194/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

194
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 27. apríla 2005
o elektromagnetickej kompatibilite
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády (ďalej len „nariadenie“) upravuje požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu zariadení.
(2)
Toto nariadenie sa nevzťahuje na
a)
rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia,1)
b)
výrobky leteckej techniky, časti a zariadenia uvedené v osobitnom predpise,2)
c)
rádiové zariadenia, ktoré používajú rádioamatéri,3) ak dané zariadenia nie sú komerčne dostupné; stavebnice súčiastok určené na montáž pre rádioamatérov a komerčné zariadenia, ktoré modifikovali rádioamatéri na použitie pre rádioamatérov, sa nepovažujú za komerčne dostupné zariadenia,
(3)
Toto nariadenie sa nevzťahuje na zariadenia, ktoré majú svojou podstatou také fyzikálne vlastnosti, že
a)
nie sú schopné vytvárať elektromagnetické emisie alebo prispievať k elektromagnetickým emisiám, ktoré presahujú úroveň umožňujúcu rádiovým, telekomunikačným a iným výrobkom pracovať v súlade so zamýšľaným účelom, a
b)
fungujú bez neprijateľného zhoršenia za prítomnosti elektromagnetického rušenia, ktoré je bežné s ohľadom na ich zamýšľané použitie.
(4)
Toto nariadenie sa neuplatňuje alebo sa prestane uplatňovať, ak sú požiadavky uvedené v prílohe č. 1 pre zariadenia uvedené v odseku 1 celkom alebo čiastočne podrobnejšie ustanovené inými osobitnými predpismi odo dňa účinnosti týchto osobitných predpisov.
(5)
Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie právnych predpisov, ktoré upravujú bezpečnosť zariadení.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
zariadením prístroj alebo pevná inštalácia,
b)
prístrojom
1.
dokončený aparát alebo kombinácia aparátov, ktorá je komerčne dostupná ako jeden funkčný celok, ktoré sú určené pre koncového užívateľa a ktoré môžu vytvárať elektromagnetické rušenie alebo ktorých fungovanie môže byť takýmto rušením ovplyvnené,
2.
súčiastka alebo podzostava určená na začlenenie do prístroja koncovým užívateľom, ktorá môže zapríčiniť elektromagnetické rušenie alebo ktorej fungovanie môže byť týmto rušením ovplyvnené,
3.
prenosná inštalácia vymedzená ako kombinácia prístrojov a prípadne aj iných zariadení, ktorá je určená na prenášanie a na prevádzkovanie na rôznych miestach,
c)
pevnou inštaláciou špecifická kombinácia niekoľkých typov prístrojov a prípadne aj iných zariadení, ktoré sú zostavené, nainštalované a určené na stále používanie na vopred určenom mieste,
d)
elektromagnetickou kompatibilitou schopnosť zariadenia uspokojivo fungovať vo svojom elektromagnetickom prostredí bez vytvárania neprípustného elektromagnetického rušenia pre iné zariadenia v tomto prostredí,
e)
elektromagnetickým rušením elektromagnetický jav, ktorý môže zhoršiť fungovanie výrobku. Elektromagnetické rušenie môže byť elektromagnetický šum, nežiaduci signál alebo zmena v samotnom prenosovom prostredí,
f)
odolnosťou schopnosť zariadenia fungovať v súlade so zamýšľaným účelom bez zhoršenia fungovania v prítomnosti elektromagnetického rušenia,
g)
bezpečnostným účelom účel ochrany ľudského života alebo majetku,
h)
elektromagnetickým prostredím elektromagnetické javy pozorovateľné na danom mieste.
§ 3
Uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky
Uviesť na trh alebo do prevádzky možno len zariadenia, ktoré pri správnej inštalácii a údržbe, ako aj používaní na určené účely, zodpovedajú požiadavkám ustanoveným v tomto nariadení.
§ 4
Voľný pohyb zariadení
(1)
Ak zariadenie zodpovedá požiadavkám tohto nariadenia, nemožno z dôvodov elektromagnetickej kompatibility brániť jeho uvedeniu na trh alebo do prevádzky.
