173/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

173
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 6. apríla 2005,
ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Horná Orava
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:
§ 1
(1)
Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Horná Orava (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zachovania biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bieleho, bociana čierneho, ďatľa čierneho, ďatľa trojprstého, chriašteľa bodkovaného, chriašteľa malého, chriašteľa poľného, jariabka hôrneho, kalužiaka červenonohého, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, lelka lesného, orla krikľavého, orla skalného, prepelice poľnej, rybára riečneho, rybárika riečneho, sovy dlhochvostej, strakoša červenochrbtého, strakoša sivého, tetrova hlucháňa, tetrova hoľniaka, včelára lesného, výra skalného, žlny sivej a žltochvosta lesného a zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania.
(2)
Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Dolný Kubín v katastrálnych územiach Kubínska hoľa a Zázrivá, v okrese Námestovo v katastrálnych územiach Beňadovo, Bobrov, Breza, Hruštín, Klin, Krušetnica, Lokca, Lomná, Mútne, Námestovo, Námestovské Pilsko, Novoť, Oravská Jasenica, Oravská Lesná, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabča, Rabčice, Sihelné, Slanica, Vaňovka, Vasiľov, Vavrečka, Zákamenné a Zubrohlava, v okrese Tvrdošín v katastrálnych územiach Dolný Štefanov, Hladovka, Liesek, Oravské Hámre, Osada, Suchá Hora, Trstená a Ústie nad Priehradou.
(3)
Chránené vtáčie územie má výmeru 58 738 hektárov; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe č. 1.
§ 2
Za zakázané činnosti,1) ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje
a)
odstraňovanie a poškodzovanie stromov s hniezdnymi dutinami ďatľa čierneho, ďatľa trojprstého, kuvika vrabčieho, sovy dlhochvostej a žlny sivej, ak tak určí štátny orgán ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“),2)
b)
budovanie, údržba a oprava lesnej dopravnej siete,3) vykonávanie lesníckych a lesníckotechnických meliorácií,4) náhodnej, mimoriadnej a úmyselnej ťažby,5) zalesňovanie,4) ochrana lesa,6) sústreďovanie dreva a jeho odvoz a vykonávanie ďalších zásahov do lesného porastu, ktoré vedú k poškodzovaniu vegetačného a pôdneho krytu (ďalej len „lesohospodárska činnosť“) v blízkosti hniezda bociana čierneho, orla krikľavého, orla skalného, včelára lesného a sovy dlhochvostej, ak tak určí orgán ochrany prírody,2)
c)
vykonávanie lesohospodárskej činnosti od 1. marca do 30. júna v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 2 s výnimkou spracovania kalamity lesných porastov,
d)
umiestnenie stavby s výnimkou lesnej cesty a zvážnice v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 2,
e)
realizovanie rekultivácie a meliorácie s výnimkou činností realizovaných v súvislosti s obnovou trvalých trávnych porastov od 31. júla do 1. mája,
f)
vchádzanie a státie s vodným skútrom, motorovým člnom alebo iným motorovým plavidlom a plávajúcim zariadením v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 3 s výnimkou činností vykonávaných v súvislosti so zabezpečovaním správy, prevádzky a údržby Vodnej nádrže Orava,
g)
vchádzanie a státie s plavidlom a plávajúcim zariadením v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 4 a v okruhu 50 metrov od brehov Vtáčieho ostrova s výnimkou činností vykonávaných v súvislosti so zabezpečovaním správy, prevádzky a údržby Vodnej nádrže Orava,
h)
mechanizované kosenie existujúcich trávnych porastov od 1. mája do 31. júla na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára spôsobom od okrajov do stredu,
i)
kosenie a mulčovanie od 1. mája do 31. júla na hniezdnych lokalitách chriašteľa poľného a kalužiaka červenonohého, ak tak určí orgán ochrany prírody.2)
§ 3
Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia a jeho častí uvedených v prílohách č. 2, 3 a 4, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Žiline, na Obvodnom úrade životného prostredia v Dolnom Kubíne, na Obvodnom úrade životného prostredia v Námestove a na Obvodnom úrade životného prostredia v Tvrdošíne.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2005.
László Miklós v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 173/2005 Z. z.
VYMEDZENIE HRANÍC CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA
Chránené vtáčie územie je vymedzené v teréne podľa katastrálnych máp so stavom nehnuteľností k 1. októbru 2002 a podľa lesníckych organizačných máp so stavom k 1. januáru 1995, 1. januáru 1997 a k 1. januáru 2001 v mierke 1 : 25 000, z ktorých bola hranica chráneného vtáčieho územia prenesená do Základných máp v mierke 1 : 50 000 týchto nomenklatúr:
26-14 Oravská Lesná
26-21 Babia hora
26-23 Námestovo
26-24 Suchá Hora
26-32 Dolný Kubín
26-41 Trstená
Vonkajšia hranica
