193/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2007 do 28.02.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

193
ZÁKON
zo 16. marca 2005
o rastlinolekárskej starostlivosti
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a)
povinnosti fyzických osôb a právnických osôb na úseku rastlinolekárskej starostlivosti,
b)
rastlinolekárske opatrenia proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty a proti ich rozširovaniu na území Slovenskej republiky,
c)
podmienky registrácie a kontroly prípravkov na ochranu rastlín, iných prípravkov a ich uvádzanie na trh,
d)
podmienky evidencie a kontroly mechanizačných prostriedkov,
e)
pôsobnosť orgánov rastlinolekárskej starostlivosti,
f)
sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
rastlinolekárskou starostlivosťou opatrenia, ktoré zabraňujú zavlečeniu a rozširovaniu škodlivých organizmov a pôsobeniu škodlivých činiteľov,
b)
rastlinolekárskou kontrolou dohľad orgánov rastlinolekárskej starostlivosti (§ 23) nad dodržiavaním povinností uložených fyzickým osobám a právnickým osobám týmto zákonom,
c)
rastlinami živé rastliny a ich bližšie určené časti vrátane osiva;1) za živé časti rastlín sa považujú
1.
plody v botanickom zmysle okrem hlboko zmrazených plodov,
2.
zelenina okrem hlboko zmrazenej zeleniny,
3.
hľuzy, podcibulie, cibule a rizómy,
4.
rezané kvety,
5.
odrezky s olistením,
6.
zoťaté stromy s olistením,
7.
listy a olistenie,
8.
pletivové kultúry rastlín,
9.
živé pele,
10.
očká, odrezky a štepy,
11.
akékoľvek iné časti rastlín, ktoré môžu byť bližšie určené na základe právne záväzných aktov Európskej únie a Európskeho spoločenstva,
d)
rastlinnými produktmi produkty rastlinného pôvodu, nespracované alebo spracované jednoduchým spôsobom tak, že už nie sú rastlinami,
e)
inými predmetmi predmety iné ako rastliny alebo rastlinné produkty, ktoré môžu prenášať škodlivé organizmy a ktoré podliehajú rastlinolekárskej kontrole,
f)
škodlivými organizmami akýkoľvek druh, kmeň alebo biotyp rastliny, živočícha alebo choroboplodného činiteľa, ktorý je škodlivý pre rastliny alebo rastlinné produkty,
g)
škodlivými činiteľmi fyzikálne faktory a chemické faktory, ktoré spôsobujú nepriaznivé zmeny zdravotného stavu rastlín,
h)
uvádzaním na trh každá dodávka, či už za úhradu alebo bezodplatne okrem dodávky určenej na uskladnenie, po ktorej nasleduje jej odoslanie z územia Európskeho spoločenstva alebo zneškodnenie; dovoz na územie Európskeho spoločenstva sa považuje na účely tohto zákona za uvedenie na trh,
i)
rastlinným pasom úradný doklad, ktorý potvrdzuje, že sú splnené podmienky, ktoré sa týkajú rastlinolekárskej starostlivosti, a ktorý je
1.
štandardizovaný na úrovni Európskeho spoločenstva pre rôzne typy rastlín alebo rastlinných produktov, a
2.
ustanovený Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ďalej len „kontrolný ústav“) alebo zodpovedným úradným orgánom členského štátu Európskej únie alebo ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom spoločenstve (ďalej len „členský štát“),
j)
fytocertifikátom medzinárodne uznávaný úradný doklad, ktorý osvedčuje zdravotný stav a pôvod rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov pri ich vývoze a dovoze,
k)
chránenou zónou územie v členských štátoch, na ktorom
1.
nie je usídlený alebo endemický jeden alebo viac škodlivých organizmov2) napriek priaznivým podmienkam na ich usídlenie, pričom sú usídlené v jednej alebo vo viacerých častiach Európskeho spoločenstva,
2.
existuje nebezpečenstvo, že sa určité škodlivé organizmy za priaznivých ekologických podmienok usídlia na určitých plodinách napriek skutočnosti, že tieto organizmy nie sú usídlené ani endemické v Európskom spoločenstve,
l)
karanténou súbor preventívnych, kontrolných, izolačných a eradikačných opatrení s cieľom zabránenia výskytu, potlačenia, zachovania alebo eradikácie populácie škodlivého organizmu na určitom území,
m)
prieskumom výskytu škodlivých organizmov úradný prieskum vykonávaný počas určitého obdobia na účely zistenia vlastností populácie škodlivých organizmov alebo ich výskytu,
n)
monitoringom škodlivých organizmov úradný sústavný proces sledovania a vyhodnocovania populácie škodlivých organizmov a ich vlastností,
o)
signalizáciou určenie termínu zásahu proti škodlivým organizmom,
p)
eradikáciou uplatnenie vhodných opatrení na účely zničenia škodlivého organizmu,
q)
miestom vstupu miesto, kde sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety doviezli po prvýkrát na colné územie Európskeho spoločenstva; letisko v prípade leteckej prepravy, prístav v prípade riečnej prepravy, stanica v prípade železničnej prepravy a v prípade akejkoľvek inej prepravy sídlo colného úradu, ktorý je miestne príslušný pre oblasť, v ktorej vstupujú na colné územie Európskych spoločenstiev,
r)
prípravkami na ochranu rastlín účinné látky a prípravky obsahujúce jednu alebo viaceré účinné látky spracované do formulácie, v ktorej sa dodávajú užívateľovi a sú určené na
1.
ochranu rastlín alebo rastlinných produktov proti všetkým škodlivým organizmom alebo zabráneniu pôsobenia škodlivých organizmov,
2.
ovplyvňovanie životných procesov rastlín okrem živín, ako sú rastové regulátory,
3.
konzervovanie rastlinných produktov, ak takéto látky alebo prípravky nie sú predmetom úpravy v právne záväzných aktoch Európskeho spoločenstva o konzervačných látkach,
4.
ničenie nežiaducich rastlín, alebo
5.
ničenie časti rastlín, kontrolu alebo zamedzenie nežiaducemu rastu rastlín,
s)
inými prípravkami prípravky na zisťovanie výskytu škodlivých organizmov alebo užitočných organizmov, bioagens, zmáčadlá, látky znižujúce fytotoxicitu, farbivá, prípravky na ošetrovanie rán alebo úpravu vzhľadu rastlín; ak je iný prípravok súčasne aj prípravkom na ochranu rastlín, posudzuje sa ako prípravok na ochranu rastlín,
t)
látkami chemické prvky a ich zlúčeniny, vyskytujúce sa v prírode alebo vyrobené vrátane nečistôt nevyhnutne vyplývajúcich z ich výrobného procesu,
u)
účinnými látkami látky alebo mikroorganizmy vrátane vírusov so všeobecným účinkom alebo špecifickým účinkom na škodlivé organizmy alebo rastliny, časti rastlín alebo rastlinné produkty,
v)
novou účinnou látkou účinná látka, ktorá nebola uvedená pred 26. júlom 1993 na trh v štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore,3)
w)
rezíduami prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov jedna alebo viaceré látky prítomné v rastlinách alebo na rastlinách alebo produktoch rastlinného pôvodu, jedlých živočíšnych výrobkoch alebo inde v životnom prostredí a vznikajúce v dôsledku používania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov vrátane ich metabolitov a produktov vznikajúcich ich degradáciou alebo reakciou,
x)
registráciou prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov úradný postup, ktorým kontrolný ústav na základe žiadosti predloženej žiadateľom po splnení zákonom ustanovených podmienok schváli uvedenie na trh a používanie prípravku na ochranu rastlín a iného prípravku na území Slovenskej republiky alebo časti jej územia,
y)
malospotrebiteľským balením prípravku na ochranu rastlín a iného prípravku balenie určené pre neprofesionálnych používateľov, ktorými sú fyzické osoby, ktoré neuvádzajú nimi ošetrené rastliny alebo rastlinné produkty na trh,
z)
integrovanou ochranou rastlín racionálne uplatnenie kombinácie biologických, biotechnologických, chemických, pestovateľských alebo šľachtiteľských opatrení, pri ktorých sa použitie chemických prípravkov na ochranu rastlín obmedzí na minimum nevyhnutné na zachovanie populácie škodlivých organizmov na úrovniach nižších, ako sú úrovne spôsobujúce ekonomicky neprijateľné škody alebo straty,
za) správnou praxou v ochrane rastlín požiadavky a opatrenia na zachovanie zdravotného stavu rastlín a rastlinných produktov, ich kvality a bezpečnosti použitím agrotechnických opatrení a zásad integrovanej ochrany rastlín,
zb) odborným pracoviskom pracovisko poverené príslušným ústredným orgánom štátnej správy,4)
zc) mechanizačnými prostriedkami a zariadeniami na ochranu rastlín aplikačné zariadenia a stroje určené na ochranu rastlín vrátane moričiek a zariadení na leteckú aplikáciu (ďalej len „mechanizačné prostriedky“),
zd) spotrebiteľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá aplikuje prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky,
ze) šaržou rovnorodé množstvo prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku vyrobené v jednom výrobnom cykle a ktoré má spoločné charakteristiky.
DRUHÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 3
Všeobecné povinnosti
(1)
Každý je na úseku rastlinolekárskej starostlivosti povinný
a)
dodržiavať opatrenia podľa osobitných predpisov5) správnej praxe v ochrane rastlín na predchádzanie zavlečenia a rozširovania škodlivých organizmov, na ich kontrolu, eradikáciu a zamedzenie ich ďalšieho rozširovania tak, aby v dôsledku ich zavlečenia a premnoženia nevznikla škoda iným osobám a aby nedošlo k poškodeniu zdravia ľudí a zvierat, životného prostredia a zdravotného stavu rastlín,
b)
oznámiť bezodkladne kontrolnému ústavu každý výskyt, rozširovanie alebo podozrenie z výskytu škodlivých organizmov,2) alebo príznaky napadnutia alebo poškodenia týmito škodlivými organizmami,
c)
používať len registrované prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky podľa návodu uvedeného na etikete, podľa zásad správnej praxe v ochrane rastlín a za podmienok uvedených v osobitnom predpise,5a)
d)
používať len také mechanizačné prostriedky, ktoré spĺňajú podmienky evidencie podľa § 15 a kontroly podľa § 16,
e)
dodržiavať pokyny orgánov rastlinolekárskej starostlivosti,
f)
poskytnúť súčinnosť zamestnancovi kontrolného ústavu (ďalej len „fytoinšpektor“) pri výkone oprávnení podľa § 5.
