157/2005 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

157
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 31. marca 2005,
ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 13 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o
a)
podmienkach poskytovania a použitia štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „podpora“),
b)
náležitostiach príloh žiadosti o podporu (ďalej len „žiadosť“).
§ 2
Podmienky poskytovania a použitia podpory
(1)
Podpora formou dotácie sa môže poskytnúť
a)
fyzickej osobe, ktorá nepodniká na podporu
1.
činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky, najmä v ochrane ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, ochrane a využívaní vôd, rozvoji odpadového hospodárstva a v ochrane prírody a krajiny,
2.
prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia,
3.
environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie,
4.
riešenia mimoriadne závažnej environmentálnej situácie,
b)
právnickej osobe, ktorá podniká alebo fyzickej osobe-podnikateľovi (ďalej len „podnikateľ“) na podporu
1.
prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia,
2.
environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie,
c)
právnickej osobe, ktorá nepodniká, obci, samosprávnemu kraju, príspevkovej organizácii, občianskemu združeniu, záujmovému združeniu právnických osôb, nadácii, neinvestičnému fondu alebo neziskovej organizácii poskytujúcej verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním alebo registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti na podporu
1.
činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky, najmä v ochrane ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, ochrane a využívaní vôd, rozvoji odpadového hospodárstva a v ochrane prírody a krajiny,
2.
prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia,
3.
environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie,
4.
riešenia mimoriadne závažnej environmentálnej situácie,
d)
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a Slovenskej inšpekcii životného prostredia na odstraňovanie následkov havárie a mimoriadneho zhoršenia vôd ohrozujúcich alebo poškodzujúcich životné prostredie podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona.
(2)
Podpora formou dotácie sa môže poskytnúť, ak žiadateľ, s výnimkou orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a Slovenskej inšpekcie životného prostredia preukáže, že má na financovanie účelu dotácie zabezpečených najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov.
(3)
Podpora formou úveru sa môže poskytnúť
a)
podnikateľovi na podporu
1.
činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky, najmä v ochrane ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, ochrane a využívaní vôd, rozvoji odpadového hospodárstva a v ochrane prírody a krajiny,
2.
prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia,
3.
environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie,
4.
riešenia mimoriadne závažnej environmentálnej situácie,
b)
právnickej osobe, ktorá nepodniká, obci, samosprávnemu kraju, príspevkovej organizácii, občianskemu združeniu, záujmovému združeniu právnických osôb, nadácii, neinvestičnému fondu alebo neziskovej organizácii poskytujúcej verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním alebo registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti na podporu
1.
činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky, najmä v ochrane ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, ochrane a využívaní vôd, rozvoji odpadového hospodárstva a v ochrane prírody a krajiny,
2.
riešenia mimoriadne závažnej environmentálnej situácie.
(4)
Podpora formou úveru sa môže poskytnúť po
a)
uzavretí záložnej zmluvy na zabezpečenie návratnosti poskytnutého úveru, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí úveru a
b)
zabezpečení splátok úveru a úrokov z úveru zábezpekou1) schválenou Environmentálnym fondom.
§ 3
Náležitosti príloh žiadosti o podporu formou dotácie
(1)
K žiadosti fyzickej osoby, ktorá nepodniká, sa prikladá
a)
fotokópia stavebného povolenia alebo iný doklad povoľujúci realizáciu činnosti,s vyznačením právoplatnosti,
b)
sprievodná správa, súhrnná technická správa, súhrnný rozpočet, situačný výkres, ak ide o činnosť vyžadujúcu stavebné povolenie,
c)
relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie,
d)
hydrotechnické výpočty, ak ide o projekt čistenia odpadových vôd,
e)
podrobná kalkulácia nákladov a ich špecifikácia, ak nie je súčasťou finančnej analýzy,
f)
vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa osobitného predpisu,2) ak ide o žiadosť na rozvoj odpadového hospodárstva,
g)
stanoviská podľa osobitného predpisu,3)
h)
doklad potvrdzujúci zabezpečenie spolufinancovania projektu, napríklad čestné vyhlásenie o vlastných zdrojoch financovania, prísľub poskytnutia úveru, zmluva o združení prostriedkov.
(2)
K žiadosti podnikateľa sa okrem dokladov podľa odseku 1 prikladá
a)
úradne osvedčená fotokópia výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie, nie starší ako tri mesiace a potvrdenie o pridelení identifikačného čísla,
b)
potvrdenie príslušného orgánu o tom, že žiadateľ nie je v konkurze, v likvidácii, v súdom určenej správe alebo v obdobnom konaní,4) nie staršie ako jeden mesiac a čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že v čase podania žiadosti žiadateľ nie je v konkurze, v likvidácii, v súdom určenej správe alebo v obdobnom konaní,
c)
doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady daní v súlade s osobitným predpisom,5) nie starší ako tri mesiace,
d)
doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady poistného na zdravotné poistenie, poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti podľa osobitných predpisov,6) nie starší ako tri mesiace,
e)
prehľad o prijatej minimálnej pomoci a o prijatej štátnej pomoci podľa osobitného predpisu.7)
(3)
K žiadosti právnickej osoby, ktorá nepodniká, obce, samosprávneho kraja, príspevkovej organizácie, občianskeho združenia, záujmového združenia právnických osôb, nadácie, neinvestičného fondu alebo neziskovej organizácie poskytujúcej verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním alebo registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti sa okrem dokladov podľa odseku 1 a odseku 2 písm. c) a d) prikladá
a)
potvrdenie o pridelení identifikačného čísla,
b)
stanovy, ak ide o občianske združenie alebo záujmové združenie právnických osôb,
c)
nadačná listina, ak ide o nadáciu,
d)
štatút, ak ide o neziskovú organizáciu poskytujúcu verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním,
e)
rozhodnutie o zriadení príspevkovej organizácie a zriaďovacia listina príspevkovej organizácie, ak ide o príspevkovú organizáciu.