Vonkajšia hranica chráneného vtáčieho územia sa začína v severovýchodnej časti katastrálneho územia Suchá Hora v lokalite Sosnina na štátnej hranici s Poľskou republikou pri hraničnom kameni III/1. Z tohto bodu hranica pokračuje štátnou hranicou severozápadným smerom až na hranicu katastrálnych území Oravská Lesná - Nová Bystrica. Pokračuje hranicami týchto katastrálnych území, okrajom lokalít Talapkov Beskyd a Demänovská Kykula. Za Demänovskou Kykulou sa hranica lomí okolo Mrvovej Kykuly na východ a potom okolo Jasenovských grúnikov cez kótu 917 a kótu 843 okolo lokality Jasenovská pokračuje na juh okrajom Flajšovej cez kótu 995, vrch Beskyd (994 m n. m.) po kótu 936. Tu hranica odbočuje na juh, prechádza časťou katastrálneho územia Zázrivá na vrch Okrúhlica a odtiaľ sa lomí na východ znovu ku katastrálnemu územiu Oravská Lesná. Hranica pokračuje na východ okolo lokality Drapačka, prechádza cez kótu 1092 a vrch Hoľa (1 066 m n. m.), ďalej cez kótu 1166 severnou hranicou Paráča (1 325 m n. m.) smeruje stále na východ cez kótu 1251. Následne sa hranica pri severozápadnom rohu katastrálneho územia Hruštín odkláňa na juh a vedie po hranici katastrálnych území Hruštín – Zázrivá, cez vrch Bzinská hoľa (1 193 m n. m.) a Minčol (1 139 m n. m.) cez kótu 1141 a 1344. V týchto miestach je hranica súbežná s východnou hranicou Prírodnej rezervácie Minčol (ochranné pásmo Národného parku Malá Fatra). Ďalej prechádza okolo kóty 1392, točí sa na východ a prechádza vrcholom Kubínskej hole až po Čierny vrch (1 318 m n. m.). Následne sa odkláňa na sever a pokračuje katastrálnou hranicou Kubínskej a Mokradskej hole, prechádza cez potok Hruštínka, napája sa na vtok potoka Feračová a vedie jeho pravým brehom cca 80 m. Na hranici lesného porastu sa odkláňa na severovýchod a pokračuje po poľnej účelovej komunikácii až na lokalitu Huty. Ďalej pokračuje súbežne po katastrálnej hranici Hruštína, ktorá vedie účelovými komunikáciami po hrebeni severovýchodným smerom cez kótu 992, 926 a 942 – vrch Galanky. Pokračuje severnou hranicou katastrálneho územia Babín. Na hranici v katastrálnom území Vaňovky pokračuje ľavou stranou poľnej účelovej komunikácie cez Zadnú Macúrku kótou 852 na Olešovku a hon Medzi bukmi po katastrálne územie Vasiľov. Následne pokračuje poľnou účelovou komunikáciou okolo kríža v severozápadnej časti katastrálneho územia Vasiľov na sever k lokalite Pálenice, lesnou zvážnicou stále na sever a napája sa na južnú hranicu katastrálneho územia Krušetnica. Napája sa na hranicu katastrálnych území Krušetnica – Vasiľov, ďalej cez vrch Surov (902 m n. m.) na východ k južnej hranici katastrálneho územia Breza. Prechádza hranicou katastrálnych území Breza – Vasiľov, smeruje na východ ku katastrálnemu územiu Lokca a následne pokračuje cez katastrálne územie Lokca. Postupuje jeho severozápadnou hranicou na severovýchod až k rieke Biela Orava. Pravým brehom rieky Biela Orava pokračuje až k Oravskej Jasenici. Ďalej pokračuje cez rieku Biela Orava a odkláňa sa na severozápad okolo parcely číslo 803/1. Pokračuje popod lokalitu Havraní vrch a Jasenina okrajom potoka a následne okrajom poľných účelových komunikácií západnou časťou lokality Za Pasekou. Poľnými účelovými komunikáciami sa odkláňa na západ a postupne na sever. Pri lokalite Brabírka (parcela číslo 2035) pokračuje poľnou účelovou komunikáciou na lokalitu Západ. Lesnou účelovou komunikáciou vedie na parcelu číslo 3600, kde sa následne točí na východ a pokračuje štátnou cestou Oravská Jasenica – Oravské Veselé po lokalitu Hlboká pastva. V tomto mieste sa odkláňa na juh k poľnej účelovej komunikácii, postupuje na severovýchod, prerezáva rieku Veselianku. V lokalite Hlboká pastva pokračuje poľnou účelovou komunikáciou na juh a nadväzuje na hranicu lesných porastov. Okrajom lesných porastov pokračuje na východ, nadväzuje na poľnú účelovú komunikáciu južným smerom na lokality Pod skalou a Brdo. Západnou časťou lokality Pod skalou pokračuje následne na západ a postupne na juhozápad a východ okolo lokality Trníky poľnou účelovou komunikáciou až na juh k štátnej ceste Námestovo – Oravská Jasenica. Postupuje severným okrajom štátnej cesty až ku katastrálnemu územiu Námestovo. Tu sa lomí na juh, pokračuje hranicou katastrálnych území, prechádza cez rieku Biela Orava po hraničný bod katastrálnych území Oravská Jasenica, Námestovo a Ťapešovo. Odtiaľ pokračuje pravostranným brehovým porastom Bielej Oravy smerom k ústiu Vodnej nádrže Orava. Pri brehových porastoch potoka Vavrečanka sa odkláňa na juh, pokračuje popod štátnu cestu Námestovo – Vavrečka po most ponad Vodnú nádrž Orava. Prerezáva most, ktorý vedie z Námestova cez Vodnú nádrž Orava a ďalej pokračuje okrajom vodnej plochy Vodnej nádrže Orava smerom na východ až po ústie potoka Jurčová. Pokračuje pozdĺž tohto toku, na okraji lesného porastu sa odkláňa smerom na juhovýchod po účelovej komunikácii. Pri kóte 653 odbočuje smerom na severovýchod, obchádza lesné porasty Jurčovej a Medvedej hory. Na okraji Medvedej hory sa odkláňa potokom Zimník smerom na juhovýchod a prerezáva hranicu katastrálnych území Trstená – Liesek. Od prameňa potoka Zimník pokračuje účelovou komunikáciou smerom na východ, kde oddeľuje pozemky trvalých trávnych porastov Páleniská a Zhoreliská, prechádza kótou číslo 706 až po križovatku účelovej cesty s asfaltovou poľnou cestou na násype bývalej železničnej trate Trstená – Suchá Hora severozápadne od lokality Háje. Hranica ďalej vedie vnútorným okrajom násypu bývalej železničnej trate Trstená – Suchá Hora. Pri moste cez Jelešňu pripája aj parcelu vodnej plochy 1448/2 (katastrálne územie Liesek) južne od bývalej železničnej trate a pokračuje násypom bývalej železničnej stanice až po areál bývalej železničnej stanice Suchá Hora. Prechádza južným okrajom areálu bývalej železničnej stanice Suchá Hora až po štátnu hranicu do východiskového bodu pri hraničnom kameni III/1.
Vnútorné hranice
Vnútorné hranice vymedzujú priestory v rámci územia vymedzeného vonkajšou hranicou, ktoré nie sú súčasťou chráneného vtáčieho územia.
