195/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

195
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 20. apríla 2005
o podrobnostiach o požadovaných údajoch poskytovaných k strategickým hlukovým mapám
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 5 zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o požadovaných údajoch poskytovaných fyzickými osobami – podnikateľmi a právnickými osobami pri vypracúvaní strategických hlukových máp.
§ 2
(1)
Pri pozemnej komunikácii sa na výpočet hlukových indikátorov poskytujú
a)
geometrické údaje o pozemnej komunikácii,
b)
údaje o špecifických vlastnostiach pozemnej komunikácie,
c)
údaje o doprave na pozemnej komunikácii.
(2)
Geometrické údaje o pozemnej komunikácii sú najmä: šírka jazdných pruhov vrátane prídavných pruhov pre pomalé vozidlá, priebeh stredovej osi jazdných pruhov, počet jazdných pruhov a vzájomná vzdialenosť osí jazdných pruhov.
(3)
Špecifické vlastnosti pozemnej komunikácie sú:
a)
konštrukcia pozemnej komunikácie, najmä jej povrch a pozdĺžny sklon, jestvujúce protihlukové opatrenia, križovatky, mosty, tunely, odpočívadlá a iné objekty ciest a diaľnic,
b)
zastavanosť okolia pozemnej komunikácie, najmä priemerná výška a kolmá vzdialenosť jednotlivých fasád budov od osi pozemnej komunikácie.
(4)
Údaje o doprave na pozemnej komunikácii zisťované osobitne za deň, za večer a za noc sú najmä:
a)
počet všetkých motorových vozidiel a zvláštnych vozidiel schválených na prevádzku na pozemných komunikáciách,
b)
podiel nákladných vozidiel s nosnosťou nad 3,5 t,
c)
najvyššia povolená rýchlosť pre osobné vozidlá a pre nákladné vozidlá.
(5)
Pozemná komunikácia sa delí na úseky, ktoré majú po celej svojej dĺžke rovnaké akustickotechnické vlastnosti určené údajmi podľa odseku 1. Hranice úsekov sú v miestach zmeny jednej akustickotechnickej vlastnosti alebo viacerých akustickotechnických vlastností pozemnej komunikácie.
§ 3
(1)
Pri železničnej dráhe sa na výpočet hlukových indikátorov poskytujú
a)
geometrické údaje o železničnej dráhe,
b)
údaje o špecifických vlastnostiach železničnej dráhy,
c)
údaje o doprave na železničnej dráhe.
(2)
Geometrické údaje o železničnej dráhe sú najmä: priebeh osi koľaje alebo priebeh osi strednej koľaje pri viacerých koľajach a informácie o oblúkoch, smerových charakteristikách železničnej dráhy a sklonových charakteristikách železničnej dráhy.
(3)
Špecifické vlastnosti železničnej dráhy sú:
a)
konštrukcia železničnej dráhy, najmä železničný spodok a železničný zvršok, spojenie koľajníc a upevnenie koľají, železničné objekty, napríklad priecestia a priepusty, mosty, podjazdy, nadjazdy a podchody,
b)
okolitá zástavba, najmä priemerná výška a kolmá vzdialenosť jednotlivých fasád budov od osi železničnej dráhy.
(4)
Údaje o doprave na železničnej dráhe zisťované osobitne za deň, za večer a za noc sú najmä:
a)
počet pohybov vlakov jednotlivých typov,
b)
rýchlosť vlakov,
c)
dĺžka vlakov,
d)
typ bŕzd vlakov.
(5)
Železničná dráha sa delí na úseky, ktoré majú po celej svojej dĺžke rovnaké akustickotechnické vlastnosti určené údajmi podľa odseku 1. Hranice úsekov sú v miestach zmeny jednej akustickotechnickej vlastnosti alebo viacerých akustickotechnických vlastností železničnej dráhy.
§ 4
(1)
Pri priemyselnom podniku sa na výpočet hlukových indikátorov poskytujú
a)
geometrické údaje o priemyselnom podniku,
b)
údaje o špecifických vlastnostiach priemyselného podniku.
(2)
Geometrické údaje o priemyselnom podniku sú: veľkosť plochy a tvar plochy jednotlivých náhradných plošných zdrojov hluku a iné obzvlášť významné líniové zdroje hluku a bodové zdroje hluku.
(3)
Údaje o špecifických vlastnostiach priemyselného podniku ako plošného zdroja hluku sú akustickotechnické údaje o emisii hluku alebo A-vážené, na plochu vztiahnuté hladiny akustického výkonu.1)
(4)
Areál priemyselného podniku sa modeluje ako jeden náhradný plošný zdroj alebo viac náhradných plošných zdrojov hluku paralelných s terénom, ktoré spôsobujú rovnaké hlukové zaťaženie okolia ako skutočný priemyselný podnik.
§ 5
(1)
O letisku sa poskytujú údaje, ktoré sú nevyhnutné na vyhodnotenie zaťaženia obyvateľstva leteckým hlukom.
(2)
Pri letiskách s pravidelnou premávkou menšou ako 10 000 vzletov a pristátí za rok sa poskytujú geometrické údaje o vzletových a pristávacích dráhach, geometrické údaje o letových dráhach štartujúcich a pristávajúcich lietadiel a údaje o počte pohybov lietadiel jednotlivých tried, ktoré sú nevyhnutné na výpočet hlukových imisií na území aglomerácie.
(3)
Pri letiskách s pravidelnou premávkou 10 000 až 50 000 vzletov a pristátí za rok sa poskytujú rastrové údaje. Pre územie aglomerácie dotknuté leteckým hlukom sa vytvorí raster 10 x 10 m vztiahnutý na výšku 4 m nad povrchom zeme osobitne pre hlukové indikátory Ldvn a Lnoc. Tieto údaje sa týkajú hluku spôsobeného leteckou prevádzkou letiska.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2005.
Rudolf Zajac v. r.
1)
Čl. 3.6, STN EN ISO 3744 Akustika. Určenie hladín akustického výkonu zdrojov hluku pomocou akustického tlaku. Technická metóda merania v prevažujúcom voľnom zvukovom poli nad rovinou odrážajúcou zvuk (01 1604).