(2)
Každý, kto v rámci podnikania používa prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky, je okrem povinností ustanovených v odseku 1 povinný predkladať kontrolnému ústavu k 1. decembru každoročne evidenciu o ich
a)
nákupe, skladovaní, spotrebe a spôsobe aplikácie,
b)
spôsobe likvidácie.
(3)
Každý, kto podniká v lesnom hospodárstve, je povinný viesť evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov s uvedením spôsobu aplikácie a predložiť ju Národnému lesníckemu centru.
TRETIA ČASŤ
RASTLINOLEKÁRSKE OPATRENIA
§ 4
Výkon rastlinolekárskej kontroly a rastlinolekárske opatrenia
(1)
Fytoinšpektor vykonáva
a)
rastlinolekársku kontrolu zdravotného stavu, totožnosti a dokladov pri premiestňovaní, dovoze, vývoze a tranzite rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov,
b)
kontrolu pestovania, výroby, spracovania a uvádzania na trh rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov,
c)
rastlinolekársku kontrolu činnosti fyzických osôb a právnických osôb uvedených v § 3 ods. 1,
d)
kontrolu uvádzania na trh a používania prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov,
e)
kontrolu používania mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín.
(2)
Kontrolný ústav na základe výsledkov rastlinolekárskej kontroly rozhodnutím môže uložiť fyzickej osobe alebo právnickej osobe vykonať niektoré z týchto rastlinolekárskych opatrení:
a)
zakáže, obmedzí alebo určí spôsob pestovania rastlín, ich zberu, pozberovej úpravy, uvádzania na trh, priemyselného spracovania a iného použitia rastlín a rastlinných produktov,
b)
zakáže alebo určí spôsob využívania pozemkov, skladov alebo prevádzok, ako aj prepravy rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov,
c)
zakáže spracúvať alebo uvádzať na trh rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, v ktorých výskyt škodlivých organizmov spôsobil ich zdravotnú závadnosť,
d)
určí spôsob asanácie pozemku alebo objektu, ktoré sú napadnuté škodlivými organizmami,
e)
navrhne vyhlásenie karantény alebo zrušenie karantény obvodnému pozemkovému úradu,
f)
zakáže uvádzať na trh a používať prípravky na ochranu rastlín a iné prípravky, ak nie sú registrované podľa tohto zákona,
g)
zakáže používať mechanizačné prostriedky, ak nie sú evidované podľa § 15 alebo ak u nich nebola vykonaná kontrola podľa § 16,
h)
zakáže spracúvať alebo uvádzať na trh také rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, pri ktorých ochrane sa nedodržali podmienky použitia prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov,
i)
nariadi povinné testovanie rastlín alebo rastlinných produktov na prítomnosť škodlivých organizmov alebo na rezistenciu proti nim,
j)
nariadi preventívnu ochranu ohrozených porastov alebo ich likvidáciu,
k)
nariadi likvidáciu inváznych druhov6) na poľnohospodárskej pôde,
l)
nariadi zneškodnenie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov, ktoré sa stali odpadom podľa § 14 ods. 11,
m)
nariadi testovanie pôdy, rastlín a rastlinných produktov na rezíduá prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov,
n)
zakáže alebo obmedzí vstup na zamorené pozemky,
o)
nariadi vykonať iné vhodné opatrenie,
p)
zakáže premiestňovať rastlinné organizmy alebo živočíšne organizmy, ktoré sú šíriteľmi škodlivých organizmov.
(3)
Príslušný obvodný pozemkový úrad7) na návrh kontrolného ústavu podľa odseku 2 písm. e) vyhlasuje karanténu a zrušuje karanténu.
(4)
Ak ten, komu bola rozhodnutím uložená povinnosť vykonať niektoré z opatrení podľa odseku 2, takéto opatrenie nevykonal v určenej lehote, môže kontrolný ústav zabezpečiť jeho vykonanie na náklady príslušnej osoby.
(5)
Ak sa napriek vykonaniu opatrenia podľa odseku 2 na určitom území vyskytnú v značnom rozsahu škodlivé organizmy alebo ak je odôvodnená obava z ich rozširovania, príslušný obvodný pozemkový úrad7) na návrh kontrolného ústavu alebo príslušný obvodný lesný úrad8) na návrh Národného lesníckeho centra nariadi vykonanie rastlinolekárskych opatrení proti týmto škodlivým organizmom.
(6)
Náklady na úhradu nariadených rastlinolekárskych opatrení podľa odseku 5 uhrádza ten, kto užíva ošetrené pozemky, a to podľa pomeru ich výmery k celkovej výmere ošetrených pozemkov.
(7)
Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odsekov 2 a 5 nemá odkladný účinok.
(8)
Kontrolný ústav môže poveriť výkonom odborných činností v oblasti diagnostiky škodlivých organizmov akreditovanú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá je odborne spôsobilá.
(9)
Za odborne spôsobilú osobu podľa odseku 8 sa považuje ten, kto preukáže, že má skončené vysokoškolské vzdelanie s pôdohospodárskym alebo prírodovedným zameraním a trojročnú prax v odbore diagnostiky škodlivých organizmov.
§ 5
Oprávnenia fytoinšpektora pri výkone rastlinolekárskej kontroly
Fytoinšpektor je na účely vykonania rastlinolekárskej kontroly oprávnený
a)
vstupovať
1.
na pozemky a do prevádzkových priestorov, v ktorých sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pestujú, vyrábajú, používajú, uvádzajú na trh alebo sú v nich inak prítomné,
2.
do predajní, skladov a priestorov, v ktorých sa nachádzajú prípravky na ochranu rastlín, iné prípravky alebo prípravky uvedené v § 14 ods. 11, alebo v ktorých sa s nimi manipuluje,
3.
do dopravných prostriedkov, ktorými sa prepravujú rastliny, rastlinné produkty, prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky,
b)
vykonávať potrebné zisťovania vrátane odoberania vzoriek rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov vrátane pôdy a prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov v rozsahu potrebnom na vykonanie kontroly,
c)
nahliadať do evidencie, dokladov a iných písomností týkajúcich sa rastlinolekárskej kontroly, robiť si z nich výpisy a požadovať vyhotovenie ich kópií,
d)
požadovať vysvetlenie, úplné údaje a informácie o všetkých činnostiach a zariadeniach podľa písmen a) a b),
e)
vykonávať kontrolu dokladov osvedčujúcich splnenie podmienok evidencie a kontroly mechanizačných prostriedkov podľa § 15 a § 16.
§ 6
Registrácia fyzických osôb a právnických osôb na úseku rastlinolekárskej starostlivosti a vydanie osvedčenia
(1)
Každý, kto pestuje, vyrába alebo dováža rastliny, rastlinné produkty a iné predmety a u koho sa vyžaduje úradná rastlinolekárska kontrola, je povinný v súlade s osobitným predpisom9) požiadať kontrolný ústav o zápis do registra výrobcov a dovozcov.
(2)
Kontrolný ústav po predložení žiadosti o registráciu výrobcu a dovozcu postupuje pri zápise žiadateľa do registra výrobcov a dovozcov v súlade s osobitným predpisom.10)
(3)
Kontrolný ústav po zápise žiadateľa do registra výrobcov a dovozcov vydá osvedčenie o registrácii výrobcov a dovozcov.
(4)
Kontrolný ústav registráciu zruší a odníme osvedčenie o registrácii výrobcov a dovozcov
a)
na žiadosť registrovanej osoby,
b)
pri výmaze z obchodného registra, pri zániku živnostenského oprávnenia alebo skončení poľnohospodárskej výroby samostatne hospodáriaceho roľníka,
c)
pri opakovanom nevykonaní nariadených rastlinolekárskych opatrení podľa § 4 ods. 2.
(5)
Fyzická osoba alebo právnická osoba registrovaná podľa odseku 3 (ďalej len „registrovaná osoba“) je povinná v prípade zrušenia registrácie vrátiť originály všetkých dokladov, ktoré boli vydané kontrolným ústavom v súvislosti s touto registráciou.
§ 7
Vývoz, dovoz a tranzit
(1)
Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety musia byť pri ich vývoze alebo dovoze sprevádzané medzinárodne uznávaným úradným dokladom, ktorý osvedčuje ich zdravotný stav a pôvod (ďalej len „fytocertifikát“).
(2)
Fytocertifikát vydáva pri
a)
vývoze rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov do tretích krajín kontrolný ústav,
b)
dovoze alebo tranzite rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov orgán rastlinolekárskej starostlivosti krajiny pôvodu.
(3)
Vývozca rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov je povinný
a)
oznámiť kontrolnému ústavu ich vývoz najmenej 48 hodín pred naložením rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov a súčasne požiadať kontrolný ústav o vykonanie rastlinolekárskej kontroly,
b)
poskytnúť kontrolnému ústavu pri požiadaní o rastlinolekársku kontrolu v písomnej forme tieto údaje:
1.
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu vývozcu,
2.
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu príjemcu,
3.
miesto pôvodu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov,
4.
deklarované dopravné prostriedky,
5.
deklarované miesto vstupu,
6.
rozlišujúce znaky, ktorými sú počet a opis balenia, názov tovaru a botanický názov rastlín,
7.
deklarované množstvo,
8.
podrobnosti dezinsekčného ošetrenia alebo dezinfekčného ošetrenia,
c)
predložiť kontrolnému ústavu potvrdenia o vykonaní testov a ošetrení požadovaných krajinou určenia.
(4)
Rastlinolekárska kontrola pri vývoze rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov do tretích krajín je zameraná na splnenie osobitných požiadaviek krajiny určenia a všetkých krajín, cez ktoré sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety prepravujú; toto sa nevzťahuje na rastlinolekárske požiadavky členských štátov.
(5)
Dovozca a vývozca rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov je povinný zabezpečiť ich prepravu tak, aby nedošlo k napadnutiu zásielok škodlivými organizmami ani k prípadnému rozširovaniu škodlivých organizmov z týchto zásielok.
(6)
Ak kontrolný ústav na základe rastlinolekárskej kontroly zistí, že rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety spĺňajú osobitné požiadavky krajiny určenia a všetkých krajín, cez ktoré sa prepravujú, fytocertifikát vydá.
(7)
Ustanovenia osobitných predpisov11) týkajúce sa dovozu, vývozu a tranzitu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov nie sú týmto zákonom dotknuté.
§ 8
Rastlinné pasy
(1)
Kontrolný ústav vydá registrovanej osobe oprávnenie na vydávanie rastlinných pasov najviac v rozsahu činností, na ktoré sa registrovala podľa § 6 ods. 2, a to na dobu neurčitú.
(2)
Fyzická osoba a právnická osoba pri svojej podnikateľskej činnosti nesmie nadobúdať rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré musia byť sprevádzané rastlinným pasom, bez platného rastlinného pasu.