Povodie Polhoranky
Z chráneného vtáčieho územia sa vyčleňuje vnútorné územie, ktoré vymedzuje katastrálne územia Zubrohlavy, Bobrova, Rabče, Oravskej Polhory a Sihelného. Začiatočným bodom je most cez Polhoranku na štátnej ceste Zubrohlava - Námestovo. Hranica vedie na juh brehovým porastom Polhoranky smerom k ústiu do Vodnej nádrže Orava, ďalej pokračuje okrajom lesného porastu okolo Vodnej nádrže Orava smerom na východ až po intravilán obce Bobrov. Obchádza intravilán z východnej strany až na severný okraj obce, kde pretína hranica intravilánu potok Bobrovec. Od tohto miesta pokračuje hranica ľavostranným brehom potoka Bobrovec, pri ústí Mlynského potoka sa odkláňa a vedie Mlynským potokom asi 1,2 km, kde nadväzuje na poľnú účelovú komunikáciu, ktorá vedie severozápadným smerom po hranicu s lesom. Odtiaľ pokračuje okolo lesných porastov a na hranici katastrálnych území Bobrov - Zubrohlava sa odkláňa 30 m juhovýchodným smerom na účelovú komunikáciu. Hranica chráneného vtáčieho územia vedie okolo tejto komunikácie až po križovatku účelových ciest pri kóte 705. Pokračuje smerom na sever ľavostranným okrajom účelovej komunikácie až po križovatku lesných účelových ciest pod Kýčerou. Tu odbočuje juhozápadne okrajom lesného porastu, mení smer na severozápad, prepája lesné porasty oddelené výbežkami trvalých trávnych porastov až po lokalitu Pod Grapami (katastrálne územie Rabča). Odtiaľ prechádza okrajom pasienka nad areálom hospodárskeho dvora v Rabči, obchádza tento areál smerom na severovýchod k potoku Bystrá. Pokračuje smerom na východ pravostranným brehovým porastom potoka Bystrá po hranicu katastrálneho územia Rabčice, katastrálnou hranicou cca 2 km až po účelovú komunikáciu, ktorá vedie kolmo k Soľnému potoku a ďalej pokračuje po jeho pravom brehu po kótu 691,8, kde sa odkláňa po bezmennom prítoku na západ. Po 150 m prechádza na poľnú účelovú komunikáciu, ktorou ide až po jej napojenie na štátnu cestu vedúcu z Oravskej Polhory na Slanú vodu. Ďalej pokračuje pravým okrajom štátnej cesty v smere na Slanú vodu a pod Taľagovou grapou odbočuje na severozápad. Na križovatke účelových ciest pokračuje smerom na sever okolo Turnianskej raly, mení smer na juhozápad a pokračuje severozápadne okrajom pasienkov až k Šoltýskemu potoku. Od sútoku prítokov Šoltýskeho potoka pokračuje účelovou komunikáciou severozápadným smerom 600 m. Na križovatke účelových ciest odbočuje juhozápadným smerom k intravilánu. Obchádza intravilán Oravskej Polhory, pokračuje okolo štátnej cesty až po križovatku štátnych ciest, ďalej vedie okolo štátnej cesty smerom k hraničnému priechodu cca 700 m. Za mostom ponad bezmenný prítok Dlhej vody sa otáča smerom na juhovýchod a vedie pozdĺž potoka Dlhá voda, na sútoku s Polhorankou pokračuje pozdĺž Polhoranky cca 2,5 km. Pri moste ponad Polhoranku odbočuje po ceste smerom na juhovýchod okolo areálu roľníckeho družstva v Oravskej Polhore a ďalej po účelovej komunikácii až do Sihelného. Na križovatke účelových ciest pod Zoborskou roľou odbočuje severozápadne okolo účelovej komunikácie, obchádza intravilán zo severnej a severozápadnej strany, stáča sa na juhovýchod po účelovej komunikácii, prerezáva prítok Sihelnianskeho potoka a účelovými komunikáciami obchádza mozaiky ornej pôdy a trvalých trávnych porastov, prerezáva ďalší prítok Sihelnianskeho potoka, pokračuje účelovou komunikáciou južným smerom a napája sa na účelovú komunikáciu ponad potok Hájka. Na mieste, kde sa vlieva potok Hájka do Sihelnianskeho potoka, pokračuje popod Sihelniansky potok a ďalej pozdĺž Polhoranky až po most na štátnej ceste v Zubrohlave.
Námestovo - Klin
Z chráneného vtáčieho územia sa vyčleňuje vnútorné územie, ktorého hranica sa začína na rozhraní katastrov Námestovo a Klin, na mieste, kde sa vlieva Červený potok do Michalovky. Vedie severozápadným smerom po Červenom potoku na starú klinskú cestu a tou pokračuje k intravilánu obce Klin. Obchádza intravilán obce z južnej strany a pretína štátnu cestu medzi Zubrohlavou a Námestovom, pokračuje po katastrálnej hranici obce Klin severným a severozápadným smerom až po komplexy lesných porastov pod Grapou. Spája výbežky lesných porastov a po existujúcich účelových komunikáciách vedie k intravilánu. Obchádza intravilán zo severnej strany a pokračuje účelovou komunikáciou smerujúcou pod vrch Brestovka (859 m n. m.). Na okraji lesných porastov mení smer a prechádza okrajom lesa na križovatku účelových komunikácií pod Brestovkou. Odtiaľ pokračuje okolo spevnenej účelovej komunikácie do Námestova cca 3 km, na križovatke s prístupovou lesnou komunikáciou odbočuje severozápadne k lesu, pokračuje okrajom lesného porastu smerom na západ, obchádza záhradkárske osady a ďalej vedie okolo bezmenného potôčika, ktorý sa vlieva do Vodnej nádrže Orava. Na mieste, kde prerezáva štátnu cestu (Námestovo - Oravská Jasenica), odbočuje východným smerom okolo štátnej cesty. Na hranici intravilánu pokračuje okrajom Vodnej nádrže Orava, pri ústí Michalovky do Vodnej nádrže Orava pokračuje pozdĺž Michalovky smerom na sever, prerezáva štátnu cestu a uzatvára hranicu pri ústí Červeného potoka do Michalovky.
Oravské Veselé
Z chráneného vtáčieho územia sa vyčleňuje vnútorné územie, ktorého hranica sa začína na juhu katastra pri moste ponad potok Rakovec, ktorý ústí do Veselianky. Na východnej strane vedie cca 100 m okolo brehového porastu Veselianky, pokračuje pozdĺž vodného toku po ústie potoka Mútnik. Tu sa odkláňa a pokračuje okrajom vodného toku Mútnik alebo jeho existujúcimi brehovými porastmi až k jeho pramenisku, ktoré pretína poľná účelová komunikácia. Touto komunikáciou pokračuje na sever k okraju lesných porastov, ďalej okrajom lesných porastov na západ, pretína potok Veselianka a štátnu cestu. Pokračuje 100 m smerom na juh okolo štátnej cesty, obchádza rozptýlenú domovú výstavbu zo severnej strany a nadväzuje na účelovú komunikáciu smerujúcu k lesu. Okrajom lesa pokračuje na juhozápad, stáča sa po brehovom poraste Hlbokého potoka smerom na juh až po územie pod Galvanovým vrchom, kde odbočuje východne k bezmennému prítoku potoka Mútňanka. Jeho brehovým porastom pokračuje k potoku Mútňanka a 200 m potokom Mútňanka smerom na východ k intravilánu. Obchádza intravilán, pretína štátnu cestu spájajúcu Oravské Veselé a Mútne, pokračuje hranicou intravilánu a ďalej po poľnej účelovej komunikácii smerujúcej na Sochov vrch juhozápadným smerom. Z tejto účelovej komunikácie sa odkláňa okrajom lesného porastu na juhovýchod a vytvára spojnicu medzi rozptýlenými lesnými porastmi na západnom svahu nad intravilánom obce Oravské Veselé až po potok Lopatov. Týmto potokom pokračuje na východ po miesto, kde pretína účelovú komunikáciu, ktorá vedie k lesným porastom nad potokom Rakovec. Z tejto komunikácie pokračuje okrajom lesných porastov, nadväzuje na brehový porast potoka Rakovec a uzatvára hranicu vo východiskovom bode (most nad potokom Rakovec).
