175/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

175
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 20. apríla 2005,
ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 156/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 156/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2005.
Rudolf Zajac v. r.