(2)
Pre zariadenie, okrem požiadaviek tohto nariadenia, možno prijať technický predpis,4) ktorý obsahuje tieto osobitné opatrenia týkajúce sa uvedenia do prevádzky alebo používania:
a)
opatrenia na vyriešenie existujúceho alebo predpokladaného problému v súvislosti s elektromagnetickou kompatibilitou na konkrétnom mieste,
b)
opatrenia prijaté z bezpečnostných dôvodov na ochranu verejných telekomunikačných sietí alebo prijímacích alebo vysielacích staníc, ak sa používajú na bezpečnostné účely pri presne vymedzených pomeroch v rozsahu.
(3)
Opatrenia podľa odseku 2 musí Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) oznámiť Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) a ostatným členským štátom Európskej únie (ďalej len „členský štát“).
(4)
Na obchodných veľtrhoch, výstavách alebo podobných podujatiach možno vystavovať alebo predvádzať zariadenia, ktoré nespĺňajú požiadavky tohto nariadenia, ak je zreteľne označené, že takéto zariadenie nesmie byť uvedené na trh alebo do prevádzky, ak nebude uvedené do súladu s týmto nariadením. Predvádzanie sa môže uskutočniť, iba ak vystavovateľ alebo predvádzajúci prijme potrebné opatrenia na to, aby sa zabránilo elektromagnetickému rušeniu.
§ 5
Základné požiadavky
Zariadenia podľa § 1 musia spĺňať základné požiadavky ustanovené v prílohe č. 1.
§ 6
Harmonizované normy
(1)
Harmonizovaná norma znamená technickú špecifikáciu prijatú na základe poverenia Komisie uznanou európskou normalizačnou inštitúciou na účely zakotvenia európskej požiadavky. Súlad s harmonizovanou normou nie je povinný.
(2)
Súlad zariadení s harmonizovanými normami, na ktoré boli odkazy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, znamená predpoklad zhody so základnými požiadavkami uvedenými v prílohe č. 1, na ktoré sa tieto normy vzťahujú. Tento predpoklad zhody je obmedzený rozsahom pôsobnosti uplatňovaných harmonizovaných noriem a príslušných základných požiadaviek, na ktoré sa takéto harmonizované normy vzťahujú.
(3)
Ak sa úrad na základe oznámenia domnieva, že harmonizovaná norma nevyhovuje základným požiadavkám uvedeným v prílohe č. 1, predloží vec Stálemu výboru zriadenému Komisiou Európskych spoločenstiev (ďalej len „výbor“), pričom uvedie svoje dôvody.
§ 7
Postup posudzovania zhody pre prístroje
Súlad prístroja so základnými požiadavkami uvedenými v prílohe č. 1 sa preukáže postupom uvedeným v prílohe č. 2. Podľa uváženia výrobcu alebo jeho splnomocnenca sa však môže použiť aj postup uvedený v prílohe č. 3 a vydať ES vyhlásenie o zhode podľa prílohy č. 4.
§ 8
Označenie CE
(1)
Prístroj, ktorého súlad s týmto nariadením je preukázaný postupom ustanoveným v § 7, musí výrobca alebo jeho splnomocnenec označiť označením CE, ktoré osvedčuje túto skutočnosť. Spôsob umiestnenia označenia CE je uvedený v prílohe č. 5.
(2)
Na prístroji, jeho obale alebo v návode na použitie sa nesmú umiestňovať také označenia, ktoré by mohli uvádzať do omylu v súvislosti s významom alebo grafickým zobrazením označenia CE.
(3)
Na prístroji, jeho obale alebo v návode na použitie možno umiestniť akékoľvek iné označenie, ak nezhoršuje viditeľnosť ani čitateľnosť označenia CE.
(4)
Ak orgán dohľadu5) zistí, že označenie CE bolo umiestnené nenáležite, výrobca alebo jeho splnomocnenec upraví prístroj tak, aby bol v súlade s ustanoveniami o označení CE; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 10.
§ 9
Iné označenia
(1)
Každý prístroj je označený typom, šaržou, sériovým číslom alebo iným údajom, ktorý umožňuje jeho identifikáciu.