Mútne
Z chráneného vtáčieho územia sa vyčleňuje vnútorné územie, ktorého hranica sa začína pri ústí Hlbokého potoka do Mútnika, pokračuje smerom na sever okolo brehových porastov Hlbokého potoka (cca 200 m), odbočuje na západ rozdelením porastov trvalých trávnych porastov pri Glovníkovej po poľnú účelovú komunikáciu vedúcu k areálu hospodárskeho dvora v Mútnom. Touto cestou pokračuje na juh, pretína Javorový potok a okrajom brehových porastov smeruje severozápadne až ku križovatke účelových komunikácií pod Rypákovým hŕbkom. Po poľnej účelovej komunikácii asi 200 m severozápadným smerom sa napája na pravostranný brehový porast potoka Práčka, ktorý sa vlieva do Mútňanky. Približne 700 m nad intravilánom Mútňanská Píla sa hranica odkláňa na poľnú účelovú komunikáciu západne od potoka Práčka. Hranica obchádza severozápadnú stranu intravilánu a pokračuje brehovým porastom Mútňanky cca 1,5 km smerom na juh po areál hospodárskeho dvora v Mútnom. Obchádza tento areál, pretína štátnu cestu medzi Mútňanskou Pílou a Duľovom, pokračuje severne cca 50 m okolo štátnej cesty k vedľajšej komunikácii vedúcej k Blahutovmu grúňu. Spod Blahutovho grúňa smeruje k južnému okraju intravilánu Mútne po poľnej účelovej komunikácii cca 1 km, odbočuje k brehovému porastu bezmenného prítoku potoka Mútnik, odtiaľ sa vracia späť po poľnej účelovej komunikácii pod Sochov vrch a okrajom lesného porastu severným smerom k intravilánu. Obchádza intravilán, ďalej vedie okolo štátnej cesty smerom do Oravského Veselého cca 200 m, prerezáva štátnu cestu a prechádza okolo pravostranného brehového porastu Mútnika smerom na sever. Prerezaním Mútnika a ľavostranného brehového porastu pokračuje okolo spevnenej cesty ponad Holkov mlyn k ústiu Hlbokého potoka do Mútnika.
Breza
Z chráneného vtáčieho územia sa vyčleňuje vnútorné územie ohraničené východiskovým bodom pri štátnej ceste Breza - Mútne v severozápadnej časti parcely číslo 1109. Hranica pokračuje lokalitou Bršlica až cez severnú časť zastavaného územia okolo lokality Jamy. Prechádza na juhovýchod zastavanou časťou, ďalej pokračuje lokalitou Pod horou juhozápadným smerom až po rieku Biela Orava a následne ľavým brehom rieky Biela Orava na západ po odbočku štátnej cesty na Mútne. Ľavým okrajom štátnej cesty Breza - Mútne pokračuje k východiskovému bodu.
Zákamenné
Z chráneného vtáčieho územia sa vyčleňuje vnútorné územie ohraničené východiskovým bodom na ľavom brehu rieky Klinianka na konci obce Zákamenné smerom na Novoť v severozápadnom rohu parcely číslo 151. Hranica postupuje na východ a následne na sever hranicou intravilánu, prechádza štátnou cestou a točí sa na juh stále hranicou intravilánu až po most cez Klinianku. Pokračuje pravým brehom rieky Klinianka v smere toku na juh, prechádza cez rieku a pokračuje hranicou intravilánu na juh cez pasienky po hranici katastrálnych území Zákamenné - Krušetnica až ku katastrálnemu územiu Lomnej. Pokračuje katastrálnou hranicou Lomná - Zákamenné a ďalej pozdĺž rieky Biela Orava severným až severozápadným smerom. Odbočuje na cestu za družstvom, jej západnou časťou pokračuje na sever k štátnej ceste. Následne smeruje južným okrajom štátnej cesty na východ. Prerezáva štátnu cestu, točí sa na sever a pokračuje účelovými komunikáciami parcely číslo 3091/22 a 5896. Následne sa odkláňa poľnými účelovými komunikáciami severozápadne až severne okolo lokality Úradníkov grúň, pod Oselné a Fedorov. Odkláňa sa na západ a hranicou intravilánu pokračuje na sever ľavou stranou potoka Klinianka, hranicou intravilánu na severozápad až ku hranici katastrálneho územia Novoť. Postupuje na juhozápad po hranici intravilánu. Pri bezmennom potoku sa točí na severovýchod, lúkami vedie južným smerom a pokračuje pravým brehom potoka Klinianka. Postupuje účelovou komunikáciou cez lokalitu Mravčiakov vrch, zaberá Kalváriu a pokračuje poľnou účelovou komunikáciou na východ. Obchádza severne okolo kostola a cintorína a ďalej vedie ľavou stranou rieky Klinianka po most cez Klinianku. Pri moste sa točí na západ, potom na sever a vedie okrajom lúk až po intravilán obce, kde prechádza ľavým brehom rieky Klinianka do východiskového bodu.
Krušetnica
Z chráneného vtáčieho územia sa vyčleňuje vnútorné územie ohraničené východiskovým bodom pri štátnej ceste Breza - Zákamenné a rieke Biela Orava v severovýchodnej časti intravilánu obce. Hranica smeruje na juhozápad južnou časťou parcely číslo 868 a ľavým brehom rieky Biela Orava proti toku rieky postupne na západ až severozápad. Prechádza cez štátnu cestu Krušetnica - Lomná a pokračuje severozápadne hranicou intravilánu. V západnej časti intravilánu sa točí na východ a postupuje hranicou intravilánu až na jeho severozápadnú časť, kde znova prechádza cez štátnu cestu Krušetnica - Zákamenné a vedie jej severným okrajom na východ až po východiskový bod do Krušetnice.
Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia
Katastrálne územie Beňadovo:
- všetky parcely.
