Predpis bol zrušený predpisom 405/2011 Z. z.

193/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2009 do 25.11.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

193
ZÁKON
zo 16. marca 2005
o rastlinolekárskej starostlivosti
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a)
povinnosti fyzických osôb a právnických osôb na úseku rastlinolekárskej starostlivosti,
b)
rastlinolekárske opatrenia proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty a proti ich rozširovaniu na území Slovenskej republiky,
c)
podmienky registrácie a kontroly prípravkov na ochranu rastlín, iných prípravkov a ich uvádzanie na trh,
d)
podmienky evidencie a kontroly mechanizačných prostriedkov,
e)
pôsobnosť orgánov rastlinolekárskej starostlivosti,
f)
sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
rastlinolekárskou starostlivosťou opatrenia, ktoré zabraňujú zavlečeniu a rozširovaniu škodlivých organizmov a pôsobeniu škodlivých činiteľov,
b)
rastlinolekárskou kontrolou dohľad orgánov rastlinolekárskej starostlivosti (§ 23) nad dodržiavaním povinností uložených fyzickým osobám a právnickým osobám týmto zákonom,
c)
rastlinami živé rastliny a ich bližšie určené časti vrátane osiva;1) za živé časti rastlín sa považujú
1.
plody v botanickom zmysle okrem hlboko zmrazených plodov,
2.
zelenina okrem hlboko zmrazenej zeleniny,
3.
hľuzy, podcibulie, cibule a rizómy,
4.
rezané kvety,
5.
odrezky s olistením,
6.
zoťaté stromy s olistením,
7.
listy a olistenie,
8.
pletivové kultúry rastlín,
9.
živé pele,
10.
očká, odrezky a štepy,
11.
akékoľvek iné časti rastlín, ktoré môžu byť bližšie určené na základe právne záväzných aktov Európskej únie a Európskeho spoločenstva,
d)
rastlinnými produktmi produkty rastlinného pôvodu, nespracované alebo spracované jednoduchým spôsobom tak, že už nie sú rastlinami,
e)
inými predmetmi predmety iné ako rastliny alebo rastlinné produkty, ktoré môžu prenášať škodlivé organizmy a ktoré podliehajú rastlinolekárskej kontrole,
f)
škodlivými organizmami akýkoľvek druh, kmeň alebo biotyp rastliny, živočícha alebo choroboplodného činiteľa, ktorý je škodlivý pre rastliny alebo rastlinné produkty,
g)
škodlivými činiteľmi fyzikálne faktory a chemické faktory, ktoré spôsobujú nepriaznivé zmeny zdravotného stavu rastlín,
h)
uvádzaním na trh každá dodávka, či už za úhradu alebo bezodplatne okrem dodávky určenej na uskladnenie, po ktorej nasleduje jej odoslanie z územia Európskeho spoločenstva alebo zneškodnenie; dovoz na územie Európskeho spoločenstva sa považuje na účely tohto zákona za uvedenie na trh,
i)
rastlinným pasom úradný doklad, ktorý potvrdzuje, že sú splnené podmienky, ktoré sa týkajú rastlinolekárskej starostlivosti, a ktorý je
1.
štandardizovaný na úrovni Európskeho spoločenstva pre rôzne typy rastlín alebo rastlinných produktov, a
2.
ustanovený Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ďalej len „kontrolný ústav“) alebo zodpovedným úradným orgánom členského štátu Európskej únie alebo ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom spoločenstve (ďalej len „členský štát“),
j)
fytocertifikátom medzinárodne uznávaný úradný doklad, ktorý osvedčuje zdravotný stav a pôvod rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov pri ich vývoze a dovoze,
k)
chránenou zónou územie v členských štátoch, na ktorom
1.
nie je usídlený alebo endemický jeden alebo viac škodlivých organizmov2) napriek priaznivým podmienkam na ich usídlenie, pričom sú usídlené v jednej alebo vo viacerých častiach Európskeho spoločenstva,
2.
existuje nebezpečenstvo, že sa určité škodlivé organizmy za priaznivých ekologických podmienok usídlia na určitých plodinách napriek skutočnosti, že tieto organizmy nie sú usídlené ani endemické v Európskom spoločenstve,
l)
karanténou súbor preventívnych, kontrolných, izolačných a eradikačných opatrení s cieľom zabránenia výskytu, potlačenia, zachovania alebo eradikácie populácie škodlivého organizmu na určitom území,
m)
prieskumom výskytu škodlivých organizmov úradný prieskum vykonávaný počas určitého obdobia na účely zistenia vlastností populácie škodlivých organizmov alebo ich výskytu,
n)
monitoringom škodlivých organizmov úradný sústavný proces sledovania a vyhodnocovania populácie škodlivých organizmov a ich vlastností,
o)
signalizáciou určenie termínu zásahu proti škodlivým organizmom,
p)
eradikáciou uplatnenie vhodných opatrení na účely zničenia škodlivého organizmu,
q)
miestom vstupu miesto, kde sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety doviezli po prvýkrát na colné územie Európskeho spoločenstva; letisko v prípade leteckej prepravy, prístav v prípade riečnej prepravy, stanica v prípade železničnej prepravy a v prípade akejkoľvek inej prepravy sídlo colného úradu, ktorý je miestne príslušný pre oblasť, v ktorej vstupujú na colné územie Európskych spoločenstiev,
r)
prípravkami na ochranu rastlín účinné látky a prípravky obsahujúce jednu alebo viaceré účinné látky spracované do formulácie, v ktorej sa dodávajú užívateľovi a sú určené na
1.
ochranu rastlín alebo rastlinných produktov proti všetkým škodlivým organizmom alebo zabráneniu pôsobenia škodlivých organizmov,
2.
ovplyvňovanie životných procesov rastlín okrem živín, ako sú rastové regulátory,
3.
konzervovanie rastlinných produktov, ak takéto látky alebo prípravky nie sú predmetom úpravy v právne záväzných aktoch Európskeho spoločenstva o konzervačných látkach,
4.
ničenie nežiaducich rastlín, alebo
5.
ničenie časti rastlín, kontrolu alebo zamedzenie nežiaducemu rastu rastlín,
s)
inými prípravkami prípravky na zisťovanie výskytu škodlivých organizmov alebo užitočných organizmov, bioagens a prípravky aplikované na rastliny alebo rastlinné produkty, ktoré majú taký spôsob účinku, že nepatria do rozsahu definície podľa písmena r); ak je iný prípravok súčasne aj prípravkom na ochranu rastlín, posudzuje sa ako prípravok na ochranu rastlín,
t)
látkami chemické prvky a ich zlúčeniny, vyskytujúce sa v prírode alebo vyrobené vrátane nečistôt nevyhnutne vyplývajúcich z ich výrobného procesu,
u)
účinnými látkami látky alebo mikroorganizmy vrátane vírusov so všeobecným účinkom alebo špecifickým účinkom na škodlivé organizmy alebo rastliny, časti rastlín alebo rastlinné produkty,
v)
novou účinnou látkou účinná látka, ktorá nebola uvedená pred 26. júlom 1993 na trh v štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore,3)
w)
rezíduami prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov jedna alebo viaceré látky prítomné v rastlinách alebo na rastlinách alebo produktoch rastlinného pôvodu, jedlých živočíšnych výrobkoch alebo inde v životnom prostredí a vznikajúce v dôsledku používania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov vrátane ich metabolitov a produktov vznikajúcich ich degradáciou alebo reakciou,
x)
registráciou prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov úradný postup, ktorým kontrolný ústav na základe žiadosti predloženej žiadateľom po splnení zákonom ustanovených podmienok schváli uvedenie na trh a používanie prípravku na ochranu rastlín a iného prípravku na území Slovenskej republiky alebo časti jej územia,
y)
malospotrebiteľským balením prípravku na ochranu rastlín a iného prípravku balenie určené pre neprofesionálnych používateľov, ktorými sú fyzické osoby, ktoré neuvádzajú nimi ošetrené rastliny alebo rastlinné produkty na trh,
z)
integrovanou ochranou rastlín racionálne uplatnenie kombinácie biologických, biotechnologických, chemických, pestovateľských alebo šľachtiteľských opatrení, pri ktorých sa použitie chemických prípravkov na ochranu rastlín obmedzí na minimum nevyhnutné na zachovanie populácie škodlivých organizmov na úrovniach nižších, ako sú úrovne spôsobujúce ekonomicky neprijateľné škody alebo straty,
za) správnou praxou v ochrane rastlín požiadavky a opatrenia na zachovanie zdravotného stavu rastlín a rastlinných produktov, ich kvality a bezpečnosti použitím agrotechnických opatrení a zásad integrovanej ochrany rastlín,
zb) odborným pracoviskom pracovisko poverené príslušným ústredným orgánom štátnej správy,4)
zc) mechanizačnými prostriedkami a zariadeniami na ochranu rastlín aplikačné zariadenia a stroje určené na ochranu rastlín vrátane moričiek a zariadení na leteckú aplikáciu (ďalej len „mechanizačné prostriedky“),
zd) spotrebiteľom ten, kto aplikuje prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky,
ze) šaržou rovnorodé množstvo prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku vyrobené v jednom výrobnom cykle a ktoré má spoločné charakteristiky,
zf) existujúcou účinnou látkou účinná látka, ktorá bola uvedená pred 26. júlom 1993 na trh v štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a je uvedená v osobitnom predpise,4a)
zg) dovozcom ten, kto sám alebo prostredníctvom inej osoby dopravuje zásielku z tretej krajiny cez miesto vstupu okrem priameho tranzitu,
zh) opätovným vývozom vývoz rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré neboli vypestované alebo vyrobené na území Európskeho spoločenstva, do tretích krajín,
zi) sušiarňou technické zariadenie na ničenie škodlivých organizmov v obalovom materiáli a obaloch z dreva.
DRUHÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 3
Všeobecné povinnosti
(1)
Každý je na úseku rastlinolekárskej starostlivosti povinný
a)
dodržiavať opatrenia podľa osobitných predpisov5) správnej praxe v ochrane rastlín na predchádzanie zavlečenia a rozširovania škodlivých organizmov, na ich kontrolu, eradikáciu a zamedzenie ich ďalšieho rozširovania tak, aby v dôsledku ich zavlečenia a premnoženia nevznikla škoda iným osobám a aby nedošlo k poškodeniu zdravia ľudí a zvierat, životného prostredia a zdravotného stavu rastlín,
b)
oznámiť bezodkladne kontrolnému ústavu každý výskyt, rozširovanie alebo podozrenie z výskytu škodlivých organizmov,2) alebo príznaky napadnutia alebo poškodenia týmito škodlivými organizmami,
c)
používať len registrované prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky podľa návodu uvedeného na etikete, podľa zásad správnej praxe v ochrane rastlín a za podmienok uvedených v osobitnom predpise,5a)
d)
používať len také mechanizačné prostriedky, ktoré spĺňajú podmienky evidencie podľa § 15 a kontroly podľa § 16,
e)
dodržiavať pokyny orgánov rastlinolekárskej starostlivosti,
f)
poskytnúť súčinnosť zamestnancovi kontrolného ústavu (ďalej len „fytoinšpektor“) pri výkone oprávnení podľa § 5.
(2)
Každý, kto v rámci podnikania používa prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky, je okrem povinností ustanovených v odseku 1 povinný viesť evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov s uvedením spôsobu aplikácie a každoročne ju predkladať kontrolnému ústavu k 1. decembru.
(3)
Každý, kto podniká v lesnom hospodárstve, je povinný viesť evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov s uvedením spôsobu aplikácie a predložiť ju Národnému lesníckemu centru.
TRETIA ČASŤ
RASTLINOLEKÁRSKE OPATRENIA
§ 4
Výkon rastlinolekárskej kontroly a rastlinolekárske opatrenia
(1)
Fytoinšpektor vykonáva
a)
rastlinolekársku kontrolu zdravotného stavu, totožnosti a dokladov pri premiestňovaní, dovoze, vývoze, opätovnom vývoze a tranzite rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov,5b)
b)
kontrolu pestovania, výroby, spracovania a uvádzania na trh rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov vrátane kontroly rastlinných pasov,5c)
c)
rastlinolekársku kontrolu činnosti fyzických osôb a právnických osôb uvedených v § 3 ods. 1,
d)
kontrolu uvádzania na trh a používania prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov,
e)
kontrolu používania mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín a kontrolu sušiarní,
f)
pozastavenie zásielky.5d)
(2)
Kontrolný ústav na základe výsledkov rastlinolekárskej kontroly rozhodnutím môže uložiť fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe vykonať niektoré z týchto rastlinolekárskych opatrení:
a)
zakáže, obmedzí alebo určí spôsob pestovania rastlín, ich zberu, pozberovej úpravy, uvádzania na trh, priemyselného spracovania a iného použitia rastlín a rastlinných produktov,
b)
zakáže alebo určí spôsob využívania pozemkov, skladov alebo prevádzok, ako aj prepravy rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov,
c)
zakáže spracúvať alebo uvádzať na trh rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, v ktorých výskyt škodlivých organizmov spôsobil ich zdravotnú závadnosť,
d)
určí spôsob asanácie pozemku alebo objektu, ktoré sú napadnuté škodlivými organizmami,
e)
navrhne vyhlásenie karantény alebo zrušenie karantény obvodnému pozemkovému úradu,
f)
zakáže uvádzať na trh a používať prípravky na ochranu rastlín a iné prípravky, ak nie sú registrované podľa tohto zákona,
g)
zakáže používať sušiarne, ak nie sú registrované podľa § 6 ods. 1, alebo mechanizačné prostriedky, ak nie sú evidované podľa § 15 alebo ak u nich nebola vykonaná kontrola podľa § 16,
h)
zakáže spracúvať alebo uvádzať na trh také rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, pri ktorých ochrane sa nedodržali podmienky použitia prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov,
i)
nariadi povinné testovanie rastlín alebo rastlinných produktov na prítomnosť škodlivých organizmov alebo na rezistenciu proti nim,
j)
nariadi preventívnu ochranu ohrozených porastov alebo ich likvidáciu,
k)
nariadi likvidáciu inváznych druhov6) na poľnohospodárskej pôde,
l)
nariadi zneškodnenie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov, ktoré sa stali odpadom podľa § 14 ods. 16,
m)
nariadi testovanie pôdy, rastlín a rastlinných produktov na rezíduá prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov,
n)
zakáže alebo obmedzí vstup na zamorené pozemky,
o)
nariadi vykonať iné vhodné opatrenie,
p)
zakáže premiestňovať rastlinné organizmy alebo živočíšne organizmy, ktoré sú šíriteľmi škodlivých organizmov,
q)
nariadi stiahnutie šarže prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku z trhu, ak sa v systéme kvality správnej laboratórnej praxe6a) rozborom zistí, že kvalitatívne alebo kvantitatívne zloženie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku nezodpovedá údajom uvedeným v dokumentačnom súbore údajov.
