144/2005 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

144
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 23. marca 2005,
ktorou sa uznáva prírodný zdroj podzemnej vody v obci Legnava za zdroj prírodnej minerálnej vody a vyhlasujú ochranné pásma zdroja prírodnej minerálnej vody v Legnave
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Za zdroj prírodnej minerálnej vody sa uznáva prírodný zdroj podzemnej vody s označením vrt LH-1 v obci Legnava, v katastrálnom území Legnava.
(2)
Zdroj prírodnej minerálnej vody podľa odseku 1 je prírodná minerálna voda stredne mineralizovaná, hydrogénuhličitanová, vápenato-horečnatá, železnatá, so zvýšeným obsahom horčíka, uhličitá, slabo kyslá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2085 mg.l-1, s teplotou 9,5 oC, s obsahom plynu CO2 3265 mg.l-1 a s výdatnosťou 1,70 l.s -1.
§ 2
(1)
Územie ochranného pásma I. stupňa zdroja prírodnej minerálnej vody v Legnave je v okrese Stará Ľubovňa, v katastrálnom území Legnava. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Územie ochranného pásma II. stupňa zdroja prírodnej minerálnej vody v Legnave je v okrese Stará Ľubovňa, v katastrálnych územiach Legnava, Starina a Orlov. Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.
(4)
Popis hydrogeologickej štruktúry zdroja prírodnej minerálnej vody v Legnave je uvedený v prílohe č. 4.
(5)
Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Prešove, na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, na Obvodnom úrade životného prostredia v Starej Ľubovni a na Obecnom úrade v Legnave.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2005.
Rudolf Zajac v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 144/2005 Z. z.
OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA ZDROJA PRÍRODNEJ MINERÁLNEJ VODY V LEGNAVE