Katastrálne územie Bobrov:
589/1, 597/1, 646/2, 649/1, 651/1 (časť), 651/6, 651/9, 651/13, 660/1, 700, 1190/1, 1190/4 až 1190/9, 1190/13 (časť), 2319/1 až 3061/1, 3071 až 3087, 3101/1, 3120 až 3158/1, 3176/1 (časť), 3198 (časť), 3210 až 3634/1, 3640/1, 3661 až 3741, 3743 až 3746, 3791 až 3801, 3807 až 3849, 3868 až 3900, 3952 až 4401, 4403 až 4406, 4408 až 4424, 4432/3 (časť), 4433 až 4451/2, 4453, 4454, 4456, 4457 (časť), 4458/1, 4459 až 4461/1, 4462, 4467, 4477, 4507 až 4528/1, 4530, 4532/1, 4533 až 4535/1, 4536 (časť), 4537/7 (časť), 4539 až 4549/1, 4551 (časť), 4553 až 4572/1, 4573/2 až 4586.
Katastrálne územie Breza:
246/1 až 247/2, 651/1 až 664, 892, 911 až 913, 941 až 943, 956, 964/3, 966 až 1044, 1058/1, 1058/2, 1061 až 1096, 1098 až 1108, 1110, 1111, 1132 až 1189, 1191 až 1271/2, 1272 až 1319, 1323, 1326, 1327/2 (časť), 1330 (časť), 1333 až 1394, 1396 až 1400/3, 1402 až 1416, 1417 (časť), 1418 až 1426.
Katastrálne územie Dolný Štefanov:
348.
Katastrálne územie Hladovka:
881/1, 882 až 898, 901 až 923, 1041/1 až 1050, 1051 (časť), 1062, 1063, 1067, 1068.
Katastrálne územie Hruštín:
1517/1 (časť), 1518, 1526/1 až 1527/13, 1563, 1576, 1578 (časť), 1579 (časť), 1587 až 1628, 1630.
Katastrálne územie Klin:
1246 až 1277/1, 1278 až 1291/2, 1318/1 (časť), 1319/1 až 1320, 1327, 1344, 1346/3 až 1349, 1351 až 1417, 1419 až 1421, 1423 až 1428.
Katastrálne územie Krušetnica:
207/19, 207/21, 207/23, 207/30, 763 až 810, 815 až 817, 825, 826, 864, 869 až 899, 925, 926, 928 až 1010, 1012 až 1024, 1027 až 1033/2, 1034 (časť), 1036 až 1041, 1043, 1044, 1055, 1061, 1069 až 1072, 1074 až 1086, 1088 až 1103, 1109, 1113 až 1116.
Katastrálne územie Kubínska hoľa:
1 až 12, 14/1 (časť), 14/2 až 16.
Katastrálne územie Liesek:
1161 až 1162/2, 1164 až 1165/3, 1167 až 1183/1, 1183/2 (časť), 1183/3, 1219 až 1245, 1323/1 až 1323/4, 1353/4, 1354/2 (časť), 1354/3, 1355, 1363, 1364, 1372 až 1376/2, 1377 (časť), 1384 až 1388/2, 1389 (časť), 1396 až 1399, 1403 (časť), 1405, 1409, 1410, 1412 až 1424, 1448, 1478/1 až 1479, 1482/1 (časť), 1484/2 (časť), 1484/3, 1485, 1488.
Katastrálne územie Lokca:
656, 682 (časť), 829 až 843, 845 až 857, 859 až 867, 870/1, 870/2, 871 až 886, 888 až 891/4, 902, 1053/1 až 1091, 1093 až 1170/2, 1171/2 až 1195/2, 1198, 1247/1 až 1248, 1255.
Katastrálne územie Lomná:
- všetky parcely.
Katastrálne územie Mútne:
1417 až 1550, 1554/1 až 1562, 1565, 1664 až 1668, 1683 až 1685/4, 1687/1, 1687/2, 1690 až 1703, 1714 až 1716, 1743 až 1766, 1768 až 1771, 1776/4 až 1782, 1787, 1849 až 1864, 1882, 1884/1 až 1900, 1905, 1907 až 1918, 1926 až 2014, 2016/1 až 2016/3, 2044, 2047 až 2070, 2071 (časť), 2072 až 2079, 2090, 2091, 2094 až 2127, 2131, 2132 (časť), 2138, 2139 (časť), 2140, 2141, 2155 (časť), 2157, 2158, 2164 (časť), 2171 až 2176, 2177 (časť), 2181, 2182 (časť), 2183 (časť), 2184 (časť), 2187 až 2190, 2192 až 2194, 2197 (časť), 2199 až 2584.
Katastrálne územie Námestovo:
1866 až 1870/1, 1871 až 1877, 1879 až 1884, 1886 až 1888, 1940/2 až 1945, 1947 až 1949, 1954, 1959 až 1963, 1965 až 1967, 1972 až 1977, 1980/1 až 1999, 2028, 2030/1, 2035, 2036/2, 2037, 2038 (časť), 2040 (časť), 2043, 2046 až 2051/8, 2055 až 2059, 2061 až 2113, 2117 až 2119, 2121 až 2127, 2144 až 2150, 2153, 2154, 2156, 2158 až 2167/1, 2167/3 až 2168.
Katastrálne územie Námestovské Pilsko:
- všetky parcely.
Katastrálne územie Novoť:
- všetky parcely.
Katastrálne územie Oravská Jasenica:
800/1 až 802/4, 804 až 813, 815 až 817, 1068/1 až 1094, 1135 až 1208/3, 1473 až 1517, 1529 až 1547/2, 1652 až 1765, 1771/1 až 1784, 1855 až 1858, 1919/1 až 1989/4, 2069, 2089 až 2161, 2173 až 2215/2, 2218 až 2399/2, 2422/1 až 2550, 2560 až 2621, 2642 až 2684, 2700 až 2897, 2908 až 3002, 3004/1 až 3171/2, 3192 až 3207, 3209/2, 3234, 3236, 3240/2, 3396 až 3400, 3410 až 3422, 3423 (časť), 3425/1 až 3426, 3429 až 3430/3, 3432 až 3439, 3444, 3456 až 3459, 3460/1 (časť), 3462 (časť), 3465, 3468 (časť), 3469 až 3473, 3483 až 3485/3, 3486 (časť), 3487 (časť), 3488 až 3527, 3529 až 3554, 3556 až 3577, 3579 až 3596, 3598, 3599, 3600 (časť), 3601, 3604 až 3606, 3609, 3610 (časť), 3611, 3617, 3618, 3619 (časť), 3620 až 3622, 3630/1 až 3641, 3644 (časť), 3645, 3647 až 3649, 3650 (časť), 3651 (časť), 3653 (časť), 3654 až 3657, 3659 až 3678, 3679 (časť), 3680/1 až 3682.