(3)
Kontrolný ústav rozhodnutím uloží osobe rastlinolekárske opatrenie vo forme zákazu uvádzania na trh alebo zákazu používania prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, ak
a)
prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok nespĺňa podmienky podľa § 11 ods. 13 písm. a) druhého až piateho bodu,
b)
uvádzanie na trh a používanie prípravku na ochranu rastlín nie je prípustné na základe rozhodnutia Komisie.
(4)
Príslušný obvodný pozemkový úrad7) na návrh kontrolného ústavu podľa odseku 2 písm. e) vyhlasuje karanténu a zrušuje karanténu.
(5)
Ak ten, komu bola rozhodnutím uložená povinnosť vykonať niektoré z opatrení podľa odseku 2, takéto opatrenie nevykonal v určenej lehote, môže kontrolný ústav zabezpečiť jeho vykonanie na náklady príslušnej osoby.
(6)
Ak sa napriek vykonaniu opatrenia podľa odseku 2 na určitom území vyskytnú v značnom rozsahu škodlivé organizmy alebo ak je odôvodnená obava z ich rozširovania, príslušný obvodný pozemkový úrad7) na návrh kontrolného ústavu alebo príslušný obvodný lesný úrad8) na návrh Národného lesníckeho centra nariadi vykonanie rastlinolekárskych opatrení proti týmto škodlivým organizmom.
(7)
Náklady na úhradu nariadených rastlinolekárskych opatrení podľa odseku 6 uhrádza ten, kto užíva ošetrené pozemky, a to podľa pomeru ich výmery k celkovej výmere ošetrených pozemkov.
(8)
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odsekov 2, 3 a 6 nemá odkladný účinok.
(9)
Kontrolný ústav môže poveriť výkonom odborných činností v oblasti diagnostiky škodlivých organizmov akreditovanú fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá je odborne spôsobilá.
(10)
Za odborne spôsobilú osobu podľa odseku 9 sa považuje ten, kto preukáže, že má skončené vysokoškolské vzdelanie s pôdohospodárskym alebo prírodovedným zameraním a trojročnú prax v odbore diagnostiky škodlivých organizmov.
§ 5
Oprávnenia fytoinšpektora pri výkone rastlinolekárskej kontroly
Fytoinšpektor je na účely vykonania rastlinolekárskej kontroly oprávnený
a)
vstupovať
1.
na pozemky8a) a do prevádzkových priestorov, v ktorých sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pestujú, vyrábajú, používajú, uvádzajú na trh alebo sú v nich inak prítomné,
2.
do predajní, skladov a priestorov, v ktorých sa nachádzajú prípravky na ochranu rastlín, iné prípravky alebo prípravky uvedené v § 14 ods. 16, alebo v ktorých sa s nimi manipuluje,
3.
do dopravných prostriedkov, ktorými sa prepravujú rastliny, rastlinné produkty, prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky,
b)
vykonávať potrebné zisťovania vrátane odoberania vzoriek rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov vrátane pôdy a prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov v rozsahu potrebnom na vykonanie kontroly,
c)
nahliadať do evidencie, dokladov a iných písomností týkajúcich sa rastlinolekárskej kontroly, robiť si z nich výpisy a požadovať vyhotovenie ich kópií,
d)
požadovať vysvetlenie, úplné údaje a informácie o všetkých činnostiach a zariadeniach podľa písmen a) a b),
e)
vykonávať kontrolu dokladov osvedčujúcich splnenie podmienok evidencie a kontroly mechanizačných prostriedkov podľa § 15 a § 16,
f)
vykonávať kontrolu sušiarní.
§ 6
Registrácia fyzických osôb a právnických osôb na úseku rastlinolekárskej starostlivosti a vydanie osvedčenia
(1)
Každý, kto pestuje, vyrába alebo dováža rastliny, rastlinné produkty a iné predmety alebo prevádzkuje spoločný sklad, distribučné stredisko alebo baliareň rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov a u koho sa vyžaduje úradná rastlinolekárska kontrola, je povinný podľa osobitného predpisu9) požiadať kontrolný ústav o zápis do registra výrobcov a dovozcov. Osoba zaoberajúca sa sušením obalového materiálu a obalov z dreva je okrem dokladov podľa osobitného predpisu9a) povinná predložiť aj osvedčenie o technologickej spôsobilosti sušiarne.
(2)
Kontrolný ústav po predložení žiadosti o registráciu výrobcu a dovozcu postupuje pri zápise žiadateľa do registra výrobcov a dovozcov v súlade s osobitným predpisom.10)
(3)
Kontrolný ústav po zápise žiadateľa do registra výrobcov a dovozcov vydá osvedčenie o registrácii výrobcov a dovozcov.
(4)
Kontrolný ústav pozastaví platnosť registrácie vývozcu alebo dovozcu, ak registrovaná osoba opakovane a závažným spôsobom poruší povinnosti podľa osobitného predpisu.10a)
(5)
Kontrolný ústav registráciu zruší a odníme osvedčenie o registrácii výrobcov a dovozcov
a)
na žiadosť registrovanej osoby,
b)
pri výmaze z obchodného registra, pri zániku živnostenského oprávnenia alebo skončení poľnohospodárskej výroby samostatne hospodáriaceho roľníka,
c)
pri opakovanom nevykonaní nariadených rastlinolekárskych opatrení podľa § 4 ods. 2.
(6)
Fyzická osoba alebo právnická osoba registrovaná podľa odseku 3 (ďalej len „registrovaná osoba“) je povinná v prípade zrušenia registrácie vrátiť originály všetkých dokladov, ktoré boli vydané kontrolným ústavom v súvislosti s touto registráciou.
§ 7
Vývoz, dovoz, opätovný vývoz a tranzit
(1)
Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety musia byť pri ich vývoze, dovoze alebo opätovnom vývoze sprevádzané medzinárodne uznávaným úradným dokladom, ktorý osvedčuje ich zdravotný stav a pôvod (ďalej len „fytocertifikát“).
(2)
Fytocertifikát vydáva pri
a)
vývoze alebo opätovnom vývoze rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov do tretích krajín kontrolný ústav,
b)
dovoze alebo tranzite rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov orgán rastlinolekárskej starostlivosti krajiny pôvodu alebo vývozu.
(3)
Vývozca rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov je povinný
a)
oznámiť kontrolnému ústavu ich vývoz najmenej 48 hodín pred naložením rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov a súčasne požiadať kontrolný ústav o vykonanie rastlinolekárskej kontroly,
b)
poskytnúť kontrolnému ústavu pri požiadaní o rastlinolekársku kontrolu v písomnej forme tieto údaje:
1.
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu vývozcu,
2.
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu príjemcu,
3.
miesto pôvodu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov,
4.
deklarované dopravné prostriedky,
5.
deklarované miesto vstupu,
6.
rozlišujúce znaky, ktorými sú počet a opis balenia, názov tovaru a botanický názov rastlín,
7.
deklarované množstvo,
8.
podrobnosti dezinsekčného ošetrenia alebo dezinfekčného ošetrenia,
9.
rastlinolekárske požiadavky krajiny, do ktorej sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety vyvážajú, a rastlinolekárske požiadavky krajín, cez ktoré sa zásielka prepravuje,
c)
predložiť kontrolnému ústavu potvrdenia o vykonaní testov a ošetrení požadovaných krajinou určenia,
d)
predložiť kontrolnému ústavu pri opätovnom vývoze rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov originál alebo úradne overenú kópiu fytocertifikátu vystaveného v krajine pôvodu zásielky, ak bol taký fytocertifikát vystavený.
(4)
Rastlinolekárska kontrola pri vývoze rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov do tretích krajín je zameraná na splnenie osobitných požiadaviek krajiny určenia a všetkých krajín, cez ktoré sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety prepravujú; toto sa nevzťahuje na rastlinolekárske požiadavky členských štátov.
(5)
Dovozca a vývozca rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov je povinný zabezpečiť ich prepravu tak, aby nedošlo k napadnutiu zásielok škodlivými organizmami ani k prípadnému rozširovaniu škodlivých organizmov z týchto zásielok.
(6)
Ak kontrolný ústav na základe rastlinolekárskej kontroly zistí, že rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety spĺňajú osobitné požiadavky krajiny určenia a všetkých krajín, cez ktoré sa prepravujú, fytocertifikát vydá.
(7)
Ustanovenia osobitných predpisov11) týkajúce sa dovozu, vývozu a tranzitu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov nie sú týmto zákonom dotknuté.
§ 8
Rastlinné pasy
(1)
Kontrolný ústav vydá registrovanej osobe oprávnenie na vydávanie rastlinných pasov najviac v rozsahu činností, na ktoré sa registrovala podľa § 6 ods. 2, a to na dobu neurčitú.
(2)
Fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba pri svojej podnikateľskej činnosti nesmie nadobúdať rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré musia byť sprevádzané rastlinným pasom, bez platného rastlinného pasu.
§ 9
Chránené zóny
(1)
Ak Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zistí, že je účelné na základe výsledkov vyhodnocovania miery rizika zavlečenia a rozširovania škodlivých organizmov vymedziť na území Slovenskej republiky chránenú zónu, požiada Európsku komisiu (ďalej len „Komisia") o uznanie tejto zóny.
(2)
Kontrolný ústav môže prijať vhodné rastlinolekárske opatrenie v súlade s týmto zákonom na účely splnenia podmienok potrebných na zachovanie chránenej zóny uznanej na území Slovenskej republiky.
ŠTVRTÁ ČASŤ
REGISTRÁCIA PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A INÝCH PRÍPRAVKOV
§ 10
Registrácia prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov a ich použitie
(1)
Uvádzať na trh a používať možno len také prípravky na ochranu rastlín a iné prípravky, ktoré boli registrované kontrolným ústavom alebo povolené podľa odseku 3; používať ich možno v rozsahu a spôsobom uvedeným v rozhodnutí o registrácii.
(2)
Kontrolný ústav zaregistruje prípravok na ochranu rastlín, ak je zaregistrovaný v inom členskom štáte alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore podľa jednotných zásad na hodnotenie a registráciu prípravkov na ochranu rastlín, a jeho účinné látky sú zaradené do zoznamu povolených účinných látok (ďalej len „vzájomné uznávanie“). Vzájomné uznávanie registrácie je možné, ak sú podmienky poľnohospodárstva, zdravia rastlín a životného prostredia vrátane klimatických podmienok dôležitých pre používanie prípravku na ochranu rastlín v štáte, v ktorom je zaregistrovaný, porovnateľné s podmienkami v Slovenskej republike.
(3)
Kontrolný ústav povolí uvádzať na trh a používať alebo používať na osobnú spotrebu prípravok na ochranu rastlín, ak je zaregistrovaný v inom členskom štáte alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „súbežný prípravok“), a ak má identické zloženie ako prípravok na ochranu rastlín už zaregistrovaný v Slovenskej republike (ďalej len „referenčný prípravok“). Držiteľ registrácie referenčného prípravku na ochranu rastlín predloží na žiadosť kontrolného ústavu informácie a údaje potrebné na posúdenie identického zloženia súbežného prípravku a referenčného prípravku. Kontrolný ústav vydá povolenie uvádzať na trh a používať alebo používať na osobnú spotrebu prípravok na ochranu rastlín do 60 dní odo dňa doručenia všetkých požadovaných informácií z členského štátu, v ktorom je súbežný prípravok registrovaný, alebo od držiteľa registrácie.
(4)
Držiteľ registrácie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku (ďalej len „držiteľ registrácie“) môže požiadať kontrolný ústav o rozšírenie rozsahu jeho použitia, ak tento spĺňa podmienky uvedené v § 11 ods. 13 písm. a), c) a e).
(5)
Každý, kto chce použiť registrovaný prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok na plodiny alebo proti škodlivým organizmom, ktorých zoznam zverejňuje kontrolný ústav vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“), môže požiadať kontrolný ústav o rozšírenie rozsahu jeho použitia. Riziko poškodenia plodiny ošetrenej registrovaným prípravkom na ochranu rastlín alebo iným prípravkom s rozšíreným rozsahom jeho použitia na túto plodinu znáša ten, kto taký prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok použil.
(6)
Registrácii podľa odseku 1 nepodliehajú účinné látky a prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky určené na účely výskumu a vývoja. Povolenie na používanie účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na účely výskumu alebo vývoja vydáva kontrolný ústav.
§ 11
Konanie o registrácii prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku
(1)
Žiadateľ o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku (ďalej len „žiadateľ o registráciu“) požiada kontrolný ústav o vyjadrenie k úplnosti dokumentačného súboru údajov11a) o účinnej látke prípravku na ochranu rastlín alebo o účinnej látke iného prípravku a o prípravku na ochranu rastlín alebo inom prípravku (ďalej len „dokumentačný súbor údajov“). Dokumentačný súbor údajov sa predkladá v štátnom jazyku, českom jazyku alebo v anglickom jazyku.
