 2005 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o Komisii J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike.
Dohoda nadobudla platnosť 21. apríla 2005 na základe článku 10 ods. A s účinnosťou od 23. septembra 2004.
K oznámeniu č. 198/2005 Z. z.
DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o Komisii J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike
Vláda Slovenskej republiky a vláda Spojených štátov amerických (ďalej len „zmluvné strany“),
želajúc si ďalej rozvíjať vzájomné porozumenie a spoluprácu uskutočňovaním programov na podporu vzájomných vzdelávacích, výskumných a kultúrnych kontaktov, a
vzhľadom na vzájomný prospech vyplývajúci z týchto programov a želanie zmluvných strán spolupracovať a ďalej podporovať financovanie a organizáciu týchto programov v záujme ďalšieho upevňovania medzinárodnej spolupráce,
dohodli sa takto:
ČASŤ I
POSTAVENIE A ČINNOSŤ KOMISIE J. WILLIAMA FULBRIGHTA PRE VZDELÁVACIE VÝMENY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Článok 1
Právne postavenie Komisie J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike
A. Činnosť Komisie J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike (ďalej len „komisia“) zriadenej na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o zriadení Komisie J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike (ďalej len „dohoda“) podpísanej 22. septembra 1994 bude pokračovať. Komisia je v Slovenskej republike právnická osoba podliehajúca slovenskému právnemu poriadku.
B. Nezávislosť komisie v riadiacej a správnej oblasti podlieha ustanoveniam dohody.
C. Zmluvné strany uznávajú komisiu ako organizáciu vytvorenú a zriadenú na realizáciu programov založených na poskytovanie podpory a služieb považovaných vo vzťahu k slovenskému právnemu poriadku za sociálne služby (vrátane napr. poskytovania finančnej podpory občanom Slovenskej republiky a občanom a osobám s trvalým pobytom v Spojených štátoch amerických vo forme štipendií a dotácií na úhradu cestovných nákladov, nákladov na školné, ubytovanie a stravovanie a ďalšie formy sociálnej a inej pomoci), ako aj na poskytovanie vzdelávacích, výskumných, kultúrnych, informačných, poradenských a ďalších služieb špecifikovaných touto dohodou. Tieto programy a náklady na činnosť komisie súvisiace s ich uskutočňovaním budú financované z finančných prostriedkov, ktoré poskytnú komisii zmluvné strany v súlade s ustanoveniami tejto dohody. Komisia je oprávnená získavať finančné prostriedky aj z iných zdrojov.
D. Komisia je oprávnená vykonávať aj iné činnosti nad rámec tejto dohody, ale v súlade s ňou tak, ako je to vymedzené v zriaďovacej listine komisie a schválené jej správnou radou. Tieto iné činnosti však budú hradené z iných finančných prostriedkov, než sú poskytované zmluvnými stranami komisie na základe tejto dohody, a budú vedené v účtovníctve osobitne.
Článok 2
Činnosť komisie
Na zabezpečenie cieľov tejto dohody komisia bude vykonávať tieto činnosti:
A. Na základe záujmov a potrieb zmluvných strán podľa článku 1 odseku C tejto dohody pripravovať, schvaľovať a uskutočňovať programy komisie, ako je
1.
financovanie štúdií, výskumu, školení a ďalšej vzdelávacej činnosti
a)
občanov Spojených štátov amerických alebo osôb s trvalým pobytom na území Spojených štátov amerických v Slovenskej republike a
b)
občanov Slovenskej republiky na školách a vo vzdelávacích či výskumných inštitúciách Spojených štátov amerických, ktoré sa nachádzajú na území Spojených štátoch amerických alebo mimo nich,
2.
financovanie návštev a výmen medzi zmluvnými stranami pre študentov, stážistov, výskumných pracovníkov, akademických pracovníkov, učiteľov, inštruktorov, umelcov a odborníkov a
3.
financovanie a/alebo vykonávanie ďalších príbuzných vzdelávacích, výskumných, informačných, konzultačných a iných činností, ktoré sú zahrnuté v rozpočtoch schválených v súlade s článkom 6 tejto dohody.