§ 9
Chránené zóny
(1)
Ak Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zistí, že je účelné na základe výsledkov vyhodnocovania miery rizika zavlečenia a rozširovania škodlivých organizmov vymedziť na území Slovenskej republiky chránenú zónu, požiada Európsku komisiu (ďalej len „Komisia") o uznanie tejto zóny.
(2)
Kontrolný ústav môže prijať vhodné rastlinolekárske opatrenie v súlade s týmto zákonom na účely splnenia podmienok potrebných na zachovanie chránenej zóny uznanej na území Slovenskej republiky.
ŠTVRTÁ ČASŤ
REGISTRÁCIA PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A INÝCH PRÍPRAVKOV
§ 10
Registrácia prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov a ich použitie
(1)
Uvádzať na trh a používať možno len také prípravky na ochranu rastlín a iné prípravky, ktoré boli registrované kontrolným ústavom; používať ich možno v rozsahu a spôsobom uvedeným v rozhodnutí o registrácii.
(2)
Kontrolný ústav zaregistruje prípravok na ochranu rastlín, ak je zaregistrovaný v inom členskom štáte alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore podľa jednotných zásad na hodnotenie a registráciu prípravkov na ochranu rastlín, a jeho účinné látky sú zaradené do zoznamu povolených účinných látok (ďalej len „vzájomné uznávanie“).
(3)
Kontrolný ústav zaregistruje prípravok na ochranu rastlín, ak je zaregistrovaný v inom členskom štáte alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „súbežný prípravok“), a ak má identické zloženie ako prípravok na ochranu rastlín už zaregistrovaný v Slovenskej republike (ďalej len „referenčný prípravok“).
(4)
Držiteľ registrácie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku (ďalej len „držiteľ registrácie“) môže požiadať kontrolný ústav o rozšírenie rozsahu jeho použitia, ak tento spĺňa podmienky uvedené v § 11 ods. 12 písm. a), c) a e).
(5)
Každý, kto chce použiť registrovaný prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok na plodiny alebo proti škodlivým organizmom, ktorých zoznam zverejní kontrolný ústav vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“), môže požiadať kontrolný ústav o rozšírenie rozsahu jeho použitia.
(6)
Registrácii podľa odseku 1 nepodliehajú účinné látky a prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky určené na účely výskumu a vývoja. Povolenie na používanie účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na účely výskumu alebo vývoja vydáva kontrolný ústav.
§ 11
Konanie o registrácii prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku
(1)
Žiadateľ o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku požiada kontrolný ústav o vyjadrenie k úplnosti dokumentačného súboru údajov o účinnej látke prípravku na ochranu rastlín alebo o účinnej látke iného prípravku a o prípravku na ochranu rastlín alebo inom prípravku (ďalej len „dokumentačný súbor údajov").
(2)
Žiadateľ o registráciu nemusí predložiť dokumentačný súbor údajov o účinnej látke okrem údajov o chemickom názve, výrobcovi, štruktúrnom vzorci, výrobnej metóde, špecifikácii čistoty účinnej látky, identifikácii izomérov, nečistôt a aditív a analytickom profile šarží, ak účinná látka je zaradená do zoznamu povolených účinných látok a významne sa nelíši v stupni čistoty, charaktere a obsahu nečistôt od zloženia účinnej látky, na ktorej základe bola účinná látka zaradená do zoznamu povolených účinných látok, a žiadateľ preukáže, že vlastní dokumentačný súbor údajov alebo má súhlas od vlastníka na jeho využitie. Toto ustanovenie sa použije primerane na prehodnotenie existujúcej registrácie a predĺženie doby platnosti registrácie.
(3)
Dokumentačný súbor údajov sa predkladá v štátnom jazyku, českom jazyku alebo v anglickom jazyku.
(4)
Kontrolný ústav posúdi úplnosť dokumentačného súboru údajov do 120 dní odo dňa jeho doručenia a zašle žiadateľovi vyjadrenie o jeho úplnosti. Ak nie je dokumentačný súbor údajov úplný alebo obsahuje chyby, kontrolný ústav vyzve žiadateľa o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, aby v lehote určenej kontrolným ústavom dokumentačný súbor údajov doplnil alebo odstránil chyby.
(5)
Ak v lehote určenej kontrolným ústavom žiadateľ o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku dokumentačný súbor údajov nedoplní alebo z neho neodstráni chyby, konanie o žiadosti kontrolný ústav zastaví.
(6)
Ak je dokumentačný súbor údajov úplný, žiadateľ k žiadosti o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku predloží odborné posudky vypracované odbornými pracoviskami a kontrolným ústavom. Odborné pracoviská a kontrolný ústav vypracujú odborný posudok do 180 dní odo dňa doručenia príslušnej časti dokumentačného súboru údajov potrebných na vypracovanie odborného posudku. Pri vypracúvaní posudkov pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom účinných látok zaradených do zoznamu povolených účinných látok kontrolný ústav a odborné pracoviská uplatňujú jednotné zásady na hodnotenie a registráciu prípravkov na ochranu rastlín.
(7)
Ak kontrolný ústav alebo odborné pracoviská pri posudzovaní prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku zistia, že predložený dokumentačný súbor údajov neobsahuje potrebné údaje na posúdenie prípravku a vypracovanie posudku, písomne požiadajú žiadateľa o registráciu prípravku alebo iného prípravku, aby chýbajúce údaje doplnil do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti na doplnenie dokumentačného súboru údajov.
(8)
Kontrolný ústav počas posudzovania úplnosti dokumentačného súboru údajov a v konaní o registrácii prípravku na ochranu rastlín nesmie použiť dokumentačný súbor údajov o účinnej látke v prospech iných žiadateľov o registráciu alebo držiteľov registrácií prípravkov na ochranu rastlín,
a)
ak žiadateľ nepredloží súhlas vlastníka dokumentačného súboru údajov s úradne osvedčeným podpisom a úradným prekladom do slovenského jazyka,
b)
počas desiatich rokov od prvého zaradenia novej účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok,
c)
počas najviac desiatich rokov pre existujúcu účinnú látku od prvej registrácie prípravku na ochranu rastlín, ak táto registrácia bola udelená pred zaradením tejto účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok, alebo
d)
počas piatich rokov od prvého zaradenia účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok alebo od zmeny podmienok zaradenia účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok alebo od rozhodnutia o zachovaní účinnej látky v zozname povolených účinných látok; ak toto päťročné obdobie uplynie pred obdobím uvedeným v písmenách b) a c), predlžuje sa obdobie piatich rokov tak, aby uplynulo k rovnakému dátumu ako v prípadoch uvedených v písmenách b) a c).
(9)
Kontrolný ústav počas posudzovania úplnosti dokumentačného súboru údajov a v konaní o registrácii prípravku na ochranu rastlín nesmie použiť dokumentačný súbor údajov o prípravku na ochranu rastlín v prospech iných žiadateľov o registráciu alebo držiteľov registrácií prípravkov na ochranu rastlín,
a)
ak žiadateľ nepredloží súhlas vlastníka dokumentačného súboru údajov s úradne osvedčeným podpisom a úradným prekladom do slovenského jazyka,
b)
počas desiatich rokov od prvej registrácie prípravku na ochranu rastlín v členskom štáte, ak tejto registrácii predchádzalo zaradenie niektorej účinnej látky v prípravku na ochranu rastlín do zoznamu povolených účinných látok, alebo
c)
počas desiatich rokov od prvej registrácie prípravku na ochranu rastlín v Slovenskej republike, ak táto registrácia bola udelená pred zaradením ktorejkoľvek z účinných látok do zoznamu povolených účinných látok.
(10)
Kontrolný ústav a odborné pracoviská postupujú primerane podľa odsekov 8 a 9, ak ide o
a)
rozšírenie rozsahu použitia prípravku na ochranu rastlín,
b)
zmeny rozhodnutia o registrácii prípravku na ochranu rastlín,
c)
prehodnotenie existujúcej registrácie prípravku na ochranu rastlín,
d)
predĺženie doby platnosti registrácie prípravku na ochranu rastlín,
e)
prebaľovanie prípravku na ochranu rastlín.
(11)
Žiadosť o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku s priloženými odbornými posudkami vypracovanými odbornými pracoviskami predkladá kontrolnému ústavu žiadateľ, ktorý je zodpovedný za jeho prvé uvedenie na trh v Slovenskej republike, po obdržaní vyjadrenia o úplnosti dokumentačného súboru podľa odseku 4. Žiadateľ o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku musí mať trvalý pobyt alebo sídlo v členskom štáte.
(12)
Kontrolný ústav vydá rozhodnutie o registrácii prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti a posudkov vypracovaných odbornými pracoviskami podľa odseku 6, ak
a)
je vzhľadom na súčasné vedecké poznatky a technické poznatky vyhodnotením dokumentačného súboru údajov preukázané, že takýto prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok použitý za obvyklých podmienok
1.
je dostatočne účinný,
2.
nemá žiadny neprijateľný účinok na rastliny a ani na rastlinné produkty,
3.
nespôsobuje zbytočné utrpenie a bolesť stavovcom, ktorých výskyt sa musí regulovať,
4.
nemá škodlivý účinok na zdravie ľudí, zvierat a ani na podzemnú vodu,
5.
nemá žiadny neprijateľný vplyv na životné prostredie, a to najmä na
5.1 jeho distribúciu v životnom prostredí a znečistenie vody vrátane pitnej vody a podzemnej vody,
5.2 jeho vplyv na necielené druhy,
b)
charakter a množstvo jeho účinných látok a prípadne akýchkoľvek toxikologicky alebo ekotoxikologicky významných nečistôt a koformulantov sa dá stanoviť príslušnými metódami alebo ak takéto metódy neexistujú, tak metódami odsúhlasenými kontrolným ústavom a odbornými pracoviskami,
c)
jeho toxikologicky alebo ekotoxikologicky významné rezíduá vznikajúce pri registrovanom používaní prípravku na ochranu rastlín sa dajú stanoviť vhodnými bežne používanými metódami,
d)
jeho fyzikálne vlastnosti a chemické vlastnosti boli stanovené a považujú sa za prijateľné na účely príslušného používania a skladovania prípravku,
e)
maximálne limity rezíduí v poľnohospodárskych produktoch alebo dočasné limity rezíduí v poľnohospodárskych produktoch sú uvedené v osobitnom predpise,12)
f)
odborné pracoviská pri hodnotení prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku potvrdili, že prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok nemá vlastnosti perzistentnej organickej znečisťujúcej látky,13)
g)
obal prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.13a)
(13)
Kontrolný ústav zaregistruje najviac na desať rokov prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok len pod takým názvom, ktorý neobsahuje názov účinnej látky alebo kódové označenie.