(2)
Žiadateľ o registráciu nemusí predložiť dokumentačný súbor údajov o účinnej látke prípravku na ochranu rastlín okrem údajov o chemickom názve, výrobcovi, štruktúrnom vzorci, výrobnej metóde, špecifikácii čistoty účinnej látky, identifikácii izomérov, nečistôt a aditív a analytickom profile šarží, ak účinná látka je zaradená do zoznamu povolených účinných látok a kontrolný ústav alebo registračný úrad členského štátu potvrdil, že sa významne nelíši v stupni čistoty, charaktere a obsahu nečistôt od zloženia účinnej látky, na ktorej základe bola účinná látka zaradená do zoznamu povolených účinných látok, a žiadateľ o registráciu preukáže, že vlastní dokumentačný súbor údajov o účinnej látke alebo má súhlas od vlastníka na jeho využitie. Toto ustanovenie sa použije primerane na prehodnotenie existujúcej registrácie a predĺženie doby platnosti registrácie. Žiadateľ o registráciu predloží dokumentačný súbor údajov o účinnej látke, ak je to potrebné na posúdenie rizika používania prípravku na ochranu rastlín.
(3)
K žiadosti podľa odseku 1 sa okrem dokumentačného súboru údajov prikladá
a)
výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra žiadateľa o registráciu; ak je žiadateľ o registráciu v konaní o registrácii v Slovenskej republike zastúpený, predkladá sa aj výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra zástupcu žiadateľa o registráciu; výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra sa predkladá len pri prvej žiadosti o registráciu a ak došlo k zmene údajov v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri,
b)
splnomocnenie na zastupovanie žiadateľa o registráciu v konaní o registrácii v Slovenskej republike, ak je žiadateľ o registráciu zastúpený,
c)
splnomocnenie na preberanie rozhodnutí týkajúcich sa žiadosti o registráciu, ak je žiadateľ o registráciu zastúpený,
d)
súhlas vlastníka dokumentačného súboru údajov na prístup k týmto údajom, ak žiadateľ o registráciu nie je vlastníkom týchto údajov; ak je vlastníkom dokumentačného súboru údajov viac fyzických osôb alebo právnická osoba, môže kontrolný ústav požadovať predloženie súhlasu od všetkých vlastníkov alebo od osoby, ktorá vlastníkov zastupuje.
(4)
Doklady uvedené v odseku 3 sa predkladajú úradne osvedčené v krajine pôvodu a úradne preložené do štátneho jazyka; to neplatí, ak ide o doklady v českom jazyku.
(5)
Kontrolný ústav posúdi úplnosť dokumentačného súboru údajov do 120 dní odo dňa doručenia žiadosti podľa odseku 1 a zašle žiadateľovi o registráciu vyjadrenie o jeho úplnosti. Ak nie je dokumentačný súbor údajov úplný alebo obsahuje chyby, kontrolný ústav vyzve žiadateľa o registráciu, aby do 60 dní odo dňa doručenia výzvy dokumentačný súbor údajov doplnil alebo chyby odstránil.
(6)
Ak žiadateľ o registráciu nedoplní údaje alebo neopraví chyby podľa odseku 5, kontrolný ústav vyjadrenie k úplnosti dokumentačného súboru údajov nevydá, o čom písomne informuje žiadateľa o registráciu.
(7)
Ak je dokumentačný súbor údajov úplný, žiadateľ o registráciu požiada odborné pracoviská o vypracovanie odborných posudkov. Odborné pracoviská vypracujú odborný posudok do 240 dní odo dňa doručenia žiadosti a príslušnej časti dokumentačného súboru údajov potrebnej na vypracovanie odborného posudku. Kontrolný ústav vypracuje odborný posudok do 240 dní odo dňa doručenia vyjadrenia o úplnosti dokumentačného súboru údajov žiadateľovi o registráciu a informuje o tom žiadateľa o registráciu. Pri vypracúvaní odborných posudkov pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom účinných látok zaradených do zoznamu povolených účinných látok kontrolný ústav a odborné pracoviská uplatňujú jednotné zásady na hodnotenie a registráciu prípravkov na ochranu rastlín. Pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom účinných látok zaradených do zoznamu povolených účinných látok odborné pracoviská vypracujú aj hodnotiacu správu a predložia ju kontrolnému ústavu do 240 dní odo dňa doručenia žiadosti o vypracovanie odborných posudkov.
(8)
Ak kontrolný ústav alebo odborné pracoviská pri posudzovaní prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku zistia, že predložený dokumentačný súbor údajov neobsahuje potrebné údaje na posúdenie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku a vypracovanie posudku, písomne požiadajú žiadateľa o registráciu, aby chýbajúce údaje doplnil do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti o doplnenie dokumentačného súboru údajov. Ak odborné pracoviská požiadajú o doplnenie dokumentačného súboru údajov, informujú o tom kontrolný ústav. Žiadateľ o registráciu je povinný predložiť požadované údaje príslušnému odbornému pracovisku a kontrolnému ústavu.
(9)
Kontrolný ústav počas posudzovania úplnosti dokumentačného súboru údajov a v konaní o registrácii prípravku na ochranu rastlín nesmie použiť dokumentačný súbor údajov o účinnej látke v prospech iných žiadateľov o registráciu alebo držiteľov registrácií prípravkov na ochranu rastlín,
a)
ak žiadateľ o registráciu nepredloží súhlas vlastníka dokumentačného súboru údajov s úradne osvedčeným podpisom a úradným prekladom do štátneho jazyka,
b)
počas desiatich rokov od prvého zaradenia novej účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok,
c)
počas najviac desiatich rokov pre existujúcu účinnú látku od prvej registrácie prípravku na ochranu rastlín, ak táto registrácia bola udelená pred zaradením tejto účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok, alebo
d)
počas piatich rokov od prvého zaradenia účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok alebo od zmeny podmienok zaradenia účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok alebo od rozhodnutia o zachovaní účinnej látky v zozname povolených účinných látok; ak toto päťročné obdobie uplynie pred obdobím uvedeným v písmenách b) a c), predlžuje sa obdobie piatich rokov tak, aby uplynulo k rovnakému dátumu ako v prípadoch uvedených v písmenách b) a c).
(10)
Kontrolný ústav počas posudzovania úplnosti dokumentačného súboru údajov a v konaní o registrácii prípravku na ochranu rastlín nesmie použiť dokumentačný súbor údajov o prípravku na ochranu rastlín v prospech iných žiadateľov o registráciu alebo držiteľov registrácií prípravkov na ochranu rastlín,
a)
ak žiadateľ o registráciu nepredloží súhlas vlastníka dokumentačného súboru údajov s úradne osvedčeným podpisom a úradným prekladom do štátneho jazyka,
b)
počas desiatich rokov od prvej registrácie prípravku na ochranu rastlín v členskom štáte, ak tejto registrácii predchádzalo zaradenie niektorej účinnej látky v prípravku na ochranu rastlín do zoznamu povolených účinných látok, alebo
c)
počas desiatich rokov od prvej registrácie prípravku na ochranu rastlín v Slovenskej republike, ak táto registrácia bola udelená pred zaradením ktorejkoľvek z účinných látok do zoznamu povolených účinných látok.
(11)
Ustanovenia odsekov 9 a 10 sa na odborné pracoviská vzťahujú primerane. Kontrolný ústav a odborné pracoviská postupujú primerane podľa odsekov 9 a 10, ak ide o
a)
rozšírenie rozsahu použitia prípravku na ochranu rastlín,
b)
zmeny rozhodnutia o registrácii prípravku na ochranu rastlín,
c)
prehodnotenie existujúcej registrácie prípravku na ochranu rastlín,
d)
predĺženie doby platnosti registrácie prípravku na ochranu rastlín,
e)
prebaľovanie prípravku na ochranu rastlín.
(12)
Žiadosť o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku s priloženými odbornými posudkami vypracovanými odbornými pracoviskami predkladá kontrolnému ústavu žiadateľ o registráciu, ktorý je zodpovedný za jeho prvé uvedenie na trh v Slovenskej republike, po doručení vyjadrenia o úplnosti dokumentačného súboru údajov podľa odseku 5 a po oznámení o vypracovaní odborných posudkov podľa odseku 7. Žiadateľ o registráciu musí mať miesto trvalého pobytu alebo sídlo v členskom štáte.
(13)
Kontrolný ústav vydá rozhodnutie o registrácii prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku a odborných posudkov vypracovaných odbornými pracoviskami podľa odseku 7, ak
a)
je vzhľadom na súčasné vedecké poznatky a technické poznatky vyhodnotením dokumentačného súboru údajov preukázané, že taký prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok použitý za obvyklých podmienok
1.
je dostatočne účinný,
2.
nemá žiadny neprijateľný účinok na rastliny a rastlinné produkty,
3.
nespôsobuje zbytočné utrpenie a bolesť stavovcom, ktorých výskyt sa musí regulovať,
4.
nemá škodlivý účinok na zdravie ľudí, zvierat a podzemnú vodu,
5.
nemá žiadny neprijateľný vplyv na životné prostredie, a to najmä so zreteľom na
5.1 jeho distribúciu v životnom prostredí a znečistenie vody vrátane pitnej vody a podzemnej vody,
5.2 jeho vplyv na necielené druhy,
b)
účinná látka, ktorú prípravok na ochranu rastlín obsahuje, je uvedená v zozname povolených účinných látok,11b) ak osobitný predpis neustanovuje inak,11c)
c)
charakter a množstvo jeho účinných látok a prípadne akýchkoľvek toxikologicky alebo ekotoxikologicky významných nečistôt a koformulantov možno stanoviť príslušnými metódami alebo ak také metódy neexistujú, metódami odsúhlasenými kontrolným ústavom a odbornými pracoviskami,
d)
jeho toxikologicky alebo ekotoxikologicky významné rezíduá vznikajúce pri používaní prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku možno stanoviť bežne používanými metódami,
e)
jeho fyzikálne vlastnosti a chemické vlastnosti boli stanovené a považujú sa za prijateľné na účely príslušného používania a skladovania prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku,
f)
najvyššie limity rezíduí v poľnohospodárskych produktoch alebo dočasné limity rezíduí v poľnohospodárskych produktoch sú uvedené v osobitnom predpise,12)
g)
odborné pracoviská pri hodnotení prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku potvrdili, že prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok nemá vlastnosti perzistentnej organickej znečisťujúcej látky.13)
(14)
Kontrolný ústav zaregistruje najviac na desať rokov prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok len pod takým názvom, ktorý neobsahuje názov účinnej látky alebo kódové označenie.
(15)
Kontrolný ústav rozhodne o zamietnutí žiadosti o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, ak
a)
sa posúdením dokumentačného súboru údajov zistí, že prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok nespĺňa podmienky podľa odseku 13,
b)
účinná látka, ktorú prípravok na ochranu rastlín obsahuje, nie je v zozname existujúcich účinných látok uvedených v osobitnom predpise4a) a lehota podľa osobitného predpisu13a) uplynula,
c)
na úrovni Európskeho spoločenstva nebola potvrdená úplnosť dokumentačného súboru údajov pre novú účinnú látku a prípravok na ochranu rastlín s obsahom tejto účinnej látky alebo
d)
pri vzájomnom uznávaní registrácie sa zistí, že nie sú splnené podmienky podľa § 10 ods. 2.
(16)
Kontrolný ústav zaregistruje prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok pod viacerými názvami, ak
a)
zloženie účinnej látky a prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku je úplne identické so zložením účinnej látky a prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, ktorý bol registrovaný ako prvý,
b)
výrobca účinnej látky a prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku je rovnaký ako výrobca účinnej látky a prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, ktorý bol registrovaný ako prvý,
c)
žiadateľ o registráciu predloží súhlas vlastníka dokumentačného súboru údajov podľa odseku 3 písm. d).
(17)
Kontrolný ústav zaregistruje prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok na inú osobu, ako je uvedená v rozhodnutí o registrácii, ak
a)
o to požiada osoba, na ktorú prešlo alebo sa previedlo vlastnícke právo k dokumentačnému súboru údajov, alebo
b)
doterajší držiteľ registrácie nemá súhlas vlastníka na využívanie dokumentačného súboru údajov.
(18)
Registrácia prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku stráca platnosť dňom vydania rozhodnutia o jeho registrácii podľa odseku 17.
(19)
Rozhodnutie o registrácii prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku alebo povolenie podľa § 10 ods. 3 obsahuje najmä
a)
obchodný názov prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku alebo jeho ochrannú známku,14)
b)
názov účinnej látky a jej množstvo v prípravku na ochranu rastlín alebo v inom prípravku,
c)
registračné číslo pridelené kontrolným ústavom,
d)
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo držiteľa registrácie, ak ide o právnickú osobu,
e)
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo výrobcu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, ak ide o právnickú osobu,
f)
typ prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku,
g)
typ a objem obalu,
h)
dobu platnosti registrácie,
i)
etiketu podľa § 19 ods. 2.
(20)
V rozhodnutí o registrácii alebo v povolení podľa § 10 ods. 3 môže kontrolný ústav uložiť držiteľovi registrácie alebo držiteľovi povolenia podľa § 10 ods. 3 povinnosti súvisiace s uvádzaním na trh, so skladovaním alebo s používaním prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku.
(21)
Posudzovanie úplnosti dokumentačného súboru údajov podľa odsekov 1 až 6 sa nevzťahuje na žiadosti o povolenie podľa § 10 ods. 3, na registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku pod viacerými názvami podľa odseku 16, na registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku na inú osobu podľa odseku 17, na posudzovanie zmeny údajov podľa § 11a ods. 8 a na prehodnotenie účinnej látky podľa § 11b ods. 2 a 3.