§ 4
Náležitosti príloh žiadosti o podporu formou úveru
(1)
K žiadosti podnikateľa a právnickej osoby, ktorá nepodniká, obce, samosprávneho kraja, príspevkovej organizácie, občianskeho združenia, záujmového združenia právnických osôb, nadácie, neinvestičného fondu alebo neziskovej organizácie poskytujúcej verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním alebo registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti sa okrem dokladov podľa § 3 ods. 1 písm. a) až g) a § 3 ods. 2 písm. c) a d) prikladá
a)
výkazy8) za posledný štvrťrok pred podaním žiadosti a kópie výkazov8) odovzdaných daňovému úradu za posledné tri roky, potvrdené daňovým úradom,
b)
čestné vyhlásenie o úverovom zaťažení ku dňu podania žiadosti,
c)
charakteristika činnosti, ktorá je predmetom úverovania z hľadiska jej účelu,
d)
dohoda o združení finančných prostriedkov, ak bola uzavretá,
e)
znalecký posudok na predmet záložného práva, nie starší ako tri mesiace, ak to povaha predmetu záložného práva umožňuje,
f)
výpis z listu vlastníctva použiteľný na právne úkony týkajúci sa nehnuteľnosti, ktorá je navrhnutá ako predmet záložného práva na zabezpečenie úveru, nie starší ako tri mesiace,
g)
doklad o poistení predmetu záložného práva,
h)
vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti, že súhlasí so zriadením záložného práva na zabezpečenie úveru zriadením záložného práva na nehnuteľný majetok, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti,
i)
doklad alebo jeho úradne osvedčená fotokópia potvrdzujúca nadobudnutie vlastníckeho práva žiadateľa k predmetu zálohu spolu s technickým alebo iným identifikačným preukazom, ak bol vydaný, ak ide o zabezpečenie úveru zriadením záložného práva na hnuteľnú vec,
j)
písomný súhlas budúceho ručiteľa s ručením a doklady preukazujúce jeho spôsobilosť ručiť, ak žiadateľ navrhuje zabezpečiť úver ručením, prípadne záručná listina, ak ide o zabezpečenie úveru bankovou zárukou,
k)
iný doklad týkajúci sa navrhnutej zábezpeky potrebný na rozhodnutie Environmentálneho fondu o jej schválení.
(2)
K žiadosti podnikateľa sa okrem dokladov uvedených v odseku 1 prikladá
a)
úradne osvedčená fotokópia výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie, nie starší ako tri mesiace a potvrdenie o pridelení identifikačného čísla,
b)
potvrdenie príslušného orgánu o tom, že žiadateľ nie je v konkurze, v likvidácii, v súdom určenej správe alebo v obdobnom konaní,5)nie staršie ako jeden mesiac a čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že v čase podania žiadosti žiadateľ nie je v konkurze, v likvidácii, v súdom určenej správe alebo v obdobnom konaní,
c)
prehľad o prijatej minimálnej pomoci a o prijatej štátnej pomoci podľa osobitného predpisu,7)
d)
finančný plán na rok, v ktorom bola podaná žiadosť o podporu formou úveru a na obdobie poskytnutia úveru,
e)
stručná charakteristika činnosti a vývoj jeho podnikateľských aktivít.
(3)
K žiadosti právnickej osoby, ktorá nepodniká, obce, samosprávneho kraja, príspevkovej organizácie, občianskeho združenia, záujmového združenia právnických osôb, nadácie, neinvestičného fondu alebo neziskovej organizácie poskytujúcej verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním alebo registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti, sa okrem dokladov uvedených v odseku 1 prikladá
a)
potvrdenie o pridelení identifikačného čísla,
b)
výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja, na ktorom bolo rozhodnuté o prijatí úveru,
c)
výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja, na ktorom bolo rozhodnuté o založení nehnuteľného majetku za úver v prospech Environmentálneho fondu,
d)
spôsob zabezpečenia splátok úveru a úrokov z neho v nasledujúcich rokoch,
e)
rozpočet na rok, v ktorom bola podaná žiadosť, kde v príjmovej časti je už zahrnutý požadovaný úver a vo výdavkovej časti splátky úveru a úrokov z úveru, schválený obecným zastupiteľstvom alebo zastupiteľstvom samosprávneho kraja,
f)
odhad príjmov a výdavkov na obdobie, na ktoré sa požaduje úver.
§ 5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2005.
László Miklós v. r.
3)
4)
§ 12 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z.
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
8)
§ 17 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.