(14)
Kontrolný ústav rozhodne o zamietnutí žiadosti o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, ak sa posúdením dokumentačného súboru údajov zistí, že prípravok nespĺňa podmienky podľa odseku 12.
(15)
Kontrolný ústav zaregistruje prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok pod viacerými názvami, ak
a)
zloženie účinnej látky a prípravku je úplne identické so zložením účinnej látky a prípravku, ktorý bol registrovaný ako prvý,
b)
výrobca účinnej látky a prípravku je rovnaký ako výrobca účinnej látky a prípravku, ktorý bol registrovaný ako prvý,
c)
žiadateľ o registráciu predloží súhlas vlastníka podľa odseku 8 písm. a) a odseku 9 písm. a).
(16)
Kontrolný ústav zaregistruje prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ako je uvedená v rozhodnutí o registrácii, ak
a)
o to požiada fyzická osoba alebo právnická osoba, na ktorú prešlo alebo sa previedlo vlastnícke právo k dokumentačnému súboru údajov, alebo
b)
doterajší držiteľ registrácie nemá súhlas na využívanie dokumentačného súboru údajov.
(17)
Registrácia prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku stráca platnosť dňom vydania rozhodnutia o jeho registrácii podľa odseku 16.
(18)
Rozhodnutie o registrácii prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku obsahuje najmä
a)
obchodný názov prípravku na ochranu rastlín iného prípravku alebo jeho ochrannú známku,14)
b)
názov účinnej látky a jej množstvo v prípravku na ochranu rastlín alebo v inom prípravku,
c)
registračné číslo pridelené kontrolným ústavom,
d)
meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa registrácie, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo držiteľa registrácie, ak ide o právnickú osobu,
e)
meno, priezvisko a trvalý pobyt výrobcu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, ak ide o fyzickú osobu, alebo sídlo, obchodné sídlo a identifikačné číslo výrobcu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, ak ide o právnickú osobu,
f)
typ prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku,
g)
typ a objem obalu,
h)
dobu platnosti registrácie,
i)
etiketu podľa § 19 ods. 2.
(19)
Držiteľ registrácie alebo ten, kto požiadal o rozšírenie rozsahu použitia prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku podľa § 10 ods. 5, je povinný bezodkladne oznámiť kontrolnému ústavu každú zmenu údajov a informácií uvedených v dokumentačnom súbore údajov predloženom podľa odseku 1, ako aj všetky nové informácie o možných nebezpečných účinkoch prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, alebo rezíduí účinnej látky na zdravie ľudí, zvierat, rastlín, na podzemnú vodu alebo na ich nepriaznivé účinky na životné prostredie.
(20)
Zmenu údajov a informácií podľa odseku 19 posudzuje kontrolný ústav a odborné pracoviská. Na základe posúdenia týchto zmien kontrolný ústav vyzve držiteľa registrácie alebo toho, kto požiadal o rozšírenie rozsahu použitia prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku podľa § 10 ods. 5, aby predložili ďalšie informácie a údaje v lehote, ktorú im určí. Kontrolný ústav rozhodne o zmene do 180 dní odo dňa predloženia ďalších informácií a údajov.
(21)
Kontrolný ústav a odborné pracoviská môžu prehodnotiť počas doby platnosti registrácie existujúce registrácie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov, ak je podozrenie, že tieto prípravky už nespĺňajú požiadavky podľa odseku 12 alebo ak účinná látka, ktorú obsahuje prípravok na ochranu rastlín, bola zaradená do zoznamu povolených účinných látok. Držiteľ registrácie je povinný predložiť kontrolnému ústavu a odborným pracoviskám všetky informácie, údaje a dokumentačné súbory údajov potrebné na prehodnotenie registrácie. Na prehodnotenie registrácie je držiteľ registrácie povinný predložiť kontrolnému ústavu odborné posudky vypracované odbornými pracoviskami.
(22)
Údaje, ktoré žiadateľ o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku alebo držiteľ registrácie označili ako predmet obchodného tajomstva, sú chránené podľa osobitného predpisu.15)
(23)
Žiadateľ o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku alebo držiteľ registrácie je povinný kontrolnému ústavu predložiť aj tie údaje a podklady, ktoré označil podľa odseku 22 za obchodné tajomstvo.
(24)
Kontrolný ústav poskytne na požiadanie registračnému úradu iného členského štátu a Komisii všetky údaje predložené žiadateľom alebo držiteľom registrácie prípravku na ochranu rastlín vrátane údajov, ktoré sú obchodným tajomstvom. Tieto údaje je držiteľ registrácie prípravku na ochranu rastlín alebo žiadateľ o registráciu prípravku na ochranu rastlín povinný na základe výzvy kontrolného ústavu bez zbytočného odkladu zaslať registračnému úradu iného členského štátu.
(25)
Na konanie o registrácii v rámci vzájomného uznávania podľa § 10 ods. 2, o rozšírení rozsahu použitia prípravku na ochranu rastlín alebo rozsahu použitia iného prípravku podľa § 10 ods. 4 sa ustanovenia odsekov 1 až 21 a odseku 24 použijú primerane.
§ 12
Predĺženie doby platnosti registrácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov
(1)
Kontrolný ústav môže predĺžiť dobu platnosti registrácie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku na základe žiadosti držiteľa registrácie, podanej najneskôr šesť mesiacov pred skončením doby platnosti registrácie, ak držiteľ registrácie preukáže, že prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok naďalej spĺňa podmienky podľa § 11 ods. 12.
(2)
Dobu platnosti registrácie možno predĺžiť aj opakovane.
(3)
Žiadosť o predĺženie doby platnosti registrácie súbežného prípravku sa predkladá najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím doby platnosti registrácie.
§ 13
Prebaľovanie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov
(1)
Prebaľovať registrovaný prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok do iného obalu, ako bol rozhodnutím schválený, a uvádzať na trh v Slovenskej republike možno len na základe rozhodnutia kontrolného ústavu.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na malospotrebiteľské balenia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov.
(3)
Rozhodnutie podľa odseku 1 vydá kontrolný ústav na základe žiadosti fyzickej osoby-podnikateľa alebo právnickej osoby. Súčasťou žiadosti sú posudky odborných pracovísk a návrh etikety vypracovanej v súlade s posudkami odborných pracovísk. K žiadosti sa priloží súhlas vlastníka dokumentačného súboru údajov na jeho využitie s úradne osvedčeným podpisom a úradným prekladom15a) súhlasu do štátneho jazyka, súhlas držiteľa registrácie s prebaľovaním prípravku a v prípade potreby dokumentačný súbor údajov o prípravku na ochranu rastlín.
(4)
Na etikete prebaleného prípravku na ochranu rastlín a iného prípravku musí byť uvedený aj jeho dátum výroby a dátum prebalenia.
(5)
Kontrolný ústav zruší rozhodnutie o prebaľovaní prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, ak sa uvádza na trh
a)
v neschválených obaloch,
b)
s neschválenou etiketou.
§ 14
Zrušenie a zmena registrácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov
(1)
Kontrolný ústav pred uplynutím doby platnosti registrácie zruší rozhodnutie o registrácii prípravku na ochranu rastlín, ak
a)
o to požiada držiteľ registrácie,
b)
sa zistí, že šarža nebola stiahnutá z trhu do 90 dní odo dňa rozhodnutia o stiahnutí podľa odseku 12,
c)
prípravok na ochranu rastlín obsahuje vybrané chemické látky, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané podľa osobitného predpisu,16)
d)
účinná látka prípravku na ochranu rastlín bola zaradená do zoznamu povolených účinných látok a kontrolný ústav alebo odborné pracovisko v procese posudzovania existujúcej registrácie zistili, že účinná látka, ktorá sa nachádza v registrovaných prípravkoch na ochranu rastlín, nespĺňa požiadavky vyplývajúce z právne záväzných aktov Európskej únie a Európskych spoločenstiev,
e)
posúdením existujúcej registrácie podľa právne záväzných aktov Európskej únie a Európskych spoločenstiev sa zistí, že prípravok na ochranu rastlín len s obsahom účinnej látky zaradenej do zoznamu povolených účinných látok nespĺňa požiadavky vyplývajúce z právne záväzných aktov Európskej únie a Európskych spoločenstiev,
f)
prípravok na ochranu rastlín obsahuje účinnú látku nachádzajúcu sa v zozname vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh je obmedzené pre ich účinky na život a zdravie ľudí a na životné prostredie, alebo v zozname vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktoré sú predmetom predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení podľa osobitného predpisu,16)
g)
držiteľ registrácie nepredložil na žiadosť kontrolného ústavu ďalšie informácie a údaje podľa § 11 ods. 20 a 21 alebo ak tieto neboli dostatočné na posúdenie existujúcej registrácie,
h)
sa zistí, že boli predložené nepravdivé údaje týkajúce sa skutočností, na základe ktorých bol prípravok na ochranu rastlín zaregistrovaný,
i)
príslušný registračný úrad iného členského štátu zruší registráciu prípravku na ochranu rastlín, na základe ktorej kontrolný ústav povolil vzájomné uznávanie podľa § 10 ods. 2 alebo dovoz súbežného prípravku podľa § 10 ods. 3,
j)
rozhodnutie o registrácii súbežného prípravku stratilo platnosť v štáte, z ktorého sa súbežný prípravok dováža na územie Slovenskej republiky,
k)
bola zrušená registrácia referenčného prípravku z dôvodu ochrany zdravia ľudí, zvierat alebo životného prostredia,
l)
v priebehu trvania platnosti registrácie prípravku na ochranu rastlín vyjdú najavo nové skutočnosti podložené najnovšími vedecko-technickými poznatkami, výskumnými štúdiami a monitorovacími činnosťami, ktoré preukážu zvýšenie rizika vyplývajúce z jeho používania pre život a zdravie ľudí a zvierat alebo pre životné prostredie,
m)
príslušné rozhodnutie komisie potvrdilo neúplnosť dokumentačného súboru údajov o novej účinnej látke alebo prípravku na ochranu rastlín, ktorý ju obsahuje,
n)
príslušné rozhodnutie komisie potvrdilo neprípustné riziko pre život a zdravie ľudí alebo zvierat alebo životné prostredie vyplývajúce z používania prípravku na ochranu rastlín obsahujúceho novú účinnú látku,
o)
držiteľ registrácie uvádza na trh prípravok na ochranu rastlín s etiketou neschválenou kontrolným ústavom,
p)
hladina rezíduí pri používaní prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku je vyššia ako hladina rezíduí ustanovených osobitným predpisom,16a)
q)
došlo k zmene miesta a spôsobu výroby účinnej látky prípravku na ochranu rastlín a kontrolný ústav zistil, že zloženie účinnej látky nie je identické so zložením účinnej látky uvedeným v dokumentačnom súbore údajov predloženom na účely registrácie daného prípravku na ochranu rastlín.