Katastrálne územie Oravská Lesná:
2 až 11908, 11910/1 (časť), 11910/2 až 11937, 11938/1 (časť), 11938/2 až 11947/1, 11947/2 (časť), 11948 až 17155.
Katastrálne územie Oravská Polhora:
168, 445 až 480, 702 až 710, 950, 1190 až 1206, 2117, 2285, 2489/2 (časť), 2489/3, 2489/5, 2578, 2936/1 (časť), 2936/3 (časť), 2936/4 (časť), 2936/5, 3059/2 až 3072, 3267/2, 3268/2, 3508/1 až 3518, 3888 až 3895/1, 4345/2 až 4354/3, 4645, 4654/1 až 4665, 4855/1 až 4875, 5432, 6159/2, 6640/1 až 6704/2, 7005 až 7071/1, 7332, 7336, 7714, 7853, 8041 až 8046, 8175, 8191, 8201/2, 8341 až 8369, 8580 až 8636, 9209 až 9296, 9408/1, 9582/1 až 9582/28, 9756 až 9769, 9900, 10075, 10240, 10483/1 až 10483/5, 10539 až 10651, 10792/1 až 10793, 11050, 11330, 11606/2 (časť), 11606/3, 11624, 11749, 11830, 12062, 12145, 12147 až 12245, 12290, 12368, 12512 až 12579, 12743, 12750, 12772 až 12903, 13014 (časť), 13015 až 13048, 13303, 13304/2, 13543, 13700/1 až 13740/2, 13805 až 13885, 13954, 14153, 14176, 14257/1 až 14320, 14664 až 14705, 14772, 14980, 15070, 15150, 15159, 15368/1, 15380 až 15393, 15554, 15604, 15730 až 15817, 15900, 15907, 15948/3, 15978 až 16270, 16511 až 16592, 16875, 16890, 16973/4, 17020/1, 17020/4, 17020/7, 17020/8, 17031 až 17132, 17213 až 17291/2, 17399 až 17430, 17434/1 až 17550/6, 17564 až 17680, 17693 až 17964/2, 18026 až 18155, 18226 až 18266, 18310 až 18456, 18473, 18498/1 až 18524/8, 18560 až 18762/2, 18764/2, 18766, 18855, 18905 až 18922, 18954 až 19121, 19212 až 19247/2, 19286/1 až 19287, 19290, 19292, 19294/1 až 19344, 19346 až 19369/6, 19392, 19429, 19435/1, 19435/3, 19435/6, 19435/7, 19435/10 až 19435/21, 19462 až 20701, 20747 až 20830/9, 20851/1 až 20937, 20938/1 (časť), 20938/2 až 20938/5, 20939/1 až 20940/2, 20941/1 až 20966, 20968 až 20973, 20975 až 20992, 20994 až 21000/4, 21003/1 až 21019/2, 21021 až 21047, 21049 až 21069/2, 21069/6, 21069/18 až 21069/20, 21069/23 až 21069/29, 21073 až 21250, 21252 až 21255, 21258 až 21290, 21293 až 21312/12, 21313 až 21334.
Katastrálne územie Oravské Hámre:
- všetky parcely.
Katastrálne územie Oravské Veselé:
1713/2 (časť), 1715, 1887 až 1900/4, 1902 až 1922, 1924, 1942, 1945 až 1947, 1964 až 1971, 1973 až 1997, 2004 až 2018/4, 2058 až 2063, 2065 až 2078, 2080 až 2084, 2101, 2109, 2110, 2114/1, 2115 až 2125, 2132 až 2140/2, 2141 až 2143, 2153, 2154, 2156 až 2158, 2200/1, 2200/2, 2201 až 2228, 2231 až 2236, 2238 až 2242, 2244 až 2254/1, 2255 až 2276, 2278 až 2365, 2368, 2369, 2383, 2384, 2386 až 2394, 2396 až 2443/2, 2444/1 až 2445/2, 2446 až 2452, 2454, 2457 (časť), 2458, 2460 (časť), 2461, 2462 (časť), 2464/1 (časť), 2467 až 2469, 2471 až 2473, 2475, 2481 (časť), 2482 až 2483/2, 2484 (časť), 2485 (časť), 2486 (časť), 2489, 2490, 2491 (časť), 2493, 2494.
Katastrálne územie Osada:
- všetky parcely.
Katastrálne územie Rabča:
131 až 212, 485/1 až 485/13, 529/1 až 529/3, 824, 1222/1, 1222/2, 1222/4, 4907 až 4964/3, 4970 až 4992/1, 4997/1 až 4997/17, 5193, 5232, 5242/4 až 5242/38, 5246/1, 5246/2, 5250 až 5270/5, 5495/1, 5495/2, 5580 až 5643, 5683 (časť), 5820, 5855, 6220, 6500/1 až 6500/4, 6620, 6707, 7069, 7081/2, 7429/2, 7429/3, 7492/1, 7599/1, 7599/2, 7789 až 7797, 7883/2, 7934/2, 8010 až 8030, 8140, 8151, 8260 až 8341, 8780 až 8809, 9093/1 až 9148/7, 9162 až 9202, 9252/1 až 9302, 9340/1 až 9638/3, 9640 až 10009, 10014 až 10135/3, 10210, 10398/1 až 10605, 10610 až 10826, 10910 až 10991/2, 11000 až 11010/9, 11012 až 11136/2, 11140 až 11201, 11203 až 11224/2, 11226/1 až 11232/3, 11266 až 11324, 11351/1 až 11389, 11398 až 11410, 11420 až 11888, 11900 až 11952, 11981 až 12083/6, 12111 až 12317/2, 12318 až 12390, 12400 až 13313, 13321, 13332 až 13658, 13680/1 až 13878/3, 13944 až 14156/2, 14168/1 až 14441, 14443/1 až 14460/5, 14468 až 15076/2, 15080 až 15097, 15110/1 až 15146, 15205 až 15424, 15458 až 15479/2, 15480 až 15688, 15696/1 až 15736, 15782 až 16028, 16507/1 až 16613, 17169.
Katastrálne územie Rabčice:
- všetky parcely.
Katastrálne územie Sihelné:
1318, 1319, 1321 až 1329, 1332/2, 1353 až 1368, 1375 až 1429, 1433/1 až 1487, 1493/1 až 1510, 1528 až 1579, 1584, 1604, 1605, 1616 až 1621, 1632, 1633, 1645 až 1653, 1656 až 1659, 1660 (časť), 1661, 1667 (časť), 1668 až 1670, 1671 (časť), 1672, 1676, 1678 (časť), 1679 až 1684, 1686, 1688, 1691, 1696.
