151/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

151
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo 6. apríla 2005,
ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 6 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predchádzanie vzniku stavu núdze v tepelnej energetike
(1)
Výrobcovia tepla1) a dodávatelia tepla,2) ktorí teplo vyrábajú alebo dodávajú (ďalej len „držiteľ povolenia“), predchádzajú vzniku stavu núdze v tepelnej energetike, ktorý môže vzniknúť v dôsledku havárie alebo poruchy tepelného zariadenia, dlhodobého nedostatku zdrojov tepelnej energie alebo v dôsledku smogovej situácie (ďalej len „stav núdze“), tak, že
a)
zabezpečujú prevádzku sústavy tepelných zariadení3) v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom, ktorý vypracúva a aktualizuje vlastník alebo prevádzkovateľ,
b)
vykonávajú pravidelnú údržbu, obnovu alebo rozvoj sústavy tepelných zariadení na základe schválených ročných a dlhodobých plánov,
c)
vypracúvajú havarijný plán v tepelnej energetike pre každú sústavu tepelných zariadení, ktorú prevádzkujú, a ktorým sa pre nepredvídateľné situácie stanovuje aj rozsah a spôsob obmedzenia alebo prerušenia výroby, dodávky a spotreby tepla formou regulačných stupňov,
d)
kontrolujú dodržiavanie prevádzkového poriadku, pravidelnosť vykonávania údržby a dodržiavanie podmienok upravených v havarijnom pláne.
(2)
Obsahom havarijných plánov jednotlivých sústav3) jednotlivých tepelných zariadení podľa odseku 1 písm. a) spravidla sú:
a)
opis a usporiadanie zariadení zdroja a rozvodu tepelnej energie,
b)
právomoci a povinnosti zamestnancov držiteľa povolenia poverených vedením na jednotlivých stupňoch riadenia,
c)
opis typických a predpokladaných pracovných režimov pri stavoch núdze,
d)
analýzu kritických miest zariadení zdroja a rozvodu tepelnej energie,
e)
plán obmedzení odberu tepla zo zdroja a z rozvodu tepelnej energie pre jednotlivé odberné miesta v súlade s regulačnými stupňami uvedenými v odseku 6,
f)
postup pri obmedzovaní spotreby tepla v súlade s regulačnými stupňami,
g)
postup obnovenia dodávok tepla,
h)
spôsob oznámenia o stave núdze určeným zamestnancom držiteľa povolenia.
(3)
Výkresy a schémy jednotlivých trás sústavy tepelných zariadení sú prílohou havarijného plánu.
(4)
Kontrola technického stavu sústavy tepelných zariadení vykonávaná podľa havarijného plánu spracovaného podľa technických noriem4) zahŕňa kontrolu
a)
obsluhy a údržby sústavy tepelných zariadení,
b)
bezpečnosti, ochrany pred požiarmi a ochrany zdravia pri práci v rámci sústavy tepelných zariadení,
c)
prevádzkového režimu závislého od klimatických podmienok,
d)
povinností držiteľov povolenia na zabezpečenie spoľahlivej, bezpečnej a hospodárnej prevádzky sústavy tepelných zariadení a jej jednotlivých častí,
e)
spôsobu sústavného vyhodnocovania výroby, rozvodu a spotreby tepla a rozboru tepelných strát na účely ich znižovania,
f)
opatrení zameraných na zvyšovanej energetickej účinnosti sústavy tepelných zariadení a na znižovanie nákladov na výrobu tepla.
(5)
Havarijný plán podľa odsekov 2 až 4 spracúva, aktualizuje a uchováva v písomnej alebo elektronickej forme držiteľ povolenia.
(6)
Regulačné stupne stanovujú rozsah a spôsob obmedzenia dodávky tepla; ide o tieto regulačné stupne:
a)
regulačný stupeň č. 0 – normálna prevádzka, kde odber tepla je povolený do hodnoty zabezpečujúcej jeho racionálne využívanie, najviac však do dohodnutého najvyššieho príkonu uvedeného v odberovom diagrame,
b)
regulačný stupeň č. 1 – dodávka tepla na prípravu teplej úžitkovej vody je obmedzená na tri dni v týždni, pričom harmonogram jednotlivých dní v týždni, keď priamy odberateľ môže pripravovať teplú úžitkovú vodu, určí výrobca alebo dodávateľ pri vyhlasovaní regulačného stupňa; dodávka tepla na vykurovanie a na technologické účely, ako aj na školské a zdravotnícke zariadenia so samostatným odberným zariadením,
c)
regulačný stupeň č. 2 – úplné prerušenie dodávky tepla na prípravu teplej úžitkovej vody počas platnosti regulačného stupňa; všetky ostatné dodávky tepla uvedené v regulačnom stupni č. 1,
d)
regulačný stupeň č. 3 – úplné prerušenie dodávky tepla na prípravu teplej úžitkovej vody počas platnosti regulačného stupňa a dodávky tepla pre technologické účely je obmedzená do výšky 75 % najvyššieho príkonu uvedeného v odberovom diagrame; všetky ostatné dodávky tepla uvedené v regulačnom stupni č. 1,
e)
regulačný stupeň č. 4 – úplné prerušenie dodávky tepla na prípravu teplej úžitkovej vody počas platnosti regulačného stupňa a dodávka tepla pre technologické účely je obmedzená do výšky 50 % najvyššieho príkonu dohodnutého v odberovom diagrame; dodávka tepla na vykurovanie je obmedzená na hodnotu nočného útlmu v priebehu celého dňa s výnimkou dodávky tepla pre zdravotnícke zariadenia so samostatným odberným zariadením,
f)
regulačný stupeň č. 5 – úplné prerušenie dodávky tepla na prípravu teplej úžitkovej vody počas platnosti regulačného stupňa, dodávka tepla na vykurovanie sa obmedzuje na temperovanie objektov s preferovaním zdravotníckych zariadení a subjektov hospodárskej mobilizácie a odber tepla na technologické účely je znížený na bezpečnostné minimum.
§ 2
Odstraňovanie následkov stavu núdze
Postup pri odstraňovaní následkov stavu núdze a obnovy dodávok tepla sa riadi podľa opatrení spracovaných držiteľom povolenia v havarijných plánoch podľa jednotlivých regulačných stupňov.
§ 3
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2005.
Pavol Rusko v. r.
1)
§ 2 písm. b) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.
4)
§ 5 STN EN 12170 a STN EN 12171.