(2)
Ustanovenia odseku 1 písm. a) až c), f) až h), l) a o) sa vzťahujú aj na zrušenie registrácie iných prípravkov.
(3)
Kontrolný ústav zruší registráciu súbežného prípravku, ak dôjde k zmenám týkajúcim sa zloženia súbežného prípravku alebo referenčného prípravku na ochranu rastlín, ktoré majú negatívny vplyv na zdravie ľudí, zvierat alebo na životné prostredie.
(4)
V rozhodnutí o zrušení registrácie kontrolný ústav určí dobu odkladu na zneškodnenie, skladovanie, uvádzanie na trh a používanie existujúcich zásob prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov v súlade s dôvodmi zrušenia registrácie podľa odsekov 1 až 3.
(5)
Po uplynutí doby platnosti registrácie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku je doba odkladu na zneškodnenie, skladovanie, uvádzanie na trh a používanie existujúcich zásob najviac jeden rok.
(6)
Po zrušení registrácie v prípadoch podľa odseku 1 písm. b) a h) sa zakazuje používať prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky a uvádzať ich na trh.
(7)
Po zrušení registrácie podľa odsekov 1 až 3 alebo po uplynutí doby platnosti registrácie je povinný
a)
každý vrátiť prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok podľa príslušnosti buď držiteľovi registrácie, dovozcovi prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, alebo nimi poverenej osobe najneskôr tri mesiace pred uplynutím doby odkladu podľa odsekov 4 a 5,
b)
držiteľ registrácie, dovozca prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku alebo ním poverená osoba takýto prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok bezodkladne prevziať a zabezpečiť jeho zneškodnenie najneskôr v termíne podľa odsekov 4 a 5.
(8)
Kontrolný ústav vykoná zmenu v registrácii prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku a podmienky používania prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, ak
a)
o to požiada držiteľ registrácie,
b)
hladina rezíduí pri používaní prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku je vyššia ako hladina rezíduí ustanovená osobitným predpisom17) alebo príslušnými právne záväznými aktmi Európskej únie a Európskeho spoločenstva,
c)
z vedecko-technických poznatkov vyplýva, že je možné zmeniť spôsob použitia prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku alebo množstvo použitého prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku.
(9)
Náklady, ktoré vzniknú vrátením prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku podľa odseku 7, je povinný uhradiť držiteľ registrácie, dovozca prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku alebo ním poverená osoba držiteľovi prípravku.
(10)
Ten, kto nesplní povinnosť uvedenú v odseku 7 písm. a), je povinný vykonať zneškodnenie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku na vlastné náklady najneskôr v termíne podľa odsekov 4 a 5.
(11)
Prípravok na ochranu rastlín a iný prípravok sa stáva odpadom18) a nesmie sa používať a uvádzať na trh, ak
a)
nie je možné ho identifikovať,
b)
sa nachádza v poškodenom obale, pričom došlo k zmene jeho fyzikálno-chemických vlastností,
c)
uplynula doba jeho použiteľnosti,
d)
uplynula doba odkladu podľa odsekov 4 a 5.
(12)
Ak sa v systéme kvality správnej laboratórnej praxe18a) rozborom zistí, že kvalitatívne alebo kvantitatívne zloženie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku nezodpovedá údajom uvedeným v dokumentačnom súbore údajov, kontrolný ústav rozhodne o stiahnutí šarže z trhu.
(13)
Ak sa do dátumu uvedenom v osobitnom predpise18b) nerozhodlo o zaradení alebo nezaradení existujúcich účinných látok do zoznamu povolených účinných látok, registrácia prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku s obsahom týchto účinných látok stráca k tomuto dátumu platnosť.
§ 15
Evidencia mechanizačných prostriedkov
(1)
Používať pri podnikateľskej činnosti možno len také mechanizačné prostriedky, ktoré boli zapísané do zoznamu evidovaných typov mechanizačných prostriedkov pre aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov (ďalej len „zoznam mechanizačných prostriedkov“).
(2)
Zoznam mechanizačných prostriedkov vedie Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106 Rovinka (ďalej len „technický ústav“).
(3)
Žiadosť o zapísanie mechanizačného prostriedku do zoznamu mechanizačných prostriedkov predkladá ten, kto mechanizačný prostriedok uvádza na trh.
(4)
Žiadateľ je povinný spolu so žiadosťou o zápis mechanizačného prostriedku do zoznamu mechanizačných prostriedkov predložiť aj dokumenty, ktoré osvedčujú, že mechanizačný prostriedok spĺňa technické a fytosanitárne požiadavky. Podmienkou zápisu do zoznamu mechanizačných prostriedkov je aj predloženie vyhlásenia o zhode vlastností mechanizačného prostriedku s technickými požiadavkami na jeho bezpečnosť podľa osobitného predpisu,19) alebo tej časti technickej dokumentácie, z ktorej je táto skutočnosť zrejmá.
(5)
Ak žiadateľ nepredloží dokumenty podľa odseku 4, technický ústav ho vyzve, aby ich predložil v lehote 30 dní. Ak žiadateľ v stanovenej lehote nepredloží potrebné dokumenty, technický ústav nezapíše mechanizačný prostriedok do zoznamu mechanizačných prostriedkov.
(6)
Technický ústav zapíše mechanizačný prostriedok do zoznamu mechanizačných prostriedkov v lehote 60 dní a vydá žiadateľovi potvrdenie o evidencii mechanizačného prostriedku.
(7)
Technický ústav zapíše do zoznamu mechanizačných prostriedkov tiež mechanizačný prostriedok, ktorý bol vyrobený a uvedený na trh v inom členskom štáte alebo ktorý bol technicky rekonštruovaný nad rámec technicko-technologických parametrov pôvodného typového vyhotovenia a znovu uvedený na trh.
(8)
Držiteľ potvrdenia o evidencii mechanizačného prostriedku je povinný bezodkladne písomne oznámiť technickému ústavu
a)
všetky zmeny v konštrukčnom vyhotovení evidovaného typu mechanizačného prostriedku, ktoré by mohli mať vplyv na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov,
b)
všetky informácie o zistených závažných nedostatkoch evidovaného typu mechanizačného prostriedku,
c)
ochranné opatrenia vo vzťahu k uvádzaniu evidovaného typu mechanizačného prostriedku na trh, ktoré boli prijaté v členských štátoch.
(9)
Technický ústav zistené údaje podľa odseku 8 zaznamená v zozname mechanizačných prostriedkov. Pri zistení nezhody vlastností mechanizačného prostriedku s technickými požiadavkami na jeho bezpečnosť, túto skutočnosť neodkladne oznámi orgánu dohľadu podľa osobitného predpisu.19)
(10)
Zápisu do zoznamu mechanizačných prostriedkov podľa odseku 1 nepodliehajú mechanizačné prostriedky určené na vedecké, výskumné a výstavné účely.
(11)
Technický ústav zverejňuje zoznam mechanizačných prostriedkov najmenej raz ročne vo vestníku ministerstva.
§ 16
Kontrola mechanizačných prostriedkov
(1)
Mechanizačný prostriedok používaný pri podnikateľskej činnosti musí byť podrobený kontrole v lehote zodpovedajúcej jeho záťaži pri použití, najmenej však raz za dva roky alebo bezodkladne pri poškodení, oprave alebo takej úprave jeho aplikačnej časti, ktorá ovplyvňuje spôsobilosť jeho používania ako mechanizačného prostriedku.
(2)
Kontrolu podľa odseku 1 vykonáva technický ústav.
(3)
Technický ústav môže poveriť výkonom kontroly podľa odseku 1 aj inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá má potrebné technické vybavenie a vykonáva kontrolu prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.
(4)
Za odborne spôsobilú osobu podľa odseku 3 sa považuje ten, kto preukáže, že
a)
má skončené úplné stredné odborné vzdelanie, ak ide o vedúceho pracovníka,
b)
je vyučený v odbore opravár poľnohospodárskych strojov alebo v obdobnom všeobecnom strojárskom odbore s odbornou praxou minimálne tri roky, ak ide o pracovníka vykonávajúceho kontrolu mechanizačného prostriedku.
(5)
Ak technický ústav alebo ním poverená osoba podľa odseku 3 na základe výsledkov kontroly zistí, že mechanizačný prostriedok je spôsobilý na správnu aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov, vydá držiteľovi mechanizačného prostriedku osvedčenie o kontrole a kontrolnú nálepku.
(6)
Kontrolám nepodliehajú mechanizačné prostriedky používané na ochranu rastlín a rastlinných produktov určených na osobnú spotrebu a mechanizačné prostriedky uvedené v § 15 ods. 10.
§ 17
Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov
(1)
Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov obsahuje najmä tieto údaje:
a)
obchodný názov registrovaného prípravku na ochranu rastlín a iného prípravku,
b)
meno a priezvisko alebo obchodné meno držiteľa registrácie,
c)
meno a priezvisko alebo obchodné meno výrobcu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku,
d)
typ formulácie,
e)
názov a množstvo každej účinnej látky,
f)
registračné číslo,
g)
dobu platnosti registrácie,
h)
rozsah ich použitia,
i)
údaje potrebné na rozlíšenie vlastnosti prípravku.
(2)
Kontrolný ústav zverejňuje zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov najmenej raz ročne vo vestníku ministerstva.
PIATA ČASŤ
UVÁDZANIE PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A INÝCH PRÍPRAVKOV NA TRH
§ 18
Všeobecné podmienky uvádzania na trh
(1)
Prípravky na ochranu rastlín a iné prípravky môžu uvádzať na trh držitelia registrácie. Iné fyzické osoby alebo právnické osoby môžu tieto prípravky uvádzať na trh, ak predtým požiadali kontrolný ústav o zápis do evidencie.
(2)
Evidenciu fyzických osôb a právnických osôb podľa odseku 1 vedie kontrolný ústav.
(3)
Každý, kto predáva prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok spotrebiteľovi, musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov (ďalej len „osvedčenie na predaj prípravkov"), ktoré na žiadosť vydáva fyzická osoba alebo právnická osoba poverená ministerstvom, ktoré sú držiteľom potvrdenia o akreditácii pre danú činnosť alebo príslušný orgán iného členského štátu. Platnosť osvedčenia na predaj prípravkov je päť rokov.