Katastrálne územie Slanica:
1, 2, 31 až 50, 72 až 76, 81 (časť), 87, 97/1 až 101, 102/1 (časť), 102/6, 102/8 až 102/11.
Katastrálne územie Suchá Hora:
1148 až 1163, 1318 až 1321, 1326 až 1329, 1330 (časť), 1343 až 1345/2.
Katastrálne územie Trstená:
11632 až 11749, 11820, 11919 až 11925, 13255/1 až 13475, 13606, 13656/1 až 14054, 14361/1 až 14361/3, 14362/1, 14362/2, 14371/1 (časť), 14371/2, 14371/3, 14376 až 14394/2, 14396, 14432 až 14445, 14447 až 14499, 14716/1 až 14798, 15026 až 15030.
Katastrálne územie Ústie nad Priehradou:
223 až 224/45, 260.
Katastrálne územie Vaňovka:
2164 až 2745, 3101 až 3240, 3339 až 3930, 3983 až 3986, 3994 až 3999.
Katastrálne územie Vasiľov:
498, 499, 501, 502 (časť), 503 (časť), 517 (časť), 520 (časť).
Katastrálne územie Vavrečka:
686/1 až 691, 695 až 697, 706, 709, 710, 799 (časť), 819.
Katastrálne územie Zákamenné:
155 až 157/1, 158/1 až 220, 221/1 (časť), 221/2 až 221/15, 1361, 1744, 1778 až 1791, 2002/2 až 2005, 2006/2, 2008/1, 2019, 2026, 2034, 2035/4, 2049/2, 2075 až 2078, 2084/1 až 2095, 2097 až 2131, 2139/1 (časť), 2141 až 2146, 2156, 2157, 2180 až 2185/2, 2193/1 až 2197, 2203 až 2216, 2223, 2224, 2226, 2227, 2233 až 2241, 2250 až 2262/2, 2278 až 2286, 2300 až 2309/2, 2325 až 2330, 2343 až 2345, 2355 až 2358, 2370, 2371, 2380, 2381, 2387 až 2389/4, 2389/6, 2390 až 2413, 2414/1 (časť), 2414/2 až 2421, 2430, 2432 až 2434, 2442 až 2444, 2445/1 (časť), 2445/2, 2445/3, 2445/5, 2446/1, 2448/2, 2467 až 2469, 2496 až 2616/1, 2617 až 2628, 2638 až 2640/3, 2643/1 až 2643/4, 2648, 2649, 2657/1, 2657/2, 2664 až 2676, 2687 až 2703, 2704/1 (časť), 2704/2 až 2707, 2721, 2724, 2732/1 až 2736, 2742, 2743 (časť), 2748/1 až 2755, 2756/2, 2757, 2759/2 až 2762, 2764/2 až 2765, 2766 (časť), 2768 (časť), 2769, 2770, 2771/2 až 2771/4, 2774, 2775/2 až 2780, 2781/2, 2785 až 2795, 2808 až 2810, 2811/2, 2819 až 2824, 2845 až 2850/2, 2872, 2897 až 2899, 2903 až 2929, 2943, 2944, 2960, 2961, 2964/1 až 2965, 2966 (časť), 2967/1 až 2971, 2973/2, 2974 (časť), 2979 (časť), 2980 (časť), 2982, 2989, 2990, 3006, 3007, 3011 (časť), 3028, 3055 až 3059, 3133 až 3136, 3167 až 3170, 3200 až 3210/2, 3236, 3237, 3278 až 3283, 3308 až 3318, 3338 až 3361, 3377 až 3384, 3398 až 3409, 3420 až 3432, 3434/2, 3450/2 (časť), 3453 až 3460, 3478 až 3487, 3506 až 3522, 3546 až 3555, 3565/1 až 3574/2, 3575/2, 3576, 3587 až 3593, 3594 (časť), 3595, 3596, 3616, 3617 (časť), 3618, 3644, 3645 (časť), 3646 až 3649, 3659/1 až 3662/3, 3670 až 3673, 3674 (časť), 3678/1, 3680 až 3687, 3699 (časť), 3700, 3712 až 3714/3, 3716/1, 3716/2, 3740/1 až 3743/2, 3744, 3745, 3866, 3911 (časť), 5748 (časť), 5749 až 5787, 5788/2 až 5894, 5896 až 5922, 5923 (časť), 5924 (časť), 5925 až 5929, 5930/2, 5931, 5933, 5934 (časť), 5935 (časť), 5936, 5937, 5950, 5977 až 5996/1, 5996/3 až 6245/2, 6246/2 až 6328/2, 6330 až 6350, 6374/3 až 6417, 6419 až 6426, 6428 až 6432/2, 6439/3 (časť), 6440 až 6442, 6444/3 (časť), 6445, 6460/1 (časť), 6460/2, 6464 až 6482/3, 6484 až 6486/2, 6487/1 (časť), 6487/2, 6488, 6489/2 až 6495, 6497/2, 6498/1, 6499 až 6502, 6504, 6510/3 (časť), 6510/5, 6510/6 (časť), 6511/1 až 6512/2, 6514/2 (časť), 6518/1 až 6524, 6531/1 až 6531/3.
Katastrálne územie Zázrivá:
2817/3 až 2819, 2820/2, 4421/3, 4423/1, 4423/2, 4665, 4666.
Katastrálne územie Zubrohlava:
1249 až 1253, 1255, 1299, 1301, 1302, 1329, 1331/1 až 1389, 1401 až 1403, 1416 až 1428, 1430, 1431, 1432 (časť), 1433 až 1483, 1485 až 1547, 1549.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 173/2005 Z. z.
ČASŤ CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA, KDE JE ZAKÁZANÉ VYKONÁVAŤ ČINNOSŤ PODĽA § 2 PÍSM. c) A PÍSM. d)
Vymedzený priestor sa nachádza v okrese Dolný Kubín v katastrálnom území Kubínska hoľa, v okrese Námestovo v katastrálnych územiach Beňadovo, Breza, Hruštín, Lomná, Mútne, Námestovské Pilsko, Oravská Lesná, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabčice, Vaňovka, Vasiľov, Zákamenné a v okrese Tvrdošín v katastrálnych územiach Liesek a Trstená. V rámci jednotlivých katastrov zaberá tieto parcely:
Katastrálne územie: čísla parciel
Katastrálne územie Beňadovo: 472/1, 475 až 478, 481 až 482/2, 488, 490 až 495, 554/1 (časť), 555/3.