§ 11a
Predkladanie údajov a informácií
(1)
Počas platnosti registrácie môže kontrolný ústav požadovať predloženie ďalších informácií, údajov, štúdií alebo výsledkov monitorovacích činností potrebných na potvrdenie rizika spojeného s používaním prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku alebo na zistenie účinku prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku na zdravie ľudí, zvierat, rastlín alebo vplyvu na životné prostredie.
(2)
Údaje, ktoré žiadateľ o registráciu alebo držiteľ registrácie označili za predmet obchodného tajomstva, sú chránené podľa osobitného predpisu.15)
(3)
Žiadateľ o registráciu alebo držiteľ registrácie je povinný kontrolnému ústavu predložiť aj tie údaje, ktoré označil podľa odseku 2 za obchodné tajomstvo.
(4)
Kontrolný ústav poskytne na základe žiadosti registračnému úradu iného členského štátu a Komisii všetky údaje predložené žiadateľom o registráciu alebo držiteľom registrácie prípravku na ochranu rastlín vrátane údajov, ktoré sú obchodným tajomstvom.
(5)
Za predmet obchodného tajomstva nemožno označiť
a)
názov a obsah účinnej látky alebo látok a názov prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku,
b)
názov ďalších látok, ktoré sú podľa osobitného predpisu15a) nebezpečné,
c)
fyzikálno-chemické údaje o účinnej látke a prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku,
d)
spôsob zneškodnenia účinnej látky alebo prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku,
e)
súhrn výsledkov testov, ktorých cieľom bolo potvrdiť účinnosť látky alebo prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku a ich neškodnosť pre ľudí, zvieratá, rastliny a životné prostredie,
f)
odporúčané opatrenia zamerané na zníženie rizika spojeného s manipuláciou, so skladovaním, s prepravou, požiarom alebo iným rizikom prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku,
g)
metódy podľa § 11 ods. 13 písm. c) a d),
h)
metódy zneškodnenia prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku a jeho obalu,
i)
spôsoby dekontaminácie, ktoré sa použijú pri náhodnom rozliatí alebo úniku prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku,
j)
prvú pomoc a lekárske ošetrenie, ktoré sa poskytne pri poranení alebo zasiahnutí fyzických osôb prípravkom na ochranu rastlín alebo iným prípravkom.
(6)
Držiteľ registrácie alebo držiteľ povolenia podľa § 10 ods. 3 alebo ten, kto požiadal o rozšírenie rozsahu použitia prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku podľa § 10 ods. 5, je povinný bezodkladne oznámiť kontrolnému ústavu každú zmenu údajov a informácií uvedených v dokumentačnom súbore údajov predloženom podľa § 11 ods. 1, ako aj všetky nové informácie o možných škodlivých účinkoch prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, alebo rezíduí účinnej látky na zdravie ľudí, zvierat, rastlín, na podzemnú vodu alebo o ich neprijateľnom vplyve na životné prostredie.
(7)
Zmenu údajov a informácií podľa odseku 6 posudzuje kontrolný ústav a odborné pracoviská. Na základe posúdenia týchto zmien kontrolný ústav vyzve držiteľa registrácie alebo držiteľa povolenia podľa § 10 ods. 3 alebo toho, kto požiadal o rozšírenie rozsahu použitia prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku podľa § 10 ods. 5, aby predložil odborné posudky alebo ďalšie informácie a údaje v lehote určenej kontrolným ústavom, ktorá nesmie byť kratšia ako štyri mesiace. Odborné posudky na účely posúdenia zmeny údajov a informácií podľa odseku 6 vypracujú odborné pracoviská do troch mesiacov od predloženia žiadosti o vypracovanie odborného posudku. Kontrolný ústav rozhodne o zmene do 90 dní odo dňa doručenia odborných posudkov alebo ďalších informácií a údajov. Ak z posúdenia vyplýva, že dochádza k významnej zmene v údajoch o prípravku na ochranu rastlín alebo inom prípravku, kontrolný ústav vydá nové rozhodnutie o registrácii. Kontrolný ústav zmenu neschváli, ak sa preukáže, že podmienky podľa § 11 ods. 13 nie sú aj naďalej splnené. Pôvodná registrácia prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku stráca platnosť dňom vydania nového rozhodnutia o registrácii podľa tohto odseku.
(8)
Držiteľ registrácie je povinný bezodkladne oznámiť kontrolnému ústavu aj takú zmenu údajov a informácií, pri ktorých nie je potrebné odborné posúdenie. Ak sa zmena týka údajov uvedených v rozhodnutí o registrácii alebo schválenej etikete, kontrolný ústav vydá nové rozhodnutie o registrácii. Pôvodné rozhodnutie o registrácii stráca platnosť dňom vydania rozhodnutia podľa tohto odseku.
(9)
Kontrolný ústav môže údaje a informácie predložené žiadateľom o registráciu kedykoľvek preveriť. Kontrolný ústav môže vyžadovať predloženie nového súhlasu podľa § 11 ods. 3 písm. d)
a)
pri žiadosti o rozšírenie rozsahu použitia podľa § 10 ods. 4,
b)
pri posudzovaní zmien podľa odsekov 6 až 8,
c)
pri prehodnotení existujúcej registrácie podľa § 11b,
d)
pri žiadosti o predĺženie doby platnosti registrácie podľa § 12,
e)
pri žiadosti o prebaľovanie podľa § 13.
(10)
Na konanie o registrácii v rámci vzájomného uznávania podľa § 10 ods. 2, o rozšírení rozsahu použitia prípravku na ochranu rastlín alebo rozsahu použitia iného prípravku podľa § 10 ods. 4, o posudzovaní zmien podľa odseku 7, o prehodnotení existujúcej registrácie podľa § 11b a na konanie podľa § 12 a 13 sa ustanovenia odsekov 2 až 5 použijú primerane.
§ 11b
Prehodnotenie registrácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov
(1)
Kontrolný ústav a odborné pracoviská môžu prehodnotiť počas doby platnosti registrácie existujúce registrácie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov, ak tieto prípravky už nespĺňajú podmienky podľa § 11 ods. 13. Držiteľ registrácie je povinný predložiť kontrolnému ústavu a odborným pracoviskám všetky informácie, údaje a dokumentačné súbory údajov potrebné na prehodnotenie registrácie. Na prehodnotenie registrácie je držiteľ registrácie povinný predložiť kontrolnému ústavu odborné posudky vypracované odbornými pracoviskami v lehote určenej kontrolným ústavom, ktorá nesmie byť kratšia ako šesť mesiacov. Odborné posudky na účely prehodnotenia registrácie podľa tohto odseku vypracujú odborné pracoviská do štyroch mesiacov od predloženia žiadosti.
(2)
Ak účinná látka, ktorú obsahuje prípravok na ochranu rastlín, bola zaradená do zoznamu povolených účinných látok, držiteľ registrácie je povinný do 15 dní od nadobudnutia účinnosti zaradenia účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok požiadať kontrolný ústav o prehodnotenie účinnej látky vo všetkých registrovaných prípravkoch na ochranu rastlín s obsahom danej účinnej látky.
(3)
Držiteľ registrácie je povinný spolu so žiadosťou podľa odseku 2 predložiť kontrolnému ústavu všetky informácie, údaje a dokumentačné súbory údajov potrebné na prehodnotenie účinnej látky vo všetkých registrovaných prípravkoch na ochranu rastlín. Na základe žiadosti kontrolného ústavu je držiteľ registrácie povinný predložiť všetky informácie, údaje a príslušnú časť dokumentačného súboru údajov aj odborným pracoviskám a v lehote určenej kontrolným ústavom predložiť odborné posudky odborných pracovísk. Lehota na predloženie odborných posudkov nesmie byť kratšia ako dva mesiace. Odborné posudky na účely prehodnotenia účinnej látky vypracujú odborné pracoviská do jedného mesiaca od predloženia žiadosti.
(4)
Po prehodnotení účinnej látky kontrolný ústav môže zrušiť pôvodné rozhodnutie o registrácii alebo vydať nové rozhodnutie o registrácii prípravku na ochranu rastlín s obsahom danej účinnej látky. V prípade vydania nového rozhodnutia o registrácii pôvodné rozhodnutie stráca platnosť dňom vydania nového rozhodnutia.
(5)
Po prehodnotení účinnej látky podľa odsekov 2 až 4 kontrolný ústav vyzve držiteľa registrácie, aby v lehote určenej kontrolným ústavom požiadal o prehodnotenie registrovaného prípravku na ochranu rastlín a predložil dokumentačný súbor údajov o prípravku na ochranu rastlín. O prehodnotenie existujúcej registrácie možno požiadať aj vzájomným uznávaním. Ak z odborných posudkov odborných pracovísk alebo kontrolného ústavu vyplýva, že prehodnotenie existujúcej registrácie vzájomným uznávaním pre niektoré použitie alebo pre všetky použitia prípravku na ochranu rastlín nie je možné, kontrolný ústav zruší dané použitie prípravku na ochranu rastlín podľa § 14 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) alebo zruší registráciu daného prípravku na ochranu rastlín podľa § 14 ods. 1 písm. e) alebo písm. g).
(6)
Po predložení dokumentačného súboru údajov kontrolnému ústavu držiteľ registrácie požiada odborné pracoviská o prehodnotenie prípravku na ochranu rastlín a vypracovanie odborných posudkov. Pri vypracúvaní odborných posudkov na prehodnotenie existujúcich registrácií podľa odseku 5 sa uplatňujú jednotné zásady na hodnotenie a registráciu prípravkov na ochranu rastlín. Odborné pracoviská vypracujú hodnotiacu správu, ktorú predložia kontrolnému ústavu. Odborné posudky a hodnotiace správy odborné pracoviská vypracujú do 12 mesiacov alebo do termínu stanoveného kontrolným ústavom. Kontrolný ústav vydá nové rozhodnutie o registrácii po predložení odborných posudkov a hodnotiacich správ, v ktorom upraví rozsah použitia a podmienky registrácie v súlade s odbornými posudkami a hodnotiacimi správami alebo registráciu zruší podľa § 14 ods. 1 písm. e) alebo písm. g). Pôvodné rozhodnutie o registrácii stráca platnosť vydaním nového rozhodnutia o registrácii.
§ 12
Predĺženie doby platnosti registrácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov
(1)
Kontrolný ústav môže predĺžiť dobu platnosti registrácie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku na základe žiadosti držiteľa registrácie podanej najskôr rok pred skončením doby platnosti registrácie a najneskôr šesť mesiacov pred skončením doby platnosti registrácie, ak držiteľ registrácie preukáže, že prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok naďalej spĺňa podmienky podľa § 11 ods. 13. Kontrolný ústav môže požadovať, aby žiadateľ predložil spolu so žiadosťou o predĺženie doby platnosti registrácie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku dokumentačný súbor údajov alebo jeho časť a odborné posudky odborných pracovísk. Lehota na predloženie odborných posudkov nesmie byť kratšia ako tri mesiace. Odborné posudky na účely predĺženia doby platnosti registrácie vypracujú odborné pracoviská do dvoch mesiacov od predloženia žiadosti. Ak žiadateľ nie je vlastníkom dokumentačného súboru údajov, predkladá aj súhlas vlastníka podľa § 11 ods. 9 písm. a) a odseku 10 písm. a).
(2)
Kontrolný ústav môže predĺžiť dobu platnosti registrácie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, ak je to potrebné na posúdenie informácií, dokumentačného súboru údajov alebo odborných posudkov predložených podľa odseku 1 a § 11b ods. 1, na dobu potrebnú na toto posúdenie.
(3)
Dobu platnosti registrácie možno predĺžiť aj opakovane.
(4)
Žiadosť o predĺženie doby platnosti registrácie súbežného prípravku sa predkladá najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím doby platnosti registrácie.
§ 13
Prebaľovanie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov
(1)
Prebaľovať registrovaný prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok do iného obalu, ako bol rozhodnutím schválený, a uvádzať na trh v Slovenskej republike možno len na základe rozhodnutia kontrolného ústavu.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na malospotrebiteľské balenia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov.
(3)
Rozhodnutie podľa odseku 1 vydá kontrolný ústav na základe žiadosti fyzickej osoby-podnikateľa alebo právnickej osoby. Súčasťou žiadosti sú posudky odborných pracovísk a návrh etikety vypracovanej v súlade s posudkami odborných pracovísk. K žiadosti sa priloží súhlas vlastníka dokumentačného súboru údajov na jeho využitie s úradne osvedčeným podpisom a úradným prekladom15b) súhlasu do štátneho jazyka, súhlas držiteľa registrácie s prebaľovaním prípravku a v prípade potreby dokumentačný súbor údajov o prípravku na ochranu rastlín.
(4)
Kontrolný ústav rozhodnutie o prebaľovaní prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku nevydá, ak sa na tieto prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky vzťahuje obmedzenie podľa § 33 písm. g).
(5)
Doba platnosti rozhodnutia o prebalení sa udeľuje v súlade s dobou platnosti registrácie daného prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku. Žiadosť o predĺženie doby platnosti rozhodnutia o prebaľovaní prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku sa predkladá do 60 dní od uplynutia doby platnosti registrácie daného prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku spolu so súhlasom vlastníka dokumentačného súboru údajov na jeho využitie a súhlasom držiteľa registrácie s prebaľovaním prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku. Ak dochádza k zmenám prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, môže kontrolný ústav požadovať predloženie dokumentačného súboru údajov alebo jeho časti a príslušných odborných posudkov.