(2)
Ku každému prístroju je priložený názov a adresa výrobcu a ak nemá sídlo v rámci spoločenstva, názov a adresa jeho splnomocnenca alebo osoby v spoločenstve, ktorá zodpovedá za uvedenie prístroja na trh spoločenstva.
(3)
Výrobca poskytne informácie o všetkých osobitných opatreniach, ktoré sa musia vykonať pri montáži, inštalácii, údržbe alebo používaní prístroja, aby sa zabezpečilo, že po uvedení do prevádzky spĺňa požiadavky na ochranu ustanovené v prílohe č. 1 bode 1.
(4)
Ak prístroj nemá zabezpečený súlad v obytných zónach s požiadavkami tohto nariadenia, musí mať toto obmedzenie vyznačené; označenie musí byť aj na obale.
(5)
Údaje potrebné na používanie prístroja v súlade s účelom, na ktorý je určený, sú uvedené v návode na používanie priloženom k prístroju.
§ 10
Ochranné opatrenia
(1)
Ak orgán dohľadu5) zistí, že prístroj, ktorý má označenie CE, nevyhovuje požiadavkám tohto nariadenia, prijme všetky vhodné opatrenia na stiahnutie prístroja z trhu, zakázanie jeho uvedenia na trh alebo jeho uvedenia do prevádzky alebo obmedzenie jeho voľného pohybu na trhu; o prijatom opatrení informuje úrad.
(2)
Úrad bezodkladne upovedomí Komisiu a ostatné členské štáty o každom opatrení a uvedie dôvody a najmä špecifikuje, či je daný nesúlad dôsledkom
a)
nesplnenia základných požiadaviek uvedených v prílohe č. 1, ak prístroj nevyhovuje harmonizovaným normám uvedeným v § 6,
b)
nesprávneho uplatňovania harmonizovaných noriem uvedených v § 6,
c)
nedostatkov v harmonizovaných normách uvedených v § 6.
(3)
Ak sa prístroj podľa odseku 1, ktorý nezodpovedá požiadavkám, podrobil postupu posudzovania zhody podľa prílohy č. 3, úrad prijme opatrenie proti notifikovanej osobe, ktorá vypracovala stanovisko podľa prílohy č. 3 bodu 3, a upovedomí o tom Komisiu a ostatné členské štáty.
§ 11
Rozhodnutia o stiahnutí z trhu, zákaze alebo obmedzení voľného pohybu prístroja
(1)
V každom rozhodnutí o stiahnutí prístroja z trhu, zákaze alebo obmedzení jeho uvedenia na trh alebo jeho uvedenia do prevádzky, alebo obmedzení jeho voľného pohybu prijatom podľa tohto nariadenia uvedie orgán dohľadu5) presné dôvody, na ktorých sa zakladá. Takéto rozhodnutie sa bezodkladne oznámi dotknutému subjektu, ktorý je zároveň oboznámený aj s opravnými prostriedkami, ktoré má podľa platných právnych predpisov k dispozícii, a s lehotami, ktorým tieto opravné prostriedky podliehajú.
(2)
Pred vydaním rozhodnutia podľa odseku 1 je výrobca, jeho splnomocnenec alebo iný zainteresovaný subjekt oprávnený sa vyjadriť, okrem prípadov, ak takéto vyjadrenie nie je možné pre naliehavosť opatrenia, ktoré sa má prijať ako opodstatnené, najmä so zreteľom na požiadavky verejného záujmu.
§ 12
Notifikované osoby
(1)
Úrad oznámi Komisii osoby, ktoré poveril vykonávaním úloh uvedených v prílohe č. 3. Pri rozhodovaní o tom, ktoré osoby poverí, uplatňuje kritériá ustanovené v prílohe č. 6.
(2)
V oznámení úrad uvedie, či sú osoby poverené, aby vykonávali úlohy uvedené v prílohe č. 3 pre všetky prístroje uvedené v tomto nariadení alebo základné požiadavky uvedené v prílohe č. 1, alebo či sa rozsah pôsobnosti ich poverenia obmedzuje na určité osobitné aspekty alebo kategórie prístrojov.