Katastrálne územie Breza: 1238 až 1246, 1248, 1373 až 1375.
Katastrálne územie Hruštín: 1517/1 (časť), 1518, 1526/1 až 1527/13, 1563, 1576, 1578 (časť), 1579 (časť), 1587 až 1628, 1630.
Katastrálne územie Kubínska hoľa: 1 až 12, 14/1 (časť), 15 až 16.
Katastrálne územie Liesek: 1161 až 1162/2, 1164 až 1165/3, 1167, 1168/2, 1169/2, 1171, 1172/2, 1172/3, 1173/2 až 1183/1, 1183/2 (časť), 1183/3, 1219 až 1237, 1245, 1323/1, 1323/3, 1323/4, 1353/4, 1354/2 (časť), 1354/3 až 1355, 1363, 1364, 1372 až 1374/2, 1375/2 až 1376/2, 1377 (časť), 1384 až 1388/2, 1389 (časť), 1396 až 1399, 1403 (časť), 1405, 1409, 1410, 1412 až 1416, 1418, 1419, 1478/1, 1478/2, 1484/2 (časť), 1484/3, 1485.
Katastrálne územie Lomná: 7100/1, 7296, 7307, 8180/1 až 11900, 12809, 12810/1 (časť), 12811, 12816, 12847 až 12858/2, 12860/1 až 12871, 12879 (časť), 12880 až 12881, 12883 až 12884/2, 12889.
Katastrálne územie Mútne: 2095 (časť), 2098/1 (časť), 2223, 2225/1, 2226/1 až 2239, 2240/1 (časť), 2240/2 (časť), 2241/1 až 2259, 2260 (časť), 2261/1 (časť), 2261/2, 2262 (časť), 2263 až 2267/2, 2268/1 (časť), 2268/2, 2269, 2270 (časť), 2271, 2272 (časť), 2274 (časť), 2275, 2276, 2278 (časť), 2279 (časť), 2280 až 2290/2, 2291 (časť), 2292 až 2296, 2309/1 až 2323, 2336/1, 2336/2, 2337 (časť), 2340 (časť), 2341 (časť), 2343/1 (časť), 2343/2, 2346 až 2365, 2366/2, 2386/1 (časť), 2388/1, 2388/2 (časť), 2389, 2390 (časť), 2400 (časť), 2401 (časť), 2402 (časť), 2403, 2414 (časť), 2502/1 až 2503/1, 2503/2 (časť), 2504/1 až 2507/4, 2508 (časť), 2511, 2515 až 2521/2, 2522/1 až 2523, 2524 (časť), 2525 (časť), 2526 (časť), 2527 (časť), 2528 (časť), 2529 (časť), 2531/1 (časť), 2531/2, 2534/1 (časť), 2547, 2550, 2565 (časť).
Katastrálne územie Námestovské Pilsko: 13/1, 14 až 16.
Katastrálne územie Oravská Lesná: 1606 (časť), 1608 (časť), 1609 až 1612, 11904 (časť), 11908, 11910/1 (časť), 11912, 11938/1 (časť), 11946, 11947/1, 11947/2 (časť), 11949, 11950, 11954 (časť), 16702 (časť), 16703, 16704/1 (časť), 16705 (časť), 17133, 17134 (časť), 17135 (časť).
Katastrálne územie Oravská Polhora: 21215/1 (časť), 21216.
Katastrálne územie Oravské Veselé: 1887, 1888/1 (časť), 1888/2, 1888/9, 1889/1 (časť), 1889/2, 1889/3, 2482.
Katastrálne územie Rabčice: 8267/1 (časť), 8273 (časť), 10298 (časť), 10302 (časť), 10364 až 10367, 10369 (časť), 10386/1 (časť), 10635, 10641 (časť), 10642/1, 10706 (časť), 10707, 10727, 10728.
Katastrálne územie Trstená: 13255/4, 13950/3, 14384, 14393/3, 14432 až 14436/3, 14437 (časť), 14438 až 14440, 14441 (časť), 14442/1, 14442/2, 14716/1 až 14716/9, 15029 (časť).
Katastrálne územie Vaňovka: 2164 až 2745, 3101 až 3240, 3339 až 3930, 3983 až 3986, 3994 až 3999.
Katastrálne územie Vasiľov: 498, 499, 501, 502 (časť), 503 (časť), 517 (časť), 520 (časť).
Katastrálne územie Zákamenné: 5823 (časť), 5842 (časť), 5843, 5845 až 5848, 5849 (časť), 6401/1 (časť), 6401/2, 6402 (časť), 6410, 6411, 6412 (časť).
Príloha č. 3
k vyhláške č. 173/2005 Z. z.
ČASŤ CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA, KDE JE ZAKÁZANÉ VYKONÁVAŤ ČINNOSŤ PODĽA § 2 PÍSM. f)
Vymedzený priestor sa nachádza v okrese Námestovo v katastrálnych územiach Bobrov a Slanica a v okrese Tvrdošín v katastrálnom území Ústie nad Priehradou. V rámci jednotlivých katastrov zaberá tieto parcely:
Katastrálne územie: čísla parciel
Katastrálne územie Bobrov: 4574.
Katastrálne územie Slanica: 102/1 (časť).
Katastrálne územie Ústie nad Priehradou: 260 (časť).
Príloha č. 4
k vyhláške č. 173/2005 Z. z.
ČASŤ CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA, KDE JE ZAKÁZANÉ VYKONÁVAŤ ČINNOSŤ PODĽA § 2 PÍSM. g)
Vymedzený priestor sa nachádza v okrese Námestovo v katastrálnom území Bobrov a v okrese Tvrdošín v katastrálnych územiach Oravské Hámre a Trstená. V rámci jednotlivých katastrov zaberá tieto parcely:
Katastrálne územie: čísla parciel
Katastrálne územie Bobrov: 4576 (časť).
Katastrálne územie Oravské Hámre: 26 (časť).
Katastrálne územie Trstená: 15028 (časť).
1)
§ 26 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
2)
§ 4 ods. 2 a § 68 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
STN 73 6108: 2000. Lesná dopravná sieť.
STN 47 0005-3: 2003. Lesnícke lanovky. Výstavba trasy a prevádzka. Terminológia a kategorizácia.
4)
STN 48 0015: 2003. Terminológia v lesnom hospodárstve. Lesníckotechnické meliorácie. Termíny a definície.
5)
STN 48 0001: 2003. Terminológia v lesnom hospodárstve. Hospodárska úprava lesov. Termíny a definície.
6)
STN 48 0003: 2003. Terminológia v lesnom hospodárstve. Ochrana lesa. Termíny a definície.