§ 14
Zrušenie a zmena rozhodnutia o registrácii a o prebaľovaní prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov a povolenia uvádzať na trh a používať súbežný prípravok
(1)
Kontrolný ústav pred uplynutím doby platnosti registrácie zruší rozhodnutie o registrácii prípravku na ochranu rastlín, ak
a)
o to požiada držiteľ registrácie; žiadosť o zrušenie rozhodnutia o registrácii prípravku na ochranu rastlín musí držiteľ registrácie náležite odôvodniť,
b)
sa zistí, že šarža nebola stiahnutá z trhu do 90 dní odo dňa rozhodnutia o stiahnutí podľa § 4 ods. 2 písm. q),
c)
prípravok na ochranu rastlín obsahuje vybrané chemické látky, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané podľa osobitného predpisu,15a)
d)
účinná látka prípravku na ochranu rastlín bola zaradená do zoznamu povolených účinných látok a kontrolný ústav alebo odborné pracovisko v procese prehodnocovania existujúcej registrácie zistili, že účinná látka, ktorá sa nachádza v registrovaných prípravkoch na ochranu rastlín, nespĺňa požiadavky vyplývajúce z právne záväzných aktov Európskej únie a Európskych spoločenstiev,
e)
prehodnotením existujúcej registrácie podľa právne záväzných aktov Európskej únie a Európskych spoločenstiev sa zistí, že prípravok na ochranu rastlín len s obsahom účinnej látky zaradenej do zoznamu povolených účinných látok nespĺňa požiadavky vyplývajúce z právne záväzných aktov Európskej únie a Európskych spoločenstiev,
f)
prípravok na ochranu rastlín obsahuje účinnú látku nachádzajúcu sa v zozname vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh je obmedzené pre ich účinky na život a zdravie ľudí a na životné prostredie, alebo v zozname vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktoré sú predmetom predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení podľa osobitného predpisu,15a)
g)
držiteľ registrácie nepredložil na žiadosť kontrolného ústavu ďalšie informácie a údaje podľa § 11a ods. 7 a § 11b ods. 1 alebo ak tieto údaje a informácie neboli dostatočné na prehodnotenie existujúcej registrácie,
h)
držiteľ registrácie nesplnil povinnosti uložené podľa § 11 ods. 20 alebo nepredložil ďalšie informácie, údaje, štúdie alebo výsledky monitorovacích činností podľa § 11a ods. 1,
i)
sa zistí, že boli predložené nepravdivé údaje týkajúce sa skutočností, na ktorých základe bol prípravok na ochranu rastlín zaregistrovaný,
j)
držiteľ registrácie v stanovenej lehote nepožiadal kontrolný ústav o prehodnotenie existujúcej registrácie podľa § 11b ods. 2 alebo ods. 5,
k)
príslušný registračný úrad iného členského štátu zruší registráciu prípravku na ochranu rastlín, na ktorej základe kontrolný ústav povolil vzájomné uznávanie podľa § 10 ods. 2,
l)
sa počas trvania platnosti registrácie zistí, že prípravok na ochranu rastlín nespĺňa podmienky podľa § 11 ods. 13,
m)
bol držiteľovi registrácie odňatý súhlas podľa § 11 ods. 3 písm. d),
n)
počas trvania platnosti registrácie prípravku na ochranu rastlín vyjdú najavo nové skutočnosti podložené najnovšími vedecko-technickými poznatkami, výskumnými štúdiami a monitorovacími činnosťami, ktoré preukážu zvýšenie rizika vyplývajúce z jeho používania pre život a zdravie ľudí a zvierat alebo pre životné prostredie,
o)
príslušné rozhodnutie Komisie potvrdilo neúplnosť dokumentačného súboru údajov o novej účinnej látke alebo prípravku na ochranu rastlín, ktorý ju obsahuje,
p)
príslušné rozhodnutie Komisie potvrdilo neprípustné riziko pre život a zdravie ľudí alebo zvierat alebo životné prostredie vyplývajúce z používania prípravku na ochranu rastlín obsahujúceho novú účinnú látku,
q)
hladina rezíduí pri používaní prípravku na ochranu rastlín je vyššia ako hladina rezíduí ustanovených osobitným predpisom,16)
r)
došlo k zmene miesta a spôsobu výroby účinnej látky prípravku na ochranu rastlín a kontrolný ústav zistil, že zloženie účinnej látky nie je identické so zložením účinnej látky uvedeným v dokumentačnom súbore údajov predloženom na účely registrácie daného prípravku na ochranu rastlín,
s)
držiteľ registrácie uvádza na trh prípravok na ochranu rastlín v rozpore s podmienkami uvedenými v rozhodnutí o registrácii,
t)
držiteľ registrácie uvádza na trh prípravok na ochranu rastlín v rozpore s ustanoveniami tohto zákona alebo osobitného predpisu.16a)
(2)
Ustanovenia odseku 1 písm. a) až c), f) až i), l) až n), s) a t) sa vzťahujú aj na zrušenie registrácie iných prípravkov.
(3)
Kontrolný ústav zruší niektoré použitie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku,
a)
ak pre toto použitie už nie sú splnené podmienky podľa § 11 ods. 13,
b)
ak po prehodnotení existujúcej registrácie podľa § 11b sa zistí, že pre toto použitie účinná látka alebo prípravok na ochranu rastlín nespĺňa požiadavky vyplývajúce z právne záväzných aktov Európskej únie a Európskych spoločenstiev,
c)
ak údaje a informácie predložené na prehodnotenie existujúcej registrácie podľa § 11b neboli dostatočné na ukončenie prehodnotenia a preukázanie bezpečnosti daného použitia,
d)
z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. a), g), k) až n), p) a q).
(4)
Ak kontrolný ústav zruší niektoré použitie referenčného prípravku z dôvodu rizika pre zdravie ľudí, zvierat alebo životné prostredie alebo z dôvodu uvedeného v odseku 3 písm. b) a c), kontrolný ústav zruší toto použitie aj pre súbežný prípravok.
(5)
Dňom zrušenia registrácie podľa odsekov 1 a 2 stráca platnosť rozhodnutie o prebalení prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku. Kontrolný ústav zruší rozhodnutie o prebalení prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, ak
a)
o to požiada držiteľ rozhodnutia o prebalení,
b)
držiteľ rozhodnutia o prebalení uvádza prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok na trh v rozpore s podmienkami uvedenými v rozhodnutí o prebalení,
c)
držiteľ rozhodnutia o prebalení uvádza prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok na trh s neschválenou etiketou,
d)
bol držiteľovi rozhodnutia o registrácii odňatý súhlas podľa § 11 ods. 3 písm. d).
(6)
Ak kontrolný ústav zruší niektoré použitie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku podľa odseku 3, vydá nové rozhodnutie o prebalení prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku.
(7)
Kontrolný ústav zruší povolenie podľa § 10 ods. 3, ak
a)
o to požiada držiteľ povolenia,
b)
dôjde k zmene zloženia súbežného prípravku alebo referenčného prípravku, ktorá má škodlivý účinok na zdravie ľudí, zvierat alebo neprijateľný vplyv na životné prostredie,
c)
sa v systéme kvality správnej laboratórnej praxe6a) rozborom zistí, že kvalitatívne alebo kvantitatívne zloženie súbežného prípravku nezodpovedá údajom uvedeným v dokumentačnom súbore údajov,
d)
registrácia referenčného prípravku bola zrušená z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. c) až g), j), l), o), p), q) a r) alebo z dôvodu ochrany zdravia ľudí, zvierat alebo životného prostredia,
e)
sa zistí, že boli predložené nepravdivé údaje týkajúce sa skutočností, na ktorých základe bolo povolenie vydané,
f)
príslušný registračný úrad iného členského štátu zruší registráciu prípravku na ochranu rastlín, na ktorej základe kontrolný ústav povolil dovoz súbežného prípravku,
g)
rozhodnutie o registrácii súbežného prípravku stratilo platnosť v štáte, z ktorého sa súbežný prípravok dováža,
h)
držiteľ povolenia uvádza prípravok na ochranu rastlín na trh v rozpore s podmienkami uvedenými v povolení,
i)
držiteľ povolenia uvádza na trh prípravok na ochranu rastlín v rozpore s ustanoveniami tohto zákona alebo osobitného predpisu.16a)
(8)
V rozhodnutí o zrušení registrácie, o zrušení niektorého použitia alebo o zrušení povolenia podľa § 10 ods. 3 kontrolný ústav určí dobu odkladu na zneškodnenie, skladovanie, uvádzanie na trh a používanie existujúcich zásob prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov v súlade s dôvodmi zrušenia registrácie, zrušenia niektorého použitia alebo povolenia podľa odsekov 1 až 7.
(9)
Po uplynutí doby platnosti alebo strate platnosti registrácie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku je doba odkladu na zneškodnenie, skladovanie, uvádzanie na trh a používanie existujúcich zásob najviac jeden rok.
(10)
Po zrušení registrácie v prípadoch podľa odseku 1 písm. b) a i) sa zakazuje používať prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky a uvádzať ich na trh.
(11)
Po zrušení registrácie podľa odsekov 1 až 7 alebo po uplynutí doby platnosti alebo strate platnosti registrácie je povinný
a)
každý vrátiť prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok držiteľovi registrácie, držiteľovi povolenia podľa § 10 ods. 3, dovozcovi prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku alebo nimi poverenej osobe najneskôr tri mesiace pred uplynutím doby odkladu podľa odsekov 8 a 9,
b)
držiteľ registrácie, držiteľ povolenia podľa § 10 ods. 3, dovozca prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku alebo ním poverená osoba taký prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok bezodkladne prevziať a zabezpečiť jeho zneškodnenie najneskôr v termíne podľa odsekov 8 a 9.
(12)
Kontrolný ústav vykoná zmenu v registrácii prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku a podmienok používania prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, ak
a)
o to požiada držiteľ registrácie,
b)
hladina rezíduí pri používaní prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku je vyššia ako hladina rezíduí ustanovená osobitným predpisom17) alebo príslušnými právne záväznými aktmi Európskej únie a Európskeho spoločenstva,
c)
z vedecko-technických poznatkov vyplýva, že je možné zmeniť spôsob použitia prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku alebo množstvo použitého prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku,
d)
to vyplýva z osobitného predpisu.16a)
(13)
Kontrolný ústav vykoná zmenu podľa odseku 12 písm. a), ak žiadateľ žiadosť náležite zdôvodní a ak prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok aj naďalej spĺňa podmienky podľa § 11 ods. 13.
(14)
Náklady, ktoré vzniknú vrátením prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku podľa odseku 11, je povinný uhradiť držiteľ registrácie, dovozca prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku alebo ním poverená osoba držiteľovi prípravku.
(15)
Ten, kto nesplní povinnosť uvedenú v odseku 11 písm. a), je povinný vykonať zneškodnenie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku na vlastné náklady najneskôr v termíne podľa odsekov 8 a 9.
(16)
Prípravok na ochranu rastlín a iný prípravok sa stáva odpadom18) a nesmie sa používať a uvádzať na trh, ak
a)
ho nemožno identifikovať,
b)
sa nachádza v poškodenom obale, pričom došlo k zmene jeho fyzikálno-chemických vlastností,
c)
uplynula doba odkladu podľa odsekov 8 a 9.
§ 15
Evidencia mechanizačných prostriedkov
(1)
Používať pri podnikateľskej činnosti možno len také mechanizačné prostriedky, ktoré boli zapísané do zoznamu evidovaných typov mechanizačných prostriedkov pre aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov (ďalej len „zoznam mechanizačných prostriedkov“).
(2)
Zoznam mechanizačných prostriedkov vedie Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106 Rovinka (ďalej len „technický ústav“).
(3)
Žiadosť o zapísanie mechanizačného prostriedku do zoznamu mechanizačných prostriedkov predkladá ten, kto mechanizačný prostriedok uvádza na trh.
(4)
Žiadateľ je povinný spolu so žiadosťou o zápis mechanizačného prostriedku do zoznamu mechanizačných prostriedkov predložiť aj dokumenty, ktoré osvedčujú, že mechanizačný prostriedok spĺňa technické a fytosanitárne požiadavky. Podmienkou zápisu do zoznamu mechanizačných prostriedkov je aj predloženie vyhlásenia o zhode vlastností mechanizačného prostriedku s technickými požiadavkami na jeho bezpečnosť podľa osobitného predpisu,19) alebo tej časti technickej dokumentácie, z ktorej je táto skutočnosť zrejmá.
(5)
Ak žiadateľ nepredloží dokumenty podľa odseku 4, technický ústav ho vyzve, aby ich predložil v lehote 30 dní. Ak žiadateľ v stanovenej lehote nepredloží potrebné dokumenty, technický ústav nezapíše mechanizačný prostriedok do zoznamu mechanizačných prostriedkov.
(6)
Technický ústav zapíše mechanizačný prostriedok do zoznamu mechanizačných prostriedkov v lehote 60 dní a vydá žiadateľovi potvrdenie o evidencii mechanizačného prostriedku.
(7)
Technický ústav zapíše do zoznamu mechanizačných prostriedkov tiež mechanizačný prostriedok, ktorý bol vyrobený a uvedený na trh v inom členskom štáte alebo ktorý bol technicky rekonštruovaný nad rámec technicko-technologických parametrov pôvodného typového vyhotovenia a znovu uvedený na trh.
(8)
Držiteľ potvrdenia o evidencii mechanizačného prostriedku je povinný bezodkladne písomne oznámiť technickému ústavu
a)
všetky zmeny v konštrukčnom vyhotovení evidovaného typu mechanizačného prostriedku, ktoré by mohli mať vplyv na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov,
b)
všetky informácie o zistených závažných nedostatkoch evidovaného typu mechanizačného prostriedku,
c)
ochranné opatrenia vo vzťahu k uvádzaniu evidovaného typu mechanizačného prostriedku na trh, ktoré boli prijaté v členských štátoch.