(3)
Pre osoby spĺňajúce hodnotiace kritériá ustanovené príslušnými harmonizovanými normami platí predpoklad, že spĺňajú aj kritériá ustanovené v prílohe č. 6, na ktoré sa také harmonizované normy vzťahujú.
(4)
Ak úrad zistí, že notifikovaná osoba prestala spĺňať kritériá uvedené v prílohe č. 6, oboznámi s tým Komisiu a ostatné členské štáty.
§ 13
Pevné inštalácie
(1)
Na prístroj, ktorý je uvedený na trh a ktorý možno začleniť do pevnej inštalácie, sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa prístrojov.
(2)
Ustanovenia § 5, 7, 8 a 9 sa nevzťahujú na prístroje, ktoré sú určené na začlenenie do určitej pevnej inštalácie a nie sú inak komerčne dostupné. V takýchto prípadoch sprievodná dokumentácia slúži na identifikáciu pevnej inštalácie a charakteristík elektromagnetickej kompatibility tejto inštalácie a uvádza opatrenia, ktoré treba prijať pri začlenení prístroja do pevnej inštalácie, aby nebola dotknutá zhoda uvedenej inštalácie. Navyše obsahuje informácie uvedené v § 9 ods. 1 a 2.
(3)
Ak sa vyskytnú pochybnosti o súlade pevnej inštalácie s požiadavkami tohto nariadenia, najmä ak sú sťažnosti na rušenie spôsobované inštaláciou, orgán dohľadu môže žiadať preukázanie súladu pevnej inštalácie s požiadavkami nariadenia a podľa potreby dať podnet na posúdenie.
(4)
Ak sa zistí nesúlad inštalácie s požiadavkami tohto nariadenia, orgán dohľadu môže ustanoviť vhodné opatrenia na to, aby sa pevná inštalácia uviedla do súladu s požiadavkami na ochranu ustanovenými v prílohe č. 1 bode 1.
(5)
Orgán dohľadu prijme potrebné opatrenia na identifikáciu osoby alebo osôb, ktoré sú zodpovedné za zabezpečenie súladu pevnej inštalácie so základnými požiadavkami.
§ 14
Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.
§ 15
Prechodné ustanovenie
Zariadenia sa môžu uvádzať na trh alebo do prevádzky podľa predpisov účinných do 20. júla 2007 ešte do 20. júla 2009.
§ 16
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 245/2004 Z. z. o podrobnostiach o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility.
§ 17
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 20. júla 2007.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 194/2005 Z. z.
ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY PODĽA § 5
1. Požiadavky na ochranu
Zariadenia sa navrhujú a vyrábajú so zreteľom na dosiahnutý stav techniky tak, aby sa zabezpečilo, že
a) vytvárané elektromagnetické rušenie nepresahuje úroveň, pri ktorej nemôžu rádiové a telekomunikačné zariadenia alebo ostatné zariadenia pracovať v súlade so zamýšľaným účelom,
b) dosahujú úroveň odolnosti proti elektromagnetickému rušeniu, ktorá sa pri zamýšľanom použití očakáva a ktorá im umožňuje pracovať bez neprijateľného zhoršenia zamýšľaného používania.
2. Osobitné požiadavky pre pevné inštalácie
Inštalácia a plánované použitie jej súčastí
Pevná inštalácia sa inštaluje použitím osvedčených technických postupov a s ohľadom na informácie o zamýšľanom použití jej súčastí, aby sa splnili požiadavky na ochranu ustanovené v bode 1. Tieto osvedčené technické postupy sa dokumentujú. Zodpovedná osoba uchováva dokumentáciu počas celého obdobia prevádzkovania pevnej inštalácie pre potreby kontroly zo strany orgánov dohľadu.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 194/2005 Z. z.
POSTUP POSUDZOVANIA ZHODY PODĽA § 7 - VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY
1. Výrobca vykoná posúdenie elektromagnetickej kompatibility prístroja na základe príslušných javov s cieľom splniť požiadavky na ochranu uvedené v prílohe č. 1 bode 1. Správne uplatňovanie príslušných harmonizovaných noriem, na ktoré boli odkazy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, je rovnocenné vykonaniu posúdenia elektromagnetickej kompatibility.
