162/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

162
Vyhláška
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 6. apríla 2005,
ktorou sa uznáva prírodný zdroj podzemnej vody s označením vrt ŠB-12 v meste Tornaľa za zdroj prírodnej minerálnej vody
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Za zdroj prírodnej minerálnej vody sa uznáva prírodný zdroj podzemnej vody s označením vrt ŠB-12 v meste Tornaľa v katastrálnom území Gemer.
(2)
Zdroj prírodnej minerálnej vody podľa odseku 1 je prírodná minerálna voda stredne mineralizovaná, hydrogénuhličitanová, vápenato-horečnatá, slabo kyslá, studená, hypotonická, so zvýšeným obsahom fluóru, s celkovou mineralizáciou 2 500 mg . l-1, s teplotou 17,5 oC, s obsahom plynu CO2 978,8 mg . l-1 a s výdatnosťou 4,0l . s-1.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2005.
Rudolf Zajac v. r.