B. Vypracovávať a predkladať na schválenie zmluvným stranám návrh celkového plánu činnosti komisie upravujúci zámer programov, akademické oblasti zamerania, typy programov a služieb, ktoré sa uskutočnia na základe tejto dohody v ďalšom finančnom roku.
C. Detailne určovať objem, výšku, druhy a účel čerpania finančných prostriedkov, ktoré budú na programy komisie poskytnuté na nasledujúci rozpočtový rok. Pre potreby tejto dohody sa rozpočtový rok definuje na obdobie jedného kalendárneho roka pre Slovenskú republiku a pre Spojené štáty americké na obdobie od 1. októbra príslušného kalendárneho roka do 30. septembra nasledujúceho kalendárneho roka.
D. Na každý programový rok zverejňovať podmienky podávania žiadostí o zaradenie do verejného výberového konania v Slovenskej republike vrátane informácií o postupoch pri podávaní žiadostí komisii na účasť na programoch, vyhodnocovať tieto žiadosti a vyberať uchádzačov, ktorí sa zúčastnia na programoch komisie.
E. Predkladať Rade pre zahraničné štipendiá J. Williama Fulbrighta Spojených štátov amerických (ďalej len „Fulbrightova rada pre zahraničné štipendiá“) vymenovanej prezidentom a so sídlom v Spojených štátoch amerických účasť študentov, stážistov, výskumných pracovníkov, akademických pracovníkov, učiteľov, inštruktorov, umelcov a odborníkov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky, v týchto programoch.
F. Odporúčať organizáciám v Slovenskej republike kandidátov, ktorí sú občanmi alebo osobami s trvalým pobytom v Spojených štátoch amerických, na štúdium, výskum, školenie a ďalšie vzdelávacie činnosti v Slovenskej republike v týchto programoch.
G. Odporúčať Fulbrightovej rade pre zahraničné štipendiá nominácie tých účastníkov, ktorí môžu získať finančnú pomoc, ktoré komisia považuje za potrebné.
H. Schvaľovať vyplácanie finančných prostriedkov a poskytovanie grantov vrátane výdavkov na dopravu, ubytovanie, stravu, školné, bežných a ďalších s nimi spojených výdavkov v prípade, že Fulbrightova rada pre zahraničné štipendiá schváli výber jednotlivých uchádzačov o účasť v programoch komisie v súlade s podmienkami a obmedzeniami uvedenými v dohode.
I. Zabezpečiť každoročnú inventarizáciu účtov komisie pre obidve zmluvné strany, ktorej výsledky budú postúpené príslušným orgánom zmluvných strán zodpovedných za plnenie dohody. Komisia na požiadanie umožní zástupcom jednej strany alebo obidvoch strán ďalšiu inventarizáciu účtov.
J. Pripravovať ročné správy o svojej činnosti, ktorých obsah a formu určia zmluvné strany, tieto správy predkladať príslušným orgánom zmluvných strán zodpovedným za plnenie dohody.
K. So súhlasom príslušných orgánov oboch zmluvných strán zodpovedných za plnenie dohody zabezpečovať alebo napomáhať pri rozširovaní ponuky finančnej podpory a inej pomoci v zmysle cieľov dohody.
ČASŤ II
ORGÁNY KOMISIE
Článok 3
Správna rada komisie
A. Komisiu riadi správna rada (ďalej len „rada“) zložená z ôsmich členov, ktorá je oprávnená konať v mene komisie a riadiť jej činnosť. Rada bude zložená zo štyroch občanov Slovenskej republiky a štyroch občanov Spojených štátov amerických. Zároveň minister školstva Slovenskej republiky a vedúci diplomatickej misie Spojených štátov amerických sa stanú čestnými spolupredsedami komisie oprávnenými zúčastňovať sa na rokovaní rady bez hlasovacieho práva.