2. Posudzovanie elektromagnetickej kompatibility zohľadní všetky podmienky zamýšľanej prevádzky. Ak je prístroj schopný vytvárať rôzne zostavy, posudzovanie elektromagnetickej kompatibility potvrdí, či prístroj spĺňa požiadavky na ochranu ustanovené v prílohe č. 1 bode 1 vo všetkých možných zostavách, ktoré výrobca označí za reprezentatívne pre zamýšľané použitie.
3. V súlade s ustanoveniami prílohy č. 4 výrobca vypracuje technickú dokumentáciu, ktorá preukáže zhodu prístroja so základnými požiadavkami tohto nariadenia.
4. Výrobca alebo jeho splnomocnenec uchováva technickú dokumentáciu pre orgány dohľadu najmenej desať rokov od dátumu výroby posledného prístroja.
5. ES vyhlásenie o zhode vystavené výrobcom alebo jeho splnomocnencom osvedčuje súlad prístroja so základnými požiadavkami.
6. Výrobca alebo jeho splnomocnenec uchováva ES vyhlásenie o zhode pre orgány dohľadu desať rokov od dátumu výroby posledného prístroja.
7. Ak ani výrobca, ani jeho splnomocnenec nemajú sídlo v spoločenstve, je povinnosťou osoby, ktorá uvádza prístroj na trh v spoločenstve, aby mala k dispozícii ES vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu pre orgány dohľadu.
8. Výrobca musí prijať všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečil, že výrobky sú vyrobené v súlade s technickou dokumentáciou uvedenou v bode 3 a s ustanoveniami tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú.
9. Technická dokumentácia a ES vyhlásenie o zhode sa vypracúvajú v súlade s ustanoveniami prílohy č. 4.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 194/2005 Z. z.
POSTUP POSUDZOVANIA ZHODY PODĽA § 7
Tento postup pozostáva z uplatňovania prílohy č. 2 s týmto doplnením:
1. Výrobca alebo jeho splnomocnenec predloží technickú dokumentáciu notifikovanej osobe podľa § 12 a požiada notifikovanú osobu o jej posúdenie. Výrobca alebo jeho splnomocnenec oznámi notifikovanej osobe, ktoré aspekty základných požiadaviek musí posúdiť notifikovaná osoba.
2. Notifikovaná osoba preskúma technickú dokumentáciu a posúdi, či technická dokumentácia dostatočne preukazuje, že sú splnené požiadavky nariadenia, ktoré má posúdiť. Ak sa preukáže súlad prístroja s požiadavkami, notifikovaná osoba vydá pre výrobcu alebo jeho splnomocnenca stanovisko, ktorým sa osvedčuje súlad prístroja s požiadavkami. Uvedené stanovisko sa obmedzuje na tie aspekty základných požiadaviek, ktoré notifikovaná osoba posudzovala.
3. Výrobca pripojí stanovisko notifikovanej osoby k technickej dokumentácii.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 194/2005 Z. z.
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A ES VYHLÁSENIE O ZHODE
1. Technická dokumentácia
Technická dokumentácia musí umožniť posúdenie zhody prístroja so základnými požiadavkami. Musí obsahovať návrh a výrobu prístroja, najmä
a) všeobecný opis prístroja,
b) osvedčenie o súlade s harmonizovanými normami, ktoré sa uplatňujú úplne alebo sčasti, ak existujú,
c) ak výrobca neuplatnil harmonizované normy alebo ich uplatnil iba čiastočne, opis a vysvetlenie vykonaných krokov na splnenie základných požiadaviek nariadenia vrátane opisu posudzovania elektromagnetickej kompatibility ustanoveného v prílohe č. 2 bode 1, výsledky projektových výpočtov, vykonané skúšky, protokoly o skúškach atď.,
d) stanovisko notifikovanej osoby, ak sa použil postup uvedený v prílohe č. 3.
