157/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

157
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 31. marca 2005,
ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 13 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o podmienkach poskytovania a použitia štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „podpora“).
§ 2
Podmienky poskytovania a použitia podpory
(1)
Podpora formou dotácie sa môže poskytnúť
a)
fyzickej osobe, ktorá nepodniká na podporu
1.
činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky, najmä v ochrane ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, ochrane a využívaní vôd, rozvoji odpadového hospodárstva a v ochrane prírody a krajiny,
2.
prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia,
3.
environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie,
4.
riešenia mimoriadne závažnej environmentálnej situácie,
b)
právnickej osobe, ktorá podniká alebo fyzickej osobe-podnikateľovi (ďalej len „podnikateľ“) na podporu
1.
prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia,
2.
environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie,
c)
právnickej osobe, ktorá nepodniká, obci, samosprávnemu kraju, príspevkovej organizácii, občianskemu združeniu, záujmovému združeniu právnických osôb, nadácii, neinvestičnému fondu alebo neziskovej organizácii poskytujúcej verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním alebo registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti na podporu
1.
činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky, najmä v ochrane ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, ochrane a využívaní vôd, rozvoji odpadového hospodárstva a v ochrane prírody a krajiny,
2.
prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia,
3.
environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie,
4.
riešenia mimoriadne závažnej environmentálnej situácie,
d)
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a Slovenskej inšpekcii životného prostredia na odstraňovanie následkov havárie a mimoriadneho zhoršenia vôd ohrozujúcich alebo poškodzujúcich životné prostredie podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona.
(2)
Podpora formou dotácie sa môže poskytnúť, ak žiadateľ, s výnimkou orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a Slovenskej inšpekcie životného prostredia preukáže, že má na financovanie účelu dotácie zabezpečených najmenej 1 % nákladov z iných zdrojov.
(3)
Podpora formou úveru sa môže poskytnúť
a)
podnikateľovi na podporu
1.
činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky, najmä v ochrane ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, ochrane a využívaní vôd, rozvoji odpadového hospodárstva a v ochrane prírody a krajiny,
2.
prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia,
3.
environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie,
4.
riešenia mimoriadne závažnej environmentálnej situácie,
b)
právnickej osobe, ktorá nepodniká, obci, samosprávnemu kraju, príspevkovej organizácii, občianskemu združeniu, záujmovému združeniu právnických osôb, nadácii, neinvestičnému fondu alebo neziskovej organizácii poskytujúcej verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním alebo registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti na podporu
1.
činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky, najmä v ochrane ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, ochrane a využívaní vôd, rozvoji odpadového hospodárstva a v ochrane prírody a krajiny,
2.
riešenia mimoriadne závažnej environmentálnej situácie.
(4)
Podpora formou úveru sa môže poskytnúť po splnení zmluvných podmienok podľa zmluvy o poskytnutí podpory.
(5)
Podporu formou dotácie a podporu formou úveru z prostriedkov Environmentálneho fondu možno poskytnúť žiadateľovi, ak preukáže splnenie všetkých povinností vymedzených v špecifikáciách činností podľa § 4 ods. 5 zákona.
§ 3
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2022
Žiadosti o podporu, vrátane náležitostí príloh žiadostí o podporu, podané podľa špecifikácií a výziev zverejnených Environmentálnym fondom do 15. marca 2022, sa posudzujú podľa predpisov účinných do 15. marca 2022.
§ 3a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2023
Žiadosti o podporu, vrátane náležitostí príloh žiadostí o podporu podané podľa špecifikácií činností a výziev zverejnených Environmentálnym fondom pred 1. októbrom 2023 a o ktorých sa nerozhodlo do 1. októbra 2023, sa posudzujú podľa tejto vyhlášky v znení účinnom do 1. októbra 2023.
§ 5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2005.
László Miklós v. r.