(9)
Technický ústav zistené údaje podľa odseku 8 zaznamená v zozname mechanizačných prostriedkov. Pri zistení nezhody vlastností mechanizačného prostriedku s technickými požiadavkami na jeho bezpečnosť, túto skutočnosť neodkladne oznámi orgánu dohľadu podľa osobitného predpisu.19)
(10)
Zápisu do zoznamu mechanizačných prostriedkov podľa odseku 1 nepodliehajú mechanizačné prostriedky určené na vedecké, výskumné a výstavné účely.
(11)
Technický ústav zverejňuje zoznam mechanizačných prostriedkov najmenej raz ročne vo vestníku ministerstva.
§ 16
Kontrola mechanizačných prostriedkov
(1)
Mechanizačný prostriedok používaný pri podnikateľskej činnosti musí byť podrobený kontrole v lehote zodpovedajúcej jeho záťaži pri použití, najmenej však raz za dva roky alebo bezodkladne pri poškodení, oprave alebo takej úprave jeho aplikačnej časti, ktorá ovplyvňuje spôsobilosť jeho používania ako mechanizačného prostriedku.
(2)
Kontrolu podľa odseku 1 vykonáva technický ústav.
(3)
Technický ústav môže poveriť výkonom kontroly podľa odseku 1 aj inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá má potrebné technické vybavenie a vykonáva kontrolu prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.
(4)
Za odborne spôsobilú osobu podľa odseku 3 sa považuje ten, kto preukáže, že
a)
má skončené úplné stredné odborné vzdelanie, ak ide o vedúceho pracovníka,
b)
je vyučený v odbore opravár poľnohospodárskych strojov alebo v obdobnom všeobecnom strojárskom odbore s odbornou praxou minimálne tri roky, ak ide o pracovníka vykonávajúceho kontrolu mechanizačného prostriedku.
(5)
Ak technický ústav alebo ním poverená osoba podľa odseku 3 na základe výsledkov kontroly zistí, že mechanizačný prostriedok je spôsobilý na správnu aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov, vydá držiteľovi mechanizačného prostriedku osvedčenie o kontrole a kontrolnú nálepku.
(6)
Kontrolám nepodliehajú mechanizačné prostriedky používané na ochranu rastlín a rastlinných produktov určených na osobnú spotrebu a mechanizačné prostriedky uvedené v § 15 ods. 10.
§ 17
Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov
(1)
Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov obsahuje najmä tieto údaje:
a)
obchodný názov registrovaného prípravku na ochranu rastlín a iného prípravku,
b)
meno a priezvisko alebo obchodné meno držiteľa registrácie,
c)
meno a priezvisko alebo obchodné meno výrobcu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku,
d)
typ formulácie,
e)
názov a množstvo každej účinnej látky,
f)
registračné číslo,
g)
dobu platnosti registrácie,
h)
rozsah ich použitia,
i)
údaje potrebné na rozlíšenie vlastnosti prípravku.
(2)
Kontrolný ústav zverejňuje zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov najmenej raz ročne vo vestníku ministerstva.
PIATA ČASŤ
UVÁDZANIE PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A INÝCH PRÍPRAVKOV NA TRH
§ 18
Všeobecné podmienky uvádzania na trh
(1)
Každý, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky, musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh (ďalej len „osvedčenie na uvádzanie prípravkov na trh“), ktoré na žiadosť vydáva fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba poverená ministerstvom, ak sú akreditované na danú činnosť, alebo príslušný orgán iného členského štátu. Ak ten, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky osobe, ktorá používa prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky v rámci podnikania, nie je držiteľom osvedčenia na uvádzanie prípravkov na trh, musí zamestnávať aspoň jedného zamestnanca, ktorý je držiteľom osvedčenia na uvádzanie prípravkov na trh.
(2)
Osvedčenie na uvádzanie prípravkov na trh sa vydá na základe žiadosti tomu, kto
a)
úspešne absolvoval odborné vzdelávanie,
b)
bol podnikateľom v oblasti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov alebo bol zodpovednou osobou za činnosti spojené s podnikaním v oblasti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov aspoň päť rokov nasledujúcich po sebe, pričom taká činnosť nebola skončená skôr ako dva roky pred podaním žiadosti.
(3)
Osvedčenie na uvádzanie prípravkov na trh vydané príslušným orgánom členského štátu sa považuje za osvedčenie na uvádzanie prípravkov na trh podľa tohto zákona.
(4)
Platnosť osvedčenia na uvádzanie prípravkov na trh je desať rokov.
(5)
Každý, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky, je povinný spotrebiteľovi pri predaji poskytnúť poradenstvo.20)
(6)
Prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky sa musia skladovať tak, aby nedošlo k zmene ich fyzikálno-chemických vlastností. Kontrolu skladovania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov vykonáva kontrolný ústav.
§ 18a
Aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov
(1)
Prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky môže aplikovať a túto aplikáciu zabezpečovať podľa návodu uvedeného na etikete ten, kto je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov (ďalej len „osvedčenie na aplikáciu prípravkov“), ktoré na žiadosť vydáva fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba poverená ministerstvom, ak sú akreditované na danú činnosť, alebo príslušný orgán iného členského štátu.
(2)
Osvedčenie na aplikáciu prípravkov sa vydá tomu, kto úspešne absolvoval odborné vzdelávanie.
(3)
Platnosť osvedčenia na aplikáciu prípravkov je desať rokov.
(4)
Kontrolu osôb uvedených v odseku 1 vykonáva kontrolný ústav.
(5)
Osvedčenie na aplikáciu prípravkov sa nevyžaduje pri aplikácii prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na rastliny a rastlinné produkty, ktoré sú určené na osobnú spotrebu.
§ 19
Požiadavky na obal a etiketu prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov
(1)
Prípravky na ochranu rastlín a iné prípravky sa musia baliť, klasifikovať a označovať podľa osobitného predpisu.21)
(2)
Prípravky na ochranu rastlín a iné prípravky uvádzané na trh musia byť označené etiketou schválenou kontrolným ústavom tak, aby bola čitateľná a nezmazateľná.
§ 20
Zákaz uvádzania prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov na trh
(1)
Zakazuje sa uvádzať prípravky na ochranu rastlín a iné prípravky na trh
a)
v automate, na trhovisku a trhovom mieste22) a samoobslužnou formou predaja,
b)
v maloobchodnom balení, ak sú klasifikované podľa osobitného predpisu16) ako veľmi jedovaté.
(2)
Pri dovoze alebo obchodovaní v rámci členských štátov možno uvádzať na trh a používať osivo a drevo ošetrené prípravkom na ochranu rastlín obsahujúcim jednu účinnú látku alebo viac účinných látok, ktorú obsahuje registrovaný prípravok na ochranu rastlín podľa § 10 pre danú rastlinu.
§ 21
Evidencia prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov a nahlasovanie údajov
Držiteľ registrácie alebo držiteľ povolenia podľa § 10 ods. 3 alebo jeho zástupca pre územie Slovenskej republiky alebo ten, kto dováža na územie Slovenskej republiky alebo vyrába na území Slovenskej republiky prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok, je povinný
a)
viesť najmenej počas troch rokov evidenciu predaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov na území Slovenskej republiky podľa obchodných názvov a množstiev, ako aj evidenciu odberateľov prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov s uvedením obchodných názvov a množstiev odobratých prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov,
b)
nahlásiť kontrolnému ústavu najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roku množstvo prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov uvedených na trh na území Slovenskej republiky podľa ich obchodných názvov,
c)
písomne oznámiť odberateľom prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov na základe evidencie ich odberu ukončenie registrácie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku.
§ 22
Reklama
Reklama je povolená len na prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky registrované v Slovenskej republike. Reklama môže byť len v rozsahu použitia, ktorý je schválený kontrolným ústavom.
ŠIESTA ČASŤ
ORGÁNY RASTLINOLEKÁRSKEJ STAROSTLIVOSTI
§ 23
Orgány rastlinolekárskej starostlivosti
Orgánmi štátnej správy na úseku rastlinolekárskej starostlivosti sú:
a)
ministerstvo,
b)
kontrolný ústav,
c)
Národné lesnícke centrum,
d)
technický ústav.
§ 24
Ministerstvo
Ministerstvo
a)
riadi výkon štátnej správy v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti,
b)
určuje hlavné úlohy rastlinolekárskej starostlivosti v oblasti vedy a výskumu,
c)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam kontrolného ústavu,
d)
zabezpečuje pravidelné odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov,
e)
zriaďuje v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky odbornú komisiu pre prípravky na ochranu rastlín a mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín,
f)
schvaľuje akčné plány eradikácie škodlivých organizmov.
§ 25
Kontrolný ústav
Kontrolný ústav na úseku rastlinolekárskej starostlivosti
a)
poskytuje údaje, informácie a správy komisii, medzinárodným organizáciám, príslušným zodpovedným úradným orgánom členských štátov a tretích krajín,
b)
vydáva rozhodnutia o registrácii, zmene a zrušení registrácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov,
c)
vydáva rozhodnutia o prebaľovaní prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vrátane malospotrebiteľských balení,
d)
rozhoduje o rozšírení rozsahu použitia prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku podľa § 10 ods. 5,
e)
kontroluje úplnosť dokumentačného súboru údajov,
f)
vedie zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov,
g)
vedie register výrobcov a dovozcov a vydáva osvedčenie o registrácii výrobcov a dovozcov,
h)
vydáva fytocertifikáty, rastlinné pasy a náhradné rastlinné pasy a udeľuje oprávnenie na vydávanie rastlinných pasov,
i)
zisťuje a vedie evidenciu výskytu škodlivých organizmov a škodlivých činiteľov vrátane inváznych druhov,6)
j)
vykonáva signalizáciu ošetrenia proti škodlivým organizmom,
k)
zabezpečuje diagnostiku škodlivých organizmov a škodlivých činiteľov a zisťuje príčiny poškodenia rastlín alebo rastlinných produktov škodlivými organizmami alebo škodlivými činiteľmi,
l)
vyhlasuje vo vestníku opatrenia na predchádzanie výskytu a rozširovania škodlivých organizmov,
m)
vyhodnocuje mieru rizika škodlivých organizmov,
n)
vykonáva prieskum a monitoring vybraných škodlivých organizmov,
o)
vykonáva kontrolu vlastnosti a používania prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vrátane ich nežiaducich účinkov,
p)
vykonáva rozbory rastlín, rastlinných produktov, pôd, prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov a na základe výsledkov rozborov vydáva protokoly o skúške a záverečné správy štúdie,
q)
vykonáva overovanie a skúšanie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov,
r)
zabezpečuje výkon rastlinolekárskej kontroly podľa § 9 ods. 2,
s)
prijíma žiadosti na zaradenie účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok a zabezpečuje proces hodnotenia účinných látok,
t)
vypracúva štatistické prehľady spotreby prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov,
u)
vykonáva kontrolu prípravkov uvedených v § 14 ods. 16,
v)
navrhuje akčné plány eradikácie škodlivých organizmov,
w)
skúša biologickú účinnosť prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov, vydáva poverenia na skúšanie biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov a rozširuje poverenia na skúšanie biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov,
x)
vydáva metodické pokyny a usmernenia vo veciach registrácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov a v oblasti rastlinolekárskych kontrol,
y)
spolupracuje s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
z)
ukladá pokuty,
aa)
plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom.
§ 26
Národné lesnícke centrum
Národné lesnícke centrum
a)
vykonáva prognózu a signalizáciu ošetrenia proti škodlivým organizmom a overuje metódy prognózy a signalizácie,
b)
zisťuje výskyt a vedie evidenciu škodlivých organizmov v lesoch,
c)
overuje a skúša prípravky na ochranu rastlín a iné prípravky, ktoré sú určené na použitie v lese,
d)
navrhuje príslušným obvodným lesným úradom nariadenie vykonania rastlinolekárskych opatrení podľa § 4 ods. 5,
e)
zabezpečuje odborné vzdelávanie na získanie osvedčenia na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov v lesnom hospodárstve.
§ 27
Technický ústav
Technický ústav
a)
zabezpečuje evidenciu a vedie zoznam evidovaných typov mechanizačných prostriedkov podľa § 15,
b)
vykonáva kontrolu mechanizačných prostriedkov podľa § 16 a sušiarní podľa § 6 ods. 1 a vydáva osvedčenie o technologickej spôsobilosti sušiarne,
c)
posudzuje technické vlastnosti obalov prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov prebalených podľa § 13.
SIEDMA ČASŤ
POKUTY
§ 28
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
spôsobil zavlečenie alebo premnoženie škodlivého organizmu,
b)
doviezol, uviedol na trh alebo použil neregistrovaný prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok,
c)
nevykonal rastlinolekárske opatrenie nariadené kontrolným ústavom.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 330 eur.
(3)
Priestupky podľa odseku 1 prejednáva kontrolný ústav.
(4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,23) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 28a
Kontrolný ústav môže uložiť poriadkovú pokutu do 330 eur, a to aj opakovane tomu, kto maril výkon rastlinolekárskej kontroly tým, že fytoinšpektorovi bránil vo výkone oprávnenia podľa § 5.