B. Minister školstva Slovenskej republiky má právomoc vymenovať do rady a odvolávať z nej občanov Slovenskej republiky, z ktorých jeden bude zástupcom Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a jeden bude zástupcom Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Vedúci diplomatickej misie Spojených štátov amerických v Slovenskej republike má právomoc vymenovať do rady a odvolávať z nej občanov Spojených štátov amerických, z ktorých dvaja budú pracovníkmi zahraničnej služby Spojených štátov amerických v Slovenskej republike. Zostávajúci členovia budú nominovaní zo vzdelávacích, podnikateľských a odborných kruhov v obidvoch krajinách.
C. Mimovládni členovia budú vymenovaní na obdobie troch rokov s možnosťou opätovného vymenovania na ďalšie tri roky. Žiadny člen však nemôže pôsobiť v rade dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich rokov. Funkčné obdobia sa začnú 1. januára a skončia sa 31. decembra. Voľné miesta z dôvodu odstúpenia, ukončenia služobného pôsobenia alebo z iného dôvodu sa obsadia v súlade s odsekom B tohto článku na zvyšok príslušného funkčného obdobia.
D. Rada si zvolí predsedu spomedzi svojich členov na obdobie jedného roka s tým, že predsedom bude striedavo občan Slovenskej republiky a občan Spojených štátov amerických.
E. Každý člen rady má jeden hlas. Rozhodnutia rady sa prijímajú väčšinou odovzdaných hlasov. V prípade nerozhodného výsledku hlasovania v rade odovzdá predseda rozhodujúci hlas. Najnižší počet hlasov musí byť päť, pričom aspoň dva hlasy musia byť z každej z týchto krajín.
F. Vymenovaním za člena komisie nevzniká zamestnanecký pomer voči komisii. Členovia rady pôsobia v komisii bez nároku na odmenu, ale komisia je oprávnená uhradiť potrebné výdavky, ktoré vzniknú rade a jej členom účasťou na zasadnutiach rady, ktoré sa konajú aspoň dvakrát ročne, a vykonávaním iných povinností určených komisiou.
G. Rada prijme také interné smernice, ktoré považuje za nevyhnutné na spravovanie svojich programov.
H. Sídlo komisie je v Bratislave, v Slovenskej republike. Zasadnutia komisie sa môžu konať aj na iných miestach, ktoré určí komisia. Členovia alebo zamestnanci komisie môžu vykonávať svoju činnosť na miestach schválených radou.
Článok 4
Pokladník a zástupca pokladníka komisie
Pokladník komisie a jeho zástupca budú zvolení spomedzi členov rady, ale zároveň rada môže pokladníka alebo jeho zástupcu odvolať. Jeden z nich bude občanom Slovenskej republiky a druhý občanom Spojených štátov amerických. Pokladník a v prípade jeho neprítomnosti zástupca pokladníka budú oprávnení v mene rady dohliadať na finančné operácie.
Článok 5
Výkonný riaditeľ komisie
A. Rada prijme do pracovného pomeru výkonného riaditeľa, ktorý bude zamestnancom komisie.
B. Výkonný riaditeľ bude zodpovedný za činnosť a riadenie komisie a jej zamestnancov v rozsahu stanovenom radou a v súlade so slovenským právnym poriadkom.
ČASŤ III
ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN
Článok 6
Finančné záväzky
A. Zmluvné strany súhlasia, že budú každý rozpočtový rok poskytovať komisii finančné alebo materiálne príspevky na účel plnenia ustanovení tejto zmluvy. Výška ročných príspevkov bude závislá od výšky finančných prostriedkov, ktoré budú mať k dispozícii obidve zmluvné strany v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi. Všetky záväzky, povinnosti a výdavky odsúhlasené komisiou sa budú plniť na základe ročného plánu schváleného zmluvnými stranami. Zmluvné strany súhlasia s potrebou parity pri príslušných finančných a materiálnych príspevkoch pre komisiu, pričom sa strany zaväzujú významne sa spolupodieľať na nákladoch vyplývajúcich z dohody.
B. Pri príprave rozpočtu a účtovaní výdavkov finančných prostriedkov Spojených štátov amerických a vo finančných a programových správach pre Spojené štáty americké bude komisia postupovať podľa Metodickej príručky pre dvojstranné komisie a nadácie vypracovanej Ministerstvom zahraničných vecí Spojených štátov amerických.