(4)
Osvedčenie na predaj prípravkov sa vydá tomu, kto
a)
má skončené stredoškolské vzdelanie a úspešne absolvoval odborné vzdelávanie,
b)
bol podnikateľom v oblasti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov alebo bol zodpovednou osobou za činnosti spojené s podnikaním v oblasti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov aspoň päť rokov nasledujúcich po sebe, pričom takáto činnosť nebola skončená skôr ako dva roky pred predložením žiadosti podľa odseku 3, alebo
c)
vykonával činnosť v oblasti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov a úspešne absolvoval odborné vzdelávanie.
(5)
Každý, kto predáva prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok, musí spotrebiteľovi pri predaji poskytnúť poradenstvo.
(6)
Kontrolu osôb predávajúcich prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky podľa odseku 1 vykonáva kontrolný ústav.
(7)
Prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky sa musia skladovať tak, aby nedošlo k zmene ich fyzikálno-chemických vlastností. Kontrolu skladovania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov vykonáva kontrolný ústav.
§ 18a
Aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov
(1)
Prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky môže aplikovať a túto aplikáciu zabezpečovať podľa návodu uvedeného na etikete ten, kto je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov (ďalej len „osvedčenie na aplikáciu prípravkov").
(2)
Osvedčenie na aplikáciu prípravkov sa vydáva tomu, kto úspešne absolvoval odborné vzdelávanie. Osvedčenie na aplikáciu prípravkov vydáva fyzická osoba alebo právnická osoba poverená ministerstvom, ktoré sú držiteľom potvrdenia o akreditácii pre danú činnosť.
(3)
Evidenciu vydaných osvedčení na aplikáciu prípravkov podľa odseku 2 vedie kontrolný ústav.
(4)
Platnosť osvedčenia na aplikáciu prípravkov je päť rokov.
(5)
Kontrolu osôb uvedených v odseku 1 vykonáva kontrolný ústav.
(6)
Osvedčenie na aplikáciu prípravkov sa nevyžaduje pri aplikáciách prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na rastliny a rastlinné produkty, ktoré sú určené na osobnú spotrebu.
§ 19
Požiadavky na obal a etiketu prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov
(1)
Prípravky na ochranu rastlín a iné prípravky sa musia baliť, klasifikovať a označovať podľa osobitného predpisu.21)
(2)
Prípravky na ochranu rastlín a iné prípravky uvádzané na trh musia byť označené etiketou schválenou kontrolným ústavom tak, aby bola čitateľná a nezmazateľná.
§ 20
Zákaz uvádzania prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov na trh
(1)
Zakazuje sa uvádzať prípravky na ochranu rastlín a iné prípravky na trh
a)
v automate, na trhovisku a trhovom mieste22) a samoobslužnou formou predaja,
b)
v maloobchodnom balení, ak sú klasifikované podľa osobitného predpisu16) ako veľmi jedovaté.
(2)
Pri dovoze alebo obchodovaní v rámci členských štátov možno uvádzať na trh a používať osivo a drevo ošetrené prípravkom na ochranu rastlín obsahujúcim jednu účinnú látku alebo viac účinných látok, ktorú obsahuje registrovaný prípravok na ochranu rastlín podľa § 10 pre danú rastlinu a škodlivý organizmus.
§ 21
Evidencia prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov a nahlasovanie údajov
Držiteľ registrácie alebo ten, kto dováža na územie Slovenskej republiky alebo vyrába na území Slovenskej republiky prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok, je povinný
a)
viesť najmenej počas troch rokov evidenciu predaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov na území Slovenskej republiky podľa druhu a množstva, ako aj evidenciu odberateľov prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov s uvedením druhov a množstiev odobratých prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov,
b)
nahlásiť kontrolnému ústavu najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku druh a množstvo prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov uvedených na trh na území Slovenskej republiky a vyvezených z územia Slovenskej republiky za uplynulý kalendárny rok,
c)
písomne oznámiť odberateľom prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov na základe evidencie ich odberu ukončenie registrácie prípravku.
§ 22
Reklama
Reklama je povolená len na prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky registrované v Slovenskej republike. Reklama môže byť len v rozsahu použitia, ktorý je schválený kontrolným ústavom.
ŠIESTA ČASŤ
ORGÁNY RASTLINOLEKÁRSKEJ STAROSTLIVOSTI
§ 23
Orgány rastlinolekárskej starostlivosti
Orgánmi štátnej správy na úseku rastlinolekárskej starostlivosti sú:
a)
ministerstvo,
b)
kontrolný ústav,
c)
Národné lesnícke centrum,
d)
technický ústav.
§ 24
Ministerstvo
Ministerstvo
a)
riadi výkon štátnej správy v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti,
b)
určuje hlavné úlohy rastlinolekárskej starostlivosti v oblasti vedy a výskumu,
c)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam kontrolného ústavu,
d)
zabezpečuje pravidelné odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov,
e)
zriaďuje v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky odbornú komisiu pre prípravky na ochranu rastlín a mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín,
f)
schvaľuje akčné plány eradikácie škodlivých organizmov.
§ 25
Kontrolný ústav
Kontrolný ústav na úseku rastlinolekárskej starostlivosti
a)
poskytuje údaje, informácie a správy komisii, medzinárodným organizáciám, príslušným zodpovedným úradným orgánom členských štátov a tretích krajín,
b)
vydáva rozhodnutia o registrácii, zmene a zrušení registrácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov,
c)
vydáva rozhodnutia o prebaľovaní prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vrátane malospotrebiteľských balení,
d)
rozhoduje o rozšírení rozsahu použitia prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku podľa § 10 ods. 5,
e)
kontroluje úplnosť dokumentačného súboru údajov,
f)
vedie zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov,
g)
vedie register výrobcov a dovozcov a vydáva osvedčenie o registrácii výrobcov a dovozcov,
h)
vydáva fytocertifikáty, rastlinné pasy a náhradné rastlinné pasy a udeľuje oprávnenie na vydávanie rastlinných pasov,
i)
zisťuje a vedie evidenciu výskytu škodlivých organizmov a škodlivých činiteľov vrátane inváznych druhov,6)
j)
vykonáva signalizáciu ošetrenia proti škodlivým organizmom,
k)
zabezpečuje diagnostiku škodlivých organizmov a škodlivých činiteľov a zisťuje príčiny poškodenia rastlín alebo rastlinných produktov škodlivými organizmami alebo škodlivými činiteľmi,
l)
vyhlasuje opatrenia na predchádzanie výskytu a rozširovania škodlivých organizmov,
m)
vyhodnocuje mieru rizika škodlivých organizmov,
n)
vykonáva prieskum a monitoring vybraných škodlivých organizmov,
o)
vykonáva kontrolu vlastnosti a používania prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov vrátane ich nežiaducich účinkov,
p)
vykonáva rozbory rastlín, rastlinných produktov, pôd, prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov a na základe výsledkov rozborov vydáva záväzné posudky alebo osvedčenia,
q)
vykonáva overovanie a skúšanie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov,
r)
zabezpečuje výkon rastlinolekárskej kontroly podľa § 9 ods. 2,
s)
prijíma žiadosti na zaradenie účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok a zabezpečuje proces hodnotenia účinných látok,
t)
vypracúva štatistické prehľady spotreby prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov,
u)
vykonáva monitoring prípravkov uvedených v § 14 ods. 11,
v)
navrhuje akčné plány eradikácie škodlivých organizmov,
w)
odskúšava biologickú účinnosť prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov a vydáva poverenia na odskúšavanie biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov,
x)
spolupracuje s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
y)
ukladá pokuty,
z)
plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom.
§ 26
Národné lesnícke centrum
Národné lesnícke centrum
a)
vykonáva prognózu a signalizáciu ošetrenia proti škodlivým organizmom a overuje metódy prognózy a signalizácie,
b)
zisťuje výskyt a vedie evidenciu škodlivých organizmov v lesoch,
c)
overuje a skúša prípravky na ochranu rastlín a iné prípravky, ktoré sú určené na použitie v lese,
d)
navrhuje príslušným obvodným lesným úradom nariadenie vykonania rastlinolekárskych opatrení podľa § 4 ods. 5.
§ 27
Technický ústav
Technický ústav
a)
zabezpečuje evidenciu a vedie zoznam evidovaných typov mechanizačných prostriedkov podľa § 15,
b)
vykonáva kontrolu mechanizačných prostriedkov podľa § 16,
c)
posudzuje technické vlastnosti balenia a technické vlastnosti etikiet prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov, ak neboli doteraz posúdené príslušným orgánom iného členského štátu.
SIEDMA ČASŤ
POKUTY
§ 28
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
spôsobil zavlečenie alebo premnoženie škodlivého organizmu,
b)
doviezol, uviedol na trh alebo použil neregistrovaný prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok,
c)
maril výkon rastlinolekárskej kontroly tým, že fytoinšpektorovi bránil vo výkone oprávnenia podľa § 5 písm. a), b) a d),
d)
nevykonal rastlinolekárske opatrenie nariadené kontrolným ústavom.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 10 000 Sk.
(3)
Priestupky podľa odseku 1 prejednáva kontrolný ústav.
(4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,23) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 29
Iné správne delikty
(1)
Kontrolný ústav uloží pokutu od 10 000 Sk do 100 000 Sk tomu, kto v rozpore s týmto zákonom
a)
nevykonal rastlinolekárske opatrenie nariadené podľa § 4 ods. 2 písm. h) až n) alebo porušil ustanovenia osobitného predpisu,24)
b)
neoznámil kontrolnému ústavu výskyt, rozširovanie, podozrenie, príznaky alebo poškodenia podľa § 3 ods. 1 písm. b),
c)
porušil povinnosti podľa § 6 ods. 5,
d)
neviedol evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov alebo sa v tejto evidencii zistili nepravdivé, neúplné údaje a informácie, alebo nepredložil túto evidenciu kontrolnému ústavu podľa § 3 ods. 2,
e)
uvádzal na trh prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok napriek tomu, že nezabezpečil všetkým zamestnancom získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 18 ods. 3,
f)
neviedol evidenciu predaných prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov podľa § 21 písm. a) alebo sa v tejto evidencii zistili nepravdivé, neúplné údaje a informácie, alebo si nesplnil povinnosť podľa § 21 písm. b),
g)
aplikoval prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky bez osvedčenia na aplikáciu podľa § 18a ods. 2.