§ 29
Iné správne delikty
(1)
Kontrolný ústav uloží pokutu od 330 eur do 3 300 eur tomu, kto v rozpore s týmto zákonom
a)
nevykonal rastlinolekárske opatrenie nariadené podľa § 4 ods. 2 alebo porušil ustanovenia osobitného predpisu,24)
b)
neoznámil kontrolnému ústavu výskyt, rozširovanie, podozrenie, príznaky alebo poškodenia podľa § 3 ods. 1 písm. b),
c)
porušil povinnosti podľa § 6 ods. 6,
d)
neviedol evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov alebo sa v tejto evidencii zistili nepravdivé, neúplné údaje a informácie, alebo nepredložil túto evidenciu kontrolnému ústavu podľa § 3 ods. 2,
e)
uvádzal na trh prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok napriek tomu, že nezabezpečil všetkým zamestnancom získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 18 ods. 3,
f)
neviedol evidenciu predaných prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov podľa § 21 písm. a) alebo sa v tejto evidencii zistili nepravdivé, neúplné údaje a informácie, alebo si nesplnil povinnosť podľa § 21 písm. b),
g)
vydal rastlinný pas, ktorý nespĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,24a) alebo označil obalový materiál a obaly z dreva, ktoré boli sušené neregistrovanou sušiarňou podľa § 6 ods. 1,
h)
nadobudol rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety v rozpore s ustanovením § 8 ods. 2,
i)
uvádzal na trh prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok vrátane malospotrebiteľského balenia v automate, na trhovisku, trhovom mieste alebo samoobslužnou formou predaja,
j)
používal sušiarne, ktoré neboli registrované podľa § 6 ods. 1, alebo mechanizačné prostriedky, ktoré neboli evidované podľa § 15 alebo ktoré nemajú platné osvedčenie o kontrole podľa § 16,
k)
používal prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok na rastliny alebo rastlinné produkty, ktoré neboli uvedené na etikete schválenej kontrolným ústavom, alebo spôsobom, ktorý nebol uvedený na etikete schválenej kontrolným ústavom,
l)
nevrátil podľa § 14 ods. 11 písm. a) alebo nezneškodnil podľa § 14 ods. 15 prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok po zrušení registrácie alebo po uplynutí doby platnosti registrácie,
m)
nevykonal rastlinolekárske opatrenie nariadené podľa § 4 ods. 4 alebo porušil ustanovenia osobitného predpisu,25)
n)
spôsobil preukázateľné rozširovanie škodlivého organizmu v dôsledku nesprávneho zabezpečenia počas prepravy rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov,
o)
uvádzal na trh a používal osivo a drevo ošetrené prípravkom na ochranu rastlín obsahujúcim jednu účinnú látku alebo viac účinných látok, ktoré neobsahuje registrovaný prípravok na ochranu rastlín podľa § 10 pre danú rastlinu,
p)
pestuje, vyrába alebo dováža rastliny, rastlinné produkty a iné predmety bez zápisu v registri výrobcov a dovozcov podľa § 6 ods. 1.
(2)
Kontrolný ústav uloží pokutu od 3 300 eur do 16 500 eur tomu, kto v rozpore s týmto zákonom
a)
vyrobil alebo prebalil a uvádzal na trh prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok v obale neschválenom kontrolným ústavom,
b)
nestiahol šaržu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku z trhu podľa § 4 ods. 2 písm. q),
c)
používal prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky alebo účinné látky na účely výskumu a vývoja bez povolenia kontrolného ústavu,
d)
nepredložil registračnému úradu iného členského štátu údaje a informácie podľa § 11a ods. 4,
e)
nevykonal rastlinolekárske opatrenie nariadené podľa § 4 ods. 3,
f)
neviedol evidenciu predaných prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov podľa § 21 písm. a) alebo sa v tejto evidencii zistili nepravdivé, neúplné údaje a informácie, alebo si nesplnil povinnosť podľa § 21 písm. b) alebo písm. c),
g)
si objednal reklamu, robil reklamu alebo uverejnil alebo dal uverejniť reklamu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, ktorý nie je registrovaný, alebo na použitie, ktoré nie je registrované alebo ktoré je v rozpore s rozhodnutím o registrácii a so schválenou etiketou,
h)
označil prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok etiketou neschválenou kontrolným ústavom,
i)
neprevzal alebo nezneškodnil prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok po zrušení registrácie alebo po uplynutí doby platnosti registrácie podľa § 14 ods. 11 písm. b).
(3)
Kontrolný ústav uloží pokutu od 16 500 eur do 33 100 eur tomu, kto v rozpore s týmto zákonom
a)
používal prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky, ktoré nie sú registrované,
b)
uvádzal na trh prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky bez rozhodnutia kontrolného ústavu podľa § 13 ods. 1,
c)
uvádzal na trh v malospotrebiteľskom balení prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky klasifikované podľa osobitného predpisu16) ako veľmi jedovaté,
d)
neoznámil kontrolnému ústavu každú zmenu údajov a informácií uvedených v dokumentačnom súbore údajov alebo všetky nové informácie o možných nebezpečných účinkoch prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku,
e)
neoznámil kontrolnému ústavu zmenu miesta a spôsobu výroby účinnej látky a prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku a kontrolný ústav zistil, že zloženie účinnej látky nie je identické so zložením účinnej látky uvedeným v dokumentačnom súbore údajov,
f)
uvádzal na trh alebo používal prípravky na ochranu rastlín v rozpore s podmienkami uvedenými v povolení vydanom podľa § 32,
g)
uvádzal na trh súbežné prípravky a zároveň neviedol záznamy o číslach šarží a registračných číslach všetkých dovezených súbežných prípravkov alebo ich na požiadanie nepredložil kontrolnému ústavu,
h)
nepredložil ďalšie informácie, údaje, štúdie alebo výsledky monitorovacích činností podľa § 11a ods. 1 alebo nepredložil ďalšie informácie a údaje podľa § 11a ods. 7,
i)
neplní alebo nesplnil povinnosť uvedenú v rozhodnutí o registrácii,
j)
nepredložil informácie a údaje podľa § 10 ods. 3.
(4)
Kontrolný ústav uloží pokutu od 33 100 eur do 66 300 eur tomu, kto v rozpore s týmto zákonom
a)
uvádzal na trh alebo používal prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok v rozpore s ustanoveniami osobitného predpisu,16a)
b)
predložil nepravdivé údaje alebo informácie týkajúce sa skutočností, na ktorých základe bolo vydané rozhodnutie o registrácii prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku,
c)
uvádzal na trh prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky, ktoré nie sú registrované,
d)
uvádzal na trh prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok v rozpore s povinnosťami uvedenými v rozhodnutí o registrácii alebo v rozhodnutí o povolení podľa § 10 ods. 3.
§ 30
Ukladanie pokút
(1)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa kontrolný ústav dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(2)
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť protiprávneho konania a mieru ohrozenia zdravia a života ľudí a zvierat, životného prostredia a zdravotného stavu rastlín, čas trvania protiprávneho konania a následky protiprávneho konania.
(3)
Kontrolný ústav môže v rozhodnutí o uložení pokuty uložiť povinnosť tomu, kto koná v rozpore s týmto zákonom, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré bola pokuta uložená. Ak sa v určenej lehote opatrenia nevykonajú, kontrolný ústav môže uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty.
(4)
Ak ten, komu bola uložená pokuta, poruší do jedného roka odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty opakovane povinnosť, za ktorú mu bola uložená pokuta, uloží sa mu pokuta až do dvojnásobku hornej hranice pokuty.
(5)
Uložená pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení, ak v ňom nie je určená iná lehota splatnosti.
(6)
Výnos z pokút uložených podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 31
Úhrada nákladov
(1)
Žiadateľ, držiteľ registrácie alebo držiteľ mechanizačného prostriedku uhrádza náklady na
a)
kontrolu úplnosti a posudzovanie dokumentačného súboru údajov, odskúšanie a registráciu prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov,
b)
vykonanie rastlinolekárskej kontroly vrátane laboratórnych testov a vydanie fytocertifikátu alebo rastlinného pasu,
c)
odber a rozbor vzoriek prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov, pri ktorých nebola preukázaná zhoda vlastností kontrolovanej vzorky s vlastnosťami uvedenými v dokumentačnom súbore údajov predloženom na registráciu,
d)
odber a rozbor vzoriek rastlín, rastlinných produktov a pôd na určenie rezíduí prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov, pri ktorých hladina rezíduí presiahla povolený limit,
e)
registráciu výrobcov a dovozcov podľa § 6 ods. 2 vrátane kontroly dokumentácie,
f)
vypracovanie posudkov odbornými pracoviskami,
g)
kontrolu podľa § 16.
(2)
Výšku úhrady podľa odseku 1 písm. a) až e) určí kontrolný ústav podľa preukázaných oprávnených nákladov.
(3)
Výšku úhrady podľa odseku 1 písm. f) určí odborné pracovisko podľa preukázaných oprávnených nákladov.
(4)
Výšku úhrady podľa odseku 1 písm. g) určí technický ústav podľa preukázaných oprávnených nákladov.
§ 32
Výnimky pri mimoriadnych situáciách
(1)
Ministerstvo môže povoliť uvedenie na trh prípravkov na ochranu rastlín, ktoré nespĺňajú podmienky podľa tohto zákona, na účel ich obmedzeného a kontrolovaného používania najviac na 120 dní, ak hrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, ktoré nemožno zvládnuť iným spôsobom. Spolu so žiadosťou o povolenie výnimky predkladá žiadateľ odborné posudky odborných pracovísk a kontrolného ústavu, návrh etikety a kartu bezpečnostných údajov25a) pre prípravok na ochranu rastlín v slovenskom jazyku.
(2)
Ministerstvo môže na základe rozhodnutia Komisie povoliť uvedenie na trh rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré nespĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu.25b)
(3)
Ministerstvo žiadosť o povolenie výnimky podľa odseku 1 zamietne, ak sú také prípravky na ochranu rastlín už uvedené na trh a ak nimi možno zvládnuť hroziace nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov.
ÔSMA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 33
Splnomocňovacie ustanovenia
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o
a)
žiadosti o
1.
posúdenie úplnosti dokumentačného súboru údajov,
2.
registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku pod viacerými názvami a o predĺžení doby platnosti registrácie,
3.
zmenu držiteľa registrácie a zmenu údajov a informácií,
4.
rozšírenie rozsahu použitia prípravku na ochranu rastlín a iného prípravku,
5.
prebaľovanie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku,
6.
vzájomné uznávanie,
7.
prehodnotenie účinnej látky a o prehodnotenie existujúcej registrácie prípravku na ochranu rastlín,
8.
povolenie na vykonanie experimentu alebo testu na účely výskumu a vývoja, pri ktorom dochádza k uvoľňovaniu neregistrovaného prípravku na ochranu rastlín do životného prostredia,
b)
odbere vzoriek prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov a o skladovaní prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov,
c)
odbornom vzdelávaní podľa § 18 a 18a,
d)
dokumentačnom súbore údajov
1.
pre existujúce účinné látky ešte nezaradené do zoznamu povolených účinných látok na báze rastlín, rastlinných extraktov a feromónov a dokumentačnom súbore údajov pre prípravky obsahujúce také účinné látky,
2.
pre účinné látky iných prípravkov a pre iné prípravky,
3.
pre vzájomné uznávanie registrácií,
4.
na predĺženie doby platnosti registrácie, rozšírenie rozsahu použitia a na posúdenie zmien podľa § 11a ods. 7,
e)
vedení evidencie spotreby a o spôsobe aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov podľa § 3 ods. 2 a o hláseniach podľa § 21 písm. b),
f)
podmienkach vykonávania skúšok biologickej účinnosti, podmienkach na vydanie poverenia na skúšanie biologickej účinnosti a o podmienkach rozšírenia poverenia na skúšanie biologickej účinnosti,
g)
podmienkach obmedzenia prebaľovania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov do malospotrebiteľského balenia,
h)
ochrane včiel, zveri, vodných a iných necieľových organizmov pri používaní prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov.
§ 34
Konanie
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,26) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na
a)
vypracovanie odborných posudkov
1.
pre súbežný prípravok podľa § 10 ods. 3 a pre rozšírenie rozsahu použitia podľa § 10 ods. 4 a 5,
2.
pre registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku podľa § 11 ods. 7 a pre posudzovanie zmien podľa § 11a ods. 7,
3.
pre prehodnotenie existujúcich registrácií podľa § 11b a pre predĺženie doby platnosti registrácie podľa § 12,
4.
pre prebaľovanie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov podľa § 13,
b)
povolenie uvádzať na trh a používať súbežný prípravok alebo používať súbežný prípravok na osobnú spotrebu podľa § 10 ods. 3,
c)
povolenie na používanie účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na účely výskumu alebo vývoja podľa § 10 ods. 6,
d)
posudzovanie úplnosti dokumentačného súboru údajov podľa § 11 ods. 5 a 6,
e)
evidenciu mechanizačných prostriedkov podľa § 15 a na kontrolu mechanizačných prostriedkov podľa § 16,
f)
vydávanie osvedčenia na uvádzanie prípravkov na trh podľa § 18 a osvedčenia na aplikáciu prípravkov podľa § 18a,
g)
povolenie výnimky pri mimoriadnych situáciách podľa § 32.
§ 35
Preberanie
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 36
Prechodné ustanovenia a spoločné ustanovenia
(1)
Rozhodnutia o registrácii prípravkov na ochranu rastlín registrované podľa doterajších predpisov sú platné do doby v nich uvedenej. Toto neplatí, ak v tejto dobe príslušný orgán Európskeho spoločenstva rozhodne o nezaradení účinnej látky obsiahnutej v prípravku na ochranu rastlín do zoznamu povolených účinných látok alebo určí osobitné podmienky na ich použitie. Kontrolný ústav uvedie doterajšiu registráciu do súladu s týmto rozhodnutím alebo obmedzí, alebo zruší registráciu pred uvedeným dátumom.
(2)
Existujúce skladové zásoby prípravkov na ochranu rastlín, ktorým bola zrušená registrácia podľa odseku 1, možno používať aj po tomto termíne, a to len do skončenia doby použiteľnosti týchto prípravkov, ak kontrolný ústav so zreteľom na rozhodnutie príslušného orgánu Európskeho spoločenstva neobmedzí použitie každého prípravku na kratšiu dobu.
(3)
Žiadosti o registráciu prípravkov na ochranu rastlín podané do 1. júna 2005 sa posudzujú podľa doterajších právnych predpisov.
(4)
Osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydané podľa doterajších právnych predpisov sú platné do doby v nich uvedenej.