2. ES vyhlásenie o zhode
ES vyhlásenie o zhode musí obsahovať
a) odkaz na toto nariadenie alebo smernicu uvedenú v prílohe č. 7, ktorá je týmto nariadením prevzatá,
b) identifikáciu prístroja, na ktorý sa vzťahuje, spôsobom uvedeným v § 9 ods. 1,
c) názov a adresu výrobcu alebo názov a adresu jeho splnomocnenca,
d) odkaz na špecifikácie, na ktorých základe bola vyhlásená zhoda, s uvedením dátumu v záujme zabezpečenia zhody prístroja s ustanoveniami tohto naradenia,
e) dátum vydania vyhlásenia,
f) totožnosť a podpis osoby splnomocnenej zaväzovať výrobcu alebo jeho splnomocnenca.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 194/2005 Z. z.
OZNAČENIE CE
Označenie CE pozostáva z písmen CE a má podobu uvedenú v prílohe zákona.
Označenie CE má výšku najmenej 5 mm. Ak je označenie zmenšené alebo zväčšené, musia byť zachované proporcie obrázka podľa prílohy zákona.
Označenie CE musí byť umiestnené na prístroji alebo na jeho identifikačnej tabuľke s údajmi. Ak to nie je možné alebo povolené kvôli povahe prístroja, musí sa umiestniť na obal, ak ho prístroj má, a pripojiť k sprievodnej dokumentácii.
Ak prístroj podlieha ďalším osobitným predpisom, ktoré sa týkajú ďalších aspektov a ktoré tiež ustanovujú označenie CE, znamená to, že prístroj je v súlade aj s týmito osobitnými predpismi.
Ak však jeden osobitný podpis alebo viaceré z týchto osobitných predpisov počas prechodného obdobia dovoľujú výrobcovi, aby si vybral, ktorú úpravu uplatní, označenie CE označuje, že prístroj spĺňa podmienky len tých osobitných predpisov, ktoré výrobca uplatnil. V takom prípade musia byť údaje o uplatnených osobitných predpisoch, ako boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, uvedené v dokumentoch, poznámkach alebo pokynoch, ktoré tieto osobitné predpisy vyžadujú a ktoré sú k tomuto prístroju priložené.
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 194/2005 Z. z.
KRITÉRIÁ NA POSUDZOVANIE OSÔB, KTORÉ MAJÚ BYŤ NOTIFIKOVANÉ
1. Notifikované osoby musia spĺňať najmenej tieto podmienky:
a) vybavenosť zamestnancami, ako aj potrebnými prostriedkami a zariadeniami,
b) odborná spôsobilosť a profesijná bezúhonnosť zamestnancov,
c) nezávislosť pri vypracúvaní správ a vykonávaní overovacej činnosti stanovenej týmto nariadením,
d) nezávislosť zamestnancov a technického personálu vo vzťahu ku všetkým útvarom, skupinám alebo osobám priamo alebo nepriamo dotknutým v súvislosti s príslušnými výrobkami,
e) mlčanlivosť zamestnancov o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri výkone činnosti,
f) uzavretie poistenia zodpovednosti za škodu, ak nie je takáto zodpovednosť zabezpečená členským štátom na základe jeho právnych predpisov.
2. Plnenie podmienok ustanovených v bode 1 pravidelne overuje úrad.
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 194/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/108/ES z 15. decembra 2004 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu a o zrušení smernice 89/336/EHS (Ú. v. EÚ L 390, 31. 12. 2004, s. 24).
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
2)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 z 15. júla 2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zakladajúce Európsku leteckú bezpečnostnú agentúru (Ú. v. EÚ L 240, 7. 9. 2002, s. 1) v znení neskorších predpisov.
3)
Rádiokomunikačný poriadok prijatý v rámci Ústavy a Dohovoru Medzinárodnej telekomunikačnej únie prijatého Mimoriadnou konferenciou vládnych splnomocnencov (Ženeva 1992), zmeneného a doplneného Konferenciou vládnych splnomocnencov (Kjóto 1994).
4)
§ 4 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 30 zákona č. 264/1999 Z. z.