(2)
Kontrolný ústav uloží pokutu od 100 000 Sk do 500 000 Sk tomu, kto v rozpore s týmto zákonom
a)
nevykonal rastlinolekárske opatrenie nariadené podľa § 4 ods. 2 písm. a) až f) alebo odseku 5 alebo porušil ustanovenia osobitného predpisu,25)
b)
maril výkon rastlinolekárskej kontroly tým, že fytoinšpektorovi bránil vo výkone oprávnenia podľa § 5,
c)
v dôsledku nesprávneho zabezpečenia počas prepravy rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov spôsobil preukázateľné rozširovanie škodlivého organizmu,
d)
nadobudol rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety v rozpore s ustanovením § 8 ods. 2,
e)
uvádzal na trh prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok vrátane malospotrebiteľského balenia v automate, na trhovisku, trhovom mieste alebo samoobslužnou formou predaja,
f)
si objednal reklamu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, ktorý nie je registrovaný,
g)
používal mechanizačné prostriedky, ktoré neboli evidované podľa § 15 alebo ktoré nemajú platné osvedčenie o kontrole podľa § 16,
h)
neoznámil kontrolnému ústavu každú zmenu údajov a informácií uvedených v dokumentačnom súbore údajov alebo všetky nové informácie o možných nebezpečných účinkoch prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku,
i)
neoznámil kontrolnému ústavu zmenu miesta a spôsobu výroby účinnej látky a prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku a kontrolný ústav zistil, že zloženie účinnej látky nie je identické so zložením účinnej látky uvedeným v dokumentačnom súbore údajov.
(3)
Kontrolný ústav uloží pokutu od 500 000 Sk do 1 000 000 Sk tomu, kto v rozpore s týmto zákonom
a)
vyrobil alebo prebalil a uvádzal na trh prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok v obale neschválenom kontrolným ústavom,
b)
nestiahol šaržu podľa § 14 ods. 12,
c)
uvádzal na trh prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok, pričom nie je držiteľom registrácie a nepožiadal kontrolný ústav o zápis do evidencie podľa § 18 ods. 1,
d)
uvádzal na trh a používal osivo a drevo ošetrené prípravkom na ochranu rastlín obsahujúcim jednu účinnú látku alebo viac účinných látok, ktorú neobsahuje registrovaný prípravok na ochranu rastlín podľa § 10 pre danú rastlinu a škodlivý organizmus,
e)
pestuje, vyrába alebo dováža rastliny, rastlinné produkty a iné predmety bez požiadania kontrolného ústavu o zapísanie do registra výrobcov a dovozcov podľa § 6 ods. 1.
(4)
Kontrolný ústav uloží pokutu od 1 000 000 Sk do 2 000 000 Sk tomu, kto v rozpore s týmto zákonom
a)
uvádzal na trh alebo používal prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky, ktoré nie sú registrované,
b)
uvádzal na trh prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky bez rozhodnutia kontrolného ústavu podľa § 13 ods. 3,
c)
uvádzal na trh v malospotrebiteľskom balení prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky klasifikované podľa osobitného predpisu16) ako veľmi jedovaté,
d)
predložil nepravdivé údaje alebo informácie týkajúce sa skutočností, na základe ktorých bolo vydané rozhodnutie o registrácii prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku,
e)
bezodkladne neoznámil kontrolnému ústavu akúkoľvek zmenu súvisiacu s údajmi a informáciami uvedenými v dokumentačnom súbore údajov a všetky nové informácie o možných nebezpečných účinkoch prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, alebo rezíduí účinnej látky podľa § 11 ods. 20,
f)
označil prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok etiketou neschválenou kontrolným ústavom,
g)
používal prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok na rastliny, rastlinné produkty alebo spôsobom, ktoré neboli uvedené na etikete schválenej kontrolným ústavom,
h)
neprevzal a nezneškodnil prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok po zrušení registrácie alebo po uplynutí doby platnosti registrácie,
i)
nevrátil podľa § 14 ods. 7 písm. a) alebo nezneškodnil podľa § 14 ods. 10 prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok po zrušení registrácie alebo po uplynutí doby platnosti registrácie,
j)
použil prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok na účely výskumu a vývoja bez súhlasu ministerstva.
§ 30
Ukladanie pokút
(1)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa kontrolný ústav dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(2)
Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť protiprávneho konania a mieru ohrozenia zdravia a života ľudí a zvierat, životného prostredia a zdravotného stavu rastlín, čas trvania protiprávneho konania a následky protiprávneho konania.
(3)
Kontrolný ústav môže v rozhodnutí o uložení pokuty uložiť povinnosť tomu, kto koná v rozpore s týmto zákonom, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré bola pokuta uložená. Ak sa v určenej lehote opatrenia nevykonajú, kontrolný ústav môže uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty.
(4)
Ak ten, komu bola uložená pokuta, poruší do jedného roka odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty opakovane povinnosť, za ktorú mu bola uložená pokuta, uloží sa mu pokuta až do dvojnásobku hornej hranice pokuty.
(5)
Uložená pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení, ak v ňom nie je určená iná lehota splatnosti.
(6)
Výnos z pokút uložených podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 31
Úhrada nákladov
(1)
Žiadateľ, držiteľ registrácie alebo držiteľ mechanizačného prostriedku uhrádza náklady na
a)
kontrolu úplnosti a posudzovanie dokumentačného súboru údajov, odskúšanie a registráciu prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov,
b)
vykonanie rastlinolekárskej kontroly vrátane laboratórnych testov a vydanie fytocertifikátu alebo rastlinného pasu,
c)
odber a rozbor vzoriek prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov, pri ktorých nebola preukázaná zhoda vlastností kontrolovanej vzorky s vlastnosťami uvedenými v dokumentačnom súbore údajov predloženom na registráciu,
d)
odber a rozbor vzoriek rastlín, rastlinných produktov a pôd na určenie rezíduí prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov, pri ktorých hladina rezíduí presiahla povolený limit,
e)
registráciu výrobcov a dovozcov podľa § 6 ods. 2 vrátane kontroly dokumentácie,
f)
vypracovanie posudkov odbornými pracoviskami,
g)
kontrolu podľa § 16.
(2)
Výšku úhrady podľa odseku 1 písm. a) až e) určí kontrolný ústav podľa preukázaných oprávnených nákladov.
(3)
Výšku úhrady podľa odseku 1 písm. f) určí odborné pracovisko podľa preukázaných oprávnených nákladov.
(4)
Výšku úhrady podľa odseku 1 písm. g) určí technický ústav podľa preukázaných oprávnených nákladov.
§ 32
Výnimky pri mimoriadnych situáciách
Ministerstvo môže povoliť uvedenie na trh prípravkov na ochranu rastlín, ktoré nespĺňajú podmienky tohto zákona, na účel ich obmedzeného a kontrolovaného používania najviac na dobu 120 dní v prípade, ak hrozí nebezpečenstvo rozširovania škodlivých organizmov, ktoré nemožno zvládnuť iným spôsobom.
ÔSMA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 33
Splnomocňovacie ustanovenia
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o
a)
žiadosti o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku a o dokumentačnom súbore údajov pre existujúce účinné látky ešte nezaradené do zoznamu povolených účinných látok na báze rastlín, rastlinných extraktov a feromónov a o dokumentačnom súbore údajov pre prípravky obsahujúce takéto účinné látky a o dokumentačnom súbore údajov pre účinné látky iných prípravkov a pre iné prípravky, vzájomnom uznávaní registrácií, žiadosti o prebaľovanie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku a o vzájomnom uznávaní registrácií,
b)
odbornom vzdelávaní podľa § 18 ods. 4 písm. a) a c) a podľa § 18a ods. 2 a o osvedčení na predaj prípravkov podľa § 18 ods. 3 a o osvedčení na aplikáciu prípravkov podľa § 18a ods. 1,
c)
odbere vzoriek prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov a o skladovaní prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov.
§ 34
Konanie
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,26) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na vypracovanie odborných posudkov pre súbežný prípravok podľa § 10 ods. 3, na vypracovanie odborných posudkov pre rozšírenie rozsahu použitia podľa § 10 ods. 4 a 5, na posudzovanie úplnosti dokumentačného súboru údajov podľa § 11 ods. 4, na vypracovanie odborných posudkov pre registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku podľa § 11 ods. 6, na vypracovanie odborných posudkov pre posudzovanie zmien podľa § 11 ods. 20, na vypracovanie odborných posudkov pre prehodnotenie existujúcich registrácií podľa § 11 ods. 21, na vypracovanie odborných posudkov pre predĺženie doby platnosti registrácie podľa § 12, na vypracovanie odborných posudkov pre prebaľovanie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov podľa § 13, na evidenciu mechanizačných prostriedkov podľa § 15 a na kontrolu mechanizačných prostriedkov podľa § 16.
§ 35
Preberanie
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 36
Prechodné ustanovenia a spoločné ustanovenia
(1)
Rozhodnutia o registrácii prípravkov na ochranu rastlín registrované podľa doterajších predpisov sú platné do doby v nich uvedenej. Toto neplatí, ak v tejto dobe príslušný orgán Európskeho spoločenstva rozhodne o nezaradení účinnej látky obsiahnutej v prípravku na ochranu rastlín do zoznamu povolených účinných látok alebo určí osobitné podmienky na ich použitie. Kontrolný ústav uvedie doterajšiu registráciu do súladu s týmto rozhodnutím alebo obmedzí, alebo zruší registráciu pred uvedeným dátumom.
(2)
Existujúce skladové zásoby prípravkov na ochranu rastlín, ktorým bola zrušená registrácia podľa odseku 1, možno používať aj po tomto termíne, a to len do skončenia doby použiteľnosti týchto prípravkov, ak kontrolný ústav so zreteľom na rozhodnutie príslušného orgánu Európskeho spoločenstva neobmedzí použitie každého prípravku na kratšiu dobu.
(3)
Žiadosti o registráciu prípravkov na ochranu rastlín podané do 1. júna 2005 sa posudzujú podľa doterajších právnych predpisov.
(4)
Osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydané podľa doterajších právnych predpisov sú platné do doby v nich uvedenej.
(5)
Držiteľ potvrdenia o registrácii mechanizačného prostriedku je povinný písomne oznámiť do 31. decembra 2005 technickému ústavu
a)
všetky zmeny v konštrukčnom vyhotovení mechanizačného prostriedku, ktoré by mohli mať vplyv na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov,
b)
všetky poznatky o zistených nedostatkoch registrovaného mechanizačného prostriedku,
c)
ochranné opatrenia vo vzťahu k uvádzaniu registrovaného mechanizačného prostriedku na trh, ktoré boli prijaté v členských štátoch.