(5)
Držiteľ potvrdenia o registrácii mechanizačného prostriedku je povinný písomne oznámiť do 31. decembra 2005 technickému ústavu
a)
všetky zmeny v konštrukčnom vyhotovení mechanizačného prostriedku, ktoré by mohli mať vplyv na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov,
b)
všetky poznatky o zistených nedostatkoch registrovaného mechanizačného prostriedku,
c)
ochranné opatrenia vo vzťahu k uvádzaniu registrovaného mechanizačného prostriedku na trh, ktoré boli prijaté v členských štátoch.
(6)
Držiteľ mechanizačného prostriedku, ktorý bol technicky rekonštruovaný v období jeho používania, môže požiadať o jeho evidenciu do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(7)
Osvedčenia o kontrole mechanizačných prostriedkov vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do doby v nich uvedenej.
§ 36a
(1)
Žiadosti o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinné látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, podané pred 1. júlom 2007 sa posudzujú podľa tohto zákona.
(2)
Žiadosti o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinné látky ešte nezaradené do zoznamu povolených účinných látok, podané pred 1. júlom 2007 sa posudzujú podľa doterajších predpisov.
(3)
Prípravky na ochranu rastlín zaregistrované podľa doterajších predpisov, ktoré podľa tohto zákona patria medzi iné prípravky, zostávajú zaregistrované do doby uvedenej v rozhodnutí o registrácii. Po uplynutí doby platnosti registrácie nemožno požiadať o predĺženie doby platnosti ich registrácie podľa § 12; takéto prípravky možno zaregistrovať po podaní žiadosti o registráciu iného prípravku.
(4)
Registrácia prípravkov na ochranu rastlín zaregistrovaných podľa doterajších predpisov, ktoré obsahujú inú účinnú látku ako existujúcu účinnú látku alebo novú účinnú látku, sa končí dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Také prípravky možno opätovne zaregistrovať ako prípravky na ochranu rastlín s obsahom novej účinnej látky. Doba odkladu na uvádzanie na trh alebo používanie existujúcich zásob týchto prípravkov na ochranu rastlín je 12 mesiacov.
(5)
Prípravok na ochranu rastlín, ktorý obsahuje novú účinnú látku, ktorá nie je uvedená v zozname povolených účinných látok, možno registrovať najviac na tri roky v súlade s podmienkami podľa osobitného predpisu.27)
(6)
Prípravok na ochranu rastlín obsahujúci existujúcu účinnú látku uvedenú v osobitnom predpise27a) možno registrovať do termínu uvedeného v osobitnom predpise13a) aj vtedy, ak podmienka uvedená v § 11 ods. 13 písm. b) nie je splnená. Toto ustanovenie sa neuplatňuje na existujúce účinné látky, pre ktoré Komisia prijala rozhodnutie o nezaradení do zoznamu povolených účinných látok.
(7)
Prvou registráciou prípravku na ochranu rastlín podľa § 11 ods. 13 sa rozumie aj rozhodnutie o registrácii prípravku vydané pred 1. júlom 2007.
(8)
Každý, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky, je povinný získať osvedčenie na uvádzanie prípravkov na trh podľa § 18 ods. 1 až 3 do 31. decembra 2011. Každý, kto aplikuje prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky, okrem osôb uvedených v § 18a ods. 5, je povinný získať osvedčenie na aplikáciu prípravkov podľa § 18a ods. 1 a 2 do 31. decembra 2013.
§ 37
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z. a zákona č. 519/2003 Z. z.
§ 38
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha
k zákonu č. 193/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 91/414/EHS zo dňa 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, 19. 8. 1991) v znení smernice Komisie 93/71/EHS z 27. júla 1993 (Ú. v. ES L 221, 31. 8. 1993), smernice Komisie 94/37/ES z 22. júla 1994 (Ú. v. ES L 194, 29. 7. 1994), smernice Komisie 94/79/ES z 21. decembra 1994 (Ú. v. ES L 354, 31. 12. 1994), smernice Komisie 95/35/ES zo 14. júla 1995 (Ú. v. ES L 172, 22. 7. 1995), smernice Komisie 95/36/ES zo 14. júla 1995 (Ú. v. ES L 172, 22. 7. 1995), smernice Komisie 96/12/ES z 8. marca 1996 (Ú. v. ES L 065, 15. 3. 1996), smernice Komisie 96/46/ES zo 16. júla 1996 (Ú. v. ES L 214, 23. 8. 1996), smernice Komisie 96/68/ES z 21. októbra 1996 (Ú. v. ES L 277, 30. 10. 1996), smernice Rady 97/57/ES z 22. septembra 1997 (Ú. v. ES L 265, 27. 9. 1997), smernice Komisie 97/73/ES z 15. decembra 1997 (Ú. v. ES L 353, 24. 12. 1997), smernice Komisie 98/47/ES z 25. júna 1998 (Ú. v. ES L 191, 7. 7. 1998), smernice Komisie 1999/1/ES z 21. januára 1999 (Ú. v. ES L 021, 28. 1. 1999), smernice Komisie 1999/73/ES z 19. júla 1999 (Ú. v. ES L 206, 5. 8. 1999), smernice Komisie 1999/80/ES z 28. júla 1999 (Ú. v. ES L 210, 10. 8. 1999), smernice Komisie 2000/10/ES z 1. marca 2000 (Ú. v. ES L 057, 2. 3. 2000), smernice Komisie 2000/49/ES z 26. júla 2000 (Ú. v. ES L 197, 3. 8. 2000), smernice Komisie 2000/50/ES z 26. júla 2000 (Ú. v. ES L 198, 4. 8. 2000), smernice Komisie 2000/66/ES z 23. októbra 2000 (Ú. v. ES L 276, 28. 10. 2000), smernice Komisie 2000/67/ES z 23. októbra 2000 (Ú. v. ES L 276, 28. 10. 2000), smernice Komisie 2000/68/ES z 23. októbra 2000 (Ú. v. ES L 276, 28. 10. 2000), smernice Komisie 2000/80/ES zo 4. decembra 2000 (Ú. v. ES L 309, 9. 12. 2000), smernice Komisie 2001/21/ES z 5. marca 2001 (Ú. v. ES L 069, 10. 3. 2001), smernice Komisie 2001/28/ES z 20. apríla 2001 (Ú. v. ES L 113, 24. 4. 2001), smernice Komisie 2001/36/ES zo 16. mája 2001 (Ú. v. ES L 164, 20. 6. 2001), smernice Komisie 2001/47/ES z 25. júna 2001 (Ú. v. ES L 175, 28. 6. 2001), smernice Komisie 2001/49/ES z 28. júna 2001 (Ú. v. ES L 176, 29. 6. 2001), smernice Komisie 2001/87/ES z 12. októbra 2001 (Ú. v. ES L 276, 19. 10. 2001), smernice Komisie 2001/99/ES z 20. novembra 2001 (Ú. v. ES L 304, 21. 11. 2001), smernice Komisie 2001/103/ES z 28. novembra 2001 (Ú. v. ES L 313, 30. 11. 2001), smernice Komisie 2002/18/ES z 22. februára 2002 (Ú. v. ES L 055, 26. 2. 2002), smernice Komisie 2002/37/ES z 3. mája 2002 (Ú. v. ES L 117, 4. 5. 2002), smernice Komisie 2002/48/ES z 30. mája 2002 (Ú. v. ES L 148, 6. 6. 2002), smernice Komisie 2002/64/ES z 15. júla 2002 (Ú. v. ES L 189, 18. 7. 2002), smernice Komisie 2002/81/ES z 10. októbra 2002 (Ú. v. ES L 276, 12. 10. 2002), smernice Komisie 2003/5/ES z 10. januára 2003 (Ú. v. ES L 008, 14. 1. 2003), smernice Komisie 2003/23/ES z 25. marca 2003 (Ú. v. EÚ L 081, 28. 3. 2003), smernice Komisie 2003/31/ES z 11. apríla 2003 (Ú. v. EÚ L 101, 23. 4. 2003), nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16. 5. 2003), smernice Komisie 2003/39/ES z 15. mája 2003 (Ú. v. EÚ L 124, 20. 5. 2003), smernice Komisie 2003/68/ES z 11. júla 2003 (Ú. v. EÚ L 177, 16. 7. 2003), smernice Komisie 2003/70/ES zo 17. júla 2003 (Ú. v. EÚ L 184, 23. 7. 2003), smernice Komisie 2003/79/ES z 13. augusta 2003 (Ú. v. EÚ L 205, 14. 8. 2003), smernice Komisie 2003/81/ES z 5. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 224, 6. 9. 2003), smernice Komisie 2003/82/ES z 11. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 228, 12. 9. 2003), smernice Komisie 2003/84/ES z 25. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 247, 30. 9. 2003), smernice Komisie 2003/112/ES z 1. decembra 2003 (Ú. v. EÚ L 321, 6. 12. 2003), smernice Komisie 2003/119/ES z 5. decembra 2003 (Ú. v. EÚ L 325, 12. 12. 2003), smernice Komisie 2004/20/ES z 2. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 070, 9. 3. 2004), smernice Komisie 2004/30/ES z 10. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 077, 13. 3. 2004), smernice Komisie 2004/58/ES z 23. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 120, 24. 4. 2004), smernice Komisie 2004/60/ES z 23. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 120, 24. 4. 2004), smernice Komisie 2004/62/ES z 26. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 125, 28. 4. 2004), smernice Komisie 2004/71/ES z 28. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2004), smernice Rady 2004/66/ES z 26. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1. 5. 2004).
2. Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich šíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 169, 10. 7. 2000 v znení smernice Komisie 2001/33/ES z 8. mája 2001 (Ú. v. ES L 127, 9. 5. 2001), smernice Komisie 2002/28/ES z 19. marca 2002 (Ú. v. ES L 077, 20. 3. 2002), smernice Komisie 2002/36/ES z 29. apríla 2002 (Ú. v. ES L 116, 3. 5. 2002), smernice Komisie 2003/22/ES z 24. marca 2003 (Ú. v. EÚ L 078, 25. 3. 2003), smernice Komisie 2003/47/ES zo 4. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 138, 5. 6. 2003).".
3. Smernica Rady 74/556/EHS zo 4. júna 1974, ktorou sa stanovujú podrobnosti o prechodných opatreniach týkajúcich sa činností, ktoré súvisia s obchodovaním a distribúciou toxických výrobkov, a činností, ktoré zahŕňajú odborné využitie takýchto výrobkov, vrátane činností sprostredkovateľov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1).
4. Smernica Rady 74/557/EHS zo 4. júna 1974 o uplatňovaní slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby, pokiaľ ide o činnosti samostatne zárobkovo činných osôb a sprostredkovateľov pôsobiacich v oblasti obchodovania s toxickými výrobkami a ich distribúcie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1).
1)
§ 2 ods. 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení neskorších predpisov.
2)
Príloha č. 1 a 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov.
3)
Dohoda o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore (oznámenie č. 266/2004 Z. z.).
4)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
4a)
Napríklad nariadenie Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na realizáciu prvého stupňa pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 (2) smernice Rady 91/414/EHS o umiestnení na trh prípravkov na ochranu rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 13; Ú. v. ES L 366, 15. 12. 1992) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 451/2000 z 28. februára 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre vykonanie druhej a tretej etapy pracovného programu podľa článku 8 (2) smernice Rady 91/414/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 28; Ú. v. ES L 55, 29. 2. 2000) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 1490/2002 zo 14. augusta 2002 stanovujúce ďalšie podrobné pravidlá na vykonanie tretej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 451/2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36; Ú. v. ES L 224, 21. 8. 2002) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 1112/2002 z 20. júna 2002 ustanovujúce podrobné pravidlá vykonávania štvrtej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 (2) smernice Rady 91/414/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36; Ú. v. ES L 168, 27. 6. 2002) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 2229/2004 z 3. decembra 2004, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na vykonanie štvrtej etapy pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 379, 24. 12. 2004) v platnom znení.
5)
Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5a)
Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5d)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6a)
§ 30 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.
7)
§ 5 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 518/2003 Z. z.
8a)
Napríklad zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
Napríklad zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z., Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (oznámenie č. 572/1992 Zb.).
11a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 316/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dokumentačný súbor údajov účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín a jednotné zásady na odborné posudzovanie a registráciu prípravkov na ochranu rastlín.
11b)
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh.
11c)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z.
12)
§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 195/2007 Z. z.
13)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 8; Ú. v. EÚ L 158, 30. 4. 2004) v platnom znení.
13a)
Nariadenie Komisie (ES) č. 2076/2002 z 20. novembra 2002, ktorým sa predlžuje časová lehota uvedená v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS a ktorá sa týka nezaradenia určitých účinných látok do prílohy I uvedenej smernice a zrušenia povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúcich tieto látky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 37; Ú. v. ES L 319, 23. 11. 2002) v platnom znení.
14)
Zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.
15)
§ 17 až 20 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 249/1994 Z. z.
15b)
Zákon č. 163/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16. 3. 2005) v platnom znení.
16a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z.
Zákon č. 163/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19)
Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 624/2007 Z. z. o odbere vzoriek a o skladovaní prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov.
21)
§ 24,§ 25 ods. 3 až 7 a 9 a § 26 ods. 1 až 9 a 12 zákona č. 163/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
24)
§ 6 ods. 8, 9 a 14 a § 13 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z.§ 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 74/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje postup pre oznámenie o pozastavení zásielky alebo škodlivého organizmu z tretích krajín.
25a)
§ 27 zákona č. 163/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25b)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
27a)
Príloha č. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 451/2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 3/zv. 28; Ú. v. ES L 224, 21. 8. 2002).
Príloha č. 1 a 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1112/2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36; Ú. v. ES L 168, 27. 6. 2002).
Príloha č. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1490/2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 3/zv. 36; Ú. v. ES L 224, 21. 8. 2002).
Príloha č. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 2229/2004 (Ú. v. EÚ L 379, 24. 12. 2004).