C. Pri príprave rozpočtu a účtovaní výdavkov finančných prostriedkov Slovenskej republiky a vo finančných a programových správach pre Slovenskú republiku bude komisia postupovať podľa predpisov Slovenskej republiky. Každoročný finančný príspevok bude stanovený dohovorom medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a komisiou. Komisia vykoná vyúčtovanie príspevku v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky.
D. Úhrada výdavkov a nákladov oboch zmluvných strán sa upravuje takto:
1.
zmluvná strana Spojených štátov amerických bude hradiť všetky osobné náklady na zamestnancov komisie (vrátane výdavkov komisie na mzdy a ostatných pracovnoprávnych nárokov zamestnancov komisie). Tieto úhrady budú započítané do celkovej výšky finančného príspevku zmluvnej strany Spojených štátov amerických. Zmluvná strana Spojených štátov amerických zabezpečí vybavenie kancelárskych priestorov potrebných na úspešnú činnosť komisie vrátane telekomunikačných a počítačových zariadení,
2.
zmluvná strana Slovenskej republiky poskytne komisii bezplatne kancelárske priestory prístupné verejnosti vo vhodnej lokalite v centre Bratislavy. Okrem toho bude uhrádzať všetky náklady spojené s prevádzkou týchto priestorov, ktoré budú zahŕňať, ale nebudú sa obmedzovať na dodávku tepla, vody, svetla, elektrickej energie a telefónnej komunikácie spojenej s činnosťou komisie, a zabezpečí zavedenie aspoň troch telefónnych liniek a ďalšieho vybavenia.
Článok 7
Zabezpečenie realizácie programu
A. Zmluvné strany vyvinú potrebné úsilie pri uskutočňovaní programov vzájomnej výmeny osôb na základe dohody, ako aj pri riešení problémov, ktoré môžu v tejto súvislosti nastať.
B. Zmluvné strany sa zaväzujú, že držitelia štipendií popri povolení na pobyt v prijímajúcom štáte na výkon svojej činnosti spojenej s udelením štipendia nepotrebujú mať povolenie na zamestnanie.
C. V zmysle právnych predpisov oboch krajín zmluvné strany budú navzájom uznávať lekárske správy držiteľov štipendií a ich priamych rodinných príslušníkov.
D. Zmluvné strany odpustia správne poplatky súvisiace s povolením na pobyt pre držiteľov štipendií a ich priamych rodinných príslušníkov.
ČASŤ IV
VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 8
Orgány zmluvných strán zodpovedné za vykonávanie dohody
Orgány zmluvných strán zodpovedné za vykonávanie dohody sú:
A. za vládu Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky,
B. za vládu Spojených štátov amerických Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov amerických.
Článok 9
Pôsobnosť právnych predpisov zmluvných strán
Táto dohoda a činnosť z nej vyplývajúca budú vykonávané v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi obidvoch zmluvných strán.
Článok 10
Platnosť dohody
A. Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiatym dňom od podpisu obidvomi stranami a s účinnosťou od 23. septembra 2004. Dohoda môže byť upravovaná písomnou formou medzi oboma zmluvnými stranami.
B. Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas a vypovedať ju môže písomne každá zo zmluvných strán. V takom prípade sa platnosť dohody skončí tridsiatym dňom prvého kalendárneho roka nasledujúceho po dni doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane. Skončením platnosti tejto dohody nebudú ovplyvnené tie programy, o ktorých už bolo na základe tejto dohody rozhodnuté.
C. V prípade skončenia platnosti tejto dohody budú nevyužité finančné prostriedky a majetok poskytnuté komisii rozdelené medzi zmluvné strany v pomere rovnajúcom sa pomeru ich príspevkov poskytnutých komisii a stanú sa majetkom strán za tých podmienok, vymedzení a záväzkov, ktoré na seba vzali pred skončením jej platnosti.
Na dôkaz toho podpísaní splnomocnení zástupcovia svojich vlád podpísali túto dohodu.
Dané v Bratislave 22. marca 2005 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.
Za vládu

Slovenskej republiky:

Martin Fronc v. r.

Za vládu

Spojených štátov amerických:

Scott N. Thayer v. r.