(6)
Držiteľ mechanizačného prostriedku, ktorý bol technicky rekonštruovaný v období jeho používania, môže požiadať o jeho evidenciu do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(7)
Osvedčenia o kontrole mechanizačných prostriedkov vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do doby v nich uvedenej.
§ 36a
(1)
Žiadosti o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinné látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok, podané pred 1. júlom 2007 sa posudzujú podľa tohto zákona.
(2)
Žiadosti o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinné látky ešte nezaradené do zoznamu povolených účinných látok, podané pred 1. júlom 2007 sa posudzujú podľa doterajších predpisov.
(3)
Prípravky na ochranu rastlín zaregistrované podľa doterajších predpisov, ktoré podľa tohto zákona patria medzi iné prípravky, zostávajú zaregistrované do doby uvedenej v rozhodnutí o registrácii. Po uplynutí doby platnosti registrácie nemožno požiadať o predĺženie doby platnosti ich registrácie podľa § 12; takéto prípravky možno zaregistrovať po podaní žiadosti o registráciu iného prípravku.
(4)
Prvou registráciou prípravku na ochranu rastlín podľa § 11 ods. 12 sa rozumie aj rozhodnutie o registrácii prípravku vydané pred 1. júlom 2007.
(5)
Každý, kto aplikuje prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky okrem osôb podľa § 18a ods. 6, je povinný získať osvedčenie na aplikáciu prípravkov podľa § 18a ods. 1 a 2 do 31. mája 2009.
§ 37
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z. a zákona č. 519/2003 Z. z.
§ 38
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha
k zákonu č. 193/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 91/414/EHS zo dňa 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, 19. 8. 1991) v znení smernice Komisie 93/71/EHS z 27. júla 1993 (Ú. v. ES L 221, 31. 8. 1993), smernice Komisie 94/37/ES z 22. júla 1994 (Ú. v. ES L 194, 29. 7. 1994), smernice Komisie 94/79/ES z 21. decembra 1994 (Ú. v. ES L 354, 31. 12. 1994), smernice Komisie 95/35/ES zo 14. júla 1995 (Ú. v. ES L 172, 22. 7. 1995), smernice Komisie 95/36/ES zo 14. júla 1995 (Ú. v. ES L 172, 22. 7. 1995), smernice Komisie 96/12/ES z 8. marca 1996 (Ú. v. ES L 065, 15. 3. 1996), smernice Komisie 96/46/ES zo 16. júla 1996 (Ú. v. ES L 214, 23. 8. 1996), smernice Komisie 96/68/ES z 21. októbra 1996 (Ú. v. ES L 277, 30. 10. 1996), smernice Rady 97/57/ES z 22. septembra 1997 (Ú. v. ES L 265, 27. 9. 1997), smernice Komisie 97/73/ES z 15. decembra 1997 (Ú. v. ES L 353, 24. 12. 1997), smernice Komisie 98/47/ES z 25. júna 1998 (Ú. v. ES L 191, 7. 7. 1998), smernice Komisie 1999/1/ES z 21. januára 1999 (Ú. v. ES L 021, 28. 1. 1999), smernice Komisie 1999/73/ES z 19. júla 1999 (Ú. v. ES L 206, 5. 8. 1999), smernice Komisie 1999/80/ES z 28. júla 1999 (Ú. v. ES L 210, 10. 8. 1999), smernice Komisie 2000/10/ES z 1. marca 2000 (Ú. v. ES L 057, 2. 3. 2000), smernice Komisie 2000/49/ES z 26. júla 2000 (Ú. v. ES L 197, 3. 8. 2000), smernice Komisie 2000/50/ES z 26. júla 2000 (Ú. v. ES L 198, 4. 8. 2000), smernice Komisie 2000/66/ES z 23. októbra 2000 (Ú. v. ES L 276, 28. 10. 2000), smernice Komisie 2000/67/ES z 23. októbra 2000 (Ú. v. ES L 276, 28. 10. 2000), smernice Komisie 2000/68/ES z 23. októbra 2000 (Ú. v. ES L 276, 28. 10. 2000), smernice Komisie 2000/80/ES zo 4. decembra 2000 (Ú. v. ES L 309, 9. 12. 2000), smernice Komisie 2001/21/ES z 5. marca 2001 (Ú. v. ES L 069, 10. 3. 2001), smernice Komisie 2001/28/ES z 20. apríla 2001 (Ú. v. ES L 113, 24. 4. 2001), smernice Komisie 2001/36/ES zo 16. mája 2001 (Ú. v. ES L 164, 20. 6. 2001), smernice Komisie 2001/47/ES z 25. júna 2001 (Ú. v. ES L 175, 28. 6. 2001), smernice Komisie 2001/49/ES z 28. júna 2001 (Ú. v. ES L 176, 29. 6. 2001), smernice Komisie 2001/87/ES z 12. októbra 2001 (Ú. v. ES L 276, 19. 10. 2001), smernice Komisie 2001/99/ES z 20. novembra 2001 (Ú. v. ES L 304, 21. 11. 2001), smernice Komisie 2001/103/ES z 28. novembra 2001 (Ú. v. ES L 313, 30. 11. 2001), smernice Komisie 2002/18/ES z 22. februára 2002 (Ú. v. ES L 055, 26. 2. 2002), smernice Komisie 2002/37/ES z 3. mája 2002 (Ú. v. ES L 117, 4. 5. 2002), smernice Komisie 2002/48/ES z 30. mája 2002 (Ú. v. ES L 148, 6. 6. 2002), smernice Komisie 2002/64/ES z 15. júla 2002 (Ú. v. ES L 189, 18. 7. 2002), smernice Komisie 2002/81/ES z 10. októbra 2002 (Ú. v. ES L 276, 12. 10. 2002), smernice Komisie 2003/5/ES z 10. januára 2003 (Ú. v. ES L 008, 14. 1. 2003), smernice Komisie 2003/23/ES z 25. marca 2003 (Ú. v. EÚ L 081, 28. 3. 2003), smernice Komisie 2003/31/ES z 11. apríla 2003 (Ú. v. EÚ L 101, 23. 4. 2003), nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16. 5. 2003), smernice Komisie 2003/39/ES z 15. mája 2003 (Ú. v. EÚ L 124, 20. 5. 2003), smernice Komisie 2003/68/ES z 11. júla 2003 (Ú. v. EÚ L 177, 16. 7. 2003), smernice Komisie 2003/70/ES zo 17. júla 2003 (Ú. v. EÚ L 184, 23. 7. 2003), smernice Komisie 2003/79/ES z 13. augusta 2003 (Ú. v. EÚ L 205, 14. 8. 2003), smernice Komisie 2003/81/ES z 5. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 224, 6. 9. 2003), smernice Komisie 2003/82/ES z 11. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 228, 12. 9. 2003), smernice Komisie 2003/84/ES z 25. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 247, 30. 9. 2003), smernice Komisie 2003/112/ES z 1. decembra 2003 (Ú. v. EÚ L 321, 6. 12. 2003), smernice Komisie 2003/119/ES z 5. decembra 2003 (Ú. v. EÚ L 325, 12. 12. 2003), smernice Komisie 2004/20/ES z 2. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 070, 9. 3. 2004), smernice Komisie 2004/30/ES z 10. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 077, 13. 3. 2004), smernice Komisie 2004/58/ES z 23. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 120, 24. 4. 2004), smernice Komisie 2004/60/ES z 23. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 120, 24. 4. 2004), smernice Komisie 2004/62/ES z 26. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 125, 28. 4. 2004), smernice Komisie 2004/71/ES z 28. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2004), smernice Rady 2004/66/ES z 26. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1. 5. 2004).
2. Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich šíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 169, 10. 7. 2000 v znení smernice Komisie 2001/33/ES z 8. mája 2001 (Ú. v. ES L 127, 9. 5. 2001), smernice Komisie 2002/28/ES z 19. marca 2002 (Ú. v. ES L 077, 20. 3. 2002), smernice Komisie 2002/36/ES z 29. apríla 2002 (Ú. v. ES L 116, 3. 5. 2002), smernice Komisie 2003/22/ES z 24. marca 2003 (Ú. v. EÚ L 078, 25. 3. 2003), smernice Komisie 2003/47/ES zo 4. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 138, 5. 6. 2003).".
3. Smernica Rady 74/556/EHS zo 4. júna 1974, ktorou sa stanovujú podrobnosti o prechodných opatreniach týkajúcich sa činností, ktoré súvisia s obchodovaním a distribúciou toxických výrobkov, a činností, ktoré zahŕňajú odborné využitie takýchto výrobkov, vrátane činností sprostredkovateľov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1).
4. Smernica Rady 74/557/EHS zo 4. júna 1974 o uplatňovaní slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby, pokiaľ ide o činnosti samostatne zárobkovo činných osôb a sprostredkovateľov pôsobiacich v oblasti obchodovania s toxickými výrobkami a ich distribúcie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1).
1)
§ 2 ods. 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení neskorších predpisov.
2)
Príloha č. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2004 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty.
3)
Dohoda o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore (oznámenie č. 266/2004 Z. z.).
4)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
5a)
Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 5 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 518/2003 Z. z.
9)
§ 6 ods. 8 a 9 a § 10 ods. 13 nariadenia vlády č. 75/2004 Z. z.
10)
§ 6 ods. 10 až 12 nariadenia vlády č. 75/2004 Z. z.
11)
Napríklad zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z., Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (oznámenie č. 572/1992 Zb.).
13)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 8) v platnom znení.
13a)
Napríklad zákon č. 163/ 2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 55/1997 Zb. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.
15)
§ 17 až 20 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 249/1994 Z. z.
15a)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2006 Z. z.
16)
Zákon č. 163/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16. 3. 2005) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 178/2006 z 1. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 29, 2. 2. 2006).
17)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18a)
§ 30 zákona č. 163/2001 Z. z. v znení zákona č. 308/2005 Z. z.
18b)
Nariadenie Komisie (ES) č. 2076/2002 z 20. novembra 2002, ktorým sa predlžuje časová lehota uvedená v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS a ktorá sa týka nezaradenia určitých účinných látok do prílohy I uvedenej smernice a zrušenia povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúcich tieto látky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 37) v platnom znení.
19)
Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)
§ 24, § 25 ods. 3 až 7 a 9 a § 26 ods. 1 až 9 a 12 zákona č. 163/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 529/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
24)
§ 6 ods. 8, 9 a 14 a § 10 ods. 13 nariadenia vlády č. 75/2004 Z. z.
25)
§ 6 ods. 16 a § 10 ods. 20 nariadenia vlády č. 75/2004 Z. z.
26)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.