152/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2005 do 30.11.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

152
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo 6. apríla 2005
o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 2 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike ustanovuje:
§ 1
Určený čas dodávky tepla
(1)
Určený čas dodávky tepla na vykurovanie (ďalej len „vykurovacie obdobie“) sa začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.
(2)
Teplo na vykurovanie začne dodávateľ1) tepla (ďalej len „dodávateľ“) dodávať, ak
a)
vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 oC a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu a
b)
vonkajšia priemerná denná teplota, ktorá tvorí štvrtinu súčtu vonkajších teplôt meraných o 7.00 h, o 14.00 h a o 21.00 h v tieni s vylúčením vplyvu sálania okolitých stien bytových domov, pričom teplota meraná o 21.00 h sa započítava dvakrát, nie je vyššia ako 13 oC.
(3)
Dodávateľ preruší vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 oC a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto hodnotu. Dodávateľ obnoví vo vykurovacom období vykurovanie po splnení podmienok dodávky tepla podľa odseku 2.
(4)
Dodávateľ a odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, sa môžu na základe zmluvy o dodávke a odbere tepla2) dohodnúť na vykurovaní mimo vykurovacieho obdobia.
(5)
Dodávku tepla na prípravu teplej úžitkovej vody je dodávateľ povinný dodávať denne od 4.00 h do 23.00 h, ak sa s odberateľom nedohodnú3) inak.
(6)
Teplú vodu je dodávateľ povinný dodávať denne v čase od 5.00 h do 23.00 h alebo v inom čase dohodnutom v zmluve o dodávke a odbere tepla.2)
(7)
Dodávku tepla na iné využitie, ako je uvedené v odsekoch 5 a 6, je dodávateľ povinný dodávať podľa odberového diagramu dohodnutého v zmluve o dodávke a odbere tepla.2)
§ 2
Určená kvalita dodávky tepla
(1)
Teplo na vykurovanie musí byť dodávané tak, aby bola dosiahnutá výsledná teplota ti vo vykurovaných priestoroch podľa prílohy s maximálnou odchýlkou (ti - 1) 0C až (ti + 3) 0C. Výslednou teplotou ti je vnútorná teplota v miestnosti meraná určeným meradlom.4)
(2)
V čase od 22.00 h do 5.00 h nasledujúceho dňa dodávateľ môže po dohode2) s odberateľom obmedziť vykurovanie v závislosti od vykurovaného objektu tak, aby boli dodržané požiadavky na tepelnú stabilitu miestnosti.
(3)
Dodávku tepla na prípravu teplej úžitkovej vody je dodávateľ povinný dodávať tak, aby teplota teplej úžitkovej vody na výtoku u konečného spotrebiteľa bola najmenej 45 oC a najviac 55 oC.
(4)
Ak sústava tepelných zariadení5) v objekte spotreby6) nie je hydraulicky vyregulovaná, kvalita dodávky tepla na vykurovanie a kvalita dodávky tepla na prípravu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste7) sa musí zabezpečiť na úrovni parametrov dohodnutých v zmluve o dodávke a odbere tepla.
§ 3
Spoločné ustanovenie
Ak regulačné stupne, ktoré určujú rozsah a spôsob obmedzení dodávky tepla, ktoré sú vyhlásené dodávateľom podľa osobitného predpisu,8) obmedzujú kvalitu dodávky tepla, teplo dodávateľ dodáva podľa obmedzení uvedených v jednotlivých regulačných stupňoch.
§ 4
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe merania dodávok tepla, spôsob výpočtu škody vzniknutej dodávateľovi tepla neoprávneným odberom tepla a technické požiadavky na zabezpečenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, dodávok tepla na vykurovanie a na prípravu teplej úžitkovej vody.
§ 5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2005.
Pavol Rusko v. r.
Príloha k vyhláške č. 152/2005 Z. z.
VNÚTORNÉ TEPLOTY VYKUROVANÝCH PRIESTOROV
Vykurované priestory výsledná teplota ti
°C
1. Obytné budovy
obývacie miestnosti, t.j. obývacie izby, spálne, jedálne, jedálne s kuchynským kútom,
pracovne, detské izby
21
kuchyne 20
kúpeľne 24
WC 20
vykurované vedľajšie miestnosti (predsiene, chodby atď.) 15
vykurované schodište 10
2. Administratívne budovy
kancelárie, čakárne, zasadacie siene, jedálne 20
vykurované vedľajšie miestnosti (chodby, hlavné schodište, WC atď.) 15
vykurované vedľajšie schodište 10
3. Školské budovy
učebne, kresliarne, rysovne, kabinety, laboratóriá, jedálne 20
učebné dielne 18
telocvične 15
šatne v telocvični 20
kúpeľne a šatne 24
ordinácie a ošetrovne 24
vykurované vedľajšie miestnosti (chodby, schodište, WC, šatne len pre vrchný odev atď.) 15
materské školy
- učebne, herne, spálne 22
- šatne pre deti 20
- umyvárne pre deti 24
- izolačné miestnosti 22
4. Nemocnice
izby pre chorých, čakárne 22
ošetrovne, ordinácie, vyšetrovne, prípravy, kúpeľne 24
operačné sály najmenej 25
predsiene, chodby, schodište, WC 20
služobné miestnosti 20
sklady liekov 15 až 20
sklady 15
5. Obchodné domy
predajné miestnosti všeobecne 20
predaj trvanlivých potravín 18
predaj mäsa, mliečnych výrobkov, ovocia 15
sklady všeobecne 15
sklady potravín 10 až 12
vykurované vedľajšie miestnosti (chodby, WC atď.) 15
vykurované schodište 10
kancelárske miestnosti 20
6. Hotely a reštaurácie
izby pre hostí 20
kúpeľne 24
hotelové haly, zasadacie miestnosti, jedálne, sály 20
hlavné schodište 15
kuchyňa 15
vedľajšie miestnosti (chodby, WC atď.) 15
vedľajšie schodište 10
7. Divadlá, kiná, koncertné sály a iné kultúrne miestnosti
hľadisko a sály vrátane priľahlých priestorov 20
chodby, schodište, WC 15
kancelárske miestnosti 20
šatne pre účinkujúcich 22 až 24
8. Plavárne a kúpele
haly s bazénom najmenej 24
sprchy, šatne, miestnosti pre masáž 24
vedľajšie miestnosti (chodby, schodište, WC atď.) 22
9. Priemyselné prevádzky
dielne pre jemnú mechaniku 18 až 20
zámočnícke dielne 16 až 18
obrábacie dielne 18
montážne haly
- pre jemnú montáž 16 až 18
- pre hrubú montáž 12 až 14
zlievarne 10
šatne
- len na odkladanie vrchného odevu 15
- na prezliekanie 20
umyvárne
- len na umývanie do polovice tela 22
- sprchy a šatne pri sprchách 24
hygienické kúty pre ženy 24
kancelárske miestnosti, vrátnice atď. 20
chodby, WC a iné vedľajšie miestnosti 15
vykurované schodište 10
10. Rôzne miestnosti
jedálne 20
kuchyne (pre hromadné stravovanie) 15
spoločné nocľahárne 16 až 18
výstavné sály, múzeá 15
telocvične, športové haly 15
uzavreté miestnosti pre cestujúcich
- na staniciach 15
- na letiskách 20
garáže a iné miestnosti chránené proti mrazu 5
1)
§ 2 písm. d) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.
2)
§ 19 zákona č. 657/2004 Z. z.
3)
4)
§ 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
8)
§ 1 ods. 1 písm. b) a ods. 7 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 151/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike.